Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.620 din 30.08.2017

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 06 septembrie 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic, cu sediul în municipiul Craiova, şoseaua Bălceşti nr. 54, judeţul Dolj, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, denumită în continuare Staţiune, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Articolul 2
(1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din bunuri din domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Staţiunea administrează un teren aparţinând domeniului public al statului, în suprafaţă de 2.155,5393 ha, indispensabil activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.7 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Se aprobă trecerea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, a casării, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.
(4) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat.
Articolul 3
(1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:a)diviziunea 01 Agricultura, vânătoarea şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0112 Cultivarea orezului; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0115 Cultivarea tutunului; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline; clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0147 Creşterea păsărilor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); clasa 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor; b)diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; c)diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; d)diviziunea 45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor, grupa 453 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule; clasa 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule; e)diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 466 Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri; grupa 4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor; grupa 4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor unelte; f)diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor de tutun în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate; clasa 4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi al produselor zaharoase în magazine specializate; g)diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 493 Alte transporturi terestre de călători; clasa 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători; clasa 4939 Alte transporturi terestre de călători neclasificate altundeva „n.c.a."; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; clasa 4942 Servicii de mutare; h)diviziunea 62 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei; i)diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; j)diviziunea 70 Activităţi ale direcţiilor centralelor, birouri administrative centralizate; Activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; k)diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie, clasa 7219 Cercetare dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; l)diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; m)diviziunea 85 Învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
(2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea activităţii Staţiunii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Staţiunea beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7
(1) Staţiunea conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 8(1) Personalul Staţiunii reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice. Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este de 108. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea Prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta. Articolul 11(1) Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiune. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Staţiunii este asigurată de:a)consiliul de administraţie format din 5 membri; b)director. (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu.(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Conducerea executivă a Staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la Staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii. Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii. Articolul 15Staţiunea are în dotare un parc auto format din: 3 autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator, o autoutilitară şi un autoturism de teren. Articolul 16Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin: a)scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr. M.F. 116968, a suprafeţei de teren de 157,8655 ha, cu datele de identificare din anexa nr. 3.8. la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare; b)înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a valorii de inventar a terenului înregistrat cu nr. M.F. 116968, conform anexei nr. 1; c)actualizarea, potrivit anexelor nr. 1 şi 2, a valorilor de inventar şi a descrierilor tehnice, după caz, ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea staţiunii; d)scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 17Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1 şi 2 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile. Articolul 18 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul cercetării şi inovării, Puiu-Lucian Georgescu Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa ANEXA Nr. 1BUNURILE din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic - C.U.I. 3078896 1. Bunurile din domeniul public al statului

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii (dării în folosinţă) Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
116750 8.28.10 Platformă cond. sem. 762 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1969 5.953 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116772 8.28.13 Atelier mecanic Corp clădire 612 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1961 120.000 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116776 8.27.07 Grajd vaci Corp clădire 775 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1968 4.749 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116787 8.28.10 Adăpost selectoare Corp clădire 156 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1977 1.367 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116790 8.28.10 Staţie cond. sem. Corp clădire, 1700 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1982 228.975 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116796 8.28.10 Staţie primire porumb Corp clădire, corp fabricaţie, mag. prod. finite, drumuri Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1986 1.047.923 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116809 8.28.13 Atelier mecanic Corp clădire 238 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1981 25.000 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116818 8.28.03 Clădire laborator 3 nivele + ap. lab. 16 mp, cărămidă Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1964 93.000 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116821 8.28.10 Remiză utilaje Corp clădire 276 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1961 13.000 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116841 8.29.08 Sediu adm. 3 nivele - 45 cam. 1648 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1968 367.189 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116869 8.28.10 Cabine spaţiale - birouri 2 nivele – birouri 45 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1984 9.171 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116873 8.28.10 Centru prelucrare lapte Corp clădire, 484 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1998 200.000 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116883 8.28.10 Platformă uscat sem. Betonat + constr. bet. Acop. 1080 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1986 72.000 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116888 8.28.10 Depozit carburanţi Corp clădire zid 52 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1971 1.749 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116898 8.27.07 Grajd vaci Corp clădire 581 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1968 3.569 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116905 8.28.10 Vestiar personal Corp clădire 20 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1970 23 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116910 8.28.10 Magazie furaje 30 vag Corp clădire 2 nivele 251 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1970 7.809 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116913 8.27.07 Grajd vaci Corp clădire 616 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1968 80.000 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116917 8.27.07 Grajd vaci Corp clădire 588 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1948 4.554 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116923 8.27.07 Grajd creşă viţei Corp clădire 806 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1969 6.712 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116929 8.28.10 Magazie moară Corp clădire 174 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1988 53.797 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
116932 8.28.10 Magazie furaje Corp clădire 484 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1988 323 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116934 8.27.07 Grajd vaci Corp clădire 799 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1987 210.000 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116937 8.27.07 Grajd maternitate Corp clădire 490 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1988 246.129 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116943 8.27.03 Silozuri nutreţ 240 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1987 68.992 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116961 8.27.07 Grajd maternitate scroafe Corp clădire 264 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1968 4.893 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116965 8.27.07 Grajd tineret Corp clădire 691 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1968 2.665 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116968 8.05.03 Teren agricol 2.155,5393 ha Ţara: România, judeţul Dolj; MRJ. Craiova, şos. Bălceşti nr. 14 2006 37.288.195 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 3.7 În administrare Imobil
TOTAL 40.167.737

2. Bunurile din domeniul privat al statului

Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
1 1 Construcţii 144.197 în administrare
2 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 1.581.116 în administrare
3 3 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 23 în administrare
Total 1.725.336

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 - Construcţii

Nr. crt. Nr. inventar P4000 Denumire mijloace fixe Descriere tehnică Adresa Anul dobândirii Valoarea contabilă (lei)
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. INVPPS-18964373-2016 Casa corp clădire 110 mp judeţul Dolj; municipiul Craiova, şos. Bălceşti nr. 54 1995 12.352
2. INVPPS-24827807-2017 Reţele exterioare pentru apă - judeţul Dolj; municipiul Craiova, şos. Bălceşti nr. 54 1986 12.000
3. INVPPS-24827809-2017 Staţie primire porumb - judeţul Dolj; municipiul Craiova, şos. Bălceşti nr. 54 1986 21.255
4. INVPPS-24827811-2017 Reţele combustibil - judeţul Dolj; municipiul Craiova, şos. Bălceşti nr. 54 1986 6.443
5. INVPPS-24827813-2017 Depozit ciocălăi - judeţul Dolj; municipiul Craiova, şos. Bălceşti nr. 54 1986 2.446
6. INVPPS-24827815-2017 Buncăr porumb boabe - judeţul Dolj; municipiul Craiova, şos. Bălceşti nr. 54 1986 5.884
7. INVPPS-24827817-2017 Pătul ştiuleţi - judeţul Dolj; municipiul Craiova, şos. Bălceşti nr. 54 1986 53.817
8. INVPPS-24827819-2017 Reţele electrice exterioare - judeţul Dolj; municipiul Craiova, şos. Bălceşti nr. 54 1986 30.000
TOTAL 144.197

ANEXA Nr. 2BUNURILE din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic - C.U.I. 3078896, care trec în domeniul privat al statului, în vederea valorificării şi, după caz, a casării, conform Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii (dării în folosinţă) Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
116768 8.28.10 Clădire pompare Staţie pomp. 16 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1961 488 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116780 8.28.10 Remiză utilaje Corp clădire 272 mp, cărămidă Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1960 2.232 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
116790 (parţial) 8.28.10 Staţie cond. sem. Instalaţie condiţionat seminţe (calibroare, maşină de tratat, ambalat, transportat, depozitat, seminţe, elevator) Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1982 63.205 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116796 (parţial) 8.28.10 Staţie primire porumb Utilaje şi echipamente pentru recepţie, condiţionare, prelucrare şi depozitare porumb ştiuleţi (depozit ciocălăi, buncăr porumb) Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1986 119.845 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116800 8.27.07 Grajd pentru cai Corp clădire 24 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1955 3 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116802 8.28.10 Şopron + baracă Corp clădire 158 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1963 5 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116805 8.28.10 Platformă uscat seminţe 864 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1986 45.000 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116811 8.28.12 Grup social Corp clădire locuinţe 433 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1959 531 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116856 8.28.10 Pavilion O Corp clădire zid Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1958 18 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116860 8.28.12 Dormitor 1 nivel 70 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1958 341 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116863 8.28.13 Atelier mecanic 1 nivel 128 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1958 746 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116865 8.28.10 Pavilion F2 1 nivel, 2 camere 6 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1958 5 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116873 (parţial) 8.28.10 Centru prelucrare lapte utilaje Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1998 26.933 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116877 8.28.10 Platformă uscat seminţe 648 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1986 60.000 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116880 8.28.12 Clădire cantină Corp clădire 75 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1911 11 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116886 8.28.10 Pavilion N Corp clădire zid magazie Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1958 263 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
116893 8.28.10 Clădire zid + anexă Corp zid 75 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1925 16 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116895 8.28.10 Magazie fitosanitară + anexe Corp clădire zid 92 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1958 16 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116920 8.28.10 Clădire atelier Corp clădire 97 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1994 20.000 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116941 8.28.10 Magazie A - birouri 1 nivel 648 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1958 3.182 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116947 8.28.12 Clădire dormitor 1 nivel 28 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1910 16 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116952 8.28.10 Clădire cramă 2 nivele + utilaje 306 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1925 47.000 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare Imobil
116957 8.28.10 Adăpost budane 1 nivel 170 mp Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos 1975 279 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare ImobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 620/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 620 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu