E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.832 din 09.11.2016

privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian" şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 917 din 15 noiembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian" se înfiinţează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică subordonată Ministerului Culturii, prin preluarea de la Opera Naţională Bucureşti a activităţilor, atribuţiilor şi patrimoniului specifice domeniului operetei şi musicalului.(2) Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian", denumit în continuare Teatrul, este instituţie publică de spectacole şi concerte, de repertoriu, de importanţă naţională, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia specifică, în domeniile: operetă, musical şi spectacole muzicale.(3) Până la transmiterea în administrare a unui imobil cu destinaţia de sediu necesar funcţionării, Teatrul are sediul în municipiul Bucureşti bd. Mihail Kogălniceanu nr. 70-72, sectorul 5. Teatrul şi Opera Naţională Bucureşti vor utiliza spaţiile şi vor repartiza cheltuielile de funcţionare aferente în baza unui protocol încheiat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Teatrul are ca obiectiv principal promovarea valorilor muzicale şi coregrafice autohtone şi universale, precum şi ale artelor interpretative de operetă, musical, spectacol muzical, pe plan naţional şi internaţional.(5) Pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (4), Teatrul desfăşoară următoarele activităţi principale:a)producerea de spectacole de operetă, musical şi de spectacole muzicale, promovarea în ţară şi în străinătate a repertoriului reprezentativ pentru creaţia naţională şi universală, clasică şi contemporană; b)coproducerea sau participarea la organizarea de spectacole în colaborare cu alte instituţii artistice, cu persoane fizice sau juridice, din ţară ori din străinătate; c)punerea în valoare a talentului creatorilor şi interpreţilor din domeniul artelor spectacolului muzical, în general, şi din domeniul operetei şi al musicalului, în special; d)sprijinirea debutului şi afirmarea tinerilor creatori şi interpreţi şi implicarea în educarea prin artă a publicului; e)realizarea şi dezvoltarea de programe, proiecte şi acţiuni culturale în domeniul operetei, al musicalului şi al spectacolului muzical, în parteneriat cu artişti, organizaţii neguvernamentale, instituţii de spectacole din ţară şi din străinătate; f)realizarea şi editarea de publicaţii specifice pe orice tip de suport şi comercializarea acestora; g)producerea şi susţinerea de spectacole de operetă şi musical, evenimente, precum şi de spectacole muzicale; h)promovarea în ţară şi în străinătate a repertoriului reprezentativ pentru operetă şi musical, naţional şi universal, clasic şi contemporan; i)organizarea de cursuri de perfecţionare, calificare, precum şi orice alte tipuri de activităţi legate de formare şi consiliere profesională şi de concursuri interne şi internaţionale; j)organizarea de cursuri, ateliere, laboratoare pe domeniile specifice artelor spectacolului muzical, în special ale operetei şi ale musicalului; k)studierea pieţei, adaptarea tehnicilor de publicitate şi vânzare specifice, organizarea de spectacole, îmbunătăţirea imaginii şi comunicarea specifică a spectacolelor Teatrului; l)desfăşurarea activităţii de impresariat, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2(1) Teatrul are deplină autonomie în stabilirea repertoriului, precum şi în realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale şi artistice proprii sau în colaborare.(2) Activitatea Teatrului este programată şi se desfăşoară pe stagiuni, în conformitate cu prevederile legale.(3) Durata şi data începerii stagiunii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Teatrului.(4) Numărul de posturi pentru Teatru se stabileşte în limita numărului maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Salarizarea personalului Teatrului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.(6) Organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Teatrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii, la propunerea managerului. Articolul 3(1) Conducerea Teatrului este asigurată de manager, pe baza contractului de management, încheiat potrivit legii.(2) Managerul Teatrului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu terţii.(3) Managerul Teatrului este ordonator terţiar de credite.(4) În exercitarea atribuţiilor sale, managerul Teatrului emite decizii.(5) În absenţa managerului, Teatrul este condus de unul dintre directori, desemnat de manager prin decizie scrisă.(6) Managerul este asistat în activitatea sa de Consiliul artistic şi Consiliul administrativ ale Teatrului, înfiinţate prin decizia acestuia.(7) Consiliul artistic are rol consultativ şi este format din personalităţi culturale din cadrul Teatrului şi din afara acestuia. (8) Consiliul administrativ are rol deliberativ şi are componenţa stabilită de lege. Articolul 4(1) Activitatea Teatrului este finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor legale.(2) Veniturile proprii ale Teatrului pot proveni din:a)realizarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (5), după caz; b)vânzarea biletelor de intrare la spectacole sau a programelor de spectacole; c)editarea şi vânzarea de cărţi, studii şi alte publicaţii de specialitate; d)prestarea de servicii culturale; e)valorificarea bunurilor proprii care fac parte din patrimoniul său, conform legii; f)închirierea bunurilor imobile pe care le are în administrare, în condiţiile legi; g)sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine; h)alte activităţi specifice, realizate de Teatru, în condiţiile legii. (3) Liberalităţile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori de sarcini care pot afecta autonomia Teatrului sau care contravin atribuţiilor sale. Articolul 5(1) Bunul imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Operei Naţionale Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite în administrarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian".(2) Patrimoniul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian" se constituie din bunurile preluate de la Opera Naţională Bucureşti, afectate domeniului operetă şi musical, pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit legii, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Protocolul de predare-preluare încheiat între Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian" şi Opera Naţională Bucureşti, prevăzut la alin. (2), va cuprinde:a)prevederile bugetare pe anul 2016, execuţia bugetară la momentul predării-preluării, inclusiv creditele bugetare rămase neutilizate, separat, pe fiecare instituţie în parte; b)posturile aferente personalului preluat; c)patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite de Opera Naţională Bucureşti, inclusiv bunul imobil transmis potrivit alin. (1). (4) Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian" preia obiectivul de investiţii „Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian»" şi devine beneficiar al acestuia, cu respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian»".(5) Până la data semnării protocolului de predare-preluare, Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian" se finanţează din bugetul Operei Naţionale Bucureşti.(6) După semnarea protocolului prevăzut la alin. (2), anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează în mod corespunzător. Articolul 6Hotărârea Guvernului nr. 1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 25 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatele (1) , (21 ) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Opera Naţională Bucureşti, instituţie publică subordonată Ministerului Culturii, cu personalitate juridică, se reorganizează, prin divizare parţială, ca urmare a preluării activităţii şi atribuţiilor specifice domeniului operetei şi musicalului de către Teatrul Naţional de Operetă şi Musical «Ion Dacian», care se înfiinţează în acest scop. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (21) Opera funcţionează ca instituţie de repertoriu în domeniile: operă, balet, spectacole muzicale. ........ ................ ................ ................ ................ ........(4) Opera are în administrare imobilul prevăzut la alin. (3), precum şi imobilele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Opera are ca obiectiv principal promovarea valorilor muzicale şi coregrafice autohtone şi universale, precum şi ale artelor interpretative de operă, balet şi spectacole muzicale pe plan naţional şi internaţional. 3. La articolul 2 alineatul (2), literele h) , i) și j) se modifică şi vor avea următorul cuprins: h)producerea şi susţinerea de spectacole de operă, balet, evenimente, precum şi de spectacole muzicale; i)promovarea în ţară şi în străinătate a repertoriului reprezentativ pentru operă şi balet, naţional şi universal, clasic şi contemporan; j)organizarea de cursuri de perfecţionare, calificare, precum şi orice alte tipuri de activităţi legate de formare şi consiliere profesională şi de concursuri interne şi internaţionale legate de domeniul operei; 4. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se abrogă. 5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Consiliul artistic are rol consultativ şi este format din personalităţi culturale din cadrul Operei şi din afara acesteia. 6. La anexă, poziţia aferentă bunului imobil cu nr. MFP 157103 se abrogă. Articolul 7La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul II, după numărul curent 29 se introduce un nou număr curent, numărul curent 291, cu următorul cuprins:

„291 Teatrul Naţional de Operetă şi Musical «Ion Dacian» Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat"

Articolul 8(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă prin ordin al ministrului culturii numărul de posturi, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică corespunzătoare pentru Opera Naţională Bucureşti şi, respectiv, pentru Teatru, precum şi statele de funcţii ale celor două instituţii.(2) Managerul Operei Naţionale Bucureşti are dreptul să depună un nou proiect de management adaptat noii forme organizatorice a instituţiei, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoarea a ordinului ministrului culturii prevăzut la alin. (1).(3) Până la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager al Teatrului, ministrul culturii va desemna prin ordin o conducere interimară, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Personalul din cadrul Operei Naţionale Bucureşti care desfăşoară activităţi în domeniul operetei şi al musicalului se preia în totalitate, în condiţiile prevăzute de lege, şi este încadrat în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian", cu menţinerea drepturilor salariale stabilite, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei publice.(5) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat în noua structură organizatorică şi pe noile funcţii din instituţia care îl preia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii. PRIM-MINISTRUDACIAN JULIEN CIOLOŞContrasemnează:Ministrul culturii,Corina ŞuteuMinistrul finanţelor publice,Anca Dana DraguMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Dragoş-Nicolae PîslaruANEXĂ DATELE DE IDENTIFICARE a bunului imobil, proprietate publică a statului, care trece din administrarea Operei Naţionale Bucureşti în administrarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian"

Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea imobilului şi adresa Descrierea Valoarea Anul dobândirii Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul
157103 8.24.03 Teren aferent municipiul Bucureşti, sectorul 3, Bd. Unirii nr. 22 Suprafaţa = 10.366 mp 70.654.656 2012 Opera Naţională Bucureşti Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian"SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 832/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 832 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu