E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 31 din 15 ianuarie 2007

privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 18 ianuarie 2007Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este for naţional, de consacrare ştiinţifică, care reuneşte personalităţi reprezentative ale ştiinţei.

(2)   Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, denumită în continuare AOSR, este instituţie de interes public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă.

(3)   AOSR este continuatorul şi unicul legatar al Academiei de Ştiinţe din România care a funcţionat în perioada 1936-1948 şi al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.012 din 30 mai 1956, care şi-a schimbat titulatura din Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România în Academia Oamenilor de Ştiinţă din România prin Hotărârea judecătorească din 3 octombrie 1996, adoptată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Art. 2. - Sediul central al AOSR este în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 54, sectorul 5.

Art. 3. - Principalele atribuţii ale AOSR sunt: conceperea, promovarea, dezvoltarea, sprijinirea şi protejarea ştiinţei sub toate formele, acţiunile şi metodele directe, indirecte sau adiacente.

Art. 4. - In realizarea atribuţiilor sale, AOSR recunoaşte Academia Română ca cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală şi colaborează cu academiile de profil de ramură, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu instituţii şi organizaţii ştiinţifice academice, de cercetare şi învăţământ, din ţară şi din străinătate.

CAPITOLUL II

Organizare şi funcţionare

Art. 5. - (1) AOSR se reorganizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi statutului propriu, adoptat de adunarea generală a membrilor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2)  AOSR reuneşte personalităţi ştiinţifice reprezentative, cu o înaltă ţinută spirituală şi morală, care s-au distins prin rezultatele muncii depuse, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea şi promovarea prestigiului instituţiilor academice, precum şi instituţii care, prin activitatea acestora, au contribuit la dezvoltarea ştiinţei şi creaţiei intelectuale.

(3)   AOSR întruneşte în componenţa sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenţi şi membri asociaţi.

(4)   Membrii de onoare sunt cetăţeni români sau străini care s-au remarcat prin realizări în domeniul ştiinţei sau prin contribuţii aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR şi a prestigiului AOSR.

(5)  Membrii titulari şi corespondenţi sunt cetăţeni români aleşi dintre personalităţile prevăzute la alin. (1). Numărul maxim de membri titulari este de 250.

(6)   Membrii asociaţi sunt acele persoane fizice sau juridice care prin activitatea ştiinţifică realizată ori prin contribuţii materiale susţin şi sprijină dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR şi a prestigiului AOSR.

(7)   Membrii AOSR nu pot purta titlul de academician.

Art. 6.  - AOSR poate acorda şi titlul de membru de onoare post-mortem unor personalităţi marcante ale ştiinţei.

Art. 7. - Criteriile şi procedurile de alegere a noilor membri ai AOSR se stabilesc prin statutul propriu.

Art. 8. - (1) Membrii titulari ai AOSR primesc o indemnizaţie lunară brută în valoare de 2.000 lei dacă aceştia nu sunt beneficiarii unei alte indemnizaţii academice. Membrii de onoare pot primi o indemnizaţie de merit prin hotărârea adunării generale.

(2)   Membrii prezidiului AOSR, precum şi membrii consiliului onorific beneficiază de o indemnizaţie lunară majorată cu 20%.

(3)   Indemnizaţiile lunare se indexează anual cu rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior celui în care se face plata drepturilor şi se iau în calculul pensiei de stat.

(4)  Membrii titulari ai AOSR care sunt şi membri ai altor academii optează pentru o singură indemnizaţie.

(5)   Soţul supravieţuitor, precum şi copiii minori, urmaşi ai membrilor titulari ai AOSR, beneficiază lunar de un sprijin material neimpozabil, conform Legii nr. 86/1998 privind acordarea unui sprijin material pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române.

(6)   Membrii titulari ai AOSR primesc drepturile legale pentru deplasările în interesul AOSR, în ţară sau în străinătate.

Art. 9. - (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii AOSR, în structura acesteia se organizează secţii ştiinţifice de specialitate şi filiale teritoriale, potrivit statutului propriu.

(2)   AOSR poate înfiinţa filiale în afara ţării şi poate fi membru al unor organisme şi organizaţii ştiinţifice din alte ţări sau internaţionale.

(3)   In subordinea AOSR funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridică, filiale teritoriale, organizate în principalele centre ştiinţifice şi culturale ale ţării, precum şi institute şi centre de cercetare ştiinţifică. Organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale şi ale institutelor/centrelor se stabilesc prin statut.

CAPITOLUL III

Conducerea AOSR

Art. 10. - Conducerea activităţii AOSR se asigură de adunarea generală, consiliul ştiinţific, prezidiul AOSR şi preşedinte.

Art. 11. - (1) Adunarea generală este forul suprem de activitate al AOSR şi este alcătuită din membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare. La adunarea generală participă şi directorii generali ai instituţiilor ştiinţifice, precum şi ai altor instituţii subordonate AOSR.

(2)    Adunarea generală are următoarele atribuţii principale:

a)   adoptă statutul AOSR, modificările şi completările ulterioare ale acestuia, care se supun aprobării Guvernului României, prin hotărâre;

b)   aprobă darea de seamă şi bugetul anual al AOSR, precum şi programele de activitate ştiinţifică anuală şi de perspectivă;

c)   aprobă alegerea membrilor AOSR validaţi de prezidiul AOSR, la propunerea consiliului onorific;

d)   alege preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific dintre membri titulari, în conformitate cu prevederile statutului. Mandatul aleşilor este de 4 ani, putând fi realeşi o singură dată, cu excepţia secretarului ştiinţific, al cărui număr de mandate nu este limitat.

(3)  Adunarea generală se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe an şi ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui AOSR, a consiliului ştiinţific sau a două treimi din numărul membrilor AOSR.

(4)  Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu votul majorităţii simple a membrilor AOSR prezenţi. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul legal de două treimi din numărul de membri ai AOSR, în termen de 30 de zile se convoacă o nouă adunare generală, care se consideră legal constituită cu numărul membrilor prezenţi.

(5)   Adunarea generală hotărăşte asupra modalităţii de vot. In ceea ce priveşte alegerea membrilor conducerii AOSR, aceasta se face în adunarea generală, prin vot secret.

Art. 12. - (1) Consiliul ştiinţific asigură conducerea AOSR între sesiunile adunării generale.

(2)  Consiliul ştiinţific este alcătuit din membrii prezidiului, preşedinţii secţiilor ştiinţifice şi preşedinţii filialelor.

(3)   Consiliul ştiinţific se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este necesar şi se convoacă de către preşedintele AOSR, de prezidiul AOSR sau de două treimi din numărul membrilor săi.

Art. 13. - (1) Prezidiul AOSR asigură conducerea operativă şi este constituit din preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul ştiinţific.

(2) Prezidiul AOSR se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar şi se convoacă de preşedintele AOSR sau de un număr de două treimi din numărul membrilor săi.

Art. 14. - (1) Preşedintele AOSR reprezintă AOSR în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice şi este ordonator principal de credite.

(2)   Preşedintele AOSR este preşedintele consiliului ştiinţific şi al prezidiului AOSR şi conduce lucrările adunării generale şi ale structurilor AOSR la care participă.

(3)   In exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele AOSR emite decizii.

(4)   In cazul în care preşedintele AOSR nu îşi poate exercita prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, el va fi înlocuit de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat, după caz, de către preşedinte sau de către prezidiul AOSR.

Art. 15. - La nivelul preşedintelui AOSR funcţionează un consiliu onorific, structură consultativă alcătuită conform statutului, menită să vegheze la stabilitatea şi continuitatea activităţii AOSR.

Art. 16. - (1) Vicepreşedinţii AOSR îndeplinesc atribuţiile specifice coordonării secţiilor ştiinţifice, filialelor, relaţiilor externe, precum şi alte atribuţii stabilite de preşedintele AOSR şi cele stabilite prin Statutul AOSR.

(2) Secretarul ştiinţific asigură, prin aparatul de lucru la nivel central, realizarea legăturilor funcţionale între secţiile ştiinţifice, între acestea şi filialele teritoriale, precum şi cele cu terţe persoane şi îndeplineşte atribuţiunile încredinţate de preşedintele AOSR şi cele stabilite prin Statutul AOSR.

Art. 17. - Mandatul preşedintelui AOSR, al vicepreşedinţilor şi al secretarului ştiinţific încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleşi sau prin hotărârea adunării generale a AOSR, dacă aceştia sunt în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile sau îşi depun demisia.

Art. 18. - Atribuţiile specifice ale AOSR, ale consiliului ştiinţific, ale prezidiului AOSR, ale preşedintelui AOSR, ale consiliului onorific şi modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul AOSR.

CAPITOLUL IV

Aparatul de lucru al AOSR şi al unităţilor din subordine

Art. 19. - (1) AOSR are un aparat de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor teritoriale.

(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor, precum şi statele de funcţii se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea prezidiului AOSR.

(3) Angajarea, încetarea raporturilor de serviciu şi salarizarea personalului de la nivel central şi din filialele teritoriale se fac în conformitate cu dispoziţiile legale aplicate personalului bugetar şi se aprobă de către preşedintele AOSR, la propunerea secretarului ştiinţific.

CAPITOLUL V

Finanţarea şi patrimoniul AOSR

Art. 20. - (1) Fondurile necesare funcţionării AOSR, conform prezentei legi şi statutului propriu, se asigură de la bugetul de stat şi din venituri proprii.

(2)  AOSR poate fi sprijinită prin donaţii, sponsorizări şi prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobării prezidiului AOSR.

(3)  Patrimoniul AOSR este alcătuit din:

a)  bunuri mobile şi imobile;

b)  bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţă în condiţiile legii;

c)  alte bunuri dobândite potrivit legii.

Art. 21. - (1) AOSR are în dotare un parc auto propriu.

(2) Numărul maxim de autovehicule necesare bunei funcţionări a structurilor AOSR şi consumul lunar de carburanţi se stabilesc prin statutul propriu, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 22. - (1) Sintagma Academia Oamenilor de Ştiinţă din România nu poate fi folosită de nicio altă instituţie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.

(2) Sigla AOSR este cea sub care a funcţionat Academia de Ştiinţe din România în perioada 1936-1948 şi va fi redată grafic în Statutul AOSR.

Art. 23. - In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, adunarea generală a AOSR va adopta şi va supune aprobării Guvernului României statutul propriu.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 31/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 31 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu