E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.177 din 18.07.2017

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 21 iulie 2017SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2017, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins: La articolul 13 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k) , cu următorul cuprins:k)asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, cu excepţia celor care obţin venituri din exploatarea proprietăţii comune, potrivit legii. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 47 care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (52) şi art. 52, pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul trimestrului respectiv investit în activele prevăzute la alin. (1), puse în funcţiune începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit.
2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins: 11 . La articolul 25 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c)cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor titlului VII. Aceste cheltuieli sunt deductibile în următoarele situaţii/condiţii:1. bunurile/mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră, în condiţiile stabilite prin norme; 2. bunurile/mijloacele fixe amortizabile pentru care au fost încheiate contracte de asigurare; 3. bunurile/mijloacele fixe amortizabile degradate calitativ, dacă se face dovada distrugerii; 4. alimentele destinate consumului uman, cu data-limită de consum aproape de expirare, altele decât cele aflate în situaţiile/condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2, dacă transferul acestora este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare; 5. subprodusele de origine animală, nedestinate consumului uman, altele decât cele aflate în situaţiile/condiţiile prevăzute la pct. 1-3, dacă eliminarea acestora este efectuată potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare; 6. produsele agroalimentare, devenite improprii consumului uman sau animal, dacă direcţionarea/dirijarea vizează transformarea acestora în compost/biogaz sau neutralizarea acestora, potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare; 7. alte bunuri decât cele aflate în situaţiile/condiţiile prevăzute la pct. 1-6, dacă termenul de valabilitate/expirare este depăşit, potrivit legii; 3. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 21 şi 22, cu următorul cuprins: 21 . La articolul 47, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice române care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. Prevederile prezentului titlu prevalează faţă de prevederile Legii nr. 170/2016.
22 . La articolul 48, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. d) este îndeplinită la data înregistrării în registrul comerţului.
4. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins: 31 . La articolul 48, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
(8) Persoanele juridice române care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 şi care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro - 500.000 euro, inclusiv, îndeplinind şi celelalte condiţii prevăzute la art. 47 alin. (1), sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu luna următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, inclusiv. Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, respectiv prin excepţie de la prevederile art. 41 şi 42, până la acest termen se calculează, se declară şi se plăteşte impozitul specific unor activităţi, respectiv impozitul pe profit, pentru perioada 1 ianuarie 2017 - sfârşitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Impozitul specific unor activităţi aferent acestei perioade se determină prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017 - sfârşitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Pentru determinarea impozitului specific unor activităţi se aplică şi celelalte reguli prevăzute de Legea nr. 170/2016. Impozitul pe profit se determină luând în considerare veniturile şi cheltuielile înregistrate în această perioadă, iar rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade.
5. La articolul I, după punctul 6 se introduc trei noi puncte, punctele 61 -63, cu următorul cuprins: 61 . La articolul 53 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e)veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor; 62 . Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii Art. 54. - Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 52 , se vor lua în calcul aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53.»

63 . La articolul 55, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse la art. 47 alin. (1) lit. d) şi e) nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor.
6. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins: 71 . La articolul 76 alineatul (4), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:t)primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro; 7. La articolul I punctul 8, articolul 78 alineatul (2) litera a), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins: (iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizează servicii medicale furnizate angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea sa, aşa cum este definită la art. 77 alin. (3); 8. La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins: 81 . La articolul 107, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: (51 ) Procedura de aplicare a prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 lit. a3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de care beneficiază persoanele fizice care obţin venituri individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică şi pentru care stabilirea venitului anual din activităţi agricole se efectuează pe baza normelor de venit, se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 9. La articolul I, după punctul 9 se introduc cinci noi puncte, punctele 91-95, cu următorul cuprins: 91 . La articolul 114 alineatul (2), după litera a1) se introduc două noi litere, literele a^2) şi a^3) , cu următorul cuprins: a^2) indemnizaţiile pentru limită de vârstă acordate în condiţiile Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor; a^3) indemnizaţiile lunare acordate persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, potrivit prevederilor Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român; 92 . La articolul 115, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11 ) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) contribuabilii care obţin venituri din activităţile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. g), care fac dovada înregistrării fiscale pentru activitatea respectivă, potrivit legislaţiei în materie, prin depunerea declaraţiei pe propria răspundere, la plătitorii de venituri, la momentul plăţii veniturilor. 93 . La articolul 125, ultima teză a alineatului (1) şi alineatul (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: În cazul asocierilor cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, sunt aplicabile prevederile alin. (7)-(9). ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(7) Obligaţia înregistrării veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţilor desfăşurate în cadrul asocierilor cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, revine persoanei juridice. 94 . La articolul 125, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins: (81 ) În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, şi o persoană fizică sau orice altă entitate - asociere fără personalitate juridică, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net pentru activitatea desfăşurată de persoana fizică, persoana juridică distribuie un venit net/o pierdere netă proporţional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere, determinate potrivit prevederilor titlului II. Pentru venitul net/pierderea netă obţinută de persoanele fizice din asociere se aplică regimul fiscal stabilit potrivit prevederilor alin. (8). 95 . La articolul 139 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins: o)indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator sau din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, primite pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale este suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 143 alin. (2), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical; 10. La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 171, cu următorul cuprins: 171 . La articolul 155 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125; 11. La articolul I, după punctul 21 se introduc trei noi puncte, punctele 211 -213, cu următorul cuprins: 211 . La articolul 169 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c)Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum şi casele sectoriale de pensii pentru sumele reprezentând pensii prevăzute la art. 168 alin. (10), pensii sau diferenţe de pensii stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii sau potrivit legislaţiei în materie aferente perioadelor în care contribuţia a fost suportată de contribuabil potrivit legii, precum şi pentru persoanele preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; 212 . La articolul 169 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e) , cu următorul cuprins:e)entităţile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. k) pentru sumele reprezentând pensii prevăzute la art. 168 alin. (10), pensii sau diferenţe de pensii stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii sau potrivit legislaţiei în materie aferente perioadelor în care contribuţia a fost suportată de contribuabil potrivit legii. 213 . La articolul 169, alineatele (3) -(32) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la art. 168 alin. (10), cu excepţia veniturilor din pensii, sume reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective. (31 ) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul sumelor reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde stabilite prin lege, acordate pentru perioade anterioare. (32 ) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând pensii prevăzute la art. 168 alin. (10), pensii sau diferenţe de pensii stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, pentru perioadele în care contribuţia a fost suportată de contribuabil potrivit legii, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume prin depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1).
12. La articolul I, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 221, cu următorul cuprins: 221 . La articolul 171, denumirea marginală a articolului şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, precum şi din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(2) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă venitul din asociere. 13. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul cuprins: 251 . La articolul 174 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d)plătitorii de venituri pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, precum şi din arendarea bunurilor agricole, impozitate în regim de reţinere la sursă. 14. La articolul I punctul 32, litera c) a alineatului (1) al articolului 179 se modifică şi va avea următorul cuprins: c)venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125; 15. La articolul I, după punctul 33 se introduc douăzeci şi şapte de noi puncte , punctele 34-60, cu următorul cuprins : 34. La articolul 281, alineatele (1) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 281(1) Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor, în conformitate cu regulile stabilite de prezentul articol. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(8) În cazul livrărilor de bunuri şi al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin. (7), cum sunt livrările de gaze naturale, de apă, de energie electrică, serviciile de telefonie, de închiriere, de leasing, de consesionare, de arendare de bunuri, de acordare cu plată pentru o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil, şi alte livrări/prestări asemenea, se consideră că livrarea de bunuri/prestarea de servicii este efectuată la fiecare dată prevăzută în contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor prestate sau, în lipsa unei astfel de prevederi contractuale, la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăşi un an. 35. La articolul 281, alineatul (9) se abrogă. 36. La articolul 286 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)pentru operaţiunile prevăzute la art. 270 alin. (4) şi (5), pentru transferul prevăzut la art. 270 alin. (10) şi pentru achiziţiile intracomunitare considerate ca fiind cu plată şi prevăzute la art. 273 alin. (2) şi (3), preţul de cumpărare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absenţa unor astfel de preţuri de cumpărare, preţul de cost, stabilit la data livrării. În cazul în care bunurile reprezintă active corporale fixe sau bunuri de natură alimentară, baza de impozitare se stabileşte conform procedurii stabilite prin normele metodologice; 37. La articolul 287, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis şi confirmat printr-o sentinţă judecătorească, prin care creanţa creditorului este modificată sau eliminată.Ajustarea este permisă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de confirmare a planului de reorganizare, iar, în cazul falimentului beneficiarului, începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii prevăzute de legislaţia insolvenţei, hotărâre rămasă definitivă/definitivă şi irevocabilă, după caz. Ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunţat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv hotărârea judecătorească de închidere a procedurii prevăzute de legislaţia insolvenţei, sub sancţiunea decăderii. Ajustarea este permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, conform Codului de procedură fiscală. Prin efectuarea ajustării se redeschide rezerva verificării ulterioare pentru perioada fiscală în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru operaţiunea care face obiectul ajustării. În cazul în care, ulterior pronunţării hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii prevăzute de legislaţia insolvenţei, în cazul falimentului beneficiarului, sau pronunţării hotărârii judecătoreşti de confirmare a planului de reorganizare, sunt încasate sume aferente creanţelor scoase din evidenţa contabilă, în cazul falimentului, sau sume aferente creanţelor modificate sau eliminate prin planul de reorganizare, se anulează ajustarea efectuată, corespunzător sumelor respective, prin decontul perioadei fiscale în care acestea sunt încasate; 38. La articolul 316, alineatele (8) , (9) , litera h) a alineatului (11), partea introductivă şi litera e) ale alineatului (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(8) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) şi (6).(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), organele fiscale competente nu înregistrează în scopuri de TVA persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în Romania, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prezintă risc fiscal ridicat. Prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... h)dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, prezintă risc fiscal ridicat. Prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal.
(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (11) lit. a)-e) şi h), organele fiscale înregistrează persoanele impozabile la solicitarea acestora, astfel: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... e)în situaţia prevăzută la alin. (11) lit. h), dacă încetează situaţia care a condus la anulare, respectiv societatea nu mai prezintă risc fiscal ridicat, conform criteriilor stabilite la alin. (11) lit. h), de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.
39. La articolul 316, alineatul (19) se abrogă. 40. La articolul 336, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4. autoritatea competentă reprezintă:a)direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, denumite în continuare autoritate fiscală teritorială; b)structura cu atribuţii de monitorizare, control şi/sau soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central, denumită în continuare autoritate fiscală centrală; c)structura cu atribuţii în elaborarea legislaţiei privind regimul accizelor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central, denumită în continuare autoritate fiscală centrală; d)structurile de specialitate din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, denumite în continuare autoritate vamală centrală sau teritorială, după caz; e)direcţiile regionale vamale sau birourile vamale de interior şi/sau birourile vamale de frontieră, denumite în continuare autoritate vamală teritorială; 41. La articolul 342, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 342(1) Nivelul accizelor este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul titlu. Nivelul accizelor aplicabil în anul 2017 este prevăzut în coloana 3 din anexa nr. 1. Începând cu anul 2018 inclusiv, nivelul accizelor aplicabil de la data de 1 ianuarie a fiecărui an, respectiv 1 aprilie a fiecărui an pentru ţigarete este nivelul prevăzut în coloanele 4-8 din anexa nr. 1, actualizat conform prevederilor alin. (2).(2) Cu excepţia produselor accizabile care se regăsesc la nr. crt. 6 din anexa nr. 1, nivelul accizelor prevăzut în coloanele 4-8 din anexa nr. 1 se actualizează cu creşterea preţurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, faţă de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, până cel mai târziu pe data de 20 octombrie a fiecărui an. 42. La articolul 342, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13) , cu următorul cuprins:
(13) În perioada 1 iulie 2017-31 martie 2018 inclusiv, acciza specifică pentru ţigarete este de 333,582 lei/1.000 ţigarete.
43. Articolul 359 se modifică şi va avea următorul cuprins :

«Reguli generale Art. 359. - (1) Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se efectuează de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.
(2) Procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice la propunerea A.N.A.F.»

44. Articolele 360 şi 361 se abrogă. 45. La articolul 363, alineatul (4) se abrogă. 46. La articolul 366, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) , cu următorul cuprins:
(3) Soluţionarea contestaţiilor potrivit alin. (2) se realizează de către structura cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central.(4) Procedura de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
47. La articolul 369, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Antrepozitarul autorizat poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei pentru un antrepozit fiscal la structura cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central, potrivit legislaţiei privind contenciosul administrativ.
48. La articolul 371, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 371(1) Destinatarul înregistrat poate să îşi desfăşoare activitatea în această calitate numai în baza autorizaţiei valabile emise de autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1), potrivit prevederilor din normele metodologice. 49. La articolul 374, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) a respins cererea de autorizare a unui destinatar înregistrat, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie la structura cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central, conform prevederilor legislaţiei privind contenciosul administrativ.
50. La articolul 377, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) În cazuri excepţionale când interesele legitime ale destinatarului înregistrat impun aceasta, autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) poate decala termenul de intrare în vigoare a deciziei de revocare, la o dată ulterioară.
(4) Destinatarul înregistrat nemulţumit poate contesta decizia de revocare a autorizaţiei la structura cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central, potrivit legislaţiei privind contenciosul administrativ.
51. La articolul 379, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 379(1) Expeditorul înregistrat în România poate să îşi desfăşoare activitatea în această calitate numai în baza autorizaţiei valabile emise de autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1). 52. La articolul 380, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 380 Autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) eliberează autorizaţia de expeditor înregistrat numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 53. La articolul 382, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) a respins cererea de autorizare a unui expeditor înregistrat, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie la structura cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central, conform prevederilor legislaţiei privind contenciosul administrativ.
54. La articolul 385, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care expeditorul înregistrat doreşte să renunţe la autorizaţie, acesta are obligaţia să notifice acest fapt autorităţii prevăzute la art. 359 alin. (1) cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care renunţarea la autorizaţie produce efecte. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(4) Expeditorul înregistrat nemulţumit poate contesta decizia de revocare a autorizaţiei la structura cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central, potrivit legislaţiei privind contenciosul administrativ.
55. La articolul 387, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 387(1) Importatorul autorizat în România poate să îşi desfăşoare activitatea în această calitate numai în baza autorizaţiei valabile emise de autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1). 56. La articolul 388, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 388 Autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) eliberează autorizaţia de importator autorizat numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 57. La articolul 390, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) a respins cererea de autorizare a unui importator autorizat, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie la structura cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central, conform prevederilor legislaţiei privind contenciosul administrativ.
58. La articolul 393, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care importatorul autorizat doreşte să renunţe la autorizaţie, acesta are obligaţia să notifice acest fapt autorităţii prevăzute la art. 359 alin. (1) cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care renunţarea la autorizaţie produce efecte. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(4) Importatorul autorizat nemulţumit poate contesta decizia de revocare a autorizaţiei la structura cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central, potrivit legislaţiei privind contenciosul administrativ.
59. La titlul VIII capitolul I, după secţiunea a 12-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 121-a, cuprinzând articolul 3931, cu următorul cuprins:

«SECŢIUNEA a 121-a Monitorizare şi control
Activitate de monitorizare şi control Art. 3931 . - Activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.»

60. După articolul 487 se introduce un nou articol, articolul 4871, cu următorul cuprins:

«Termenul de depunere a documentelor Art. 4871 . - Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

Articolul II(1) Anexa nr. 1 de la titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale" la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.(2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile prezentei legi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţiile prevăzute la alin. (3) şi (4).(3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I pct. 1, referitoare la art. 13 alin. (2) lit. k), intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.(4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I pct. 2, referitoare la art. 25 alin. (4) lit. c), art. I pct. 5, referitoare la art. 53 alin. (1) lit. e), art. I pct. 15, referitoare la art. 281 alin. (1) şi (8), art. 286 alin. (1) lit. c), art. 287 lit. d), art. 316 alin. (8), (9), alin. (11) lit. h), partea introductivă a alin. (12) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 octombrie 2017. Articolul III Solicitările adresate Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate - constituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice - şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluţionează de către aceasta. Articolul IV Ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la art. I pct. 15, referitor la art. 359 alin. (2), se emite în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul V La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 40 alin. (3) şi art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PETRU-GABRIEL VLASEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUANEXĂ (Anexa nr. 1 a titlului VIII al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza (lei/U.M.)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Alcool şi băuturi alcoolice
1 Bere, din care: hl/1 grad Plato 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
1.1. Bere produsă de producătorii independenţi a căror producţie anuală nu depăşeşte 200 mii hl 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82
2 Vinuri hl de produs
2.1. Vinuri liniştite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Vinuri spumoase 47,38 47,38 47,38 47,38 47,38 47,38
3 Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri hl de produs
3.1. liniştite, din care: 396,84 396,84 396,84 396,84 396,84 396,84
3.1.1. cidru de mere şi de pere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2. hidromel obţinut prin fermentarea unei soluţii de miere în apă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. spumoase 47,38 47,38 47,38 47,38 47,38 47,38
3.2.1. cidru de mere şi de pere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Produse intermediare hl de produs 396,84 396,84 396,84 396,84 396,84 396,84
5 Alcool etilic, din care: hl de alcool pur 3.306,98 3.306,98 3.306,98 3.306,98 3.306,98 3.306,98
5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii 1.653,49 1.653,49 1.653,49 1.653,49 1.653,49 1.653,49
Tutun prelucrat
6 Ţigarete 1.000 ţigarete 439,94 448,74 457,71 466,86 476,20 485,72
7 Ţigări şi ţigări de foi 1.000 bucăţi 303,23 303,23 303,23 303,23 303,23 303,23
8 Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete kg 383,78 398,70 416,70 435,40 457,20 480,10
9 Alte tutunuri de fumat kg 383,78 398,70 416,70 435,40 457,20 480,10
Produse energetice
10 Benzină cu plumb tonă 2.530,17 2.530,17 2.530,17 2.530,17 2.530,17 2.530,17
1.000 litri 1.948,23 1.948,23 1.948,23 1.948,23 1.948,23 1.948,23
11 Benzină fără plumb tonă 2.151,13 2.151,13 2.151,13 2.151,13 2.151,13 2.151,13
1.000 litri 1.656,36 1.656,36 1.656,36 1.656,36 1.656,36 1.656,36
12 Motorină tonă 1.796,53 1.796,53 1.796,53 1.796,53 1.796,53 1.796,53
1.000 litri 1.518.04 1.518.04 1.518.04 1.518.04 1.518.04 1.518.04
13 Păcură tonă
13.1. utilizată în scop comercial 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07
13.2. utilizată în scop necomercial 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07
14 Gaz petrolier lichefiat tonă
14.1. utilizat drept combustibil pentru motor 607,70 607,70 607,70 607,70 607,70 607,70
14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire 537,76 537,76 537,76 537,76 537,76 537,76
14.3. utilizat în consum casnic*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
15 Gaz natural GJ
15.1. utilizat drept combustibil pentru motor 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32
15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire
15.2.1. în scop comercial 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
15.2.2. în scop necomercial 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52
16 Petrol lampant (kerosen)**)
16.1. utilizat drept combustibil pentru motor tonă 2.640,92 2.640,92 2.640,92 2.640,92 2.640,92 2.640,92
1.000 litri 2.112,73 2.112,73 2.112,73 2.112,73 2.112,73 2.112,73
16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire tonă 2.226,35 2.226,35 2.226,35 2.226,35 2.226,35 2.226,35
1.000 litri 1.781,07 1.781,07 1.781,07 1.781,07 1.781,07 1.781,07
17 Cărbune şi cocs GJ
17.1. utilizate în scopuri comerciale 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
17.2. utilizate în scopuri necomerciale 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
18 Electricitate Mwh
18.1. Electricitate utilizată în scop comercial 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37
18.2. Electricitate utilizată în scop necomercial 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74

**) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.SmartCity5

COMENTARII la Legea 177/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 177 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 177/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu