Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 246 din 14 decembrie 2010

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 854 din 21 decembrie 2010Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Cererile privind acordarea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc vor fi soluţionate în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete."

2. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către 2 sau mai mulţi organizatori de jocuri de noroc între care există un contract de asociere în participaţiune încheiat în condiţiile legii, răspunderea administrativă revenind tuturor partenerilor."

3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Monitorizarea activităţilor din domeniul jocurilor de noroc se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, direct sau împreună cu alte instituţii ale statului, în condiţiile legii. Pentru anumite tipuri de jocuri de noroc, monitorizarea poate fi încredinţată, sub directa supraveghere a comisiei, altor instituţii şi autorităţi de stat abilitate sau altor operatori economici autorizaţi în acest sens."

4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) In exercitarea atribuţiilor sale, comisia poate solicita date şi informaţii referitoare la activitatea de organizare, exploatare şi monitorizare a jocurilor de noroc oricărei autorităţi de stat, autorităţi de supraveghere sau oricăror operatori economici care deţin competenţe directe ori indirecte referitoare la această activitate, indiferent de nivelul şi forma de implicare."

5. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Nu sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art.10 alin. (1) lit. b) paragraful (ii), instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.) sau alte hârtii de valoare/cu valoare declarată, cu excepţia mijloacelor de joc prevăzute la alin. (4), a mijloacelor băneşti, inclusiv a cardurilor bancare de credit şi/sau debit."

6. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatul (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(6) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc se înţelege totalitatea echipamentelor şi mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora îşi desfăşoară activitatea specifică organizatorul de jocuri de noroc autorizat în acest sens pe teritoriul României.

(7) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea şi supravegherea jocurilor de noroc se înţelege totalitatea echipamentelor şi mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora îşi desfăşoară activitatea specifică autoritatea ori, după caz, operatorul economic care este autorizat să exercite monitorizarea şi supravegherea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) situate pe teritoriul României."

7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Prin organizator de jocuri de noroc se înţelege persoana juridică autorizată să organizeze şi să exploateze jocuri de noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor specifice. Poate dobândi această calitate persoana juridică de drept român constituită în condiţiile legii."

8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Prin participant la jocul de noroc se înţelege orice persoană fizică majoră care doreşte şi are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor specifice. Participarea la joc presupune acceptarea necondiţionată a regulamentului respectivului joc de noroc."

9. La articolul 10 alineatul (1), după litera f) se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins:

,,g) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

h) pariurile on-line reprezentând activitatea de pariuri în cotă fixă, organizată prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

i) jocurile de noroc on-line reprezentând totalitatea jocurilor de noroc, altele decât cele definite la lit. a), e), f), g) şi h), care sunt desfăşurate altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, organizate şi transmise prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut autorizaţie şi licenţă."

10. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Activitatea economică reprezentată de jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt definite la alin. (1) lit. g)-i), se va desfăşura în condiţiile elaborării şi implementării, prin intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi a altor reglementări specifice, a unui cadru de reglementare şi supraveghere a furnizării şi consumului de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, cu condiţia respectării principiilor privitoare la:

(i) protecţia minorilor şi prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc;

(ii) asigurarea integrităţii şi a transparenţei operaţiunilor desfăşurate de către şi prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum şi a unui sistem de joc echitabil, supravegheat şi verificat permanent din punctul de vedere al securităţii şi corectitudinii activităţilor desfăşurate;

(iii) prevenirea şi combaterea activităţilor infracţionale care pot fi desfăşurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc;

(iv) asigurarea unei dezvoltări echilibrate şi echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză;

(v) implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementărilor din acest domeniu de activitate, în vederea diminuării şi limitării unor posibile vulnerabilităţi ale acestui sector economic faţă de potenţiale activităţi infracţionale, precum şi a diminuării expunerii faţă de riscul de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism."

11. La articolul 12 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) în cazul jocurilor de noroc prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), pentru întreaga activitate de organizare, desfăşurare şi exploatare şi pentru toate echipamentele tehnice care concură la aceasta."

12. La articolul 13, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru societăţile care organizează pariuri în cotă fixă şi/sau pariuri on-line, taxa pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se stabileşte în funcţie de încasările efectiv realizate de societăţi din exploatarea acestei activităţi, dar nu mai puţin de nivelul minim al taxei stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din aceste taxe se alocă anual prin legea bugetului de stat astfel: 1,5% la Fondul cinematografic şi 3,5% pentru Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice. Sumele se virează lunar din buget la nivelul încasărilor."

13. La articolul 14 alineatul (2) litera b), partea introductivă a paragrafului (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(iii) pentru jocurile de tip pariu, jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line, taxa anuală se datorează şi se plăteşte după cum urmează:".

14. La articolul 15 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) mijloacele de joc utilizate la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României. Sistemul electronic central, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finanţelor Publice, pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine sau va permite accesul la informaţii privind totalul taxelor de participare colectate în orice zi şi totalul premiilor acordate;".

15. La articolul 15 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:

,,i) deţin toate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea şi transmiterea acestor tipuri de jocuri de noroc în mod obligatoriu pe teritoriul României pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile de noroc on-line, excepţie de la această prevedere făcând operatorii economici autorizaţi în acest domeniu într-un stat membru al Uniunii Europene şi care deţin echipamentele tehnice necesare funcţionării într-un stat membru al Uniunii Europene, cu obligaţia conectării acestora la organismele prevăzute la art. 191;

j) condiţiile suplimentare ce trebuie îndeplinite de operatorul economic pentru obţinerea licenţei de organizare şi autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

16. La articolul 15 alineatul (6) litera a), paragrafele (i) şi (iii) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(i) minimum 15 mijloace de joc pentru spaţiile în care, pe lângă celelalte activităţi care se desfăşoară în cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc;

..................................................................................................................

(iii) minimum două mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de pariu sau loto;".

17. La articolul 15 alineatul (6), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,i) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, numărul minim de agenţii prin care se realizează distribuţia biletelor de către acelaşi operator economic este de 48, câte o agenţie în fiecare reşedinţă de judeţ şi, respectiv, fiecare sector din municipiul Bucureşti. Licenţa şi autorizaţia de organizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune permit operatorului economic care ie-a obţinut să desfăşoare activitatea pe întregul teritoriu al României, fără a fi necesară obţinerea de autorizaţii, aprobări, taxe suplimentare, avize ori licenţe din partea autorităţilor locale. Anterior începerii activităţii pe raza unei localităţi, operatorul economic autorizat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă va informa, în termen de 5 zile anterior începerii activităţii, prin adresă, autoritatea administraţiei publice locale competente despre începerea activităţii, comunicându-i data începerii activităţii şi transmiţându-i copii după licenţa şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune. Distribuţia-vânzarea cartoanelor bingo se realizează prin toate formele permise de lege în materia vânzării-cumpărării. Vânzarea cartoanelor se va putea face prin personal propriu angajat, prin mandatari pe bază de comision, prin puncte de vânzare fixe (inclusiv sistem on-line) sau mobile;".

18. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi exploatează, pe bază de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor pot organiza turnee de poker în baza unui regulament aprobat de comisie şi cu condiţia plăţii taxei de organizare. Cuantumul taxei de organizare anuale este cel stabilit prin anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă şi constituie venit la bugetul de stat."

19. La articolul 17 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele h1) şi h2), cu următorul cuprins:

,,h1) constatarea unor nereguli în ceea ce priveşte evidenţierea câştigurilor acordate, reţinerea la sursă a sumelor aferente şi neplata acestora sau plata cu o întârziere mai mare de 30 de zile, precum şi în ceea ce priveşte nerespectarea oricăror condiţii de licenţiere şi autorizare stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau prin alte reglementări specifice;

h2) constatarea în activitatea de jocuri de noroc a nerespectării prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;".

20. La articolul 18, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. i se încredinţează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul ţării, organizarea şi exploatarea de jocuri loto şi pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1), inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sistemelor de telefonie fixă sau mobilă.

........................................................................................................................

(5) In vederea realizării obiectului de activitate, Compania Naţională «Loteria Română» - S.A. poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, pentru care deţine sau obţine licenţă şi autorizaţie în condiţiile legii."

21. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

„Art. 191. - (1) Controlul tehnic, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă ori mobilă se realizează de instituţii sau autorităţi de stat, abilitate în acest sens, sau de operatori economici autorizaţi de comisie.

(2) Operatorii economici autorizaţi potrivit alin. (1) vor permite accesul necondiţionat al tuturor instituţiilor cu competenţe în întregul domeniu de activitate gestionat.

(3) Condiţiile de autorizare a respectivilor operatori economici vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

22. La articolul 22, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi posibilitatea aplicării sancţiunii complementare potrivit alin. (4):

a) alterarea mijloacelor de joc sau modificarea de orice natură adusă acestora, a echipamentelor tehnice, a evidenţelor de gestiune a participanţilor, a câştigurilor acordate şi a sumelor aferente operaţiunilor desfăşurate, precum şi asupra elementelor de şansă, hazard, a sistemelor de identificare a clienţilor ori de gestionare a operaţiunilor financiare efectuate de aceştia sau a oricăror cerinţe stabilite şi impuse prin reglementările specifice acestui domeniu;

b) permiterea, în cadrul desfăşurării activităţilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), a oricărui tip de operaţiuni de creditare a participanţilor la jocul de noroc;

c) promovarea, de către organizatorul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul oricărui mijloc de tip interfaţă de conectare, de participare, de transmitere a jocurilor de noroc sau prin orice alte platforme şi mijloace asimilate, a entităţilor şi a oricăror mijloace de creditare a jucătorilor în scopul participării la activităţile organizate în acest domeniu;

d) promovarea, prin intermediul activităţilor de joc de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), a oricăror servicii, mijloace şi activităţi care sunt interzise sau nu sunt reglementate prin intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă ori altor reglementări specifice.

(4) La constatarea săvârşirii oricăreia dintre faptele contravenţionale prevăzute la alin. (3), comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura revocării licenţei de organizare a jocurilor de noroc."

23. La articolul 23 alineatul (2), litera a) se abrogă.

24. La articolul 23, alineatul (4) se abrogă.

25. La articolul 25, după litera e) se introduc şase noi litere, literele f)-k), cu următorul cuprins:

,,f) comunică autorităţilor competente informaţii false cu privire la activitatea de jocuri de noroc pe care o desfăşoară, organizează sau o exploatează, refuză să furnizeze informaţiile solicitate ori obstrucţionează controlul efectuat de organele cu atribuţii de supraveghere şi control în acest domeniu;

g) comunică autorităţilor competente informaţii incomplete, în scopul de a disimula anumite situaţii reale referitoare la

activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidenţa prevederilor art. 17 alin. (2);

h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul unor echipamente şi mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-şi disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operaţiunilor financiare aferente;

i) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), deşi face parte din personalul şi conducerea persoanei juridice care este parte contractuală, privind orice activitate conexă ori legată de jocul de noroc, în relaţie cu organizatorul autorizat pe teritoriul României, sau deţine calitatea de asociat ori acţionar în cadrul acestei persoane juridice;

j) influenţează sau alterează rezultatele unui joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), indiferent dacă are calitatea de organizator, participant ori dacă deţine controlul direct sau indirect asupra activităţii de jocuri de noroc în cauză;

k) participă pe teritoriul României la activităţi de joc de noroc care nu sunt autorizate pe teritoriul României, organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă ori mobilă sau a oricăror mijloace asimilate."

26. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Reclama, publicitatea sau orice activitate cu caracter promoţional privind activităţile şi jocurilor interzise, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

(2) Desfăşurarea activităţilor de marketing, reclamă, publicitate sau orice alte activităţi cu caracter promoţional privind jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) ori activităţile şi serviciile conexe acestora, care nu sunt autorizate pe teritoriul României, constituie contravenţie si se pedepseşte cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei."'

27. La articolul 29, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc sau operatorii economici autorizaţi să exercite controlul tehnic, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă sunt obligaţi să constituie un fond de garanţie, pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri, masă de joc din cazinou ori pentru fiecare locaţie, după caz, până la data depunerii documentaţiei în vederea acordării licenţei de organizare a jocurilor de noroc, în favoarea organului fiscal teritorial la care sunt înregistraţi, prin:".

28. La articolul 29 alineatul (8), după litera e) se introduc patru noi litere, literele f)-i), cu următorul cuprins:

,,f) 400.000 lei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

g) 600.000 lei pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

h) 1.000.000 lei pentru jocurile de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e), f), g) şi h), organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

i) 10.000.000 lei pentru operatorii economici autorizaţi să exercite controlul tehnic, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă  sau  mobilă, jocuri  de  noroc on-line organizate  prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă."

29. La anexă, punctul 1 „Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc" punctul I, după litera G se introduc 5 noi litere, literele H-L, cu următorul cuprins:

„H. Pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line: 100.000 lei I. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 100.000 lei

J. Pentru jocurile de noroc on-line: 400.000 lei

K. Pentru jocurile loto on-line: 500.000 lei

L. Pentru pariurile mutuale on-line: 200.000 lei".

30. La anexă, punctul 1 „Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc" punctul II, literele C, F şi G se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„C. Pentru pariuri în cotă fixă şi pariuri on-line: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 250.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic

.............................................................................................................................

F. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 30.000 lei pentru fiecare sală, precum şi 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor

G. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 10% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic".

31. La anexă, punctul 1 „Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc", punctul II, după litera G se introduc patru noi litere, literele H-K, cu următorul cuprins:

„H. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 10% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic

I. Pentru jocurile de noroc on-line: 1,5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic

J. Pentru jocurile loto on-line: 800.000 lei

K. Pentru pariurile mutuale on-line: 400.000 lei".

32. La anexă, punctul 2 „Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc", după litera G se introduc trei noi litere, literele H-J, cu următorul cuprins:

„H. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc de tip pariuri în cotă fixă on-line: 1.000.000 lei

I. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 500.000 lei

J. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc on-line: 1.000.000 lei".

33. La anexă, după punctul 2 „Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc" se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

,,3.Taxa de organizare pentru turnee de poker: 200.000 lei".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 246/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 246 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu