E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 31 din 15 ianuarie 2007

privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 18 ianuarie 2007Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este for naţional, de consacrare ştiinţifică, care reuneşte personalităţi reprezentative ale ştiinţei.

(2)   Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, denumită în continuare AOSR, este instituţie de interes public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă.

(3)   AOSR este continuatorul şi unicul legatar al Academiei de Ştiinţe din România care a funcţionat în perioada 1936-1948 şi al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.012 din 30 mai 1956, care şi-a schimbat titulatura din Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România în Academia Oamenilor de Ştiinţă din România prin Hotărârea judecătorească din 3 octombrie 1996, adoptată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Art. 2. - Sediul central al AOSR este în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 54, sectorul 5.

Art. 3. - Principalele atribuţii ale AOSR sunt: conceperea, promovarea, dezvoltarea, sprijinirea şi protejarea ştiinţei sub toate formele, acţiunile şi metodele directe, indirecte sau adiacente.

Art. 4. - In realizarea atribuţiilor sale, AOSR recunoaşte Academia Română ca cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală şi colaborează cu academiile de profil de ramură, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu instituţii şi organizaţii ştiinţifice academice, de cercetare şi învăţământ, din ţară şi din străinătate.

CAPITOLUL II

Organizare şi funcţionare

Art. 5. - (1) AOSR se reorganizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi statutului propriu, adoptat de adunarea generală a membrilor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2)  AOSR reuneşte personalităţi ştiinţifice reprezentative, cu o înaltă ţinută spirituală şi morală, care s-au distins prin rezultatele muncii depuse, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea şi promovarea prestigiului instituţiilor academice, precum şi instituţii care, prin activitatea acestora, au contribuit la dezvoltarea ştiinţei şi creaţiei intelectuale.

(3)   AOSR întruneşte în componenţa sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenţi şi membri asociaţi.

(4)   Membrii de onoare sunt cetăţeni români sau străini care s-au remarcat prin realizări în domeniul ştiinţei sau prin contribuţii aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR şi a prestigiului AOSR.

(5)  Membrii titulari şi corespondenţi sunt cetăţeni români aleşi dintre personalităţile prevăzute la alin. (1). Numărul maxim de membri titulari este de 250.

(6)   Membrii asociaţi sunt acele persoane fizice sau juridice care prin activitatea ştiinţifică realizată ori prin contribuţii materiale susţin şi sprijină dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR şi a prestigiului AOSR.

(7)   Membrii AOSR nu pot purta titlul de academician.

Art. 6.  - AOSR poate acorda şi titlul de membru de onoare post-mortem unor personalităţi marcante ale ştiinţei.

Art. 7. - Criteriile şi procedurile de alegere a noilor membri ai AOSR se stabilesc prin statutul propriu.

Art. 8. - (1) Membrii titulari ai AOSR primesc o indemnizaţie lunară brută în valoare de 2.000 lei dacă aceştia nu sunt beneficiarii unei alte indemnizaţii academice. Membrii de onoare pot primi o indemnizaţie de merit prin hotărârea adunării generale.

(2)   Membrii prezidiului AOSR, precum şi membrii consiliului onorific beneficiază de o indemnizaţie lunară majorată cu 20%.

(3)   Indemnizaţiile lunare se indexează anual cu rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior celui în care se face plata drepturilor şi se iau în calculul pensiei de stat.

(4)  Membrii titulari ai AOSR care sunt şi membri ai altor academii optează pentru o singură indemnizaţie.

(5)   Soţul supravieţuitor, precum şi copiii minori, urmaşi ai membrilor titulari ai AOSR, beneficiază lunar de un sprijin material neimpozabil, conform Legii nr. 86/1998 privind acordarea unui sprijin material pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române.

(6)   Membrii titulari ai AOSR primesc drepturile legale pentru deplasările în interesul AOSR, în ţară sau în străinătate.

Art. 9. - (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii AOSR, în structura acesteia se organizează secţii ştiinţifice de specialitate şi filiale teritoriale, potrivit statutului propriu.

(2)   AOSR poate înfiinţa filiale în afara ţării şi poate fi membru al unor organisme şi organizaţii ştiinţifice din alte ţări sau internaţionale.

(3)   In subordinea AOSR funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridică, filiale teritoriale, organizate în principalele centre ştiinţifice şi culturale ale ţării, precum şi institute şi centre de cercetare ştiinţifică. Organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale şi ale institutelor/centrelor se stabilesc prin statut.

CAPITOLUL III

Conducerea AOSR

Art. 10. - Conducerea activităţii AOSR se asigură de adunarea generală, consiliul ştiinţific, prezidiul AOSR şi preşedinte.

Art. 11. - (1) Adunarea generală este forul suprem de activitate al AOSR şi este alcătuită din membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare. La adunarea generală participă şi directorii generali ai instituţiilor ştiinţifice, precum şi ai altor instituţii subordonate AOSR.

(2)    Adunarea generală are următoarele atribuţii principale:

a)   adoptă statutul AOSR, modificările şi completările ulterioare ale acestuia, care se supun aprobării Guvernului României, prin hotărâre;

b)   aprobă darea de seamă şi bugetul anual al AOSR, precum şi programele de activitate ştiinţifică anuală şi de perspectivă;

c)   aprobă alegerea membrilor AOSR validaţi de prezidiul AOSR, la propunerea consiliului onorific;

d)   alege preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific dintre membri titulari, în conformitate cu prevederile statutului. Mandatul aleşilor este de 4 ani, putând fi realeşi o singură dată, cu excepţia secretarului ştiinţific, al cărui număr de mandate nu este limitat.

(3)  Adunarea generală se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe an şi ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui AOSR, a consiliului ştiinţific sau a două treimi din numărul membrilor AOSR.

(4)  Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu votul majorităţii simple a membrilor AOSR prezenţi. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul legal de două treimi din numărul de membri ai AOSR, în termen de 30 de zile se convoacă o nouă adunare generală, care se consideră legal constituită cu numărul membrilor prezenţi.

(5)   Adunarea generală hotărăşte asupra modalităţii de vot. In ceea ce priveşte alegerea membrilor conducerii AOSR, aceasta se face în adunarea generală, prin vot secret.

Art. 12. - (1) Consiliul ştiinţific asigură conducerea AOSR între sesiunile adunării generale.

(2)  Consiliul ştiinţific este alcătuit din membrii prezidiului, preşedinţii secţiilor ştiinţifice şi preşedinţii filialelor.

(3)   Consiliul ştiinţific se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este necesar şi se convoacă de către preşedintele AOSR, de prezidiul AOSR sau de două treimi din numărul membrilor săi.

Art. 13. - (1) Prezidiul AOSR asigură conducerea operativă şi este constituit din preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul ştiinţific.

(2) Prezidiul AOSR se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar şi se convoacă de preşedintele AOSR sau de un număr de două treimi din numărul membrilor săi.

Art. 14. - (1) Preşedintele AOSR reprezintă AOSR în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice şi este ordonator principal de credite.

(2)   Preşedintele AOSR este preşedintele consiliului ştiinţific şi al prezidiului AOSR şi conduce lucrările adunării generale şi ale structurilor AOSR la care participă.

(3)   In exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele AOSR emite decizii.

(4)   In cazul în care preşedintele AOSR nu îşi poate exercita prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, el va fi înlocuit de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat, după caz, de către preşedinte sau de către prezidiul AOSR.

Art. 15. - La nivelul preşedintelui AOSR funcţionează un consiliu onorific, structură consultativă alcătuită conform statutului, menită să vegheze la stabilitatea şi continuitatea activităţii AOSR.

Art. 16. - (1) Vicepreşedinţii AOSR îndeplinesc atribuţiile specifice coordonării secţiilor ştiinţifice, filialelor, relaţiilor externe, precum şi alte atribuţii stabilite de preşedintele AOSR şi cele stabilite prin Statutul AOSR.

(2) Secretarul ştiinţific asigură, prin aparatul de lucru la nivel central, realizarea legăturilor funcţionale între secţiile ştiinţifice, între acestea şi filialele teritoriale, precum şi cele cu terţe persoane şi îndeplineşte atribuţiunile încredinţate de preşedintele AOSR şi cele stabilite prin Statutul AOSR.

Art. 17. - Mandatul preşedintelui AOSR, al vicepreşedinţilor şi al secretarului ştiinţific încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleşi sau prin hotărârea adunării generale a AOSR, dacă aceştia sunt în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile sau îşi depun demisia.

Art. 18. - Atribuţiile specifice ale AOSR, ale consiliului ştiinţific, ale prezidiului AOSR, ale preşedintelui AOSR, ale consiliului onorific şi modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul AOSR.

CAPITOLUL IV

Aparatul de lucru al AOSR şi al unităţilor din subordine

Art. 19. - (1) AOSR are un aparat de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor teritoriale.

(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor, precum şi statele de funcţii se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea prezidiului AOSR.

(3) Angajarea, încetarea raporturilor de serviciu şi salarizarea personalului de la nivel central şi din filialele teritoriale se fac în conformitate cu dispoziţiile legale aplicate personalului bugetar şi se aprobă de către preşedintele AOSR, la propunerea secretarului ştiinţific.

CAPITOLUL V

Finanţarea şi patrimoniul AOSR

Art. 20. - (1) Fondurile necesare funcţionării AOSR, conform prezentei legi şi statutului propriu, se asigură de la bugetul de stat şi din venituri proprii.

(2)  AOSR poate fi sprijinită prin donaţii, sponsorizări şi prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobării prezidiului AOSR.

(3)  Patrimoniul AOSR este alcătuit din:

a)  bunuri mobile şi imobile;

b)  bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţă în condiţiile legii;

c)  alte bunuri dobândite potrivit legii.

Art. 21. - (1) AOSR are în dotare un parc auto propriu.

(2) Numărul maxim de autovehicule necesare bunei funcţionări a structurilor AOSR şi consumul lunar de carburanţi se stabilesc prin statutul propriu, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 22. - (1) Sintagma Academia Oamenilor de Ştiinţă din România nu poate fi folosită de nicio altă instituţie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.

(2) Sigla AOSR este cea sub care a funcţionat Academia de Ştiinţe din România în perioada 1936-1948 şi va fi redată grafic în Statutul AOSR.

Art. 23. - In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, adunarea generală a AOSR va adopta şi va supune aprobării Guvernului României statutul propriu.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 31/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 31 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu