Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.626 din 31.08.2016

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 05 septembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 7, alineatele (2)-(4) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins : (2) Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie. Această perioadă include şi zilele libere acordate prin lege, vacanţele şi «săptămâna altfel». (3) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condiţiile legii, şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv familia.(4) Pentru cetăţenii altor state, străini sau apatrizi, cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv familia/persoana singură. ........ ................ ................ ................ ................ ...............(8) Cererea de participare în program poate fi făcută oricând pe perioada anului şcolar, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvenţă definite la art. 5 din lege, dacă se menţin criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 din lege. 2. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal se dovedesc, în principal, cu livretul de familie.(2) În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei sau reprezentantul legal al copilului prezintă, după caz, în copie, următoarele documente:a)certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate; b)certificatul de căsătorie; c)hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii; d)hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii; e)dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii; f)hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută; g)hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; h)hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt; i)după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei. 3. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. h), dacă nu există hotărârea de stabilire a domiciliului copilului, situaţia de fapt va fi probată prin ancheta socială, stimulentul fiind acordat părintelui care are în îngrijire copiii. 4. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 2 lit. b) din lege, se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional. 5. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisă a primarului, care se emite pentru toată perioada prevăzută la art. 7 alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării prevăzute la art. 13, ţinând cont de data la care a fost înscris copilul la grădiniţă. 6. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În situaţia în care, după respingerea dreptului, sunt îndeplinite condiţiile de acordare a stimulentului educaţional, acordarea acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului, pentru toată perioada rămasă până la finalizarea anului şcolar definit la art. 7 alin. (2). 7. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniţă reprezentând stimulente educaţionale se face în baza dispoziţiei primarului emise conform art. 12 şi 14, până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară, pentru toţi beneficiarii din toate unităţile de învăţământ definite la art. 6. 8. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16
(1) Pentru copiii de vârstă preşcolară din familiile care beneficiază de stimulent, unităţile de învăţământ preşcolar prevăzute la art. 6 au obligaţia de a transmite primăriilor în raza teritorială a cărora îşi au domiciliul, reşedinţa sau locuiesc efectiv familiile, până la data de 5 a lunii, situaţia centralizatoare privind beneficiarii, conform prezenţei înregistrate în luna anterioară, în format electronic şi letric, semnată de conducătorul unităţii de învăţământ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
9. La articolul 17, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins :(2) Conducătorul unităţii de învăţământ se asigură că notarea zilnică a prezenţei este realizată conform procedurii. Verificarea prezenţei se realizează inopinat de către conducătorul unităţii de învăţământ şi asistentul social sau personalul desemnat din cadrul primăriei, fiecare cel puţin o dată pe lună. Reprezentanţii inspectoratului şcolar judeţean, respectiv ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti realizează lunar vizite neanunţate, prin sondaj, în grădiniţele din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti.(3) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. a) din lege, cadrul didactic analizează situaţia absenţelor şi face propuneri justificate conducătorului unităţii de învăţământ privind aprobarea cazurilor excepţionale, pe care acesta din urmă le comunică primarului.(4) Pentru toate absenţele medicale, persoana prevăzută la art. 7 alin. (3) este obligată să prezinte certificatul medical sau scutirea medicală în vederea motivării absenţelor, până la data de 3 a lunii următoare. 10. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19Pentru solicitanţii cărora li s-a acordat dreptul la stimulent, unităţile administrativ-teritoriale întocmesc o listă cu datele de identificare ale acestora conform tabelului din anexa nr. 4 lit. A-D, pe care o transmit pe suport electronic agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti până la data de 25 a fiecărei luni, pentru informare. 11. La articolul 20, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) În luna în care se comunică sau se constată, după caz, că unul sau mai mulţi copii din familie nu îndeplinesc condiţiile de frecvenţă prevăzute de lege, tichetul social pentru grădiniţă nu se acordă pentru copilul/copiii aflat/aflaţi în această situaţie. ........ ................ ................ ................ ................ ...............(4) Modificarea sau încetarea dreptului se face începând cu luna următoare celei în care se comunică sau, după caz, se constată una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), prin dispoziţie scrisă a primarului care se comunică titularului în termenul prevăzut la art. 14 alin. (1). 12. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) În situaţia în care în perioada prevăzută la art. 7 alin. (2) se produc încetări ale dreptului, dacă familia îndeplineşte ulterior condiţiile de acordare a stimulentului educaţional, se depune o nouă cerere şi se emite o nouă dispoziţie a primarului, pentru perioada rămasă, până la finalizarea perioadei de acordare. 13. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la stimulent, pentru tipărirea formularelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, precum şi, după caz, pentru tipărirea şi transmiterea tichetelor sociale pentru grădiniţă cu titlu de stimulent educaţional se asigură din bugetele locale. 14. La articolul 22, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 22(1) Cererile prevăzute la art. 7 alin. (1), însoţite de documentele justificative, se depun de reprezentantul familiei sau reprezentantul legal al copilului la primăria unităţii/ subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv familia.(2) În situaţia în care unul sau ambii membri ai familiei au înscris în actul de identitate domiciliul sau reşedinţa în altă localitate decât cea în care locuiesc efectiv, stimulentul educaţional se va acorda de către unitatea administrativ-teritorială unde familia locuieşte efectiv, pe baza declaraţiei pe propria răspundere sau a adeverinţei emise de unitatea administrativ-teritorială înscrisă în actul de identitate că nu s-a solicitat un drept de stimulent educaţional. ........ ................ ................ ................ ................ ...............(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit administraţiei judeţene a finanţelor publice, respectiv Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, numărul estimat de beneficiari de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în vederea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate cu această destinaţie şi repartizate pe judeţe, prin legile bugetare anuale. 15. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24(1) Pentru atribuirea contractelor între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi unităţile emitente privind achiziţionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 16. La articolul 31, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)să respecte interdicţiile stabilite pentru titulari, prevăzute la art. 30; 17. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Articolul IINormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Mircea Dumitru ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la normele metodologice) ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice) MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Unitatea de învăţământ ........ .......... Judeţul, localitatea ........ ................ CENTRALIZATOR privind prezenţa preşcolarilor beneficiari ai sistemului educaţional pentru luna ........ ............. an şcolar ........ ................ ............

Număr de zile din lună cu activitate în grădiniţă conform structurii anului şcolar

Nr. crt. Nume copil Prenume copil CNP copil Nume reprezentat Prenume reprezentant CNP reprezentant sau CI reprezentant Nr. absenţe nemotivate Nr. absenţe motivate Primeşte tichete sociale
Nr. învoiri (≤3) Nr. absenţe motivate medical

Director unitate de învăţământ, ........ ................ ................ ........ Reprezentant serviciu social din cadrul primăriei, ........ ................ ................ ................ ........SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 626/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 626 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 626/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu