Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 552 din 30 noiembrie 2004

privind prevenirea si combaterea dopajului in sport

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1215 din 17 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta lege reglementeaza prevenirea si combaterea dopajului in sport.
    (2) Dopajul in sport reprezinta:
    a) folosirea unei substante si/sau metode care sunt potential daunatoare pentru sanatatea sportivilor si/sau imbunatatesc performantele acestora;
    b) prezenta in organismul sportivului a unei substante interzise sau a metabolitilor acesteia.
    (3) Conform reglementarilor Comitetului International Olimpic ale Conventiei Antidoping a Consiliului Europei si ale Codului Mondial Antidoping, elaborat de Agentia Mondiala Antidoping, se interzice dopajul in sport din ratiuni de natura etica si medicala.
    Art. 2
    In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) sportiv - orice persoana care participa la activitati sportive la nivel international, national sau la un nivel inferior;
    b) sportiv de nivel international - sportivul desemnat de o federatie sportiva internationala ca facand parte din esantionul de testare doping al acelei federatii;
    c) personal din anturajul sportivului - antrenori, instructori, manageri, personal din colectivul tehnic, personal medical si oficiali care lucreaza cu sportivi;
    d) organizatie nationala antidoping - entitate responsabila, la nivel national, cu promovarea si coordonarea politicii antidoping in sport, conducerea activitatii de recoltare de probe biologice, gestionarea rezultatelor la testele efectuate si cu conducerea audierilor;
    e) control doping - procesul care include planificarea testarilor, recoltarea si transportarea de probe biologice, analiza de laborator, managementul rezultatelor, audierile si apelurile;
    f) control doping in cadrul competitiei - o testare doping in care sportivii sunt selectionati pentru a fi testati in legatura cu o anumita competitie;
    g) control doping in afara competitiei - orice testare doping care nu se realizeaza in cadrul competitiei;
    h) control doping tinta - testare doping a unor sportivi care sunt selectionati pe o baza guvernata de regulile specifice efectuarii acestor testari, precum sportivi ale caror performante s-au ameliorat surprinzator de repede sau cei ai caror antrenori au avut mai multi sportivi depistati pozitiv la testele doping;
    i) control doping fara aviz prealabil - testare doping care se desfasoara fara vreo atentionare prealabila a sportivului si in timpul careia sportivul este insotit in permanenta, incepand cu momentul anuntarii si pana la prelevarea probei biologice;
    j) ofiter de control - persoana abilitata de catre Agentia Nationala Antidoping sa efectueze controlul doping;
    k) proba biologica - orice material biologic recoltat in vederea realizarii controlului doping;
    l) testare doping - parte a procesului de desfasurare a controlului doping, ce presupune planificarea testelor, recoltarea de probe biologice, manipularea si transportul lor la laboratorul de control doping;
    m) lista doping - lista care denumeste substantele si metodele interzise;
    n) substanta/metoda interzisa (substanta dopanta) - substanta/metoda cuprinsa in lista doping, care a dus sau este susceptibila sa duca la cresterea artificiala a performantelor sportivului si/sau care prezinta un risc real ori potential pentru sanatatea sportivului;
    o) substante speciale - substante care pot constitui subiectul incalcarilor fara intentie ale reglementarilor antidoping, deoarece sunt folosite pe scara larga in realizarea medicamentelor, si a caror utilizare in scop de dopaj este putin probabila;
    p) standard international - standard adoptat de Agentia Mondiala Antidoping in vederea implementarii prevederilor cuprinse in Codul Mondial Antidoping;
    q) rezultate pozitive constatate - raport de analiza emis de un laborator de control doping care certifica prezenta intr-o proba biologica a unei substante interzise sau a metabolitilor si markerilor sai, inclusiv insemnate cantitati de substante endogene sau dovezi ale utilizarii de metode interzise;
    r) metabolit - orice substanta produsa in organism in urma unui proces de biodegradare;
    s) marker - un compus/grup de compusi sau parametri biologici care indica utilizarea de substante si/sau metode interzise;
    s) audiere provizorie - audiere ce are loc imediat dupa primirea unui rezultat pozitiv la controlul doping, efectuata de comisia antidoping a federatiei sportive nationale, si care precede audierea propriu-zisa;
    t) suspendare provizorie - interzicerea temporara a participarii sportivului sau a altei persoane la competitii, pana la luarea deciziei finale in urma audierii conduse in conformitate cu prevederile prezentei legi;
    t) suspendare - interzicerea pe o perioada determinata a participarii sportivului sau altei persoane la competitii ori la alte activitati sportive;
    u) descalificare - invalidarea rezultatelor obtinute de sportivi in cadrul unei anumite competitii sau manifestari sportive, cu toate consecintele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte si premii;
    v) falsificare - modificarea sau influentarea neregulamentara a rezultatelor controlului doping ori impiedicarea desfasurarii normale a procedurilor obisnuite de testare doping;
    w) utilizare - aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricarei substante si/sau metode interzise;
    x) exceptii terapeutice - situatiile in care organizatia nationala antidoping poate aproba utilizarea unei substante si/sau metode interzise sportivilor care prezinta o afectiune dovedita medical, in scopuri terapeutice.

    CAP. 2
    Agentia Nationala Antidoping

    Art. 3
    In vederea combaterii fenomenului de dopaj in sport, functioneaza Agentia Nationala Antidoping, institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri extrabugetare si alocatii acordate de la bugetul de stat, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37 - 39, sectorul 2.
    Art. 4
    Agentia Nationala Antidoping are urmatoarele obiective:
    a) prevenirea si combaterea, la nivel national, a fenomenului de dopaj;
    b) incurajarea practicarii unui sport curat in vederea protejarii sanatatii sportivilor si a respectarii principiilor fairplay-ului in sport.
    Art. 5
    In vederea realizarii obiectivelor propuse, Agentia Nationala Antidoping indeplineste urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza strategia nationala antidoping;
    b) prezinta propuneri pentru armonizarea legislatiei nationale antidoping cu reglementarile internationale in domeniu;
    c) initiaza, sustine financiar si/sau promoveaza, dupa caz, programe educative si de prevenire a dopajului in sport;
    d) asigura aplicarea de masuri concrete pentru sanctionarea dopajului in sport;
    e) initiaza, sustine financiar si/sau incurajeaza programe de promovare a fairplay-ului in sport;
    f) incurajeaza structurile sportive si Comitetul Olimpic Roman in adoptarea unor programe de testare coerente si uniforme;
    g) colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale nationale si internationale cu atributii in domeniu;
    h) propune autoritatilor si institutiilor publice masuri ce pot fi luate in sensul intensificarii luptei impotriva traficului ilicit de substante dopante;
    i) publica anual lista substantelor si a metodelor interzise, in conformitate cu lista Agentiei Mondiale Antidoping;
    j) publica si reactualizeaza anual, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, lista cu specialitatile farmaceutice autorizate si comercializate in Romania, care au in componenta substante dopante;
    k) stabileste programul national anual de testare doping, in competitie si in afara competitiei, care cuprinde toti sportivii de nivel national si international;
    l) intocmeste lista cu sportivii nationali si internationali, adresele acestora si locurile de pregatire;
    m) organizeaza si efectueaza controalele doping atat in cadrul competitiilor, cat si in afara acestora, cu exceptia controalelor efectuate de federatiile internationale in timpul competitiilor internationale organizate pe teritoriul Romaniei;
    n) planifica si asigura desfasurarea audierilor sportivilor susceptibili de incalcarea regulamentului antidoping intr-un cadru corect si echitabil, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu standardele internationale;
    o) desemneaza laboratoarele de control doping care sa efectueze analizele probelor recoltate in urma testarilor;
    p) aproba exceptiile terapeutice pentru sportivii de nivel national, la solicitarea scrisa a comisiilor antidoping din federatiile sportive nationale si/sau ligi. Pentru sportivii de nivel international, trimite dosarele depuse, spre aprobare, Agentiei Mondiale Antidoping;
    q) comunica Agentiei Mondiale Antidoping cazurile de dopaj semnalate in randul sportivilor romani, pe plan national sau international;
    r) elaboreaza normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controalelor doping;
    s) asigura instruirea si perfectionarea ofiterilor de control doping, precum si eliberarea unui atestat in acest sens;
    t) prezinta anual un raport de activitate Guvernului si Parlamentului;
    u) organizeaza periodic actiuni privind informarea, prevenirea si combaterea fenomenului de dopaj in sport;
    v) initiaza si promoveaza activitati de cercetare pentru eradicarea dopajului in sport.
    Art. 6
    Posturile publice de radio si de televiziune pun la dispozitie Agentiei Nationale pentru Sport si Agentiei Nationale Antidoping un spatiu de emisie de minimum 30 de minute saptamanal, din care 50% la ore de maxima audienta, pentru difuzarea de materiale promotionale de prevenire si combatere a dopajului in sport.
    Art. 7
    Conducerea Agentiei Nationale Antidoping este realizata de catre Consiliul director, ca organ de decizie.
    Art. 8
    (1) Consiliul director al Agentiei Nationale Antidoping are in componenta 9 membri, dupa cum urmeaza:
    a) presedinte;
    b) doi reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Sport;
    c) un reprezentant al Comitetului Olimpic Roman;
    d) un reprezentant din domeniul farmacologiei, desemnat de Ministerul Sanatatii;
    e) un reprezentant al Laboratorului de Control Doping, desemnat de Institutul National de Cercetare pentru Sport;
    f) un reprezentant din domeniul medicinei sportive, desemnat de Ministerul Sanatatii;
    g) un reprezentant al sportivilor de performanta, desemnat de Comitetul Olimpic Roman;
    h) un reprezentant al federatiilor sportive nationale, desemnat de Comitetul Olimpic Roman.
    (2) Activitatea consiliului director este condusa de presedinte, care este si presedintele Agentiei Nationale Antidoping, numit de Agentia Nationala pentru Sport.
    (3) Mandatul membrilor consiliului director este de 4 ani si este irevocabil, cu exceptia cazurilor in care acestia isi pierd calitatea pentru care au fost numiti.
    (4) Membrii consiliului director sunt obligati sa respecte secretul profesional.
    Art. 9
    (1) Consiliul director se intruneste in sedinte ordinare trimestrial si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a cel putin doua treimi din numarul membrilor.
    (2) Convocarea la sedintele consiliului director se face cu cel putin 5 zile lucratoare inainte si va cuprinde, in mod obligatoriu, ordinea de zi ce urmeaza a fi dezbatuta si documentatia necesara.
    (3) Deciziile consiliului director sunt adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor. In caz de egalitate de voturi, presedintele consiliului director are votul decisiv.

    CAP. 3
    Asistenta medicala a sportivilor

    Art. 10
    Medicii de specialitate medicina sportiva si asistentii medicali din anturajul sportivilor trebuie sa acorde o atentie deosebita tratamentului medical al acestora si sa respecte urmatoarele reguli:
    a) sa nu recomande, sa nu prescrie sau sa nu administreze medicamente ce au in compozitie substante interzise, atunci cand acestea pot fi inlocuite cu altele care nu contin astfel de substante;
    b) sa nu recomande, sa nu prescrie sau sa nu colaboreze la utilizarea unor metode interzise care sunt incluse pe lista doping;
    c) sa previna folosirea de catre sportivi a substantelor si/sau metodelor interzise;
    d) sa informeze sportivii si federatiile sportive nationale responsabile asupra medicatiei administrate, a compozitiei si efectelor asupra organismului;
    e) sa informeze federatia sportiva nationala responsabila, precum si Agentia Nationala Antidoping in cazul in care suspecteaza un sportiv ca ar folosi substante si/sau metode interzise, pentru ca acesta sa fie supus unor controale tinta.
    Art. 11
    Sportivul de nivel national sau international trebuie sa isi precizeze calitatea, la orice consultatie medicala, de orice natura.
    Art. 12
    (1) Agentia Nationala Antidoping asigura pentru toti sportivii de nivel national desfasurarea unei proceduri prin care cei care prezinta o afectiune dovedita medical si care necesita utilizarea unei substante si/sau metode interzise sa poata solicita exceptarea pentru utilizarea in scopuri terapeutice.
    (2) Aceste solicitari sunt evaluate in concordanta cu standardele internationale referitoare la exceptii terapeutice.

    CAP. 4
    Aprobarea si publicarea listei doping

    Art. 13
    Lista doping se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 14
    (1) Agentia Nationala Antidoping publica lista doping ori de cate ori apar modificari in lista publicata de Agentia Nationala Antidoping.
    (2) Agentia Nationala Antidoping are obligatia sa informeze in scris toti factorii responsabili din miscarea sportiva asupra oricaror modificari din lista doping.
    (3) Modificarile aparute in lista doping sunt supuse aprobarii prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.

    CAP. 5
    Controlul doping

    Art. 15
    Controlul doping, in competitie si in afara competitiei, se efectueaza conform programului national anual stabilit de Agentia Nationala Antidoping, cu respectarea standardului international pentru testari al Agentiei Mondiale Antidoping.
    Art. 16
    (1) Controlul doping poate fi solicitat de:
    a) Agentia Nationala Antidoping;
    b) Agentia Nationala pentru Sport;
    c) Comitetul Olimpic Roman;
    d) federatiile sportive nationale, cluburi sau ligi profesioniste;
    e) alti organizatori de manifestari sportive, care nu sunt cuprinse intr-un cadru federal.
    (2) Controlul doping se solicita Agentiei Nationale Antidoping sau unui laborator de control doping numai cu avizul Agentiei Nationale Antidoping.
    (3) Procedura de desfasurare a controlului doping este reglementata in normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, care se elaboreaza de Agentia Nationala Antidoping.
    (4) In cazul sesizarilor de urgenta, presedintele Agentiei Nationale Antidoping este abilitat sa hotarasca controlul doping.
    Art. 17
    (1) Testarile doping pot fi efectuate numai de catre ofiterii de control doping autorizati, care au absolvit un curs de perfectionare si detin un atestat in acest sens, eliberat de Agentia Nationala Antidoping.
    (2) Raspunderea privind recoltarea si transportarea probelor apartine Agentiei Nationale Antidoping.
    (3) Proba biologica recoltata in urma testarii doping se imparte in doua recipiente, denumite proba A si proba B.
    (4) Analiza probelor biologice si emiterea buletinului de analiza se fac de catre Laboratorul de control doping din cadrul Institutului National de Cercetare pentru Sport, in conformitate cu standardul international pentru laboratoare al Agentiei Mondiale Antidoping.
    Art. 18
    (1) Sportivul participant la o competitie sportiva este obligat sa se supuna controlului doping, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) Recordurile nationale se pot omologa numai in urma efectuarii controlului doping asupra sportivului in cauza.
    (3) Controalele doping tinta si cele in afara competitiilor pot fi efectuate oricand si fara preaviz, in toate locurile si incintele in care se desfasoara activitati fizice si sportive.
    Art. 19
    Controlul doping se efectueaza in spatii adecvate care sa asigure conditiile minime prevazute de standardele internationale pentru testari.
    Art. 20
    (1) Rezultatul analizei de laborator este emis sub forma unui buletin de analiza semnat de conducatorul laboratorului de control doping sau, in lipsa acestuia, de adjunctul sau.
    (2) Rezultatul controlului doping se comunica structurii sportive care a comandat controlul, precum si Agentiei Nationale Antidoping care gestioneaza rezultatele.
    (3) In cazul unui rezultat pozitiv, Agentia Nationala Antidoping informeaza sportivul in cauza si federatia sportiva nationala responsabila, Agentia Nationala pentru Sport si Comitetul Olimpic Roman.
    Art. 21
    Sportivul are dreptul sa ceara analiza probei B sau, daca renunta la acest drept, da o declaratie scrisa in acest sens.
    Art. 22
    (1) Agentia Nationala Antidoping organizeaza o procedura de audiere pentru sportivul sau persoana din anturajul acestuia, invinuita de comiterea unei incalcari a reglementarilor antidoping.
    (2) Procedura de audiere se desfasoara potrivit principiilor prevazute in Codul Mondial Antidoping.
    Art. 23
    Identitatea sportivilor ale caror probe biologice sunt pozitive sau a sportivilor ori persoanelor din anturajul acestora, care sunt suspectati de incalcarea reglementarilor antidoping, poate fi facuta publica de catre Agentia Nationala Antidoping numai dupa solutionarea definitiva a cazului.

    CAP. 6
    Obligatiile structurilor sportive

    Art. 24
    (1) Federatiile sportive nationale au obligatia de a-si modifica si completa statutele si regulamentele in concordanta cu dispozitiile prezentei legi, ale Codului Mondial Antidoping, cu reglementarile federatiilor sportive internationale si cu normele elaborate de Agentia Nationala Antidoping.
    (2) Federatiile sportive nationale au obligatia de a constitui o comisie antidoping proprie, responsabila cu prevenirea si combaterea dopajului, care urmareste instruirea sportivilor si a personalului asupra efectelor si consecintelor ce pot decurge din utilizarea substantelor si metodelor interzise.
    (3) Federatiile sportive nationale au obligatia de a constitui o instanta de apel, independenta de cea care a impus sanctiunea in prealabil, la care poate apela orice sportiv sau persoana din anturajul acestuia, invinuita de incalcarea reglementarilor antidoping.
    Art. 25
    (1) Federatiile sportive nationale sunt obligate sa comunice Agentiei Nationale Antidoping, la inceputul fiecarui an calendaristic, informatii detaliate privind calendarul sportiv intern si international, precum si planurile de pregatire a echipelor si sportivilor lor, cu precizarea exacta a locurilor si orelor de desfasurare, precum si lista cu sportivii nationali si internationali si adresele acestora.
    (2) Federatiile sportive nationale au obligatia de a comunica Agentiei Nationale Antidoping, cu cel putin 5 zile inainte, orice modificare intervenita in calendarul sportiv sau in planul de pregatire.
    Art. 26
    Cluburile sportive si ligile profesioniste sunt obligate sa respecte prevederile art. 24 si 25 din prezenta lege.

    CAP. 7
    Abateri si sanctiuni

    Art. 27
    Constituie abateri disciplinare urmatoarele:
    a) prezenta in organismul sportivului a unei substante interzise sau a metabolitilor acesteia;
    b) utilizarea unei substante interzise, a metabolitilor sau markerilor acesteia si/sau utilizarea ori tentativa de a utiliza o metoda interzisa;
    c) detinerea de substante sau metode interzise;
    d) refuzul sau sustragerea, in mod nejustificat, de la recoltarea probei biologice;
    e) falsificarea rezultatelor controlului doping de catre sportiv.
    Art. 28
    Orice incalcare de catre sportiv a reglementarilor antidoping in timpul competitiei atrage descalificarea, avand ca rezultat invalidarea rezultatelor individuale obtinute in acea competitie, retragerea medaliei, a punctelor sau a premiilor.
    Art. 29
    (1) Utilizarea unei substante interzise, a metabolitilor sau markerilor acesteia, cu exceptia substantelor speciale din lista doping, precum si utilizarea sau tentativa de a utiliza o metoda interzisa, detinerea de substante sau de metode interzise se sanctioneaza cu suspendarea din activitatea sportiva pe o perioada de 2 ani la prima abatere si pe viata la cea de-a doua abatere.
    (2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) poate fi micsorata pana la minimum un an, cand faptele au fost savarsite din culpa.
    (3) In conditiile inexistentei oricarei forme de vinovatie, sanctiunea prevazuta la alin. (1) nu se aplica.
    (4) Chiar si in cazul in care nu exista vinovatie a sportivului privind prezenta in organism a unei substante care figureaza pe lista doping, acestuia i se va interzice participarea la o competitie ulterioara, daca prezenta substantelor respective ar putea influenta rezultatele individuale.
    Art. 30
    In situatia in care un sportiv dovedeste ca utilizarea unei substante speciale nu a avut ca scop marirea performantei sportive, perioada de suspendare prevazuta la art. 29 alin. (1) va fi inlocuita dupa cum urmeaza:
    a) pentru prima abatere, avertisment sau suspendare pana la un an;
    b) pentru a doua abatere, 2 ani de suspendare;
    c) pentru a treia abatere, suspendare pe viata.
    Art. 31
    Refuzul sau sustragerea de la recoltarea probei biologice se sanctioneaza conform art. 29 alin. (1).
    Art. 32
    (1) Falsificarea rezultatelor controlului doping se sanctioneaza conform art. 29 alin. (1), in cazul in care fapta este savarsita de sportiv.
    (2) Tentativa se pedepseste cu suspendarea din activitatea sportiva pe o perioada de un an la prima abatere si de 2 ani la cea de-a doua abatere.
    Art. 33
    (1) Perioada de suspendare incepe de la data emiterii deciziei de suspendare.
    (2) Perioadele de suspendare provizorie se deduc din perioada totala de suspendare.
    (3) In cazul intarzierii pronuntarii deciziei de suspendare din motive neimputabile sportivului, perioada de suspendare poate incepe de la data prelevarii probelor biologice.
    (4) Pe perioada suspendarii sportivii nu pot participa in nici o calitate in cadrul unei competitii sau manifestari sportive.
    (5) Pe perioada suspendarii sportivii respectivi nu mai beneficiaza, pentru activitatea sportiva, de sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
    Art. 34
    (1) In vederea reluarii activitatii sportive, sportivii suspendati trebuie sa se supuna testarilor doping in afara competitiei, realizate de Agentia Nationala Antidoping.
    (2) Pe perioada suspendarii sportivii au obligatia de a comunica Agentiei Nationale Antidoping adresa exacta unde pot fi gasiti.
    Art. 35
    (1) In cazul echipelor sportive, cand mai mult de un membru al unei echipe a incalcat reglementarile antidoping, in timpul unei competitii, echipa va fi supusa controalelor tinta.
    (2) Pentru cazul prevazut la alin. (1) echipa sportiva este sanctionata cu anularea rezultatelor obtinute in timpul competitiei sau cu alte sanctiuni disciplinare prevazute de reglementarile federatiei sportive nationale respective.
    Art. 36
    (1) Procurarea, distribuirea, oferirea, vanzarea ori administrarea de substante dopante sportivilor se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    (2) Prescrierea sau administrarea de substante dopante sportivilor de catre medici se pedepseste cu inchisoare de la un an la 4 ani sau cu amenda de la 75.000.000 lei la 150.000.000 lei.
    (3) In cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (2), se sesizeaza si Colegiul Medicilor din Romania.
    (4) Tentativa la infractiunile prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.
    Art. 37
    (1) Indemnul prin orice mijloace la consumul de substante dopante in vederea sporirii capacitatii de performanta, daca este urmat de executare, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei.
    (2) Daca indemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este inchisoarea de la doua luni la 2 ani sau amenda de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    Art. 38
    Constituie circumstante agravante urmatoarele imprejurari si situatii:
    a) savarsirea faptei de catre o persoana care are, potrivit prezentei legi, atributii in prevenirea si combaterea dopajului;
    b) oferirea, prescrierea, administrarea de substante sau proceduri interzise unui sportiv minor;
    c) savarsirea faptei impreuna cu un minor;
    d) savarsirea faptei de catre o persoana care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii publice, iar fapta a fost savarsita in exercitarea acestei functii.
    Art. 39
    Persoanelor condamnate pentru infractiuni prevazute in prezentul capitol li se poate aplica una sau mai multe pedepse complementare.
    Art. 40
    Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiunile prevazute in prezentul capitol se confisca.
    Art. 41
    (1) In aplicarea sanctiunilor sportivilor sau persoanelor din anturajul sportivilor, federatiile sportive nationale trebuie sa respecte prevederile prezentei legi, precum si ale reglementarilor internationale in domeniu.
    (2) Neindeplinirea de catre federatiile sportive nationale a obligatiilor prevazute in prezenta lege se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei, retragerea oricarui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporara a certificatului de identitate sportiva sau radierea din registrul sportiv.
    Art. 42
    Cluburile sportive si ligile profesioniste, in cadrul carora au fost gasite persoane vinovate de incalcari ale reglementarilor antidoping, daca au avut cunostinta de aceste incalcari, se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    Art. 43
    In cazul in care substantele descoperite pe parcursul controlului doping intra si sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor, Agentia Nationala Antidoping are obligatia de a instiinta Agentia Nationala Antidrog si organele de urmarire penala.

    CAP. 8
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 44
    Pentru informarea si educarea personalului implicat in activitatile antidoping, toate institutiile de invatamant superior de educatie fizica si sport din tara si Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor introduc in programele de invatamant cursuri de prezentare a reglementarilor nationale si internationale antidoping, precum si programul national antidoping.
    Art. 45
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Agentia Nationala pentru Sport va elabora structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Antidoping, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 46
    In termen de 30 de zile de la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, Agentia Nationala Antidoping va elabora normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, care se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 552/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 552 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu