Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 471 din 12 decembrie 2006

privind aprobarea platii cotizatiei anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea Romaniei de stat participant la Acordul multilateral de baza privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 21 din 12 ianuarie 2007Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se aprobă plata contribuţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa -Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 20/2000, aprobată prin Legea nr. 95/2000, cu modificările ulterioare, pentru perioada ianuarie-decembrie 2007, în valoare de 50.000 euro.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza raportului de schimb leu/euro, în vigoare la data efectuării plăţii.

Art. 2. - Plata contribuţiei anuale a părţii române se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

TRACECA

FIFTH ANNUAL MEETING OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA

Sofia / Republic of Bulgaria, 2-3 May, 2006

CEA DE A CINCEA ŞEDINŢĂ ANUALĂ A COMISIEI INTERGUVERNAMENTALE TRACECA

Sofia / Republica Bulagria, 2-3 mai 2006

REZOLUŢII FINALE*)

Comisia Interguvernamentală TRACECA, după desfăşurarea celei de a Cincea Conferinţă Anuală a sa în Sofia, Republica Bulgaria, în perioada 2-3 mai 2006:

- a discutat probleme conform Agendei adoptate (Anexa 1);

- a audiat raportul D-lui Ziya Mamedov, Ministrul Transporturilor Republicii Azerbaidjan, în numele Părţii care deţine Preşedinţia CIG;

- a audiat raportul financiar a! Secretarului Generai al SP CIG TRACECA, d-na Lyudmila Trenkova, privind folosirea fondurilor SP în 2005;

- a luat în considerare rezultatele proiectelor TRACECA încheiate şi ale celor curente din 2004-2005 şi a discutat posibilităţile de cooperare cu CE în condiţiile noii Politici de Vecinătate a UE;

- a audiat informaţiile privind proiectele ce vor fi lansate în 2006.;

- a luat în considerare probleme financiare, instituţionale, juridice, conceptuale şi alte probleme vitale pentru dezvoltarea viitoare a coridorului de transport internaţional Europa - Caucaz - Asia (TRACECA), inclusiv cele strategice;

în conformitate cu Articolul 8 (punctele 5, 6) ale „Acordului multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea coridorului Europa-Caucaz-Asia",

*) Rezoluţiile finale sunt reproduse în facsimil.

A  ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

1.   Raportul financiar privind modul în care au fost folosite fondurile SP CIG TRACECA în 2005

In conformitate cu punctul 11, Articolul 5 din Acordul de Finanţare Comună a SP, CIG a aprobat Raportul financiar al Secretarului General al SP CIG TRACECA, d-na Lyudmila Trenkova, privind modul de folosire a fondurilor SP în 2005 (Anexa 2).

2.   Prezentarea structurii Secretariatului Permanent

Luând în considerare necesitatea SP de personal calificat, şi în viziunea scopului bugetului aprobat pentru anul fiscal 2006, CIG TRACECA recunoaşte necesitatea îmbunătăţirii structurii SP. CIG decide să desfiinţeze poziţia de Secretar Executiv şi adoptă o structură internă preliminară a SP CIG (Anexa 3) introducând amendamente în Statutul SP.

CIG mandatează pe Secretarul General în cooperare cu Reprezentanţele Permanente (Secretariatele Naţionale) să proiecteze structura internă finală a SP până la sfârşitul lunii iulie 2006.

3.   Bugetul SP CIG TRACECA pentru 2006

Bazându-se pe decizia CIG TRACECA (p.1.3, Rezoluţiile Finale ale celei de-a Patra Conferinţe Anuale, Baku, 21-22 aprilie 2005) şi în concordanţă cu procedura privind bugetul prevăzută în Articolul 5 (punctele 1-7) din Acordul de Finanţare Comună a SP, luând în considerare necesităţile reale ale SP care vor fi ajustate la situaţia actuală,'CIG a adoptat modificări în articole distincte în cadru! bugetului aprobat pentru 2006 (Anexa 4).

4. Bugetul SP CIG TRACECA pentru 2007

In conformitate cu procedura privind bugetul prevăzută în Articolul 5 (punctele 1-7) din Acordul de Finanţare Comună a SP, CIG adoptă şi aprobă proiectul de buget pentru 2007 (Anexa 5), Pentru asigurarea bugetului Părţile vor plăti părţi egale de 50.000 (cincizeci mii) euro fiecare. Plata contribuţiilor va fi realizată în conformitate cu Articolul 4 (clauza 1) din Acordul de finanţare comună a SP.

5.  Numirea Echipei de Auditori pentru anul fiscal 2006

In conformitate cu punctul 12, Articolul 5 din Acordul de finanţare comună a SP CIG TRACECA, CIG este însărcinată să nominalizeze Echipa de Auditori care vor efectua controlul îndeplinirii bugetului, compusă din următorii membri;

Republica Azerbaidjan: D-ul Faig Alekperov, Şeful Departamentului de Politică Financiară din Ministerul Transporturilor.

Republica Kazahstan: D-na Raikhan Shishanova, Şefa serv. Contabilitate şi Raportări Financiare din cadrul Departamentului de Reglementări Financiare, din Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor.

Republica Turcia: D-ul Izzet Isik, Şeful Departamentului de Relaţii Internaţionale, Direcţia Generală de Transport Rutier din Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor.

şi aprobă Regulile de Procedură pentru activitatea Echipei de Auditori (Anexa 6).

6. Amendamente la Regulile de Procedură privind Statutul de membri asociaţi şi Introducerea Statutului de Observator

In conformitate cu Regula 11 din Regulile de Procedură, precum şi p. 4 şi p. 5 ale Articolului 14 din Acordul de Bază, Comisia Interguvernamentală a aprobat includerea în Regulile de Procedură a prevederilor privind statutul de asociat.

CIG TRACECA luând în considerare intenţia sa de a permite statutul de observator în cadrul Comisiei Interguvernamentale, declarată în cadrul celei de a 4-a Conferinţe CIG TRACECA şi, în conformitate cu prevederile Regulii 11 din Regulile de Procedură, hotărăşte că:

Comisia Interguvernamentală poate acorda statutul de observator în cadrul Comisiei Interguvernamentale statelor şi organizaţiilor internaţionale, capabile să contribuie la obiectivele Acordului de Bază;

Comisia Interguvernamentală va urma procedurile de acordare şi terminare a statutului de observator, care vor fi specificate în Regulile de Procedură ale sale, şi o Anexă la acestea, care devine parte integrantă din Regulile de Procedură.

Având în vedere acestea CIG TRACECA a adoptat amendamentele şi completările (Anexa) la Regulile de Procedură ale CIG TRACECA.

Textul amendat al Regulilor de Procedură este inclus in prezentele Rezoluţii Finale {Anexa 7).

7. Adoptarea Strategiei CIG TRACECA

CIG a salutat eforturile Părţilor depuse pentru implementarea cu succes a Deciziei privind punctul 7 din Rezoluţiile Finale ale celei de-a Patra Conferinţe Anuale CIG TRACECA şi şi-au exprimat mulţumirea CE pentru asistenţa gratuită în elaborarea proiectului de Strategie CIG TRACECA.

CIG TRACECA a aprobat şi adoptat Strategia pentru Dezvoltarea Coridorului de transport Europa -Caucaz - Asia (TRACECA) pentru perioada până în anul 2015 {Anexa 8).

8. Conceperea viitoarelor planuri de acţiune privind implementarea Strategiei

CIG a însărcinat SP să elaboreze, asistat de Părţi, un ghid pentru dezvoltarea planurilor de acţiune privind implementarea Strategiei, pentru a fi supus aprobării la conferinţele CIG.

CIG însărcinează SP cu pregătirea Primului Plan de Acţiune pe 2-3 ani privind implementarea Strategiei, bazat pe sugestiile primite din partea ţărilor care va fi înaintat CIG spre adoptare la cea de a Şasea Şedinţă Anuală.

9. Instituţionalizarea viitoare a CIG TRACECA

Comisia Interguvernamentală a subliniat importanţa crescândă a coridoarelor de transport pe direcţia Vest Est, recunoscând necesitatea evidentă de a asigura continuarea şi dezvoltarea ulterioară a iniţiativelor, deja realizate în cadrul programului Uniunii Europene Tacis/TRACECA.

Recunoscând necesitatea consolidării statutului său juridic internaţional şi al structurii instituţionale, în vederea îmbunătăţirii credibilităţii şi consolidării sale, CIG a fost de acord să continue activităţile viitoare care includ elaborarea unor studii relevante referitor la perspectivele transformării CIG TRACECA din organism internaţional în organizaţie internaţională, conform prevederilor Articolului 9 din Strategie, adoptată prin Decizia CIG, pct. 7 din prezentele Rezoluţii Finale.

10. Secretarul General al SP CIG TRACECA

In conformitate cu punctul 3.8 din Regulile de Procedură ale CIG TRACECA şi punctul 3.3 din Statutul SP CIG TRACECA, membrii CIG au ales pe D-ul Rustan Jenalinov în calitate de Secretar General al SP CIG TRACECA pentru perioada de preşedinţie a Republicii Bulgaria în cadrul CIG TRACECA.

11. Baza de date TRACECA

CIG a salutat activitatea de creare a unei baze de date TRACECA şi a însărcinat SP cu sprijinul Părţilor, să asigure continuitatea colectării informaţiilor statistice prin reprezentanţele sale permanente.

In scopul asigurării eficienţei sistemului, CIG a adoptat următoarea hotărâre regulatorie:

a) Utilizatorii din cadrul ţărilor TRACECA şi Uniunea Europeană au dreptul la acces nelimitat asupra întregii baze de date TRACECA după înregistrarea corespunzătoare;

b) PS a fost autorizată să elaboreze condiţiile de acces şi taxele pentru ceilalţi utilizatori.

Urmând principiile menţionate mai sus, CIG a recomandat SP cu elaborarea unui manual detaliat pentru utilizatori care să includă şi taxele.

12 Planul de Acţiune pentru 2006 din cadrul Programului TRACECA

Comisia  Interguvernamentală   a  adoptat  pianul  de  acţiune   pentru  2006  din  cadrul  Programului Tacis/TRACECA (Anexa 9).

13. Discuţii privind securitatea transportului maritim şi probleme de securitate

Comisia Interguvernamentală a salutat iniţiativa de a prezenta subiecte importante membrilor AMB şi invitaţilor acestora şi a mulţumit iniţiatorului şi purtătorului de cuvânt din Turcia.

14. Web-site-ul TRACECA

Comisia Interguvernamentală a apreciat iniţiativa Secretariatului Permanent în domeniul conştientizării publice şi a însărcinat SP cu dezvoltarea viitoare a web-site-ului.

15. Următoarea Conferinţă Anuală CIG TRACECA

In conformitate cu Regulile de Procedură CIG TRACECA, CIG TRACECA recomandă convenirea celei de a şasea Şedinţe Anuale a CIG TRACECA, în Astana, Republica Kazahstan, în prima jumătate a anului 2007.

CIG TRACECA regretă faptul că delegaţia Kîrghîză nu a putu fi prezentă la eveniment.

Prezentele Rezoluţii Finale CIG TRACECA au fost adoptate prin consensul Părţilor la Acordul Multilateral de Bază care au participat la cea de-a Cincea Conferinţă Anuală a Comisiei Interguvernamentale TRACECA, în Sofia, Republica Bulgaria, 3 mai 2006.

Preşedintele CIG TRACECA


SmartCity5

COMENTARII la Legea 471/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 471 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu