Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 53 din 19 martie 2008

pentru ratificarea Instrumentelor, adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 248 din 31 martie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se ratifică Instrumentele, adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, ratificate prin Legea nr. 76/1993.

Art. 2. - La sfârşitul Conferinţei plenipotenţiare a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Marrakesh, 2002), România a formulat următoarele declaraţii:

1. „Delegaţiile statelor candidate să devină membre ale Uniunii Europene declară că Republica Cehia, Estonia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungaria, Malta, Republica Polonia, România, Slovacia şi Turcia vor aplica actele adoptate în baza Constituţiei şi Convenţiei UIT, dar, de la data aderării la Uniunea Europeană, aplicarea se va face cu respectarea obligaţiilor ce le revin potrivit Tratatului de instituire a Comunităţii Economice Europene.

2. Guvernul României se referă la declaraţiile unui număr de state membre cu privire la rezervele făcute la conferinţe anterioare ale Uniunii care s-au finalizat cu încheierea de tratate şi declară în mod formal că îşi menţine declaraţiile şi rezervele făcute la semnarea Actelor finale ale acelor conferinţe, ca şi cum ar fi fost făcute în întregime la această conferinţă plenipotenţiară.

3. Referitor la declaraţia făcută de Republica Columbia (nr. 45), în măsura în care aceasta sau orice altă declaraţie similară referitoare la Declaraţia de la Bogota din 3 decembrie 1976, făcută de către ţările ecuatoriale şi la solicitarea acelor ţări, de a exercita drepturi suverane asupra segmentelor orbitei de satelit geostaţionar, delegaţiile statelor menţionate consideră că pretenţiile în cauză nu pot fi recunoscute de această conferinţă.

De asemenea, declară că referinţa din art. 44 al Constituţiei la «situaţia geografică a anumitor ţări» nu implică recunoaşterea pretenţiei la vreun drept preferenţial pentru orbita de satelit geostaţionar."

Acesta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

ACTE FINALE

ale Conferinţei plenipotenţiare (Marrakesh, 2002)*)

INSTRUMENTE DE AMENDARE

a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992), amendate de Conferinţa plenipotenţiară (Kyoto, 1994) şi de Conferinţa plenipotenţiară (Minneapolis, 1998)*)

Regulile generale ale conferinţelor, adunărilor şi şedinţelor Uniunii. Decizii. Rezoluţii. Recomandări

Note explicative

Simboluri folosite în Actele finale

Simbolurile de pe margine indică modificări adoptate de Conferinţa plenipotenţiară (Marrakesh, 2002) în legătură cu textele Constituţiei şi Convenţiei (Geneva, 1992), amendate de Conferinţa plenipotenţiară (Kyoto, 1994) şi de Conferinţa plenipotenţiară (Minneapolis, 1998), şi au următoarele semnificaţii:

ADD = addition of a new provision (adăugarea unei prevederi noi);

MOD = modification of an existing provision (modificarea unei prevederi existente);

(MOD)= editorial modification of an existing provision (modificarea editorială a unei prevederi existente);

SUP = deletion of an existing provision (ştergerea unei prevederi existente);

SUP*= provision moved to another place in the Final Acts (prevedere mutată în alt loc în Actele finale);

ADD* = an existing provision moved from another place in the Final Acts to the place indicated (prevedere existentă mutată dintr-un loc al Actelor finale la locul indicat).

*) Traducere.

Aceste simboluri sunt urmate de numărul prevederii existente. Pentru prevederile noi (simbol ADD), locul unde trebuie inserate este indicat de numărul prevederilor precedente, urmat de o literă.

Numerotarea deciziilor, rezoluţiilor şi recomandărilor

Deciziile, rezoluţiile şi recomandările noi adoptate de Conferinţa plenipotenţiară (Marrakesh, 2002) au fost numerotate pentru a începe de la următorul număr după ultimul număr folosit la Conferinţa plenipotenţiară (Minneapolis, 1998). Deciziile şi rezoluţiile revizuite de Conferinţa plenipotenţiară (Marrakesh, 2002) păstrează acelaşi număr ca şi înainte, urmat de „(Rev. Marrakesh, 2002)".

INSTRUMENTE DE AMENDARE

a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992), amendate de Conferinţa plenipotenţiară (Kyoto, 1994) şi de Conferinţa plenipotenţiară (Minneapolis, 1998)

INSTRUMENTE DE AMENDARE

a Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992), amendată de Conferinţa plenipotenţiară (Kyoto, 1994) şi de Conferinţa plenipotenţiară (Minneapolis, 1998) [Amendamente adoptate de Conferinţa plenipotenţiară (Marrakesh, 2002)]

PARTEA I

Preambul

In virtutea şi pentru implementarea prevederilor relevante ale Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992), amendată de Conferinţa plenipotenţiară (Kyoto, 1994) şi de Conferinţa plenipotenţiară (Minneapolis, 1998), în special cele cuprinse în art. 55 al acesteia, Conferinţa plenipotenţiară a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Marrakesh, 2002) a adoptat următoarele amendamente la Constituţia amintită:

CAPITOLUL I

Prevederi de bază

ARTICOLUL 8

Conferinţa plenipotenţiară

MOD 51

PP-98

c) în lumina deciziilor luate pe baza rapoartelor la care se face referire la nr. 50 supra, stabileşte planul pentru Uniune şi baza pentru bugetul Uniunii şi determină limite financiare relative până la următoarea conferinţă plenipotenţiară, după ce a luat în considerare toate aspectele relevante ale activităţii Uniunii în perioada respectivă;

MOD 58A

PP-98

j bis) adoptă şi amendează Regulile generale ale conferinţelor, adunărilor şi şedinţelor Uniunii;

ARTICOLUL 9

Principii privind alegerile şi problemele aferente acestora

(MOD) 61

a) statele membre ale Consiliului sunt alese acordându-se atenţia cuvenită nevoii de distribuţie echitabilă a locurilor în Consiliu pentru toate regiunile lumii;

MOD 62

PP-94

PP-98

b) secretarul general, secretarul general adjunct şi directorii birourilor se aleg dintre candidaţii propuşi de statele membre ca cetăţeni ai statului respectiv şi toţi sunt cetăţeni din state membre diferite, iar la alegerea lor se acordă atenţie unei distribuţii geografice echitabile între regiunile lumii; de asemenea, se acordă atenţie principiilor stipulate la nr. 154 al prezentei constituţii;

MOD 63

PP-94

PP-98

c) membrii Comitetului pentru Regulamentul radio sunt aleşi în calitatea lor individuală dintre candidaţii propuşi de statele membre ca cetăţeni ai lor. Fiecare stat membru poate propune un singur candidat. Membrii Comitetului pentru Regulamentul radio nu sunt cetăţeni ai aceluiaşi stat membru ca directorul Biroului de radiocomunicaţii; la alegerea lor se acordă atenţie şi principiilor de distribuţie geografică echitabilă între regiunile lumii şi principiilor de la nr. 93 al prezentei constituţii.

MOD 64

2 Prevederile legate de preluarea atribuţiilor, de posturile libere şi reeligibilitate sunt conţinute în Convenţie.

ARTICOLUL 10

Consiliul

(MOD) 66

2) Fiecare stat membru al Consiliului numeşte o persoană care să lucreze în Consiliu şi care poate fi asistată de unul sau mai mulţi consilieri.

SUP* 67

MOD 70

PP-98

2) Consiliul va aborda chestiunile de politică de comunicaţii pe scară largă în conformitate cu liniile directoare date de Conferinţa plenipotenţiară, pentru a se asigura că politicile şi strategia Uniunii răspund pe deplin schimbărilor care au loc în mediul de telecomunicaţii.

ADD 70A

2 bis) Consiliul elaborează un raport cu privire la politica şi planificarea strategică recomandate de Uniune şi implicaţiile lor financiare, folosindu-se date specifice pregătite de secretarul general în conformitate cu nr. 74A infra.

ARTICOLUL 11

Secretariatul general

MOD 74A

PP-98

b) pregăteşte, asistat de Comitetul coordonator, şi pune la dispoziţia statelor membre şi membrilor de sector informaţii specifice necesare pentru elaborarea raportului privind politicile şi planul strategic ale Uniunii şi coordonează implementarea planului; acest raport este transmis statelor membre şi membrilor de sector pentru revizie în ultimele două şedinţe ordinare programate ale Consiliului înainte de Conferinţa plenipotenţiară;

CAPITOLUL II

Sectorul radiocomunicaţii

ARTICOLUL 14

Comitetul pentru Regulamentul radio

MOD 95

PP-98

a) aprobarea Regulilor de procedură, care includ criterii tehnice în conformitate cu Regulamentul radio şi cu oricare altă decizie care poate fi luată de conferinţele competente de radiocomunicaţii. Aceste reguli de procedură sunt folosite de către director şi Birou la aplicarea Regulamentului radio pentru a înregistra acordările de frecvenţă făcute de statele membre. Aceste reguli se elaborează transparent şi se pot supune comentariilor din partea administraţiilor şi, în caz de dezacord continuu, chestiunea se aduce în discuţie la următoarea conferinţă mondială de radiocomunicaţii;

CAPITOLUL IVA

Metode de lucru ale sectoarelor

ADD

ADD

ADD 145A

Adunarea pentru radiocomunicaţii, Adunarea mondială pentru standardizarea telecomunicaţiilor şi Conferinţa mondială de dezvoltare în telecomunicaţii pot stabili şi adopta metode de lucru şi proceduri pentru managementul activităţilor sectoarelor respective. Aceste metode de lucru şi proceduri trebuie să fie compatibile cu prezenta constituţie, cu Convenţia şi cu Regulamentul administrativ şi, în special, cu nr. 246D până la 246H din Convenţie.

CAPITOLUL VII

Prevederi speciale pentru radio

ARTICOLUL 44

Utilizarea spectrului de frecvenţă radio, a orbitelor de sateliţi geostaţionari şi a altor orbite de sateliţi

(MOD) 195

1 Statele membre încearcă să limiteze la minimum numărul de frecvenţe şi spectrul folosite pentru a oferi în mod satisfăcător serviciile necesare. In acest scop, acestea încearcă să aplice cât mai curând cele mai recente tehnologii.

CAPITOLUL VIII

Relaţiile cu Naţiunile Unite, alte organizaţii internaţionale şi state nonmembre

ARTICOLUL 50

Relaţiile cu alte organizaţii internaţionale

MOD 206

In scopul unei coordonări internaţionale complete în ceea ce priveşte problemele ce afectează telecomunicaţia, Uniunea trebuie să coopereze cu organizaţii internaţionale care au interese şi activităţi legate de aceasta.

CAPITOLUL IX

Prevederi finale

ARTICOLUL 55

Prevederi pentru amendarea prezentei constituţii

MOD 224

PP-98

1 Orice stat membru poate propune orice amendament la prezenta constituţie. Orice astfel de propunere, pentru a putea fi transmisă în timp util tuturor statelor membre şi a fi evaluată de acestea, trebuie să ajungă la secretarul general cel mai târziu cu 8 luni înainte de data fixată pentru deschiderea Conferinţei plenipontenţiare. Secretarul general publică orice astfel de propunere pentru informarea tuturor statelor membre cel mai târziu cu 6 luni înainte de data şedinţei.

MOD 228

PP-98

5 Dacă nu se specifică altfel în paragrafele precedente ale prezentului articol, care prevalează, se aplică Regulile generale ale conferinţelor, adunărilor şi şedinţelor Uniunii.

ARTICOLUL 58

Intrarea în vigoare şi aspecte aferente

MOD 238

1 Prezenta constituţie şi Convenţia, adoptate de Conferinţa plenipotenţiară adiţională (Geneva, 1992), intră în vigoare la data de 1 iulie 1994 între statele membre care şi-au depus instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare înainte de această dată.

PARTEA A II-A

Data intrării în vigoare

Amendamentele cuprinse în prezentul instrument intră în vigoare, ca întreg şi sub forma unui instrument unic, la 1 ianuarie 2004 între statele membre care erau părţi semnatare ale Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992) la momentul respectiv şi îşi depuseseră instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la prezentul instrument de amendare înainte de această dată.

Drept care plenipotenţiarii respectivi au semnat originalul prezentului instrument de amendare a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992), amendată de Conferinţa plenipotenţiară (Kyoto, 1994) şi de Conferinţa plenipotenţiară (Minneapolis, 1998).

Adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002.

Pentru Republica Albania

Pirro Xhixho

Pentru Republica Algeriană Democratică şi Populară

Ahmed Hamoui

Hamdane Belhadad

Pentru Republica Federală Germania

Ernst Mannherz

Ulrich Mohr

Eberhard George

Pentru Regatul Arabiei Saudite

Mohammed Jamil Ahmed Mulla

Fareed Khashoggi

Habeeb Al-Shankiti

Pentru Republica Argentina

Antonio Ermeste Cristiani

Pentru Republica Armenia

Grigori Saghyan

Pentru Uniunea Australiană

Richard Thwaites

William Scott

Pentru Republica Austria

Christian Singer

Gerd Lettner

Pentru Republica Azerbaidjan

O. Faruk Kocak

Pentru Statul Bahrain

Shaikh Ali Bin Khalifa Al Khalifa

Rasheed J. Ashoor

Jameel J. Ghazwan

Jamal Folad

Pentru Republica Populară Bangladesh

Sa.T.M. Badrul Hoque

Pentru Barbados

Michael Goddard

Malcom Johnson

Pentru Republica Belarus

Ivan Rak

Pentru Regatul Belgiei

Eric Van Heesvelde

Guido Pouillon

Michael Vandroogenbroek

LaurentVan Hoyweghen

Pentru Republica Benin

Issiradjou I. Gomtna

Isidore Degbelo

David Dossa

Pentru Regatul Bhutan

Phub Tshering

Pentru Republica Botswana

Cuihbert M. Lekaukau

Mphoeng O. Tamasiga

Tiro S. Mosinyi

Baatlhodi Molatlhegi

Thapelom. Mogopa

Pentru Republica Federativă a Braziliei

Heliode Lima Leal

Pentru Statul Brunei Darussalam

Abdullah B. Abu Bakar

Haji Ibrahim Ali

Abdul Mutalib Yusof

Haji Jailani Haji Buntar

Pentru Republica Bulgaria

Nicola Dikov

Pentru Republica Burkina Faso

Justin T. Thiombiano

Assimi Kouanda

Jacques Louari

Emile Bonkoungou

Zouli Bonkoungou

Dleudonne Wema

Pousbilo Ouedraogo

Pentru Republica Burundi

Severin Ndikumugongo

Pentru Regatul Cambodgia

Kim Sea Koy

Pentru Republica Camerun

Maximin Paul Nkoue Nkongo

Paba Sale Mahamat

Pierre Sonfack

Pentru Canada

Helene Cholette-Lacasse

Bruce A. Gracie

Pentru Republica Capului Verde

Jorge Lima Delgado Lopes

Pentru Republica Centrafricană

Josue Yongoro

Pentru Republica Chile

Alejandro Carvajal

Lorena Pineiro

Pentru Republica Populară Chineză

Jichuan Wu

Wenchu Qu

Pentru Republica Cipru

Georgios Komodromos

Pentru Statul Vatican

Lino Dan

Pentru Republica Columbia

Felix Castra Rojas

Pentru Republica Federală Islamică a Comorelor

Mgomri Oumara

Ali Mohamed Abdallal

Omar Abdou

Pentru Republica Coreea

Sang-Hak Lee

Pentru Republica Costa Rica

Jaime Herrera

Nestor Calderon A.

Pentru Republica Cote d'lvoire

Lesan Basile Gnon

Pentru Republica Croaţia

Drasko Marin

Pentru Republica Cuba

Carlos Martinex Trujillo

Pentru Regatul Danemarcei

Mette J. Konner

Jorn Jensby

Pentru Republica Djibouti

Yabeh Farah Moumin

Pentru Republica Dominicană

Marie-Laure Arist Y-Paul

Mariangela Villaman

Pentru Republica Arabă Egipt

Sherif Guinena

Pentru Republica El Salvador

Otilio Rodriguez Turcios

Pentru Emiratele Arabe Unite

Abdullah Ahmed Lootah

Pentru Republica Ecuador

Jose Pileggi Veliz

Jose VivancoArias

Pentru Statul Eritrea

Estifanos Afeworkih

Pentru Regatul Spaniei

Luis Sanz Gadea

Blanca Gonzalez

Pentru Republica Estonia

Juri Joema

Pentru Statele Unite ale Americii

David A. Gross

Pentru Republica Federală Democratică Etiopia

Alemu Eshetu

Pentru Republica Finlanda

Pekka Lansman

Kari Koho

Risto Vainamo

Pentru Republica Franceză

Michel Peissik

Pentru Republica Gaboneză

Florence Lengoumbi Kouya

Jacques Edane Nkwele

Patrick Charles Kombeny

Herve Berre

Roger Yves Grandet

Michel Ngari

Clotaire Elangmane

Pentru Republica Gambia

Phoday Sisay

Pentru Republica Ghana

John S. Achuliwor

Pentru Republica Elenă

Constantine Hager

Nissim Benmayor

Petros Ioannidis

Pentru Republica Guatemala

Rodrigo Robles Flores

Godofredo Mendez

Pentru Republica Guineea

Mamadou Dioulde Sow

Pentru Republica Guineea Ecuatorială

Leandro Nguema Mba Eyang

Emilio-Mangue Oyono Ma Ye

Pentru Republica Haiti

Jean-David Rodney

Alfredo Estriplet

Pentru Republica Ungară

Ferenc Horvath

Pentru Republica India

Vlnod Vaish

Biswapati Chaudhuri

Pentru Republica Indonezia

Ingrid Pandjaitan

Lukman Hutagalung

Soekamto Wffinardi

Pentru Republica Islamică Iran

Javad Hamed Rouhbakhsh

Pentru Republica Irlanda

Aidan Hodson

Pentru Republica Islanda

Hordur Halldorsson

Pentru Statul Israel

Moshe Galili

Pentru Republica Italiană

Giorgio Nalin

Pentru Japonia

Hiromi Sato

Pentru Regatul Haşemit al Iordaniei

Afram J. Jamal-Denian

Pentru Republica Kenya

Nakhali Waopembe

Francis W. Wangusi

Christopher Kemei

Vitalis K. Olunga

Mercy W. Wanjau

Pentru Statul Kuwait

Abdulkarim H. Saleem

Hameed H. Alqattan

Yacoub S. Sabti

Pentru Regatul Lesotho

Mamphono Khaketla

Tseliso Mokela

Taelo Khabele

Thabiso G. Masia

Pentru Republica Letonia

Karlis Bogens

Adolfs Jakobsons

Kaspars Tolstiks

Pentru Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă

Alamin H. Hassan Bek

Khalifa Y. Gougilah

Pentru Principatul Liechtenstein

Frederic Rlehl

Frederic Roth

Pentru Republica Lituania

Tomas Barakauskas

Pentru Marele Ducat de Luxembourg

Anne Blau

Pentru Republica Madagascar

Haja Nirina Razafinjatovo

Pentru Federaţia Malayesia

Amarjit S.k. Singh

Zamani Zakariah

Pentru Republica Malawi

Evans J. Namanja

Cfflmwemwe D. Matemba

Pentru Republica Maldive

Hussatn Shareef

Pentru Republica Mali

Sidiki Konate

Lassana N'Diaye

Idrissa Samake

Abdoulaye Niakate

Ahmadou Traore

Adama Konate

Pentru Republica Malta

Martin Spiteri

Adrian Galea

Pentru Regatul Maroc

Taieb Bennant

Pentru Republica Insulelor Marshall

David A. Gross

Pentru Statele Unite Mexicane

Leonel Lopez Celaya

CarlosA. Merchan Escalante

Fernando Carrullo Valderrabano

ArturoA. Lopez Torres

Arturo Romo Rico

Pentru Statele Federate ale Microneziei

Sharon D. Jahn

Pentru Republica Moldova

Andrei Untila

Pentru Statul Mongoliei

Enkhmend Chmddorj

Pentru Republica Mozambic

Ema Maria Santos Chicoco

Julio Buque de Miranda

Pentru Uniunea Myanmar

Kyi Than

Khin Maung Oo

Pentru Regatul Nepal

Mukunda Sharma Poudyal

Keshab Bahadur Shah

Mahesh Prasad Adhikari

Pentru Republica Niger

Aboubakar Souley

Mamoudou Abdoula Ye

Bachir Brah Maman

Hassanek. Hamani

Pentru Republica Federală Nigeria

Esther Gonda

Abdulmumini Mahdi

Bernadette E. Edem

John U. Zinna

Usman M. Hassan

Pentru Regatul Norvegiei

Jens C. Koch

Pentru Noua Zeelandă

Ian Hutchings

Bruce R. Emirali

Alan R. Jamleson

Pentru Sultanatul Oman

Qasim Yousuf

Al-Zarafi Mazin Abdullah

Al-Taie Abdullah Miran

Al-Raisi

Pentru Republica Uganda

John Nasasira

Francis F Tusubira

Godfrey Kibuuka

Patrick Masambu

Don Nyakairu

Simon Bugaba

Patrick Mwesigwa

Pentru Republica Islamică Pakistan

Abdul Jabbar

Muhammad Ahmad Kamal

Ahmad Shakajb Sahibzada

Pentru Republica Panama

HoracioA. Robles Diaz

Pentru Statul Independent Papua Noua Guinee

Kila Gulo-Vui

Pentru Republica Paraguay

Victor A. Bogado Gonzalez

Carlos F. Ortega Barrios

Pentru Regatul Ţărilor de Jos

Wilhelmus M. Rullens

Pentru Republica Peru

Pedro Valdivia Maldonado

Pentru Republica Filipinelor

Virgilio L. Pena

Kathleen G. Heceta

Aurora A. Rubio

Pentru Republica Polonă

Bogdan Rozycki

Jerzy Czajkowski

Pentru Republica Portugheză

Jose Manuel Toscano

Maria Luisa Mendes

Pentru Statul Qatar

Hashem Mustafawi Al-Hashemi

Abbas Ahmed Al-Khuzaei

Pentru Republica Arabă Siriană

Mohamed Jamil Ahmed Mulla

Fareed Y. Khashoggi

Habeeb K. Alshankiti

Pentru Republica Kîrgîzstan

Baiysh Nurmatov

Pentru Republica Slovacă

Villam Podhorsky

Pentru Republica Cehă

Marcela Gurlichova

Pentru România

Radu Cernov

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

Michael Goddard

Malcolm Johnson

Pentru Federaţia Rusă

Leonid Reiman

Pentru Republica Rwanda

Abraham Makuza

Pentru Serenisima Republică San Marino

Michele Giri

Pentru Statul Independent Samoa

Mette J. Konner

Jorn Jensby

Pentru Republica Democratică Sao Tome şi Principe

Jose Manuel Toscano

Pentru Republica Senegal

Ibou Ndiaye

Maktar Seck

Pentru Republica Singapore

Sin Liang Cheah

Pentru Republica Slovenia

Bojan Bostjancic

Nikolaj Simic

Pentru Republica Democratică Socialistă Sri Lanka

Hapuarachchige P. Karunarathna

Pentru Republica Africa de Sud

Lyndall F. Shope-Mafole

Pakamile K. Pongwana

Pentru Regatul Suediei

Nils Gunnar Billinger

Marianne Treschow

Pentru Confederaţia Elveţiană

Marc Furrer

Frederic Riehl

Pentru Republica Surinam

Iris M. Struiken-Wydenbosch

Edmund Ch. Neus

Pentru Regatul Swaziland

Mzwandile R. Mabuza

Pentru Republica Unită Tanzania

Abihudi N. Nalingigwa

Pentru Republica Ciad

Cheik Gamane

Barounga Abba Goni

Soudy Halibou

Pentru Regatul Thailandei

Siriwat Sutfflgasame

Pentru Republica Togoleză

Palouki Massina

Pentru Regatul Tonga

Sione Kite

Pentru Republica Tunisiană

Rldha Guellou

Pentru Republica Turcia

O. Faruk Kocak

Pentru Ucraina

Volodymyr Kol Yadenko

Pentru Republica Orientală a Uruguayului

Juan Jose Camelo Abeleira

Pentru Republica Bolivariană Venezuela

Layla Macc Adan

Pentru Republica Socialistă Vietnam

Nguyen Thanh Hung

Pentru Republica Yemen

Abdul Wahab A. Al-Gilani

Abdulgader Ibrahim

Pentru Republica Federală Iugoslavia

Milan Bezmarevic

Pentru Republica Zambia

David Kapitolo

Susan M. Mulikita

Dubby D. Mutesha

Pentru Republica Zimbabwe

Paul Nyoni

Angeline Karonga

INSTRUMENT DE AMENDARE

a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992), amendată de Conferinţa plenipotenţiară (Kyoto, 1994) şi de Conferinţa plenipontenţiară (Minneapolis, 1998) [Amendamente adoptate de Conferinţa plenipontenţiară (Marrakesh, 2002)]

Convenţia Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992)

PARTEA I

Preambul

In virtutea şi pentru implementarea prevederilor relevante ale Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992), amendată de Conferinţa plenipotenţiară (Kyoto, 1994) şi de Conferinţa plenipotenţiară (Minneapolis, 1998), în special prevederile din art. 42 al acesteia, Conferinţa plenipotenţiară a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Marrakesh, 2002) a adoptat următoarele amendamente la numita Convenţie:

CAPITOLUL I

Funcţionarea Uniunii

SECŢIUNEA 1

ARTICOLUL 2

Alegerile şi aspecte legate de acestea

(MOD) 11

Consiliul

a) când un stat membru al Consiliului nu are un reprezentant prezent la două şedinţe ordinare consecutive;

(MOD) 21

Membrii Comitetului pentru Regulamentul radio

2 Dacă în intervalul dintre două conferinţe plenipotenţiare demisionează un membru al Comitetului sau nu se mai află în postura de a-şi îndeplini obligaţiile, secretarul general, consultându-se cu directorul Biroului de radiocomunicaţie, invită statele membre ale regiunii în cauză să propună candidaţi pentru alegerea unui înlocuitor la următoarea şedinţă a Consiliului. Dacă însă locul vacant apare la mai mult de 90 de zile înaintea unei şedinţe a Consiliului sau după şedinţa Consiliului precedând următoarea Conferinţă plenipotenţiară, statul membru în cauză desemnează cât mai curând posibil şi nu în mai târziu de 90 de zile un alt reprezentant naţional drept înlocuitor care va rămâne în funcţie până aceasta este preluată de noul membru ales de Consiliu sau până când noii membri ai Comitetului ales de următoarea Conferinţă plenipotenţiară îşi preiau atribuţiile în conformitate cu procedura. Inlocuitorul poate participa la alegerile Consiliului sau Conferinţei plenipotenţiare, în conformitate cu procedura.

MOD 22

3 Un membru al Comitetului pentru Regulamentul radio este considerat a nu mai fi în postura de a-şi îndeplini atribuţiile după 3 absenţe consecutive de la şedinţele Comitetului. Secretarul general declară un loc vacant în Comitet, după consultarea prealabilă cu preşedintele Comitetului, membrul Comitetului şi al statului membru în cauză, şi se aplică procedura stipulată la nr. 21 supra.

ARTICOLUL 3

Alte conferinţe şi adunări

MOD 47

PP-98

7 In consultările la care se face referire la nr. 42, 46, 118, 123 şi 138 ale prezentei convenţii şi nr. 26, 28, 29, 31 şi 36 ale Regulilor generale ale conferinţelor, adunărilor şi şedinţelor Uniunii, statele membre care nu au replicat în limitele de timp specificate de către Consiliu sunt considerate ca neparticipante la consultări şi, în consecinţă, nu se iau în calcul la numărarea majorităţii. Dacă numărul de replici nu depăşeşte jumătate din numărul statelor membre, are loco a doua consultare ale cărei rezultate sunt definitive, indiferent de numărul de voturi.

SECŢIUNEA a 2-a

ARTICOLUL 4

Consiliul

MOD 57

PP-98

6 Sunt suportate de către Uniune exclusiv cheltuielile legate de transport, subzistenţă şi asigurare ale reprezentanţilor fiecărui stat membru al Consiliului aparţinând categoriei statelor în curs de dezvoltare, a căror listă este stabilită de Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite, având acest statut la şedinţele Consiliului.

MOD 60A

PP-98

9bis Un stat membru care nu este stat membru al Consiliului poate, cu notificarea prealabilă a secretarului general, trimite pe cheltuiala proprie un observator la şedinţele Consiliului, comitetelor şi grupurilor de lucru ale acestuia. Observatorul nu are drept de vot.

ADD 60B

9ter Membrii de sector pot fi reprezentaţi ca observatori la şedinţele Consiliului, comitetelor şi grupurilor de lucru ale acestuia, în condiţiile stabilite de Consiliu, inclusiv condiţiile legate de numărul acestor observatori şi procedurile folosite pentru a-i numi.

ADD61A

10bis Respectând permanent limitele financiare adoptate de Conferinţa plenipotenţiară, Consiliul poate, dacă este necesar, să revizuiască şi să actualizeze planul strategic care formează baza planurilor operaţionale corespunzătoare şi informează în consecinţă statele membre şi membrii de sector.

ADD* 61B

10ter Consiliul adoptă propriile Reguli de procedură.

ADD 62A

1) primeşte şi revizuieşte datele specifice pentru planificarea strategică, puse la dispoziţie de secretarul general după cum se specifică la nr. 74Adin Constituţie, şi, în penultima şedinţă ordinară a Consiliului înainte de următoarea Conferinţă plenipotenţiară, iniţiază pregătirea unui proiect de plan strategic bazat pe contribuţiile statelor membre, membrilor de sector şi grupurilor consultate de sector şi redactează un nou plan strategic coerent cu cel puţin 4 luni înainte de respectiva Conferinţă plenipotenţiară;

ADD 62B

2) stabileşte un calendar pentru dezvoltarea planurilor strategic şi financiar ale Uniunii şi a planurilor operaţionale pentru fiecare sector şi pentru Secretariatul general, în aşa fel încât să permită dezvoltarea de legături adecvate între planuri;

MOD 73

PP-98

7) revizuieşte şi aprobă bugetul Uniunii pe 2 ani şi face prognoza bugetară (inclusiv raportul de operare financiară pregătit de secretarul general conform nr. 101 din prezenta convenţie) pentru o perioadă de 2 ani urmând o perioadă dată de buget, respectându-se deciziile Conferinţei plenipotenţiare în legătură cu nr. 50 din Constituţie şi limitele financiare stabilite de Conferinţa plenipotenţiară în conformitate cu art. 51 din Constituţie; asigură economia cea mai strictă posibil, dar ţinând seamă de obligaţia Uniunii de a avea rezultate satisfăcătoare cât mai repede. Astfel, Consiliul ia în considerare priorităţile stabilite de Conferinţa plenipotenţiară menţionate în planul strategic al Uniunii, opiniile Comitetului coordonator conţinute în raportul secretarului general menţionat la nr. 86 în prezenta convenţie şi raportul de operare financiară menţionat la nr. 101 al prezentei convenţii;

MOD 79

PP-98

13) face orice demersuri necesare, cu acordul majorităţii statelor membre, pentru a rezolva provizoriu chestiuni nemenţionate în Constituţie, în prezenta convenţie şi în Regulamentul administrativ şi care nu pot aştepta următoarea conferinţă competentă pentru a fi rezolvate;

MOD 81

PP-98

15) trimite statelor membre, în decurs de 30 de zile de la fiecare şedinţă, rezumate ale activităţilor Consiliului şi alte documente considerate necesare;

SECŢIUNEA a 3-a

ARTICOLUL 5

Secretariatul general

MOD 87A

PP-98

d bis) pregăteşte anual un plan operaţional de activităţi pe 4 ani care să fie desfăşurate de personalul Secretariatului general în conformitate cu planul strategic pe anul respectiv şi pe următoarea perioadă de 3 ani, incluzând implicaţiile financiare, luând în considerare planul financiar aprobat de Conferinţa plenipotenţiară; acest plan operaţional pe 4 ani este revizuit de grupurile consultative ale celor 3 sectoare si revizuit si aprobat anual de către Consiliu;

SECŢIUNEA a 4-a

ARTICOLUL 6

Comitetul coordonator

(MOD) 111

4 Se redactează un raport privind procedurile Comitetului coordonator, care va fi pus la dispoziţia statelor membre ale Consiliului la cerere.

SECŢIUNEA a 5-a

Sectorul de radiocomunicaţii

ARTICOLUL 8

Adunarea de radiocomunicaţii

ADD 129A

1bis Adunarea de radiocomunicaţii este autorizată să adopte metodele şi procedurile de lucru pentru administrarea activităţilor de sector în conformitate cu nr. 145Adin Constituţie.

ADD 136A

7) decide cu privire la necesitatea menţinerii, desfiinţării sau înfiinţării altor grupuri şi numeşte preşedinţii şi vicepreşedinţii acestora;

ADD 136B

8) stabileşte termenii de referinţă pentru grupurile menţionate la nr. 136Asupra; astfel de grupuri nu adoptă întrebări sau recomandări.

MOD 137A

PP-98

4 O adunare de radiocomunicaţii poate delega grupului consultativ pe probleme de radiocomunicaţie anumite probleme aflate în competenţa sa, indicând şi acţiunile care se impun pentru acele probleme, cu excepţia acelora legate de procedurile conţinute în Regulamentul radio.

ARTICOLUL 10

Comitetul pentru Regulamentul radio

MOD 140

2 In plus faţă de atribuţiile specificate la art. 14 din Constituţie, Comitetul:

1) analizează rapoartele directorului Biroului de radiocomunicaţie în ceea ce priveşte anchetele în cazuri de interferenţe dăunătoare, cerute de una sau mai multe administraţii interesate, şi formulează recomandări cu privire la acestea;

2) de asemenea, independent de Biroul de radiocomunicaţie, la cererea uneia sau mai multor administraţii interesate, analizează apelurile împotriva hotărârilor luate de Biroul de radiocomunicaţie în ceea ce priveşte acordarea frecvenţelor.

MOD 141

3 Membrii Comitetului participă, în calitate de consilieri, la conferinţele de radiocomunicaţie. In acest caz, nu participă la aceste conferinţe ca membri ai delegaţiilor naţionale.

ADD 141A

3bis Doi membri ai Comitetului, desemnaţi de către Comitet, participă, în calitate de consilieri, la conferinţele plenipotenţiare şi la adunările de radiocomunicaţie. In aceste cazuri, cei doi membri desemnaţi de către Comitet nu participă la aceste conferinţe sau adunări ca membri ai delegaţiilor naţionale.

ADD 142A

4bis Membrii Comitetului, în timpul exercitării atribuţiilor pentru Uniune, după cum se specifică în Constituţie şi în Convenţie, sau în timpul misiunii pentru Uniune, se bucură de privilegii şi imunităţi funcţionale echivalente cu cele ale oficialilor aleşi ai Uniunii de către fiecare stat membru, în conformitate cu prevederile relevante ale legislaţiei naţionale şi ale altor legislaţii aplicabile în fiecare dintre statele membre. Astfel de privilegii funcţionale şi imunităţi sunt acordate membrilor Comitetului pentru a servi scopurile Uniunii, nu scopuri private. Uniunea poate retrage şi retrage imunitatea acordată unui membru al Comitetului oricând consideră că o astfel de imunitate contravine administrării adecvate a justiţiei şi retragerea ei nu prejudiciază interesele Uniunii.

MOD 145

2) Comitetul ţine în mod normal până la 4 şedinţe pe an, cu o durată de până la 5 zile, în general la sediul Uniunii, la care sunt prezenţi cel puţin două treimi dintre membri, şi îşi poate îndeplini atribuţiile folosind mijloacele de comunicare moderne. Insă, în măsura în care Comitetul consideră că este necesar, în funcţie de chestiunile ce trebuie discutate, poate creşte numărul şedinţelor. In mod excepţional, şedinţele pot dura până la două săptămâni.

ARTICOLUL 11A

Grupul consultativ în domeniul radiocomunicaţiilor

PP-98

MOD 160A

PP-98

1 Grupul consultativ în domeniul radiocomunicaţiilor este deschis reprezentanţilor administraţiilor statelor membre şi reprezentanţilor membrilor de sector şi preşedinţilor grupurilor de studiu şi ai altor grupuri şi activează printr-un director.

MOD 160C

PP-98

1) revizuieşte priorităţile, programele, operaţiunile, problemele financiare şi strategiile legate de adunările de radiocomunicaţii şi orice probleme specifice la indicaţia Conferinţei Uniunii, unei adunări de radiocomunicaţie sau a Consiliului;

ADD 160CA

1)bis revizuieşte implementarea planului operaţional al perioadei precedente pentru a identifica zonele în care Biroul nu a realizat sau nu a putut realiza obiectivele stabilite în respectivul plan şi recomandă directorului să ia măsurile de remediere necesare;

ADD 160I

7) elaborează un raport pentru Adunarea de radiocomunicaţie în ceea ce priveşte chestiunile legate de atribuţiile sale în conformitate cu nr. 137A al prezentei convenţii şi îl transmite directorului pentru ca acesta să îl prezinte adunării.

ARTICOLUL 12

Biroul de radiocomunicaţie

MOD 164

PP-98

a) coordonează munca de pregătire a grupurilor de studiu, a altor grupuri şi a Biroului, comunică statelor membre şi membrilor de sector rezultatele acestei activităţi pregătitoare, adună comentariile acestora şi prezintă conferinţei un raport avizat care poate include propuneri de reglementare;

MOD 165

b) participă de drept, dar în calitate de consilier la deliberările conferinţelor de radiocomunicaţie, ale adunării de radiocomunicaţie şi ale grupurilor de studiu pe probleme de radiocomunicaţie şi ale altor grupuri. Directorul face toate demersurile necesare pentru pregătirea conferinţelor de radiocomunicaţie şi a şedinţelor sectorului de radiocomunicaţie, consultându-se cu Secretariatul general în conformitate cu nr. 94 din prezenta convenţie şi, după caz, cu alte sectoare ale Uniunii şi ţinând seamă de directivele Consiliului la desfăşurarea acestor pregătiri;

MOD 169

b) distribuie Regulile de procedură ale Comitetului tuturor statelor membre, adună comentarii primite de la administraţii cu privire la acestea şi le prezintă Comitetului pentru Regulamentul radio;

MOD 170

c) procesează informaţiile primite de la administraţii în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor relevante ale Regulamentului radio şi ale acordurilor regionale şi Regulilor de procedură asociate şi le elaborează, după caz, într-o formă pentru publicare.

MOD 175

3) coordonează activitatea grupurilor de studiu pentru radiocomunicaţie şi a altor grupuri şi răspunde de organizarea acestei activităţi;

MOD 175B

PP-98

3ter) ia măsuri practice pentru a facilita participarea statelor în curs de dezvoltare la grupurile de studiu pentru radiocomunicaţie şi alte grupuri.

MOD 180

d) prezintă la Conferinţa mondială de radiocomunicaţie un raport privind activităţile sectorului de radiocomunicaţie de la ultima conferinţă; dacă nu este planificată o conferinţă mondială de radiocomunicaţie, se prezintă Consiliului un raport privind activităţile sectorului în perioada scursă de la ultima conferinţă şi, spre informare, statelor membre şi membrilor de sector;

MOD 181A

PP-98

f) elaborează anual un plan operaţional pe 4 ani care acoperă anul respectiv şi următoarea perioadă de 3 ani incluzând implicaţiile financiare ale activităţilor ce vor fi întreprinse de către Birou în sprijinul sectorului ca întreg; acest plan operaţional pe 4 ani este revizuit de Grupul de consiliere pentru radiocomunicaţie în conformitate cu art. 11A al prezentei convenţii şi este revizuit şi aprobat anual de către Consiliu;

SECŢIUNEA a 6-a

Sectorul de standardizare în telecomunicaţii

ARTICOLUL 13

Adunarea mondială pentru standardizare în telecomunicaţii

PP-98

ADD 184A

1bis Adunarea mondială pentru standardizare în telecomunicaţii este autorizată să adopte metodele şi procedurile de lucru pentru administrarea activităţilor sectorului în conformitate cu nr. 145Adin Constituţie.

MOD 187

PP-98

a) analizează rapoartele grupurilor de studiu elaborate în conformitate cu nr. 194 al prezentei convenţii şi aprobă, modifică sau respinge proiectele de recomandări conţinute în aceste rapoarte şi analizează rapoartele Grupului consultativ pentru standardizare în telecomunicaţii în conformitate cu nr. 197H şi 1971 ale prezentei convenţii;

ADD191bis

f) decide în privinţa necesităţii de a menţine, desfiinţa sau înfiinţa alte grupuri şi numeşte preşedinţii şi vicepreşedinţii acestora;

ADD 191ter

g) stabileşte termenii de referinţă pentru grupurile menţionate la nr. 191 bis supra; astfel de grupuri nu adoptă întrebări sau recomandări.

MOD 191B

PP-98

5 0 adunare mondială pentru standardizare în telecomunicaţii este prezidată de un preşedinte desemnat de către guvernul ţării în care este ţinută şedinţa sau, în cazul unei şedinţe la sediul Uniunii, de către un preşedinte delegat de adunarea însăşi. Preşedintele este asistat de 2 vicepreşedinţi aleşi de adunare.

ARTICOLUL 14A

Grupul de consiliere pentru standardizare în telecomunicaţii

PP-98

MOD 197A

PP-98

1 Grupul de consiliere pentru standardizare în telecomunicaţii este deschis reprezentanţilor administraţiilor statelor membre şi reprezentanţilor membrilor de sector şi preşedinţilor grupurilor de studiu şi altor grupuri.

ADD 197CA

1 bis revizuieşte implementarea planului operaţional al perioadei precedente pentru a identifica zonele în care Biroul nu a atins sau nu a putut atinge obiectivele stabilite în respectivul plan şi recomandă directorului să ia măsurile de remediere necesare;

ARTICOLUL 15

Biroul de standardizare în telecomunicaţii

MOD 200

PP-98

a) actualizează anual programul de lucru aprobat de Adunarea mondială pentru standardizare în telecomunicaţii, în consultare cu preşedinţii grupurilor de studiu pentru standardizare în telecomunicaţii şi ai altor grupuri;

MOD 201

PP-98

b) participă de drept, dar în calitate de consultant, la deliberările adunărilor mondiale pentru standardizare în telecomunicaţii şi grupurilor de studiu pentru standardizare în telecomunicaţii şi ale altor grupuri. Directorul face toate demersurile necesare pentru pregătirea adunărilor şi şedinţelor sectorului pentru standardizare în telecomunicaţii în consultare cu Secretariatul general în conformitate cu nr. 94 al prezentei convenţii şi, după caz, cu celelalte sectoare ale Uniunii şi ţinând seamă de directivele Consiliului privind aceste pregătiri;

MOD 205A

PP-98

g) elaborează anual un plan operaţional pe 4 ani care acoperă anul în curs şi perioada următoare de 3 ani, incluzând implicaţiile financiare ale activităţilor care vor fi desfăşurate de Birou în sprijinul sectorului ca întreg; acest plan operaţional pe 4 ani este revizuit de Grupul de consiliere pentru standardizare în telecomunicaţii în conformitate cu art. 14Aal prezentei convenţii şi este revizuit şi aprobat anual de către Consiliu;

SECŢIUNEA a 7-a

Sectorul de dezvoltare în telecomunicaţii

ARTICOLUL 16

Conferinţele pentru dezvoltare în telecomunicaţii

ADD 207A

Conferinţa mondială pentru dezvoltare în telecomunicaţii este autorizată să adopte metodele şi procedurile de lucru pentru administrarea activităţilor sectorului în conformitate cu nr. 145A al Constituţiei.

ADD 209A

a bis) decide cu privire la necesitatea de a menţine, desfiinţa sau înfiinţa alte grupuri şi desemnează preşedinţii şi vicepreşedinţii acestora;

ADD 209B

a ter) stabileşte termenii de referinţă pentru grupurile menţionate la nr. 209Asupra; astfel de grupuri nu adoptă întrebări sau recomandări.

MOD 210

b) conferinţele regionale pentru dezvoltare în telecomunicaţii analizează problemele şi priorităţile legate de dezvoltarea în telecomunicaţii, ţinând seama de necesităţile şi caracteristicile regiunii în cauză, şi pot prezenta, de asemenea, recomandări la conferinţele mondiale pentru dezvoltare în telecomunicaţii;

MOD 213A

3 0 conferinţă pentru dezvoltare în telecomunicaţii poate delega Grupului consultativ pentru dezvoltare în telecomunicaţii probleme specifice în cadrul competenţei sale anumite, indicând acţiunile recomandate în aceste chestiuni.

ARTICOLUL 17A

Grupul consultativ pentru dezvoltare în telecomunicaţii

MOD 215C

PP-98

1 Grupul consultativ pentru dezvoltare în telecomunicaţii este deschis reprezentanţilor administraţiilor statelor membre şi reprezentanţilor membrilor de sector, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor grupurilor de studiu şi altor grupuri.

ADD 215EA

1 bis revizuieşte implementarea planului operaţional al perioadei precedente pentru a identifica zonele în care Biroul nu a atins sau nu a putut atinge obiectivele stabilite în planul respectiv şi recomandă directorului să ia măsurile de remediere necesare.

ADD 215JA

6 bis) elaborează un raport pentru Conferinţa mondială pentru dezvoltare în telecomunicaţii privind problemele delegate ei în conformitate cu nr. 213Aal prezentei convenţii şi îl transmite directorului pentru ca acesta să îl prezinte conferinţei.

ARTICOLUL 18

Biroul pentru dezvoltare în telecomunicaţii

PP-98

MOD 218

a) participă de drept, dar în calitate de consultant, la deliberările conferinţelor pentru dezvoltare în telecomunicaţii, ale grupurilor de studiu pentru dezvoltare în telecomunicaţii şi ale altor grupuri. Directorul face toate demersurile necesare pentru pregătirea conferinţelor şi şedinţelor sectorului pentru dezvoltare în telecomunicaţii în consultare cu Secretariatul general, în conformitate cu nr. 94 al prezentei convenţii, şi, după caz, cu alte sectoare ale Uniunii şi ţinând seama de directivele Consiliului în aceste activităţi pregătitoare;

MOD 223A

PP-98

g) elaborează anual un plan operaţional pe 4 ani care acoperă anul respectiv şi perioada următoare de 3 ani, incluzând implicaţiile financiare ale activităţilor pe care le va desfăşura Biroul în sprijinul sectorului ca întreg; acest plan operaţional pe 4 ani este revizuit de Grupul de consiliere pentru dezvoltare în telecomunicaţii în conformitate cu art. 17Aal prezentei convenţii şi este revizuit şi aprobat anual de către Consiliu.

CAPITOLUL II

Prevederi specifice privind conferinţele şi adunările

ARTICOLUL 23

Admiterea la conferinţele plenipotentiare

MOD

PP-98

MOD

SUP*255-266

(MOD) 267

ADD 268A

 ADD 268B

1 La conferinţele plenipotentiare sunt admişi următorii:

b) oficialii aleşi, în calitate de consilieri;

c) Comitetul pentru Regulamentul radio, în conformitate cu nr. 141A al prezentei convenţii, în calităţi de consultant;

MOD 269

 PP-94

d) observatori ai următoarelor organizaţii, agenţii şi entităţi:

ADD* 269A

ADD* 269B

ADD* 269C

ADD* 269D

ADD* 269E

ADD* 269F

i) Naţiunile Unite;

ii) organizaţii regionale de telecomunicaţii menţionate în art. 43 al Constituţiei;

iii) organizaţii interguvernamentale care operează sisteme prin satelit;

iv) agenţiile specializate ale Naţiunilor Unite şi Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică;

v) membrii de sector menţionaţi la nr. 229 şi 231 ale prezentei convenţii şi organizaţii cu caracte internaţional care îi reprezintă.

2 Secretariatul general şi cele trei birouri ale Uniunii sunt reprezentate la conferinţă în calitate d< consilieri.

ARTICOLUL 24

Admiterea la conferinţele de radiocomunicaţie

MOD

SUP 270-275

(MOD) 276

(MOD) 278

MOD 279

1 La conferinţele de radiocomunicaţii sunt admişi următorii:

b) observatori ai organizaţiilor şi agenţiilor menţionate la nr. 269A-269D ale prezentei convenţii;

c) observatori ai organizaţiilor internaţionale invitate de guvern şi admise de conferinţă în conformitate cu prevederile relevante ale cap. I al Regulilor generale pentru conferinţele, adunările şi şedinţele Uniunii;

SUP* 281

(MOD) 282

PP-98

(MOD) 282A

e) observatori ai statelor membre care participă fără drept de vot la o conferinţă regională de radiocomunicaţie într-o altă regiune decât cea căreia îi aparţine statul membru respectiv;

f) în calitate de consilieri, oficialii aleşi, când conferinţa discută probleme care intră în competenţa lor, şi membrii Comitetului pentru Regulamentul radio.

ARTICOLUL 25

Admiterea la adunările de radiocomunicaţie, adunările mondiale pentru standardizare în telecomunicaţii şi conferinţele pentru dezvoltare în telecomunicaţii

MOD PP-98

SUP*283-294

(MOD) 295

MOD 297

SUP* 298

ADD* 298A

ADD* 298B

ADD* 298C

ADD* 298D

ADD* 298E

ADD* 298F

ADD 298G

1 La adunare sau conferinţă sunt admişi următorii:

b) observatorii următoarelor organizaţii şi agenţii:

i) organizaţiile regionale de telecomunicaţii menţionate la art. 43 din Constituţie;

ii) organizaţii interguvernamentale care operează sisteme prin satelit;

iii) orice alte organizaţii regionale sau alte organizaţii internaţionale care se ocupă de probleme de interes pentru adunare sau conferinţă;

iv) Naţiunile Unite;

v) agenţiile specializate ale Naţiunilor Unite şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică;

c) reprezentanţii membrilor de sector în cauză.

2 Oficialii aleşi, Secretariatul general şi birourile Uniunii, după caz, sunt reprezentanţi la conferinţă sau adunare în calitate de consilieri. Doi membri ai Comitetului pentru Regulamentul radio, desemnaţi de către Comitet, participă la adunările de radiocomunicaţie în calitate de consilieri.

SUP* ARTICOLUL 26

SUP* ARTICOLUL 27

SUP* ARTICOLUL 28

SUP* ARTICOLUL 29

SUP* ARTICOLUL 30

ARTICOLUL 31

Scrisori de acreditare pentru conferinţe

MOD 334

PP-98

5 Scrisorile de acreditare se depun la secretariatul conferinţei cât mai curând posibil; în acest scop, statele membre trebuie să îşi trimită scrisorile de acreditare, înainte de data deschiderii conferinţei, la secretarul general, care le transmite secretariatului conferinţei de îndată ce a fost înfiinţat acesta din urmă. Comitetul menţionat la nr. 68 în Regulile generale ale conferinţelor, adunărilor şi şedinţelor Uniunii este responsabil de verificarea acestora şi transmite concluziile Şedinţei plenare în termenul specificat de articolul menţionat. Până la decizia Şedinţei plenare orice delegaţie are dreptul să participe la conferinţă şi să exercite dreptul de vot al statului membru în cauză.

CAPITOLUL III

Reguli de procedură

ARTICOLUL 32

Reguli generale ale conferinţelor, adunărilor şi şedinţelor Uniunii

MOD

MOD339A

PP-98

1 Regulile generale ale conferinţelor, adunărilor şi şedinţelor Uniunii sunt adoptate de către Conferinţa plenipotenţiară. Prevederile care reglementează procedura pentru amendarea acestor reguli şi intrarea în vigoare a amendamentelor sunt menţionate în aceste reguli.

MOD 340

PP-98

2 Regulile generale ale conferinţelor, adunărilor şi şedinţelor Uniunii se aplică fără a prejudicia prevederile privind procedura de amendare de la art. 55 al Constituţiei şi art. 42 al prezentei convenţii.

CAPITOLUL IV

Alte prevederi

ARTICOLUL 33

Finanţe

MOD 476

PP-94

PP-98

4 1) Organizaţiile menţionate la nr. 269A-269E ale prezentei convenţii şi alte organizaţii cu caracter internaţional (cu excepţia celor care au fost scutite de către Consiliu, pe bază de reciprocitate) şi membrii de sector care participă, în conformitate cu prevederile prezentei convenţii, la o conferinţă plenipotenţiară, la o conferinţă, adunare sau şedinţă a unui sector al Uniunii sau la o conferinţă mondială de telecomunicaţii internaţionale participă la plata costurilor conferinţelor, adunărilor şi şedinţelor la care iau parte, pe baza cheltuielilor acestor conferinţe şi şedinţe şi în conformitate cu Regulamentul financiar. Cu toate acestea, membrii de sector nu plătesc separat pentru participarea la o conferinţă, adunare sau şedinţă a sectoarelor respective, cu excepţia cazului conferinţelor regionale de radiocomunicaţie.

CAPITOLUL IV

Arbitraj şi amendamente

ARTICOLUL 42

Prevederi pentru amendarea prezentei convenţii

MOD 523

PP-98

5 Dacă nu se specifică altfel în paragrafele precedente ale prezentului articol, care prevalează, se aplică Regulile generale ale conferinţelor, adunărilor şi şedinţelor Uniunii.

PARTEA a-II-a

Data intrării în vigoare

Amendamentele conţinute în prezentul instrument, ca întreg şi sub forma unui instrument unic, intră în vigoare la 1 ianuarie 2004 între statele membre care sunt la acest moment părţi la Constituţie şi la Convenţia Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (Geneva, 1992) şi care au depus înainte de acea dată instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la prezentul instrument de amendare.

Drept care plenipotenţiarii respectivi au semnat originalul prezentului instrument de amendare a Convenţiei Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (Geneva, 1992), amendată de Conferinţa plenipotenţiară (Kyoto, 1994) şi de Conferinţa plenipotenţiară (Minneapolis, 1998).

Adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002.

DECLARAŢII Şl REZERVE

D/R-1

DECLARAŢII Şl REZERVE

făcute la sfârşitul Conferinţei plenipotenţiare a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Marrakesh, 2002)

Plenipotenţiarii semnatari confirmă, prin semnarea prezentului document, care face parte din Actele finale ale Conferinţei plenipotenţiare (Marrakesh, 2002), că au luat în considerare următoarele declaraţii şi rezerve făcute la sfârşitul acestei conferinţe.

D/R-45

Original: spaniolă Pentru Republica Columbia:

La semnarea Actelor finale ale Conferinţei plenipotenţiare a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Marrakesh, 2002), delegaţia Republicii Columbia:

1 declară că rezervă pentru Guvernul său dreptul:

a) să ia orice măsuri pe care le consideră necesare în concordanţă cu legile interne şi dreptul internaţional pentru a proteja interesele naţionale în cazul în care oricare dintre membri nu se conformează prevederilor conţinute în Actele finale ale Conferinţei plenipotenţiare (Marrakesh, 2002) sau orice rezerve ale reprezentanţilor altor state pun în pericol serviciile de telecomunicaţii ale Republicii Columbia sau drepturile sale suverane;

b) să formuleze rezerve faţă de Actele finale ale Conferinţei plenipotenţiare (Marrakesh, 2002), în conformitate cu Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 1969, oricând consideră între data semnării şi data posibilei ratificări a instrumentelor internaţionale constituind acele Acte finale. In consecinţă, acesta nu trebuie constrâns de niciun fel de reguli care să îi limiteze dreptul suveran de a formula rezerve numai la momentul semnării Actelor finale ale conferinţelor şi ale altor întâlniri ale Uniunii;

2 reafirmă, în esenţa lor, rezervele 40 şi 79 făcute la Conferinţa Mondială Administrativă Radio (Geneva, 1979), Rezerva 64 făcută la Conferinţa Mondială pentru Radiocomunicaţii (Istanbul, 2000) şi Rezerva 50 făcută la Conferinţa plenipotenţiară (Minneapolis, 1998) cu privire la noile prevederi conţinute în documentele Actelor finale ale Conferinţei plenipotenţiare (Marrakesh, 2002), în particular, care amendează Constituţia şi Convenţia;

3 declară că Republica Columbia consideră obligatorii instrumentele Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, inclusiv prevederile ce amendează Constituţia, Convenţia, protocoalele şi Reglementările administrative, doar în măsura în care a consimţit expres şi la timp să fie legată de fiecare dintre instrumentele menţionate şi sub rezerva completării procedurilor constituţionale în vigoare. In consecinţă, nu este de acord să fie legată de niciun consimţământ prezumtiv sau tacit;

4 declară că, potrivit Constituţiei sale, Guvernul său nu poate aplica provizoriu instrumentele internaţionale care constituie Actele finale ale Conferinţei plenipotenţiare (Marrakesh, 2002) şi alte instrumente ale Uniunii, datorită conţinutului şi naturii acestor instrumente;

D/R-47

Original: engle

Pentru Republica Cipru, Republica Estonia, Republica Ungară, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovacă, Republica Cehă, România şi Republica Turcia:

Delegaţiile acestor state candidate pentru a deveni viitoare state membre ale Uniunii Europene declară că Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, România, Republica Slovacă şi Republica Turcia vor aplica actele adoptate sub forma Constituţiei şi Convenţiei UIT, dar de la data accesului în Comunitatea Europeană aplicarea va deveni subiect al conformităţii cu obligaţiile ce le revin din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene.

D/R-88

Original: engleză

Pentru România:

Guvernul României, referindu-se la declaraţiile făcute de un număr de state membre cu privire la rezervele făcute la conferinţe anterioare ale Uniunii care s-au finalizat prin încheierea de tratate, declară în mod formal că îşi menţine declaraţiile şi rezervele făcute de ţara sa când a semnat Actele finale ale acelor conferinţe anterioare ca şi cum ar fi fost făcute în întregime la această conferinţă plenipotenţiară.

D/R-101

Original: engleză

Pentru Republica Federală Germania, Uniunea Australiană, Republica Austria, Republica Azerbaidjan, Regatul Belgiei, Canada, Regatul Danemarcei, Statele Unite ale Americii, Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Ungară, Republica Irlanda, Republica Islanda, Japonia, Republica Letonia, Principatul Liechtenstein, Marele Ducat de Luxemburg, Republica Malta, Regatul Norvegiei, Noua Zeelandă, Republica Portugheză, Republica Slovacă, Republica Cehă, România, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Suediei, Confederaţia Elveţiană, Republica Turcia:

Delegaţiile statelor menţionate, referindu-se la declaraţia făcută de Republica Columbia (nr. 45), în măsura în care aceasta sau orice altă declaraţie similară se referă la Declaraţia de la Bogota din 3 decembrie 1976, făcută de către ţările ecuatoriale şi la solicitarea acelor ţări, de a exercita drepturi suverane asupra segmentelor orbitei de satelit geostaţionar, consideră că pretenţiile în cauză nu pot fi recunoscute de această conferinţă.

D/R-102

De asemenea, delegaţiile menţionate mai sus doresc să specifice că referinţa din art. 44 al Constituţiei la „amplasarea geografică a anumitor ţări" nu implică recunoaşterea solicitării niciunui drept preferenţial pentru orbita de satelit geostaţionar.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 53/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 53 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu