E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 64 1999 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 abrogă articolul 28 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 29 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 aproba Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 70 1997
Legea 64 1999 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 70 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 64 din 15 aprilie 1999

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 168 din 21 aprilie 1999


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 70 din 28 august 1997 privind controlul fiscal, emisa in temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii declaratiilor, precum si verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Sunt supuse controlului fiscal, potrivit prezentei ordonante, persoanele fizice si juridice, romane si straine, precum si asociatiile fara personalitate juridica, carora le revin, potrivit reglementarilor legale in vigoare, obligatii fiscale, denumite in continuare contribuabili."
    3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Obligatiile fiscale cuprind:
    a) obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, dupa caz, impozitele datorate;
    b) obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele;
    c) obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele care se realizeaza prin stopaj la sursa;
    d) orice alte obligatii legale care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, in aplicarea legilor fiscale."
    4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Controlul fiscal se exercita de catre Ministerul Finantelor si unitatile sale teritoriale, prin aparatul fiscal si organele de control financiar abilitate de lege, denumite in continuare organe de control fiscal.
    Angajatii organelor de control fiscal indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.
    Organizarea, competenta teritoriala si atributiile organelor de control fiscal se aproba de catre ministrul finantelor."
    5. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "Drepturile si obligatiile organelor de control fiscal"
    6. La articolul 6, partea introductiva si literele b), c), d), e), f) si g) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    In exercitarea atributiilor ce le revin, organele de control fiscal au dreptul:
.........................................................................
    b) sa solicite contribuabililor informatiile, justificarile sau explicatiile referitoare la declaratiile sau la documentele supuse controlului. In cazul in care se solicita raspunsul in scris, contribuabilii sunt obligati sa furnizeze informatiile respective in termen de 10 zile de la primirea solicitarii;
    c) sa solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal. Solicitarea se face in scris si cuprinde, in mod obligatoriu, data, ora si locul intalnirii, precum si scopul acesteia. Solicitarea se comunica contribuabilului cu cel putin 15 zile inaintea datei fixate pentru intalnire;
    d) sa faca constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile;
    e) sa primeasca copii de pe orice inscris, document sau inregistrare contabila;
    f) sa retina, in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii, in schimbul unei dovezi scrise si semnate de organul de control fiscal, orice document sau orice element material care poate constitui o proba sau o dovada referitoare la determinarea impozitelor datorate de catre contribuabili, pe o perioada de maximum 30 de zile. In cazuri exceptionale, cu aprobarea conducerii directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, perioada de retinere poate fi prelungita pana la 90 de zile;
    g) sa intre, in prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori in prezenta unei alte persoane desemnate de contribuabil, in orice incinta a sediului in care isi desfasoara activitatea contribuabilul sau in locuri in care exista bunuri impozabile sau in care se desfasoara activitati producatoare de venituri. Accesul este permis in cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar in afara acestuia, numai cu autorizarea scrisa a conducerii organului de control fiscal si cu acordul contribuabilului."
    7. La articolul 6, litera h) se abroga.
    8. La articolul 8, partea introductiva a alineatului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    In scopul determinarii modului de respectare a obligatiilor fiscale ce revin contribuabililor si al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sunt in drept sa solicite informatii de la:"
    9. La articolul 8, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Persoanele, organele si institutiile mentionate la alin. 1 sunt obligate ca, in termenul specificat in solicitare, sa furnizeze informatiile si sa puna la dispozitie organelor de control fiscal actele, evidentele si datele respective."
    10. La articolul 8, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Toate actele, datele si informatiile obtinute de organele de control fiscal in modul prevazut in prezentul articol vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului si vor putea fi luate in considerare la recalcularea impozitelor datorate de acesta."
    11. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    In cazuri temeinic justificate, organele de control fiscal pot solicita persoanelor, potrivit competentelor teritoriale, sa faca declaratii sau sa prezinte documente, considerate necesare pentru a stabili daca persoana in cauza are sau nu are calitatea de contribuabil."
    12. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Organele de control fiscal au obligatia sa exercite controlul fiscal in asa fel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea activitatilor curente ale contribuabililor.
    Pe intreaga durata a controlului fiscal organele de control fiscal au obligatia de a actiona cu profesionalism, dovedind corectitudine si obiectivitate in relatiile cu contribuabilii controlati si cu celelalte persoane cu care vin in contact pe parcursul indeplinirii atributiilor de serviciu."
    13. La articolul 11, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) sa constate contraventiile si sa aplice amenzile si penalitatile prevazute de legile fiscale;"
    14. Dupa articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    Inaintea desfasurarii unei actiuni de control fiscal la sediul, domiciliul sau resedinta contribuabilului, acesta are dreptul:
    a) sa fie informat in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de verificare;
    b) sa fie instiintat in legatura cu drepturile si obligatiile sale care rezulta din prezenta ordonanta. Avizul de verificare va cuprinde:
    - baza legala a transmiterii lui si a desfasurarii controlului fiscal;
    - perioada in care este programata sa se desfasoare actiunea de control fiscal;
    - impozitele si perioadele impozabile care vor fi cuprinse in verificare.
    Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii efective a actiunii de control fiscal.
    In cazul organelor de control fiscal, care, potrivit legii, pot executa controale inopinate, precum si in cazul in care actiunea de control fiscal se desfasoara in vederea solutionarii unor cereri ale contribuabililor, transmiterea avizului de verificare nu este obligatorie.
    Contribuabilul confirma luarea la cunostinta despre drepturile si obligatiile sale prin semnarea avizului de verificare.
    Pentru motive intemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de incepere a controlului fiscal cu maximum 30 de zile lucratoare, solicitare care se comunica, in scris, conducerii organului de control fiscal, la 5 zile de la primirea avizului de verificare si de la semnarea acestuia.
    O noua solicitare de amanare a controlului fiscal respectiv nu se admite."
    15. Dupa articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 12^1
    Contribuabilii au dreptul sa solicite, din proprie initiativa, sa fie controlati."
    16. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Contribuabilii sunt obligati sa puna la dispozitie organului de control fiscal toate documentele tehnico-operative, contabile si orice alte documente legale justificative, care stau la baza calcularii corecte si in cuantumul legal a impozitelor datorate.
    Documentele neprezentate cu rea-credinta, dovedita cu ocazia controlului fiscal efectuat la sediul, domiciliul sau resedinta contribuabilului ori la sediul organului de control fiscal, nu vor fi luate in considerare ulterior, cu ocazia solutionarii eventualelor obiectiuni, contestatii si plangeri impotriva actelor de control."
    17. La articolul 17, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Controlul fiscal se desfasoara la sediul, domiciliul ori resedinta contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal, dupa caz."
    18. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Perioada afectata efectuarii controlului fiscal prevazut la art. 17 este stabilita de organele de control fiscal in functie de obiectivele controlului si nu poate fi mai mare de 3 luni."
    19. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Controlul fiscal la sediul, domiciliul ori resedinta contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal, dupa caz, se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit si pentru fiecare perioada supusa impozitarii.
    Prin exceptie de la prevederile alin. 1, conducatorul organului de control fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade, daca de la data incheierii controlului fiscal si pana la implinirea termenului de prescriptie prevazut de prezenta ordonanta apar date suplimentare, necunoscute organului de control fiscal la data efectuarii controlului, care influenteaza sau modifica rezultatele acestuia."
    20. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Rezultatele controlului fiscal se consemneaza obligatoriu in procese-verbale de control, in note de constatare sau in procese-verbale de constatare a contraventiilor, dupa caz."
    21. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:
    "Prescriptia dreptului organului de control fiscal de a stabili diferente de impozite"
    22. La articolul 21, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Dreptul organelor de control fiscal de a stabili diferente de impozite si majorari de intarziere pentru neplata in termen a acestora, precum si de a constata contraventii si de a aplica amenzi si penalitati pentru faptele ale caror constatare si sanctionare sunt, potrivit legii, de competenta organelor de control fiscal, pentru o perioada impozabila, se prescrie dupa cum urmeaza:"
    23. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitelor si a diferentelor de impozite este de 10 ani in caz de evaziune fiscala stabilita printr-o hotarare judecatoreasca definitiva."
    24. La articolul 26 alineatul 1, partea introductiva si literele a) - d) vor avea urmatorul cuprins:
    "Constituie contraventii, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) nefurnizarea de catre contribuabili sau de catre persoana imputernicita legal sa ii reprezinte a documentelor justificative sau a explicatiilor solicitate de catre organele de control fiscal;
    b) neprezentarea contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal la data, ora si locul fixate, la solicitarea scrisa a acestuia;
    c) refuzul contribuabilului de a permite accesul organului de control fiscal in sediul sau de afaceri sau in orice alte locuri in care exista bunuri impozabile sau in care acesta desfasoara activitati producatoare de venituri, in vederea exercitarii controlului fiscal;
    d) nefurnizarea de catre persoanele, organele si institutiile prevazute la art. 8, in termenul stabilit de organele de control fiscal, a actelor, evidentelor si datelor solicitate;"
    25. La articolul 26, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    Contraventiile prevazute la alin. 1 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    1. cele de la lit. a) si b), cu amenda de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, care se suporta de catre persoanele fizice vinovate;
    2. cele de la lit. c) si d), cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;
    3. cele de la lit. e), cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei."
    26. Articolul 28 se abroga.
    27. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    In aplicarea prezentei ordonante Ministerul Finantelor va emite instructiuni de aplicare, aprobate prin hotarare a Guvernului, la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante."

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              ADRIAN NASTASESmartCity5

COMENTARII la Legea 64/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 64 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu