E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 36 din 30 aprilie 1991

privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 97 din  6 mai 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Proprietarii de terenuri agricole care beneficiaza de prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum si alti proprietari de terenuri agricole pot sa-si exploateze pamintul si in forme de asociere.
    Art. 2
    Formele de asociere simple sint asocierile pe baza de intelegere intre doua sau mai multe familii, avind ca scop exploatarea terenurilor agricole, cresterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, conditionarea, prelucrarea si vinzarea produselor, prestarea unor servicii, precum si alte activitati.
    Asocierile prevazute la alin. 1 se pot constitui prin intelegere verbala sau scrisa, fara alta formalitate juridica, cei in cauza stabilindu-si singuri obiectul activitatii si conditiile in care inteleg sa-si desfasoare activitatea.
    Formele de asociere prevazute la alin. 2 nu au personalitate juridica.
    In cazul in care asociatii doresc, pot incheia contracte de societate in conditiile prevazute de Codul civil.
    Art. 3
    Persoanele prevazute in art. 1 pot constitui si societati comerciale in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
    Art. 4
    In cazul in care proprietarii terenurilor agricole nu doresc sa le exploateze individual si nici in una din formele prevazute la art. 2 si 3, ei se pot constitui in societati agricole, cu personalitate juridica, in conditiile prevazute in titlul II al prezentei legi.

    TITLUL II
    Societatile agricole

    CAP. 1
    Dispozitii preliminare

    Art. 5
    Societatea agricola este o societate de tip privat, cu capital variabil si un numar nelimitat si variabil de asociati, avind ca obiect exploatarea agricola a pamintului, uneltelor, animalelor si altor mijloace aduse in societate, precum si realizarea de investitii de interes agricol. Exploatarea agricola poate consta din: organizarea si efectuarea de lucrari agricole si imbunatatiri funciare, utilizarea de masini si instalatii, aprovizionarea, prelucrarea si valorificarea produselor agricole si neagricole si alte asemenea activitati.
    Societatea agricola nu are caracter comercial.
    Intr-o localitate pot lua nastere, dupa caz, una sau mai multe societati agricole.
    Art. 6
    Uneltele agricole si alte utilaje, mijloacele materiale si banesti, precum si animalele pot fi aduse in societate, in proprietatea sau numai in folosinta acesteia, dupa caz. Terenurile agricole se aduc numai in folosinta societatii, asociatii pastrindu-si dreptul de proprietate asupra acestora. La intrarea in societatea agricola, bunurile mobile si imobile, precum si animalele se vor evalua pentru a se determina partile sociale subscrise de fiecare membru asociat.
    Dispozitiile art. 13 alin. 4 si art. 28 alin. 1 si 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 7
    Obligatiile societatii agricole constituite potrivit art. 4 din prezenta lege sint garantate cu patrimoniul social, asociatii fiind raspunzatori numai cu partile lor sociale.
    Art. 8
    Prin statut se vor determina conditiile pentru admiterea asociatilor in societate, numarul minim de asociati care nu poate fi mai mic de 10, capitalul social format din parti sociale de egala valoare, a caror marime nu poate fi mai mica de 10.000 lei fiecare, numarul de parti sociale pe care il poate avea un asociat, modul de evaluare a partilor sociale in cazul aportului in natura, inclusiv a folosintei pamintului.
    Art. 9
    Orice asociat poate face subscrieri de noi parti sociale pe linga partile sociale stabilite initial. El isi poate retrage din partile sociale o anumita valoare, cu conditia sa ramina cu minimul de parti sociale admise de statut.

    CAP. 2
    Constituirea societatilor agricole

    Art. 10
    Societatile agricole se constituie prin act scris autentificat de notariatul de stat si statut.
    Actul de constituire va fi semnat de membrii fondatori, iar semnaturile acestora si imputernicirile vor fi legalizate de primarie. Acesta impreuna cu statutul vor fi prezentate notariatului de stat de catre imputernicitii membrilor fondatori ai societatii.
    Art. 11
    Actul de constituire va cuprinde obligatoriu:
    a) denumirea - firma societatii;
    b) obiectul activitatii;
    c) numele, prenumele si domiciliul asociatilor; valoarea partilor subscrise si varsate de fiecare;
    d) felul raspunderii;
    e) numele si prenumele administratorilor si cenzorilor desemnati;
    f) numele si prenumele persoanelor care au semnatura legala;
    g) numele si prenumele persoanelor asociate, imputernicite cu indeplinirea formalitatilor de constituire.
    Art. 12
    Statutul va cuprinde, in afara celor prevazute la art. 8, urmatoarele:
    a) denumirea - firma societatii;
    b) obiectul de activitate - enumerarea activitatilor ce constituie obiectul societatii si delimitarea teritoriala;
    c) durata societatii;
    d) sediul societatii;
    e) prevederi referitoare la constituirea, majorarea sau diminuarea capitalului social;
    f) modul de varsare a partilor sociale subscrise si de restituire a lor;
    g) modul de admitere, retragere sau excludere a asociatilor;
    h) regulile privind desemnarea, componenta si functionarea consiliului de administratie, a comisiei de cenzori, a comitetului de directie, daca este cazul, competentele, indatoririle si responsabilitatile acestor organe;
    i) modul de convocare a adunarii generale, modul de deliberare, conditiile de validitate a hotaririlor, precum si atributiile adunarii generale;
    j) reguli privind tinerea evidentei contabile;
    k) modul de impartire a profitului sau pierderilor;
    l) modul de formare si pastrare a fondului de rezerva, destinatia lui in caz de lichidare, modul de formare a altor fonduri, inclusiv a fondului de risc constituit pentru calamitatile naturale;
    m) modul in care se vor face incunostintarile prevazute de prezenta lege, precum si actele pe care le emite;
    n) dispozitii referitoare la dizolvarea si lichidarea societatii agricole;
    o) despre stabilirea regulamentelor interioare ale societatilor agricole;
    p) orice alte clauze a caror necesitate rezulta din dispozitiile prezentei legi si din alte dispozitii legale.
    Art. 13
    Prin actul de constituire si prin statut nu se pot stabili drepturi speciale pentru anumiti asociati.
    Art. 14
    Firma societatii agricole se compune:
    a) dintr-o denumire prin care sa se deosebeasca de orice alte societati;
    b) din cuvintele: "Societate agricola", fara prescurtari;
    c) din indicarea localitatii in care isi are sediul.
    Societatile agricole nu sint supuse legilor speciale privitoare la firma.
    Art. 15
    Cererea de inscriere a societatii agricole insotita de actul de constituire si statut, ambele in 4 exemplare, se depune la judecatoria in circumscriptia careia isi va avea sediul societatea. La aceasta se vor anexa si specimenele de semnatura a doi imputerniciti care o reprezinta.
    Art. 16
    Presedintele judecatoriei sau judecatorul desemnat de acesta va examina actul de constituire si statutul si, daca acestea indeplinesc conditiile prevazute la art. 11 si 12, va dispune, prin incheiere, inscrierea societatii agricole in registrul rezervat anume acestor societati, ce se va infiinta la fiecare judecatorie, de la data prezentei legi. De la data inscrierii societatea agricola dobindeste personalitate juridica.
    Incheierea judecatoriei se va afisa in extras la sediul acesteia si al primariei pe raza careia isi are sediul societatea, urmind a se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    De la data afisarii, constituirea societatii devine publica si opozabila tuturor, sub rezerva indeplinirii cerintelor prevazute in art. 17.
    Art. 17
    In registrul societatilor agricole se vor inscrie, pentru fiecare societate:
    a) firma, obiectul si sediul societatii;
    b) felul si limitele raspunderii asociatilor;
    c) marimea partilor sociale, modul si perioada in care se efectueaza varsamintele;
    d) numarul administratorilor si clauzele din statute care limiteaza puterile lor, precum si dispozitiile referitoare la obligarea societatii prin semnatura sociala;
    e) numele si prenumele administratorilor, precum si numele si prenumele celor care au semnatura sociala; numele si prenumele cenzorilor;
    f) durata societatii.
    Un exemplar al statutelor va ramine la judecatorie si se va pastra la dosarul acestora, ce se va tine separat pentru fiecare societate.
    In registru, la partida fiecarei societati, se va face trimitere la dosarul care cuprinde actele acesteia.
    Dosarele si registrele se vor pastra de judecatorie, arhivate separat, si se vor conserva fara termen.
    Art. 18
    Persoanele interesate pot consulta registrul si dosarul cu acte. La cerere, judecatoria va elibera copii de pe partida din registru, precum si de pe actele depuse.
    Art. 19
    Judecatoria va elibera societatii agricole o copie legalizata de pe incheierea de inscriere si doua exemplare de pe actul de constituire si statut, certificate.
    Asociatii pot obtine, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe actele prevazute la alin. 1.
    Art. 20
    Toate actele pentru constituirea societatilor agricole, precum si publicitatea prin afisare sint scutite de orice fel de taxe timp de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Asistenta juridica in fata instantei de judecata nu este obligatorie.
    Art. 21
    Fondatorii, administratorii si toti cei care, inainte de constituirea societatii, lucreaza in numele acesteia, isi asuma personal raspunderea, in mod solidar si nelimitat, pentru toate obligatiile ce se contracteaza.
    Art. 22
    Orice modificare a statutelor trebuie sa fie hotarita de adunarea generala. Ea nu este opozabila tertilor decit dupa indeplinirea formalitatilor de inscriere in registrul societatilor agricole, la partida corespunzatoare, prin incheierea judecatoriei si dupa satisfacerea cerintelor de publicitate prevazute in art. 16 alin. 2.
    Dispozitiile alin. 1 sint aplicabile in mod corespunzator si in cazul schimbarilor intervenite in persoana administratorilor si a cenzorilor. Persoanele care capata o noua semnatura sociala vor depune, cu ocazia indeplinirii formalitatilor de schimbare, la judecatorie, specimenele semnaturilor.
    Art. 23
    Dispozitiile art. 16 alin. 2 cu privire la publicitatea societatii nu pot fi invocate de tertii care cunosteau despre existenta acestei societati.
    Art. 24
    Societatile agricole isi pot infiinta, pe baza hotaririi adunarii generale, una sau mai multe sucursale sau filiale in orice localitate, dar numai sub conditia ca acestea sa fie inscrise. Dispozitiile art. 16 si 17 sint aplicabile in mod corespunzator.

    CAP. 3
    Despre asociati. Drepturile si obligatiile lor

    Art. 25
    Calitatea de asociat al unei societati agricole se dobindeste prin subscrierea actului de constituire sau, dupa constituire, prin semnarea unei declaratii.
    In declaratie trebuie inscrise datele prin care se identifica persoana care o face, firma societatii, suprafata de teren agricol adusa in folosinta, animalele, utilajele, precum si alte bunuri, inclusiv creantele, cu care titularii intra in societate, numarul si valoarea partilor sociale ce urmeaza a fi subscrise, suma pe care o varsa in contul partilor subscrise si data declaratiei.
    Art. 26
    O data cu declaratia, semnatarul trebuie sa faca, la casieria societatii, varsamintul prevazut in statut.
    Art. 27
    Cererea de inscriere, concretizata in declaratia scrisa, se rezolva de catre fondatori sau, dupa caz, de catre consiliul de administratie. In caz de respingere sau nerezolvare in termen de 20 de zile, cel ce se socoteste nedreptatit poate sa se adreseze adunarii generale, care este obligata sa rezolve cazul la prima sa sedinta. Hotarirea adunarii generale este definitiva.
    Cererea nu poate fi respinsa decit pentru motive stabilite prin statut.
    Art. 28
    Asociatul admis raspunde pentru obligatiile asumate de societate, inainte de intrarea lui, potrivit prevederilor art. 7 din prezenta lege, proportional cu folosul realizat.
    Art. 29
    Partile sociale ale asociatului nu pot fi cedate, gajate sau urmarite, atita vreme cit are calitatea de asociat.
    Art. 30
    Calitatea de asociat inceteaza prin retragere, excludere, instrainare sub orice forma legala a terenului adus in folosinta sau prin deces.
    Retragerea din societate se face la cerere. In urma retragerii, proprietarul redobindeste dreptul de folosinta asupra terenului la sfirsitul anului agricol. Partile sociale se restituie in conditiile prevazute de art. 34.
    Art. 31
    Un asociat nu poate fi exclus din societate decit pentru motive stabilite de statut si in conditiile prevazute de acesta. Excluderea se hotaraste de adunarea generala, la propunerea consiliului de administratie.
    Iesirea asociatului din societate prin excludere se socoteste a fi ultima zi a anului financiar, iar cel exclus pierde dreptul de la data excluderii de a mai lua parte la adunarile generale sau de a avea vreo functie in societatea agricola ori de a se bucura de drepturile ce-i sint conferite prin statut.
    Art. 32
    Calitatea de asociat inceteaza prin instrainarea terenului, in conditiile art. 30, la data cind aceasta a fost notificata adunarii generale.
    Dispozitiile privitoare la interdictiile de instrainare, la circulatia juridica a terenurilor, inclusiv cele referitoare la exercitarea dreptului de preemtiune, din Legea fondului funciar nr. 18/1991 sint si ramin aplicabile.
    Art. 33
    Calitatea de asociat inceteaza pe data decesului acestuia, drepturile mostenitorilor stabilindu-se potrivit legii, pe baza bilantului incheiat la sfirsitul anului financiar.
    Art. 34
    Societatea este obligata sa restituie partile sociale ale asociatilor iesiti in orice mod, la care se va adauga sau scadea partea cuvenita din profitul sau pierderea societatii, potrivit bilantului aprobat de adunarea generala pentru finele anului in care a incetat calitatea de asociat.
    Dispozitiile art. 30 alin. 2 ramin aplicabile.
    Art. 35
    Societatea este in drept sa retina din partea ce se cuvine fostului asociat sumele datorate de acesta, oricare ar fi scadentele datoriilor.
    Dreptul de retinere prevazut in alineatul precedent constituie un privilegiu al societatii si el confera acesteia un drept de preferinta fata de orice creditor, urmaritor sau cesionar, indiferent de data creantei acestora.

    CAP. 4
    Administrarea societatii agricole
    Consiliul de administratie

    Art. 36
    Administrarea societatii se face de consiliul de administratie. Numarul membrilor consiliului trebuie sa fie de cel putin 3, dar nu mai mare de 13, ales dintre asociati.
    Membrii consiliului de administratie trebuie sa fie cetateni romani, sa nu fie pusi sub interdictie sau lipsiti, pe cale judecatoreasca, de drepturile civile si politice si sa nu fie condamnati pentru infractiuni contra patrimoniului ori infractiuni de serviciu.
    Daca au fost totusi alesi, ei sint decazuti de drept din aceasta calitate, constatarea urmind a fi facuta printr-un proces-verbal al consiliului de administratie.
    Decaderea nu poate fi opusa tertilor de buna-credinta care au contractat cu societatea.
    Art. 37
    Consiliul de administratie este ales de adunarea generala, pe un anumit termen, membrii acestuia putind fi revocati in conditiile prevazute de statut.
    Membrii al caror mandat a expirat pot fi realesi daca statutul nu prevede altfel.
    Art. 38
    Consiliul de administratie poate alege, daca e cazul, comitetul de directie, din care pot face parte si persoane care nu sint asociati, in conditiile prevazute de statut.
    Consiliul de administratie sau, dupa caz, comitetul de directie, unde exista, reprezinta societatea in justitie si fata de terti, putind da mandat de reprezentare oricarui asociat ori chiar unei persoane care nu este membru al consiliului.
    Persoanele imputernicite raspund fata de societate pentru actele savirsite cu depasirea mandatului.
    Administratorii isi desfasoara personal activitatea fara a putea da imputernicire altei persoane.
    Cei ce au semnatura sociala nu o pot ceda sau transmite.
    Art. 39
    Consiliul de administratie angajeaza si concediaza salariatii societatii.
    Art. 40
    Consiliul de administratie va alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte, care nu vor putea fi casieri sau contabili ai societatii. In lipsa presedintelui si vicepresedintelui, functia de presedinte va fi exercitata de cel mai in virsta dintre membrii consiliului de administratie.
    Art. 41
    Pentru valabilitatea deliberarilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unu din administratori. Decizia se adopta cu majoritatea de 2/3 din numarul celor prezenti.
    Art. 42
    Administratorii au drept la remuneratie sau la alte avantaje de orice fel, numai daca aceasta se prevede in statut.
    Art. 43
    Tertilor de buna-credinta nu li se poate opune decit limitarea puterilor administratorilor, prevazuta in statut.
    Art. 44
    Consiliul de administratie este obligat sa tina urmatoarele registre:
    a) registrul inventar, in care se va evidentia, la inceputul functionarii societatii si apoi in fiecare an, descrierea amanuntita a terenurilor, evaluarea animalelor si altor bunuri mobile si imobile, inclusiv creantele;
    b) registrul asociatilor, in care se va inscrie: numele si prenumele, precum si domiciliul asociatilor, data intrarii, retragerii sau excluderii fiecaruia, partile sociale pentru fiecare, varsamintele facute si partile sociale retrase;
    c) registrul sedintelor si hotaririlor adunarii generale, cu procesele-verbale ale fiecarei sedinte;
    d) registrul sedintelor si hotaririlor consiliului de administratie, cu procesele-verbale ale fiecarei sedinte;
    e) registrul sedintelor si hotaririlor cenzorilor, cu procesele-verbale ale fiecarei sedinte;
    f) orice alte registre prevazute de lege.
    Societatea agricola este obligata sa pastreze toate actele de administrare a societatii.
    Toate registrele societatilor agricole sint scutite de orice taxe si timbre prevazute in legea timbrului, impozitelor pe acte si fapte juridice si in oricare alte legi.
    Art. 45
    Registrele obligatorii vor fi numerotate pe fiecare pagina si parafate de catre un administrator imputernicit anume de consiliul de administratie sau de comitetul de directie, pe raspunderea sa.
    Pe ultima pagina, administratorul va constata numarul filelor ce le cuprinde fiecare registru, va semna aceasta constatare, punind si stampila societatii.
    Art. 46
    Registrele vor fi tinute in limba romana in ordinea fiecarei operatiuni, fara a lasa vreun loc alb, fara stergere sau adaugire; se pot face indreptari si stersaturi daca necesitatea o cere, insa se vor face numai astfel ca cifrele si cuvintele indreptate sau sterse sa fie citibile.
    Societatea este datoare sa pastreze timp de 10 ani de la ultima operatiune registrele, scrisorile si telegramele, iar facturile cel putin 5 ani.
    Art. 47
    Administratorii sint indatorati sa intocmeasca bilantul anual si sa-l prezinte cenzorilor, impreuna cu contul de profit si pierderi si cu toate documentele justificative, cu cel putin 15 zile inainte de ziua fixata pentru adunarea generala.
    Bilantul se intocmeste potrivit legii.
    Art. 48
    In termen de 15 zile de la data tinerii adunarii generale anuale, care trebuie sa aiba loc cel mai tirziu pina la data de 15 martie, administratorii societatii sint obligati sa depuna la judecatorie, pentru a fi atasate la dosarul societatii, urmatoarele:
    a) copie de pe bilant insotita de contul de profit si pierderi si raport;
    b) copie de pe procesul-verbal al adunarii generale;
    c) lista asociatilor intrati si iesiti din societate in cursul anului, cu valoarea partilor sociale subscrise de fiecare.
    Aceleasi documente vor fi depuse la directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti pe raza careia isi desfasoara activitatea.
    Art. 49
    Administratorii sint solidar raspunzatori fata de societate:
    a) de realitatea varsamintelor efectuate de catre asociati;
    b) de cultivarea terenurilor si protejarea mediului inconjurator potrivit reglementarilor legale;
    c) de existenta reala a profitului repartizat;
    d) de existenta registrelor cerute de lege si de corectitudinea si regularitatea inregistrarilor;
    e) de executarea intocmai a hotaririlor adunarii generale;
    f) de stricta respectare a indatoririlor pe care legea si statutele le impun si care nu au caracterul unei insarcinari speciale si personale.
    Responsabilitatea pentru acte sau pentru omisiuni nu se intinde si la acei administratori care nu sint in culpa.
    Administratorul care, intr-o operatiune determinata, are fie in numele sau personal, fie ca reprezentant al altuia, interese contrare intereselor societatii, va trebui sa incunostinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori si sa se abtina de la orice deliberare privitoare la aceasta operatiune. Administratorul care incalca aceasta dispozitie este raspunzator de pierderile ce vor rezulta pentru societate.
    Art. 50
    Actiunea civila impotriva administratorilor, pentru fapte care privesc responsabilitatea lor, apartine adunarii generale.
    Din momentul in care adunarea generala a hotarit darea in judecata, administratorii decad din functie, iar adunarea generala trebuie sa aleaga alti administratori.
    Raspunderea administratorilor nu inceteaza prin aprobarea bilantului si nici prin descarcarea ce se da anual acestora de catre adunarile generale.
    Cenzorii
    Art. 51
    Adunarea generala alege in fiecare an, dintre asociati, de la unu la trei cenzori titulari si de la unu la trei cenzori supleanti. Lor li se poate stabili o indemnizatie fixa, daca statutul prevede aceasta.
    Art. 52
    Nu pot fi alesi cenzori si daca totusi s-au ales, decad din functiile lor:
    a) salariatii societatii;
    b) rudele administratorilor pina la gradul al treilea inclusiv, precum si sotii sau sotiile acestora;
    c) cei care se gasesc in conditiile prevazute in alin. 2 si 3 ale art. 36.
    In caz de vacante, cenzorii supleanti, dupa virsta, inlocuiesc pe cei titulari.
    Daca nici cu ajutorul supleantilor nu se poate completa numarul cenzorilor, cei ramasi vor face cooptarile necesare, dar tot dintre asociati.
    Art. 53
    Cenzorii sint obligati:
    a) sa stabileasca, de acord cu administratorii societatii si potrivit dispozitiilor legii, forma bilantului si situatia partilor sociale;
    b) sa examineze, cel putin la fiecare trei luni, registrele societatii, pentru a lua cunostinta de operatiunile financiare si sa certifice ca scriptele sint bine tinute;
    c) sa faca periodic si inopinat controlul casieriei si, in orice caz, cel putin o data pe trimestru;
    d) sa constate, cel putin o data pe luna, prin mijlocul registrelor sociale, existenta titlurilor sau valorilor de tot felul depuse in pastrarea societatii;
    e) sa verifice indeplinirea dispozitiilor actului de constituire si ale statutului privitoare la conditiile cerute pentru prezenta asociatilor in adunarea generala;
    f) sa revada bilantul si sa faca raportul cu cel putin opt zile mai inainte de data adunarii generale;
    g) sa supravegheze operatiunile lichidarii;
    h) sa convoace adunarea generala potrivit legii si statutului;
    i) sa ia parte la toate adunarile generale si sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului de constituire sau ale statutului sa fie respectate de catre administratori.
    Cenzorii pot sa asiste la intrunirile administratorilor si sa faca sa se insereze in ordinea de zi a acestor intruniri si in cea a adunarilor generale propunerile ce vor crede de cuviinta.
    Cenzorii delibereaza intruniti intr-un comitet, la care iau parte personal si decid cu majoritatea simpla.
    Daca nu se poate intruni majoritatea, raportul pentru verificarea bilantului va fi facut separat de catre fiecare cenzor.
    Inspectiile si controlul vor putea fi facute si de fiecare cenzor in parte.
    Cenzorii raspund fata de societate, ca orice mandatar, de modul cum si-au indeplinit mandatul lor.

    CAP. 5
    Adunarea generala

    Art. 54
    Adunarile generale sint ordinare si extraordinare.
    Art. 55
    Adunarea generala ordinara se va convoca cel putin o data pe an, iar adunarea generala extraordinara ori de cite ori este nevoie.
    Procedura convocarilor si formalitatilor necesare se stabilesc prin statut.
    Art. 56
    Adunarea generala nu poate lua hotariri valabile decit in prezenta a cel putin 2/3 din numarul asociatilor. Statutul poate stabili si un numar mai mare. Hotarirea se adopta cu majoritatea simpla, daca statutul nu prevede altfel.
    Daca nu se intruneste numarul cerut, adunarea generala se va tine intr-un termen stabilit de statut, putind lua hotariri valabile cu numarul celor prezenti, insa numai asupra chestiunilor care au fost inscrise in ordinea de zi de la prima convocare.
    Art. 57
    Schimbarea obiectului societatii, precum si dizolvarea societatii nu pot fi hotarite decit de adunarea generala la care au luat parte 2/3 din numarul total al asociatilor, hotarirea trebuind sa se adopte cu majoritatea de cel putin 2/3 a membrilor prezenti.
    Art. 58
    Atributiile adunarii generale sint urmatoarele:
    a) sa examineze si sa aprobe sau sa modifice, dupa ce va fi ascultat raportul cenzorilor, bilantul, bugetul de venituri si cheltuieli si proiectul de repartitie a excedentului ori pagubele rezultate;
    b) sa fixeze suma maxima pina la care consiliul de administratie poate angaja societatea in cursul anului;
    c) sa stabileasca limita maxima pina la care se pot acorda imprumuturi unui asociat ori unei persoane straine de societate, daca statutul permite astfel de operatiuni;
    d) sa stabileasca, daca e cazul, la propunerea consiliului de administratie, organizarea productiei pe ferme, sectoare sau alte compartimente functionale;
    e) sa aprobe structura culturilor ce se vor insaminta, modul de angajare si executie a lucrarilor agricole, retehnologizarile si investitiile, importurile de bunuri si mijloace, modul de desfacere a produselor agricole si alte operatiuni legate de activitatile productive ale societatii;
    f) sa hotarasca asupra iesirii in orice mod a asociatilor din societate si asupra cererilor celor carora li s-a refuzat inscrierea, conform prevederilor din statut; adunarea generala nu poate amina sau respinge cererile de retragere;
    g) sa aleaga membrii consiliului de administratie si cenzorii;
    h) sa delibereze asupra rapoartelor de control;
    i) sa hotarasca intentarea actiunii de despagubiri impotriva administratorilor;
    j) sa hotarasca asupra fuziunii cu alte societati;
    k) sa hotarasca asupra modificarii sau completarii statutului;
    l) sa hotarasca asupra dizolvarii societatii sau schimbarii obiectului de activitate;
    m) sa hotarasca asupra oricaror alte masuri necesare in spiritul statutului.
    Art. 59
    Orice hotarire a adunarii generale poate fi contestata la judecatorie, daca ea este contrara legii sau statutului, cu exceptia cazului prevazut la art. 27 din prezenta lege.
    Art. 60
    Poate face contestatie orice asociat care, fiind prezent la adunarea generala, a protestat impotriva hotaririi trecute in procesul-verbal, precum si orice asociat absent daca a fost oprit din motive justificate a lua parte la adunarea generala sau daca motiveaza contestatia ca nu s-a facut in regula convocarea sau problema nu a fost inscrisa in ordinea de zi.
    Art. 61
    Anularea hotaririi adunarii generale de catre instanta produce efecte fata de toti asociatii. Hotarirea de anulare trebuie inscrisa in registrul societatilor agricole la partida respectiva, daca si hotarirea adunarii generale fusese inscrisa.
    Art. 62
    Fiecare asociat are un singur vot, oricare ar fi valoarea partilor sociale pe care le detine.
    Asociatul poate fi reprezentat in adunarea generala numai de un alt asociat.
    Un mandatar nu poate sa reprezinte in aceeasi adunare generala decit un singur asociat, afara de dreptul sau personal.
    Art. 63
    Procesele-verbale ale adunarii generale referitoare la modificarea statutelor se vor inainta in trei exemplare judecatoriei, care va proceda la indeplinirea acelorasi formalitati ca la constituirea societatii.

    CAP. 6
    Dizolvarea, fuziunea si lichidarea societatilor agricole

    Art. 64
    Societatea agricola se dizolva:
    a) la implinirea termenului pentru care a fost constituita;
    b) la constatarea imposibilitatii de a realiza obiectul societatii;
    c) la terminarea activitatii;
    d) prin retragerea asociatilor, daca numarul celor ramasi este mai mic decit cel prevazut in statut si in prezenta lege;
    e) prin hotarirea asociatilor;
    f) daca societatea face operatiuni contrare legii sau obiectului stabilit pin statut.
    In cazurile prevazute la lit. a)-e), dizolvarea se hotaraste de adunarea generala, iar in cazul prevazut la lit. f) prin hotarirea judecatoriei unde a fost inscrisa, la sesizarea organelor Ministerului Finantelor sau a procurorului.
    Hotarirea adunarii generale si, dupa caz, a instantei judecatoresti se inscrie in registrul societatilor agricole si se publica in conditiile art. 16 alin. 2 din prezenta lege.
    Art. 65
    Dupa dizolvare, societatea intra in lichidare, potrivit art. 69 din prezenta lege.
    Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot efectua noi operatiuni, sub sanctiunea raspunderii personale si solidare.
    Art. 66
    Fuziunea mai multor societati agricole trebuie hotarita de adunarea generala extraordinara a fiecareia, cu majoritatea de 2/3 din numarul membrilor asociati.
    Art. 67
    Fiecare din societatile care au hotarit fuziunea trebuie sa inscrie hotarirea in registrul societatilor agricole si sa ia masuri pentru afisarea ei in conditiile art. 16 alin. 2.
    Totodata, fiecare societate agricola va depune la judecatorie bilantul ultim aprobat de adunarea generala, precum si o declaratie asupra modului in care a fost stabilita stingerea pasivului.
    Bilantul si declaratia se publica in conditiile art. 16 alin. 2 din lege.
    Daca societatea care a rezultat din fuziune isi stabileste sediul in circumscriptia altei judecatorii decit acolo unde isi aveau sediul societatile care au fuzionat, noua societate va proceda la inscrierea statutului potrivit legii de fata.
    Art. 68
    Fuziunea nu produce efecte decit dupa ce a trecut o luna de la indeplinirea formalitatilor prevazute in articolul precedent.
    In tot acest timp orice creditor poate face opozitie la judecatorie, a carei hotarire este definitiva.
    Cit timp opozitia nu este respinsa sau retrasa, executarea fuziunii este suspendata.
    Daca termenul a expirat fara opozitie, fuziunea este definitiva.
    Prin fuziune, societatea care a rezultat ia asupra sa toate drepturile si obligatiile societatilor care si-au incheiat existenta.
    Art. 69
    In caz de dizolvare a societatii, lichidarea acesteia se va face de catre doi lichidatori numiti de adunarea generala, iar in cazul art. 64 lit. f), de catre judecatorie.
    Dispozitiile alineatului precedent se aplica si in cazul revocarii si numirii altor lichidatori.
    Numirea lichidatorilor, precum si revocarea lor trebuie sa fie inscrisa la judecatorie, o data cu hotarirea de dizolvare.
    Art. 70
    Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.
    Pina la numirea si acceptarea lichidatorilor, si daca nu s-a dispus altfel prin actul de dizolvare, administratorii sint depozitarii bunurilor sociale si obligati sa dea curs afacerilor urgente. Ei sint datori ca in tot cursul lichidarii sa dea concursul lor lichidatorilor cind acestia l-ar cere.
    Art. 71
    Toate normele prevazute pentru societatile agricole se vor aplica si in perioada lichidarii, daca nu sint incompatibile cu lichidarea.
    Toate actele emanate de la o societate dizolvata trebuie sa arate ca ea este "in lichidare".
    Art. 72
    Lichidatorii, indata dupa intrarea lor in functie, sint datori ca, impreuna cu administratorii societatii, sa incheie inventar si un bilant semnat si de unii si de altii, care sa constate exact situatia activului si pasivului societatii.
    Sub rezerva restrictiilor prevazute in statute sau actele de numire, lichidatorii:
    a) reprezinta societatea in justitie;
    b) indeplinesc toate operatiunile necesare lichidarii;
    c) vind orice bunuri mobile sau imobile ale societatii, cu aprobarea judecatoriei;
    d) lichideaza si incaseaza orice creante, dind chitante liberatorii;
    e) fac tranzactii si alte acte de compromis;
    f) semneaza obligatiuni cambiale si contracteaza imprumuturi si, in general, indeplinesc actele necesare lichidarii.
    Lichidatorii care incheie noi operatiuni ce nu sint necesare scopului lichidarii raspund personal si solidar pentru operatiunile intreprinse.
    Art. 73
    Lichidatorii care, cu propriii lor bani, au achitat datoriile societatii, nu vor putea sa exercite impotriva asociatilor drepturi mai mari decit acelea care s-ar cuveni creditorilor platiti.
    Art. 74
    Daca lichidarea dureaza, lichidatorii vor intocmi bilanturi in fiecare an, supunind adunarii generale si bilantul intocmit la intrarea lor in functiune.
    Lichidatorii vor intocmi bilantul final, indicind ceea ce se cuvine pentru fiecare parte sociala din activul societatii.
    Art. 75
    Bilantul semnat de lichidatori, insotit de raportul cenzorilor, va fi depus la grefa judecatoriei, care va face de indata mentiune de aceasta depunere in registrul societatilor agricole.
    Timp de 30 de zile de la mentiunea mai sus aratata oricare asociat poate sa faca opozitie la judecatorie, citindu-se lichidatorii.
    Dupa expirarea celor 30 de zile, toate opozitiile se vor intruni si se vor solutiona printr-o singura hotarire.
    Hotarirea este definitiva si are autoritate de lucru judecat si fata de cei ce nu au facut opozitie.
    Dupa trecerea termenului de 30 de zile, fara sa se fi facut opozitie, bilantul se socoteste aprobat de toti asociatii, iar lichidatorii sint liberati, sub rezerva distribuirii activului intre asociati.
    Nici repartitia intre asociati si nici vreun avans nu poate avea loc inainte de a se fi implinit 6 luni de la afisarea hotaririi de dizolvare a societatii si numai dupa ce bilantul final a ramas definitiv in modul aratat in alineatul precedent.
    Art. 76
    Sumele cuvenite asociatilor, care nu s-au prezentat sa le ceara in termen de doua luni de la exigibilitatea lor, se vor depune la C.E.C., cu aratarea numelui asociatului si partea lui, spre a fi achitate celor in drept.
    Sumele ce s-ar cuveni pentru creantele contestate se vor depune la C.E.C. pina la terminarea litigiilor care ar continua dupa radierea societatii.
    Sumele ce nu au fost reclamate de creditori sau care, din orice alte motive, nu s-au putut achita se vor depune la C.E.C., aratindu-se pentru fiecare creditor ce anume sume i se cuvin.
    Art. 77
    Dupa terminarea repartitiei intre asociati si depunerea sumelor aratate in articolul precedent, registrele societatii trebuie depuse si conservate la judecatorie timp de 10 ani.
    Lichidatorii vor cere radierea societatii din registrul societatilor agricole.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 78
    Societatile constituite si functionind in conformitate cu prezenta lege adopta in denumire cuvintele "societate agricola" si se bucura de avantajele acordate prin dispozitii legale societatilor agricole.
    Art. 79
    Proprietarii de terenuri agricole pot folosi in gospodariile proprii sau in formele de asociere, precum si in societatile agricole, forta de munca salariata, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 80
    Aportul cu care participa la societatea agricola fostii membri cooperatori care opteaza, in conditiile art. 28 din Legea nr. 18/1991, pentru infiintarea acesteia, se determina pe baza bilantului incheiat la 31 decembrie 1990, urmind ca acesta sa fie corectat, in functie de rezultatele stabilite de comisia de lichidare.
    Art. 81
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 346 din 28 septembrie 1977 privind aprobarea statutelor organizatiilor cooperatiste din agricultura, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 105 din 4 octombrie 1977, Decretul Consiliului de Stat nr. 93/1983 privind aprobarea statutelor organizatiilor socialiste din agricultura, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 13 din 28 martie 1983, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 aprilie 1991.

              PRESEDINTELE SENATUI
          academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 22 aprilie 1991.

         PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                 MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

               PRESEDINTELE ROMANIEI
                   ION ILIESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 36/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 36 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 36/1991
Legea 31 2017
OUG 3 2015
Legea 139 2007
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura
Decizia 7 1995
privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata
Decizia 5 1995
privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 9/1995
Hotărârea 796 1993
privind sumele fixe care se acorda societatilor comerciale de profil pentru unele seminte livrate producatorilor agricoli individuali si asociatiilor agricole organizate potrivit Legii nr. 18/1991 si Legii nr. 36/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu