Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 12 din  3 februarie 1997

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 22 din 11 februarie 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 10 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  PRESEDINTELE SENATUI
                       PETRE ROMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 20 ianuarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74, alin. 62, din Constitutia Romaniei.

              PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                      ION DIACONESCU

                               ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ecuador, denumite in continuare parti contractante,
    dorind sa intensifice cooperarea economica dintre cele doua tari,
    cu scopul de a crea conditii favorabile pentru investitiile investitorilor unei parti contractante pe teritoriul celeilalte parti contractante,
    recunoscand ca promovarea si protejarea unor astfel de investitii pe baza unui acord vor contribui la stimularea initiativei economice individuale si vor determina cresterea prosperitatii ambelor state,
    constiente de necesitatea stabilirii unui cadru juridic adecvat pentru reglementarea si garantarea promovarii si protejarii reciproce a investitiilor intre ambele tari,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Definitii
    In sensul prezentului acord:
    (1) Termenul investitie inseamna, in conformitate cu legile si cu reglementarile partii contractante pe al carei teritoriu s-a realizat investitia, orice fel de active investite de investitorii unei parti contractante pe teritoriul celeilalte parti contractante. Acesta include in special, dar nu exclusiv:
    a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile, precum si alte drepturi reale, cum ar fi: ipoteci, gajuri si sechestre;
    b) actiuni, parti sociale si oricare alt tip de participare la societati;
    c) creante si orice drepturi privind prestatii care au valoare economica; imprumuturile sunt incluse numai daca sunt contractate in mod curent si conforme cu prevederile in vigoare in tara in care s-a facut investitia si direct legate de o investitie specifica;
    d) drepturi de proprietate intelectuala incluzand, in special, drepturi de autor, brevete, design industrial, marci de comert, nume comerciale, procedee tehnice, know-how si drepturi de predare la cheie;
    e) concesiuni economice conferite prin lege sau prin contract si orice licente si autorizatii conferite in conformitate cu legea;
    f) venituri reinvestite.
    Orice modificare a formei in care activele sunt investite sau reinvestite nu va afecta caracterul lor de investitie, in conformitate cu prezentul acord.
    (2) Termenul investitor desemneaza:
    a) (i) Cu privire la Romania, persoanele fizice care, in conformitate cu legislatia sa, sunt considerate a fi cetatenii sai;
    (ii) Cu privire la Republica Ecuador, persoanele fizice care, in conformitate cu legislatia sa, sunt considerate a fi nationalii sai.
    b) Orice persoana juridica constituita conform legilor si reglementarilor unei parti contractante, avandu-si sediul, precum si activitatile sale economice efective, pe teritoriul acelei parti contractante;
    (3) Termenul venituri desemneaza toate sumele produse de o investitie, cum sunt profituri, dividende, dobanzi si alte venituri curente.
    (4) Termenul teritoriu desemneaza:
    a) Cu privire la Romania, teritoriul national, incluzand marea teritoriala, precum si zona economica exclusiva, asupra carora Romania poate exercita, in conformitate cu legislatia sa si cu dreptul international, suveranitate, drepturi suverane sau jurisdictie.
    b) Cu privire la Republica Ecuador, teritoriul national, incluzand marea teritoriala si acele zone maritime adiacente limitei exterioare a respectivei mari teritoriale, asupra carora poate exercita, in conformitate cu legislatia sa si cu dreptul international, suveranitate, drepturi suverane sau jurisdictie.
    Art. 2
    Promovarea investitiilor
    (1) Fiecare parte contractanta va promova pe teritoriul sau investitiile investitorilor celeilalte parti contractante si va admite astfel de investitii conform legilor si reglementarilor sale.
    (2) Daca o parte contractanta a admis o investitie pe teritoriul sau, ea va acorda, in conformitate cu legile si cu reglementarile sale, autorizarile necesare in legatura cu aceasta investitie, inclusiv autorizatiile de angajare a personalului de conducere si tehnic, la alegere, indiferent de nationalitatea sau de cetatenia sa.
    (3) Fiecare parte contractanta va promova si va difuza legile si reglementarile legate de investitiile investitorilor celeilalte parti contractante. De asemenea, acestea vor face schimb de informatii cu privire la investitiile din fiecare parte contractanta.
    Art. 3
    Protejarea investitiilor
    (1) Fiecare parte contractanta va asigura, in orice moment, un tratament just si echitabil investitiilor investitorilor celeilalte parti contractante si nu va prejudicia conducerea, intretinerea, folosinta sau dreptul de a dispune de acestea, prin masuri nejustificate sau discriminatorii.
    (2) Fiecare parte contractanta, o data ce a acceptat pe teritoriul sau investitii ale investitorilor celeilalte parti contractante, va acorda deplina protectie legala acestor investitii si le va acorda un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat investitiilor efectuate de propriii sai investitori sau de investitorii unor state terte.
    (3) Fara a prejudicia dispozitiile paragrafului (2) al acestui articol, tratamentul natiunii celei mai favorizate nu se va aplica privilegiilor pe care fiecare parte contractanta le acorda investitorilor unui stat tert, drept consecinta a participarii sau asocierii sale la o zona de comert liber, o uniune vamala, o piata comuna sau la un acord regional.
    (4) Prevederile paragrafului (2) al acestui articol nu vor fi interpretate in sensul de a obliga o parte contractanta sa extinda asupra investitorilor celeilalte parti contractante beneficiile oricarui tratament, preferinta sau privilegiu rezultand dintr-un acord international bilateral sau multilateral care se refera, in totalitate sau partial, la impozitare.
    Art. 4
    Expropriere si despagubire
    (1) Nici una dintre partile contractante nu va lua masuri de nationalizare sau expropriere si orice alta masura avand acelasi efect impotriva investitiilor de pe teritoriul sau, care apartin investitorilor celeilalte parti contractante, decat daca masurile sunt luate in interes public, pe o baza nediscriminatorie si printr-o procedura legala corespunzatoare.
    Legalitatea exproprierii si cuantumul despagubirii vor fi revazute prin procedura juridica.
    Masurile sunt insotite de prevederi pentru plata unei despagubiri prompte, adecvate si efective. Cuantumul acestei despagubiri va corespunde valorii de piata a investitiei expropriate, imediat inainte ca exproprierea sa fi avut loc sau inainte ca exproprierea iminenta sa devina cunoscuta public. Despagubirea va include dobanzile la rata comerciala de piata, in vigoare de la data exproprierii, pana la data platii. Despagubirea si dobanzile, ori de cate ori apar, vor fi platite fara intarziere, vor fi efectiv realizabile si liber transferabile.
    (2) Investitorilor oricarei parti contractante, care sufera pierderi in legatura cu investitiile lor de pe teritoriul celeilalte parti contractante, datorita razboiului sau altui conflict armat, starii de necesitate nationala, revoltei, insurectiei ori rascoalei, li se va acorda, in privinta restituirii, indemnizatiei, despagubirii sau altei reglementari, un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat investitorilor proprii sau investitorilor unui stat tert. Platile vor fi liber transferabile.
    Art. 5
    Transferuri
    (1) Fiecare parte contractanta va garanta investitorilor celeilalte parti contractante transferul fara restrictii al investitiilor si beneficiilor, in cazul in care capitalul a fost inregistrat la o entitate nationala competenta si precedat de plata taxelor datorate, in special, dar nu exclusiv al:
    a) capitalului si sumelor aditionale necesare pentru intretinerea si dezvoltarea investitiilor;
    b) castigurilor, profiturilor, dobanzilor, dividendelor si altor venituri curente;
    c) fondurilor pentru rambursarea imprumuturilor externe legate de o investitie, asa cum sunt definite la art. 1 paragraful (1) lit. c);
    d) redeventelor;
    e) sumelor obtinute din vanzarea totala sau partiala ori din lichidarea unei investitii;
    f) platilor rezultand din reglementarea diferendelor prevazute la art. 10 si despagubirilor prevazute la art. 4.
    (2) Transferurile se vor efectua fara intarziere, in valuta liber convertibila, la cursul de schimb in vigoare pe piata comerciala la data transferului, conform legilor si reglementarilor stabilite de catre partea contractanta pe teritoriul careia s-a facut investitia, care nu vor putea afecta fondul drepturilor prevazute in acest articol.
    Art. 6
    Subrogare
    (1) Daca o parte contractanta sau oricare dintre agentiile sale va efectua o plata catre un investitor in virtutea unei garantii sau asigurari contractate in legatura cu o investitie, cealalta parte contractanta va recunoaste valabilitatea subrogarii in favoarea acelei parti contractante sau a uneia dintre agentiile sale, cu privire la orice drept sau titlu detinut de investitor. Partea contractanta sau una dintre agentiile sale va fi autorizata, in limitele subrogarii, sa exercite aceleasi drepturi pe care ar fi indreptatit sa le exercite investitorul cu conditia ca acele drepturi sa fie in vigoare sau legal recunoscute de catre cealalta parte contractanta.
    (2) In cazul unei subrogari de natura celei definite in paragraful (1) al acestui articol, investitorul nu va urmari nici o pretentie decat daca este autorizat sa o faca de catre partea contractanta sau agentia ei.
    Art. 7
    Aplicarea acestui acord
    Acest acord se va aplica investitiilor de pe teritoriul unei parti contractante, efectuate in conformitate cu legislatia sa, inainte sau dupa intrarea in vigoare a acordului, de catre investitori ai celeilalte parti contractante. Totusi, el nu va fi aplicabil diferendelor care au aparut inaintea intrarii sale in vigoare sau diferendelor legate in mod direct de evenimente care au avut loc inaintea intrarii sale in vigoare.
    Art. 8
    Aplicarea altor norme
    Daca prevederile legale ale oricarei parti contractante sau obligatiile dreptului international, existente in prezent ori stabilite in viitor intre partile contractante, in plus fata de prezentul acord, sau daca o intelegere intre un investitor al unei parti contractante cu cealalta parte contractanta contine norme, fie generale, fie specifice, care sa confere investitiilor realizate de investitorii celeilalte parti contractante un tratament mai favorabil decat cel prevazut in prezentul acord, acele norme vor prevala asupra prezentului acord, in masura in care vor fi mai favorabile.
    Art. 9
    Reglementarea diferendelor dintre partile contractante
    (1) Diferendele care apar intre partile contractante, referitoare la interpretarea sau aplicarea acestui acord, vor fi solutionate, pe cat posibil, pe canale diplomatice.
    (2) Daca un diferend intre partile contractante nu va putea fi solutionat astfel intr-un termen de 6 luni de la inceperea negocierilor, acesta va fi supus, la cererea oricareia dintre partile contractante, unui tribunal arbitral.
    (3) Acest tribunal arbitral se va constitui, pentru fiecare caz in parte, in urmatorul mod. In termen de doua luni de la primirea cererii de arbitraj, fiecare parte contractanta va desemna un membru al tribunalului. Acesti doi membri vor alege un national al unui stat tert, care, cu aprobarea ambelor parti contractante, va fi numit presedinte al tribunalului. Presedintele va fi numit intr-un termen de doua luni de la data desemnarii celorlalti doi membri.
    (4) Daca in cadrul termenelor prevazute in paragraful (3) al acestui articol nu se vor face desemnarile necesare, oricare dintre partile contractante va putea, in absenta oricaror alte norme, sa-l invite pe presedintele Curtii Internationale de Justitie sa procedeze la numirile necesare. Daca presedintele este nationalul unei parti contractante sau daca, din oricare alt motiv, este impiedicat sa indeplineasca functia mentionata, vicepresedintele va fi invitat sa faca numirile necesare. Daca vicepresedintele este nationalul unei parti contractante sau daca este, de asemenea, impiedicat sa-si indeplineasca functia mentionata, membrul Curtii Internationale de Justitie, care urmeaza imediat in functie si care nu este nationalul unei parti contractante, va fi invitat sa faca numirile necesare.
    (5) Tribunalul arbitral va adopta hotararile sale cu majoritate de voturi. Aceste hotarari vor fi obligatorii pentru ambele parti contractante. Fiecare parte contractanta va suporta cheltuielile pentru membrul sau si ale reprezentarii sale in procedura de arbitraj. Cheltuielile presedintelui, ca si celelalte cheltuieli, vor fi suportate, in principiu, in parti egale de catre partile contractante. Cu toate acestea, tribunalul arbitral va putea stabili prin hotararea sa ca o parte mai mare a cheltuielilor sa fie suportata de catre una dintre cele doua parti contractante. Tribunalul isi va stabili propria procedura.
    Art. 10
    Reglementarea diferendelor dintre un investitor si partea contractanta gazda a investitiei
    (1) Orice diferend legat de prevederile prezentului acord, intre un investitor al unei parti contractante si cealalta parte contractanta va fi solutionat, pe cat posibil, prin consultari amiabile.
    (2) Daca diferendul nu poate fi astfel solutionat in termen de 6 luni de la data la care a fost declansat de catre una sau cealalta parte, el poate fi supus, la cererea investitorului:
    - fie instantei judecatoresti competente a partii contractante pe al carei teritoriu s-a realizat investitia;
    - fie arbitrajului international, conform prevederilor paragrafului (3).
    Daca un investitor a supus diferendul jurisdictiei partii contractante implicate sau arbitrajului international, alegerea uneia sau alteia dintre aceste proceduri va fi definitiva.
    (3) In cazul recurgerii la arbitrajul international, diferendul va putea fi supus, la alegerea investitorului:
    - Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii (I.C.S.I.D.), creat de Conventia pentru reglementarea diferendelor relative la investitii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965, atunci cand fiecare stat parte la prezentul acord a aderat la aceasta. Atat timp cat aceasta conditie nu va fi indeplinita, fiecare parte contractanta consimte ca diferendul sa fie supus arbitrajului, conform regulilor mecanismului complementar I.C.S.I.D. referitoare la administrarea procedurilor de conciliere, arbitraj sau investigare;
    - unui tribunal arbitral ad-hoc, constituit potrivit regulilor de arbitraj ale Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL).
    (4) Organul arbitral va hotari pe baza prevederilor prezentului acord, a legislatiei partii contractante implicate in diferend, inclusiv pe baza normelor privitoare la conflictul de legi, a conditiilor oricarei intelegeri speciale incheiate cu privire la o investitie, precum si a principiilor dreptului international in materie.
    (5) Hotararile arbitrale vor fi definitive si obligatorii pentru partile in diferend. Fiecare parte contractanta le va executa in conformitate cu legislatia sa.
    Art. 11
    Consultari
    Partile contractante se vor consulta, la cererea oricareia dintre ele, in probleme privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord.
    Art. 12
    Intrarea in vigoare, durata si expirarea
    (1) Prezentul acord va intra in vigoare la 30 de zile de la data ultimei notificari prin care partile contractante isi vor comunica, una alteia, in scris, ca au indeplinit respectivele cerinte constitutionale pentru intrarea in vigoare a acestui acord. Valabilitatea sa va fi pentru o perioada de 10 ani. Daca notificarea oficiala de denuntare nu este transmisa cu 12 luni inainte de expirarea acestei perioade, acordul va fi considerat ca reinnoit in aceleasi conditii pentru perioade ulterioare de 10 ani.
    (2) Cu privire la acele investitii efectuate anterior datei la care notificarea expirarii acestui acord va deveni efectiva, prevederile art. 1-11 vor ramane in vigoare pe o perioada de 10 ani de la aceasta data.
    Drept pentru care, subsemnatii, pe deplin autorizati de guvernele respective, au semnat acest acord.
    Incheiat la Quito la 21 martie 1996 in doua exemplare originale, in limbile romana, spaniola si engleza, fiecare text fiind egal autentic. In caz de diferente de interpretare, textul in limba engleza va prevala.

             Pentru Guvernul Romaniei
             Vasile Ion,
             ambasadorul Romaniei in Ecuador

             Pentru Guvernul Republicii Ecuador
             Galo Leoro F.,
             ministrul relatiilor externeSmartCity5

COMENTARII la Legea 12/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 12 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu