Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 620 din 20 mai 2009

pentru aprobarea Statutului Academiei de Stiinte Tehnice din Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 380 din 4 iunie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 32 din Legea nr. 230/2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Statutul Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA

STATUTUL

Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Academia de Ştiinţe Tehnice din România, denumită în continuare ASTR, funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 230/2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, ale prezentului statut şi propriului regulament de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL II

Membrii ASTR

Art. 2. - (1) Membrii din compunerea ASTR, numărul maxim al acestora, precum şi indemnizaţia pe care o primesc sunt prevăzute la art. 10-16 din Legea nr. 230/2008.

(2) Membrii titulari şi membrii corespondenţi sunt cetăţeni români, aleşi dintre personalităţile reprezentative, cu o înaltă ţinută spirituală şi morală, care au contribuţii deosebite în domeniul tehnico-ştiinţific, consacrate prin realizări profesionale şi lucrări ştiinţifice de specialitate.

(3) Repartiţia pe secţii a numărului de membri este stabilită de adunarea generală.

(4) La primirea în ASTR a inginerilor membri titulari şi corespondenţi se va avea în vedere reprezentarea tuturor domeniilor de activitate: învăţământ, cercetare, proiectare, industrie, construcţii, transporturi, comunicaţii, sistemul medical, militar şi administraţie.

(5) Membrii asociaţi sunt acele persoane fizice care prin activitatea ştiinţifică realizată sau prin contribuţiile materiale susţin şi sprijină dezvoltarea domeniului de activitate şi contribuie la creşterea prestigiului ASTR.

(6) Unii membri de onoare pot beneficia de o indemnizaţie de merit, stabilită de adunarea generală pe baza unor criterii stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art. 3. - Alegerea membrilor titulari şi corespondenţi ai ASTR se face în limita locurilor disponibile, prevăzute la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 230/2008.

Art. 4. - Propunerile pentru primirea în ASTR pot fi făcute de:

a) secţiile de specialitate ale ASTR, pentru membrii titulari, propuşi de regulă dintre membrii corespondenţi din secţiile respective;

b) membrii titulari ai ASTR, secţiile de specialitate şi filialele ASTR, unităţi de cercetare ştiinţifică, de învăţământ superior, asociaţii profesionale de profil şi alte organizaţii cu activitate de prestigiu recunoscute pe plan naţional sau internaţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii, pentru membrii corespondenţi;

c) prezidiul ASTR, pentru membrii de onoare şi membrii asociaţi, cu consultarea secţiilor de specialitate.

Art. 5. - (1) Propunerile pentru primirea în ASTR se prezintă în cadrul secţiilor de specialitate.

(2) Pentru membrii titulari, adoptarea se face prin vot secret, cu majoritate de două treimi din numărul total al membrilor titulari, iar pentru membrii corespondenţi, de asemenea, prin vot secret, cu majoritate de două treimi din numărul total al membrilor titulari şi corespondenţi ai secţiei respective.

(3) Prezidiul ASTR analizează şi validează propunerile secţiilor de specialitate şi concluziile biroului prezidiului. Propunerile însuşite de prezidiu sunt supuse aprobării adunării generale.

(4) Cererile făcute în nume personal pentru primirea în ASTR nu sunt luate în consideraţie.

Art. 6. -Adunarea generală hotărăşte admiterea în ASTR pe baza adeziunii scrise a candidaţilor.

Art. 7. - Membrii titulari şi corespondenţi au obligaţia de a participa la lucrările secţiilor de specialitate din care fac parte, ale adunării generale şi ale altor colective din care fac parte şi au dreptul de a se exprima prin vot la luarea deciziilor asupra problemelor puse în dezbatere, precum şi obligaţia de a se implica activ şi responsabil în realizarea obiectivelor ASTR.

Art. 8. - (1) Membrii ASTR au dreptul să menţioneze în documentele oficiale şi personale calitatea de membru titular, membru corespondent sau membru asociat al ASTR şi să poarte insigna ASTR.

(2) Calitatea de membru al ASTR este personală şi netransmisibilă.

Art. 9. - (1) Calitatea de membru al ASTR se păstrează pe viată, cu excepţia cazurilor în care se încalcă prevederile alin. (2).

(2) Prezidiul ASTR poate examina şi propune adunării generale retragerea calităţii de membru al ASTR unor membri care nu îşi îndeplinesc obligaţiile statutare, nu participă activ la programele ASTR, care desfăşoară în scris ori pe alte căi o activitate contrară intereselor sau prestigiului ASTR ori care au fost condamnaţi la o pedeapsă privativă de libertate pentru o faptă gravă, printr-o sentinţă rămasă definitivă sau solicită în scris retragerea.

CAPITOLUL III

Organizarea ASTR

Art. 10. - Organizarea ASTR este prevăzută la art. 17-20 din Legea nr. 230/2008.

Art. 11. - (1) In cadrul ASTR funcţionează un număr de maximum 10 secţii de specialitate aprobate de adunarea generală şi prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare.

(2) Din secţiile de specialitate fac parte, peste numărul stabilit, membri de onoare ai ASTR, corespunzător specialităţii.

Art. 12. - (1) Structura, organizarea şi atribuţiile secţiilor de specialitate sunt aprobate de adunarea generală, la propunerea prezidiului ASTR.

(2) In funcţie de evoluţia şi complexitatea activităţii, secţiile pot fi înfiinţate, restructurate, comasate sau desfiinţate prin hotărârea cu vot deschis a Adunării generale a ASTR, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total de membri, luată cu majoritatea simplă a voturilor acestora.

Art. 13. - Secţiile de specialitate au în principal următoarele atribuţii:

a) efectuează cercetări, studii şi alte activităţi tehnico-ştiinţifice, cu participarea membrilor săi;

b) dezbat şi hotărăsc asupra problemelor tehnico-ştiinţifice în domeniul lor;

c) propun înfiinţarea de colective de cercetare, comisii şi comitete, coordonează şi analizează modul de ducere la îndeplinire a sarcinilor ce le revin;

d) propun stabilirea de relaţii cu organizaţii naţionale şi internaţionale şi promovează acţiuni de colaborare cu acestea;

e) propun acordarea de distincţii anuale pentru lucrări tehnico-ştiinţifice de valoare în domeniu;

f) adoptă propuneri pentru primirea de membri în ASTR potrivit prevederilor art. 5 şi 6.

Art. 14. - (1) Şedinţele secţiilor de specialitate au loc trimestrial şi sunt constituite legal în prezenţa a două treimi din numărul total de membri titulari şi corespondenţi.

(2) Hotărârile secţiilor sunt luate prin vot deschis, cu o majoritate simplă din voturile membrilor titulari şi corespondenţi prezenţi, cu excepţia prevăzută la art. 5 alin. (2).

Art. 15.-(1) Secţiile de specialitate sunt conduse de un birou format din preşedinte, vicepreşedinte şi un secretar ştiinţific, aleşi pe o perioadă de 4 ani, prin vot secret, cu o majoritate de două treimi din voturile membrilor titulari şi corespondenţi ai secţiei respective.

(2) Preşedintele secţiei este ales dintre membrii titulari ai ASTR şi alegerea sa este validată de prezidiul ASTR.

(3) Preşedintele informează periodic prezidiul ASTR asupra activităţii secţiei şi hotărârilor luate.

Art. 16. - (1) Filialele funcţionează ca unităţi subordonate, înfiinţate prin hotărâri ale Adunării generale a ASTR, şi pot avea personalitate juridică în funcţie de activităţi.

(2) Filialele sunt destinate să îndeplinească obiectivele ASTR în zone teritoriale, în colaborare cu secţiile de specialitate.

(3) Filialele efectuează cercetări, studii şi desfăşoară alte activităţi tehnico-ştiinţifice prin membrii lor.

Art. 17. - (1) Filialele sunt conduse de un birou format din preşedinte, membru titular al ASTR, un vicepreşedinte şi un secretar ştiinţific, aleşi pe o perioadă de 4 ani, prin vot secret, cu o majoritate de două treimi din voturile membrilor titulari şi corespondenţi.

(2) Şedinţele filialelor au loc, de regulă, lunar şi sunt constituite legal în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor titulari şi corespondenţi.

Art. 18. - Structura, organizarea şi atribuţiile filialelor sunt aprobate de adunarea generală, la propunerea prezidiului.

Art. 19. - Membrii birourilor secţiilor de specialitate şi ai filialelor sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, chiar şi succesiv.

Art. 20. - (1) Pentru desfăşurarea activităţii ştiinţifice, ASTR înfiinţează colective de cercetare, comitete şi comisii, precum şi fundaţii, muzee şi edituri.

(2) Pentru realizarea şi dezvoltarea activităţii sale, ASTR constituie un colegiu ştiinţific ale cărui atribuţii vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ASTR.

(3) In vederea realizării şi susţinerii obiectivelor sale, ASTR poate înfiinţa societăţi comerciale, în condiţiile legii.

CAPITOLUL IV

Organele de conducere

Art. 21. - Organele de conducere ale ASTR sunt cele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 230/2008.

Art. 22. -Adunarea generală, pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 230/2008, îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

a) aprobă înfiinţarea, organizarea şi reorganizarea unităţilor prevăzute la art. 20 şi, inclusiv, atribuţiile acestora;

b) aprobă repartizarea numerică a membrilor titulari, corespondenţi şi de onoare ai ASTR, pe secţii de specialitate, la propunerea prezidiului;

c) aprobă excluderea din ASTR a unor membri pentru faptele lor în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (2);

d) aprobă decernarea de premii, medalii şi diplome anuale.

Art. 23. - Compunerea prezidiului, precum şi atribuţia sa principală sunt prevăzute la art. 26 din Legea nr. 230/2008.

Art. 24. - (1) Prezidiul ASTR îndrumă, organizează şi coordonează activitatea ASTR în toate problemele ştiinţifice şi organizatorice şi ia măsurile ce se impun pentru realizarea acestora.

(2) Prezidiul se întruneşte de 4 ori pe an ori la convocarea preşedintelui sau ori de câte ori este nevoie la cererea a cel puţin jumătate dintre membrii săi.

Art. 25. - Pe lângă atribuţia principală prevăzută la art. 23, prezidiul mai are următoarele atribuţii:

a) prezintă anual adunării generale rapoarte asupra activităţii ASTR;

b) întocmeşte şi prezintă adunării generale programul anual de activitate al ASTR, pe baza propunerilor secţiilor de specialitate, ale filialelor, ale comisiilor şi acţionează pentru realizarea acestuia;

c) prezintă adunării generale propuneri privind alegerea de membri ai ASTR;

d) coordonează activitatea ştiinţifică a secţiilor de specialitate, filialelor şi comisiilor;

e) propune repartizarea membrilor titulari şi corespondenţi pe secţii de specialitate şi îi cooptează în cadrul acestora pe membrii de onoare ai ASTR;

f) examinează şi propune adunării generale înfiinţări şi modificări în organizarea ASTR, precum şi înfiinţarea structurilor prevăzute la art. 20;

g) stabileşte relaţii de colaborare ştiinţifice cu instituţii similare din ţară şi din străinătate;

h) aprobă organizarea de către secţiile de specialitate şi filiale a unor manifestări ştiinţifice;

i) propune distincţiile anuale ale ASTR;

j) propune spre adoptare structura şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de lucru al ASTR;

k) aprobă editarea lucrărilor şi publicaţiilor periodice.

Art. 26. - (1) Biroul prezidiului este format din preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general ai ASTR, asigură conducerea operativă a ASTR ca organ executiv şi răspunde de conducerea ASTR între şedinţele prezidiului.

(2) Biroul prezidiului se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui sau a 2 dintre membrii săi.

Art. 27. - (1) In exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele este sprijinit de 3 vicepreşedinţi ai ASTR şi de secretarul general.

(2) Preşedintele emite decizii pe baza statutului şi a legilor în vigoare, inclusiv de angajare a personalului ASTR conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 230/2008.

(3) In scopul unei mai bune şi operative funcţionări a ASTR, preşedintele poate delega o parte din atribuţiile sale vicepreşedinţilor şi secretarului general a ASTR, cu precizarea exactă a competenţelor acordate.

Art. 28. - Vicepreşedinţii ASTR îndeplinesc atribuţiile specifice coordonării secţiilor ştiinţifice, filialelor, relaţiilor interne şi externe, conform regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi alte atribuţii încredinţate de către preşedintele ASTR.

Art. 29. - Secretarul general asigură, prin aparatul de lucru la nivel central, realizarea legăturilor funcţionale dintre secţiile de specialitate, dintre acestea şi filiale, conform atribuţiilor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art. 30. - Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general sunt aleşi dintre membrii titulari ai ASTR pentru cel mult două mandate de 4 ani, care pot fi şi succesive.

CAPITOLUL V

Aparatul de lucru al ASTR şi al unităţilor din subordine

Art. 31. - (1) Numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru propriu la nivel central şi la nivelul filialelor teritoriale este de 32 de posturi.

(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Normativele de personal, statele de funcţii, structura posturilor pe compartimente se aprobă de către preşedintele ASTR, la propunerea secretarului general.

(4) Angajarea, încetarea raporturilor de serviciu şi salarizarea personalului de la nivel central şi din filialele teritoriale se fac în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile personalului contractual bugetar şi se aprobă de biroul prezidiului ASTR.

(5) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile aparatului de lucru se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art. 32. - (1) Funcţia de preşedinte este remunerată la nivel de secretar de stat, iar funcţiile de vicepreşedinte şi secretar general, la nivel de subsecretar de stat.

(2) Salarizarea personalului din aparatul de lucru se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului contractual din sistemul bugetar.

CAPITOLUL VI

Finanţarea şi patrimoniul ASTR

Art. 33. - (1) Fondurile necesare funcţionării ASTR conform prevederilor Legii nr. 230/2008 şi statutului propriu se asigură din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. Finanţarea de la bugetul de stat se va face cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

(2) Veniturile ASTR provin şi din realizarea de contracte de cercetare, vânzarea de publicaţii proprii, consultanţă, studii, expertize, conferinţe tehnico-ştiinţifice şi alte activităţi specifice, conform activităţilor inginereşti.

(3) ASTR poate fi sprijinită prin donaţii, sponsorizări şi prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobării prezidiului ASTR.

(4) Proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de adunarea generală, la propunerea prezidiului, şi se transmite pentru avizare Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi pentru includere în legea bugetului de stat.

Art. 34. - Patrimoniul ASTR este alcătuit din:

a) bunuri mobile şi imobile;

b) bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrative-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţă în condiţiile legii;

c) alte bunuri dobândite potrivit legii.

Art. 35. - ASTR îşi administrează în mod independent patrimoniul propriu, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 36. - Operaţiunile financiare ale ASTR sunt realizate cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 37. -ASTR utilizează un parc auto propriu compus din un autoturism şi un microbuz.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 38. - Modificarea prezentului statut se adoptă de adunarea generală, la propunerea prezidiului ASTR, şi este supusă aprobării prin hotărâre a Guvernului.

Art. 39. - Membrii Asociaţiei „Academia de Ştiinţe Tehnice din România", la data intrării în vigoare a Legii nr. 230/2008 privind înfiinţarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociaţiei „Academia de Ştiinţe Tehnice din România", sunt de drept membri ASTR.

Art. 40. - Sintagma „Academia de Ştiinţe Tehnice din România" nu poate fi folosită de nicio altă instituţie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.

Art. 41. - Sigla ASTR este redată în anexa nr. 2.

Art. 42. - Patrimoniul, arhivele şi bazele de date ale Asociaţiei „Academia de Ştiinţe Tehnice din România", existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 230/2008, şi cele ale filialelor acesteia vor fi preluate, după caz, de conducerea ASTR sau a filialelor.

Art. 43. - In termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului statut, va fi redactat şi aprobat de adunarea generală Regulamentul de organizare şi funcţionare a ASTR.

Art. 44. - (1) ASTR are ştampilă, insignă, sigiliu şi însemne proprii, aprobate de adunarea generală.

(2) Autentificarea actelor emise de ASTR se face prin aplicarea ştampilei şi semnăturii preşedintelui sau a persoanelor mandatate de acesta.

Art. 45. - Dizolvarea ASTR se propune de adunarea generală prin votul a două treimi din numărul total al membrilor titulari şi corespondenţi ai ASTR, lichidarea patrimoniului urmând a se face potrivit legii.

Art. 46. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul statut.

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1 la statut

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Academiei de Stiinte Tehnice din România

Număr maxim de posturi 32, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general

*) Se organizează la nivel de compartiment.

ANEXA Nr. 2 la statut

Sigla Academiei de Ştiinţe Tehnice din România


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 620/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 620 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu