Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 551 din 30 noiembrie 2004

privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1161 din  8 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Comisia Nationala de Disciplina Sportiva, denumita in continuare Comisia, se organizeaza si functioneaza pe langa Agentia Nationala pentru Sport ca organ deliberativ, fara personalitate juridica, independent in exercitarea atributiilor jurisdictionale date prin lege in competenta sa, asa cum sunt prevazute la art. 2.
    (2) Comisia isi desfasoara activitatea in baza unui regulament de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.
    (3) Sediul Comisiei este in sediul Agentiei Nationale pentru Sport, situat in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.
    Art. 2
    (1) Comisia este competenta sa solutioneze recursul formulat impotriva hotararilor definitive pronuntate, prin epuizarea cailor de atac, de comisiile interne de disciplina sau de alte organisme cu atributii disciplinare, care sunt organizate si functioneaza in cadrul federatiilor sportive nationale, asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, al ligilor profesioniste si Comitetului Olimpic Roman, precum si a cailor de atac formulate impotriva hotararilor Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport.
    (2) Comisia solutioneaza caile de atac formulate impotriva hotararilor definitive pronuntate in legatura cu urmatoarele tipuri de abateri:
    a) incalcarea prevederilor din statutele si regulamentele structurilor sportive, in masura in care sanctionarea unei astfel de abateri este de competenta comisiilor interne de disciplina;
    b) comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale jucatorilor fata de arbitri, oficiali, alti sportivi sau fata de public;
    c) declaratii publice ale conducatorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor, care pot incita sau pot conduce la acte de violenta din partea echipelor sau spectatorilor;
    d) absenta nejustificata de la competitii, in cazul convocarilor selectionatelor nationale;
    e) manipularea sau modificarea, direct ori printr-o persoana interpusa, a materialului sau a echipamentului sportiv, prin incalcarea reglementarilor tehnice din fiecare ramura sportiva;
    f) participarea neautorizata, neprezentarea sau retragerea nejustificata din orice proba sau competitie;
    g) orice alte tipuri de abateri date in competenta comisiilor interne de disciplina.
    (3) Atributiile Comisiei prevazute la alin. (1) si (2) se exercita numai daca o parte interesata opteaza pentru aceasta jurisdictie. Calea de atac se poate introduce in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii.
    (4) Procedura de solutionare de catre Comisie a cailor de atac este reglementata printr-un regulament de procedura, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.
    (5) Procedura de solutionare de catre Comisie a cailor de atac devine obligatorie din momentul sesizarii acesteia. Hotararile pronuntate pot fi atacate la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.
    (6) In situatia in care nu se opteaza pentru procedura de solutionare a cailor de atac de catre Comisie, partile interesate se pot adresa judecatoriei, potrivit normelor de drept comun, cu aplicarea art. 282^1 alin. 2 si a art. 299 alin. 3 din Codul de procedura civila.
    Art. 3
    (1) Comisia este compusa din 61 de membri.
    (2) Poate fi numita, in conditiile legii, ca membru al Comisiei, orice persoana fizica care intruneste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are cetatenie romana;
    b) are capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile;
    c) are o reputatie nestirbita;
    d) este licentiata in drept, respectiv detine o diploma echivalenta in stiinte juridice sau in educatie fizica si sport ori are o experienta recunoscuta in activitatea sportiva.
    (3) Cel putin o treime din numarul membrilor Comisiei va avea studii juridice.
    (4) Membrii Comisiei sunt numiti in conformitate cu prevederile regulamentului de procedura, cu respectarea urmatoarei structuri:
    a) 25 de membri, de catre Agentia Nationala pentru Sport;
    b) 10 membri, de catre Comitetul Olimpic Roman;
    c) 15 membri, de catre federatiile sportive nationale olimpice;
    d) 8 membri, de catre federatiile sportive nationale neolimpice;
    e) 2 membri, de catre ligile profesioniste;
    f) un membru, de catre Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport.
    (5) Membrii Comisiei beneficiaza de o indemnizatie de sedinta in cuantum de 25% din salariul mediu brut pe economie pentru fiecare sedinta, fara a depasi lunar 50% din acesta.
    Art. 4
    (1) Comisia este condusa de un consiliu director format din 7 membri.
    (2) Mandatul membrilor Comisiei si ai consiliului director este de 4 ani. Mandatul acestora poate fi reinnoit o singura data.
    (3) Din consiliul director pot face parte numai persoanele numite, in conditiile legii, ca membri ai Comisiei.
    (4) Consiliul director va fi alcatuit din 7 membri, numiti dupa cum urmeaza:
    a) 3 membri din partea Agentiei Nationale pentru Sport;
    b) un membru din partea Comitetului Olimpic Roman;
    c) un membru din partea federatiilor sportive nationale olimpice;
    d) un membru din partea federatiilor sportive nationale neolimpice;
    e) un membru din partea ligilor profesioniste.
    Art. 5
    Consiliul director indeplineste urmatoarele atributii:
    a) valideaza structura completelor;
    b) adopta toate masurile necesare pentru protectia drepturilor partilor in cursul procedurii;
    c) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.
    Art. 6
    (1) Consiliul director este condus de un presedinte, care este asistat in indeplinirea atributiilor sale de un vicepresedinte.
    (2) Presedintele consiliului director exercita, in principal, atributii referitoare la organizarea completelor si la administrarea cazurilor care vor fi supuse spre solutionare acestor complete.
    (3) Vicepresedintele consiliului director il ajuta pe presedintele consiliului in indeplinirea atributiilor sale si este inlocuitorul de drept al acestuia.
    (4) Presedintele si vicepresedintele sunt alesi dintre membrii consiliului director, de catre acestia, prin vot secret.
    Art. 7
    (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de Agentia Nationala pentru Sport, cu incadrarea in numarul maxim de posturi din structura acesteia si in cheltuielile de personal aprobate prin bugetul Agentiei.
    (2) Secretariatul indeplineste urmatoarele atributii:
    a) primeste si inregistreaza cereri, memorii, documente ale partilor, conform prevederilor prezentei legi si ale Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei;
    b) arhiveaza documentatia primita;
    c) asigura circulatia documentelor necesare in vederea alcatuirii completului, respectiv obtinerea declaratiilor de acceptare a propunerilor de numire si a declaratiilor de compatibilitate din partea membrilor propusi de parti;
    d) indeplineste formalitatile de convocare a consiliului director;
    e) exercita orice alte atributii prevazute de prezenta lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.
    Art. 8
    (1) Consiliul director se intruneste la convocarea presedintelui consiliului director de doua ori pe an sau ori de cate ori este nevoie.
    (2) Sedintele consiliului director se considera regulamentar intrunite in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
    (3) Deciziile consiliului director sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti in sedinta.
    Art. 9
    (1) Comisia solutioneaza caile de atac in complet format din 3 membri.
    (2) In fiecare caz completul de solutionare se formeaza dupa cum urmeaza: doi membri sunt numiti de catre presedintele consiliului director, la propunerea partilor in litigiu, iar al treilea membru, in calitate de presedinte al completului de solutionare, este numit de presedintele consiliului.
    (3) In toate cazurile nu pot fi propusi, respectiv numiti, in completele de solutionare decat membri ai Comisiei.
    Art. 10
    (1) Membrii Comisiei nu pot fi numiti, respectiv validati, ca membri in completul de solutionare atunci cand au un interes in solutionarea litigiului.
    (2) Membrii consiliului director nu pot fi numiti in complete de solutionare, ci doar in complete de recuzare.
    (3) Partile depun la secretariatul Comisiei propunerile de membri ai Comisiei solicitati sa faca parte din complet. Secretariatul Comisiei solicita membrilor propusi completarea formularului de declaratie pe propria raspundere de acceptare a numirii si de compatibilitate.
    (4) La nivelul consiliului director se analizeaza declaratiile pe propria raspundere si, in cazul in care se constata starea de incompatibilitate sau raspunsul negativ al membrului desemnat, se notifica partilor, prin secretariatul Comisiei, reluarea procedurii de numire doar pentru partea al carei membru se afla in situatia de incompatibilitate sau de refuz al numirii.
    (5) De asemenea, verificarea compatibilitatii presedintelui completului se face la nivelul consiliului director, tot pe baza de declaratie pe propria raspundere de acceptare a numirii si de compatibilitate.
    (6) In termen de 5 zile lucratoare de la data constatarii starii de acceptare a numirii si de compatibilitate din partea tuturor membrilor completului propusi de parti, presedintele consiliului director valideaza prin decizie alcatuirea completului de solutionare.
    Art. 11
    (1) In afara cazurilor de incompatibilitate care se solutioneaza pe baza declaratiilor pe propria raspundere date in vederea alcatuirii completului, pe tot parcursul derularii procedurii, dar nu mai tarziu de termenul fixat pentru inceperea dezbaterilor in cauza, partea interesata poate solicita recuzarea oricarui membru al completului, in conformitate cu prevederile regulamentului de procedura al Comisiei.
    (2) Cererile de recuzare se solutioneaza de membrii consiliului director.
    Art. 12
    (1) Cheltuielile de functionare a Comisiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Agentiei Nationale pentru Sport.
    (2) Pentru activitatea desfasurata in vederea solutionarii litigiilor de catre Comisie nu se percep taxe.
    Art. 13
    Regulamentul de organizare si functionare, precum si regulamentul de procedura ale Comisiei se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 14
    (1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, federatiile sportive nationale, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste si Comitetul Olimpic Roman vor proceda la modificarea statutelor proprii, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) De la data expirarii termenului prevazut la alin. (1), hotararile pronuntate de comisiile interne de disciplina sau de alte organe interne cu atributii similare, organizate la nivelul structurilor sportive enumerate la alin. (1) in vederea solutionarii recursurilor formulate impotriva hotararilor definitive date in competenta Comisiei, sunt nule de drept.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 551/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 551 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu