Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 3 din  1 iulie 1983

cu privire la contractul-angajament

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 51 din  9 iulie 1983


SmartCity3


    Dezvoltarea proprietatii intregului popor, in conditiile perfectionarii cadrului organizatoric al democratiei muncitoresti, de participare nemijlocita a maselor la conducerea economiei, pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti si autogestiunii impune intarirea, in continuare, a raspunderii oamenilor muncii, a organelor de conducere colectiva, pentru gospodarirea si valorificarea superioara a tuturor resurselor, cresterea eficientei economice, sporirea venitului national, unica sursa a progresului economico-social si de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii.
    In acest scop este necesar ca patrimoniul unitatilor socialiste sa fie incredintat, pe baza de contract, oamenilor muncii din unitati, care in calitate de proprietari ai mijloacelor de productie si in acelasi timp de producatori si beneficiari ai valorilor materiale si spirituale, poarta intreaga raspundere pentru conducerea directa si efectiva a fiecarei unitati, pentru buna gospodarire a tuturor mijloacelor materiale si financiare incredintate din proprietatea intregului popor.
    Statul, in calitate de administrator general al proprietatii intregului popor, asigura infaptuirea politicii de dezvoltare economico-sociala planificata a tarii, controlul modului de gospodarire a patrimoniului incredintat colectivelor de oameni ai muncii, astfel incat toate unitatile sa-si desfasoare activitatea pe principiile economice ale eficientei si rentabilitatii.
    Pentru reglementarea cadrului juridic de incredintare a patrimoniului unitatilor socialiste colectivelor de oameni ai muncii si de intarire, pe aceasta baza, a prerogativelor si raspunderilor care le revin din calitatea lor de proprietari, producatori si beneficiari,
    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In scopul intaririi autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, cresterii raspunderii colectivelor de oameni ai muncii, organelor de conducere colectiva din intreprinderi, centrale, ministere si alte organe centrale, precum si a comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in dezvoltarea si apararea proprietatii intregului popor, gospodarirea judicioasa si eficienta a tuturor bunurilor incredintate si realizarea sarcinilor ce le revin din planul national unic de dezvoltare economico-sociala se instituie, in conditiile prezentei legi, contractul-angajament.
    Art. 2
    Contractul-angajament se incheie intre:
    a) stat, in calitate de administrator general al proprietatii intregului popor - reprezentat prin ministere, organe centrale sau locale in subordinea carora functioneaza intreprinderile si centralele - si colectivele de oameni ai muncii din aceste unitati;
    b) stat - reprezentat, din imputernicirea Consiliului de Stat, de primul ministru al guvernului - si ministere, alte organe centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 3
    Prin contractul-angajament dintre stat si colectivele de oameni ai muncii din intreprinderi si centrale, patrimoniul acestor unitati - parte integranta din proprietatea intregului popor - se incredinteaza personalului muncitor, in vederea exercitarii nemijlocite a prerogativelor si raspunderilor ce decurg din calitatea oamenilor muncii de proprietari, producatori si beneficiari.
    Contractul-angajament stabileste obligatiile si raspunderile fiecarui colectiv de oameni ai muncii cu privire la pastrarea si dezvoltarea patrimoniului incredintat, buna gospodarire a mijloacelor materiale si financiare, realizarea sarcinilor de plan, in scopul obtinerii unei eficiente superioare, care sa asigure acoperirea integrala a cheltuielilor din venituri, constituirea fondurilor proprii ale unitatii, participarea intr-o masura cat mai mare la satisfacerea necesitatilor generale ale economiei.
    Art. 4
    Contractul - angajament dintre stat si ministere, alte organe centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in calitate de administratori ai patrimoniului unitatilor socialiste din subordine, stabileste obligatia acestora de a actiona permanent pentru utilizarea cu maxima eficienta a potentialului tehnico-productiv din unitatile respective, valorificarea superioara a resurselor, asimilarea de noi produse si introducerea de tehnologii avansate, asigurarea aprovizionarii si desfacerii productiei, cresterea eficientei exporturilor, realizarea integrala si la termen a sarcinilor de plan, apararea si dezvoltarea patrimoniului incredintat oamenilor muncii din unitati.
    Art. 5
    Consiliile oamenilor muncii din intreprinderi si centrale sunt obligate sa stabileasca masurile necesare pentru gospodarirea cu maxima eficienta a patrimoniului incredintat, aplicarea intocmai a prevederilor din contractul-angajament, asigurarea conditiilor tehnice, organizatorice si economice in vederea indeplinirii planului in toate sectoarele de activitate.
    Periodic, odata cu dezbaterea in consiliile oamenilor muncii si in adunarile generale ale oamenilor muncii din intreprinderi si centrale a realizarii prevederilor din planul national unic si bugetul de venituri si cheltuieli, se va analiza si modul in care au fost indeplinite obligatiile si raspunderile ce decurg din contractul-angajament, stabilindu-se masuri pentru gospodarirea cu maxima eficienta a patrimoniului unitatii.
    La ministere si celelalte organe centrale, precum si la consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, analiza modului de indeplinire a prevederilor contractului - angajament se face in consiliile de conducere ale acestora, respectiv in comitetele executive, tinandu-se seama de concluziile si hotararile adoptate de adunarile generale din intreprinderile si centralele din subordine.
    Art. 6
    Fiecare om al muncii, la incadrarea in munca intr-o unitate socialista, va semna un angajament individual cuprinzand obligatiile ce ii revin din contractul-angajament pentru realizarea exemplara a sarcinilor de productie, respectarea normelor tehnologice si de disciplina a muncii, folosirea cu randament superior a masinilor si utilajelor, a tuturor fondurilor fixe, utilizarea eficienta a materiilor prime, materialelor, combustibililor si energiei, ridicarea calitatii produselor, precum si obligatia de a milita permanent pentru aplicarea si respectarea stricta a hotararilor de partid si legilor tarii.
    Ministrii, ceilalti conducatori ai organelor centrale sau locale, directorii generali ai centralelor si directorii intreprinderilor vor semna un angajament individual prin care isi asuma raspunderea pentru administrarea si gestionarea patrimoniului incredintat, gospodarirea cu maxima eficienta a mijloacelor materiale si financiare, aplicarea stricta a hotararilor de partid si a legilor.
    Art. 7
    Cuprinsul contractului - angajament pentru intreprinderi, centrale, ministere, alte organe centrale si comitete executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, precum si al angajamentelor individuale, se aproba prin decret al Consiliului de Stat.

    CAP. 2
    Incheierea contractului-angajament, obligatiile si raspunderile partilor

    Sectiunea I
    Contractul-angajament dintre stat si colectivele de oameni ai muncii din intreprinderi si centrale
    Art. 8
    Contractul-angajament dintre stat si colectivul de oameni ai muncii din intreprinderi si centrale va cuprinde obligatiile ce revin personalului muncitor pentru buna gospodarire si dezvoltare a patrimoniului incredintat, pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare. In contract se vor cuprinde, in principal, urmatoarele:
    a) utilizarea cu maxima eficienta a mijloacelor materiale si banesti incredintate, realizarea integrala a sarcinilor de plan, introducerea progresului tehnic si ridicarea calitatii productiei, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili si energie si sporirea gradului de utilizare a materialelor refolosibile, asigurarea aprovizionarii si a desfacerii productiei, cresterea eficientei exporturilor, a rentabilitatii tuturor produselor si serviciilor si, pe aceasta baza, autofinantarea intregii activitati;
    b) sporirea mai rapida a productivitatii muncii decat a retributiilor, astfel incat sa se asigure atat fondurile necesare majorarii retributiei cat si resursele pentru acoperirea cheltuielilor generale ale statului;
    c) utilizarea judicioasa a fortei de munca, dimensionarea la strictul necesar a personalului, perfectionarea pregatirii profesionale a personalului muncitor, respectarea stricta a ordinii si disciplinei in munca;
    d) folosirea fondurilor proprii si altor fonduri banesti numai in conformitate cu prevederile de plan si ale bugetului de venituri si cheltuieli, cu respectarea stricta a dispozitiilor legale;
    e) dezvoltarea patrimoniului, restituirea fondurilor primite de la societate, constituirea celorlalte fonduri prevazute de lege, participarea intr-o masura cat mai mare la progresul general al societatii.
    Contractul-angajament privind incredintarea patrimoniului centralei va cuprinde atat obligatiile ce revin personalului muncitor pentru buna gospodarire si dezvoltare a acestuia, inclusiv a celui aflat in autogestiunea unitatilor componente fara personalitate juridica, cat si obligatiile referitoare la coordonarea, indrumarea, controlul si sprijinul activitatii intreprinderilor subordonate.
    Art. 9
    Consiliul oamenilor muncii raspunde nemijlocit pentru stabilirea masurilor necesare de gospodarire judicioasa a patrimoniului incredintat, valorificarea cu maxima eficienta a intregului personal tehnico-productiv al unitatii, indeplinirea tuturor obligatiilor decurgand din contractul - angajament fata de stat.
    Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii, in calitate de gestionar colectiv al patrimoniului incredintat potrivit contractului - angajament, asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului oamenilor muncii si raspunde direct de luarea masurilor necesare pentru utilizarea fondurilor materiale si financiare, cu respectarea stricta a destinatiilor stabilite prin plan si bugetul de venituri si cheltuieli, precum si a dispozitiilor legale.
    Directorul intreprinderii si, dupa caz, directorul general al centralei, presedinte al biroului executiv al consiliului oamenilor muncii, prin angajament individual isi asuma raspunderea directa a gestionarii intregului patrimoniu al unitatii si pentru aplicarea masurilor necesare in vederea realizarii sarcinilor de plan, intaririi ordinei si disciplinei la fiecare loc de munca, respectarii hotararilor de partid si a legilor tarii, indeplinirii intocmai a tuturor obligatiilor rezultate din contractul - angajament.
    Consiliul oamenilor muncii, biroul executiv al acestuia, directorul intreprinderii, precum si directorul general al centralei, raspund in fata adunarii generale a oamenilor muncii, forul suprem al proprietarilor si producatorilor, pentru modul de gestionare a patrimoniului incredintat si de realizare a tuturor obligatiilor ce revin colectivului oamenilor muncii din contractul - angajament.
    Adunarea generala a oamenilor muncii, pe baza raportului consiliului oamenilor muncii, analizeaza situatia aducerii la indeplinire a prevederilor din contractul-angajament, stabilind masurile pentru aplicarea mai ferma a principiilor autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, a principiilor socialiste de retribuire, pentru cresterea eficientei economice.
    Art. 10
    Oamenii muncii, in calitate de producatori, proprietari si beneficiari, raspund pentru conducerea directa si efectiva a unitatii, pentru pastrarea, dezvoltarea si apararea patrimoniului incredintat, gospodarirea judicioasa a acestuia, precum si pentru rezultatele economice obtinute.
    Fiecare om al muncii are dreptul si obligatia de a se pronunta asupra tuturor problemelor ce intereseaza buna desfasurare a activitatii, perfectionarea acesteia, munca organelor de conducere, participand nemijlocit la elaborarea, adoptarea si infaptuirea hotararilor. Oamenii muncii noi incadrati au calitatea de membri asociati ai colectivului, cu drept de vot consultativ.
    In raport cu participarea la indeplinirea sarcinilor de plan si cu rezultatele economico-financiare obtinute oamenii muncii beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru munca depusa.
    Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii are obligatia de a asigura conditiile necesare pentru realizarea sarcinilor de plan, astfel incat personalul muncitor sa poata beneficia in intregime de retributiile si celelalte drepturi stabilite potrivit legii.
    Art. 11
    Ministerul sau organul central ori local care a incheiat contractul - angajament ca reprezentant al statului raspunde de solutionarea problemelor generale privind elaborarea si realizarea sarcinilor de plan, precum si de indrumarea si controlul activitatii de gospodarire, de catre colectivul de oameni ai muncii, a patrimoniului incredintat potrivit contractului-angajament.

    Sectiunea a II-a
    Contractul-angajament dintre stat si ministere, alte organe centrale ori comitete executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti
    Art. 12
    Prin contractul - angajament dintre stat si minister, alt organ central, precum si prin contractul - angajament dintre stat si comitetul executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti se stabilesc obligatiile si raspunderile ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale, in calitate de administratori ai patrimoniului unitatilor din subordine, cu privire la:
    a) utilizarea cu maxima eficienta a potentialului tehnico-productiv al tuturor unitatilor din subordine, conducerea prin plan a activitatii economice a acestora;
    b) valorificarea superioara a resurselor materiale, asimilarea de noi produse si introducerea de tehnologii avansate, folosirea integrala a capacitatilor de productie, gospodarirea judicioasa a resurselor, reducerea consumurilor, cresterea gradului de utilizare a materialelor refolosibile;
    c) cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii si competitivitatii produselor si serviciilor, precum si a rentabilitatii acestora si a eficientei exporturilor, in vederea intaririi permanente a autogestiunii economico-financiare in toate unitatile subordonate;
    d) utilizarea rationala si eficienta a fortei de munca, coordonarea activitatii de organizare a productiei si a muncii, de asigurare a cadrelor si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului muncitor;
    e) organizarea si efectuarea controlului in toate unitatile din subordine si stabilirea masurilor necesare pentru inlaturarea deficientelor constatate, intarirea ordinii si disciplinei in fiecare unitate.
    Art. 13
    Consiliul de conducere al ministerului sau altui organ central, respectiv comitetul executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, in intregul sau si fiecare membru in parte, raspund nemijlocit de indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul-angajament incheiat potrivit articolului 12.
    Art. 14
    Ministrul, conducatorul organului central sau presedintele comitetului executiv al consiliului popular judetean ori al municipiului Bucuresti, prin angajamentul individual isi asuma raspunderea directa pentru  indeplinirea politicii partidului si statului in domeniu de activitate pe care il coordoneaza,  realizarea sarcinilor de plan intarirea autoconducerii si autogestiunii in toate unitatile din subordinea organului respectiv, respectarea intocmai a hotararilor de partid si a legilor tarii.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator institutiilor de stat.
    Art. 16
    Personalul muncitor existent in unitati la data incheierii contractului - angajament va semna angajamentul individual in termen de 30  zile de la incheierea acestui contract.
    Art. 17
    Personalul muncitor nou incadrat are obligatia de a lucra in unitate minimum 5 ani, in conditiile prevazute in contractul - angajament. In aceasta perioada personalul muncitor are calitatea de membru asociat al colectivului de munca.
    Unitatile socialiste au obligatia de a asigura pregatirea profesionala a membrilor asociati si perfectionarea pregatirii lor profesionale in raport cu calificarea si cu drepturile prevazute de lege.
    Membrii asociati primesc 50% din sumele ce li se cuvin din fondul de participare la realizarea productiei, a beneficiilor si la impartirea beneficiilor, iar diferenta se consemneaza la C.E.C. pe numele acestora, urmand a fi eliberata la finele perioadei de 5 ani.
    In cazul in care membrii asociati parasesc unitatea inainte de implinirea termenului de 5 ani, din proprie initiativa, in mod nejustificat, sau ca urmare a desfacerii contractului de munca din motive ce le sunt imputabile, au obligatia sa restituie cheltuielile efectuate de unitate cu pregatirea lor profesionala, precum si celelalte cheltuieli ale unitatii de care au beneficiat cu titlu gratuit in perioada respectiva; de asemenea, membrii asociati pierd dreptul de a primi suma consemnata la C.E.C. potrivit alineatului precedent.SmartCity5

COMENTARII la Legea 3/1983

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 3 din 1983
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 3/1983
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu