E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 31 din 15 ianuarie 2007

privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 18 ianuarie 2007Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este for naţional, de consacrare ştiinţifică, care reuneşte personalităţi reprezentative ale ştiinţei.

(2)   Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, denumită în continuare AOSR, este instituţie de interes public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă.

(3)   AOSR este continuatorul şi unicul legatar al Academiei de Ştiinţe din România care a funcţionat în perioada 1936-1948 şi al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.012 din 30 mai 1956, care şi-a schimbat titulatura din Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România în Academia Oamenilor de Ştiinţă din România prin Hotărârea judecătorească din 3 octombrie 1996, adoptată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Art. 2. - Sediul central al AOSR este în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 54, sectorul 5.

Art. 3. - Principalele atribuţii ale AOSR sunt: conceperea, promovarea, dezvoltarea, sprijinirea şi protejarea ştiinţei sub toate formele, acţiunile şi metodele directe, indirecte sau adiacente.

Art. 4. - In realizarea atribuţiilor sale, AOSR recunoaşte Academia Română ca cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală şi colaborează cu academiile de profil de ramură, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu instituţii şi organizaţii ştiinţifice academice, de cercetare şi învăţământ, din ţară şi din străinătate.

CAPITOLUL II

Organizare şi funcţionare

Art. 5. - (1) AOSR se reorganizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi statutului propriu, adoptat de adunarea generală a membrilor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2)  AOSR reuneşte personalităţi ştiinţifice reprezentative, cu o înaltă ţinută spirituală şi morală, care s-au distins prin rezultatele muncii depuse, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea şi promovarea prestigiului instituţiilor academice, precum şi instituţii care, prin activitatea acestora, au contribuit la dezvoltarea ştiinţei şi creaţiei intelectuale.

(3)   AOSR întruneşte în componenţa sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenţi şi membri asociaţi.

(4)   Membrii de onoare sunt cetăţeni români sau străini care s-au remarcat prin realizări în domeniul ştiinţei sau prin contribuţii aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR şi a prestigiului AOSR.

(5)  Membrii titulari şi corespondenţi sunt cetăţeni români aleşi dintre personalităţile prevăzute la alin. (1). Numărul maxim de membri titulari este de 250.

(6)   Membrii asociaţi sunt acele persoane fizice sau juridice care prin activitatea ştiinţifică realizată ori prin contribuţii materiale susţin şi sprijină dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR şi a prestigiului AOSR.

(7)   Membrii AOSR nu pot purta titlul de academician.

Art. 6.  - AOSR poate acorda şi titlul de membru de onoare post-mortem unor personalităţi marcante ale ştiinţei.

Art. 7. - Criteriile şi procedurile de alegere a noilor membri ai AOSR se stabilesc prin statutul propriu.

Art. 8. - (1) Membrii titulari ai AOSR primesc o indemnizaţie lunară brută în valoare de 2.000 lei dacă aceştia nu sunt beneficiarii unei alte indemnizaţii academice. Membrii de onoare pot primi o indemnizaţie de merit prin hotărârea adunării generale.

(2)   Membrii prezidiului AOSR, precum şi membrii consiliului onorific beneficiază de o indemnizaţie lunară majorată cu 20%.

(3)   Indemnizaţiile lunare se indexează anual cu rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior celui în care se face plata drepturilor şi se iau în calculul pensiei de stat.

(4)  Membrii titulari ai AOSR care sunt şi membri ai altor academii optează pentru o singură indemnizaţie.

(5)   Soţul supravieţuitor, precum şi copiii minori, urmaşi ai membrilor titulari ai AOSR, beneficiază lunar de un sprijin material neimpozabil, conform Legii nr. 86/1998 privind acordarea unui sprijin material pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române.

(6)   Membrii titulari ai AOSR primesc drepturile legale pentru deplasările în interesul AOSR, în ţară sau în străinătate.

Art. 9. - (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii AOSR, în structura acesteia se organizează secţii ştiinţifice de specialitate şi filiale teritoriale, potrivit statutului propriu.

(2)   AOSR poate înfiinţa filiale în afara ţării şi poate fi membru al unor organisme şi organizaţii ştiinţifice din alte ţări sau internaţionale.

(3)   In subordinea AOSR funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridică, filiale teritoriale, organizate în principalele centre ştiinţifice şi culturale ale ţării, precum şi institute şi centre de cercetare ştiinţifică. Organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale şi ale institutelor/centrelor se stabilesc prin statut.

CAPITOLUL III

Conducerea AOSR

Art. 10. - Conducerea activităţii AOSR se asigură de adunarea generală, consiliul ştiinţific, prezidiul AOSR şi preşedinte.

Art. 11. - (1) Adunarea generală este forul suprem de activitate al AOSR şi este alcătuită din membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare. La adunarea generală participă şi directorii generali ai instituţiilor ştiinţifice, precum şi ai altor instituţii subordonate AOSR.

(2)    Adunarea generală are următoarele atribuţii principale:

a)   adoptă statutul AOSR, modificările şi completările ulterioare ale acestuia, care se supun aprobării Guvernului României, prin hotărâre;

b)   aprobă darea de seamă şi bugetul anual al AOSR, precum şi programele de activitate ştiinţifică anuală şi de perspectivă;

c)   aprobă alegerea membrilor AOSR validaţi de prezidiul AOSR, la propunerea consiliului onorific;

d)   alege preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific dintre membri titulari, în conformitate cu prevederile statutului. Mandatul aleşilor este de 4 ani, putând fi realeşi o singură dată, cu excepţia secretarului ştiinţific, al cărui număr de mandate nu este limitat.

(3)  Adunarea generală se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe an şi ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui AOSR, a consiliului ştiinţific sau a două treimi din numărul membrilor AOSR.

(4)  Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu votul majorităţii simple a membrilor AOSR prezenţi. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul legal de două treimi din numărul de membri ai AOSR, în termen de 30 de zile se convoacă o nouă adunare generală, care se consideră legal constituită cu numărul membrilor prezenţi.

(5)   Adunarea generală hotărăşte asupra modalităţii de vot. In ceea ce priveşte alegerea membrilor conducerii AOSR, aceasta se face în adunarea generală, prin vot secret.

Art. 12. - (1) Consiliul ştiinţific asigură conducerea AOSR între sesiunile adunării generale.

(2)  Consiliul ştiinţific este alcătuit din membrii prezidiului, preşedinţii secţiilor ştiinţifice şi preşedinţii filialelor.

(3)   Consiliul ştiinţific se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este necesar şi se convoacă de către preşedintele AOSR, de prezidiul AOSR sau de două treimi din numărul membrilor săi.

Art. 13. - (1) Prezidiul AOSR asigură conducerea operativă şi este constituit din preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul ştiinţific.

(2) Prezidiul AOSR se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar şi se convoacă de preşedintele AOSR sau de un număr de două treimi din numărul membrilor săi.

Art. 14. - (1) Preşedintele AOSR reprezintă AOSR în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice şi este ordonator principal de credite.

(2)   Preşedintele AOSR este preşedintele consiliului ştiinţific şi al prezidiului AOSR şi conduce lucrările adunării generale şi ale structurilor AOSR la care participă.

(3)   In exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele AOSR emite decizii.

(4)   In cazul în care preşedintele AOSR nu îşi poate exercita prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, el va fi înlocuit de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat, după caz, de către preşedinte sau de către prezidiul AOSR.

Art. 15. - La nivelul preşedintelui AOSR funcţionează un consiliu onorific, structură consultativă alcătuită conform statutului, menită să vegheze la stabilitatea şi continuitatea activităţii AOSR.

Art. 16. - (1) Vicepreşedinţii AOSR îndeplinesc atribuţiile specifice coordonării secţiilor ştiinţifice, filialelor, relaţiilor externe, precum şi alte atribuţii stabilite de preşedintele AOSR şi cele stabilite prin Statutul AOSR.

(2) Secretarul ştiinţific asigură, prin aparatul de lucru la nivel central, realizarea legăturilor funcţionale între secţiile ştiinţifice, între acestea şi filialele teritoriale, precum şi cele cu terţe persoane şi îndeplineşte atribuţiunile încredinţate de preşedintele AOSR şi cele stabilite prin Statutul AOSR.

Art. 17. - Mandatul preşedintelui AOSR, al vicepreşedinţilor şi al secretarului ştiinţific încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleşi sau prin hotărârea adunării generale a AOSR, dacă aceştia sunt în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile sau îşi depun demisia.

Art. 18. - Atribuţiile specifice ale AOSR, ale consiliului ştiinţific, ale prezidiului AOSR, ale preşedintelui AOSR, ale consiliului onorific şi modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul AOSR.

CAPITOLUL IV

Aparatul de lucru al AOSR şi al unităţilor din subordine

Art. 19. - (1) AOSR are un aparat de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor teritoriale.

(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor, precum şi statele de funcţii se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea prezidiului AOSR.

(3) Angajarea, încetarea raporturilor de serviciu şi salarizarea personalului de la nivel central şi din filialele teritoriale se fac în conformitate cu dispoziţiile legale aplicate personalului bugetar şi se aprobă de către preşedintele AOSR, la propunerea secretarului ştiinţific.

CAPITOLUL V

Finanţarea şi patrimoniul AOSR

Art. 20. - (1) Fondurile necesare funcţionării AOSR, conform prezentei legi şi statutului propriu, se asigură de la bugetul de stat şi din venituri proprii.

(2)  AOSR poate fi sprijinită prin donaţii, sponsorizări şi prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobării prezidiului AOSR.

(3)  Patrimoniul AOSR este alcătuit din:

a)  bunuri mobile şi imobile;

b)  bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţă în condiţiile legii;

c)  alte bunuri dobândite potrivit legii.

Art. 21. - (1) AOSR are în dotare un parc auto propriu.

(2) Numărul maxim de autovehicule necesare bunei funcţionări a structurilor AOSR şi consumul lunar de carburanţi se stabilesc prin statutul propriu, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 22. - (1) Sintagma Academia Oamenilor de Ştiinţă din România nu poate fi folosită de nicio altă instituţie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.

(2) Sigla AOSR este cea sub care a funcţionat Academia de Ştiinţe din România în perioada 1936-1948 şi va fi redată grafic în Statutul AOSR.

Art. 23. - In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, adunarea generală a AOSR va adopta şi va supune aprobării Guvernului României statutul propriu.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 31/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 31 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1701 2009
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu