Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 551 din 30 noiembrie 2004

privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1161 din  8 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Comisia Nationala de Disciplina Sportiva, denumita in continuare Comisia, se organizeaza si functioneaza pe langa Agentia Nationala pentru Sport ca organ deliberativ, fara personalitate juridica, independent in exercitarea atributiilor jurisdictionale date prin lege in competenta sa, asa cum sunt prevazute la art. 2.
    (2) Comisia isi desfasoara activitatea in baza unui regulament de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.
    (3) Sediul Comisiei este in sediul Agentiei Nationale pentru Sport, situat in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.
    Art. 2
    (1) Comisia este competenta sa solutioneze recursul formulat impotriva hotararilor definitive pronuntate, prin epuizarea cailor de atac, de comisiile interne de disciplina sau de alte organisme cu atributii disciplinare, care sunt organizate si functioneaza in cadrul federatiilor sportive nationale, asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, al ligilor profesioniste si Comitetului Olimpic Roman, precum si a cailor de atac formulate impotriva hotararilor Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport.
    (2) Comisia solutioneaza caile de atac formulate impotriva hotararilor definitive pronuntate in legatura cu urmatoarele tipuri de abateri:
    a) incalcarea prevederilor din statutele si regulamentele structurilor sportive, in masura in care sanctionarea unei astfel de abateri este de competenta comisiilor interne de disciplina;
    b) comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale jucatorilor fata de arbitri, oficiali, alti sportivi sau fata de public;
    c) declaratii publice ale conducatorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor, care pot incita sau pot conduce la acte de violenta din partea echipelor sau spectatorilor;
    d) absenta nejustificata de la competitii, in cazul convocarilor selectionatelor nationale;
    e) manipularea sau modificarea, direct ori printr-o persoana interpusa, a materialului sau a echipamentului sportiv, prin incalcarea reglementarilor tehnice din fiecare ramura sportiva;
    f) participarea neautorizata, neprezentarea sau retragerea nejustificata din orice proba sau competitie;
    g) orice alte tipuri de abateri date in competenta comisiilor interne de disciplina.
    (3) Atributiile Comisiei prevazute la alin. (1) si (2) se exercita numai daca o parte interesata opteaza pentru aceasta jurisdictie. Calea de atac se poate introduce in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii.
    (4) Procedura de solutionare de catre Comisie a cailor de atac este reglementata printr-un regulament de procedura, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.
    (5) Procedura de solutionare de catre Comisie a cailor de atac devine obligatorie din momentul sesizarii acesteia. Hotararile pronuntate pot fi atacate la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.
    (6) In situatia in care nu se opteaza pentru procedura de solutionare a cailor de atac de catre Comisie, partile interesate se pot adresa judecatoriei, potrivit normelor de drept comun, cu aplicarea art. 282^1 alin. 2 si a art. 299 alin. 3 din Codul de procedura civila.
    Art. 3
    (1) Comisia este compusa din 61 de membri.
    (2) Poate fi numita, in conditiile legii, ca membru al Comisiei, orice persoana fizica care intruneste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are cetatenie romana;
    b) are capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile;
    c) are o reputatie nestirbita;
    d) este licentiata in drept, respectiv detine o diploma echivalenta in stiinte juridice sau in educatie fizica si sport ori are o experienta recunoscuta in activitatea sportiva.
    (3) Cel putin o treime din numarul membrilor Comisiei va avea studii juridice.
    (4) Membrii Comisiei sunt numiti in conformitate cu prevederile regulamentului de procedura, cu respectarea urmatoarei structuri:
    a) 25 de membri, de catre Agentia Nationala pentru Sport;
    b) 10 membri, de catre Comitetul Olimpic Roman;
    c) 15 membri, de catre federatiile sportive nationale olimpice;
    d) 8 membri, de catre federatiile sportive nationale neolimpice;
    e) 2 membri, de catre ligile profesioniste;
    f) un membru, de catre Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport.
    (5) Membrii Comisiei beneficiaza de o indemnizatie de sedinta in cuantum de 25% din salariul mediu brut pe economie pentru fiecare sedinta, fara a depasi lunar 50% din acesta.
    Art. 4
    (1) Comisia este condusa de un consiliu director format din 7 membri.
    (2) Mandatul membrilor Comisiei si ai consiliului director este de 4 ani. Mandatul acestora poate fi reinnoit o singura data.
    (3) Din consiliul director pot face parte numai persoanele numite, in conditiile legii, ca membri ai Comisiei.
    (4) Consiliul director va fi alcatuit din 7 membri, numiti dupa cum urmeaza:
    a) 3 membri din partea Agentiei Nationale pentru Sport;
    b) un membru din partea Comitetului Olimpic Roman;
    c) un membru din partea federatiilor sportive nationale olimpice;
    d) un membru din partea federatiilor sportive nationale neolimpice;
    e) un membru din partea ligilor profesioniste.
    Art. 5
    Consiliul director indeplineste urmatoarele atributii:
    a) valideaza structura completelor;
    b) adopta toate masurile necesare pentru protectia drepturilor partilor in cursul procedurii;
    c) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.
    Art. 6
    (1) Consiliul director este condus de un presedinte, care este asistat in indeplinirea atributiilor sale de un vicepresedinte.
    (2) Presedintele consiliului director exercita, in principal, atributii referitoare la organizarea completelor si la administrarea cazurilor care vor fi supuse spre solutionare acestor complete.
    (3) Vicepresedintele consiliului director il ajuta pe presedintele consiliului in indeplinirea atributiilor sale si este inlocuitorul de drept al acestuia.
    (4) Presedintele si vicepresedintele sunt alesi dintre membrii consiliului director, de catre acestia, prin vot secret.
    Art. 7
    (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de Agentia Nationala pentru Sport, cu incadrarea in numarul maxim de posturi din structura acesteia si in cheltuielile de personal aprobate prin bugetul Agentiei.
    (2) Secretariatul indeplineste urmatoarele atributii:
    a) primeste si inregistreaza cereri, memorii, documente ale partilor, conform prevederilor prezentei legi si ale Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei;
    b) arhiveaza documentatia primita;
    c) asigura circulatia documentelor necesare in vederea alcatuirii completului, respectiv obtinerea declaratiilor de acceptare a propunerilor de numire si a declaratiilor de compatibilitate din partea membrilor propusi de parti;
    d) indeplineste formalitatile de convocare a consiliului director;
    e) exercita orice alte atributii prevazute de prezenta lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.
    Art. 8
    (1) Consiliul director se intruneste la convocarea presedintelui consiliului director de doua ori pe an sau ori de cate ori este nevoie.
    (2) Sedintele consiliului director se considera regulamentar intrunite in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
    (3) Deciziile consiliului director sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti in sedinta.
    Art. 9
    (1) Comisia solutioneaza caile de atac in complet format din 3 membri.
    (2) In fiecare caz completul de solutionare se formeaza dupa cum urmeaza: doi membri sunt numiti de catre presedintele consiliului director, la propunerea partilor in litigiu, iar al treilea membru, in calitate de presedinte al completului de solutionare, este numit de presedintele consiliului.
    (3) In toate cazurile nu pot fi propusi, respectiv numiti, in completele de solutionare decat membri ai Comisiei.
    Art. 10
    (1) Membrii Comisiei nu pot fi numiti, respectiv validati, ca membri in completul de solutionare atunci cand au un interes in solutionarea litigiului.
    (2) Membrii consiliului director nu pot fi numiti in complete de solutionare, ci doar in complete de recuzare.
    (3) Partile depun la secretariatul Comisiei propunerile de membri ai Comisiei solicitati sa faca parte din complet. Secretariatul Comisiei solicita membrilor propusi completarea formularului de declaratie pe propria raspundere de acceptare a numirii si de compatibilitate.
    (4) La nivelul consiliului director se analizeaza declaratiile pe propria raspundere si, in cazul in care se constata starea de incompatibilitate sau raspunsul negativ al membrului desemnat, se notifica partilor, prin secretariatul Comisiei, reluarea procedurii de numire doar pentru partea al carei membru se afla in situatia de incompatibilitate sau de refuz al numirii.
    (5) De asemenea, verificarea compatibilitatii presedintelui completului se face la nivelul consiliului director, tot pe baza de declaratie pe propria raspundere de acceptare a numirii si de compatibilitate.
    (6) In termen de 5 zile lucratoare de la data constatarii starii de acceptare a numirii si de compatibilitate din partea tuturor membrilor completului propusi de parti, presedintele consiliului director valideaza prin decizie alcatuirea completului de solutionare.
    Art. 11
    (1) In afara cazurilor de incompatibilitate care se solutioneaza pe baza declaratiilor pe propria raspundere date in vederea alcatuirii completului, pe tot parcursul derularii procedurii, dar nu mai tarziu de termenul fixat pentru inceperea dezbaterilor in cauza, partea interesata poate solicita recuzarea oricarui membru al completului, in conformitate cu prevederile regulamentului de procedura al Comisiei.
    (2) Cererile de recuzare se solutioneaza de membrii consiliului director.
    Art. 12
    (1) Cheltuielile de functionare a Comisiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Agentiei Nationale pentru Sport.
    (2) Pentru activitatea desfasurata in vederea solutionarii litigiilor de catre Comisie nu se percep taxe.
    Art. 13
    Regulamentul de organizare si functionare, precum si regulamentul de procedura ale Comisiei se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 14
    (1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, federatiile sportive nationale, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste si Comitetul Olimpic Roman vor proceda la modificarea statutelor proprii, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) De la data expirarii termenului prevazut la alin. (1), hotararile pronuntate de comisiile interne de disciplina sau de alte organe interne cu atributii similare, organizate la nivelul structurilor sportive enumerate la alin. (1) in vederea solutionarii recursurilor formulate impotriva hotararilor definitive date in competenta Comisiei, sunt nule de drept.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 551/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 551 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu