Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.881 din 20.10.2015

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj prin preluarea şi integrarea acesteia în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca sub denumirea de Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 04 noiembrie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 26 alin. (1) lit. b), art. 28 alin. (5) şi (8) şi art. 31 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Se aprobă reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj sub denumirea de Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, prin preluarea şi integrarea acesteia ca unitate distinctă, fără personalitate juridică, în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ClujNapoca. (2) Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca funcţionează ca staţiune de cercetare-dezvoltare din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agricol, având sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Horticultorilor nr. 5, judeţul Cluj, şi având organe de conducere proprii. (3) Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca funcţionează conform regulamentului propriu de funcţionare aprobat de senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 2 (1) Numărul, structura posturilor şi personalul aferent al Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj sunt preluate prin protocol de predare-preluare încheiat între Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ClujNapoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă ClujNapoca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu menţinerea drepturilor salariale.(2) Salarizarea personalului preluat se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice. Articolul 3Personalul care ocupă funcţiile de conducere şi coordonare ştiinţifică din cadrul Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj asigură realizarea operaţiunilor de predare-preluare a patrimoniului, precum şi coordonarea activităţii până la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor funcţii. Articolul 4Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca are următoarele atribuţii principale: a)cercetare fundamentală şi cercetare aplicativă; b)dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul horticulturii şi al protecţiei mediului; c)producere, multiplicare şi comercializare de seminţe şi material săditor horticol şi alte produse specifice profilului de activitate; d)transfer tehnologic al rezultatelor cercetării; e)instruire profesională în profilul de activitate; f)servicii de consultanţă şi expertiză în profilul de activitate; g)editare de publicaţii; h)relaţii ştiinţifice internaţionale în profilul de activitate; i)relaţii de cooperare şi cercetare-dezvoltare, inclusiv activităţi de cooperare sau asociere cu alte instituţii, organizaţii şi operatori economici din ţară şi din străinătate; j)alte obiective ce decurg din activitatea specifică unităţii de cercetare-dezvoltare. Capitolul IIFuncţionarea Staţiunii de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca Articolul 5Funcţiilor de cercetare-dezvoltare din cadrul Staţiunii de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca şi personalului care le ocupă li se aplică prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.Articolul 6(1) Funcţiile de conducere şi coordonare ştiinţifică din Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca sunt:a)funcţii de conducere: director şi secretar ştiinţific; b)funcţii de coordonare ştiinţifică: director program cercetare-dezvoltare, director proiect cercetare-dezvoltare, şef program cercetare-dezvoltare şi şef proiect cercetare-dezvoltare. (2) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs.(3) Structura organizatorică şi numărul de posturi pe funcţii şi grade profesionale se propun de către consiliul ştiinţific al Staţiunii de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca şi se aprobă de către senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.(4) Încadrarea personalului la Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca se face odată cu încheierea protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 2 alin. (1). Articolul 7(1) Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare desfăşurată de Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca se constituie din:a)venituri proprii; b)fonduri atrase de la operatori economici; c)fonduri provenite din programe şi/sau cooperări naţionale şi internaţionale; d)fonduri acordate de fundaţii sau provenind din alte surse private; e)alte fonduri constituite conform legii. (2) Activitatea Staţiunii de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca este înregistrată distinct în cadrul contabilităţii Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, conform legii.(3) Fondurile rămase la sfârşitul anului din execuţia bugetului Staţiunii de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca rămân la dispoziţia Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ClujNapoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă ClujNapoca, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat pentru anul următor, conform prevederilor art. 225 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Capitolul IIIPreluarea patrimoniului Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca Articolul 8(1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj, care cuprinde drepturi de administrare asupra bunurilor proprietate publică a statului, proprietate privată a statului, bunuri şi servicii, potrivit situaţiei financiare întocmite la data predării-primirii, precum şi orice alte drepturi şi obligaţii, după caz, se preia de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca. Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj, care se preiau de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, sunt prevăzute în anexa nr. 1a). Bunurile proprii ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj se preiau prin protocol în inventarul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ClujNapoca pentru Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Horticolă Cluj-Napoca. Bunurile din domeniul privat al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj, care se preiau în inventarul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, sunt prevăzute în anexa nr. 1 b).(2) Preluarea patrimoniului se realizează pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmindu-se balanţa de verificare. Articolul 9Suprafaţa minimă de teren de 164,59 ha, prevăzută în anexa nr. 4.4. la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, aflată în domeniul public al statului, trece în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca.Articolul 10Terenurile având suprafaţa de 3,89 ha, prevăzute în anexa nr. 7.19. la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj, judeţul Cluj, aferente construcţiilor proprietate privată a statului, cele aferente construcţiilor valorificate în baza Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele aferente construcţiilor din proprietatea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj, judeţul Cluj, trec în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca.Articolul 11Suprafeţele de teren de 197,52 ha din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 8.13 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi exploatarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca.Articolul 12Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca se subrogă de drept în toate drepturile şi obligaţiile Staţiunii de Cercetare Horticolă ClujNapoca. Capitolul IVDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 13(1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin scăderea suprafeţei totale de 3,89 ha, astfel cum este identificată în anexa nr. 7.19 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin trecerea suprafeţei totale de 164,59 ha, astfel cum este identificată în anexa nr. 4.4 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca. (3) Se aprobă modificarea adresei poştale şi actualizarea, după caz, a valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1a).(4) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 14Anexele nr. 1a) şi 1b) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Sorin Mihai Cîmpeanu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb ANEXA Nr. 1a)DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj (CIF - 202085), care se preiau de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (CIF - 4288306) pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică pe scurt Adresa Valoarea de inventar (în lei)
101874 8.28.13 Atelier mecanic Construcţie cărămidă, S = 500 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 12.414
101884 8.28.04 Hală de lucru F5 Construcţie cărămidă, S = 70 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 29.313
101882 8.27.07 Adăpost pentru porci F5 S = 60 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 60
101890 8.28.13 Centrală termică proprie Construcţie cărămidă, S = 420 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 244.126
101897 8.29.08 Bloc administrativ Birouri, laboratoare, bibliotecă, amfiteatru, centrală termică Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 460.997
101898 8.28.12 Casa de oaspeţi Sală de şedinţe, centrală termică, S = 340 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 120.139
101901 8.28.12 Dormitor comun pentru muncitori Cuprinde sediu fermă, grup social, S = 340 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 57.966
101916 8.28.08 Garaj maşini Zid cărămidă, acoperiş ţiglă Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 1.043
101919 8.28.13 Cabină portar Zid cărămidă, acoperiş ţiglă Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 527
101933 8.28.10 Magazie produse şi atelier olărie S = 600 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 64.372
101934 8.28.12 Cantină pentru salariaţi 100 locuri, S = 546 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 25.708
101952 8.28.12 Casă de locuit F5 S = 70 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 26.050
101982 8.28.08 Garaj maşini S = 260 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 16.930
101991 8.28.10 Casă reglare gaz S = 24 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 596
101996 8.27.07 Grajd de animale şi magazii S = 600 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 17.096
*) 8.05.01 Total suprafaţă S = 164,59 ha Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 1.678.818.000
TOTAL 1.679.895.337

*) Nr. M.F.P. se acordă de Ministerul Finanţelor Publice. ANEXA Nr. 1b)DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul privat al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj (CIF - 202085), care se preiau de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (CIF - 4288306) pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca

Nr. crt. Denumirea Descrierea tehnică pe scurt Adresa Valoarea de inventar (în lei)
1. Seră înmulţire F4 Culturi pe mese, S = 216 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 8.947
2. Sera nr. 4 Schelet metalic, zidărie sticlă, cultură la sol, S = 10.000 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 381.824
3. Sera nr. 9 Culturi la sol, S = 3.000 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 166.483
4. Sera nr. 11 Culturi pe mese, S = 1.160 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 192.716
5. Sera nr. 10 Culturi pe mese, S = 550 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 69.505
6. Sera nr. 6 Culturi pe mese, S = 580 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 20.405
7. Sera nr. 7 Culturi pe mese, S = 1.080 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 45.923
8. Sera nr. 5 Culturi pe mese, S = 1.020 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 26.224
9. Sera nr. 3 3000 mp culturi pe mese, 200 mp culturi hidroponică, S = 10.000 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 483.457
10. Sera nr. 2 Culturi la sol, S = 10.000 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 432.863
11. Sera nr. 1 Culturi la sol, S = 10.000 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 395.400
12. Sera nr. 8 Cultură pe mese, S = 1.000 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 77.310
13. Teren curţi-construcţii S = 38.900 mp Str. Horticultorilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 39.678.000
TOTAL 41.979.057SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 881/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 881 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu