E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 2 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 5 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 9 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 10 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 12 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 14 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 15 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 20 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 adauga dupa articolul 20 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 23 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 25 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 38 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 40 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 41 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 42 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 46 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 51 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 1 din actul Legea 90 1996
Articolul 1 din actul Legea 177 2000 modifica articolul 2 din actul Legea 90 1996
Articolul 2 din actul Legea 177 2000 modifica Legea 90 1996
Articolul 3 din actul Legea 177 2000 republica Legea 90 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 177 din 18 octombrie 2000

pentru modificarea si completarea Legii protectiei muncii nr. 90/1996

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 522 din 24 octombrie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea protectiei muncii nr. 90/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 23 iulie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In sensul prezentei legi, prin persoane juridice si fizice se intelege: agentii economici din sectorul public, privat si cooperatist, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei; autoritatile si institutiile publice, precum si agentii economici romani care efectueaza lucrari cu personal roman pe teritoriul altor tari in baza unor conventii internationale sau contracte bilaterale; asociatiile, fundatiile si organizatiile nonprofit, respectiv membrii asociatiilor familiale constituite cu respectarea prevederilor legale, persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si persoanele fizice care angajeaza personal prin incheierea unui contract individual de munca sau prin incheierea unei conventii civile de prestari de servicii, potrivit legii."
    2. La articolul 5, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Activitatile din economia nationala pentru care se elaboreaza norme specifice de securitate a muncii sunt cuprinse in anexa nr. 2 la prezenta lege."
    3. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Desfasurarea activitatilor de productie sau a prestatiilor de servicii este conditionata de obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, emisa de inspectoratele teritoriale de munca, cu exceptia activitatilor desfasurate de unitatile din subordinea organelor si a serviciilor prevazute la art. 4 alin (2).
    (2) Persoanele juridice si persoanele fizice au obligatia sa confirme anual la inspectoratul teritorial de munca faptul ca se pastreaza conditiile initiale pentru care s-a eliberat autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii."
    4. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Cheltuielile aferente realizarii masurilor de protectie a muncii vor fi suportate de la capitolul <<Alte cheltuieli de exploatare>> ale persoanelor juridice si persoanelor fizice, precum si din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetele institutiilor publice sau, dupa caz, din fondurile de investitii."
    5. La articolul 12, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Echipamentele tehnice pot fi fabricate, importate, comercializate si utilizate numai daca indeplinesc conditiile de protectie a muncii certificate de organisme recunoscute de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale."
    6. La articolul 14, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Cheltuielile necesare pentru achizitionarea echipamentului individual de lucru sunt suportate in proportie de 50% de la capitolul <<Alte cheltuieli de exploatare>> ale persoanelor juridice sau din sumele prevazute cu aceasta destinatie in buget pentru unitatile finantate de la bugetul de stat, respectiv din bugetele locale, iar diferenta se suporta de catre beneficiari."
    7. La articolul 15, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Importul si introducerea in fabricatie a sortimentelor de echipament individual de protectie si echipament individual de lucru se pot face numai dupa avizarea prototipurilor de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale."
    8. La articolul 15, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Sortimentele de echipament individual de protectie pot fi comercializate si utilizate numai dupa certificarea calitatii de protectie a acestora de catre organisme recunoscute de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale."
    9. La articolul 20, dupa litera c) se introduc literele c^1) si c^2) cu urmatorul cuprins:
    "c^1) atesta persoane fizice si abiliteaza persoane juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii;
    c^2) recunoaste laboratoare si organisme, in scopul certificarii calitatii de protectie a muncii a echipamentelor tehnice si a echipamentelor individuale de protectie;"
    10. La articolul 20, litera n) va avea urmatorul cuprins:
    "n) efectueaza studii, analize, expertize tehnice si acorda consultatii si asistenta tehnica in probleme de protectie a muncii, pe baza de contracte incheiate cu persoane juridice si persoane fizice din tara si din strainatate, plata lucrarilor facandu-se pe baza de tarife stabilite prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, iar sumele rezultate vor fi gestionate in regim extrabugetar si se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente, de capital si de personal;"
    11. Dupa articolul 20 se introduce articolul 20^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 20^1
    (1) Veniturile gestionate in regim extrabugetar se pastreaza la trezoreria statului, sunt purtatoare de dobanda, iar cele ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator, fiind utilizate cu aceeasi destinatie.
    (2) Organizarea si functionarea compartimentelor prevazute la art. 20 lit. n) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, cu avizul Ministerului Finantelor."
    12. La articolul 23, litera e) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "e) accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca are loc la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, in calitate de angajator, ori in alt loc de munca organizat de acestia, in timpul programului de munca si nu se datoreaza culpei exclusive a accidentatului."
    13. La articolul 25, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Accidentul de munca urmat de incapacitate temporara de munca ori, dupa caz, urmat de invaliditate sau deces, precum si accidentul de munca colectiv vor fi comunicate de indata de catre conducerea persoanei juridice sau, dupa caz, de persoana fizica, in calitate de angajator, inspectoratului teritorial de munca si, dupa caz, organelor de urmarire penala competente, potrivit legii."
    14. La articolul 25, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul prevazut la alin. (3) organele Ministerului de Interne competente, potrivit legii, vor trimite organelor prevazute la art. 26, in termen de 5 zile de la data solicitarii, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului, la cererea acestora."
    15. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Repunerea in functiune a instalatiilor, masinilor si utilajelor anterior eliminarii tuturor deficientelor pentru care s-a dispus oprirea acestora constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."
    16. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    (1) Constituie contraventii faptele savarsite de persoanele juridice si persoanele fizice, aflate intr-una dintre situatiile prevazute de prezenta lege, daca nu au fost comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni.
    (2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei incalcarea dispozitiilor art. 18 alin. (1) lit. o).
    (3) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 9 si ale art. 18 alin. (1) lit. b), precum si nerespectarea de catre persoana fizica si juridica a dispozitiilor art. 21 lit. a), b) si e) privind exercitarea atributiilor de catre inspectorul de munca.
    (4) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.500.000 lei la 7.000.000 lei urmatoarele:
    a) incalcarea dispozitiilor art. 8 alin. (2), ale art. 12 alin. (2) - (4), ale art. 13 alin. (2) si (3) si ale art. 18 alin. (1) lit. a) si m);
    b) neluarea masurilor prevazute in norme, care sa previna prezenta, peste limitele admise in norme, a factorilor nocivi chimici, fizici sau biologici, precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman, in procesul de munca;
    c) darea in exploatare sau repunerea in functiune, partiala sau totala, a constructiilor, echipamentelor tehnice noi sau reparate, precum si aplicarea unor procese tehnologice care nu corespund normelor de protectie a muncii;
    d) neintocmirea sau nerespectarea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor care necesita masuri speciale de siguranta;
    e) neluarea masurilor pentru prevenirea si lichidarea avariilor;
    f) folosirea surselor de foc deschis si fumatul in locurile in care acestea sunt interzise prin norme;
    g) neluarea masurilor de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si a masurilor pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si a descarcarilor atmosferice;
    h) nerespectarea masurilor de protectie a muncii privind depozitarea, manipularea, transportul sau utilizarea materialelor toxice, corosive, inflamabile, a pesticidelor, precum si a deseurilor rezultate;
    i) neasigurarea sau nefolosirea instalatiilor electrice de constructie adecvate, la locurile de munca unde exista pericole de incendiu sau de explozie;
    j) nerespectarea normelor de protectie a muncii privind asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor tehnice;
    k) incalcarea dispozitiilor legale referitoare la asigurarea si utilizarea fondului necesar pentru realizarea masurilor de protectie a muncii.
    (5) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei urmatoarele:
    a) incalcarea dispozitiilor art. 15 si ale art. 18 alin. (1) lit. c) - l);
    b) incalcarea dispozitiilor art. 16 si ale art. 17 alin. (1);
    c) nerespectarea normelor de protectie a muncii privind transportul, manipularea si depozitarea echipamentelor tehnice, materialelor si produselor;
    d) nerespectarea masurilor de siguranta prevazute in normele privind lucrul la inaltime, in spatii inchise si in conditii de izolare;
    e) nerespectarea normelor privind delimitarea, ingradirea si semnalizarea zonelor periculoase, golurilor, sapaturilor, puturilor si luminatoarelor;
    f) nerespectarea masurilor de protectie a muncii pentru asigurarea exploatarii fara pericole a instalatiilor de sudare, a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalatiilor mecanice sub presiune, a conductelor prin care circula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente tehnice;
    g) nerespectarea normelor privind intretinerea, revizia si repararea periodica a echipamentelor tehnice;
    h) nerespectarea normelor privind exploatarea in conditii de siguranta a mijloacelor de transport si a celor de ridicat;
    i) nerespectarea normelor de protectie a muncii privind aplicarea metodelor de exploatare miniera, executia, exploatarea si intretinerea lucrarilor miniere, realizarea si functionarea sistemului de aeraj, corespunzator clasificarii minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze.
    (6) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei urmatoarele:
    a) incalcarea dispozitiilor art. 7 alin. (2) si (3), ale art. 8 alin. (1), ale art. 18 alin. (1) lit. p) si r), ale art. 19 lit. b) si e) si ale art. 25 alin. (2);
    b) incalcarea normelor de protectie a muncii privind timpul de munca, munca in schimburi si intensitatea muncii;
    c) nerespectarea normelor privind asigurarea, marcarea si intretinerea cailor de acces si de circulatie;
    d) neasigurarea iluminatului de siguranta la locurile de munca prevazute in normele de protectie a muncii;
    e) parasirea echipamentelor tehnice aflate in functiune sau incredintarea supravegherii acestora unor persoane neautorizate;
    f) nerespectarea normelor privind organizarea si desfasurarea activitatii de salvare.
    (7) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500.000 lei la 2.500.000 lei urmatoarele:
    a) incalcarea dispozitiilor art. 18 alin. (1) lit. n), ale art. 19 lit. a), c), d), f) si g), ale art. 25 alin. (1) si (3), ale art. 26 alin. (1) lit. a) si alin. (3), ale art. 27 alin. (1) - (5) si ale art. 28;
    b) incalcarea dispozitiilor art. 32 alin. (1) si (2);
    c) accesul persoanelor neautorizate la locurile de munca ce prezinta pericol deosebit;
    d) nerespectarea normelor privind organizarea activitatii de pastrare, intretinere si denocivizare a echipamentului de protectie;
    e) neintocmirea documentelor de urmarire a parametrilor functionali ai echipamentelor tehnice si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile cu regim special de exploatare;
    f) nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea si trimiterea in termen a rapoartelor si datelor in legatura cu situatia protectiei muncii."
    17. La articolul 41, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 40 alin. (2) - (7) se fac de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii, sumele incasate cu titlu de amenda se fac venit la bugetul de stat in procent de 85%, iar 15% constituie fond de stimulare a personalului angajat la Inspectia Muncii."
    18. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor juridice si persoanelor fizice, angajatori sau angajati."
    19. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    (1) Persoanele juridice si persoanele fizice care isi desfasoara activitatea fara a fi autorizate din punct de vedere al protectiei muncii, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt obligate sa solicite inspectoratelor teritoriale de munca emiterea autorizatiei de functionare.
    (2) Termenul privind obligatia de a solicita emiterea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, pentru persoanele fizice si persoanele juridice prevazute la alin. (1), este de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi."
    20. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege, se modifica si se completeaza prin hotarare a Guvernului, in functie de aparitia unor domenii sau activitati noi in economia nationala."
    21. La anexa nr. 1, punctul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "5. Mediul de munca:
    - valorile componentelor microclimatului, in functie de efortul fizic depus si de sezon;
    - noxe chimice la locul de munca, concentratii maxime admise;
    - concentratii maxime admise de pulberi si fibre;
    - natura agentilor biologici periculosi;
    - conditiile si masurile de prevenire a contaminarii;
    - ventilarea industriala;
    - iluminatul industrial;
    - zgomot, vibratii si ultrasunete: intensitate si punct de expunere;
    - radiatii electromagnetice: campuri electromagnetice, radiatii laser, radiatii ultraviolete, plasma;
    - bolile profesionale - clasificare."
    22. Titlul anexei nr. 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Activitatile din economia nationala pentru care se elaboreaza norme specifice de securitate a muncii"
    23. La anexa nr. 2, punctul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "4. Industria extractiva:
    - Prospectiuni si explorari geologice
    - Extragerea substantelor minerale utile in cariere cu mijloace mecanizate
    - Mine de carbune, sisturi si nisipuri bituminoase
    - Prepararea carbunilor
    - Mine de petrol
    - Lucrari de foraj sonde
    - Foraj cu platforme marine
    - Foraje speciale
    - Lucrari speciale in activitatea de foraj-extractie a hidrocarburilor
    - Extractia titeiului
    - Extractia titeiului si a gazelor prin sonde marine
    - Extractia gazelor naturale
    - Transportul prin conducte al gazelor naturale
    - Exploatarea in subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive si a nemetaliferelor
    - Prepararea minereurilor
    - Exploatarea substantelor minerale in cariere, prin derocare cu explozivi
    - Transportul titeiului, al gazolinei si al etanului prin conducte
    - Excavatii si constructii subterane
    - Exploatarea si prelucrarea sarii"
    24. La anexa nr. 2, punctul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "13. Alte activitati
    - Lucrul la inaltime
    - Lucrul in spatii inchise
    - Semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca
    - Organizarea santierelor temporare sau mobile."
    Art. 2
    (1) Termenul inspectorat de stat teritorial pentru protectia muncii prevazut in cuprinsul Legii nr. 90/1996 se inlocuieste cu termenul inspectorat teritorial de munca.
    (2) Termenul inspector de protectie a muncii prevazut in cuprinsul Legii nr. 90/1996 se inlocuieste cu termenul inspector de munca.
    Art. 3
    Legea protectiei muncii nr. 90/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 23 iulie 1996, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           CONSTANTIN DAN VASILIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                                VASILE LUPU
SmartCity5

COMENTARII la Legea 177/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 177 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu