Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.832 din 09.11.2016

privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian" şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 917 din 15 noiembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian" se înfiinţează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică subordonată Ministerului Culturii, prin preluarea de la Opera Naţională Bucureşti a activităţilor, atribuţiilor şi patrimoniului specifice domeniului operetei şi musicalului.(2) Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian", denumit în continuare Teatrul, este instituţie publică de spectacole şi concerte, de repertoriu, de importanţă naţională, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia specifică, în domeniile: operetă, musical şi spectacole muzicale.(3) Până la transmiterea în administrare a unui imobil cu destinaţia de sediu necesar funcţionării, Teatrul are sediul în municipiul Bucureşti bd. Mihail Kogălniceanu nr. 70-72, sectorul 5. Teatrul şi Opera Naţională Bucureşti vor utiliza spaţiile şi vor repartiza cheltuielile de funcţionare aferente în baza unui protocol încheiat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Teatrul are ca obiectiv principal promovarea valorilor muzicale şi coregrafice autohtone şi universale, precum şi ale artelor interpretative de operetă, musical, spectacol muzical, pe plan naţional şi internaţional.(5) Pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (4), Teatrul desfăşoară următoarele activităţi principale:a)producerea de spectacole de operetă, musical şi de spectacole muzicale, promovarea în ţară şi în străinătate a repertoriului reprezentativ pentru creaţia naţională şi universală, clasică şi contemporană; b)coproducerea sau participarea la organizarea de spectacole în colaborare cu alte instituţii artistice, cu persoane fizice sau juridice, din ţară ori din străinătate; c)punerea în valoare a talentului creatorilor şi interpreţilor din domeniul artelor spectacolului muzical, în general, şi din domeniul operetei şi al musicalului, în special; d)sprijinirea debutului şi afirmarea tinerilor creatori şi interpreţi şi implicarea în educarea prin artă a publicului; e)realizarea şi dezvoltarea de programe, proiecte şi acţiuni culturale în domeniul operetei, al musicalului şi al spectacolului muzical, în parteneriat cu artişti, organizaţii neguvernamentale, instituţii de spectacole din ţară şi din străinătate; f)realizarea şi editarea de publicaţii specifice pe orice tip de suport şi comercializarea acestora; g)producerea şi susţinerea de spectacole de operetă şi musical, evenimente, precum şi de spectacole muzicale; h)promovarea în ţară şi în străinătate a repertoriului reprezentativ pentru operetă şi musical, naţional şi universal, clasic şi contemporan; i)organizarea de cursuri de perfecţionare, calificare, precum şi orice alte tipuri de activităţi legate de formare şi consiliere profesională şi de concursuri interne şi internaţionale; j)organizarea de cursuri, ateliere, laboratoare pe domeniile specifice artelor spectacolului muzical, în special ale operetei şi ale musicalului; k)studierea pieţei, adaptarea tehnicilor de publicitate şi vânzare specifice, organizarea de spectacole, îmbunătăţirea imaginii şi comunicarea specifică a spectacolelor Teatrului; l)desfăşurarea activităţii de impresariat, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2(1) Teatrul are deplină autonomie în stabilirea repertoriului, precum şi în realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale şi artistice proprii sau în colaborare.(2) Activitatea Teatrului este programată şi se desfăşoară pe stagiuni, în conformitate cu prevederile legale.(3) Durata şi data începerii stagiunii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Teatrului.(4) Numărul de posturi pentru Teatru se stabileşte în limita numărului maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Salarizarea personalului Teatrului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.(6) Organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Teatrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii, la propunerea managerului. Articolul 3(1) Conducerea Teatrului este asigurată de manager, pe baza contractului de management, încheiat potrivit legii.(2) Managerul Teatrului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu terţii.(3) Managerul Teatrului este ordonator terţiar de credite.(4) În exercitarea atribuţiilor sale, managerul Teatrului emite decizii.(5) În absenţa managerului, Teatrul este condus de unul dintre directori, desemnat de manager prin decizie scrisă.(6) Managerul este asistat în activitatea sa de Consiliul artistic şi Consiliul administrativ ale Teatrului, înfiinţate prin decizia acestuia.(7) Consiliul artistic are rol consultativ şi este format din personalităţi culturale din cadrul Teatrului şi din afara acestuia. (8) Consiliul administrativ are rol deliberativ şi are componenţa stabilită de lege. Articolul 4(1) Activitatea Teatrului este finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor legale.(2) Veniturile proprii ale Teatrului pot proveni din:a)realizarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (5), după caz; b)vânzarea biletelor de intrare la spectacole sau a programelor de spectacole; c)editarea şi vânzarea de cărţi, studii şi alte publicaţii de specialitate; d)prestarea de servicii culturale; e)valorificarea bunurilor proprii care fac parte din patrimoniul său, conform legii; f)închirierea bunurilor imobile pe care le are în administrare, în condiţiile legi; g)sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine; h)alte activităţi specifice, realizate de Teatru, în condiţiile legii. (3) Liberalităţile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori de sarcini care pot afecta autonomia Teatrului sau care contravin atribuţiilor sale. Articolul 5(1) Bunul imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Operei Naţionale Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite în administrarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian".(2) Patrimoniul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian" se constituie din bunurile preluate de la Opera Naţională Bucureşti, afectate domeniului operetă şi musical, pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit legii, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Protocolul de predare-preluare încheiat între Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian" şi Opera Naţională Bucureşti, prevăzut la alin. (2), va cuprinde:a)prevederile bugetare pe anul 2016, execuţia bugetară la momentul predării-preluării, inclusiv creditele bugetare rămase neutilizate, separat, pe fiecare instituţie în parte; b)posturile aferente personalului preluat; c)patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite de Opera Naţională Bucureşti, inclusiv bunul imobil transmis potrivit alin. (1). (4) Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian" preia obiectivul de investiţii „Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian»" şi devine beneficiar al acestuia, cu respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian»".(5) Până la data semnării protocolului de predare-preluare, Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian" se finanţează din bugetul Operei Naţionale Bucureşti.(6) După semnarea protocolului prevăzut la alin. (2), anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează în mod corespunzător. Articolul 6Hotărârea Guvernului nr. 1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 25 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatele (1) , (21 ) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Opera Naţională Bucureşti, instituţie publică subordonată Ministerului Culturii, cu personalitate juridică, se reorganizează, prin divizare parţială, ca urmare a preluării activităţii şi atribuţiilor specifice domeniului operetei şi musicalului de către Teatrul Naţional de Operetă şi Musical «Ion Dacian», care se înfiinţează în acest scop. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (21) Opera funcţionează ca instituţie de repertoriu în domeniile: operă, balet, spectacole muzicale. ........ ................ ................ ................ ................ ........(4) Opera are în administrare imobilul prevăzut la alin. (3), precum şi imobilele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Opera are ca obiectiv principal promovarea valorilor muzicale şi coregrafice autohtone şi universale, precum şi ale artelor interpretative de operă, balet şi spectacole muzicale pe plan naţional şi internaţional. 3. La articolul 2 alineatul (2), literele h) , i) și j) se modifică şi vor avea următorul cuprins: h)producerea şi susţinerea de spectacole de operă, balet, evenimente, precum şi de spectacole muzicale; i)promovarea în ţară şi în străinătate a repertoriului reprezentativ pentru operă şi balet, naţional şi universal, clasic şi contemporan; j)organizarea de cursuri de perfecţionare, calificare, precum şi orice alte tipuri de activităţi legate de formare şi consiliere profesională şi de concursuri interne şi internaţionale legate de domeniul operei; 4. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se abrogă. 5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Consiliul artistic are rol consultativ şi este format din personalităţi culturale din cadrul Operei şi din afara acesteia. 6. La anexă, poziţia aferentă bunului imobil cu nr. MFP 157103 se abrogă. Articolul 7La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul II, după numărul curent 29 se introduce un nou număr curent, numărul curent 291, cu următorul cuprins:

„291 Teatrul Naţional de Operetă şi Musical «Ion Dacian» Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat"

Articolul 8(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă prin ordin al ministrului culturii numărul de posturi, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică corespunzătoare pentru Opera Naţională Bucureşti şi, respectiv, pentru Teatru, precum şi statele de funcţii ale celor două instituţii.(2) Managerul Operei Naţionale Bucureşti are dreptul să depună un nou proiect de management adaptat noii forme organizatorice a instituţiei, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoarea a ordinului ministrului culturii prevăzut la alin. (1).(3) Până la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager al Teatrului, ministrul culturii va desemna prin ordin o conducere interimară, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Personalul din cadrul Operei Naţionale Bucureşti care desfăşoară activităţi în domeniul operetei şi al musicalului se preia în totalitate, în condiţiile prevăzute de lege, şi este încadrat în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian", cu menţinerea drepturilor salariale stabilite, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei publice.(5) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat în noua structură organizatorică şi pe noile funcţii din instituţia care îl preia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii. PRIM-MINISTRUDACIAN JULIEN CIOLOŞContrasemnează:Ministrul culturii,Corina ŞuteuMinistrul finanţelor publice,Anca Dana DraguMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Dragoş-Nicolae PîslaruANEXĂ DATELE DE IDENTIFICARE a bunului imobil, proprietate publică a statului, care trece din administrarea Operei Naţionale Bucureşti în administrarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian"

Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea imobilului şi adresa Descrierea Valoarea Anul dobândirii Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul
157103 8.24.03 Teren aferent municipiul Bucureşti, sectorul 3, Bd. Unirii nr. 22 Suprafaţa = 10.366 mp 70.654.656 2012 Opera Naţională Bucureşti Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian"SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 832/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 832 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu