Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 790 din 10 noiembrie 1998

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea proiectelor si programelor de restructurare si reforma din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 486/1998

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 434 din 17 noiembrie 1998


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice privind finantarea proiectelor si programelor de restructurare si reforma din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 486/1998, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 19 august 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "1. Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare se constituie si se utilizeaza potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998.
    Constituirea acestui fond se efectueaza din veniturile obtinute si incasate de catre Fondul Proprietatii de Stat din vanzarea actiunilor emise de catre societatile comerciale si din dividende varsate la bugetul de stat, dupa deducerea cheltuielilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de catre Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat.
    Aceste varsaminte se efectueaza de catre Fondul Proprietatii de Stat in contul nr. 60.30.01.05 - Varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului, deschis la sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A., avand ca operator de cont Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti. Virarea sumelor cuvenite bugetului de stat pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului se efectueaza la termenele prevazute in Ordinul ministrului finantelor nr. 379 din 24 februarie 1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 142 din 8 aprilie 1998.
    Pentru nevirarea la termen a sumelor se calculeaza si se datoreaza penalitati pentru fiecare zi de intarziere, conform prevederilor legale.
    Sumele incasate la Fondul la dispozitia Guvernului se utilizeaza pentru finantarea programelor de dezvoltare regionala, a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, a fondurilor de garantare a investitiilor si a altor programe de dezvoltare, care se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Potrivit art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, se utilizeaza, in anul 1998, pentru sustinerea programelor de restructurare si reforma aprobate de Guvern."
    2. Alineatul 2 al punctului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Actiunile si obiectivele cuprinse in proiectele si programele de restructurare si reforma se finanteaza, in conditiile legii, potrivit esalonarii, prevazuta in cadrul fiecarui proiect sau program, a angajamentelor de plata si a platilor efective, esalonarea fiind aprobata de Guvern o data cu proiectul sau cu programul respectiv."
    3. Punctul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "9. Pentru sprijinirea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, se finanteaza programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, care vizeaza:
    a) elaborarea si publicarea de studii, anchete statistice si alte lucrari, in sprijinul elaborarii si aplicarii de politici in domeniu sau in folosul nemijlocit al intreprinzatorilor, precum si furnizarea de cunostinte si informatii utile acestora;
    b) facilitarea accesului la servicii de informare, instruire, consultanta si asistenta tehnica pentru potentialii intreprinzatori care demareaza o afacere, pentru intreprinderile aflate in faza de inceput si pentru alte categorii de intreprinderi mici si mijlocii, potrivit nevoilor acestora;
    c) sprijinirea si stimularea inovarii, transferului tehnologic si difuziei tehnologice;
    d) stimularea si sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii pentru imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor si pentru introducerea sistemelor de asigurare a calitatii;
    e) sprijinirea organizatiilor de reprezentare a intreprinderilor mici si mijlocii si a organizatiilor infiintate, in scopul sprijinirii dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si a dezvoltarii locale, in vederea cresterii potentialului lor institutional, material si uman si in vederea largirii si perfectionarii activitatilor pe care acestea le desfasoara pentru imbunatatirea climatului de afaceri, stimularea crearii de noi intreprinderi si sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
    f) dezvoltarea cooperarii intre intreprinderi si a parteneriatului de afaceri in procurarea resurselor, dezvoltarea tehnologica, in productie, distributie, precum si in alte domenii de interes pentru intreprinderile mici si mijlocii;
    g) facilitarea finantarii intreprinderilor mici si mijlocii prin instituirea si dezvoltarea de instrumente si scheme financiare, cum sunt:
       - ajutoare financiare nerambursabile, acordate intreprinzatorilor la infiintarea intreprinderii, pentru completarea capitalului necesar initierii afacerii;
       - ajutoare financiare nerambursabile, acordate intreprinderilor mici si mijlocii pentru completarea resurselor financiare necesare acestora, in vederea achizitionarii de utilaje, masini-unelte, instalatii si aparate, pe baza unor planuri fundamentate de dezvoltare si sporire a eficientei afacerilor;
       - constituirea de fonduri de garantare si de fonduri de investitii in sprijinul intreprinderilor mici si mijlocii;
       - scheme de creditare cu dobanda scazuta;
       - alte asemenea scheme si instrumente financiare;
    h) facilitarea promovarii produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe piata interna si externa, inclusiv prin ajutoare financiare pentru efectuarea de studii de piata, realizarea de materiale informative, de reclama si publicitare, participarea la targuri, expozitii si la alte asemenea tipuri de manifestari, in tara sau in strainatate;
    i) alte obiective si masuri cuprinse in programele aprobate de catre Guvern.
    Finantarea programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, se face sub forma de transferuri, in limita sumelor prevazute in legea bugetului de stat.
    In raport cu cerintele programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, aprobate de Guvern, si in conditiile stipulate in acestea, din transferurile efectuate din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, pot primi finantari, dupa caz, urmatoarele categorii de beneficiari:
    a) autoritati si organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale;
    b) alte categorii de persoane juridice, cu sau fara scop lucrativ sau de alta natura, constituite, care functioneaza potrivit legii;
    c) persoane fizice - intreprinzatori efectivi si potentiali, experti si alte categorii.
    Principalele categorii de cheltuieli care pot fi efectuate in cadrul programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, finantate prin transferuri din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2. Contractele incheiate in vederea realizarii programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii sau a unor parti din acestea vor preciza atat alocarea de sume cu destinatiile prevazute in anexa nr. 1, cat si alocarea de sume, potrivit devizului-cadru prezentat in anexa nr. 2.
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice."
    4. Punctul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "10. Programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii trebuie sa cuprinda o metodologie clara isi eficace de evaluare a performantelor programului respectiv, dupa caz, avandu-se in vedere, in principal, urmatoarele criterii:
    a) cresterea investitiilor in activitati eficiente din punct de vedere economic si financiar;
    b) sporirea calitatii si competitivitatii ofertei de bunuri materiale si de servicii;
    c) cresterea, pe baze durabile, a exporturilor;
    d) protectia mediului inconjurator;
    e) crearea de noi locuri de munca, stabile si bine remunerate."
    5. Punctele 11 si 12 se abroga.
    6. Dupa punctul 13 se introduce punctul 13^1 cu urmatorul cuprins:
    "13^1. Suma alocata sprijinirii intreprinderilor mici si mijlocii din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, se gestioneaza de catre Consiliul pentru Reforma.
    Pentru programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, care se aproba de catre Guvern in limita sumei prevazute la alin. 1, Consiliul pentru Reforma asigura punerea in aplicare, urmarirea derularii si evaluarea performantelor."

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul reformei,
                       presedintele Consiliului
                       pentru Reforma,
                       Ioan Muresan

                       p. Ministrul interimar
                       al privatizarii,
                       Victor Eros

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Dinu Gavrilescu

    ANEXA 1

                PRINCIPALELE CATEGORII SI FELURI DE CHELTUIELI,
in functie de destinatia acestora, admise la finantarea programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare

    Cheltuieli pentru:
    1. Diseminare de informatii
    1.1. retele de calculatoare;
    1.2. software;
    1.3. publicatii specifice domeniului;
    1.4. alte materiale de informare (pliante, afise, brosuri, panouri de prezentare, foto, video, audio, CD-ROM, floppy-disk, pagina Web si altele asemenea);
    1.5. carti, tratate, dictionare, enciclopedii, compendii, manuale si altele asemenea.

    2. Manifestari
    2.1. ateliere de lucru;
    2.2. mese rotunde, colocvii;
    2.3. sesiuni de comunicari stiintifice;
    2.4. simpozioane;
    2.5. conferinte;
    2.6. congrese.

    3. Imagine
    3.1. actiuni promotionale;
    3.2. publicitate;
    3.3. reclama;
    3.4. materiale si obiecte pentru marcarea unor evenimente (diplome, insigne, medalii si altele asemenea).

    4. Dezvoltarea cunostintelor
    4.1. cursuri si instruiri;
    4.2. seminarii;
    4.3. vizite de studii;
    4.4. stagii de pregatire;
    4.5. documentatii;
    4.6. acces la instalatii nationale.

    5. Stimularea performantelor
    5.1. burse;
    5.2. premii.

    6. Dezvoltarea institutionala
    6.1. spatii si utilitati;
    6.2. echipamente pentru productie/servicii (masini-unelte, instalatii, aparatura de masura si control);
    6.3. calculatoare electronice, echipamente periferice;
    6.4. aparatura, birotica si mobilier;
    6.5. mijloace de transport;
    6.6. studii legate de obiective de investitii.

    7. Evaluarea pietelor, firmelor, produselor si a serviciilor
    7.1. studii si anchete;
    7.2. testari, verificari, incercari;
    7.3. masuratori;
    7.4. analize;
    7.5. omologari.

    8. Parteneriat de afaceri
    8.1. programe internationale si bilaterale;
    8.2. taxe de participare, cotizatii;
    8.3. forumuri de afaceri;
    8.4. schimb de experienta si indrumare in afaceri;
    8.5. invitati straini;
    8.6. altele.

    9. Sinergie si dezvoltare locala
    9.1. Centre de:
         - dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii;
         - inovare si incubare;
         - consultanta in afaceri;
         - legaturi in industrie;
         - informare;
         - dezvoltare a resurselor umane;
    9.2. centre de afaceri;
    9.3. districte industriale si zone economice speciale;
    9.4. parcuri stiintifice/tehnologice;
    9.5. altele.

    10. Scheme/instrumente financiare (inclusiv administrarea acestora)
    10.1. subventionarea dobanzii la credit (sau a dobanzii si a unei parti din credit);
    10.2. fonduri si scheme de garantare;
    10.3. participarea la capital;
    10.4. capital de risc;
    10.5. capital de start;
    10.6. microcredit;
    10.7. ajutoare financiare nerambursabile;
    10.8. altele.

    11. Servicii
    11.1. conducere de program/proiect;
    11.2. consultanta/asistenta tehnica;
    11.3. expertize;
    11.4. monitorizare;
    11.5. evaluare;
    11.6. anchete;
    11.7. audit;
    11.8. depozitare;
    11.9. servicii de traducere, instruire, tiparire, editare, multiplicare, difuzare, paza, intretinere, reparatii;
    11.10. altele.

    12. Sprijin logistic
    12.1. transport;
    12.2. diurna;
    12.3. cazare
    12.4. combustibil;
    12.5. masa (oficiala);
    12.6. tratatie;
    12.7. asistenta medicala de urgenta;
    12.8. acces la obiective cu caracter cultural-stiintific sau istoric;
    12.9. cadouri/suveniruri;
    12.10. amenajare spatiu, design;
    12.11. inchiriere de sali, echipamente, autovehicule, inchiriere de spatii de cazare, spatii de depozitare etc.;
    12.12. telecomunicatii si posta etc.;
    12.13. obiecte de inventar, piese de schimb, materiale consumabile;
    12.14. taxe vamale, coletarie;
    12.15. altele.

    ANEXA 2

                              DEVIZ-CADRU
(cheltuieli admise la finantarea programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare)

    I. Cheltuieli directe:
    I.1. cheltuieli de personal:
         1.1. salarii:
           a) C.A.S.;
           b) contributia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
           c) contributii pentru asigurari de sanatate;
         1.2. alte cheltuieli de personal (deplasari):
           a) cazare;
           b) diurna;
           c) transport;
    I.2. cheltuieli materiale si servicii:
         2.1. materiale, din care:
           a) materii prime;
           b) materiale consumabile;
           c) combustibil;
           d) piese de schimb;
           e) obiecte de inventar;
         2.2. lucrari si servicii executate de terti, din care:
           a) colaboratori;
           b) teste, masuratori, analize;
           c) omologari;
           d) amenajare spatiu interior;
           e) studii, anchete statistice;
           f) asistenta tehnica, consultanta;
    2.3. alte cheltuieli specifice programului.

    II. Cheltuieli indirecte:
    II.1. regie;
    II.2. contributia la Fondul de risc si accident.

    III. Cheltuieli de capital:
    III.1. masini-unelte, instalatii, aparatura de masura si control;
    III.2. mobilier, aparatura si birotica;
    III.3. calculatoare electronice si echipamente periferice;
    III.4. mijloace de transport;
    III.5. studii pentru obiective de investitii;
    III.6. proiecte tehnologice inovative.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 790/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 790 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu