Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.128 din 08.10.2014

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 13 octombrie 2014SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) În examinarea faptelor şi aspectelor juridice ale unui caz de încălcare a reglementărilor antidoping, jurisdicţia de soluţionare a cauzelor o au doar instanţele sportive, instanţa de ultim grad fiind Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne. 2. La articolul 2 alineatul (2), literele c) , d) , e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)evitarea, refuzul sau neprezentarea nejustificată pentru prelevarea de probe; d)încălcarea de 3 ori, într-o perioadă de 12 luni, a reglementărilor în vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping în afara competiţiei, inclusiv nerespectarea de către sportiv a obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea sa, precum şi a reglementărilor privind testele neefectuate, conform Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, inclusiv orice combinaţie de 3 asemenea încălcări într-o perioadă de 12 luni; e)falsificarea oricărei părţi a controlului doping, care include, fără a se limita la, obstrucţionarea intenţionată sau încercarea de a obstrucţiona un ofiţer de control doping, furnizarea de informaţii false unei organizaţii antidoping sau intimidarea ori încercarea de a intimida un posibil martor;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... h)administrarea unui sportiv în competiţie şi/sau în afara competiţiei a oricărei substanţe şi/sau metode interzise. 3. La articolul 2 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j) , cu următorul cuprins: i)complicitatea prin asistarea, încurajarea, sprijinirea, instigarea, acoperirea sau orice alt tip de complicitate intenţionată implicând o încălcare sau o tentativă de încălcare a unei reglementări antidoping, inclusiv introducerea unui sportiv în competiţie pe perioada suspendării; j)asocierea între un sportiv şi o persoană care a suferit o suspendare, ca urmare a implicării într-un caz de încălcare a reglementărilor antidoping sau a fost condamnat în baza unei proceduri profesionale, disciplinare sau penale, pentru o faptă care ar fi constituit o încălcare a reglementărilor antidoping, numai după ce sportivul sau o persoană din personalul asistent al sportivului a fost notificată în scris. 4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3 În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: 1. ADAMS - sistem de administrare şi management antidoping, instrument de gestionare a bazei de date folosind internetul pentru introducerea, depozitarea, difuzarea şi raportarea de date destinate să ajute beneficiarii şi Agenţia Mondială Anti-Doping în operaţiunile antidoping, în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal; 2. administrarea - punerea la dispoziţie, furnizarea, supervizarea, facilitarea sau participarea în orice alt mod la utilizarea de către o altă persoană a unei substanţe interzise şi/sau metode interzise; 3. ajutor substanţial - sprijin efectiv acordat de către un sportiv sau o persoană din cadrul personalului asistent al sportivilor, prin furnizarea de informaţii printr-o declaraţie scrisă şi administrarea de probe, inclusiv prin depunerea de mărturii şi furnizarea de informaţii concludente pentru descoperirea unui caz şi stabilirea unei încălcări de către alt sportiv sau persoană din cadrul personalului asistent al sportivului; 4. audiere provizorie - audiere sumară ce are loc înaintea audierii prevăzute la art. 33, verbală sau scrisă, în cadrul căreia sportivului i se aduc la cunoştinţă rezultatul constatat, reglementările antidoping încălcate, drepturile de care beneficiază şi obligaţiile care îi revin; 5. comitet naţional olimpic - organizaţie recunoscută de Comitetul Internaţional Olimpic; 6. competiţie - o singură cursă, meci, joc sau o întrecere sportivă singulară; 7. consecinţe financiare - sancţiunea de natură financiară impusă ca urmare a unei încălcări a reglementărilor antidoping sau dispusă de Curtea de Arbitraj Sportiv, pentru a recupera costurile asociate acesteia; 8. control doping - procesul care include furnizarea de informaţii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testărilor, prelevarea şi mânuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audieri şi apeluri; 9. control doping fără aviz prealabil - un control doping care se desfăşoară fără vreo atenţionare prealabilă a sportivului şi în care sportivul este însoţit în permanenţă, începând din momentul anunţării şi până la prelevarea probei biologice; 10. Convenţia UNESCO - Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport, adoptată la cea de a 33-a sesiune a Conferinţei Generale UNESCO din 19 octombrie 2005, inclusiv toate amendamentele adoptate de statele părţi la Convenţie şi de Conferinţa părţilor la Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport; 11. descalificare - invalidarea rezultatelor sportivului, obţinute în cadrul unei anumite competiţii sau manifestări sportive, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte şi premii; 12. deţinere - posesia sau controlul exclusiv asupra substanţei sau metodei interzise; 13. falsificarea - modificarea cu un scop incorect printr-o acţiune incorectă, obstrucţionarea, inducerea în eroare sau orice comportament fraudulos, în scopul de a modifica rezultatele testării doping sau de a împiedica desfăşurarea procedurilor obişnuite de testare doping, precum şi oferirea de informaţii false Agenţiei; 14. informarea publică sau raportarea - publicarea de informaţii cu privire la încălcarea unei reglementări antidoping, în conformitate cu art. 36; 15. în competiţie - perioada care începe cu 12 ore înainte de o competiţie la care sportivul este programat să participe, până la finalul competiţiei şi al procesului de prelevare a probelor legat de acea competiţie, cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel în reglementările unei federaţii internaţionale sau ale unei alte organizaţii naţionale antidoping; 16. în afara competiţiei - orice testare doping care nu este realizată în competiţie; 17. lipsa vinovăţiei sau neglijenţei - demonstrarea de către sportiv a faptului că nu a ştiut sau nu a suspectat şi nici nu ar fi avut posibilitatea să ştie ori să suspecteze, chiar prin exercitarea celei mai atente griji, faptul că a folosit sau că i s-au administrat substanţe ori metode interzise sau că într-un alt mod a încălcat o reglementare antidoping; 18. lipsa vinovăţiei sau neglijenţei semnificative - demonstrarea de către sportiv a faptului că vinovăţia sau neglijenţa de care a dat dovadă nu a fost semnificativă în ceea ce priveşte încălcarea reglementărilor antidoping, atunci când se analizează împrejurările şi se iau în calcul criteriile stabilite pentru acestea; 19. Listă interzisă - lista care denumeşte substanţele şi metodele interzise; 20. locul unei manifestări sportive - loc stabilit de organismul decizional al unui eveniment; 21. lot de testare înregistrat - eşantionul format din sportivi de elită, stabilit separat de către fiecare federaţie internaţională şi organizaţie naţională antidoping, sportivi care sunt supuşi testării doping în şi în afara competiţiei, ca parte a planului de distribuire a testărilor aparţinând organizaţiei sau federaţiei internaţionale respective şi care au obligaţia să furnizeze informaţii de localizare în conformitate cu prevederile Codului Mondial Anti-Doping şi ale Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii; 22. manifestare sportivă - serie de competiţii individuale organizate împreună de către un singur organism decizional; 23. manifestare sportivă internaţională - manifestare sportivă în cadrul căreia Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Internaţional Paralimpic, o federaţie internaţională, o organizaţie care organizează o manifestare sportivă majoră sau altă organizaţie sportivă internaţională răspund de manifestarea sportivă sau numesc oficiali pentru aceasta; 24. manifestare sportivă naţională - manifestare sportivă ce implică participarea sportivilor de nivel naţional şi internaţional, care nu este o manifestare sportivă internaţională; 25. marker - un compus, grup de compuşi sau parametri biologici, care indică utilizarea de substanţe sau metode interzise; 26. metabolit - orice substanţă produsă în organism în urma unui proces de metabolizare, biodegradare; 27. metodă interzisă - orice metodă calificată astfel în cuprinsul listei interzise; 28. ofiţer de control doping - persoană atestată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi care are, pe baza delegaţiei emise de Agenţia Naţională Anti-Doping, responsabilitatea gestionării la faţa locului a şedinţei de prelevare a probei; 29. organizator de manifestări sportive majore - asociaţiile continentale ale comitetelor naţionale olimpice şi alte organizaţii internaţionale sportive multidisciplinare, care funcţionează drept organism decizional al oricăror manifestări sportive continentale, regionale sau internaţionale; 30. organizaţie antidoping - semnatar responsabil cu adoptarea de reguli pentru iniţierea, implementarea sau aplicarea oricărei părţi din procesul de control doping, ce poate include Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Internaţional Paralimpic, alte organizaţii care organizează evenimente sportive majore ce efectuează testarea în cadrul acestor evenimente sportive, Agenţia Mondială Anti-Doping, federaţiile internaţionale si organizaţiile naţionale antidoping; 31. organizaţie naţională antidoping - entitate desemnată de fiecare ţară, având autoritatea şi responsabilitatea principală la nivel naţional de a adopta şi implementa reglementările antidoping, de a efectua activitatea de prelevare a probelor, gestionarea rezultatelor şi procedura de audiere; 32. organizaţie regională antidoping - entitate la nivel regional, desemnată de ţările membre să coordoneze şi să gestioneze domenii delegate din programele naţionale antidoping ale acestora, care pot include adoptarea şi implementarea de reglementări antidoping, planificarea şi prelevarea de probe, gestionarea rezultatelor, examinarea scutirilor pentru uz terapeutic, desfăşurarea audierilor şi coordonarea programelor educative la nivel regional; 33. participant - orice sportiv sau membru al personalului asistent al sportivului; 34. paşaportul biologic al sportivului - programul şi metodele prin care se colectează şi se consemnează informaţii, în conformitate cu standardele internaţionale ale Agenţiei Mondiale Anti-Doping; 35. perioada manifestării sportive - timpul dintre începutul şi sfârşitul unei manifestări sportive, stabilit de organismul care coordonează manifestarea; 36. persoană - persoană fizică sau juridică şi orice altă entitate; 37. personal asistent al sportivului - orice antrenor, preparator, manager, agent, personal din conducerea echipei, oficial, personal medical ori paramedical, părinte sau orice altă persoană care lucrează, tratează sau acordă asistenţă sportivului care participă sau se pregăteşte să participe la competiţii sportive; 38. posesia - situaţia în care persoana are control exclusiv sau intenţionează să exercite controlul asupra substanţei şi/sau metodei interzise; cumpărarea, inclusiv prin mijloace electronice sau orice alte mijloace, a unei substanţe şi/sau metode interzise, de către o persoană, constituie posesie; 39. probă biologică - orice material biologic colectat pentru a fi supus controlului doping; 40. produs contaminat - produs care conţine o substanţă interzisă şi care nu este menţionată pe eticheta produsului; 41. programul observatorilor independenţi - echipă de observatori, aflată sub supravegherea Agenţiei Mondiale Anti-Doping, care observă şi oferă îndrumări cu privire la procesul de control doping, la anumite manifestări sportive si raportează observaţiile sale; 42. rezultat atipic - un raport de la un laborator sau o altă entitate recunoscută de către Agenţia Mondială Anti-Doping, care necesită investigaţii ulterioare potrivit prevederilor Standardului internaţional pentru laboratoare, înainte de a se stabili existenţa unui rezultat pozitiv; 43. rezultat pozitiv - un raport de la un laborator sau de la altă entitate căreia i s-a aprobat efectuarea de testări, care identifică, într-o probă biologică, prezenţa unei substanţe interzise, a metaboliţilor ori a markerilor săi, inclusiv însemnate cantităţi de substanţe endogene sau dovezi ale utilizării de metode interzise; 44. rezultat pozitiv în Paşaportul Biologic - raport elaborat pe baza procedurii prevăzute în Documentul tehnic sau în Instrucţiunile tehnice, care relevă faptul că rezultatele analitice examinate sunt atipice, în raport cu o stare fiziologică normală sau cu o patologie cunoscută şi sunt comparabile cu utilizarea unei substanţe şi/sau metode interzise; 45. scutire pentru uz terapeutic (SUT) - aprobarea utilizării în scopuri terapeutice a unei substanţe şi/sau metode interzise sportivilor care prezintă o afecţiune dovedită medical; 46. semnatari - entităţi semnatare ale Codului Mondial Anti-Doping, ce se conformează prevederilor acestuia; 47. sport de echipă - un sport în care înlocuirea jucătorilor este permisă pe durata desfăşurării unei competiţii; 48. sport individual - orice sport care nu este sport de echipă; 49. sportiv - orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel internaţional, definit ca atare de fiecare federaţie internaţională, sau orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel naţional, legitimată la un club sportiv, afiliat la o federaţie sportivă naţională, şi orice altă persoană care participă la activitatea sportivă la nivel inferior. Prezenta definiţie cuprinde şi practicanţii de sport la nivel recreativ, fără ca aceştia să aibă obligaţia de a furniza informaţii privind localizarea lor şi de a solicita scutire pentru uz terapeutic (SUT); 50. sportiv de nivel naţional - sportiv care concurează întro disciplină sportivă la nivel naţional, conform definiţiei elaborate de fiecare organizaţie naţională antidoping, cu respectarea Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii; 51. sportiv de nivel internaţional - sportiv care concurează la nivel internaţional într-o disciplină sportivă, definit ca atare de fiecare federaţie internaţională, cu respectarea Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii; 52. standard internaţional - un standard adoptat de către Agenţia Mondială Anti-Doping, ce conţine şi detalii tehnice necesare pentru implementarea dispoziţiilor Codului; 53. stricta responsabilitate - regula conform căreia, potrivit art. 2 alin. (2) lit. a) şi b), pentru a stabili încălcarea unei reglementări antidoping, nu este necesar ca organizaţia antidoping să demonstreze intenţia, vinovăţia, neglijenţa sau utilizarea cu bună ştiinţă a unei substanţe şi/sau metode interzise de către sportiv; 54. substanţă interzisă - orice substanţă calificată astfel în cuprinsul listei interzise; 55. substanţe specifice - toate substanţele interzise, cu excepţia substanţelor din clasele agenţilor anabolizanţi, a hormonilor şi anumitor stimulente şi hormoni antagonişti şi modulatori, precum şi a metodelor interzise, identificate ca atare în Lista interzisă, standard internaţional al Agenţiei Mondiale Anti-Doping; 56. suspendarea - oprirea sportivului sau a unei persoane din personalul asistent al acestuia, pentru o perioadă determinată de timp, de la participarea în cadrul oricărei competiţii, exercitarea unei activităţi în legătură cu activitatea sportivă, precum şi suspendarea finanţării conform art. 42 alin. (7); 57. suspendare provizorie - oprirea temporară a sportivului sau a unei persoane din cadrul personalului asistent al sportivului suspectat de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) de la participarea în cadrul oricărei competiţii până la luarea deciziei finale; 58. tentativă - angajare comportamentală deliberată, care constituie un pas important în desfăşurarea unei acţiuni, cu scopul săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 2 alin. (2); 59. terapeutic - tratamentul unei stări medicale cu agenţi sau metode curative sau care ajută la vindecare; 60. testări-ţintă - selecţionarea sportivilor pentru testare, pe baza criteriilor prevăzute în Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii; 61. testare doping - parte a procesului de desfăşurare a controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor, prelevarea de probe biologice, mânuirea lor şi transportul de probe biologice la laborator; 62. trafic - vânzarea, oferirea, transportarea, trimiterea, aducerea sau distribuirea ori posesia, în unul din scopurile aici prevăzute, către un terţ, a unei substanţe şi/sau metode interzise, prin orice mijloace, de către un sportiv, personal asistent al sportivului sau de orice altă persoană aflată sub jurisdicţia unei organizaţii antidoping; 63. utilizare de substanţe sau metode interzise - aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricărei substanţe sau metode interzise; 64. vinovăţia - orice încălcare a unei îndatoriri sau orice lipsă de atenţie cuvenită în conformitate cu o situaţie anume. 5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4 (1) În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcţionează Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică, cu autonomie decizională şi operaţională în activitatea antidoping şi de cercetare ştiinţifică în domeniu, coordonată de prim-ministru, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.(2) Personalul Agenţiei este personal contractual şi este salarizat la nivelul prevăzut pentru aparatul de lucru al Guvernului. 6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins: Articolul 41 Laboratorul de control doping este entitate independentă din punct de vedere analitic şi operaţional faţă de Agenţie şi orice structură sportivă, organizarea, funcţionarea şi finanţarea acestuia urmând a fi stabilite prin hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei. 7. La articolul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)elaborarea şi dezvoltarea de studii şi proiecte de cercetare sociologice, comportamentale, juridice şi etice, investigaţii efectuate în domeniul medical biochimie, analitic şi fiziologic; 8. La articolul 5, după litera c) se introduc trei noi litere , literele d)-f), cu următorul cuprins: d)prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc; e)reafirmarea angajamentului României şi consolidarea poziţiei de partener credibil şi activ în efortul global de luptă împotriva dopajului în sport; f)dezvoltarea instituţională în vederea implementării politicilor adoptate în domeniu. 9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 5, Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii: 1. elaborează Strategia Naţională Anti-Doping, în conformitate cu obiectivele şi prevederile Codului Mondial Anti-Doping, ale standardelor internaţionale, ale reglementărilor Convenţiei împotriva dopajului, adoptată în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg, la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, şi ale Convenţiei UNESCO; 2. iniţiază proiecte de acte normative pentru armonizarea legislaţiei naţionale antidoping cu reglementările internaţionale în domeniu; 3. răspunde de efectuarea controlului doping şi asigură gestionarea rezultatelor şi a procedurii de audiere; 4. obţine, evaluează şi prelucrează informaţiile antidoping procurate din toate sursele disponibile, pentru a servi la elaborarea unei planificări a distribuirii testelor eficiente, raţionale şi echilibrate, pentru planificarea testărilor-ţintă, şi pentru a susţine investigarea uneia sau mai multor posibile încălcări antidoping; 5. investighează rezultatele atipice şi datele atipice din paşaportul biologic al sportivului; 6. investighează orice alte informaţii rezultate din analize sau din alte surse sau date care indică încălcarea uneia sau mai multor reglementări antidoping, în scopul fie de a exclude suspiciunea privind încălcarea regulii/regulilor, fie de a consolida probe care să sprijine iniţierea unei proceduri privind încălcarea unei reglementări antidoping; 7. iniţiază, promovează şi/sau susţine financiar, după caz, programe educative şi de prevenire a dopajului în sport; 8. organizează şi efectuează controale doping în competiţie şi în afara competiţiei; 9. asigură aplicarea măsurilor concrete pentru sancţionarea dopajului în sport; 10. iniţiază, susţine financiar şi/sau încurajează programe de promovare a fairplay-ului în sport; 11. încurajează structurile sportive, Ministerul Tineretului şi Sportului şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în adoptarea unor programe de testare coerente şi uniforme; 12. colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniu; 13. propune măsuri specifice şi colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise; 14. iniţiază aprobarea şi revizuirea Listei interzise, în conformitate cu lista Agenţiei Mondiale Anti-Doping; 15. actualizează, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi cu Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, şi publică anual lista cu specialităţile farmaceutice autorizate şi comercializate în România care au în componenţă substanţe şi/sau metode interzise; 16. întocmeşte planul naţional anual de testare, în competiţie şi în afara competiţiei, şi îl pune la dispoziţia Agenţiei Mondiale Anti-Doping, la solicitarea acesteia, întocmeşte lotul de testare înregistrat şi ţine evidenţa localizării sportivilor, potrivit prevederilor Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii al Agenţiei Mondiale Anti-Doping; 17. răspunde de planificarea şi asigurarea desfăşurării audierilor sportivilor şi ale personalului asistent al acestora suspectaţi de încălcarea reglementărilor antidoping, într-un cadru corect şi echitabil, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele internaţionale; 18. aprobă scutirile de uz terapeutic pentru sportivii de nivel naţional, la solicitarea scrisă a acestora, în conformitate cu procedura descrisă în Standardul internaţional de acordare a scutirilor de uz terapeutic (SUT) al Agenţiei Mondiale Anti-Doping şi ţine evidenţa scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel internaţional; 19. comunică Agenţiei Mondiale Anti-Doping şi federaţiilor internaţionale de specialitate cazurile de încălcări ale reglementărilor antidoping gestionate, precum şi solicitările de scutiri pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel naţional; 20. elaborează normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping; 21. organizează cursuri pentru formarea profesională şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping; 22. organizează cursuri de instruire antidoping pentru instructorii din sălile de culturism şi fitness; 23. prezintă anual un raport de activitate Guvernului şi Parlamentului; 24. organizează periodic, cu structurile sportive, acţiuni privind informarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj în sport; 25. iniţiază, promovează şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică; 26. elaborează normele de utilizare a veniturilor Agenţiei pentru categoriile de cheltuieli ce se efectuează pentru realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a dopajului în sport, precum şi a celor de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe cuprinse în Lista interzisă şi le supune Guvernului spre aprobare, prin hotărâre; 27. avizează suplimentele alimentare care deţin notificare de punere pe piaţă, destinate utilizării de către sportivi; 28. întocmeşte şi realizează planul anual de educaţie antidoping. 10. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins: Articolul 61 Agenţia are obligaţia de a achita cotizaţiile stabilite de către organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale internaţionale, asumate prin Legea nr. 171/1998 şi prin Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris, la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006. 11. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Consiliul director al Agenţiei are în componenţă 9 membri, după cum urmează:a)preşedinte; b)4 reprezentanţi ai aparatului de lucru al Guvernului; c)un reprezentant al Ministerului Tineretului şi Sportului, desemnat de ministru, din rândul angajaţilor săi; d)un reprezentant al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român; e)un reprezentant al sportivilor de performanţă, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; f)un reprezentant al federaţiilor sportive naţionale, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. 12. La articolul 10 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g)revocarea mandatului de către autoritatea care l-a desemnat. 13. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Pentru activitatea prestată de comisia de apel se percepe o taxă al cărei cuantum se stabileşte anual, prin decizie a Consiliului director, aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 14. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18 (1) Lista interzisă, în conformitate cu cea a Agenţiei Mondiale Anti-Doping, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Agenţia va revizui Lista interzisă ori de câte ori vor apărea modificări în lista publicată de Agenţia Mondială Anti-Doping. 15. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19 (1) Prezenţa unei substanţe interzise sau a metaboliţilor sau markerilor ei şi/sau utilizarea sau tentativa de utilizare, posesia sau administrarea sau tentativa de a administra o substanţă interzisă sau o metodă interzisă nu vor constitui o încălcare a unei reglementări antidoping, dacă sunt incidente scutirile pentru uz terapeutic (SUT) acordate în conformitate cu Standardul internaţional de acordare a scutirilor de uz terapeutic (SUT).(2) Agenţia asigură aplicarea procedurii de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel naţional sau pentru sportivii rezidenţi pe teritoriul României, dar care nu sunt de nivel internaţional, la solicitarea scrisă a acestora, în conformitate cu procedura descrisă în Standardul internaţional de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agenţiei Mondiale Anti-Doping.(3) Sportivii de nivel internaţional au obligaţia de a comunica Agenţiei solicitările de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, depuse la federaţia internaţională de specialitate, potrivit prevederilor Standardului internaţional de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agenţiei Mondiale Anti-Doping.(4) Agenţia va raporta Agenţiei Mondiale Anti-Doping, prin ADAMS, scutirile pentru uz terapeutic acordate sportivilor de nivel naţional şi sportivilor rezidenţi pe teritoriul României care nu sunt de nivel internaţional, incluşi în lotul său de testare înregistrat. 16. La titlul II, titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul IVRolul şi responsabilităţile sportivilor şi ale personalului asistent al acestora 17. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20Sportivii şi personalul asistent al acestora sunt obligaţi să cunoască şi să respecte reglementările antidoping naţionale şi internaţionale. 18. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21Sportivul este direct răspunzător de ceea ce se găseşte în proba sa biologică. 19. După articolul 21 se introduc şase noi articole , articolele 211-216, cu următorul cuprins: Articolul 211 Sportivul are obligaţia să îşi decline calitatea în faţa personalului medical, inclusiv a medicilor de familie şi medicilor specialişti. Articolul 212 (1) Sportivii şi personalul asistent al acestora au obligaţia să coopereze cu organizaţiile antidoping în cadrul investigaţiilor referitoare la încălcări ale reglementărilor antidoping.(2) Personalul asistent al sportivului are obligaţia să coopereze cu Agenţia în timpul testării doping. Articolul 213 Sportivii care fac parte din Lotul de testare înregistrat al Agenţiei au obligaţia să furnizeze informaţii corecte de localizare şi să le completeze în sistemul ADAMS. Articolul 214 (1) Sportivii de nivel naţional şi/sau internaţional, incluşi în Lotul de testare înregistrat, care se retrag din activitatea sportivă, au obligaţia ca, în cazul în care revin, să anunţe în scris cu 6 luni înainte de revenire, să fie disponibili pentru testare şi să furnizeze informaţii de localizare Agenţiei şi/sau federaţiei internaţionale la care sunt afiliaţi.(2) Agenţia Mondială Anti-Doping poate acorda o scutire de la regula notificării în scris, astfel cum este prevăzut la alin. (1), conform prevederilor Codului Mondial Anti-Doping.(3) Orice rezultate obţinute în concurs, cu încălcarea prevederilor alin. (1), vor fi anulate. Articolul 215 (1) Sportivul retras din activitatea sportivă pe perioada suspendării, dacă doreşte să revină în activitate, nu poate participa la competiţii naţionale sau internaţionale înainte de a anunţa în scris federaţia naţională şi/sau internaţională şi/sau Agenţia.(2) Notificarea se va face în scris, cu o perioadă de timp egală cu perioada de suspendare rămasă de executat la momentul retragerii, când aceasta este mai mare de 6 luni, iar în caz contrar, cu 6 luni înainte.(3) Pe perioadele prevăzute la alin. (2), sportivul are obligaţia să se supună testării doping şi să furnizeze informaţii privind localizarea. Articolul 216 (1) Medicii, asistenţii medicali şi personalul paramedical trebuie să acorde o atenţie deosebită tratamentului medical aplicat sportivilor şi să respecte următoarele reguli:a)să nu recomande, să nu prescrie şi să nu administreze medicamente şi/sau suplimente alimentare care au în compoziţie substanţe interzise, cu excepţia situaţiei în care există scutire pentru uz terapeutic; b)să nu recomande, să nu prescrie sau să nu colaboreze la utilizarea unor metode interzise care sunt incluse pe Lista interzisă, cu excepţia situaţiei în care se poate obţine scutire pentru uz terapeutic; c)să prevină folosirea de către sportivi a substanţelor şi/sau a metodelor interzise; d)să informeze sportivii şi federaţiile sportive naţionale responsabile asupra medicaţiei administrate, a compoziţiei şi efectelor asupra organismului; e)să informeze federaţia sportivă naţională responsabilă, precum şi Agenţia, în cazul în care suspectează un sportiv că ar folosi substanţe şi/sau metode interzise, pentru ca acesta să fie supus unor testări-ţintă. (2) Personalul asistent al sportivului nu va utiliza şi nu va deţine substanţe interzise şi/sau metode interzise, fără o justificare valabilă. 20. La titlul II, titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul VTestare doping şi investigaţii 21. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22Testarea doping, în competiţie şi în afara competiţiei, se efectuează conform Planului naţional anual de testare, cu respectarea prevederilor Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii. 22. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 23(1) Testarea doping se efectuează de către Agenţie, din propria iniţiativă, sau poate fi solicitată acesteia de către:a)Ministerul Tineretului şi Sportului; b)Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; c)Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar; d)federaţiile sportive naţionale, cluburi sau ligi profesioniste; e)alţi organizatori de manifestări sportive, care nu sunt cuprinşi într-un cadru federal. (2) Procedura de desfăşurare a testării doping este reglementată în normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, care se elaborează de Agenţie, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile Codului, ale Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii şi ale Standardului internaţional de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT), emise de Agenţia Mondială Anti-Doping.(3) În cazuri urgente, preşedintele Agenţiei poate să dispună efectuarea unei testări doping.(4) Agenţia poate efectua testări doping la solicitarea altor organizaţii antidoping şi structuri sportive internaţionale.(5) Agenţia recunoaşte, în condiţii de reciprocitate, testările efectuate, scutirile pentru uz terapeutic acordate, precum şi deciziile finale emise de către orice semnatar al Codului, supuse dreptului la apel, care sunt în concordanţă cu prevederile Codului, în condiţiile legii. 23. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24(1) Agenţia poate testa orice sportiv în competiţie şi în afara competiţiei, în conformitate cu prevederile legale, oriunde şi oricând, inclusiv sportivii aflaţi într-o perioadă de suspendare.(2) Recordul naţional se poate omologa numai în urma testării doping a sportivului în cauză, imediat după înregistrarea acestuia.(3) Testările-ţintă şi cele în afara competiţiei pot fi efectuate oricând, fără aviz prealabil, la cea mai apropiată staţie de control doping, la locurile de cazare a sportivului în perioada de pregătire, în toate locurile şi incintele în care se desfăşoară activităţi fizice şi sportive sau la domiciliul sportivului, iar acesta are obligaţia să se supună acestor testări.(4) În cadrul competiţiilor de nivel internaţional, care se desfăşoară pe teritoriul României, autoritatea de testare este organizaţia sub coordonarea căreia se organizează manifestarea sportivă.(5) Agenţia poate efectua testări la o competiţie internaţională, desfăşurată pe teritoriul României, cu aprobarea organizaţiei internaţionale, conform alin. (4), iar, în caz de refuz al acestuia, se poate adresa Agenţiei Mondiale Anti-Doping, pentru a fi autorizată în acest sens.(6) Decizia Agenţiei Mondiale Anti-Doping în legătură cu prevederile alin. (5) este definitivă.(7) În autorizarea emisă, dacă nu se prevede altfel, testarea va fi făcută în afara competiţiei.(8) La competiţiile naţionale autoritatea de testare este Agenţia.(9) Dacă nu se prevede altfel în regulamentul competiţiei naţionale sau internaţionale, gestionarea rezultatelor testelor va reveni organizaţiei antidoping care efectuează testarea.(10) La o competiţie naţională se poate solicita Agenţiei, de către o altă organizaţie antidoping, efectuarea de testări. În caz de refuz, sunt aplicabile dispoziţiile alin. (5)-(7).(11) O federaţie internaţională sau un organizator al unei competiţii internaţionale desfăşurate pe teritoriul României poate delega sau încredinţa, prin contract, orice parte a procedurii de control doping către Agenţie.(12) În condiţiile prevăzute la alin. (11), Agenţia poate efectua teste suplimentare şi poate solicita unui laborator acreditat de Agenţia Mondială Anti-Doping tipuri suplimentare de analize, din bugetul propriu, cu o notificare prealabilă a organizatorului. 24. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25 (1) Testarea doping în competiţie se efectuează în spaţii adecvate numite «staţie de control doping», organizate conform normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping.(2) În cazuri excepţionale, staţia de control doping poate fi amenajată într-un spaţiu pus la dispoziţie de organizatorul competiţiei. 25. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26 (1) Testările doping pot fi efectuate de către ofiţerii de control doping care sunt atestaţi de Agenţie, precum şi de către personalul din cadrul Agenţiei, împuternicit în acest sens de către preşedintele acesteia.(2) Modul de obţinere a atestatului se reglementează prin hotărâre a Guvernului. 26. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27Răspunderea privind recoltarea şi transportarea probelor la laborator aparţine Agenţiei sau ofiţerului de control doping care le-a efectuat, după caz. 27. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 28 (1) Analiza probelor biologice se efectuează de către un laborator de control doping, acreditat sau aprobat de Agenţia Mondială Anti-Doping.(2) Rezultatul analizei de laborator este emis sub forma unui buletin de analiză ce se comunică preşedintelui Agenţiei.(3) În cazul unui rezultat pozitiv, Agenţia verifică dacă a survenit una dintre următoarele situaţii:a)a fost acordată sau urmează să fie acordată o scutire pentru uz terapeutic (SUT); b)există o suspiciune cu privire la încălcarea prevederilor Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii sau a Standardului internaţional pentru laboratoare, care să infirme validitatea rezultatului pozitiv constatat. (4) În cazul unei încălcări a reglementărilor antidoping, Agenţia, prin sistemul ADAMS sau prin consultarea altor organizaţii antidoping, va verifica dacă persoana în cauză a săvârşit anterior o altă încălcare.(5) Dacă verificarea nu evidenţiază una dintre situaţiile prevăzute la alin. (7), Agenţia informează sportivul în cauză şi federaţia sportivă naţională responsabilă, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţia internaţională responsabilă şi Agenţia Mondială Anti-Doping asupra:a)rezultatului constatat; b)reglementării antidoping încălcate; c)dreptului sportivului de a cere, în scris, în termen de 48 de ore de la notificare, analiza probei B, precum şi perioada aleasă, iar dacă refuză îşi pierde acest drept; d)locului unde se desfăşoară analiza probei B, precum şi perioadele comunicate de laborator în acest sens; e)dreptului sportivului de a solicita, contra cost, pachetul de documente pentru probele A şi B; f)dreptului sportivului de a accepta în scris suspendarea provizorie până la organizarea audierii, exceptând situaţiile prevăzute la art. 35; g)dreptului de a fi prezent personal sau prin reprezentant la analiza probei B, dacă aceasta este solicitată. (6) În cazul în care este evidenţiată una dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) şi Agenţia decide să nu înainteze rezultatul pozitiv ca o încălcare a reglementărilor antidoping, va înştiinţa sportivul, federaţia naţională, federaţia internaţională, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Agenţia Mondială Anti-Doping.(7) În cazul unui rezultat atipic, Agenţia verifică dacă a survenit una dintre următoarele situaţii:a)a fost sau va fi acordată o scutire pentru uz terapeutic, în conformitate cu Standardul internaţional de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT); b)există o suspiciune cu privire la încălcarea prevederilor Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii sau a Standardului internaţional pentru laboratoare, care să infirme validitatea rezultatului atipic constatat. (8) Dacă verificarea nu evidenţiază una dintre situaţiile prevăzute la alin. (7), Agenţia efectuează investigaţiile ulterioare necesare, potrivit prevederilor Standardului internaţional pentru laboratoare, pentru a stabili dacă rezultatul atipic va fi înaintat sau nu drept un rezultat pozitiv.(9) După încheierea investigaţiilor prevăzute la alin. (8), Agenţia informează sportivul în cauză şi federaţia sportivă naţională responsabilă, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţia internaţională responsabilă şi Agenţia Mondială Anti-Doping dacă rezultatul atipic va fi înaintat drept un rezultat pozitiv, cu respectarea prevederilor alin. (5).(10) Agenţia nu are obligaţia de a informa despre un rezultat atipic până la încheierea investigaţiilor prevăzute la alin. (8) şi luarea deciziei de a înainta rezultatul atipic drept un rezultat pozitiv, cu excepţia următoarelor situaţii:a)dacă Agenţia stabileşte că efectuarea contraexpertizei este necesară înainte de încheierea investigaţiilor prevăzute la alin. (8), situaţie în care decide efectuarea acesteia după informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (2) lit. b); b)dacă Agenţia primeşte o solicitare în acest sens, fie din partea unui organizator al unui eveniment sportiv major, cu puţin timp înaintea unei manifestări sportive, fie la iniţiativa sau din partea unei organizaţii sportive care are responsabilitatea de a respecta un termen-limită pentru selecţionarea membrilor unei echipe pentru o manifestare sportivă, numai după informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat. (11) Investigarea rezultatului atipic sau pozitiv, în cazul paşaportului biologic al sportivului, se va face conform Standardului internaţional pentru laboratoare, iar procedura va fi prevăzută în normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping. 28. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29 (1) Agenţia poate solicita proba B, în condiţiile în care sportivul a pierdut acest drept.(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), Agenţia informează sportivul cu privire la:a)data, ora şi locul efectuării probei B; b)dreptul sportivului şi/sau al reprezentantului acestuia de a fi prezent la deschiderea şi analiza probei B, în conformitate cu Standardul internaţional pentru laboratoare. 29. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 30La deschiderea şi analiza probei Β pot asista, în conformitate cu Standardul internaţional pentru laboratoare, pe lângă sportivul şi/sau reprezentantul acestuia, reprezentantul Agenţiei sau al autorităţii de gestionare a rezultatelor, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţia sportivă naţională, federaţia sportivă internaţională şi, după caz, un traducător, cu avizul Agenţiei. 30. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 31În cazul încălcărilor reglementărilor antidoping prevăzute la art. 2 alin. (2), care nu presupun analiza de probe biologice, Agenţia verifică circumstanţele în care a fost săvârşită posibila încălcare a reglementărilor antidoping şi informează sportivul sau persoana în cauză, federaţia sportivă naţională responsabilă, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţia internaţională responsabilă şi Agenţia Mondială Anti-Doping asupra: a)reglementării antidoping posibil încălcate; b)termenului în care trebuie să depună o declaraţie cu privire la posibila încălcare a reglementărilor antidoping; c)drepturilor sportivului sau persoanei învinuite pe parcursul desfăşurării procedurii de audiere. 31. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32Investigarea încălcării regulilor referitoare la obligaţia de a furniza informaţiile de localizare şi de a se supune testării doping se va face conform Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii şi va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului. 32. După articolul 32 se introduc şase noi articole , articolele 321-326, cu următorul cuprins: Articolul 321 Dacă sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent, care este suspectat/suspectată de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2), se retrage din activitatea sportivă înainte de începerea sau în timpul procedurilor prevăzute în prezentul capitol, Agenţia poate decide continuarea acestora. Articolul 322 Responsabilitatea la nivel naţional a gestionării rezultatelor şi audierilor pentru sportiv şi/sau personalul asistent al acestuia revine Agenţiei. Articolul 323 În baza prevederilor art. 24 alin. (12), autoritatea de gestionare a rezultatelor este Agenţia, în cazul efectuării de teste suplimentare, şi organizatorul competiţiei, în cazul în care se solicită unui laborator doar efectuarea de analize suplimentare. Articolul 324 (1) În cazul unei testări doping sau al unei încălcări a reglementărilor antidoping iniţiate şi/sau descoperite de Agenţia Mondială Anti-Doping, gestionarea rezultatelor şi procedura de audiere vor fi asigurate de organizaţia antidoping desemnată de Agenţia Mondială Anti-Doping.(2) Gestionarea rezultatelor şi procedura de audiere pentru un control doping şi/sau pentru o încălcare a reglementărilor antidoping iniţiată şi/sau descoperită de Comitetul Internaţional Olimpic sau Comitetul Internaţional Paralimpic sau de către o organizaţie care răspunde de o competiţie majoră revin federaţiei internaţionale de specialitate, conform prevederilor Codului. Articolul 325 (1) Gestionarea rezultatelor cu privire la faptele care ar conduce la încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) va fi asigurată de federaţia internaţională de specialitate sau de organizaţia naţională antidoping căreia sportivul îi oferă informaţii de localizare, în conformitate cu Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii.(2) Cerinţele referitoare la informaţiile de localizare vor fi prevăzute în normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 326 Nicio procedură cu privire la încălcarea unei reglementări antidoping nu va putea fi iniţiată împotriva unui sportiv sau a altei persoane înainte ca acesta/aceasta să fie înştiinţată în legătură cu încălcarea reglementării antidoping în cauză, în conformitate cu art. 28 alin. (5), într-un termen de 10 ani de la data la care se consideră că a avut loc respectiva încălcare. 33. La titlul II, titlul capitolului VII se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul VIIAudierea 34. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 33(1) Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, denumită în continuare Comisia de audiere, organizează o procedură de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia, învinuit de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2).(2) Procedura de audiere se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:a)organizarea audierii într-un interval de timp rezonabil, cu respectarea alin. (3); b)o comisie de audiere corectă şi imparţială; c)dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala persoanei; d)dreptul de a fi informat corect şi la timp despre învinuirea adusă de încălcare a reglementărilor antidoping; e)dreptul de a se apăra în faţa învinuirii aduse de încălcare a reglementărilor antidoping şi faţă de consecinţele decurgând din aceasta; f)dreptul fiecărei părţi de a prezenta probe, de a chema şi interoga martori, acceptarea mărturiei sub forma declaraţiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere; g)dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, Comisia de audiere având responsabilitatea de a-l desemna, persoana urmând a suporta costurile; h)dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată şi comunicată într-un timp rezonabil sau, atunci când sportivul renunţă la audiere, o decizie motivată care va explica acţiunea întreprinsă; i)dreptul sportivului sau al personalului asistent al acestuia de a renunţa la audiere, fie în mod expres, fie când nu contestă acuzaţia Agenţiei, referitoare la faptul că a avut loc o încălcare a reglementărilor antidoping. (3) Audierea se va desfăşura cu celeritate, fără a depăşi 3 luni de la încheierea procesului de gestionare a rezultatelor prevăzut la cap. VI.(4) Preşedintele Agenţiei poate decide organizarea unei proceduri de audiere în regim de urgenţă, atunci când împrejurările o cer. 35. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34În situaţia în care Comisia de audiere consideră necesară prezenţa la audieri a unor persoane, altele decât sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului în cauză, acestea sunt obligate să se prezinte în locul, ziua şi ora comunicate, având obligaţia să declare tot ceea ce ştiu cu privire la posibila încălcare a reglementărilor antidoping. 36. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35Acuzaţiile privind încălcările reglementărilor antidoping formulate împotriva sportivului de nivel internaţional şi naţional pot face obiectul unei audieri unice în faţa Curţii de arbitraj sportiv, fără obligaţia unei audieri preliminare, pe baza consimţământului sportivului, al Agenţiei, al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, precum şi al oricărei altei organizaţii antidoping care ar avea drept de a formula apel împotriva unei hotărâri în primă instanţă. 37. După articolul 35 se introduc cinci noi articole , articolele 351-355, cu următorul cuprins: Articolul 351 (1) Suspendarea provizorie a unui sportiv, pe baza unui rezultat pozitiv al probei A, sau pentru utilizarea unei metode interzise este obligatorie.(2) Suspendarea provizorie, conform alin. (1), nu poate fi dispusă fără a i se acorda sportivului în cauză dreptul la o audiere provizorie înainte de impunerea suspendării provizorii sau imediat după impunerea acesteia ori dreptul la o audiere în regim de urgenţă, potrivit art. 33 alin. (4), imediat după impunerea suspendării provizorii.(3) Perioada de suspendare provizorie nu este obligatorie în cazul unei substanţe.(4) În cazul în care sportivul dovedeşte, în cadrul şedinţei de audiere, organizată conform alin. (2), că rezultatul pozitiv este cauzat de utilizarea unui produs contaminat, perioada de suspendare provizorie poate fi eliminată.(5) Împotriva deciziei Comisiei de audiere, luată conform alin. (4), nu se poate formula apel. Articolul 352 Dacă sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului, care este suspectat/suspectată de una din încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2), se retrage din activitatea sportivă înainte de începerea sau în timpul procedurii de gestionare a rezultatelor, Agenţia finalizează acest proces. Articolul 353 Agenţia va notifica toate entităţile prevăzute la art. 50 alin. (1) în legătură cu deciziile referitoare la faptul că încălcarea nu a avut loc, impunerea unei decizii de suspendare provizorie voluntară, precum şi acceptarea de către sportiv sau de persoane din cadrul personalul asistent al acestuia a unei sancţiuni, fără parcurgerea procedurii de audiere. Articolul 354 Deciziile cu privire la încălcări ale reglementarilor antidoping, în conformitate cu art. 351, 353, art. 42 alin. (5), art. 471 şi 473, luate în conformitate cu art. 33 alin. (2), vor include toate motivele avute în vedere la pronunţarea deciziei, inclusiv, dacă este cazul, motivarea opţiunii de a nu impune sancţiunea cea mai severă. Articolul 355 Organizaţia antidoping cu drept de a formula apel, cu privire la o decizie primită în conformitate cu prevederile art. 353, poate solicita, în termen de 15 zile de la primirea deciziei, o copie a dosarului. 38. La titlul II, titlul capitolului VIII se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul VIIIConfidenţialitate şi raportare 39. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36 (1) Identitatea sportivului sau a personalului asistent al acestuia, care este suspectat de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2), va fi făcută publică de Agenţie, după înştiinţarea acestora, în conformitate cu art. 28 alin. (5) şi (9).(2) În termen de 20 de zile de la pronunţarea deciziei Comisiei de audiere, supuse apelului, conform art. 49, sau de la data la care s-a renunţat la procedura de apel sau s-a renunţat la audiere, în conformitate cu art. 33 alin. (2) lit. i), Agenţia trebuie să facă publică decizia.(3) Agenţia trebuie să raporteze public, în termen de 20 de zile, deciziile Comisiei de apel privind încălcările reglementărilor antidoping.(4) Identitatea sportivilor sau a personalului asistent al acestora care, după soluţionarea definitivă a cazului, nu au fost găsiţi vinovaţi de una sau mai multe încălcări ale reglementărilor antidoping prevăzute la art. 2 alin. (2), va putea fi făcută publică numai cu acordul scris al acestora.(5) Informaţiile făcute publice potrivit alin. (1)-(3) sunt prezentate şi păstrate pe perioada suspendării, dar nu mai puţin de un an, şi pe site-ul Agenţiei şi federaţiilor sportive naţionale responsabile, acolo unde acestea există.(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (4), preşedintele Agenţiei sau, în lipsa acestuia, înlocuitorul său poate face comentarii publice despre un caz aflat în curs de soluţionare, dacă acestea sunt necesare ca răspuns la comentarii publice ale sportivilor sau personalului asistent în cauză.(7) Informarea publică obligatorie, prevăzută la alin. (2) şi (3), nu este necesară în cazul în care sportivul sau altă persoană este minor. 40. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pe lângă invalidarea automată a rezultatelor obţinute în concursul în cadrul căruia s-a recoltat proba pozitivă, prin efectele alin. (1), toate celelalte rezultate obţinute din data prelevării probei pozitive sau săvârşirea unei alte încălcări a reglementărilor antidoping vor fi invalidate, cu toate consecinţele care rezultă din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte şi premii. 41. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 38Faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) şi f) se sancţionează cu suspendarea din activitatea sportivă pe o perioadă de 4 ani, atunci când nu sunt aplicabile prevederile art. 47, 471 sau 474, după cum urmează: a)când încălcarea reglementărilor antidoping nu implică o substanţă specifică şi dacă sportivul sau altă persoană nu poate dovedi că încălcarea s-a produs fără intenţie; b)când încălcarea reglementării antidoping implică o substanţă specifică, iar Agenţia poate proba că s-a făcut cu intenţie; c)dacă nu sunt aplicabile lit. a) şi b), perioada de suspendare va fi de 2 ani. 42. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39 (1) Perioada de suspendare pentru încălcarea reglementărilor antidoping, altele decât cele prevăzute la art. 38, în cazul în care nu sunt incidente prevederile art. 472 şi 474, se sancţionează după cum urmează:a)pentru încălcarea art. 2 alin. (2) lit. c) şi e), perioada de suspendare este de 4 ani; b)în cazul în care sportivul dovedeşte că neprezentarea pentru prelevarea de probe biologice a fost fără intenţie, perioada de suspendare este de 2 ani. (2) Pentru încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d), perioada de suspendare va fi de 2 ani, cu posibilitatea reducerii acesteia la o perioadă minimă de un an.(3) Pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) sau h), perioada de suspendare va fi de minimum 4 ani, mergând până la suspendarea pe viaţă, raportat la gravitatea încălcării.(4) Încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. g) sau h), săvârşite de către o persoană din cadrul personalului asistent al sportivului, cu implicarea unui sportiv minor, atunci când aceasta nu implică o substanţă specifică, se sancţionează direct cu suspendarea pe viaţă din activitatea sportivă.(5) Pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. i), perioada de suspendare va fi de minimum 2 ani, mergând până la 4 ani, în funcţie de gravitatea încălcării.(6) Pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. j), perioada de suspendare va fi de maximum 2 ani, cu posibilitatea reducerii la minimum un an, în funcţie de gradul de vinovăţie a sportivului sau altei persoane. 43. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40Sancţiunea personalului asistent aplicată pentru încălcările reglementărilor antidoping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. g) şi h) va fi mai mare decât sancţiunea aplicată sportivilor declaraţi pozitiv la controlul doping. 44. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 41 (1) Perioada de suspendare începe de la data emiterii deciziei finale de suspendare, în urma audierii sau dacă se renunţă la audiere, de la data de la care suspendarea este acceptată.(2) În cazul întârzierii pronunţării deciziei de suspendare, din motive neimputabile sportivului sau altei persoane, perioada de suspendare poate începe la o dată anterioară, cel mai devreme de la data recoltării probei sau de la data la care deja a avut loc o altă încălcare a reglementărilor antidoping.(3) În cazul în care sportivul sau o altă persoană recunoaşte prompt încălcarea reglementărilor antidoping, după ce Agenţia a comunicat încălcarea, perioada de suspendare poate începe de la data prelevării probei sau de la data la care deja a avut loc o altă încălcare a reglementărilor antidoping, alta decât cea prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. a).(4) În cazul prevăzut la alin. (3), sportivul sau altă persoană trebuie să rămână suspendat/suspendată cel puţin jumătate din perioada de suspendare, începând cu data de la care acesta/aceasta a acceptat aplicarea sancţiunii, de la data emiterii deciziei comisiei de audiere, prin care s-a impus sancţionarea, sau de la data la care sancţiunea este astfel aplicată.(5) Prevederile prezentului articol nu se aplică atunci când perioada de suspendare a fost deja redusă, conform art. 474.(6) Durata suspendării provizorii se deduce din perioada de suspendare impusă printr-o decizie definitivă, în cazul în care suspendarea provizorie este aplicată şi respectată.(7) Sportivului sau persoanei care acceptă în mod voluntar, în scris, suspendarea provizorie din partea unei organizaţii antidoping cu autoritate în gestionarea rezultatelor, i se va deduce durata perioadei de suspendare provizorie din perioada de suspendare aplicată printr-o decizie definitivă.(8) Perioada de timp dinainte de începerea perioadei de suspendare provizorie sau suspendare voluntară nu se deduce din perioada de suspendare impusă printr-o decizie definitivă.(9) În sporturile de echipă, în situaţiile în care o suspendare este impusă cu privire la echipă, perioada de suspendare va începe de la data deciziei definitive sau, dacă s-a renunţat la audiere, cu data la care suspendarea a fost acceptată. 45. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 42 (1) Pe parcursul perioadei de suspendare, sportivul sau altă persoană nu poate participa la nicio competiţie sau activitate autorizată sau organizată de către o organizaţie semnatară a Codului Mondial Anti-Doping.(2) Sportivul sau o altă persoană, pe parcursul perioadei de suspendare, nu poate avea nicio calitate în cadrul unei structuri sportive semnatare a Codului Mondial Anti-Doping, nu poate avea niciun fel de raport contractual şi nu poate face voluntariat pentru aceasta.(3) Ca o excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), sportivul poate reveni doar pentru a se antrena sau pentru a utiliza dotările, pe perioada mai scurtă dintre:a)ultimele două luni rămase din perioada de suspendare; b)ultimul sfert din perioada de suspendare. (4) Pe perioada suspendării, sportivul rămâne disponibil pentru testare şi are obligaţia de a comunica informaţii privind localizarea.(5) Dacă un sportiv sau o altă persoană încalcă dispoziţiile alin. (1) şi (2), rezultatele vor fi descalificate, iar perioada de suspendare aplicată iniţial va începe să curgă din nou de la data încălcării interdicţiei.(6) Perioada de suspendare acordată în condiţiile alin. (5) poate fi redusă în funcţie de gradul de vinovăţie.(7) Pe perioada de suspendare se retrage, parţial sau total, sprijinul financiar oferit de către semnatari şi organizaţiile membre ale semnatarilor, cu excepţia încălcărilor antidoping care implică o sancţiune redusă pentru substanţe specifice.(8) Un sportiv sau altă persoană din cadrul personalului asistent al sportivului, suspendată pe o perioadă mai mare de 4 ani, după scurgerea perioadei de suspendare de 4 ani poate participa la competiţii sportive locale, care nu se află sub jurisdicţia unui semnatar al Codului, doar dacă acea competiţie nu-l califică direct sau indirect în vederea participării la un campionat naţional sau manifestare sportivă internaţională. 46. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 43 (1) Atunci când mai mult de un membru al unei echipe sportive a încălcat sau este susceptibil de săvârşirea uneia dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) în legătură cu o manifestare sportivă, echipa va fi supusă testelor-ţintă stabilite pentru acea manifestare sportivă. (2) În situaţia în care mai mult de 2 membri ai unei echipe sportive sunt găsiţi vinovaţi de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) în perioada unei manifestări sportive, organizatorul competiţiei, pe lângă sancţiunea aplicată individual sportivilor implicaţi, va sancţiona echipa respectivă cu descalificarea şi pierderea punctelor sau cu orice alte sancţiuni prevăzute de reglementările în vigoare.(3) În privinţa acelor discipline sportive care nu prevăd existenţa unor echipe, dar premierea se acordă acestora, descalificarea sau orice altă măsură disciplinară luată împotriva echipei, când unul sau mai mulţi membri ai acesteia au comis o încălcare prevăzută la art. 2 alin. (2), se vor aplica reglementările federaţiei internaţionale respective. 47. Articolele 44 , 45 şi 46 se abrogă. 48. La titlul II, titlul capitolului X se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul XEliminarea, reducerea sau îngheţarea perioadei de suspendare 49. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 47Dacă un sportiv sau o altă persoană poate demonstra, într-un caz particular, că nu i se poate imputa vinovăţia sau neglijenţa, perioada de suspendare va fi eliminată. 50. După articolul 47 se introduc opt noi articole , articolele 471-478, cu următorul cuprins: Articolul 471 Reducerea perioadei de suspendare pe baza lipsei vinovăţiei sau neglijenţei semnificative se aplică în următoarele situaţii: a)pentru substanţă specifică sau produse contaminate, pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) şi f); b)în cazul în care sportivul sau o altă persoană dovedeşte lipsa vinovăţiei sau neglijenţei semnificative în legătură cu o substanţă specifică sau produs contaminat, sancţiunea urmând a fi minimum o mustrare, mergând până la 2 ani de suspendare din activitatea sportivă, în funcţie de gradul de vinovăţie. Articolul 472 (1) Lipsa vinovăţiei sau neglijenţei semnificative nu poate fi reţinută în raport cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. e), g), h) şi i), sancţiunea stabilindu-se în funcţie de gradul de vinovăţie.(2) Pentru faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c), d) şi j), în cazul lipsei vinovăţiei sau neglijenţei semnificative, perioada de suspendare poate fi redusă, dar nu va fi mai mică de jumătatea perioadei de suspendare aplicate. Articolul 473 (1) În cazul în care un sportiv recunoaşte din propria iniţiativă săvârşirea faptei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), înainte de primirea invitaţiei pentru prelevarea de probe, această recunoaştere fiind singura dovadă a încălcării la momentul recunoaşterii, perioada de suspendare poate fi redusă, însă aceasta nu va fi mai mică decât jumătate din perioada de suspendare altfel aplicată.(2) În cazul în care un sportiv sau o persoană recunoaşte din propria iniţiativă că a săvârşit o faptă prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. b)-h), înainte de primirea notificării conform art. 31, această recunoaştere fiind singura dovadă a încălcării în acel moment, perioada de suspendare poate fi redusă, însă aceasta nu va fi mai mică decât jumătate din perioada de suspendare astfel aplicată. Articolul 474 (1) Dacă sportivul sau altă persoană din cadrul personalului asistent al sportivului acordă sprijin substanţial în descoperirea şi/sau dovedirea unei încălcări prevăzute la art. 2 alin. (2), săvârşite de o altă persoană, Comisia de audiere poate, anterior emiterii unei decizii finale, supuse apelului, sau pe perioada în care poate fi formulat acesta, să îi îngheţe nu mai mult de 3/4 din perioada altfel aplicabilă, cu aprobarea Agenţiei Mondiale Anti-Doping şi a federaţiei sportive internaţionale de specialitate.(2) Dacă sportivul sau altă persoană din cadrul personalului asistent al sportivului încetează cooperarea şi furnizarea de sprijin substanţial pe care s-a fundamentat iniţial îngheţarea perioadei de suspendare, Comisia de audiere revocă măsura îngheţării perioadei de suspendare.(3) Măsura prevăzută la alin. (2) va putea fi contestată în conformitate cu dispoziţiile art. 49. Articolul 475 (1) În vederea încurajării sportivilor şi a altor persoane să acorde sprijin relevant Agenţiei, la solicitarea acesteia, Agenţia Mondială Anti-Doping îşi poate da acordul în orice etapă de gestionare a rezultatelor, inclusiv după o decizie finală contestată conform art. 49, cu privire la îngheţarea unei perioade de suspendare sau la suspendarea unor alte consecinţe impuse sportivului sau altei persoane care a comis sau este presupus a fi comis o încălcare a reglementărilor art. 2 alin. (2).(2) În circumstanţe excepţionale, Agenţia Mondială AntiDoping îşi poate da acordul pentru îngheţarea unei perioade de suspendare sau pentru suspendarea altor sancţiuni, pentru o perioadă mai mare decât cea prevăzută la art. 474 alin. (1), pentru eliminarea perioadei de suspendare şi/sau anularea măsurii de retragere a premiilor în bani sau a măsurii de aplicare a unor amenzi.(3) Deciziile luate de Agenţia Mondială Anti-Doping, referitoare la dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), nu pot fi apelate. Articolul 476 (1) Dacă Agenţia îngheaţă o parte a unei sancţiuni altfel aplicabile, aceasta va remite o justificare scrisă a deciziei către entităţile prevăzute la art. 50 alin. (1), în conformitate cu dispoziţiile art. 354.(2) În circumstanţe excepţionale, Agenţia Mondială AntiDoping poate autoriza Agenţia să încheie acorduri de confidenţialitate care să limiteze publicarea înţelegerilor perfectate în vederea oferirii de sprijin substanţial sau a informaţiilor privind natura acestuia. Articolul 477 În situaţia în care se aplică mai multe prevederi pentru reducerea unei sancţiuni, perioada de suspendare nu poate fi redusă sau îngheţată cu mai mult de 3/4 din perioada aplicabilă. Articolul 478 Sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului care ar putea face obiectul unei suspendări pe o perioadă de 4 ani, conform art. 38 şi art. 39 alin. (1) lit. a), dacă admite imediat încălcarea reglementărilor antidoping de care este declarat vinovat, poate beneficia de o reducere a perioadei de suspendare până la un maximum de 2 ani, în funcţie de gradul de vinovăţie, cu încuviinţarea Agenţiei Mondiale Anti-Doping. 51. La titlul II, titlul capitolului XI se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul XIReglementări pentru cazurile de încălcări repetate 52. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 48 (1) Perioada de suspendare în cazul comiterii unei a doua încălcări a reglementărilor antidoping va fi cea mai lungă perioadă dintre următoarele: a)6 luni; b)jumătate din perioada impusă pentru prima încălcare, fără a se lua în calcul situaţiile prevăzute la art. 473, art. 474 alin. (1), art. 475 şi 477; c)dublul perioadei de suspendare aplicabile pentru a doua încălcare, ca şi cum ar fi o primă încălcare; d)perioada de suspendare stabilită conform alin. (1) poate fi redusă prin aplicarea art. 475.(2) O a treia încălcare a reglementărilor antidoping va determina întotdeauna suspendarea pe viaţă, cu excepţia situaţiilor în care se face aplicarea art. 2 alin. (2) lit. d), art. 47 şi 471, când suspendarea va fi de 8 ani.(3) În cazul aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 38-40, o nouă încălcare prevăzută la art. 2 alin. (2) va fi luată în considerare de Agenţie în vederea aplicării de sancţiuni numai dacă sportivul sau o altă persoană din rândul personalului asistent al acestuia a săvârşit această nouă încălcare după ce a fost înştiinţat de prima.(4) Dacă Agenţia nu poate stabili acest lucru, atât prima, cât şi cea de-a doua încălcare vor fi considerate ca fiind una singură şi se va aplica sancţiunea cea mai gravă.(5) În situaţia în care, după luarea unei decizii în cazul unei prime încălcări a reglementărilor antidoping, Agenţia descoperă o nouă încălcare a reglementărilor antidoping de către sportiv sau altă persoană din cadrul personalului asistent al acestuia, care a avut loc înainte de înştiinţarea despre prima încălcare, Comisia de audiere va aplica o sancţiune suplimentară, pe baza sancţiunii care ar fi putut fi aplicată dacă cele două încălcări ar fi fost judecate în acelaşi timp. (6) Sportivul va fi descalificat la toate competiţiile desfăşurate, începând cu data primei încălcări, rezultatele obţinute de către sportiv în competiţii fiind invalidate.(7) O încălcare a unei reglementări antidoping pentru care sportivul sau o altă persoană poate dovedi lipsa vinovăţiei sau neglijenţei nu va constitui o încălcare a prevederilor prezentului articol.(8) Încălcările reglementărilor antidoping trebuie să aibă loc pe o perioadă de 10 ani pentru a fi considerate încălcări multiple. 53. La titlul II, titlul capitolului XII se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul XIIApeluri 54. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 49Pot fi contestate următoarele decizii: a)deciziile Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, referitoare la încălcările dispoziţiilor art. 2; b)deciziile Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, luate în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) şi (6); c)decizia Agenţiei de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca o încălcare a reglementărilor antidoping, conform art. 28 alin. (3) şi (7); d)decizia de a nu acţiona în cazul unei încălcări a reglementărilor antidoping, după o investigaţie conform art. 31; e)decizia de suspendare provizorie dispusă, conform art. 351 alin. (1); f)deciziile Comisiei privind acordarea sau neacordarea scutirilor pentru uz terapeutic, în conformitate cu art. 19; g)decizia Agenţiei Mondiale Anti-Doping de a nu acorda o scutire de la obligativitatea impusă unui sportiv de a-şi anunţa revenirea în activitatea competiţională cu 6 luni în prealabil; h)decizia Agenţiei Mondiale Anti-Doping de a desemna răspunderea privind gestionarea rezultatelor, în cazul apariţiei unei dispute între Agenţie şi altă organizaţie antidoping; i)decizia de a nu impune o suspendare provizorie, ca rezultat al unei audieri provizorii sau urmare a faptului ca Agenţia nu sa conformat prevederilor art. 351 alin. (2); j)decizia emisă în conformitate cu prevederile art. 474; k)decizia Agenţiei de a nu recunoaşte o decizie adoptată de o altă organizaţie, conform prevederilor art. 23 alin. (5). 55. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 50 (1) Deciziile prevăzute la art. 49 lit. a)-g) şi i)-k), luate în legătură cu o competiţie din cadrul unei manifestări sportive naţionale sau care implică sportivi de nivel naţional, pot fi contestate la Comisia de apel, în termen de 21 de zile de la data comunicării, de către următoarele persoane:a)sportivii de nivel naţional sau altă persoană care este subiect al deciziei contestate; b)structura sportivă căreia îi aparţine sportivul sau cealaltă parte în legătură cu care s-a luat decizia contestată; c)federaţia internaţională responsabilă, Comitetul Olimpic Internaţional, Comitetul Paralimpic Internaţional; d)organizaţia antidoping a ţării de domiciliu al persoanei/sportivului; e)Agenţia; f)Agenţia Mondială Anti-Doping. (2) Deciziile prevăzute la art. 49 lit. h) pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, denumită în continuare CAS, în termen de 21 de zile de la ultima zi în care orice parte ar fi putut formula apel, de către următoarele părţi:a)sportivul de nivel naţional sau internaţional care este subiect al deciziei contestate; b)structura sportivă căreia îi aparţine sportivul; c)federaţia internaţională responsabilă, Comitetul Olimpic Internaţional, Comitetul Paralimpic Internaţional; d)organizaţia antidoping a ţării de domiciliu al persoanei/sportivului; e)Agenţia; f)Agenţia Mondială Anti-Doping. (3) Deciziile prevăzute la art. 49 lit. i) pot fi contestate la CAS, de către Agenţia Mondială Anti-Doping, în termen de 21 de zile de la ultima zi în care orice parte ar fi putut face apel sau în termen de 21 de zile de la primirea de către aceasta a dosarului complet referitor la cazul soluţionat. 56. După articolul 50 se introduc şapte noi articole , articolele 501-507, cu următorul cuprins: Articolul 501 (1) Procedura soluţionării contestaţiilor prevăzute la art. 49 are loc în cadrul Comisiei de apel, cu respectarea următoarelor drepturi:a)dreptul la o audiere în timp util, corectă, imparţială şi independentă; b)dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala sa; c)dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată şi comunicată în timp rezonabil. (2) Deciziile prevăzute la art. 49 lit. a)-h) şi j)-k) pot fi contestate de Agenţia Mondială Anti-Doping direct la CAS, aceasta nefiind obligată să parcurgă căile de atac din jurisdicţia Agenţiei, CAS judecând cauza sub toate aspectele. Articolul 502 (1) Deciziile Comisiei de apel pot fi contestate la CAS de către entităţile prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. a)-f), în termen de 21 de zile de la data comunicării.(2) Agenţia Mondială Anti-Doping poate contesta deciziile Comisiei de apel la CAS în termen de 21 de zile de la ultima zi în care orice parte ar fi putut face apel sau în termen de 21 de zile de la primirea de către aceasta a dosarului complet referitor la cazul soluţionat. Articolul 503 (1) Deciziile Comisiei de audiere, prevăzute la art. 49 lit. a)-d), f)-g) şi i)-k), luate în legătură cu sportivul de nivel internaţional sunt contestate exclusiv la CAS de către entităţile prevăzute la art. 50 alin. (2) lit. a)-f), în termen de 21 de zile de la data comunicării. (2) Deciziile Comisiei de audiere, prevăzute la art. 49 lit. a)-g) şi i)-k), luate în legătură cu sportivul de nivel internaţional sunt contestate exclusiv la CAS de către Agenţia Mondială AntiDoping, în termen de 21 de zile de la ultima zi în care orice parte ar fi putut face apel la CAS sau în termen de 21 de zile de la primirea de către aceasta a dosarului complet referitor la cazul soluţionat. Articolul 504 Deciziile prevăzute la art. 49 lit. e) pot fi contestate direct la CAS numai de către sportivii de nivel internaţional împotriva cărora a fost impusă sancţiunea de suspendare provizorie. Articolul 505 (1) În situaţia în care Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, în cadrul procedurii de audiere, nu emite o decizie în termenul prevăzut la art. 33 alin. (3), Agenţia Mondială Anti-Doping poate face contestaţie la CAS.(2) În situaţia în care CAS stabileşte că a fost săvârşită o încălcare a reglementărilor antidoping şi că Agenţia Mondială Anti-Doping a acţionat corect în a alege să facă contestaţie, cheltuielile efectuate de către Agenţia Mondială Anti-Doping în soluţionarea contestaţiei vor fi suportate de către Agenţie. Articolul 506 Deciziile contestate îşi păstrează efectele pe durata desfăşurării procedurii de apel, cu excepţia situaţiei în care Comisia de apel, respectiv CAS, decide suspendarea acestora. Articolul 507 Agenţia va comunica decizia primită de la Comisia de apel sportivului sau altei persoane din cadrul personalului asistent al sportivului sau oricărei organizaţii care ar fi avut dreptul sa facă apel. 57. La titlul II, titlul capitolului XIII se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul XIIIObligaţiile structurilor sportive naţionale şi ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român 58. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 51(1) Federaţiile sportive naţionale au obligaţia de a-şi modifica şi completa statutele şi regulamentele în concordanţă cu dispoziţiile prezentei legi, ale Codului, cu reglementările federaţiilor sportive internaţionale şi cu normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping.(2) Federaţiile sportive naţionale, cluburile, ligile profesioniste sau Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar au obligaţia de a suporta costurile analizelor de laborator în cazul unui rezultat pozitiv. 59. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 52 (1) Federaţiile sportive naţionale sunt obligate să comunice Agenţiei, în termenul stabilit de aceasta, informaţii detaliate privind calendarul sportiv intern şi internaţional, precum şi planurile de pregătire a echipelor şi sportivilor lor, cu precizarea exactă a locurilor şi orelor de desfăşurare, precum şi lista cu sportivii de nivel naţional/internaţional desemnaţi de Agenţie şi adresele acestora.(2) Federaţiile sportive naţionale au obligaţia de a comunica Agenţiei, cu cel puţin 5 zile înainte, orice modificare intervenită în calendarul sportiv sau în planul de pregătire.(3) Federaţiile sportive naţionale, cluburile, ligile, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român au obligaţia de a desemna o persoană responsabilă cu activitatea antidoping. 60. După articolul 52 se introduc şapte noi articole , articolele 521-527, cu următorul cuprins: Articolul 521 Cluburile sportive, ligile profesioniste şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român au obligaţia să respecte prevederile art. 51 şi 52. Articolul 522 (1) În vederea protejării sănătăţii sportivilor şi prevenirii dopajului în sport, federaţiile sportive naţionale, cluburile sportive şi ligile profesioniste au obligaţia să îşi prevadă în bugetul anual sume destinate testării doping a sportivilor. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.(3) În vederea protejării sănătăţii sportivilor şi prevenirii dopajului în sport, federaţiile sportive naţionale, cluburile sportive, ligile profesioniste şi personalul asistent al sportivilor au obligaţia să desfăşoare programe de educaţie antidoping, în parteneriat cu Agenţia. Articolul 523 (1) Punerea în aplicare a sancţiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor revine federaţiilor, cluburilor sau ligilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum şi ale reglementărilor internaţionale în vigoare.(2) Neîndeplinirea de către federaţii, cluburi, ligi sau Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar a obligaţiilor prevăzute la alin. (1), cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 524 alin. (1), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei, retragerea oricărui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporară a certificatului de identitate sportivă sau radierea din registrul sportiv. Articolul 524 (1) Introducerea sportivilor aflaţi în perioada de suspendare în competiţii sau manifestări sportive de către federaţii sportive naţionale, cluburi ori ligi profesioniste constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 30.000 lei, precum şi retragerea oricărui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporară a certificatului de identitate sportivă sau radierea din registrul sportiv.(2) Desemnarea pentru a fi supusă testării doping a unei persoane care nu are calitatea de sportiv constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei. Articolul 525 (1) Cluburile sportive şi ligile profesioniste în cadrul cărora au fost sancţionate persoane pentru dopaj se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 30.000 lei.(2) Nerespectarea prevederilor art. 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei.(3) Nerespectarea de către sportivii sau membrii personalului asistent suspendaţi a prevederilor art. 42 alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(4) Nerespectarea prevederilor art. 52 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.(5) Determinarea, prin orice mijloace, de către o persoană care are autoritate asupra sportivului, la consumul de substanţe interzise, în vederea sporirii capacităţii de performanţă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei. (6) Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie, potrivit legii, infracţiune, încălcarea reglementărilor antidoping de către personalul asistent al sportivilor şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 2.000 lei la 6.000 lei.(7) Dacă fapta prevăzută la alin. (6) a fost săvârşită de personalul asistent al unui sportiv minor, se sancţionează contravenţional cu amendă de la 3.000 lei la 9.000 lei.(8) Sportivul care a încălcat reglementările antidoping, în cazul aplicării sancţiunii maxime pentru fapta săvârşită, conform prezentei legi, va fi sancţionat cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, în funcţie de perioada de suspendare aplicată.(9) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei. Articolul 526 (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 522 alin. (2), art. 523 alin. (2), art. 524 şi 525, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 522 alin. (2), art. 523 alin. (2), art. 524 şi 525 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, amenzile aplicate în baza prezentei legi vor fi încasate de Agenţie, iar sumele vor fi utilizate pentru prevenirea şi combaterea dopajului în sport.(4) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (3) va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului. Articolul 527 În cazul în care substanţele descoperite pe parcursul controlului doping intră şi sub incidenţa Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, Agenţia are obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională Antidrog şi organele de urmărire penală. 61. La titlul II, capitolele XIV , XV şi XVI se abrogă. 62. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 73 (1) Pentru informarea şi educarea personalului implicat în activităţile sportive, toate instituţiile de învăţământ superior de educaţie fizică şi sport din ţară şi Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor introduc în programele de învăţământ cursuri de prezentare a reglementărilor naţionale şi internaţionale antidoping, precum şi Strategia naţională antidoping.(2) Instituţiile de învăţământ vor introduce în programa extracurriculară activităţi de educare şi informare antidoping.(3) Toţi furnizorii de formare profesională pentru instructori sportivi au obligaţia de a introduce în standardul ocupaţional cursuri de educaţie antidoping. 63. Articolul 80 se abrogă. 64. După articolul 81 se introduce un nou articol, articolul 82, cu următorul cuprins: Articolul 82Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului Mondial Anti-Doping şi se vor interpreta conform acestuia. Articolul II (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, administratorii de baze sportive au obligaţia să amenajeze staţii de control doping, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. Articolul IIIPerioada de suspendare, în cazul comiterii unei a doua încălcări a reglementărilor antidoping, când prima încălcare a fost sancţionată înainte de 1 ianuarie 2015, va fi stabilită potrivit art. 48 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, iar cu privire la art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va lua în considerare sancţiunea aplicabilă conform prevederilor prezentei legi. Articolul IVLegea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2014, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul V Articolul 19 din Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 28 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19 Fabricarea, prepararea, procesarea şi transformarea de steroizi anabolici sintetici, testosteron şi derivaţi ai săi, eritropoietină, hormoni de creştere şi substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 128/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 128 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu