E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 64 1999 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 abrogă articolul 28 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 29 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 aproba Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 70 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 64 din 15 aprilie 1999

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 168 din 21 aprilie 1999


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 70 din 28 august 1997 privind controlul fiscal, emisa in temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii declaratiilor, precum si verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Sunt supuse controlului fiscal, potrivit prezentei ordonante, persoanele fizice si juridice, romane si straine, precum si asociatiile fara personalitate juridica, carora le revin, potrivit reglementarilor legale in vigoare, obligatii fiscale, denumite in continuare contribuabili."
    3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Obligatiile fiscale cuprind:
    a) obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, dupa caz, impozitele datorate;
    b) obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele;
    c) obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele care se realizeaza prin stopaj la sursa;
    d) orice alte obligatii legale care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, in aplicarea legilor fiscale."
    4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Controlul fiscal se exercita de catre Ministerul Finantelor si unitatile sale teritoriale, prin aparatul fiscal si organele de control financiar abilitate de lege, denumite in continuare organe de control fiscal.
    Angajatii organelor de control fiscal indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.
    Organizarea, competenta teritoriala si atributiile organelor de control fiscal se aproba de catre ministrul finantelor."
    5. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "Drepturile si obligatiile organelor de control fiscal"
    6. La articolul 6, partea introductiva si literele b), c), d), e), f) si g) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    In exercitarea atributiilor ce le revin, organele de control fiscal au dreptul:
.........................................................................
    b) sa solicite contribuabililor informatiile, justificarile sau explicatiile referitoare la declaratiile sau la documentele supuse controlului. In cazul in care se solicita raspunsul in scris, contribuabilii sunt obligati sa furnizeze informatiile respective in termen de 10 zile de la primirea solicitarii;
    c) sa solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal. Solicitarea se face in scris si cuprinde, in mod obligatoriu, data, ora si locul intalnirii, precum si scopul acesteia. Solicitarea se comunica contribuabilului cu cel putin 15 zile inaintea datei fixate pentru intalnire;
    d) sa faca constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile;
    e) sa primeasca copii de pe orice inscris, document sau inregistrare contabila;
    f) sa retina, in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii, in schimbul unei dovezi scrise si semnate de organul de control fiscal, orice document sau orice element material care poate constitui o proba sau o dovada referitoare la determinarea impozitelor datorate de catre contribuabili, pe o perioada de maximum 30 de zile. In cazuri exceptionale, cu aprobarea conducerii directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, perioada de retinere poate fi prelungita pana la 90 de zile;
    g) sa intre, in prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori in prezenta unei alte persoane desemnate de contribuabil, in orice incinta a sediului in care isi desfasoara activitatea contribuabilul sau in locuri in care exista bunuri impozabile sau in care se desfasoara activitati producatoare de venituri. Accesul este permis in cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar in afara acestuia, numai cu autorizarea scrisa a conducerii organului de control fiscal si cu acordul contribuabilului."
    7. La articolul 6, litera h) se abroga.
    8. La articolul 8, partea introductiva a alineatului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    In scopul determinarii modului de respectare a obligatiilor fiscale ce revin contribuabililor si al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sunt in drept sa solicite informatii de la:"
    9. La articolul 8, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Persoanele, organele si institutiile mentionate la alin. 1 sunt obligate ca, in termenul specificat in solicitare, sa furnizeze informatiile si sa puna la dispozitie organelor de control fiscal actele, evidentele si datele respective."
    10. La articolul 8, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Toate actele, datele si informatiile obtinute de organele de control fiscal in modul prevazut in prezentul articol vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului si vor putea fi luate in considerare la recalcularea impozitelor datorate de acesta."
    11. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    In cazuri temeinic justificate, organele de control fiscal pot solicita persoanelor, potrivit competentelor teritoriale, sa faca declaratii sau sa prezinte documente, considerate necesare pentru a stabili daca persoana in cauza are sau nu are calitatea de contribuabil."
    12. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Organele de control fiscal au obligatia sa exercite controlul fiscal in asa fel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea activitatilor curente ale contribuabililor.
    Pe intreaga durata a controlului fiscal organele de control fiscal au obligatia de a actiona cu profesionalism, dovedind corectitudine si obiectivitate in relatiile cu contribuabilii controlati si cu celelalte persoane cu care vin in contact pe parcursul indeplinirii atributiilor de serviciu."
    13. La articolul 11, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) sa constate contraventiile si sa aplice amenzile si penalitatile prevazute de legile fiscale;"
    14. Dupa articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    Inaintea desfasurarii unei actiuni de control fiscal la sediul, domiciliul sau resedinta contribuabilului, acesta are dreptul:
    a) sa fie informat in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de verificare;
    b) sa fie instiintat in legatura cu drepturile si obligatiile sale care rezulta din prezenta ordonanta. Avizul de verificare va cuprinde:
    - baza legala a transmiterii lui si a desfasurarii controlului fiscal;
    - perioada in care este programata sa se desfasoare actiunea de control fiscal;
    - impozitele si perioadele impozabile care vor fi cuprinse in verificare.
    Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii efective a actiunii de control fiscal.
    In cazul organelor de control fiscal, care, potrivit legii, pot executa controale inopinate, precum si in cazul in care actiunea de control fiscal se desfasoara in vederea solutionarii unor cereri ale contribuabililor, transmiterea avizului de verificare nu este obligatorie.
    Contribuabilul confirma luarea la cunostinta despre drepturile si obligatiile sale prin semnarea avizului de verificare.
    Pentru motive intemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de incepere a controlului fiscal cu maximum 30 de zile lucratoare, solicitare care se comunica, in scris, conducerii organului de control fiscal, la 5 zile de la primirea avizului de verificare si de la semnarea acestuia.
    O noua solicitare de amanare a controlului fiscal respectiv nu se admite."
    15. Dupa articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 12^1
    Contribuabilii au dreptul sa solicite, din proprie initiativa, sa fie controlati."
    16. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Contribuabilii sunt obligati sa puna la dispozitie organului de control fiscal toate documentele tehnico-operative, contabile si orice alte documente legale justificative, care stau la baza calcularii corecte si in cuantumul legal a impozitelor datorate.
    Documentele neprezentate cu rea-credinta, dovedita cu ocazia controlului fiscal efectuat la sediul, domiciliul sau resedinta contribuabilului ori la sediul organului de control fiscal, nu vor fi luate in considerare ulterior, cu ocazia solutionarii eventualelor obiectiuni, contestatii si plangeri impotriva actelor de control."
    17. La articolul 17, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Controlul fiscal se desfasoara la sediul, domiciliul ori resedinta contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal, dupa caz."
    18. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Perioada afectata efectuarii controlului fiscal prevazut la art. 17 este stabilita de organele de control fiscal in functie de obiectivele controlului si nu poate fi mai mare de 3 luni."
    19. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Controlul fiscal la sediul, domiciliul ori resedinta contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal, dupa caz, se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit si pentru fiecare perioada supusa impozitarii.
    Prin exceptie de la prevederile alin. 1, conducatorul organului de control fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade, daca de la data incheierii controlului fiscal si pana la implinirea termenului de prescriptie prevazut de prezenta ordonanta apar date suplimentare, necunoscute organului de control fiscal la data efectuarii controlului, care influenteaza sau modifica rezultatele acestuia."
    20. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Rezultatele controlului fiscal se consemneaza obligatoriu in procese-verbale de control, in note de constatare sau in procese-verbale de constatare a contraventiilor, dupa caz."
    21. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:
    "Prescriptia dreptului organului de control fiscal de a stabili diferente de impozite"
    22. La articolul 21, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Dreptul organelor de control fiscal de a stabili diferente de impozite si majorari de intarziere pentru neplata in termen a acestora, precum si de a constata contraventii si de a aplica amenzi si penalitati pentru faptele ale caror constatare si sanctionare sunt, potrivit legii, de competenta organelor de control fiscal, pentru o perioada impozabila, se prescrie dupa cum urmeaza:"
    23. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitelor si a diferentelor de impozite este de 10 ani in caz de evaziune fiscala stabilita printr-o hotarare judecatoreasca definitiva."
    24. La articolul 26 alineatul 1, partea introductiva si literele a) - d) vor avea urmatorul cuprins:
    "Constituie contraventii, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) nefurnizarea de catre contribuabili sau de catre persoana imputernicita legal sa ii reprezinte a documentelor justificative sau a explicatiilor solicitate de catre organele de control fiscal;
    b) neprezentarea contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal la data, ora si locul fixate, la solicitarea scrisa a acestuia;
    c) refuzul contribuabilului de a permite accesul organului de control fiscal in sediul sau de afaceri sau in orice alte locuri in care exista bunuri impozabile sau in care acesta desfasoara activitati producatoare de venituri, in vederea exercitarii controlului fiscal;
    d) nefurnizarea de catre persoanele, organele si institutiile prevazute la art. 8, in termenul stabilit de organele de control fiscal, a actelor, evidentelor si datelor solicitate;"
    25. La articolul 26, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    Contraventiile prevazute la alin. 1 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    1. cele de la lit. a) si b), cu amenda de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, care se suporta de catre persoanele fizice vinovate;
    2. cele de la lit. c) si d), cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;
    3. cele de la lit. e), cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei."
    26. Articolul 28 se abroga.
    27. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    In aplicarea prezentei ordonante Ministerul Finantelor va emite instructiuni de aplicare, aprobate prin hotarare a Guvernului, la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante."

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              ADRIAN NASTASESmartCity5

COMENTARII la Legea 64/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 64 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu