E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 758 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 492 din  8 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,
    in temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 137 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, al art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 574/2001, cu modificarile ulterioare, precum si al art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, denumit in continuare Oficiu, functioneaza in subordinea Guvernului, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu autoritate unica pe teritoriul Romaniei in ceea ce priveste evidenta, observarea si controlul aplicarii legislatiei in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe dreptului de autor.
    (2) Oficiul are personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 91 - 93, sectorul 1.
    Art. 2
    (1) Ministrul culturii si cultelor asigura coordonarea Oficiului.
    (2) Oficiul este condus de un director general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului culturii si cultelor.
    Art. 3
    Cheltuielile curente si de capital ale Oficiului se finanteaza din alocatii acordate distinct de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 4
    (1) Oficiul exercita urmatoarele atributii principale:
    a) initiaza programe de cooperare, in calitate de autoritate unica pe teritoriul Romaniei in ceea ce priveste evidenta, observarea si controlul aplicarii legislatiei in domeniu, convenite cu alte autoritati competente sa exercite actiuni de control, pe baza de protocol, privind culegerea si centralizarea informatiilor, efectuarea de analize privind incalcarea legislatiei specifice, derularea actiunilor comune de control si urmarirea solutionarii in justitie a cazurilor constatate;
    b) initiaza proiecte de acte normative in domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, in conditiile legii;
    c) organizeaza si administreaza evidenta repertoriului de opere si de autori primit de la organismele de gestiune colectiva pentru drepturile de autor si drepturile conexe dreptului de autor;
    d) acorda avize pentru constituirea ca persoane juridice, in conditiile legii, a organismelor de gestiune colectiva si urmareste aplicarea legislatiei de catre organismele a caror constituire a avizat-o;
    e) avizeaza, in conditiile legii, elaborarea si negocierea tabelelor si a metodologiilor stabilite de organismele de gestiune colectiva cu asociatiile patronale de utilizatori;
    f) exercita, la cererea si pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate, functii de observare si de control asupra activitatilor susceptibile de incalcarea legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe acestuia;
    g) incheie procese-verbale de constatare a faptelor care incalca dispozitiile legale referitoare la dreptul de autor si la drepturile conexe dreptului de autor, in conditiile prevazute de Codul de procedura penala, si sesizeaza organele competente in cazul faptelor care ar putea intruni elementele infractiunii, in legatura cu care actiunea penala se pune in miscare din oficiu;
    h) constata si sanctioneaza contraventiile din domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe dreptului de autor;
    i) controleaza si decide asupra modului de gestionare a marcajelor holografice utilizate in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe dreptului de autor;
    j) administreaza Registrul national al fonogramelor si Registrul programelor pentru calculator;
    k) intervine, pe cale de mediere, in negocierile dintre organismele de gestiune colectiva si utilizatori;
    l) colaboreaza cu organele de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu.
    (2) Oficiul indeplineste orice alte atributii, potrivit competentelor prevazute de lege.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a Oficiului este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul directiilor, prin decizie a directorului general, pot fi organizate servicii si birouri, in conditiile legii.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 61, exclusiv directorul general.
    (3) Statul de functii se aproba de ministrul culturii si cultelor.
    Art. 6
    (1) Directorul general are urmatoarele atributii principale:
    a) este responsabil de organizarea, coordonarea si controlul activitatii Oficiului;
    b) numeste directorul general adjunct si personalul din subordine, decide, in conditiile legii, asupra structurii pe compartimente a directiilor din cadrul Oficiului si stabileste atributiile pe compartimente si sarcinile personalului din subordine;
    c) este ordonator de credite, in conditiile legii, pentru fondurile pe care le gestioneaza;
    d) coordoneaza activitatile prin care se asigura resursele financiare necesare, precum si evidenta valorica a miscarii intregului patrimoniu;
    e) coordoneaza activitatea serviciului de audit intern, potrivit legii;
    f) aproba bilantul contabil si contul de executie bugetara;
    g) verifica si asigura achitarea obligatiilor financiare datorate de Oficiu la bugetul de stat;
    h) aproba planul de dezvoltare si de investitii al Oficiului;
    i) numeste membrii Colegiului consultativ al Oficiului si convoaca sedintele acestuia;
    j) aproba Regulamentul de functionare a Colegiului consultativ al Oficiului;
    k) reprezinta si angajeaza Oficiul in raporturile cu alte autoritati publice, organisme si organizatii din tara si reprezinta Romania in raporturile cu autoritati similare din strainatate.
    (2) Directorul general indeplineste orice alte atributii, potrivit competentelor prevazute de lege.
    (3) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite ordine si decizii.
    (4) In absenta directorului general atributiile acestuia sunt exercitate de directorul general adjunct, in baza unei decizii scrise a directorului general.
    (5) Directorul general adjunct coordoneaza activitatea directiilor din subordine si indeplineste orice alte atributii desemnate prin decizie a directorului general, conform legii.
    Art. 7
    (1) In cadrul Oficiului, pe langa directorul general functioneaza Colegiul consultativ al Oficiului, in componenta caruia intra directorul general, directorul general adjunct si ceilalti directori din cadrul Oficiului.
    (2) Directorul general este presedintele Colegiului consultativ al Oficiului.
    (3) Colegiul consultativ al Oficiului are urmatoarele atributii principale:
    a) dezbate strategiile pentru indeplinirea obiectivelor prioritare in domeniul protectiei dreptului de autor si a drepturilor conexe dreptului de autor;
    b) dezbate programele periodice de actiune ale Oficiului;
    c) analizeaza proiectele de acte normative propuse de Oficiu.
    Art. 8
    (1) Directorul general al Oficiului este salarizat la nivelul functiei asimilate cu functiile de demnitate publica prevazute la nr. crt. 1 din anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare.
    (2) Salariatii Oficiului sunt salarizati conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.
    Art. 9
    (1) Oficiul exercita actiunile de observare si control din oficiu ori la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate.
    (2) Actiunile de observare si control exercitate din oficiu se finanteaza din bugetul propriu.
    (3) Actiunile de observare si control exercitate la cererea persoanelor fizice sau juridice se efectueaza de catre personalul specializat al Oficiului, numai in baza unei solicitari scrise si motivate. Personalul specializat al Oficiului impreuna cu reprezentantul solicitantului convin asupra programului si bugetului actiunii. Contravaloarea cheltuielilor aferente estimate va fi depusa la casieria Oficiului inainte de inceperea actiunii. Dupa efectuarea actiunii, pe baza documentelor justificative se va face decontarea sumelor.
    (4) In exercitarea atributiilor de observare si control personalul specializat al Oficiului are acces la toate actele, documentele si informatiile necesare indeplinirii scopului actiunii.
    (5) In exercitarea atributiilor de observare si control la cerere, precum si a celor de constatare si sanctionare a contraventiilor, asociatiile constituite, potrivit legii, de titularii de drepturi de autor si de drepturi conexe dreptului de autor in scopul combaterii pirateriei pot participa in calitate de observator.
    Art. 10
    In exercitarea atributiilor sale Oficiul colaboreaza cu autoritatile care au competente in domeniul protectiei proprietatii intelectuale si poate sa efectueze impreuna cu acestea actiuni comune.
    Art. 11
    (1) In vederea finalizarii negocierilor asupra tabelelor si metodologiilor negociate potrivit art. 131 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare, partile negociatoare vor desemna, prin tragere la sorti, 3 arbitri de pe lista celor 20 de arbitri numiti prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului culturii si cultelor, care vor participa la medierea efectuata de Oficiu.
    (2) Arbitrii au obligatia de a prezenta un raport final asupra arbitrajului efectuat, cuprinzand o solutie unica rezultata prin vot, in baza caruia Oficiul va decide forma definitiva a tabelelor si a metodologiilor negociate, conform procedurilor prevazute la art. 131 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile ulterioare.
    (3) Inainte de desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti, partile negociatoare vor conveni asupra sumei globale cuvenite acestora si o vor depune la Oficiu. Oficiul convoaca arbitrii rezultati prin tragerea la sorti si organizeaza desfasurarea sedintelor de mediere la sediul sau.
    (4) Raportul arbitrilor se depune in termen de 15 zile de la data primei sedinte de mediere. In cazul depasirii acestui termen de catre arbitri Oficiul va decide forma finala a tabelelor si metodologiilor. In aceasta situatie arbitrii nu vor fi remunerati, iar Oficiul va propune revocarea acestora din corpul de arbitri.
    (5) La depunerea raportului in termen arbitrii vor fi remunerati in mod egal din suma depusa la Oficiu.
    Art. 12
    Oficiul are dreptul la un autoturism in parc comun, pentru transportul personalului din aparatul propriu, cu un consum lunar mediu de carburanti de 250 litri, si la doua autovehicule pentru transport de marfa si de persoane, necesare pentru indeplinirea activitatilor specifice, cu un consum lunar mediu de 400 litri pentru fiecare autovehicul.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 779/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 5 august 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                           STRUCTURA ORGANIZATORICA
                  a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor

    Numarul maxim de posturi: 61
    (exclusiv directorul general)

                              __________________
                             |                  |
                             | DIRECTOR GENERAL |
                             |__________________|
             _________________________|
            |                _________|________
       _____|________       | Director general |
      | Audit intern |      |     adjunct      |
      |______________|      |__________________|
              ________________________|____________________________
 ____________|____________    ________|_______________    _________|________
| Directia juridica       |  | Directia registre      |  | Directia control |
| relatii internationale, |  | nationale, organisme   |  | al aplicarii     |
| economica si organizare |  | de gestiune colectiva  |  | legislatiei      |
|_________________________|  | si relatii cu publicul |  |__________________|
| Serviciul economic      |  |                        |  | Biroul expertize |
| si organizare           |  |                        |  |                  |
|_________________________|  |________________________|  |__________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 758/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 758 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu