Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 13 din 20 iulie 2006

privind raportarea statistica a datelor pentru elaborarea bilantului monetar

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 679 din 8 august 2006In baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Naţională a României emite prezenta normă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta normă reglementează metodologia de raportare a datelor pentru elaborarea bilanţului monetar şi se aplică instituţiilor de credit, societăţilor de administrare a investiţiilor şi societăţilor de investiţii autoadministrate care administrează fonduri de piaţă monetară.

Art. 2. - In sensul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)   instituţii de credit - are semnificaţia prevăzută în Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare;

b)   societăţi de administrare a investiţiilor şi societăţi de investiţii autoadministrate - au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;

c)  fonduri de piaţă monetară - organisme de plasament colectiv, definite în conformitate cu legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, ale căror acţiuni sau unităţi de fond sunt, din punct de vedere al lichidităţii, substitute ale depozitelor; fondurile de piaţă monetară investesc cu prioritate în instrumente ale pieţei monetare, în acţiunile/unităţile altor fonduri de piaţă monetară, în alte instrumente de împrumut transferabile şi având scadenţa reziduală de până la un an, precum şi în depozite bancare, urmărind o rată a profitului apropiată de ratele dobânzii oferite de instrumentele pieţei monetare;

d)    bilanţ monetar - sinteza statistică a tuturor categoriilor bilanţiere de activ şi pasiv existente în sold la sfârşitul lunii de raportare, clasificate şi detaliate astfel încât să permită calcularea agregatelor monetare şi a contrapartidelor acestora; în bilanţul monetar se cuprind activele şi pasivele bilanţiere ale instituţiilor de credit, precum şi ale fondurilor de piaţă monetară care au investit cel puţin 85% din active în  instrumente financiare din categoria celor enumerate la lit. c);

e)  rezidenţi:

e1) persoane fizice - cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi, cu domiciliul în România atestat cu documente de identitate emise conform legii;

e2) persoane juridice şi orice alte entităţi, cu sediul în România, precum şi persoane fizice, cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi, cu domiciliul/reşedinţa în România, care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României, în mod independent, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

e3) sucursale, agenţii, reprezentanţe, birouri ale persoanelor juridice străine, precum şi ale oricăror alte entităţi străine, înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în România;

e4) ambasade, consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în străinătate;

f)  nerezidenţi:

f1) persoane fizice - cetăţeni străini, cetăţeni români şi apatrizi, cu domiciliul în străinătate atestat cu documente de identitate emise conform legii;

f2) persoane juridice şi orice alte entităţi, cu sediul în străinătate, precum şi persoane fizice cetăţeni străini, cetăţeni români şi apatrizi, cu domiciliul în străinătate, care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice în străinătate, în mod independent, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

f3) sucursale, agenţii, reprezentanţe, birouri ale persoanelor juridice române, precum şi ale oricăror alte entităţi române, înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în străinătate;

f4) ambasade, consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România, precum şi organizaţii internaţionale sau reprezentanţe ale unor astfel de organizaţii care funcţionează în România;

g)   cvasi-societăţi - unităţi distincte, producători de bunuri şi servicii destinate pieţei, care se bucură de autonomie de decizie şi care se caracterizează prin faptul că dispun de contabilitate completă potrivit legii, dar nu au personalitate juridică;

h) sector instituţional - ansamblu de unităţi instituţionale grupate în funcţie de comportamentul lor economic, ţinând cont de categoria de producători din care fac parte şi de natura activităţilor şi funcţiilor lor principale;

i) instrumente financiare nenegociabile - instrumente financiare care nu pot fi negociate deoarece există restricţii în privinţa transferului legal al proprietăţii asupra lor sau, deşi din punct de vedere tehnic pot fi negociabile, nu pot fi tranzactionate datorită absenţei unei pieţe organizate;

j) durata iniţială/maturitatea la emitere - perioada fixă de timp în care un instrument financiar nu poate fi rambursat sau în care poate fi rambursat numai cu plata de către client a unor penalităţi (sau a altor costuri suplimentare);

k) perioada notificată - perioada de timp dintre momentul notificării către instituţia de credit a intenţiei deţinătorului unui depozit de a transforma în numerar acel depozit şi momentul în care această operaţiune poate fi efectuată fără plata unor penalităţi (sau a altor costuri suplimentare).

Art. 3. - Activele bilanţiere se raportează la valoare brută şi se clasifică după cum urmează:

a)  numerar şi alte valori - sume în monedă naţională şi în alte monede, deţinute sub formă de bancnote şi monede în circulaţie utilizate în mod curent pentru efectuarea plăţilor; în această categorie se includ şi cecuri de călătorie;

b)  credite - fonduri date cu împrumut clienţilor de către instituţiile de credit, exclusiv titlurile de valoare negociabile; această categorie include, fără a se limita la acestea, următoarele elemente de activ:

b1) credite acordate de instituţiile de credit gospodăriilor populaţiei şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, sub formă de:

b1.1) credite pentru consum - credite acordate de instituţia de credit gospodăriilor populaţiei şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, în scopul finanţării consumului personal de bunuri (automobile, mobilă, aparatură electrocasnică, electronică şi altele asemenea) sau servicii (sănătate, educaţie, petrecerea vacanţelor şi altele asemenea);

b1.2) credite pentru locuinţe - credite acordate de instituţiile de credit gospodăriilor populaţiei şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, în scopul achiziţionării sau construirii unei locuinţe (apartament, casă de locuit, casă de vacanţă şi altele asemenea), al achiziţionării unui teren destinat construirii de locuinţe sau în scopul renovării, consolidării ori îmbunătăţirii unei locuinţe;

b1.3) credite pentru dezvoltarea afacerilor - credite acordate de instituţiile de credit asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent;

b1.4) credite pentru alte scopuri - credite acordate de instituţiile de credit gospodăriilor populaţiei şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, pentru refinanţarea altor credite, pentru achiziţionarea de terenuri în alte scopuri decât cele pentru construire de locuinţe, pentru achiziţionarea de valori mobiliare şi altele asemenea; în această categorie nu se includ creditele definite la lit. b1.1), b1.2) şi b1.3);

b2) credite acordate de instituţiile de credit societăţilor nefinanciare;

b3) credite acordate de instituţiile de credit altor instituţii financiare monetare [definite la art. 5 pct. (1) lit. b)]; în această categorie de credite se includ şi depozitele plasate la alte instituţii financiare monetare;

b4) titluri de valoare nenegociabile - portofoliul de titluri deţinute, altele decât acţiuni şi alte participaţii de capital, care nu sunt negociabile şi nu pot fi tranzactionate pe pieţele secundare; titlurile de valoare nenegociabile deţinute de instituţiile de credit, care ulterior devin negociabile şi pot fi tranzactionate pe piaţa secundară, vor fi reclasificate ca titluri de valoare negociabile;

b5) credite subordonate - creanţe nereprezentate de un titlu, pentru care împrumutătorul acceptă ca în cazul lichidării debitorului drepturile sale să fie restituite numai după satisfacerea celorlalţi creanţieri;

b6) împrumuturi rezultate din operaţiuni reverse-repo - contrapartida numerarului plătit în schimbul titlurilor achiziţionate temporar de la clienţi;

b7) titluri de creanţă negociabile achiziţionate de la terţi (cambii, bilete la ordin şi altele asemenea);

b8) credite acordate pe descoperit de cont - overdraft (soldurile debitoare autorizate sau neautorizate ale conturilor curente);

b9) leasing financiar acordat terţilor;

b10) credite restante - creanţe comerciale, valori de recuperat, credite acordate inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune, nerambursate la scadenţă, precum şi soldurile debitoare neautorizate (overdraft) ale conturilor curente, creanţe din dobânzi neîncasate la scadenţă;

c)   titluri de valoare negociabile (altele decât acţiunile) - titluri, altele decât acţiunile sau alte participaţii de capital, care sunt negociabile şi tranzacţionate de regulă pe pieţele secundare sau compensate pe piaţă şi care nu conferă deţinătorului vreun drept de proprietate asupra instituţiei emitente; în această categorie se includ:

c1)   titluri deţinute care dau deţinătorului dreptul necondiţionat la un venit fix sau stabilit contractual sub forma plăţii cuponului sau a unei sume fixe stabilite la o dată anumită ori începând de la o dată stabilită la momentul emisiunii;

c2) împrumuturi negociabile acordate, care au fost restructurate într-un număr mare de documente identice şi care   pot fi tranzacţionate pe pieţele secundare;

c3) creanţe reprezentate de un titlu;

d)   acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară - titluri de participare emise de fondurile de piaţă monetară, care, în funcţie de modul de constituire a acestora, pot fi acţiuni (în cazul societăţilor de investiţii) sau unităţi de fond (în cazul fondurilor de investiţii);

e)   acţiuni şi alte participaţii de capital - titluri deţinute care reprezintă drepturi de proprietate în cadrul societăţilor sau cvasisocietăţilor; aceste titluri dau dreptul deţinătorului de a participa la profitul societăţii şi la împărţirea fondurilor proprii în cazul lichidării societăţii; în această categorie sunt cuprinse şi unităţile de fond la fondurile deschise de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară, deţinute de instituţiile de credit;

f)   active fixe - active nefinanciare, corporale şi necorporale, care sunt prevăzute a fi utilizate pentru mai mult de un an; în această categorie se includ terenurile şi clădirile instituţiilor de credit, echipamente, software şi alte asemenea;

g)   alte active - active neincluse în alte categorii de activ; este o categorie reziduală în care se includ:

g1) instrumente financiare derivate - valoarea de piaţă pozitivă înregistrată în bilanţul contabil;

g2) sume de primit în curs de lămurire (solduri debitoare deţinute în bilanţul instituţiilor de credit care nu sunt reţinute în numele clientului, dar care au totuşi legături cu fondurile clienţilor);

g3) sume în tranzit interbancare şi intrabancare;

g4) dividende de primit;

g5) alte active.

Art. 4. - Pasivele bilanţiere se clasifică după cum urmează:

a) depozite - sume datorate de instituţiile de credit creditorilor (altele decât cele aferente titlurilor de valoare negociabile); categoria depozite include şi împrumuturile primite (inclusiv împrumuturile subordonate) de instituţiile de credit, disponibilul din conturile curente, depozitele colaterale şi depozitele garanţii.

Depozitele sunt clasificate în funcţie de perioada notificată numai dacă nu au durată iniţială.

Titlurile de valoare nenegociabile emise de instituţiile de credit sunt incluse în categoria depozite. Titlurile de valoarea nenegociabile care devin negociabile vor fi reclasificate ca titluri de valoare negociabile emise.

Depozitele se clasifică astfel:

a1) depozite overnight - depozite convertibile în numerar sau transferabile la cerere prin cec, ordin de plată, debitare sau prin mijloace similare, fără întârzieri semnificative, restricţii sau penalităţi; în această categorie nu se includ depozitele netransferabile care pot fi retrase la cerere, dar cu anumite penalităţi.

Depozitele overnight includ:

a1.1) sume purtătoare sau nu de dobândă, transferabile prin cec, debitare sau ordin de plată, fără restricţii sau penalizări semnificative;

a1.2) sume purtătoare sau nu de dobândă, care nu sunt transferabile şi care pot fi transformate în numerar imediat, la cerere, sau până la închiderea zilei următoare celei de constituire a depozitului, fără restricţii sau penalizări semnificative;

a1.3) soldurile deţinute la instituţiile emitente de monedă electronică, purtătoare de dobândă sau nu, ale sumelor preplătite instituţiilor emitente de monedă electronică şi/sau intermediarilor acestora, pentru moneda electronică de tip hardware (stocate pe carduri cu funcţie de monedă electronică) şi/sau software (produse cu funcţie de monedă electronică, altele decât cardurile cu funcţie de monedă electronică), emisă în monedă naţională şi alte monede;

a1.4) împrumuturi overnight primite ce vor fi rambursate în ziua lucrătoare care o succedă pe cea în care au fost acordate.

In această categorie de pasive bilanţiere se includ şi conturile curente (soldurile creditoare ale conturilor curente), precum şi depozitele la vedere;

a2) depozite la termen - depozite netransferabile, care nu pot fi transformate în numerar înainte de un termen fix convenit sau care pot fi transformate doar cu plata unor penalităţi; se includ şi depozitele de economii reglementate prin acte normative, unde criteriul duratei iniţiale nu este relevant (se încadrează în durata iniţială „peste 2 ani").

Produsele financiare cu clauze ce prevăd posibilitatea reînnoirii lor vor fi încadrate conform duratei iniţiale.

Depozitele la termen se clasifică, în funcţie de durata iniţială, astfel:

a2.1) depozite cu durata iniţială de până la un an inclusiv:

a2.1.1) sume atrase cu durata iniţială de până la un an (exclusiv depozitele cu durata iniţială de o zi), care nu sunt transferabile şi care nu pot fi transformate în numerar înainte de termen;

a2.1.2) sume atrase cu durata iniţială de până la un an (exclusiv depozitele cu durata iniţială de o zi), care nu sunt transferabile şi care nu pot fi transformate în numerar înainte de termen fără o notificare prealabilă;

a2.1.3) sume atrase cu durata iniţială de până la un an (exclusiv depozitele cu durata iniţială de o zi), care nu sunt transferabile şi care pot fi transformate în numerar înainte de termen cu plata unor penalităţi;

a2.1.4) garanţii cu obligaţii de plată în cadrul instrumentelor financiare derivate;

a2.1.5) împrumuturi nereprezentate prin titluri cu maturitatea la emitere de până la un an inclusiv;

a2.1.6) titluri de împrumut nenegociabile, emise de instituţiile de credit raportoare, cu maturitatea la emitere de până la un an inclusiv, emise în formă materializată sau dematerializată;

a2.1.7) datorie subordonată atrasă de instituţiile de credit raportoare sub formă de depozite sau împrumuturi cu durata iniţială de până la un an inclusiv;

a2.2) depozite cu durata iniţială cuprinsă între un an şi 2 ani inclusiv:

a2.2.1) sume atrase cu durata iniţială cuprinsă între un an şi 2 ani, care nu sunt transferabile şi care nu pot fi transformate în numerar înainte de termen;

a2.2.2) sume atrase cu durata iniţială cuprinsă între un an şi 2 ani inclusiv, care nu sunt transferabile şi care nu pot fi transformate în numerar înainte de termen fără o notificare prealabilă;

a2.2.3) sume atrase cu durata iniţială cuprinsă între un an şi 2 ani inclusiv, care nu sunt transferabile şi care pot fi transformate în numerar înainte de termen cu plata unor penalizări;

a2.2.4) garanţii cu obligaţii de plată în cadrul instrumentelor financiare derivate;

a2.2.5) împrumuturi nereprezentate prin titluri cu maturitatea la emitere între un an şi 2 ani inclusiv;

a2.2.6) titluri de împrumut nenegociabile, emise de instituţia de credit raportoare, cu maturitatea la emitere între un an şi 2 ani inclusiv, emise în formă materializată sau dematerializată;

a2.2.7) datorie subordonată atrasă de instituţia de credit raportoare sub formă de depozite sau împrumuturi, cu durata iniţială între un an şi 2 ani inclusiv;

a2.3) depozite cu durata iniţială mai mare de 2 ani:

a2.3.1) sume atrase cu durata iniţială mai mare de 2 ani, care nu sunt transferabile şi care nu pot fi transformate în numerar înainte de termen;

a2.3.2) sume atrase cu durata iniţială mai mare de 2 ani, care nu sunt transferabile şi care nu pot fi transformate în numerar înainte de termen fără o notificare prealabilă;

a2.3.3) sume atrase cu durata iniţială mai mare de 2 ani, care nu sunt transferabile şi care pot fi transformate în numerar înainte de termen cu plata unor penalizări;

a2.3.4) garanţii cu obligaţii de plată în cadrul instrumentelor financiare derivate;

a2.3.5) împrumuturi nereprezentate prin titluri cu maturitatea la emitere mai mare de 2 ani;

a2.3.6) titluri de împrumut nenegociabile, emise de instituţia de credit raportoare, cu maturitatea la emitere mai mare de 2 ani, emise în formă materializată sau dematerializată;

a2.3.7) datorie subordonată atrasă de instituţia de credit raportoare sub formă de depozite sau împrumuturi cu durata iniţială mai mare de 2 ani;

a3) depozite rambursabile după notificare - depozite netransferabile, fără un termen de rambursare stabilit la încheierea contractului, care nu pot fi transformate în numerar decât după expirarea perioadei notificate sau care pot fi transformate în numerar înainte de expirarea perioadei notificate numai cu plata unor penalităţi ori cu alte costuri suplimentare semnificative din partea clientului.

Această categorie include depozite care, deşi legal pot fi lichidate la cerere, sunt supuse unor penalizări şi restricţii în concordanţă cu reglementările în materie (se includ în categoria „la cel mult 3 luni inclusiv"). In această categorie sunt cuprinse şi conturile de investiţii fără perioadă notificată sau durată iniţială convenită, dar care au fixate restricţii la retrageri (clasificate ca depozite rambursabile după notificare la mai mult de 3 luni);

a3.1) depozite rambursabile după notificare la cel mult 3 luni inclusiv:

a3.1.1) sume plasate fără durată iniţială convenită, care pot fi retrase numai după cel mult 3 luni de la notificare inclusiv;

a3.1.2) depozite de economii la vedere netransferabile şi alte tipuri de depozite care, deşi pot fi debitate la cerere, sunt supuse în acest caz unor penalizări;

a3.1.3) sume plasate cu durată iniţială convenită, netransferabile, dar a căror retragere înainte de termen a făcut obiectul unei notificări prealabile cu cel mult 3 luni inclusiv;

a3.2) depozite rambursabile după notificare la mai mult de 3 luni şi mai puţin de 2 ani inclusiv:

a3.2.1) sume plasate fără durată iniţială convenită, care pot fi retrase numai după mai mult de 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani de la notificare; dacă este permisă încălcarea perioadei notificate, deponentul va plăti o penalitate;

a3.2.2) conturi de investiţii fără perioadă notificată sau durată iniţială convenită, dar care au fixate restricţii la retrageri;

a3.2.3) sume plasate cu durată iniţială convenită, netransferabile, dar a căror retragere înainte de termen a făcut obiectul unei notificări prealabile cu cel puţin 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani;

a3.3) depozite rambursabile după notificare la mai mult de 2 ani:

a3.3.1) sume plasate fără durată iniţială convenită, care pot fi retrase numai după 2 ani de la notificare; dacă este permisă încălcarea perioadei notificate, deponentul va plăti o penalitate;

a3.3.2) conturi de investiţii fără perioadă notificată sau durată iniţială convenită, dar care au fixate restricţii la retrageri;

a3.3.3) sume plasate cu durata iniţială convenită, netransferabile, dar a căror retragere înainte de termen a făcut obiectul unei notificări prealabile cu cel puţin 2 ani;

a4) împrumuturi din operaţiuni repo - contrapartida numerarului primit în schimbul titlurilor/aurului vândute/ vândut de instituţiile de credit la un anumit preţ, cu angajamentul ferm de a răscumpăra aceleaşi titluri de valoare (sau similare)/aur la o dată ulterioară prestabilită şi la un preţ fixat.

Sumele primite de instituţiile financiare monerare în schimbul titlurilor/aurului transferate/transferat unui terţ („cumpărătorul temporar") se includ în această categorie numai dacă există angajamentul ferm şi nu doar opţiunea de răscumpărare. Aceasta implică păstrarea dreptului de proprietate asupra titlurilor/aurului de către vânzător pe parcursul operaţiunii, fapt pentru care, în acest caz, transferul legal de proprietate nu este un element relevant pentru a decide modalitatea de tratare a operaţiunilor de tip repo. In cazul în care cumpărătorul temporar vinde activele care fac obiectul contractului repo, această vânzare trebuie înregistrată ca o tranzacţie definitivă cu titluri/aur şi evidenţiată în bilanţul cumpărătorului temporar ca o poziţie negativă în portofoliul de titluri/aur.

Următoarele categorii ale operaţiunilor de tip repo sunt structurate astfel încât să întrunească cerinţele necesare pentru tratarea împrumuturilor colateralizate. Sunt considerate împrumuturi din operaţiuni repo următoarele sume primite de instituţiile de credit în schimbul titlurilor/aurului temporar transferate/transferat unui terţ:

a4.1) sume primite în schimbul titlurilor/aurului temporar transferate/transferat unui terţ sub forma acordurilor de răscumpărare;

a4.2) sume primite în schimbul titlurilor/aurului temporar transferate/transferat unui terţ sub forma împrumuturilor de titluri (colateralizate cu numerar);

a4.3) sume primite în schimbul titlurilor/aurului temporar transferate/transferat unui terţ sub forma acordurilor de vânzare/răscumpărare;

b)   acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară - titluri de participare emise de fondurile de piaţă monetară, care, în funcţie de modul de constituire a acestora, pot fi acţiuni (în cazul societăţilor de investiţii) sau unităţi de fond (în cazul fondurilor de investiţii);

c)   titluri de valoare negociabile emise (altele decât acţiunile) - titluri, altele decât acţiunile sau alte participaţii de capital emise de instituţiile de credit, reprezentând instrumente negociabile, tranzacţionate în mod obişnuit pe pieţele secundare sau compensate pe piaţă şi care nu conferă deţinătorului vreun drept de proprietate asupra instituţiei emitente; instrumentele nenegociabile emise de instituţiile de credit, care ulterior devin negociabile, vor fi reclasificate ca titluri de valoare negociabile emise.

In această categorie de pasive se includ:

•    titluri emise care dau deţinătorului dreptul necondiţionat la un venit fix sau stabilit contractual sub formă de plată a cuponului şi/sau a unei sume fixe stabilite la o dată anumită ori începând de la o dată stabilită la momentul emisiunii;

•   împrumuturi nenegociabile primite care au fost restructurate prin transformarea în titluri şi care pot fi negociate pe pieţele secundare;

c1)  titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la un an inclusiv:

c.1.1) titluri de împrumut negociabile emise de instituţiile de credit în formă materializată sau dematerializată, având maturitatea de până la un an inclusiv;

c1.2) împrumuturi subordonate primite de instituţiile de credit pe baza titlurilor emise cu maturitatea de până la un an inclusiv;

c2) titluri de valoare negociabile cu maturitatea cuprinsă între un an şi 2 ani inclusiv:

c.2.1) titluri de împrumut negociabile emise de instituţiile de credit (evidenţiate sau nu în documente), având maturitatea între un an şi 2 ani inclusiv;

c2.2) împrumuturi subordonate primite de instituţiile de credit pe baza titlurilor emise cu maturitatea între un an şi 2 ani inclusiv;

c3) titluri de valoare negociabile cu maturitatea mai mare de 2 ani:

c3.1) titluri de împrumut negociabile emise de instituţiile de credit (evidenţiate sau nu în documente), având maturitatea mai mare de 2 ani;

c3.2) împrumuturi subordonate primite de instituţiile de credit pe baza titlurilor emise cu maturitatea mai mare de 2 ani;

d)  capital şi rezerve - sume aferente emisiunii de titluri de capital de către instituţiile de credit către acţionari sau alţi proprietari; titlurile conferă deţinătorului dreptul de proprietate asupra unei părţi din capitalul societăţii emitente şi în general drepturi asupra unei părţi din profit, precum şi a unui procent din fondurile proprii, în cazul lichidării; profiturile nerepartizate şi provizioanele sunt şi ele incluse în această categorie de pasive.

In această categorie de pasive se includ:

d1) capital propriu:

d1.1) capital social;

d1.2) profit (+)/pierdere (-) - va include atât rezultatul exerciţiului curent, cât şi rezultatul reportat (profit nerepartizat sau pierdere neacoperită);

d1.3) alte fonduri (prime legate de capital, rezerve şi altele);

d2) capital suplimentar:

d2.1) provizioane, din care:

d2.1.1) pentru riscul de credit;

d2.2) alte fonduri (fondul special constituit de casele de economii pentru domeniul locativ, rezervele din reevaluarea patrimoniului, acţiuni preferenţiale cumulative pe durate determinate şi alte asemenea elemente);

e)   alte pasive - pasive neincluse în alte categorii de pasiv; este o categorie reziduală în care se includ:

e1) instrumente financiare derivate - valoarea de piaţă negativă înregistrată în bilanţul contabil;

e2) sume de plătit în curs de lămurire (solduri creditoare deţinute în bilanţul instituţiilor financiare monetare care nu sunt reţinute în numele clientului, dar care au legătură cu fondurile clienţilor);

e3) sume în tranzit interbancare şi intrabancare;

e4) dividende de plată;

e5) sume de plătit care nu se referă la obiectul principal de activitate al instituţiilor de credit (sume de plătit către furnizori, taxe, salarii, contribuţii sociale şi alte asemenea);

e6) alte pasive.

Art. 5. - Clienţii instituţiilor financiare monetare se grupează în următoarele sectoare instituţionale:

1. sectoare instituţionale rezidente:

a) societăţi nefinanciare (S11) - unităţi cu personalitate juridică şi cvasi-societăţi a căror activitate principală constă în producerea de bunuri şi servicii nefinanciare pentru piaţă; acest sector instituţional cuprinde: regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale cu capital public sau privat, societăţi cooperatiste, societăţi agricole, instituţii fără scop lucrativ aflate în serviciul societăţilor nefinanciare (asociaţii patronale, ale meşteşugarilor) şi altele asemenea;

b)   instituţii financiare monetare - cuprinde următoarele sectoare instituţionale:

b1) banca centrală (S121) - acest sector instituţional cuprinde Banca Naţională a României;

b2) alte instituţii financiare monetare (S122) - societăţi şi cvasi-societăţi a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară ce constau în primirea de depozite şi/sau substitute de depozite din partea unităţilor instituţionale, altele decât societăţile financiare monetare, şi acordarea de credite şi/sau în efectuarea de plasamente în nume propriu; acest sector instituţional cuprinde instituţiile de credit şi fondurile de piaţă monetară;

c)   alţi intermediari financiari (S123) - societăţi şi cvasi-societăţi financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară (exclusiv cele furnizate de instituţiile financiare monetare); acest sector instituţional cuprinde: fonduri de investiţii (fonduri deschise de investiţii, societăţi de investiţii şi altele asemenea), vehicule investiţionale, instituţii financiare nebancare (societăţi de leasing financiar, societăţi de credit de consum, societăţi de credit ipotecar, unităţi cu personalitate juridică emitente de carduri de credit/debit, societăţi de factoring, case de ajutor reciproc, societăţi de microfinanţare, fonduri de garantare a creditelor şi altele asemenea), societăţi de servicii de investiţii financiare;

d)  auxiliari financiari (S124) - societăţi şi cvasi-societăţi financiare a căror funcţie principală constă în exercitarea de activităţi financiare auxiliare; acest sector instituţional cuprinde: societăţi de registru, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare, societăţi de administrare a investiţiilor şi alţi auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară;

e)   societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125) - societăţi şi cvasi-societăţi financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din reciprocitatea riscurilor; acest sector instituţional cuprinde: societăţi de asigurări, grupuri financiare de asigurări, fonduri de pensii private sau administrate privat;

f)   administraţii publice (S13) - acest sector instituţional cuprinde: administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale;

f1) administraţia centrală (S1311) - organismele centrale a căror competenţă se întinde pe tot teritoriul ţării, cu excepţia administraţiilor sistemelor de asigurări sociale; în scopul prezentei norme, informaţiile referitoare la activele şi pasivele autorităţilor publice se includ în acest sector instituţional;

f2) administraţiile locale (S1313) - administraţiile publice a căror competenţă se întinde numai pe o unitate administrativă locală (comună, oraş, municipiu, judeţ, sector, municipiul Bucureşti), cu excepţia instituţiilor teritoriale ale administraţiilor sistemelor de asigurări sociale;

f3) administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314) - cuprinde autorităţile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru şomaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi altele asemenea), precum şi instituţiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare;

g) gospodării ale populaţiei (S14) - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri şi servicii, care folosesc aceeaşi locuinţă, utilizează în comun o parte sau totalitatea veniturilor şi a patrimoniului, consumă în colectiv bunuri şi servicii şi, eventual, produc bunuri şi/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final; acest sector instituţional cuprinde, de asemenea, asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasi-societăţile) care sunt producători de bunuri şi servicii pentru piaţă, instituţiile fără scop lucrativ şi fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populaţiei, persoanele instituţionalizate (în mănăstiri, unităţi de asistenţă socială şi altele asemenea);

h) instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15) - persoane juridice care servesc gospodăriile populaţiei, furnizând bunuri şi servicii nedestinate pieţei; acest sector instituţional cuprinde: sindicate, grupuri profesionale, societăţi ştiinţifice, asociaţii de consumatori, biserici şi comunităţi religioase, cluburi sociale, recreative, culturale şi sportive, organizaţii de caritate, asociaţii şi fundaţii de binefacere finanţate prin transferuri voluntare (în numerar sau în natură), provenite de la alte entităţi şi altele asemenea;

2. sectoare instituţionale nerezidente din zona Uniunii Europene:

a)  societăţi nefinanciare (S11) - unităţi cu personalitate juridică a căror activitate principală constă în producerea de bunuri şi servicii nefinanciare pentru piaţă;

b)   instituţii financiare monetare - cuprinde următoarele sectoare instituţionale:

b1) banca centrală (S121) - acest sector instituţional cuprinde Banca Centrală Europeană, precum şi băncile centrale naţionale ale ţărilor din zona Uniunii Europene;

b2) alte instituţii financiare monetare (S122) - societăţi şi cvasi-societăţi a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară ce constau în primirea de depozite şi/sau substitute de depozite din partea unităţilor instituţionale, altele decât societăţile financiare monetare, şi acordarea de credite şi/sau în efectuarea de plasamente în cont propriu;

c)   alţi intermediari financiari (S123) - societăţi şi cvasi-societăţi financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară (exclusiv cele furnizate de instituţiile financiare monetare);

d)  auxiliari financiari (S124) - societăţi şi cvasi-societăţi financiare a căror funcţie principală constă în exercitarea de activităţi financiare auxiliare;

e)   societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125) - societăţi şi cvasi-societăţi financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din reciprocitatea riscurilor;

f)   administraţii publice (S13) - acest sector instituţional cuprinde: administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale;

g)  gospodării ale populaţiei (S14) - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri şi servicii, care folosesc aceeaşi locuinţă, utilizează în comun o parte sau totalitatea veniturilor şi a patrimoniului, consumă în colectiv bunuri şi servicii şi, eventual, produc bunuri şi/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final;

h) instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15) - persoane juridice care servesc gospodăriile populaţiei, furnizând bunuri şi servicii nedestinate pieţei;

3. sectoare instituţionale nerezidente din afara zonei Uniunii Europene:

a)  instituţii bancare - acest sector instituţional cuprinde banca centrală şi alte instituţii financiare monetare;

b)  instituţii nebancare:

b1) guvernamentale - acest sector instituţional cuprinde administraţii publice;

b2) neguvernamentale - acest sector instituţional cuprinde: societăţi nefinanciare, alţi intermediari financiari, auxiliari financiari, societăţi de asigurări şi fonduri de pensii, gospodării ale populaţiei, instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

Art. 6. - (1) Instituţiile de credit vor evidenţia, separat, ajustările din reevaluare, conform structurii prezentate în anexa nr. 2.

(2) Ajustările din reevaluare evidenţiază modificările care se produc în cursul lunii de raportare în valoarea creditelor şi a titlurilor de valoare negociabile deţinute de instituţiile de credit, astfel:

a)   ajustările datorate modificării soldului creditelor, ca urmare a scoaterii în afara bilanţului a creditelor nerecuperabile; în acest caz, anexa nr. 2 va cuprinde soldul creditelor scoase în afara bilanţului pe parcursul lunii de raportare;

b)   ajustările datorate modificării preţurilor la titlurile de valoare negociabile, deţinute în perioada de referinţă; în acest caz, anexa nr. 2 va cuprinde schimbările (profit/pierdere) care se produc în luna de raportare în valoarea bilanţieră a stocului de titluri.

CAPITOLUL II

Obligaţii de raportare

Art. 7. - (1) Instituţiile de credit (inclusiv sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine) au obligaţia să transmită la Banca Naţională a României - Direcţia statistică, lunar, până cel mai târziu la data de 15 a lunii următoare lunii pentru care se întocmeşte raportarea, în format electronic, date privind:

a)   activele şi pasivele bilanţiere, conform structurii prezentate în anexa nr. 1;

b)  soldul creditelor restante, conform structurii prezentate în anexa nr. 1A;

c)   ajustări din reevaluare, conform structurii prezentate în anexa nr. 2;

d) activele şi pasivele bilanţiere în echivalent lei, conform structurii prezentate în anexa nr. 3.

Instituţiile de credit vor raporta date agregate privind activitatea unităţilor operative de pe teritoriul naţional.

(2)  Societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de investiţii autoadministrate vor transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia statistică, separat pentru fiecare fond de piaţă monetară cuprins în lista fondurilor de piaţă monetară, lunar, până cel mai târziu la data de 15 a lunii următoare lunii pentru care se întocmeşte raportarea, în format electronic, date privind:

a)   activele şi pasivele bilanţiere ale fondurilor de piaţă monetară, conform structurii prezentate în anexa nr. 4;

b)   activele şi pasivele bilanţiere în echivalent lei ale fondurilor de piaţă monetară, conform structurii prezentate în anexa nr. 5.

Lista fondurilor de piaţă monetară se elaborează de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi se transmite trimestrial Băncii Naţionale a României.

(3)  In cazul în care data limită până la care se face raportarea este o zi nelucrătoare, raportarea se transmite cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară acesteia.

(4)  Datele raportate conform prevederilor alin. (1) şi (2) au la bază informaţiile din evidenţa contabilă a instituţiilor de credit, precum şi a fondurilor de piaţă monetară.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 8. - Anexele nr. 1, 1 A, 2, 3, 4 şi 5*) constituie parte integrantă a prezentei norme.

Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme intră sub incidenţa art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi a art. 99 şi 100 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, a sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 189, 190 şi 191 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a sancţiunilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Prezenta normă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă orice dispoziţii contrare.

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

*) Anexele nr. 1, 1A, 2, 3, 4 şi 5 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE

ale instituţiilor de credit

la data de.........

Nr. crt.

SCADENŢA

(cod)

TARA

MONEDA (Cod ISO)

VALOAREA

TOTALĂ, inclusiv

creanţa ataşată

(unităţi)

CREANŢA ATAŞATĂ (unităţi)

Denumire

Cod ISO*)

0

A

B

C

D

E

F

G

ACTIVE

1

Numerar şi alte valori

xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX

Credite, din care:

Rezidenţi si nerezidenfi din zona UE

2

banca centrală (S121)

3

instituţii de credit (S1221)

4

alţi intermediari financiari  (S123)

5

auxiliari financiari (S124)

6

societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125)

7

societăţi nefinanciare (S11)

8

administraţia centrală (S1311)

9

administraţiile locale (S1313)

10

administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)

11

gospodării ale populaţiei (S14), pentru:

12

consum (S141)

13

locuinţe (S142)

14

dezvoltarea afacerilor (S143)

15

alte scopuri (S144)

16

instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15), pentru:

17

consum (S151)

18

locuinţe (S152)

19

alte scopuri (S154)

20

banca centrală (S121)

21

alte instituţii financiare monetare (S122)

22

instituţii guvernamentale (S13)

23

instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)

Titluri de valoare negociabile (altele decât acţiunile) deţinute de instituţiile de credit, din care:

Rezidenţi si nerezidenţi din zona UE

24

banca centrală (S121)

25 26

instituţii de credit (S1221)

alţi intermediari financiari  (S123)

27

auxiliari financiari (S124)

28

societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125)

29

societăţi nefinanciare (S11)

30

administraţia centrală (S1311)

31

administraţiile locale (S1313)

32

administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)

Nr. crt.

SCADENŢA (cod)

ŢARA

MONEDA (Cod ISO)

VALOAREA

TOTALĂ, inclusiv

creanţa ataşată

(unităţi)

CREANŢA ATAŞATĂ (unităţi)

Denumire

Cod ISO*)

0

A

B

c

D

E

F

G

Nerezidenţi din afara zonei UE

33

banca centrală (S121)

34

alte instituţii financiare monetare (S122)

35

instituţii guvernamentale (S13)

36

instituţii neguvemamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)

Acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară deţinute de instituţia de credit, emise de:

37

fonduri de piaţă monetară rezidente

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

38

fonduri de piaţă monetară nerezidente

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Acţiuni şi alte participaţii de capital deţinute de instituţia de credit, emise de:

Rezidenţi si nerezidenţi din zona UE

39

banca centrală (S121)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

40

instituţii de credit (S1221)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

41

alţi intermediari financiari  (S123)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

42

auxiliari financiari (S124)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

43

societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

44

societăţi nefinanciare (S11)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

45

administraţia centrală (S1311)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

46

administraţiile locale (S1313)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

47

administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Nerezidenţi din afara zonei UE

48

banca centrală (S121)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

49

alte instituţii financiare monetare (S122)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

50

instituţii guvernamentale (S13)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

51

instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

52

Active fixe

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Alte active

53

instrumente financiare derivate

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

54

sume în tranzit interbancare şi intrabancare

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

55

diverse active

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

*)In cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului

Codurile atribuite coloanei " SCADENŢA" pe instrumente şi intervale de scadenţă

SCADENŢA (S)

S< 1 an

1 an < S < 5 ani

S>5ani

Credite - cod

1

2

3

SCADENŢA (S)

S< 1 an

1 an<S< sau = 2 ani

S>2ani

Titluri de valoare negociabile (altele decât acţiunile) -cod

1

2

3

Nr. crt.

SCADENŢA

ŢARA

MONEDA

(Cod ISO)

VALOAREA

TOTALĂ, inclusiv

datoria ataşată

(unităţi)

DATORIA ATAŞATĂ

(unităţi)

Denumire

Cod ISO*)

0

A

B

C

D

E

F

G

PASIVE

Depozite, din care:

Depozite overnight, din care:

Rezidenti si nerezidenti din zona UE

1

banca centrală (S121)

xxxxxxxxxxxx

2

instituţii de credit (S1221)

xxxxxxxxxxxx

3

fonduri de piaţă monetară (S1222)

xxxxxxxxxxxx

4

alţi intermediari financiari  (S123)

xxxxxxxxxxxx

5

auxiliari financiari (S124)

xxxxxxxxxxxx

6

societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125)

xxxxxxxxxxxx

7

societăţi nefinanciare (S11)

xxxxxxxxxxxx

8

administraţia centrală (S1311)

xxxxxxxxxxxx

9

administraţiile locale (S1313)

xxxxxxxxxxxx

10

administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)

xxxxxxxxxxxx

11

gospodării ale populaţiei (S14)

xxxxxxxxxxxx

12

instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15)

xxxxxxxxxxxx

Nerezidenti din afara zonei UE

13

banca centrală (S121)

xxxxxxxxxxxx

14

alte instituţii financiare monetare (S122)

xxxxxxxxxxxx

15

instituţii guvernamentale (S13)

xxxxxxxxxxxx

16

instituţii neguvemamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)

xxxxxxxxxxxx

Depozite la termen, din care:

Rezidenţi si nerezidenti din zona UE

17

banca centrală (S121)

18

instituţii de credit (S1221)

19

fonduri de piaţă monetară (S1222)

20

alţi intermediari financiari  (S123)

21

auxiliari financiari (S124)

22

societăţi de asigurări si fonduri de pensii (S125)

23

societăţi nefinanciare (S11)

24

administraţia centrală (S1311)

25

administraţiile locale (S1313)

26

administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)

27

gospodării ale populaţiei (S14)

28

instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15)

Nr. crt.

SCADENŢA

ŢARA

MONEDA (Cod ISO)

VALOAREA

TOTALĂ, inclusiv

datoria ataşată

(unităţi)

DATORIA ATAŞATĂ

(unităţi)

Denumire

Cod ISO*)

A

B

C

D

E

F

G

Nerezidenti din afara zonei UE

29

banca centrală (S121)

30

alte instituţii financiare monetare (S122)

31

instituţii guvernamentale (S13)

32

instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)

Depozite rambursabile după notificare, din care:

Rezidenţi si nerezidenti din zona UE

33

banca centrală (S121)

34

instituţii de credit (S1221)

35

fonduri de piaţă monetară (S1222)

36

alţi intermediari financiari (S123)

37

auxiliari financiari (S124)

38

societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125)

39

societăţi nefinanciare (S11)

40

administraţia centrală (S1311)

41

administraţiile locale (S1313)

42

administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)

43

gospodării ale populaţiei (S14)

44

instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15)

Nerezidenti din afara zonei UE

45

banca centrală (S121)

46

alte instituţii financiare monetare (S122)

47

instituţii guvernamentale (S13)

48

instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)

Imprumuturi din operaţiuni repo, din care:

Rezidenţi si nerezidenti din zona UE

49

banca centrală (S121)

xxxxxxxxxxxx

50

instituţii de credit (S1221)

xxxxxxxxxxxx

51

fonduri de piaţă monetară (S1222)

xxxxxxxxxxxx

52

alţi intermediari financiari (S123)

xxxxxxxxxxxx

53

auxiliari financiari (S124)

xxxxxxxxxxxx

54

societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125)

xxxxxxxxxxxx

55

societăţi nefinanciare(S11)

xxxxxxxxxxxx

56

administraţia centrală (S13U)

xxxxxxxxxxxx

57

administraţiile locale (S1313)

xxxxxxxxxxxx

58

administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)

xxxxxxxxxxxx

59

gospodării ale populaţiei (S14)

xxxxxxxxxxxx

60

instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15)

xxxxxxxxxxxx

Nerezidenti din afara zonei UE

61

banca centrală (S121)

xxxxxxxxxxxx

62

alte instituţii financiare monetare (S122)

xxxxxxxxxxxx

63

instituţii guvernamentale (S13)

xxxxxxxxxxxx

64

instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)

xxxxxxxxxxxx

Nr. crt.

SCADENŢA

ŢARA

MONEDA (Cod ISO)

VALOAREA

TOTALĂ, inclusiv

datoria ataşată

(unităţi)

DATORIA ATAŞATĂ

(unităţi)

Denumire

Cod ISO*)

A

B

C

D

E

F

G

Titluri de valoare negociabile (altele decât acţiunile) emise de instituţia de credit, din care:

65

Rezidenţi si nerezidenti din zona UE

66

Nerezidenţi din afara zonei UE

Capital şi rezerve

67

Capital propriu

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

68

capital social vărsat

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

69

profit (+) / pierdere (-)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

70

alte fonduri

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

71

Capital suplimentar

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

72

provizioane, din care:

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

73

pentru riscul de credit

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

74

alte fonduri

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Alte pasive

75

instrumente financiare derivate

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

76

sume în tranzit interbancare şi intrabancare

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

77

diverse pasive

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

*)In cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului

Codurile atribuite coloanei "SCADENŢA" pe instrumente şi intervale de scadenţa

SCADENŢA (S)

S<1 an

1 an<S<2ani

S>2ani

Depozite la termen -cod

1

2

3

Titluri de valoare negociabile (altele decât acţiunile) - cod

1

2

3

RAMBURSABILE (R)

R < 3 luni

31uni<R<2ani

R>2ani

Depozite

rambursabile după notificare - cod

1

2

3

ANEXA Nr. 1A

SOLDUL CREDITELOR RESTANTE

ale instituţiilor de credit

la data de............

Nr. Crt.

ACTIVE

ŢARA

MONEDA (Cod ISO)

SOLD

(unităţi)

Denumire

Cod ISO*)

0

A

B

C

D

E

Credite restante

1

societăţi nefinanciare (S11)

2

administraţia centrală (S1311)

3

administraţiile locale (S1313)

4

administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)

5

gospodării ale populaţiei (S14)

*)In cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţarii nerezidentului

ANEXA Nr. 2

AJUSTĂRI DIN REEVALUARE

in luna............

Nr. Crt.

TARA

MONEDA (Cod ISO)

VALOAREA

(unităţi)

Denumire

Cod ISO*)

0

A

B

C

D

E

ACTIVE

Credite, din care:

Rezidenţi si nerezidenţi din zona UE

1

banca centrală (S121)

2

instituţii de credit (S1221)

3

alţi intermediari financiari  (S123)

4

auxiliari financiari (S124)

5

societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125)

6

societăţi nefinanciare (S11)

7

administraţia centrală (S1311)

8

administraţiile locale (S1313)

9

administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)

10

gospodării ale populaţiei (S14), pentru:

11

consum (S141)

12

locuinţe (S142)

13

dezvoltarea afacerilor (S143)

14

alte scopuri (S144)

15

instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15), pentru:

16

consum(S151)

17

locuinţe (S152)

18

alte scopuri (S154)

Nerezidenţi din afara zonei UE

19

banca centrală (S121)

20

alte instituţii financiare monetare (S122)

21

instituţii guvernamentale (S13)

22

instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)

Titluri de valoare negociabile (altele decât acţiunile) deţinute de instituţiile de credit

Rezidenţi si nerezidenţi din zona UE

23

banca centrală (S121)

24

instituţii de credit (S1221)

25

alţi intermediari financiari  (S123)

26

auxiliari financiari (S124)

27

societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125)

28

societăţi nefinanciare (S11)

29

administraţia centrală (S1311)

30

administraţiile locale (S1313)

31

administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)

Nerezidenţi din afara zonei UE

32

banca centrală (S121)

33

alte instituţii financiare monetare (S122)

34

instituţii guvernamentale (S13)

35

instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)

Nr. Crt

ŢARA

MONEDA (Cod ISO)

VALOAREA

(unităţi)

Denumire

Cod ISO*)

0

A

B

C

D

E

Acţiuni şi alte participatii de capital deţinute de instituţia de credit, emise de:

Rezidenţi si nerezidenţi din zona UE

36

banca centrală (S121)

37

instituţii de credit (S1221)

38

alţi intermediari financiari  (S123)

39

auxiliari financiari (S124)

40

societăţi de asigurări si fonduri de pensii (S125)

41

societăţi nefinanciare (S11)

42

administraţia centrală (S1311)

43

administraţiile locale (S1313)

44

administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)

Nerezidenţi din afara zonei UE

45

banca centrală (S121)

46

alte instituţii financiare monetare (S122)

47

instituţii guvernamentale (S13)

48

instituţii neguvemamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)

*)In cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţarii nerezidentului

ANEXA Nr. 3

ACTIVE ŞI PASIVE BILANŢIERE

în echivalent lei

la data de...

Nr. crt.

VALOAREA TOTALĂ,

inclusiv creanţa/datoria

ataşată

(lei)

CREANŢA/ DATORIA ATAŞATĂ

(lei)

A

B

C

1

ACTIVE

2

Numerar şi alte valori

xxxxxxxxxxxx

3

Credite, din care:

4

Credite restante

5

Titluri de valoare negociabile (altele decât acţiunile) deţinute de instituţia de credit

6

Actiuni/unităti ale fondurilor de piaţă monetară deţinute de instituţia de credit

7

Acţiuni şi alte participării de capital deţinute de instituţia de credit

8

Active fixe

9

Alte active

1

PASIVE

2

Depozite

3

Titluri de valoare negociabile (altele decât acţiunile) emise de instituţia de credit

4

Capital şi rezerve

5

Alte pasive

Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea

ANEXA Nr. 4

ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE

ale fondurilor de piaţă monetară

la data de............

Nr.Crt.

SCADENŢA

(cod)

ŢARA

MONEDA

(Cod ISO)

VALOAREA

TOTALĂ, inclusiv

creanţa ataşată

(unităţi)

CREANŢA

ATAŞATĂ

(unităţi)

Denumire

Cod ISO*)

0

A

B

C

D

E

F

G

ACTIVE

1

Numerar

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Depozite plasate la instituţii de credit

2

Depozite overnight

xxxxxxxxxxxx

3

Depozite la termen

Titluri de valoare negociabile (altele decât acţiunile) deţinute, din care:

Rezidenţi si nerezidenţi din zona UE

4

banca centrală (S121)

5

instituţii de credit (S1221)

6

alţi intermediari financiari  (S123)

7

auxiliari financiari (S124)

8

societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125)

9

societăţi nefinanciare (S11)

10

administraţia centrală (S1311)

11

administraţiile locale (S1313)

12

administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)

Nerezidenti din afara zonei UE

13

banca centrală (S121)

14

alte instituţii financiare monetare (S122)

15

instituţii guvernamentale (S l3)

16

instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)

Acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară deţinute, emise de:

17

alte fonduri de piaţă monetară rezidente

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

18

fonduri de piaţă monetară nerezidente

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Nr. Crt

SCADENŢA

(cod)

ŢARA

MONEDA (Cod ISO)

VALOAREA

TOTALĂ, inclusiv

creanţa ataşată

(unităţi)

CREANŢA ATAŞATĂ

(unităţi)

Denumire

Cod ISO*)

0

A

B

C

D

E

F

G

Acţiuni şi alte participării de capital deţinute emise de:

Rezidenţi si nerezidenţi din zona UE

19

banca centrală (S121)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

20

instituţii de credit (S1221)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

21

alţi intermediari financiari (S123)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

22

auxiliari financiari (S124)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

23

societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

24

societăţi nefinanciare (S11)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

25

administraţia centrală (S1311)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

26

administraţiile locale (S1313)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

27

administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Nerezidenti din afara zonei UE

28

banca centrală (S121)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

29

alte instituţii financiare monetare (S122)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

30

instituţii guvemamentale(S13)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

31

instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Alte active

32

instrumente financiare derivate

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

33

diverse active

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

*)In cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului

Codurile atribuite coloanei " SCADENŢA" pe instrumente şi intervale de scadenţă

SCADENŢA (S)

S< lan

1 an<S< sau = 2 ani

S>2ani

Depozite la termen -cod

1

2

3

Titluri de valoare negociabile (altele decât acţiunile) -cod

1

nu este cazul

nu este cazul

Nr. crt.

SCADENŢA

(cod)

ŢARA

MONEDA (Cod ISO)

VALOAREA TOTALĂ

(unităţi)

Denumire

Cod ISO*)

0

A

B

C

D

E

F

PASIVE                                                                                                                                                                                                                                                  

1

Acţiuni/unităţi emise de fondurile de piaţă monetară                                                            xxxxxxxxxxxx

*) In cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului

ANEXA Nr. 5

ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE

ale fondurilor de piaţă monetară în echivalent lei la data de...

Nr. Crt.

VALOAREA

TOTALĂ, inclusiv

creanţa ataşată

(lei)

CREANŢA ATAŞATĂ

(lei)

0

A

B

C

1

ACTIVE

2

Numerar                                                                                                                                      

xxxxxxxxxxxx

3

Depozite plasate la instituţii de credit, din care:

4

- conturi curente                                                                                           

-

5

-depozite bancare în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004

6

Titluri de valoare negociabile (altele decât acţiunile) deţinute, din care:

7

- instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004

8

- instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004

9

- instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004

10

- obligaţiuni şi alte instrumente de datorie tranzacţionate pe pieţe organizate cu scadenţa reziduala de cel mult un an

11

Actiuni/unităti ale fondurilor de piaţă monetară deţinute

xxxxxxxxxxxx

12

Acţiuni şi alte participatii de capital deţinute

xxxxxxxxxxxx

13

Alte active                                                                                                                                                        

xxxxxxxxxxxx

1

PASIVE                                                                                                                                                              

2

Actiuni/unităti emise de fondurile de piaţă monetară                                                                     

xxxxxxxxxxxx

Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea


SmartCity5

COMENTARII la Norma 13/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 13 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 13/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu