Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.879 din 09.11.2018

privind înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 20 noiembrie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 5 lit. b), art. 8 alin. (1) lit. e) şi art. 10 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Recomandarea Consiliului European 2002/77/EC din 15 noiembrie 2001 privind utilizarea agenţilor antimicrobieni în medicină,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Se aprobă înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene, denumit în continuare CNLRA, structură tehnică, fără personalitate juridică, condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte, în coordonarea Ministerului Sănătăţii, având ca scop elaborarea şi monitorizarea activităţii de aplicare a Strategiei naţionale privind utilizarea prudentă a antibioticelor, limitarea creşterii rezistenţei microbiene la antibiotice a populaţiei şi animalelor şi prevenirea răspândirii microorganismelor rezistente la nivel naţional.
(2) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)antimicrobian - orice substanţă produsă pe cale sintetică sau naturală cu acţiune directă asupra microorganismelor, cum ar fi bacterii, viruşi, ciuperci şi paraziţi şi în special protozoare, de tipul antibiotice, antivirale, antifungice şi antiprotozoare utilizate pentru tratarea sau prevenirea infecţiilor sau a bolilor infecţioase. Antihelminticele şi substanţele clasificate ca dezinfectante sau antiseptice sunt excluse din această definiţie; b)rezistenţă antimicrobiană - capacitatea unor germeni patogeni, microorganisme, de a supravieţui şi a se multiplica în prezenţa antibioticelor.
Articolul 2Atribuţiile principale ale CNLRA sunt: a)avizarea şi monitorizarea Strategiei naţionale privind utilizarea prudentă a antibioticelor, limitarea creşterii rezistenţei microbiene la antibiotice a populaţiei şi animalelor şi prevenirea răspândirii microorganismelor rezistente la nivel naţional (Strategia naţională) şi a Planului naţional de acţiune pentru realizarea obiectivelor acestei strategii, documente care vor fi înaintate de Ministerul Sănătăţii şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Planul naţional de acţiune conţine activităţile, termenele şi indicatorii care definesc parcursul pentru realizarea obiectivelor propuse prin Strategia naţională privind utilizarea prudentă a antibioticelor, limitarea creşterii rezistenţei microbiene la antibiotice a populaţiei şi animalelor şi prevenirea răspândirii microorganismelor rezistente la nivel naţional, fundamentate pe baza datelor rezultate din supravegherea naţională, coroborate cu evidenţele validate la nivel internaţional; b)coordonarea activităţilor ce se vor derula în cadrul Planului naţional de acţiune; c)înaintează propuneri autorităţilor prevăzute la art. 3 alin. (5) privind adoptarea de noi acte normative sau modificarea celor în vigoare, în special privind testarea sensibilităţii la antibiotice, prescrierea de antibiotice şi monitorizarea consumului de antibiotice, ghiduri de diagnostic, prevenire şi tratament al principalelor sindroame infecţioase. Articolul 3
(1) CNLRA este coordonat de Ministerul Sănătăţii şi are în componenţă următoarele structuri: a)Consiliul de conducere; b)Grupul de experţi; c)Secretariatul tehnic.
(2) Consiliul de conducere reprezintă organul de conducere şi coordonare al membrilor CNLRA.
(3) Grupul de experţi reprezintă organul tehnic al CNLRA şi este format din 15 membri, desemnaţi de autorităţile publice prevăzute la art. 3 alin. (5) pentru o perioadă de 3 ani. Membrii grupului de experţi se numesc prin act administrativ al conducătorului instituţiei pe care o reprezintă, pe domeniul specific şi comun cu cel al CNLRA. Membrii sunt confirmaţi prin decizie de către preşedintele CNLRA. Grupul de experţi oferă propuneri şi recomandări Consiliului de conducere în vederea elaborării deciziilor în domeniile sale de intervenţie.
(4) Secretariatul tehnic este asigurat de către Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, care are rolul de coordonare, cooperare şi comunicare între membrii CNLRA. Persoanele care alcătuiesc Secretariatul tehnic nu au drept de vot în cadrul şedinţelor CNLRA.
(5) Consiliul de conducere al CNLRA este format din 2 reprezentanţi ai următoarelor autorităţi centrale şi organizaţii profesionale neguvernamentale:a)Ministerul Sănătăţii; b)Ministerul Apărării Naţionale; c)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; d)Ministerul Mediului; e)Ministerul Apelor şi Pădurilor; f)Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale; g)Ministerul Educaţiei Naţionale; h)Ministerul Cercetării şi Inovării; i)Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; j)Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate; k)Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA); l)Institutul Naţional de Sănătate Publică; m)Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"; n)Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino"; o)Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.
(6) La întâlnirile CNLRA pot participa, cu statut de invitat, reprezentanţi ai următoarelor organizaţii:a)Colegiul Farmaciştilor din România; b)Colegiul Medicilor din România; c)Colegiul Medicilor Veterinari din România; d)Colegiul Medicilor Dentişti din România; e)alte organizaţii profesionale medicale umane şi veterinare; f)organizaţii neguvernamentale interesate în domeniu; g)asociaţii de pacienţi.
(7) Desemnarea membrilor Consiliului de conducere se face prin ordin/decizie/act administrativ al/a conducătorului instituţiei pe care o reprezintă, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(8) Preşedintele Consiliului de conducere este un secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, desemnat prin ordin al ministrului sănătăţii.
(9) Vicepreşedintele va fi desemnat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(10) CNLRA se întruneşte lunar sau ori de câte ori situaţia o impune.
(11) Deciziile CNLRA se iau în prezenţa majorităţii simple a membrilor, prin consens.
(12) Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNLRA se aprobă în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului sănătăţii.
Articolul 4CNLRA elaborează un raport anual în care este analizat stadiul implementării Planului naţional de acţiune, dificultăţile întâmpinate în implementarea sa şi propunerile de soluţionare, care va fi prezentat de Ministerul Sănătăţii Guvernului României. Articolul 5În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, Grupul de experţi are acces la informaţiile necesare, furnizate de instituţiile participante la CNLRA, în limitele prevederilor legale. Articolul 6 Pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei naţionale, CNLRA: 1. transmite măsuri şi recomandări pentru: a)prevenirea extinderii rezistenţei microorganismelor la antimicrobiene, prin utilizarea raţională a antibioticelor în scopul limitării transmiterii germenilor multirezistenţi la antibiotice; b)optimizarea utilizării antibioticelor în medicina umană şi în medicina veterinară, utilizând şi datele locale/naţionale privind rezistenţa microbiană; c)diseminarea informaţiilor privind apariţia variaţiilor în rezistenţa antimicrobiană notificate de către clinicile şi laboratoarele de microbiologie de referinţă prin aplicarea recomandărilor ghidurilor terapeutice; d)emiterea unor recomandări instituţiilor de profil privind tematica necesară pentru formarea personalului medical din domeniul uman şi veterinar privind utilizarea judicioasă a antibioticelor, testarea rezistenţei la antibiotice şi raportarea rezistenţei la antibiotice şi comunicarea în domeniul rezistenţei microorganismelor la antimicrobiene; e)informarea publicului larg privind utilizarea judicioasă a antibioticelor şi riscurile legate de utilizarea necorespunzătoare a acestora; f)dezvoltarea cercetării medicale spre rezolvarea problemelor de sănătate publică aferente rezistenţei la antimicrobiene; g)încurajarea cooperării internaţionale în domeniul rezistenţei la antimicrobiene; h)realizarea unei modalităţi comune de colectare a datelor rezultate din supravegherea rezistenţei bacteriene la animale, inclusiv cu evidenţierea circulaţiei microbiene între specii de animale.2. propune Ministerului Sănătăţii şi ANSVSA reglementarea colectării de date privind utilizarea de antibiotice pentru oameni şi pentru animale; 3. defineşte datele necesar a fi colectate şi sprijină uniformizarea modalităţii de colectare a datelor privind rezistenţa microbiană în unităţile medicale şi laboratoarele pentru uz uman; 4. sprijină crearea şi operaţionalizarea unei reţele de laboratoare de microbiologie care să permită identificarea circulaţiei germenilor rezistenţi la antibiotice şi emiterea de alerte privind apariţia de microorganisme cu noi mecanisme de rezistenţă. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul sănătăţii, Cristian-Vasile Grasu, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Paul Stănescu p. Ministrul cercetării şi inovării, Puiu-Lucian Georgescu, secretar de stat p. Ministrul apărării naţionale, Nicolae Nasta, secretar de stat Ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneş p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Mergeani Nicea, secretar de stat Ministrul educaţiei naţionale, interimar, Rovana Plumb Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre DaeaSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 879/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 879 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 879/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu