Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.879 din 09.11.2018

privind înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 20 noiembrie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 5 lit. b), art. 8 alin. (1) lit. e) şi art. 10 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Recomandarea Consiliului European 2002/77/EC din 15 noiembrie 2001 privind utilizarea agenţilor antimicrobieni în medicină,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Se aprobă înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene, denumit în continuare CNLRA, structură tehnică, fără personalitate juridică, condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte, în coordonarea Ministerului Sănătăţii, având ca scop elaborarea şi monitorizarea activităţii de aplicare a Strategiei naţionale privind utilizarea prudentă a antibioticelor, limitarea creşterii rezistenţei microbiene la antibiotice a populaţiei şi animalelor şi prevenirea răspândirii microorganismelor rezistente la nivel naţional.
(2) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)antimicrobian - orice substanţă produsă pe cale sintetică sau naturală cu acţiune directă asupra microorganismelor, cum ar fi bacterii, viruşi, ciuperci şi paraziţi şi în special protozoare, de tipul antibiotice, antivirale, antifungice şi antiprotozoare utilizate pentru tratarea sau prevenirea infecţiilor sau a bolilor infecţioase. Antihelminticele şi substanţele clasificate ca dezinfectante sau antiseptice sunt excluse din această definiţie; b)rezistenţă antimicrobiană - capacitatea unor germeni patogeni, microorganisme, de a supravieţui şi a se multiplica în prezenţa antibioticelor.
Articolul 2Atribuţiile principale ale CNLRA sunt: a)avizarea şi monitorizarea Strategiei naţionale privind utilizarea prudentă a antibioticelor, limitarea creşterii rezistenţei microbiene la antibiotice a populaţiei şi animalelor şi prevenirea răspândirii microorganismelor rezistente la nivel naţional (Strategia naţională) şi a Planului naţional de acţiune pentru realizarea obiectivelor acestei strategii, documente care vor fi înaintate de Ministerul Sănătăţii şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Planul naţional de acţiune conţine activităţile, termenele şi indicatorii care definesc parcursul pentru realizarea obiectivelor propuse prin Strategia naţională privind utilizarea prudentă a antibioticelor, limitarea creşterii rezistenţei microbiene la antibiotice a populaţiei şi animalelor şi prevenirea răspândirii microorganismelor rezistente la nivel naţional, fundamentate pe baza datelor rezultate din supravegherea naţională, coroborate cu evidenţele validate la nivel internaţional; b)coordonarea activităţilor ce se vor derula în cadrul Planului naţional de acţiune; c)înaintează propuneri autorităţilor prevăzute la art. 3 alin. (5) privind adoptarea de noi acte normative sau modificarea celor în vigoare, în special privind testarea sensibilităţii la antibiotice, prescrierea de antibiotice şi monitorizarea consumului de antibiotice, ghiduri de diagnostic, prevenire şi tratament al principalelor sindroame infecţioase. Articolul 3
(1) CNLRA este coordonat de Ministerul Sănătăţii şi are în componenţă următoarele structuri: a)Consiliul de conducere; b)Grupul de experţi; c)Secretariatul tehnic.
(2) Consiliul de conducere reprezintă organul de conducere şi coordonare al membrilor CNLRA.
(3) Grupul de experţi reprezintă organul tehnic al CNLRA şi este format din 15 membri, desemnaţi de autorităţile publice prevăzute la art. 3 alin. (5) pentru o perioadă de 3 ani. Membrii grupului de experţi se numesc prin act administrativ al conducătorului instituţiei pe care o reprezintă, pe domeniul specific şi comun cu cel al CNLRA. Membrii sunt confirmaţi prin decizie de către preşedintele CNLRA. Grupul de experţi oferă propuneri şi recomandări Consiliului de conducere în vederea elaborării deciziilor în domeniile sale de intervenţie.
(4) Secretariatul tehnic este asigurat de către Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, care are rolul de coordonare, cooperare şi comunicare între membrii CNLRA. Persoanele care alcătuiesc Secretariatul tehnic nu au drept de vot în cadrul şedinţelor CNLRA.
(5) Consiliul de conducere al CNLRA este format din 2 reprezentanţi ai următoarelor autorităţi centrale şi organizaţii profesionale neguvernamentale:a)Ministerul Sănătăţii; b)Ministerul Apărării Naţionale; c)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; d)Ministerul Mediului; e)Ministerul Apelor şi Pădurilor; f)Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale; g)Ministerul Educaţiei Naţionale; h)Ministerul Cercetării şi Inovării; i)Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; j)Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate; k)Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA); l)Institutul Naţional de Sănătate Publică; m)Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"; n)Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino"; o)Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.
(6) La întâlnirile CNLRA pot participa, cu statut de invitat, reprezentanţi ai următoarelor organizaţii:a)Colegiul Farmaciştilor din România; b)Colegiul Medicilor din România; c)Colegiul Medicilor Veterinari din România; d)Colegiul Medicilor Dentişti din România; e)alte organizaţii profesionale medicale umane şi veterinare; f)organizaţii neguvernamentale interesate în domeniu; g)asociaţii de pacienţi.
(7) Desemnarea membrilor Consiliului de conducere se face prin ordin/decizie/act administrativ al/a conducătorului instituţiei pe care o reprezintă, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(8) Preşedintele Consiliului de conducere este un secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, desemnat prin ordin al ministrului sănătăţii.
(9) Vicepreşedintele va fi desemnat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(10) CNLRA se întruneşte lunar sau ori de câte ori situaţia o impune.
(11) Deciziile CNLRA se iau în prezenţa majorităţii simple a membrilor, prin consens.
(12) Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNLRA se aprobă în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului sănătăţii.
Articolul 4CNLRA elaborează un raport anual în care este analizat stadiul implementării Planului naţional de acţiune, dificultăţile întâmpinate în implementarea sa şi propunerile de soluţionare, care va fi prezentat de Ministerul Sănătăţii Guvernului României. Articolul 5În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, Grupul de experţi are acces la informaţiile necesare, furnizate de instituţiile participante la CNLRA, în limitele prevederilor legale. Articolul 6 Pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei naţionale, CNLRA: 1. transmite măsuri şi recomandări pentru: a)prevenirea extinderii rezistenţei microorganismelor la antimicrobiene, prin utilizarea raţională a antibioticelor în scopul limitării transmiterii germenilor multirezistenţi la antibiotice; b)optimizarea utilizării antibioticelor în medicina umană şi în medicina veterinară, utilizând şi datele locale/naţionale privind rezistenţa microbiană; c)diseminarea informaţiilor privind apariţia variaţiilor în rezistenţa antimicrobiană notificate de către clinicile şi laboratoarele de microbiologie de referinţă prin aplicarea recomandărilor ghidurilor terapeutice; d)emiterea unor recomandări instituţiilor de profil privind tematica necesară pentru formarea personalului medical din domeniul uman şi veterinar privind utilizarea judicioasă a antibioticelor, testarea rezistenţei la antibiotice şi raportarea rezistenţei la antibiotice şi comunicarea în domeniul rezistenţei microorganismelor la antimicrobiene; e)informarea publicului larg privind utilizarea judicioasă a antibioticelor şi riscurile legate de utilizarea necorespunzătoare a acestora; f)dezvoltarea cercetării medicale spre rezolvarea problemelor de sănătate publică aferente rezistenţei la antimicrobiene; g)încurajarea cooperării internaţionale în domeniul rezistenţei la antimicrobiene; h)realizarea unei modalităţi comune de colectare a datelor rezultate din supravegherea rezistenţei bacteriene la animale, inclusiv cu evidenţierea circulaţiei microbiene între specii de animale.2. propune Ministerului Sănătăţii şi ANSVSA reglementarea colectării de date privind utilizarea de antibiotice pentru oameni şi pentru animale; 3. defineşte datele necesar a fi colectate şi sprijină uniformizarea modalităţii de colectare a datelor privind rezistenţa microbiană în unităţile medicale şi laboratoarele pentru uz uman; 4. sprijină crearea şi operaţionalizarea unei reţele de laboratoare de microbiologie care să permită identificarea circulaţiei germenilor rezistenţi la antibiotice şi emiterea de alerte privind apariţia de microorganisme cu noi mecanisme de rezistenţă. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul sănătăţii, Cristian-Vasile Grasu, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Paul Stănescu p. Ministrul cercetării şi inovării, Puiu-Lucian Georgescu, secretar de stat p. Ministrul apărării naţionale, Nicolae Nasta, secretar de stat Ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneş p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Mergeani Nicea, secretar de stat Ministrul educaţiei naţionale, interimar, Rovana Plumb Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre DaeaSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 879/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 879 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 879/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu