E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 626 din 24 septembrie 1998

privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 373 din  1 octombrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane si ale art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Autoritatea Feroviara Romana - AFER, denumita in continuare AFER, este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat sa asigure, in principal, inspectia de stat si controlul de siguranta a circulatiei in transportul feroviar si cu metroul, activitatea specifica de registru feroviar, licentierea operatorilor de transport feroviar, autorizarea si supravegherea tehnica a furnizorilor interni de produse si servicii in domeniul feroviar, organizarea examenelor si emiterea atestatelor, certificatelor si a licentelor, dupa caz, pentru personalul de siguranta a circulatiei, cercetarea evenimentelor si accidentelor feroviare.
    (2) Atributiile si modul de organizare si functionare ale AFER sunt cuprinse in regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 1.
    (3) AFER este institutie publica finantata integral din venituri extrabugetare realizate din prestatii de servicii specifice, precum si din desfasurarea altor activitati privind valorificarea unor produse din activitati proprii si conexe, chirii, prestatii editoriale, studii, proiecte, lucrari, alte prestari de servicii, exploatari ale unor bunuri pe care le au in administrare etc., pe baza de tarife stabilite in conditiile legii.
    Art. 2
    (1) Patrimoniul AFER, se constituie prin preluarea in administrare a activului si a pasivului Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER", rezultate din bilantul de inchidere de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin preluarea in administrare, din dotarea Ministerului Transporturilor, a doua autoturisme aflate in folosinta Inspectoratului feroviar, precum si prin preluarea, fara plata, din patrimoniul Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, a sase vagoane si a unei locomotive, utilizate la efectuarea de incercari specifice sigurantei circulatiei in transportul feroviar, potrivit anexelor nr. 2 si 3.
    (2) Valoarea patrimoniului aflat in administrarea Ministerului Transporturilor si, respectiv, a patrimoniului Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane se diminueaza cu valoarea bunurilor prevazute in anexa nr. 2 si, respectiv, nr. 3.
    (3) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (1) se face pe baza de protocol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privata a statului, date in administrarea AFER pe toata durata de existenta a acesteia, putand fi instrainate, in conditiile legii.
    (5) Pentru exercitarea atributiilor specifice de inspectie, control si registru, parcul normat al AFER este de 35 de autoturisme, cu o norma de consum de combustibil de 300 litri pe luna si pe autoturism. Nu se considera depasiri ale consumului normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in cantitatea de combustibil normata in raport cu numarul de autoturisme aprobat pentru AFER.
    Art. 3
    AFER preia toate drepturile si obligatiile Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER" care decurg din activitatea curenta si din contractele incheiate cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, si se substituie acesteia in litigiile in curs de judecata.
    Art. 4
    (1) Conducerea AFER este asigurata de catre un consiliu de conducere format din 9 persoane.
    (2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general al AFER.
    Art. 5
    Activitatea de inspectie si control, organizata distinct in cadrul AFER, este condusa de catre inspectorul de stat sef, care este si vicepresedintele consiliului de conducere.
    Art. 6
    Directorul general, inspectorul de stat sef si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor.
    Art. 7
    (1) Personalul preluat de la Regia Autonoma "Registrul Feroviar Roman - REFER" si de la Inspectoratul feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor se considera transferat la AFER.
    (2) Personalul prevazut la alin. (1), care, la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, a beneficiat de facilitati la calatoria pe calea ferata, beneficiaza in continuare de acestea, in aceleasi conditii in care a beneficiat ca salariat al Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER" sau al Inspectoratului feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor.
    (3) Personalul transferat beneficiaza de salariile si drepturile avute anterior pana la incheierea contractului colectiv de munca al personalului de la AFER, precum si de alte drepturi prevazute in legislatia in vigoare. Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (4) Contractul colectiv de munca va fi negociat si inregistrat la directia generala de munca si protectie sociala in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (5) Salarizarea personalului se face potrivit reglementarilor stabilite pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
    Art. 8
    (1) AFER intocmeste, anual, bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se avizeaza de consiliul de conducere al AFER si se aproba de Ministerul Transporturilor.
    (3) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al AFER raman la dispozitia acesteia si se folosesc in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    (4) AFER poate realiza si poate dispune de venituri si de cheltuieli in valuta, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.
    (5) AFER propune modalitatile de finantare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau imprumuturi contractate de stat sau cu garantia statului, in lei si in valuta, rambursabile din veniturile extrabugetare prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli.
    Art. 9
    Pentru respectarea cerintelor privind securitatea transportului feroviar si cu metroul, in activitatile de construire, reparare, intretinere si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare se vor utiliza numai produse, servicii, precum si personal pentru care AFER a eliberat, dupa caz, certificate, atestate, autorizatii si/sau licente.
    Art. 10
    In exercitarea atributiilor de control, inspectie de stat si de registru, personalul AFER si, dupa caz, personalul Ministerului Transporturilor are drept de control pe toate mijloacele de transport feroviar si pe metrou, in unitatile cu specific feroviar care functioneaza sub autoritatea sau in subordinea Ministerului Transporturilor, in societatile comerciale care furnizeaza produse sau presteaza servicii pentru calea ferata si metrou si in unitatile operatorilor de transport feroviar, pe baza legitimatiei speciale emise si in conditiile stabilite de Ministerul Transporturilor.
    Art. 11
    Pentru organizarea si desfasurarea in teritoriu a activitatilor de inspectie, control si registru, Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane va asigura AFER, pe baza de conventie, spatii pentru birouri, in limita a 60 - 80 mp, la fiecare sediu actual al regionalelor de cale ferata din structura S.N.C.F.R., si in limita a 160 - 180 mp, in cladirea Palatului C.F.R.
    Art. 12
    Hotararea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    a) din cuprinsul art. 3 alin. (1) se elimina sintagma "Inspectoratul feroviar";
    b) din organigrama Ministerului Transporturilor prevazuta in anexa nr. 1 se elimina "Inspectoratul feroviar";
    c) pozitia nr. 45 din anexa nr. 2 se abroga;
    d) anexa nr. 2 se completeaza la "Unitati subordonate Ministerului Transporturilor" cu o noua pozitie care va avea urmatorul cuprins:
    "35^1. Autoritatea Feroviara   Extrabugetara Bucuresti"
           Romana - AFER
    e) pozitia A3 "Inspectoratul feroviar" din anexa nr. 3 se abroga, cu modificarea corespunzatoare a totalului, de la 13 la 10.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile referitoare la infiintarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER" din Hotararea Guvernului nr. 162/1993 privind infiintarea si functionarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER" si a Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 91 din 13 mai 1993, cu modificarile si completarile ulterioare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Basescu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Dan Radu Rusanu,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                           REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane - AFER

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Autoritatea Feroviara Romana - AFER, denumita in continuare AFER, este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998.
    Art. 2
    AFER este institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Transporturilor, finantata integral din venituri extrabugetare, care isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor in vigoare si ale prezentului regulament.
    Art. 3
    AFER are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr. 393, sectorul 1.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 4
    In activitatea de control si inspectie de stat AFER are urmatoarele atributii:
    a) supravegheaza respectarea reglementarilor interne si internationale in transportul feroviar si cu metroul;
    b) supravegheaza respectarea reglementarilor si instructiilor privitoare la siguranta circulatiei, securitatea transporturilor, protectia mediului si calitatea serviciilor publice, in transportul feroviar si cu metroul;
    c) supravegheaza respectarea normelor tehnice obligatorii in activitatile de construire, modernizare, exploatare, intretinere, reparare si verificare tehnica a materialului rulant si a infrastructurii feroviare;
    d) cerceteaza evenimentele sau accidentele grave, produse in activitatea de transport feroviar si cu metroul, si asigura cercetarea celorlalte evenimente sau accidente;
    e) elaboreaza si/sau avizeaza, dupa caz, si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor:
    - normative privind constructia si protectia caii ferate;
    - reglementari specifice destinate asigurarii compatibilitatii sistemului national de transport feroviar cu sistemele internationale de transport;
    - norme tehnice obligatorii pentru constructia, modernizarea, exploatarea, intretinerea, repararea si verificarea tehnica a infrastructurii feroviare si a materialului rulant;
    - norme obligatorii de siguranta a traficului in transporturile feroviare si cu metroul, precum si pentru transportul multimodal si combinat;
    - norme si regulamente obligatorii pentru detinatorii de linii industriale si de mijloace de transport pe calea ferata, care au acces pe infrastructura feroviara, dupa caz, precum si pentru beneficiarii de transport;
    - norme obligatorii de acordare a licentelor pentru operatorii si intermediarii de transport feroviar;
    - norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase;
    - norme obligatorii de atestare, certificare si de acordare a licentelor pentru personalul din transportul feroviar si cu metroul, care lucreaza in siguranta circulatiei;
    - norme de repartizare nediscriminatorie a utilizarii capacitatilor infrastructurii feroviare;
    - nomenclatorul de functii al personalului care lucreaza sau concura la siguranta circulatiei;
    - reglementari privind inmatricularea materialului rulant;
    - alte norme si reglementari specifice transportului feroviar si cu metroul;
    f) organizeaza examene si emite atestate, certificate, licente, dupa caz, pentru personalul din transportul feroviar si cu metroul, care lucreaza in siguranta circulatiei;
    g) acorda licente operatorilor si intermediarilor de transport feroviar;
    h) autorizeaza infiintarea si functionarea centrelor de pregatire, perfectionare si de autorizare a personalului din transporturile feroviare si cu metroul;
    i) autorizeaza efectuarea de lucrari in zona de siguranta si de protectie a infrastructurii feroviare;
    j) alte atributii specifice domeniului sau de activitate, date in competenta sa de catre Ministerul Transporturilor.
    Art. 5
    In activitatea de registru feroviar AFER are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza omologarea tehnica de tip a vehiculelor de transport feroviar si cu metroul, precum si de transport urban pe sine;
    b) atesta, din punct de vedere tehnic, materialul rulant, in vederea inmatricularii acestuia;
    c) autorizeaza, din punct de vedere tehnic, liniile de cale ferata, lucrarile de arta feroviare si instalatiile de semnalizare, de control al circulatiei si de alimentare cu energie electrica, aferente caii ferate, inclusiv liniile ferate industriale care au acces la infrastructura feroviara, cu ocazia construirii, modernizarii sau repararii capitale a acestora;
    d) autorizeaza, din punct de vedere tehnic, functionarea statiilor de cale ferata;
    e) certifica/omologheaza materialele, componentele si echipamentele utilizate la construirea, repararea, intretinerea si exploatarea materialului rulant si a infrastructurii feroviare si, dupa caz, elaboreaza agremente tehnice pentru acestea;
    f) elaboreaza agremente tehnice pentru tehnologiile specifice construirii, modernizarii, repararii, intretinerii si exploatarii infrastructurii feroviare;
    g) efectueaza verificari si incercari de laborator pentru determinarea conformitatii produselor si serviciilor, din punct de vedere al caracteristicilor si parametrilor determinanti, pentru siguranta circulatiei, protectia vietii si a mediului inconjurator, aferente transportului feroviar, cu metroul si transportului urban pe sine;
    h) avizeaza documentatiile tehnice pentru construirea sau modernizarea materialului rulant si a infrastructurii utilizate in transportul feroviar, cu metroul si in transportul urban pe sine;
    i) efectueaza atestarea profesionala de specialitate a personalului care asigura pregatirea, perfectionarea si autorizarea lucratorilor din siguranta circulatiei;
    j) autorizeaza, din punct de vedere tehnic, agentii economici care efectueaza lucrarile de constructie, intretinere si reparare a elementelor infrastructurii feroviare si a materialului rulant si/sau care certifica sistemele calitatii acestora;
    k) autorizeaza si supravegheaza, din punct de vedere tehnic, furnizorii interni de produse si servicii in domeniul feroviar;
    l) autorizeaza/atesta laboratoarele de incercari, precum si standurile si dispozitivele speciale, utilizate la verificarea si tinerea sub control a unor caracteristici determinante pentru securitatea transporturilor feroviare, in procesele de construire, reparare, intretinere, revizie tehnica si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare;
    m) efectueaza studii si cercetari in domeniul feroviar, cu prioritate pentru programele nationale de cercetare;
    n) efectueaza instruirea si atestarea periodica a personalului cu responsabilitati in cadrul sistemelor calitatii din unitatile de construire, reparare, intretinere, revizie tehnica si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare;
    o) acorda asistenta tehnica de specialitate si efectueaza expertize, inspectii si receptii tehnice in domeniul transporturilor feroviare si cu metroul;
    p) asigura evidenta si pastrarea normelor, reglementarilor, specificatiilor, instructiunilor, metodologiilor, procedurilor si prescriptiilor, aferente domeniului sau de activitate;
    q) editeaza, traduce, multiplica, tipareste si comercializeaza reglementari tehnice, publicatii si lucrari proprii, specifice domeniului sau de activitate;
    r) publica periodic lista cuprinzand persoanele juridice si fizice carora AFER le-a eliberat, le-a retras sau le-a suspendat licente, certificate, atestate, documente de omologare;
    s) certifica produse, servicii si sisteme ale calitatii si in alte domenii pentru care este acreditata la nivel national sau international;
    t) alte atributii specifice domeniului sau de activitate, date in competenta sa de catre Ministerul Transporturilor.
    Art. 6
    AFER poate desfasura si alte activitati privind valorificarea unor produse din activitati proprii si conexe, chirii, prestatii editoriale, studii, proiecte, lucrari, alte prestari de servicii, exploatari ale unor bunuri pe care le are in administrare etc., pe baza de tarife stabilite in conditiile legii.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 7
    Patrimoniul AFER se constituie prin preluarea in administrare a activului si a pasivului Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER", rezultat din bilantul de inchidere.
    Art. 8
    (1) Patrimoniul AFER, constituit potrivit art. 7, se completeaza prin preluarea a doua autoturisme din dotarea Ministerului Transporturilor, precum si a sase vagoane si a unei locomotive din patrimoniul Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.
    (2) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privata a statului, date in administrare AFER pe toata durata de existenta a acesteia, putand fi instrainate in conditiile legii.

    CAP. 4
    Structura organizatorica

    Art. 9
    Structura organizatorica AFER se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, asigurandu-se si reprezentare in teritoriu.
    Art. 10
    Activitatea de inspectie si control se organizeaza distinct in cadrul AFER.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 11
    (1) Conducerea AFER este asigurata de catre un consiliu de conducere compus din 9 persoane.
    (2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general al AFER.
    Art. 12
    Activitatea de inspectie si control, organizata distinct in cadrul AFER, este condusa de catre inspectorul de stat sef, care este si vicepresedinte al consiliului de conducere.
    Art. 13
    Directorul general, inspectorul de stat sef si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor.
    Art. 14
    Salarizarea directorului general, a inspectorului de stat sef, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
    Art. 15
    Consiliul de conducere isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.
    Art. 16
    Consiliul de conducere are, in principal, urmatoarele atributii si competente:
    a) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
    b) aproba regulamentul de ordine interioara;
    c) aproba strategia de dezvoltare sau de modernizare a AFER;
    d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor structura organizatorica a AFER;
    e) prezinta, anual, conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra activitatii desfasurate in perioada expirata si programul de activitate pentru anul in curs;
    f) numeste si revoca personalul de conducere si ii stabileste salariile;
    g) asigura negocierea contractului colectiv de munca cu reprezentantii salariatilor, in conditiile legii;
    h) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli si asigura executia acestuia dupa aprobare;
    i) aproba sau propune spre aprobare, dupa caz, investitiile ce urmeaza a se realiza de catre AFER in conditiile legii;
    j) propune modalitati de finantare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau imprumuturi contractate de stat sau cu garantia statului, pe care le poate derula in conditiile legii;
    k) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului AFER, in conditiile legii;
    l) stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor tarifele pentru prestatiile de servicii;
    m) aproba raportul trimestrial al AFER privind activitatea desfasurata si stabileste masuri pentru continuarea activitatii in conditii de echilibrare a bugetului;
    n) aproba rapoartele periodice, conform legii, ale compartimentelor de control din cadrul AFER;
    o) analizeaza si propune Ministerului Transporturilor proiecte de acte normative sau modificari ale celor existente, pentru a fi supuse aprobarii, potrivit legii;
    p) aproba inchirierea de cladiri, spatii si terenuri ale AFER;
    q) aproba scoaterea din functiune si valorificarea, in conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul AFER;
    r) exercita orice atributii care ii revin din prevederile legale, din regulamentul sau de organizare si functionare si din dispozitiile Ministerului Transporturilor.
    Art. 17
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, urmand ca activitatea acestora sa fie recompensata material, conform intelegerii, pe baza de conventie civila.
    Art. 18
    Presedintele consiliului de conducere are, in principal, urmatoarele atributii si competente:
    a) propune numirea si, dupa caz, revocarea personalului de conducere din cadrul AFER;
    b) angajeaza si, dupa caz, concediaza personalul de executie din cadrul AFER;
    c) asigura conducerea operativa a AFER, impreuna cu inspectorul de stat sef si cu directorii adjuncti;
    d) reprezinta AFER in relatiile cu tertii si semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
    e) exercita orice atributii care ii revin din regulamentul de organizare si functionare si din hotararile consiliului de conducere, precum si din prevederile legale.
    Art. 19
    (1) Consiliul de conducere se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (2) Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte sau de un membru al consiliului de conducere, delegat de catre presedinte.
    (3) Sedintele consiliului de conducere pot avea loc in situatia in care la acestea participa cel putin jumatate plus unul din membrii consiliului.
    (4) Hotararile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 20
    (1) AFER intocmeste, anual, bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se avizeaza de Consiliul de conducere al AFER si se aproba de Ministerul Transporturilor.
    Art. 21
    Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al AFER raman la dispozitia acesteia si se folosesc in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    Art. 22
    AFER poate realiza si poate dispune de venituri si de cheltuieli in valuta, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.

    CAP. 7
    Personalul

    Art. 23
    (1) Personalul AFER este supus prevederilor statutului personalului feroviar si ale regulamentului de ordine interioara al AFER.
    (2) Salarizarea personalului se face potrivit reglementarilor stabilite pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
    (3) Personalul AFER cu atributii de inspectie, control si registru poarta uniforma de serviciu cu insemne specifice.
    (4) Forma, insemnele specifice si modul de acordare a uniformelor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Consiliului de conducere al AFER.

    CAP. 8
    Relatiile AFER

    Art. 24
    AFER poate sa incheie contracte sau conventii cu alte organisme similare si cu agenti economici, din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national sau international in domeniul sau de activitate.

    ANEXA 2

                                LISTA
cuprinzand datele de identificare si valoarea de inventar a autoturismelor din dotarea Ministerului Transporturilor care se preiau in administrare de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER
___________________________________________________________
Nr.  Marca           Tip-serie  Numarul de    Valoarea de
crt. si tipul        motor      identificare  inventar
                                a caroseriei    (lei)
___________________________________________________________
 0     1               2            3             4
___________________________________________________________
 1.  DACIA 1310 TLX  102-15     UU1R11711       220.000
                     036868     M2390833
 2.  DACIA 1310 L    102-14     UU1R11711     6.134.619
                     100575     R2501000
___________________________________________________________
                  TOTAL VALOARE:              6.354.619
___________________________________________________________

    ANEXA 3

                              BUNURILE
ce urmeaza a fi transferate de la Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane la Autoritatea Feroviara Romana - AFER
__________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea             Nr. de              Valoarea de   Valoarea
crt. bunului               identificare        inventar      ramasa
                                                 (lei)       neamortizata
__________________________________________________________________________
 1.  Locomotiva LDH 1250   81-0283-2           196.357.221    62.903.442
 2.  Vagon-laborator       61.53.99.80.001-5   182.079.832   138.715.736
 3.  Vagon-laborator       61.53.99.92.001-1   148.249.497   105.573.501
 4.  Vagon-laborator       80.53.97.10.500-0     1.110.144        -
 5.  Vagon-laborator       80.53.97.30.200-3    31.845.067    20.174.362
 6.  Vagon-laborator       80.53.97.30.500-6    20.575.166     8.522.575
 7.  Vagon Eacs            31.53.5476.593-7     13.223.566     9.917.753
__________________________________________________________________________
                         TOTAL: 593.440.483   345.807.369
__________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 626/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 626 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu