Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.663 din 04.07.2012

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 853/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces“, precum şi pentru declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11 iulie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (3) lit. a) şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 853/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 14 august 2009, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces“, comuna Agigea, judeţul Constanţa, potrivit hărţilor topografice prevăzute în anexele nr. 2, 3a) şi 3b)*). Articolul 3(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces“, comuna Agigea, judeţul Constanţa, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza comunei Agigea, judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 4. Articolul 4Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces“, situate pe raza comunei Agigea, judeţul Constanţa, sunt în cuantum total de 2.269 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - poziţia 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“. Articolul 5Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa, la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 2, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul 6Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul Consiliului Local Agigea şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 7Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Ovidiu Ioan Silaghi Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Eduard Hellvig Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu *) Anexele nr. 2, 3a) şi 3b) se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa, care este depozitarul acestora, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţilor topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. ANEXA Nr. 1(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 853/2009) CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces“ Ordonatorul principal de credite: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Beneficiar: Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa Amplasament: Gura de acces Canal Dunăre-Marea Neagră (km 0+540) Indicatori tehnico-economici
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 191.797
(în preţuri la data de 30 mai 2011; 1 euro = 4,1207 lei),
din care: C+M mii lei 172.401
Valoare rest de executat (inclusiv TVA), mii lei 154.748
din care: C+M mii lei 140.799
Eşalonarea investiţiei: INV/C+M
Anul I mii lei 30.000
mii lei 27.000
Anul II mii lei 80.000
mii lei 72.000
Anul III mii lei 44.748
mii lei 41.799
Capacităţi:
- Lungime pod + viaducte + drum m 2.400
- Bretea de conectare cu DN39 m 3.200
- Durata de realizare a investiţiei luni 36

Factori de risc Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-2006, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea investiţiei Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în conformitate cu prevederile Programului operaţional sectorial „Transport“ şi ale legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. ANEXA Nr. 4LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces“, situate pe raza localităţii Agigea din judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Număr de identificare conform Planului de situaţie „coridor de expropriere“ Avizat OCPİ Constanţa Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele/ Denumirea proprietarului/deţinătorului imobilului Tarlaua/parcela Categoria de folosinţă Număr cadastral (număr topo) Număr de carte funciară Suprafaţa totală (m2) Suprafaţa de expropriat (m2) Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
1 1 Constanţa Agigea S.C. „Best Wood Company“ - S.A. - - - - - 2.733,00 118.713,88
2 4 Constanţa Agigea S.C. „94 Bitex Trading“ - S.R.L. Lot C9/2 N 17570 - 22.733,00 377,00 16.375,44
3 5 Constanţa Agigea S.C. „94 Bitex Trading“ - S.R.L. Lot C9/2 N 17570 - 22.733,00 30,00 1.303,24
4 7 Constanţa Agigea S.C. „94 Bitex Trading“ - S.R.L. Lot C9/2 N 17570 - 22.733,00 386,00 16.767,28
Nr. crt. Număr de identificare conform Planului de situaţie „coridor de expropriere“ Avizat OCPİ Constanţa Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele/ Denumirea proprietarului/deţinătorului imobilului Tarlaua/parcela Categoria de folosinţă Număr cadastral (număr topo) Număr de carte funciară Suprafaţa totală (m2) Suprafaţa de expropriat (m2) Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
5 9 Constanţa Agigea Iosif Ion A457/1/1/1 A - - 22.020,00 295,00 10.334,00
6 11 Constanţa Agigea Iosif Ion A457/1/1/3 A - - - 143,00 5.009,00
7 12 Constanţa Agigea S.C. „Agrisol“ - S.R.L. A457/2/1/2 A 16418 17529 37.500,00 1.693,00 73.539,44
8 17 Constanţa Agigea C.N.R.N. „Radionav“ - S.A. Drum de acces DR 442 801 1.558,71 345,00 18.733,92
9 18 Constanţa Agigea Bundache Ilie A457/4/3 A 16911 17194 4.877,00 611,00 21.403,00
10 20 Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea Zona lac Agigea A - - - 244,00 10.598,28
11 21 Constanţa Agigea S.C. „ICH Construcţii Grup“ - S.A. Zona lac Agigea, lot 5 Cc - - - 1.624,00 88.182,60
12 22 Constanţa Agigea S.C. „Prod Transports Cereals“ - S.A. Zona lac Agigea, Lot 6 Cc - - - 2.514,00 136.509,12
13 27 Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea Zona lac Agigea A - - - 36,00 1.563,64
14 31 Constanţa Agigea S.C. TRANS PEC LEASING IFN - S.A. Lot N1/1 N 17658 - 59.945,00 85,00 3.692,72
TOTAL ANEXA 2 11.116,00 522.725,56
15 1 Constanţa Agigea S.C. TRANS PEC LEASING IFN - S.A. Lot N1/1 N 17658 18012 59.945,00 13.073,55 567.923,72
16 6 Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea Localitatea Agigea A - - - 263,59 11.450,16
17 7 Constanţa Agigea S.C. „NGB Construcţii & Management“ - S.R.L. Str. Ion Borcea nr. 19 Cc 17618 17832 8.924,00 3.587,54 272.729,32
18 8 Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea Str. Henri Coandă nr. 2 Cc 17661 17882 6.500,00 3.271,63 248.713,00
19 9a Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea Str. Henri Coandă nr. 2A A - - 201,00 201,00 8.732,08
20 10 Constanţa Agigea Caracota Stere-Ianis A 382/1/7 A - - 20.014,00 6.089,49 213.332,00
21 11a Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea 11a A - - 1.611,00 1.611,00 69.983,12
22 11c Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea 11c A - - 3.937,00 3.937,00 171.025,76
23 14 Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea Localitatea Agigea A - - 401,69 17.449,28
24 15 Constanţa Agigea S.C. ICPE - S.A. Str. Meduzei nr. 9 A - - 4.814,00 2.520,43 109.489,52
25 16a Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea Str. Meduzei nr. 7 A - - 328,00 328,00 14.248,84
26 17 Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea A 347/90/1 A 17370 17885 6.000,00 521,18 22.639,92
27 18 Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea A 347/90/1 A 17370 17885 6.000,00 20,45 887,84
28 19 Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea A 347/90/2 A 17371 17886 400,00 399,91 17.372,40
TOTAL ANEXELE 3a + 3b 36.226,46 1.745.976,96
TOTAL CORIDOR EXPROPRIERE 47.342,46 2.268.702,52SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 663/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 663 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu