E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 846 din 28 august 2001

privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 555 din  6 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, denumit in continuare Oficiu, functioneaza in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe, cu autoritate unica pe teritoriul Romaniei in ceea ce priveste evidenta, observarea si controlul aplicarii legislatiei in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe.
    (2) Oficiul este persoana juridica cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 91 - 93, sectorul 1.
    Art. 2
    (1) In domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe Ministerul Culturii si Cultelor elaboreaza, potrivit legii, proiecte de acte normative si coordoneaza activitatea de evidenta si control a Oficiului, in scopul aplicarii si respectarii legislatiei specifice.
    (2) Oficiul isi desfasoara activitatea in conformitate cu strategia Ministerului Culturii si Cultelor si in corelare cu masurile concrete privind domeniul proprietatii intelectuale.
    Art. 3
    Cheltuielile curente si de capital ale Oficiului se finanteaza din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat, conform prevederilor art. 3 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor.
    Art. 4
    (1) Oficiul exercita urmatoarele atributii principale:
    a) initiaza programe de cooperare, in calitate de autoritate unica pe teritoriul Romaniei in ceea ce priveste evidenta, observarea si controlul aplicarii legislatiei in domeniu, convenite cu alte autoritati competente sa exercite actiuni de control, pe baza de protocol, privind culegerea si centralizarea informatiilor, efectuarea de analize privind incalcarea legislatiei specifice, derularea actiunilor comune de control si urmarirea solutionarii in justitie a cazurilor constatate;
    b) elaboreaza si propune Ministerului Culturii si Cultelor proiecte de acte normative in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe;
    c) organizeaza si administreaza evidenta repertoriului de opere si de autori, primit de la organismele de gestiune colectiva pentru drepturile de autor si drepturile conexe;
    d) acorda avize pentru constituirea ca persoane juridice, in conditiile legii, a organismelor de gestiune colectiva si urmareste aplicarea legislatiei de catre organismele a caror constituire a avizat-o;
    e) avizeaza, in conditiile legii, elaborarea si negocierea tabelelor si a metodologiilor stabilite de organismele de gestiune colectiva cu asociatiile patronale de utilizatori;
    f) exercita, la cererea si pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate, functii de observare si de control asupra activitatilor susceptibile de incalcarea legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;
    g) incheie procese-verbale de constatare a faptelor care incalca dispozitiile legale referitoare la dreptul de autor si la drepturile conexe, in conditiile prevazute de Codul de procedura penala, si sesizeaza organele competente in cazul faptelor care ar putea intruni elementele infractiunii, in legatura cu care actiunea penala se pune in miscare din oficiu;
    h) constata si sanctioneaza contraventiile din domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe;
    i) controleaza si decide asupra modului de gestionare a marcajelor holografice utilizate in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe;
    j) administreaza Registrul national al fonogramelor si Registrul programelor pentru calculator;
    k) intervine, pe cale de mediere, in negocierile dintre organismele de gestiune colectiva si utilizatori;
    l) colaboreaza cu organele de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu.
    (2) Oficiul indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor prevazute de lege.
    Art. 5
    Structura organizatorica, numarul de posturi si statul de functii ale Oficiului se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 6
    (1) Oficiul este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
    (2) Directorul general are urmatoarele atributii principale:
    a) raspunde de organizarea si de conducerea activitatii Oficiului;
    b) numeste personalul din subordine in conditiile legii, decide asupra structurii pe compartimente a directiilor din cadrul Oficiului si stabileste atributiile pe compartimente si sarcinile personalului din subordine;
    c) examineaza dinamica veniturilor extrabugetare si propune masuri corespunzatoare;
    d) este ordonator tertiar de credite, aproba efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu si urmareste executia bugetului;
    e) coordoneaza activitatile prin care se asigura resursele financiare necesare, precum si evidenta valorica a miscarii intregului patrimoniu;
    f) coordoneaza activitatea serviciului de audit intern, potrivit legii;
    g) aproba bilantul contabil si contul de executie bugetara;
    h) aproba planul de dezvoltare si de investitii al Oficiului;
    i) verifica si asigura achitarea obligatiilor financiare datorate de Oficiu la bugetul de stat;
    j) coordoneaza activitatea de control privind aplicarea legislatiei specifice domeniului;
    k) coordoneaza si controleaza activitatea juridica, de contencios si relatii internationale;
    l) numeste membrii Colegiului consultativ al Oficiului si convoaca Colegiul consultativ al Oficiului;
    m) aproba Regulamentul de functionare a Colegiului consultativ al Oficiului;
    n) coordoneaza si controleaza activitatea privind registrele nationale si gestiunea colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe;
    o) reprezinta si angajeaza Oficiul in raporturile cu alte autoritati publice, cu organisme si organizatii din tara si reprezinta Romania in raporturile cu autoritati similare din strainatate, in baza delegarii Ministerului Culturii si Cultelor.
    (3) Directorul general indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor prevazute de lege.
    (4) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.
    (5) In absenta directorului general Oficiul este condus de directorul general adjunct, in baza unei decizii de delegare.
    Art. 7
    (1) In cadrul Oficiului, pe langa directorul general functioneaza Colegiul consultativ al Oficiului.
    (2) Directorul general este presedintele Colegiului consultativ, pe care il convoaca lunar sau ori de cate ori este necesar.
    (3) Colegiul consultativ al Oficiului are urmatoarele atributii principale:
    a) dezbate strategiile pentru indeplinirea obiectivelor prioritare in domeniul protectiei dreptului de autor si a drepturilor conexe;
    b) dezbate programele periodice de actiune ale Oficiului;
    c) analizeaza proiectele de acte normative propuse de Oficiu.
    Art. 8
    (1) Personalul de conducere - directorul general si directorul general adjunct - din cadrul Oficiului va fi salarizat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2001.
    (2) Salariatii Oficiului sunt salarizati conform prevederilor Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 9
    (1) Oficiul exercita actiunile de observare si control din oficiu sau la solicitarea persoanelor fizice ori juridice.
    (2) Actiunile de observare si control exercitate din oficiu se finanteaza din bugetul propriu.
    (3) Actiunile de observare si control exercitate la cererea persoanelor fizice sau juridice se efectueaza de catre personalul specializat al Oficiului numai in baza unei solicitari scrise si motivate. Personalul specializat al Oficiului impreuna cu reprezentantul solicitantului convin asupra programului si bugetului actiunii. Contravaloarea cheltuielilor aferente estimate va fi depusa la casieria Oficiului inainte de inceperea actiunii. Dupa efectuarea actiunii, pe baza documentelor justificative se va face decontarea sumelor.
    (4) In exercitarea atributiilor de observare si control personalul specializat al Oficiului are acces la toate actele, documentele si informatiile necesare pentru indeplinirea scopului actiunii.
    (5) In exercitarea atributiilor de observare si control la cerere, precum si a atributiilor de constatare si sanctionare a contraventiilor asociatiile constituite de titularii de drepturi de autor si de drepturi conexe in scopul combaterii pirateriei pot participa in calitate de observatori.
    Art. 10
    (1) In exercitarea atributiilor de observare si control personalul imputernicit al Oficiului colaboreaza cu directiile pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national, servicii publice descentralizate ale Ministerului Culturii si Cultelor.
    (2) In exercitarea atributiilor de observare si control personalul imputernicit al Oficiului colaboreaza cu asociatiile de titulari de drepturi de autor si de drepturi conexe pentru stabilirea unor strategii, obiective si programe de instruire in probleme de interes comun.
    Art. 11
    In exercitarea atributiilor sale Oficiul colaboreaza cu autoritatile care au competente in domeniul protectiei proprietatii intelectuale si poate sa efectueze impreuna cu acestea actiuni comune. In acest scop Oficiul poate stabili cu aceste autoritati proceduri prevazute in protocoale avizate de Ministerul Culturii si Cultelor.
    Art. 12
    (1) In vederea solutionarii litigiilor asupra tabelelor si metodologiilor negociate potrivit art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare, partile negociatoare vor desemna prin tragere la sorti 3 arbitri de pe lista celor 20 de arbitri numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care vor participa la medierea efectuata de Oficiu.
    (2) Arbitrii au obligatia de a prezenta un raport final asupra arbitrajului efectuat, cuprinzand o solutie unica rezultata prin vot, in baza caruia Oficiul va decide forma definitiva a tabelelor si a metodologiilor negociate, conform procedurilor prevazute la art. 131 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile ulterioare.
    (3) Inainte de desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti partile negociatoare vor conveni asupra sumei globale cuvenite acestora si o vor depune la Oficiu. Oficiul convoaca arbitrii desemnati prin tragere la sorti si organizeaza desfasurarea sedintelor de mediere la sediul sau.
    (4) Raportul arbitrilor se depune in termen de 15 zile de la data desemnarii lor. In cazul depasirii acestui termen de catre arbitri Oficiul va decide forma finala a tabelelor si metodologiilor. In aceasta situatie arbitrii nu vor fi remunerati, iar Oficiul va propune ministrului culturii si cultelor revocarea acestora din corpul de arbitri.
    (5) La depunerea raportului in termen arbitrii vor fi remunerati in mod egal din suma depusa la Oficiu.
    Art. 13
    Oficiul are dreptul la un autoturism in parc comun, pentru transportul personalului din aparatul propriu, cu un consum lunar mediu de carburanti de 250 litri, si la doua autovehicule pentru transport de marfa si persoane, necesare pentru indeplinirea activitatilor specifice, cu un consum lunar mediu de 400 litri pentru fiecare autovehicul.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 60/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 18 martie 1997, cu modificarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 846/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 846 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu