Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 742 din 13 septembrie 1999

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare pentru urmarirea indeplinirii lucrarilor stabilite in conformitate cu planurile de dezvoltare urbana a ansamblului urbanistic din perimetrul central al municipiului Bucuresti, format din Centrul Istoric si Noul Centru Civic - "Bucuresti 2000"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 456 din 20 septembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zona de interes national a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucuresti, incluzand Noul Centru Civic si Centrul Istoric, si stabilirea conditiilor de realizare a investitiilor pentru ansamblul urbanistic din aceasta zona,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de coordonare pentru urmarirea indeplinirii lucrarilor stabilite in conformitate cu planurile de dezvoltare urbana a ansamblului urbanistic din perimetrul central al municipiului Bucuresti, format din Centrul Istoric si Noul Centru Civic - "Bucuresti 2000", prevazut in anexa la prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul lucrarilor publice
                      si amenajarii teritoriului,
                      Nicolae Noica

                      Secretar de stat,
                      seful Departamentului pentru
                      Administratie Publica Locala,
                      Vlad Rosca

                      Ministrul culturii,
                      Ion Caramitru

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                            REGULAMENT
de organizare si functionare a Consiliului de coordonare pentru urmarirea indeplinirii lucrarilor stabilite in conformitate cu planurile de dezvoltare urbana a ansamblului urbanistic din perimetrul central al municipiului Bucuresti, format din Centrul Istoric si Noul Centru Civic - "Bucuresti 2000"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In prezentul regulament Consiliul de coordonare pentru urmarirea indeplinirii lucrarilor stabilite in conformitate cu planurile de dezvoltare urbana a ansamblului urbanistic din perimetrul central al municipiului Bucuresti, format din Centrul Istoric si Noul Centru Civic - "Bucuresti 2000", va fi denumit consiliu, secretariatul consiliului va fi denumit secretariat, Planul de dezvoltare urbana Centrul Istoric si Planul de dezvoltare urbana Noul Centru Civic - "Bucuresti 2000" vor fi denumite planuri de dezvoltare urbana, iar Ordonanta Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zona de interes national a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucuresti, incluzand Noul Centru Civic si Centrul Istoric, si stabilirea conditiilor de realizare a investitiilor pentru ansamblul urbanistic din aceasta zona va fi denumita ordonanta.
    Art. 2
    (1) Consiliul urmareste indeplinirea lucrarilor ansamblului urbanistic din perimetrul central al municipiului Bucuresti in conformitate cu planurile de dezvoltare urbana aprobate.
    (2) Intocmirea, avizarea si aprobarea planurilor de dezvoltare urbana se realizeaza in conformitate cu art. 3 din ordonanta.

    CAP. 2
    Atributiile consiliului

    Art. 3
    In realizarea activitatii sale specifice consiliul indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) urmareste indeplinirea lucrarilor stabilite prin planurile de dezvoltare urbana aprobate;
    b) sprijina autoritatile administratiei publice centrale in legatura cu urmarirea realizarii lucrarilor stabilite in planurile de dezvoltare urbana;
    c) transmite ministerelor interesate propuneri de reglementare necesare rezolvarii unor blocaje intervenite in realizarea lucrarilor stabilite prin planurile de dezvoltare urbana aprobate;
    d) sprijina activitatea Agentiei de Reabilitare Urbana pentru ansamblul urbanistic "Centrul Istoric" si activitatea Agentiei de Dezvoltare Urbana pentru ansamblul urbanistic <<Noul Centru Civic - "Bucuresti 2000">>, in vederea corelarii planurilor de dezvoltare urbana in cazul in care apar probleme cu caracter de subsidiaritate;
    e) urmareste corelarea planurilor de dezvoltare urbana intocmite de agentiile mentionate la lit. d) cu Planul urbanistic "Zona Centrala a Municipiului Bucuresti";
    f) urmareste indeplinirea intocmai a lucrarilor stabilite prin planurile de dezvoltare urbana aprobate;
    g) monitorizeaza activitatea agentiilor mentionate la lit. d), cu privire la indeplinirea lucrarilor prevazute in planurile de dezvoltare urbana aprobate;
    h) informeaza periodic Guvernul despre stadiul realizarii lucrarilor prevazute in planurile de dezvoltare urbana aprobate;
    i) propune Guvernului finantarea unor programe si/sau lucrari de interes national, prevazute in planurile de dezvoltare urbana aprobate.

    CAP. 3
    Componenta consiliului

    Art. 4
    (1) In scopul indeplinirii atributiilor prevazute la art. 3 consiliul va avea urmatoarea componenta:
    a) reprezentantul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului cu rang de secretar de stat sau un imputernicit al acestuia, care va avea calitatea de presedinte al consiliului;
    b) reprezentantul Ministerului Culturii cu rang de secretar de stat sau director general;
    c) reprezentantul Ministerului Finantelor cu rang de secretar de stat sau director general;
    d) reprezentantul Ministerului Justitiei cu rang de secretar de stat sau director general;
    e) reprezentantul Departamentului pentru Administratie Publica Locala cu rang de subsecretar de stat sau director;
    f) 2 reprezentanti desemnati din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, specialisti, cu rang de viceprimar si/sau sef de departament.
    (2) Membrii consiliului sunt numiti prin ordin de catre conducatorii institutiilor respective si prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 5
    Secretarul consiliului este directorul Directiei secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

    CAP. 4
    Atributiile consiliului si ale secretariatului

    Art. 6
    Pentru realizarea obiectivelor sale consiliul are urmatoarele atributii principale:
    a) solicita agentiilor mentionate la art. 3 lit. d) sa prezinte analize si prognoze privind realizarea prevederilor din planurile de dezvoltare urbana aprobate;
    b) analizeaza si evalueaza trimestrial indeplinirea prevederilor rezultate din planurile de dezvoltare urbana aprobate;
    c) stabileste prin vot transmiterea catre ministerele interesate a propunerilor privind reglementari necesare pentru rezolvarea unor blocaje intervenite in realizarea lucrarilor stabilite prin planurile de dezvoltare urbana aprobate;
    d) stabileste prin vot calendarul de lucru anual al consiliului, ordinea de zi a sedintelor urmatoare, repartizand sarcinile ce trebuie rezolvate de fiecare membru al consiliului;
    e) intocmeste trimestrial sau de cate ori este cazul rapoarte despre stadiul realizarii lucrarilor stabilite prin planurile de dezvoltare urbana aprobate si le transmite Guvernului.
    Art. 7
    Presedintele consiliului are urmatoarele atributii principale:
    a) conduce sedintele ordinare si extraordinare ale consiliului;
    b) solicita convocarea sedintelor extraordinare;
    c) stabileste datele de desfasurare a sedintelor;
    d) coordoneaza pregatirea sedintelor;
    e) aproba proiectul ordinii de zi, lista cuprinzand invitatii, precum si materialele ce urmeaza sa fie transmise cu ocazia convocarii sedintelor ordinare sau extraordinare;
    f) semneaza, impreuna cu ceilalti membri, procesele-verbale de sedinta;
    g) reprezinta consiliul in relatiile cu alte autoritati.
    Art. 8
    (1) Secretariatul consiliului este asigurat de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului prin Directia secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national, ca organ tehnic de specialitate.
    (2) Secretariatul consiliului are urmatoarele atributii:
    a) asigura organizarea sedintelor consiliului, pregatind documentele necesare bunei desfasurari a lucrarilor;
    b) in perioada dintre sedinte asigura asistenta de specialitate si legatura cu membrii consiliului, primirea si distribuirea corespondentei destinate obiectivelor de activitate ale consiliului;
    c) convoaca trimestrial membrii consiliului in sedinte ordinare sau, la cererea presedintelui consiliului, in sedinte extraordinare;
    d) asista la lucrarile consiliului intocmind procesul-verbal al sedintei pe care il supune spre semnare tuturor membrilor prezenti si presedintelui;
    e) asigura operatiunile de registratura si arhivare pentru toate documentele privind activitatea consiliului.

    CAP. 5
    Functionarea consiliului

    Art. 9
    (1) Consiliul se intruneste la sediul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, care asigura si presedintia consiliului.
    (2) Consiliul se intruneste trimestrial, in ultima saptamana a trimestrului, in sedinte ordinare, iar cand este cazul, in sedinte extraordinare la solicitarea presedintelui. Sedintele sunt convocate in scris de catre secretariat.
    Art. 10
    Data, ora si locul de desfasurare a sedintelor ordinare se stabilesc de secretariat, la propunerea presedintelui. Convocarea se face cu cel putin 15 zile inainte pentru sedintele ordinare, iar in cazul sedintelor extraordinare, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita.
    Art. 11
    Consiliul isi desfasoara activitatea pe baza unor programe anuale, intocmite si aprobate de membrii sai cu doua luni inainte de sfarsitul anului in curs, prin care stabilesc obiectivele, termenele, participantii si mijloacele necesare punerii acestora in practica.
    Art. 12
    Secretariatul pregateste materialele pentru sedinte, le difuzeaza cu cel putin 7 zile inaintea intalnirii pentru sedintele ordinare si cu cel putin doua zile inaintea intalnirii pentru sedintele extraordinare.
    Art. 13
    Hotararile consiliului se vor lua in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor, cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    Art. 14
    La lucrarile consiliului pot participa, in calitate de invitati sau de consultanti, reprezentanti ai altor institutii din administratia publica, membri ai comisiilor parlamentare, membri ai asociatiilor profesionale, membri ai uniunilor patronale sau alte personalitati, daca la sedinta respectiva se discuta probleme specifice domeniului de activitate al acestora.
    Art. 15
    Aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului este urmarita de secretariat, care consemneaza situatia in rapoarte trimestriale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 742/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 742 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu