Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.663 din 04.07.2012

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 853/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces“, precum şi pentru declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11 iulie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (3) lit. a) şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 853/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 14 august 2009, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces“, comuna Agigea, judeţul Constanţa, potrivit hărţilor topografice prevăzute în anexele nr. 2, 3a) şi 3b)*). Articolul 3(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces“, comuna Agigea, judeţul Constanţa, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza comunei Agigea, judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 4. Articolul 4Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces“, situate pe raza comunei Agigea, judeţul Constanţa, sunt în cuantum total de 2.269 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - poziţia 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“. Articolul 5Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa, la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 2, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul 6Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul Consiliului Local Agigea şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 7Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Ovidiu Ioan Silaghi Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Eduard Hellvig Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu *) Anexele nr. 2, 3a) şi 3b) se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa, care este depozitarul acestora, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţilor topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. ANEXA Nr. 1(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 853/2009) CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces“ Ordonatorul principal de credite: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Beneficiar: Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa Amplasament: Gura de acces Canal Dunăre-Marea Neagră (km 0+540) Indicatori tehnico-economici
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 191.797
(în preţuri la data de 30 mai 2011; 1 euro = 4,1207 lei),
din care: C+M mii lei 172.401
Valoare rest de executat (inclusiv TVA), mii lei 154.748
din care: C+M mii lei 140.799
Eşalonarea investiţiei: INV/C+M
Anul I mii lei 30.000
mii lei 27.000
Anul II mii lei 80.000
mii lei 72.000
Anul III mii lei 44.748
mii lei 41.799
Capacităţi:
- Lungime pod + viaducte + drum m 2.400
- Bretea de conectare cu DN39 m 3.200
- Durata de realizare a investiţiei luni 36

Factori de risc Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-2006, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea investiţiei Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în conformitate cu prevederile Programului operaţional sectorial „Transport“ şi ale legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. ANEXA Nr. 4LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces“, situate pe raza localităţii Agigea din judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Număr de identificare conform Planului de situaţie „coridor de expropriere“ Avizat OCPİ Constanţa Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele/ Denumirea proprietarului/deţinătorului imobilului Tarlaua/parcela Categoria de folosinţă Număr cadastral (număr topo) Număr de carte funciară Suprafaţa totală (m2) Suprafaţa de expropriat (m2) Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
1 1 Constanţa Agigea S.C. „Best Wood Company“ - S.A. - - - - - 2.733,00 118.713,88
2 4 Constanţa Agigea S.C. „94 Bitex Trading“ - S.R.L. Lot C9/2 N 17570 - 22.733,00 377,00 16.375,44
3 5 Constanţa Agigea S.C. „94 Bitex Trading“ - S.R.L. Lot C9/2 N 17570 - 22.733,00 30,00 1.303,24
4 7 Constanţa Agigea S.C. „94 Bitex Trading“ - S.R.L. Lot C9/2 N 17570 - 22.733,00 386,00 16.767,28
Nr. crt. Număr de identificare conform Planului de situaţie „coridor de expropriere“ Avizat OCPİ Constanţa Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele/ Denumirea proprietarului/deţinătorului imobilului Tarlaua/parcela Categoria de folosinţă Număr cadastral (număr topo) Număr de carte funciară Suprafaţa totală (m2) Suprafaţa de expropriat (m2) Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
5 9 Constanţa Agigea Iosif Ion A457/1/1/1 A - - 22.020,00 295,00 10.334,00
6 11 Constanţa Agigea Iosif Ion A457/1/1/3 A - - - 143,00 5.009,00
7 12 Constanţa Agigea S.C. „Agrisol“ - S.R.L. A457/2/1/2 A 16418 17529 37.500,00 1.693,00 73.539,44
8 17 Constanţa Agigea C.N.R.N. „Radionav“ - S.A. Drum de acces DR 442 801 1.558,71 345,00 18.733,92
9 18 Constanţa Agigea Bundache Ilie A457/4/3 A 16911 17194 4.877,00 611,00 21.403,00
10 20 Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea Zona lac Agigea A - - - 244,00 10.598,28
11 21 Constanţa Agigea S.C. „ICH Construcţii Grup“ - S.A. Zona lac Agigea, lot 5 Cc - - - 1.624,00 88.182,60
12 22 Constanţa Agigea S.C. „Prod Transports Cereals“ - S.A. Zona lac Agigea, Lot 6 Cc - - - 2.514,00 136.509,12
13 27 Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea Zona lac Agigea A - - - 36,00 1.563,64
14 31 Constanţa Agigea S.C. TRANS PEC LEASING IFN - S.A. Lot N1/1 N 17658 - 59.945,00 85,00 3.692,72
TOTAL ANEXA 2 11.116,00 522.725,56
15 1 Constanţa Agigea S.C. TRANS PEC LEASING IFN - S.A. Lot N1/1 N 17658 18012 59.945,00 13.073,55 567.923,72
16 6 Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea Localitatea Agigea A - - - 263,59 11.450,16
17 7 Constanţa Agigea S.C. „NGB Construcţii & Management“ - S.R.L. Str. Ion Borcea nr. 19 Cc 17618 17832 8.924,00 3.587,54 272.729,32
18 8 Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea Str. Henri Coandă nr. 2 Cc 17661 17882 6.500,00 3.271,63 248.713,00
19 9a Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea Str. Henri Coandă nr. 2A A - - 201,00 201,00 8.732,08
20 10 Constanţa Agigea Caracota Stere-Ianis A 382/1/7 A - - 20.014,00 6.089,49 213.332,00
21 11a Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea 11a A - - 1.611,00 1.611,00 69.983,12
22 11c Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea 11c A - - 3.937,00 3.937,00 171.025,76
23 14 Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea Localitatea Agigea A - - 401,69 17.449,28
24 15 Constanţa Agigea S.C. ICPE - S.A. Str. Meduzei nr. 9 A - - 4.814,00 2.520,43 109.489,52
25 16a Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea Str. Meduzei nr. 7 A - - 328,00 328,00 14.248,84
26 17 Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea A 347/90/1 A 17370 17885 6.000,00 521,18 22.639,92
27 18 Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea A 347/90/1 A 17370 17885 6.000,00 20,45 887,84
28 19 Constanţa Agigea Domeniul privat al comunei Agigea A 347/90/2 A 17371 17886 400,00 399,91 17.372,40
TOTAL ANEXELE 3a + 3b 36.226,46 1.745.976,96
TOTAL CORIDOR EXPROPRIERE 47.342,46 2.268.702,52SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 663/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 663 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu