Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 551 din 30 noiembrie 2004

privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1161 din  8 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Comisia Nationala de Disciplina Sportiva, denumita in continuare Comisia, se organizeaza si functioneaza pe langa Agentia Nationala pentru Sport ca organ deliberativ, fara personalitate juridica, independent in exercitarea atributiilor jurisdictionale date prin lege in competenta sa, asa cum sunt prevazute la art. 2.
    (2) Comisia isi desfasoara activitatea in baza unui regulament de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.
    (3) Sediul Comisiei este in sediul Agentiei Nationale pentru Sport, situat in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.
    Art. 2
    (1) Comisia este competenta sa solutioneze recursul formulat impotriva hotararilor definitive pronuntate, prin epuizarea cailor de atac, de comisiile interne de disciplina sau de alte organisme cu atributii disciplinare, care sunt organizate si functioneaza in cadrul federatiilor sportive nationale, asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, al ligilor profesioniste si Comitetului Olimpic Roman, precum si a cailor de atac formulate impotriva hotararilor Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport.
    (2) Comisia solutioneaza caile de atac formulate impotriva hotararilor definitive pronuntate in legatura cu urmatoarele tipuri de abateri:
    a) incalcarea prevederilor din statutele si regulamentele structurilor sportive, in masura in care sanctionarea unei astfel de abateri este de competenta comisiilor interne de disciplina;
    b) comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale jucatorilor fata de arbitri, oficiali, alti sportivi sau fata de public;
    c) declaratii publice ale conducatorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor, care pot incita sau pot conduce la acte de violenta din partea echipelor sau spectatorilor;
    d) absenta nejustificata de la competitii, in cazul convocarilor selectionatelor nationale;
    e) manipularea sau modificarea, direct ori printr-o persoana interpusa, a materialului sau a echipamentului sportiv, prin incalcarea reglementarilor tehnice din fiecare ramura sportiva;
    f) participarea neautorizata, neprezentarea sau retragerea nejustificata din orice proba sau competitie;
    g) orice alte tipuri de abateri date in competenta comisiilor interne de disciplina.
    (3) Atributiile Comisiei prevazute la alin. (1) si (2) se exercita numai daca o parte interesata opteaza pentru aceasta jurisdictie. Calea de atac se poate introduce in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii.
    (4) Procedura de solutionare de catre Comisie a cailor de atac este reglementata printr-un regulament de procedura, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.
    (5) Procedura de solutionare de catre Comisie a cailor de atac devine obligatorie din momentul sesizarii acesteia. Hotararile pronuntate pot fi atacate la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.
    (6) In situatia in care nu se opteaza pentru procedura de solutionare a cailor de atac de catre Comisie, partile interesate se pot adresa judecatoriei, potrivit normelor de drept comun, cu aplicarea art. 282^1 alin. 2 si a art. 299 alin. 3 din Codul de procedura civila.
    Art. 3
    (1) Comisia este compusa din 61 de membri.
    (2) Poate fi numita, in conditiile legii, ca membru al Comisiei, orice persoana fizica care intruneste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are cetatenie romana;
    b) are capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile;
    c) are o reputatie nestirbita;
    d) este licentiata in drept, respectiv detine o diploma echivalenta in stiinte juridice sau in educatie fizica si sport ori are o experienta recunoscuta in activitatea sportiva.
    (3) Cel putin o treime din numarul membrilor Comisiei va avea studii juridice.
    (4) Membrii Comisiei sunt numiti in conformitate cu prevederile regulamentului de procedura, cu respectarea urmatoarei structuri:
    a) 25 de membri, de catre Agentia Nationala pentru Sport;
    b) 10 membri, de catre Comitetul Olimpic Roman;
    c) 15 membri, de catre federatiile sportive nationale olimpice;
    d) 8 membri, de catre federatiile sportive nationale neolimpice;
    e) 2 membri, de catre ligile profesioniste;
    f) un membru, de catre Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport.
    (5) Membrii Comisiei beneficiaza de o indemnizatie de sedinta in cuantum de 25% din salariul mediu brut pe economie pentru fiecare sedinta, fara a depasi lunar 50% din acesta.
    Art. 4
    (1) Comisia este condusa de un consiliu director format din 7 membri.
    (2) Mandatul membrilor Comisiei si ai consiliului director este de 4 ani. Mandatul acestora poate fi reinnoit o singura data.
    (3) Din consiliul director pot face parte numai persoanele numite, in conditiile legii, ca membri ai Comisiei.
    (4) Consiliul director va fi alcatuit din 7 membri, numiti dupa cum urmeaza:
    a) 3 membri din partea Agentiei Nationale pentru Sport;
    b) un membru din partea Comitetului Olimpic Roman;
    c) un membru din partea federatiilor sportive nationale olimpice;
    d) un membru din partea federatiilor sportive nationale neolimpice;
    e) un membru din partea ligilor profesioniste.
    Art. 5
    Consiliul director indeplineste urmatoarele atributii:
    a) valideaza structura completelor;
    b) adopta toate masurile necesare pentru protectia drepturilor partilor in cursul procedurii;
    c) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.
    Art. 6
    (1) Consiliul director este condus de un presedinte, care este asistat in indeplinirea atributiilor sale de un vicepresedinte.
    (2) Presedintele consiliului director exercita, in principal, atributii referitoare la organizarea completelor si la administrarea cazurilor care vor fi supuse spre solutionare acestor complete.
    (3) Vicepresedintele consiliului director il ajuta pe presedintele consiliului in indeplinirea atributiilor sale si este inlocuitorul de drept al acestuia.
    (4) Presedintele si vicepresedintele sunt alesi dintre membrii consiliului director, de catre acestia, prin vot secret.
    Art. 7
    (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de Agentia Nationala pentru Sport, cu incadrarea in numarul maxim de posturi din structura acesteia si in cheltuielile de personal aprobate prin bugetul Agentiei.
    (2) Secretariatul indeplineste urmatoarele atributii:
    a) primeste si inregistreaza cereri, memorii, documente ale partilor, conform prevederilor prezentei legi si ale Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei;
    b) arhiveaza documentatia primita;
    c) asigura circulatia documentelor necesare in vederea alcatuirii completului, respectiv obtinerea declaratiilor de acceptare a propunerilor de numire si a declaratiilor de compatibilitate din partea membrilor propusi de parti;
    d) indeplineste formalitatile de convocare a consiliului director;
    e) exercita orice alte atributii prevazute de prezenta lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.
    Art. 8
    (1) Consiliul director se intruneste la convocarea presedintelui consiliului director de doua ori pe an sau ori de cate ori este nevoie.
    (2) Sedintele consiliului director se considera regulamentar intrunite in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
    (3) Deciziile consiliului director sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti in sedinta.
    Art. 9
    (1) Comisia solutioneaza caile de atac in complet format din 3 membri.
    (2) In fiecare caz completul de solutionare se formeaza dupa cum urmeaza: doi membri sunt numiti de catre presedintele consiliului director, la propunerea partilor in litigiu, iar al treilea membru, in calitate de presedinte al completului de solutionare, este numit de presedintele consiliului.
    (3) In toate cazurile nu pot fi propusi, respectiv numiti, in completele de solutionare decat membri ai Comisiei.
    Art. 10
    (1) Membrii Comisiei nu pot fi numiti, respectiv validati, ca membri in completul de solutionare atunci cand au un interes in solutionarea litigiului.
    (2) Membrii consiliului director nu pot fi numiti in complete de solutionare, ci doar in complete de recuzare.
    (3) Partile depun la secretariatul Comisiei propunerile de membri ai Comisiei solicitati sa faca parte din complet. Secretariatul Comisiei solicita membrilor propusi completarea formularului de declaratie pe propria raspundere de acceptare a numirii si de compatibilitate.
    (4) La nivelul consiliului director se analizeaza declaratiile pe propria raspundere si, in cazul in care se constata starea de incompatibilitate sau raspunsul negativ al membrului desemnat, se notifica partilor, prin secretariatul Comisiei, reluarea procedurii de numire doar pentru partea al carei membru se afla in situatia de incompatibilitate sau de refuz al numirii.
    (5) De asemenea, verificarea compatibilitatii presedintelui completului se face la nivelul consiliului director, tot pe baza de declaratie pe propria raspundere de acceptare a numirii si de compatibilitate.
    (6) In termen de 5 zile lucratoare de la data constatarii starii de acceptare a numirii si de compatibilitate din partea tuturor membrilor completului propusi de parti, presedintele consiliului director valideaza prin decizie alcatuirea completului de solutionare.
    Art. 11
    (1) In afara cazurilor de incompatibilitate care se solutioneaza pe baza declaratiilor pe propria raspundere date in vederea alcatuirii completului, pe tot parcursul derularii procedurii, dar nu mai tarziu de termenul fixat pentru inceperea dezbaterilor in cauza, partea interesata poate solicita recuzarea oricarui membru al completului, in conformitate cu prevederile regulamentului de procedura al Comisiei.
    (2) Cererile de recuzare se solutioneaza de membrii consiliului director.
    Art. 12
    (1) Cheltuielile de functionare a Comisiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Agentiei Nationale pentru Sport.
    (2) Pentru activitatea desfasurata in vederea solutionarii litigiilor de catre Comisie nu se percep taxe.
    Art. 13
    Regulamentul de organizare si functionare, precum si regulamentul de procedura ale Comisiei se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 14
    (1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, federatiile sportive nationale, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste si Comitetul Olimpic Roman vor proceda la modificarea statutelor proprii, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) De la data expirarii termenului prevazut la alin. (1), hotararile pronuntate de comisiile interne de disciplina sau de alte organe interne cu atributii similare, organizate la nivelul structurilor sportive enumerate la alin. (1) in vederea solutionarii recursurilor formulate impotriva hotararilor definitive date in competenta Comisiei, sunt nule de drept.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 551/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 551 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu