Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.222 din 21.11.2012

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 27 noiembrie 2012SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează: 1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 , cu următorul cuprins: Articolul 11 Practicienii în insolvenţă compatibili, autorizaţi în condiţiile legii, pot îndeplini, pe tot teritoriul României, calitatea de administrator judiciar, lichidator, conciliator, precum şi orice altă calitate prevăzută de lege. Îndeplinirea acestor calităţi se face prin preluarea funcţiei şi exercitarea atribuţiilor specifice în condiţiile legii şi ale actului de numire ori a hotărârii de desemnare. 2. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 31 şi 32 , cu următorul cuprins: Articolul 31 Conciliatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau cele stabilite de instanţa de judecată, în cadrul procedurii de concordat preventiv. Articolul 32 Mandatarul ad-hoc este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau cele stabilite de instanţa de judecată, în cadrul mandatului ad-hoc. 3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Practicienii în insolvenţă compatibili îşi pot exercita profesia în cabinete individuale, societăţi profesionale cu răspundere limitată (SPRL) şi întreprinderi unipersonale cu răspundere limitată sau pot avea calitatea de colaboratori ori angajaţi ai uneia dintre formele de exercitare a profesiei.(2) Un practician în insolvenţă compatibil îşi poate exercita activitatea într-o singură formă de organizare a profesiei şi va putea avea calitatea de asociat într-o singură societate profesională sau întreprindere profesională unipersonală, cu excepţia constituirii de filiale ale societăţii profesionale cu răspundere limitată (SPRL), în care este partener.(3) Practicienii în insolvenţă cu studii juridice beneficiază de vechime în specialitate. 4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Cabinetul individual se constituie pe baza deciziei practicianului în insolvenţă compatibil şi se înregistrează în Registrul formelor de organizare. 5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Societatea profesională cu răspundere limitată, denumită în continuare SPRL, se constituie prin contract de societate, prin asocierea practicienilor în insolvenţă compatibili. 6. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12Pot deţine calitatea de asociaţi 2 sau mai mulţi practicieni în insolvenţă definitivi compatibili. 7. La articolul 21, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 21(1) În mod excepţional, se poate constitui şi o întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, denumită în continuare IPURL, fie prin actul de voinţă al unui singur practician în insolvenţă compatibil, fie ca urmare a decesului, incompatibilităţii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociaţi dintr-o SPRL, care au ca efect reducerea asociaţilor la unul singur, dacă acest din urmă asociat optează pentru organizarea activităţii sale sub forma IPURL.(2) O persoană care a optat să îşi exercite profesia ca asociat unic într-o IPURL nu mai poate avea calitatea de asociat în altă IPURL. O IPURL nu poate avea ca asociat unic o altă IPURL şi nu poate constitui filiale. 8. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25(1) Este nedemnă de a fi practician în insolvenţă persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei, inclusiv orice infracţiune de corupţie, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care determină incapacitatea legală de a dobândi sau deţine calitatea de fondator, administrator, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societăţi comerciale şi de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare. Nedemnitatea se constată de Consiliul naţional de conducere al UNPIR, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu. 9. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Practicienii în insolvenţă incompatibili nu pot exercita atribuţiile prevăzute de lege în competenţa lor şi nu pot fi aleşi în organele de conducere ale UNPIR şi filialelor acesteia, pe perioada existenţei stării de incompatibilitate. 10. La articolul 26 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)calitatea de avocat, expert contabil, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator ori expert tehnic judiciar, care lucrează în interiorul profesiei. 11. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 33(1) La începutul exercitării profesiei, practicianul în insolvenţă efectuează un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de practician în insolvenţă stagiar. Sunt scutite de stagiu persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridică ori economică. La calculul perioadei de 10 ani se va ţine cont şi de perioada în care persoanele au fost deputaţi sau senatori, în comisiile de specialitate juridică ori economică, fără ca aceasta să depăşească jumătate din durata celor 10 ani. 12. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Sunt scutite de stagiu persoanele care au promovat examenul de admitere în profesie şi care au avut calitatea de angajat, pe o funcţie economică sau juridică, într-un cabinet individual, într-o SPRL ori într-o IPURL cel puţin 3 ani. 13. La articolul 36, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)prin decizie a Instanţei de disciplină, în cazurile în care împotriva practicianului în insolvenţă s-a luat măsura suspendării, ca sancţiune disciplinară conform Statutului UNPIR; 14. La articolul 41, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Sunt atribuţii ale practicianului în insolvenţă care nu pot fi exercitate prin reprezentare, potrivit alin. (3), următoarele:a)notificarea debitorului şi a creditorilor, întocmirea tabelelor de creanţe, formularea contestaţiilor la cererile de admitere a creanţelor; b)verificarea fiecărei creanţe şi a documentelor justificative depuse, pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe, putând solicita părţilor, atunci când consideră necesar, orice alte explicaţii, informaţii şi documente suplimentare; c)convocarea şi prezidarea adunărilor creditorilor, acţionarilor, asociaţilor ori membrilor debitorului persoană juridică, dacă legea nu dă aceste atribuţii în sarcina altor persoane; d)valorificarea bunurilor şi drepturilor din averea debitorului; e)elaborarea planului de reorganizare judiciară a debitorului, în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege; f)supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; g)conducerea, integrală sau în parte, a activităţii debitorului, atunci când legea ori instanţa fixează această atribuţie în sarcina practicianului în insolvenţă; h)încheierea de tranzacţii şi convenţii arbitrale, descărcarea de datorii, descărcarea fideiusorilor, garanţilor şi avaliştilor, renunţarea la privilegii şi garanţii reale, în condiţiile legii şi sub condiţia confirmării de către instanţa de judecată; i)distribuirea, în condiţiile legii, a sumelor aflate sau intrate în conturile debitorului după deschiderea unei proceduri colective, precum şi a sumelor rezultate din lichidare; j)semnarea bilanţului final de lichidare; k)menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor, introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, precum şi a transferurilor cu caracter patrimonial, a operaţiunilor comerciale încheiate de debitor şi a constituirii de privilegii şi garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor sau, după caz, ale acţionarilor, asociaţilor ori membrilor debitorului persoană juridică; l)elaborarea şi susţinerea rapoartelor periodice în procedurile de insolvenţă, concordat preventiv sau mandat ad-hoc; m)elaborarea şi întocmirea de expertize privind activităţile cuprinse în procedurile prevăzute la art. 1, atât la cererea părţilor, a instanţei de judecată, cât şi a altor organe judiciare, inclusiv cele de urmărire penală; n)efectuarea, după caz, a demersurilor pentru soluţionarea oricărei dispute între debitor şi creditori ori între creditori; o)orice alte atribuţii exprese prevăzute prin lege, prin actul de numire, prin hotărârea de desemnare sau stabilite de orice instanţă în sarcina lor. 15. La articolul 44, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins:(4) Membrii UNPIR aflaţi în situaţia de incompatibilitate îşi pierd dreptul de a desfăşura activitatea de practician în insolvenţă pe întregul teritoriu al României şi dreptul de a fi aleşi în organele de conducere ale UNPIR şi ale filialelor sale, pe perioada existenţei stării de incompatibilitate. 16. La articolul 46 se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu următorul cuprins:(2) Utilitatea publică nu se extinde şi asupra formelor de organizare profesională. 17. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 54(1) Congresul UNPIR se constituie din membrii Consiliului naţional de conducere al UNPIR, membrii consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, instanţelor de disciplină, precum şi din câte un reprezentant la 20 de membri din fiecare filială, desemnat de adunarea generală. 18. La articolul 55 alineatul (1), literele c) , g) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)ratifică bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea reprezentanţilor permanenţi a UNPIR;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... g)hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului naţional de conducere al UNPIR, la propunerea Instanţei superioare de disciplină. Hotărârile Congresului UNPIR sunt definitive. Contestaţiile împotriva sancţiunilor hotărâte de Congresul UNPIR pot fi formulate în termen de 15 zile de la data comunicării, în scris, a hotărârii şi se judecă de către Curtea de Apel Bucureşti, conform procedurii contenciosului administrativ;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... i)alege şi revocă membrii Instanţei superioare de disciplină; 19. La articolul 55, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6) , cu următorul cuprins:(5) Congresul UNPIR alege preşedintele UNPIR, precum şi membrii Consiliului naţional al UNPIR de conducere dintre persoanele desemnate de adunările generale ale filialelor şi de Consiliul naţional de conducere al UNPIR în exerciţiu, conform procedurii prevăzute în Statut.(6) Congresul UNPIR poate hotărî înfiinţarea Institutului Naţional de Pregătire a Practicienilor în Insolvenţă, denumit în continuare INPPI, care dobândeşte personalitate juridică la data înfiinţării lui, în condiţiile legii şi ale Statutului. Organizarea INPPI se va reglementa prin Statutul său de organizare şi funcţionare. 20. După articolul 55 se introduc două noi articole, articolele 551 şi 552 , cu următorul cuprins: Articolul 551 (1) INPPI este persoană juridică de drept privat, nonprofit, care nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare. INPPI funcţionează sub autoritatea Adunării reprezentanţilor permanenţi a UNPIR.(2) INPPI are buget propriu, care se aprobă anual de către Adunarea reprezentanţilor permanenţi a UNPIR.(3) Adunarea Reprezentanţilor Permanenţi a UNPIR adoptă şi modifică Statutul INPPI, prin care se stabilesc organizarea şi funcţionarea acestuia.(4) Conducerea INPPI este asigurată de Consiliul de conducere al INPPI, denumit în continuare Consiliul Institutului.(5) Consiliul Institutului este format din 5 membri desemnaţi pentru o perioadă de 4 ani de către Adunarea reprezentanţilor permanenţi a UNPIR, conform Statutului INPPI.(6) Preşedintele INPPI este şi preşedintele Consiliului Institutului.(7) Conducerea executivă a INPPI este asigurată de un director executiv numit de Adunarea reprezentanţilor permanenţi a UNPIR.(8) Veniturile INPPI provin din:a)resurse provenite de la bugetul UNPIR; b)donaţii, sponsorizări sau legate; c)venituri realizate din activităţi didactice; d)alte venituri, în condiţiile legii. Articolul 552 (1) INPPI are următoarele atribuţii:a)organizează formarea profesională iniţială şi perfecţionarea profesională a practicienilor în insolvenţă; b)elaborează programele de studiu ale practicienilor în insolvenţă stagiari; c)organizează examenul de definitivat, în conformitate cu regulamentul de organizare şi desfăşurare aprobat de Consiliul naţional de conducere al UNPIR. (2) Cursurile organizate de INPPI sunt obligatorii pentru practicienii în insolvenţă stagiari şi se stabilesc prin Statutul INPPI.(3) Certificatul eliberat absolvenţilor care au promovat examenul de definitivat atestă formarea profesională iniţială în profesia de practician în insolvenţă. 21. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 56Adunarea reprezentanţilor permanenţi a UNPIR este constituită din membrii Consiliului naţional de conducere al UNPIR şi preşedinţii consiliilor de conducere aleşi ai filialelor UNPIR. Adunarea reprezentanţilor permanenţi a UNPIR se întruneşte semestrial, aprobă situaţiile financiare ale UNPIR şi adoptă hotărâri ce urmează a fi supuse ratificării proximului Congres al UNPIR. 22. La articolul 58, partea introductivă se modifică şi va avea următorul conţinut: Articolul 58Consiliul naţional de conducere al UNPIR este format din 17 membri titulari, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte, 2 vicepreşedinţi, 13 membri, precum şi 5 membri supleanţi şi are următoarele atribuţii principale: 23. La articolul 58, după litera p) se introduce o nouă literă, litera r) , cu următorul cuprins: r)soluţionează plângerile împotriva membrilor Instanţei superioare de disciplină şi face propuneri de sancţionare a acestora, pe care le supune hotărârii Congresului UNPIR. 24. La articolul 59, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Preşedintele UNPIR reprezintă Uniunea în faţa autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. Acesta poate delega atribuţiile sale, pe timp limitat, de regulă prim-vicepreşedintelui sau unuia dintre vicepreşedinţi. 25. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 60(1) Pe lângă Consiliul naţional de conducere al UNPIR funcţionează Comisia de cenzori.(2) Comisia de cenzori este formată din 5 cenzori, dintre care cel puţin 2 sunt experţi contabili şi 3 practicieni în insolvenţă compatibili. Comisia are ca principală atribuţie supravegherea modului de gestionare a fondului de lichidare prevăzut la art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 26. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 601 , cu următorul cuprins: Articolul 601 – Dobânzile la sumele virate cu titlu de fond de lichidare în contul UNPIR se fac venit la acelaşi fond şi pot fi folosite doar cu acest titlu. 27. La articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 62(1) Adunarea generală a filialelor este formată din membri practicieni în insolvenţă, cu domiciliul, respectiv cu sediul principal stabilit în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz. Practicienii în insolvenţă incompatibili nu au drept de vot în Adunarea generală a filialei. 28. La articolul 63, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)alege şi revocă preşedintele, membrii consiliului de conducere, ai instanţei de disciplină a filialei; d)propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru funcţia de preşedinte, Consiliul naţional de conducere al UNPIR, Instanţa superioară de disciplină, instanţele locale de disciplină şi Comisia de cenzori, în conformitate cu normele de desemnare prevăzute în Statut; 29. La articolul 65, alineatul (1) se abrogă. 30. La capitolul VI, după secţiunea a 3-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 4-a , cuprinzând articolele 661-663, cu următorul cuprins: Secţiunea a 4-aOrganele jurisdicţionale de disciplină ale UNPIR Articolul 661 (1) Pe lângă Consiliul naţional de conducere funcţionează Instanţa superioară de disciplină.(2) Instanţa superioară de disciplină este compusă din 9 membri titulari - preşedintele şi 8 membri - şi 3 membri supleanţi, desemnaţi de Congresul UNPIR pentru o perioadă de 4 ani dintre practicienii în insolvenţă compatibili şi care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.(3) Instanţa superioară de disciplină are următoarele atribuţii:a)soluţionează, în complet de 3 membri, contestaţiile împotriva hotărârilor instanţelor locale de disciplină; b)soluţionează, în complet de 3 membri, plângerile împotriva membrilor Consiliului naţional de conducere al UNPIR şi face propuneri de sancţionare a acestora, pe care le supune hotărârii Congresului UNPIR; c)soluţionează, în complet de 3 membri, plângerile împotriva membrilor consiliilor filialelor UNPIR şi ai instanţelor disciplinare locale; d)dispune strămutarea plângerilor disciplinare, în condiţiile stabilite de Regulamentul privind procedura disciplinară şi aplicarea sancţiunilor, sau orice alte măsuri necesare înfăptuirii justiţiei disciplinare. (4) Împotriva deciziei Instanţei superioare de disciplină persoana lezată poate formula acţiune în contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Articolul 662 În localităţile în care îşi desfăşoară activitatea curţile de apel se înfiinţează instanţele locale disciplinare ale UNPIR. Articolul 663 (1) La instanţele locale de disciplină vor fi arondate filialele ale căror membri îşi desfăşoară activitatea în raza tribunalelor aparţinând curţilor de apel respective.(2) Instanţele locale de disciplină sunt compuse din 7 membri titulari - preşedintele şi 6 membri - desemnaţi de adunările generale pentru o perioadă de 4 ani dintre membrii practicieni în insolvenţă, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.(3) Preşedintele instanţei locale de disciplină va fi ales de către membrii acestei instanţe.(4) Criteriile de alegere a membrilor instanţelor locale de disciplină sunt stabilite în Statut.(5) Instanţa locală de disciplină soluţionează abaterile, în primă instanţă în complet de 3 membri.(6) Hotărârile instanţei locale de disciplină sunt definitive şi executorii. Executarea poate fi suspendată, la cerere, prin hotărâre a Instanţei superioare de disciplină, care va judeca o astfel de cerere de suspendare de urgenţă şi cu precădere. 31. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 67(1) UNPIR are obligaţia să reactualizeze periodic pe site-ul său oficial Tabloul practicienilor în insolvenţă din Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, denumit în continuare Tabloul UNPIR. Informaţiile şi datele care se înscriu în Tabloul UNPIR se stabilesc prin Statut. 32. La articolul 73, după litera k) se introduc patru noi litere, literele l) , m) , n) și o) , cu următorul cuprins: l)nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (10) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare; m)necalcularea şi nevirarea, în primele 10 zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară, a procentului de 2% prevăzut de art. 4, din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă; n)declanşarea de către practicianul în insolvenţă a unor măsuri asigurătorii sau a procedurii de executare silită asupra fondului de lichidare; o)exercitarea de către practicianul în insolvenţă incompatibil a oricărei activităţi prevăzute la art. 11 în competenţa practicienilor în insolvenţă compatibili. 33. La articolul 74 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 74(1) Sancţiunile disciplinare care se aplică practicienilor în insolvenţă, inclusiv reprezentanţilor formelor de organizare profesională desemnaţi să exercite atribuţiile de administrator judiciar sau lichidator în numele formei de organizare, în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite sunt următoarele: 34. La articolul 74, alineatele (3) , (4) şi (6) se abrogă. 35. După articolul 76 se introduce un nou articol, articolul 761 , cu următorul cuprins: Articolul 761 Pentru procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, practicienii în insolvenţă sunt scutiţi de la plata taxelor privind operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Birou Carte Funciară. Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, VIOREL HREBENCIUC PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 222/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 222 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu