E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.617 din 23.07.2014

privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 06 august 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 81 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 lit. m) din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul instituţional, precum şi măsurile necesare pentru aplicarea directă a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, astfel cum a fost modificat şi completat prin regulamentele delegate (UE) nr. 736/2013 al Comisiei din 17 mai 2013 în ceea ce priveşte durata programului de lucru pentru examinarea substanţelor active biocide existente şi nr. 837/2013 al Comisiei din 25 iunie 2013 în ceea ce priveşte cerinţele de informare pentru autorizarea produselor biocide, precum şi prin Regulamentul (UE) nr. 334/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 în ceea ce priveşte anumite condiţii de acces pe piaţă, denumit în continuare Regulament. Articolul 2Se desemnează Ministerul Sănătăţii ca autoritate competentă pentru coordonarea măsurilor naţionale necesare aplicării Regulamentului. Articolul 3Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sunt autorităţi cu rol de implementare a Regulamentului, conform competenţelor. Articolul 4(1) Se desemnează ca autorităţi responsabile de efectuarea controalelor oficiale pentru respectarea cerinţelor Regulamentului, potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) din Regulament, după cum urmează:a)Ministerul Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică; b)Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Garda Naţională de Mediu; c)Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Atribuţiile personalului împuternicit să desfăşoare controale oficiale sunt aprobate, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 5 (1) Comisia naţională pentru produse biocide, organism de specialitate, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Sănătăţii, denumită în continuare Comisie, îndeplineşte atribuţiile privind aprobarea de punere la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide pe teritoriul României, respectiv:a)aprobarea substanţelor active; b)reînnoirea şi revizuirea aprobării unei substanţe active; c)autorizarea şi autorizarea simplificată a produselor biocide; d)autorizarea naţională a produselor biocide; e)anularea, revizuirea şi modificarea autorizaţiei; f)recunoaşterea reciprocă a autorizaţiilor; g)autorizarea de comerţ paralel; h)avizarea experimentelor cu scop de cercetare sau dezvoltare care implică un produs biocid; i)protecţia şi punerea în comun a datelor. (2) Comisia este alcătuită din persoane cu experienţă profesională în domeniul produselor biocide şi are următoarea componenţă: un preşedinte desemnat de Ministerul Sănătăţii, 2 vicepreşedinţi desemnaţi de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi, respectiv, de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, un secretar desemnat de Ministerul Sănătăţii şi un număr de 7 membri, dintre care 4 membri desemnaţi de Ministerul Sănătăţii, 2 membri desemnaţi de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi un membru desemnat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Autorităţile vor desemna şi 3 membri supleanţi, astfel: Ministerul Sănătăţii va desemna 1 membru supleant, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va desemna 1 membru supleant şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va desemna 1 membru supleant. (3) Pe lângă Comisie funcţionează experţi desemnaţi de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi, respectiv, de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau, după caz, experţi independenţi, care participă la evaluarea dosarelor şi întocmirea rapoartelor de evaluare privind eficacitatea, proprietăţile fizico-chimice, toxicologia şi ecotoxicologia produselor biocide.(4) Comisia are ca organism executiv secretariatul tehnic care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică din subordinea Ministerului Sănătăţii.(5) Prin expert independent se înţelege o persoană fizică sau juridică ce participă complementar la activitatea de evaluare. Institutul Naţional de Sănătate Publică contractează, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în baza solicitării Secretariatului tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide, experţi independenţi pentru evaluarea produselor biocide, în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri.
(6) Institutul Naţional de Sănătate Publică este instituţia mandatată de către Ministerul Sănătăţii pentru relaţia cu Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), conform normelor metodologice prevăzute la art. 17.(7) Atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare, componenţa, precum şi procedura de lucru sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 6(1) Produsele biocide sunt plasate pe piaţă şi folosite pe teritoriul României numai dacă:a)sunt autorizate potrivit prevederilor Regulamentului sau sunt avizate potrivit măsurilor tranzitorii prevăzute la art. 89 alin. (2) din Regulament; b)au etichete şi fişa cu date de securitate în limba română. (2) Toate documentele necesare pentru autorizarea unui produs biocid sunt prezentate în limba română şi în limba engleză. Articolul 7 (1) Autorităţile prevăzute la art. 3 percep solicitanţilor în mod direct tarife pentru recunoaşterea autorizaţiilor potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, I
A sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007.
(2) Autorităţile prevăzute la art. 3 stabilesc tarifele pentru aplicarea prevederilor art. 80 alin. (2) din Regulament, în conformitate cu principiile prevăzute la art. 80 alin. (3) din Regulament, prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Resursele financiare atrase din activităţile prevăzute în Regulament sunt utilizate integral de structurile desemnate de autorităţile prevăzute la art. 3, având ca destinaţie exclusivă finanţarea activităţilor legate de procedurile menţionate în Regulament pentru punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu excepţia Institutului Naţional de Sănătate Publică, instituţie finanţată integral de la bugetul de stat, care se supune prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 59/2003 privind înfiinţarea de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu completările ulterioare, şi cu excepţia Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, pentru care se aplică prevederile art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Plăţile pentru serviciile efectuate se fac direct în contul acestor structuri.
(4) În acest scop, în condiţiile legii, Ministerul Sănătăţii, în calitate de ordonator principal de credite, înfiinţează ca activitate finanţată integral din venituri proprii prestaţiile pentru activităţile legate de procedurile menţionate în Regulament pentru punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, desfăşurate de Institutul Naţional de Sănătate Publică.(5) Excedentul rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităţii de evaluare prevăzute la alin. (3) se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie, după caz, sau conform prevederilor art. 81 alin. (1) al doilea paragraf din Regulament. Articolul 8Autorităţile prevăzute la art. 3 au următoarele responsabilităţi: a)la propunerea Comisiei, adoptă măsurile necesare pentru a furniza publicului informaţii corespunzătoare privind beneficiile şi riscurile asociate produselor biocide şi modalităţile de a limita utilizarea acestora, potrivit prevederilor art. 17 alin. (5) din Regulament; b)aprobă participarea persoanelor propuse de Comisie la lucrările grupului de coordonare înfiinţat în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulament; c)stabilesc anual un plan comun pentru monitorizarea produselor biocide şi a articolelor tratate introduse pe piaţă, în conformitate cu prevederile art. 18 şi 65 din Regulament. Articolul 9Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 solicită titularilor de autorizaţii transmiterea evidenţelor produselor biocide, în acord cu prevederile art. 68 din Regulament. Articolul 10Ministerul Sănătăţii are următoarele responsabilităţi: a)poate să restricţioneze sau să interzică utilizarea produselor biocide în apa potabilă destinată aprovizionării publice, corespunzător prevederilor art. 2 alin. (7) din Regulament; b)la solicitarea Ministerului Apărării Naţionale, după consultarea cu Comisia, poate permite exceptarea de la aplicarea Regulamentului a anumitor produse biocide, utilizate ca atare sau într-un articol tratat, atunci când este necesar în interesul apărării, corespunzător prevederilor art. 2 alin. (8) din Regulament; c)aprobă modelul de autorizaţie, propus de Comisie, pentru un produs biocid sau o familie de produse biocide, cu respectarea prevederilor art. 22 din Regulament; d)aprobă modelul de autorizaţie, propus de Comisie, pentru comerţul paralel cu produse biocide, cu respectarea prevederilor art. 53 alin. (5) din Regulament; e)la solicitarea Comisiei, sesizează grupul de coordonare prevăzut la art. 35 din Regulament, cu privire la produsele biocide autorizate prin procedura simplificată, potrivit prevederilor art. 27 din Regulament, după caz; f)prin Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internaţional şi Informare Toxicologică din structura Institutului Naţional de Sănătate Publică asigură controlul intoxicaţiilor, potrivit prevederilor art. 73 din Regulament; g)la propunerea Comisiei, poate permite punerea la dispoziţie pe piaţă sau utilizarea unui produs biocid care nu îndeplineşte condiţiile pentru autorizare prevăzute în Regulament, în vederea unei utilizări limitate şi controlate, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1); h)transmite Comisiei Europene, din cinci în cinci ani, începând cu 1 septembrie 2015, un raport privind punerea în aplicare a Regulamentului, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3); i)desemnează membri în cadrul Comitetului pentru produse biocide, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (2) şi (3) din Regulament; j)asigură derularea activităţii de consultanţă prin biroul de asistenţă înfiinţat în Institutul Naţional de Sănătate Publică, potrivit prevederilor art. 81 alin. (2) şi (3) din Regulament; k)la solicitarea Comisiei, dispune asupra clauzei de siguranţă potrivit prevederilor art. 88 din Regulament; l)acordă perioadă de graţie pentru eliminarea, punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea stocurilor existente potrivit prevederilor art. 52 din Regulament; m)decide asupra utilizării datelor pentru cereri ulterioare de autorizare, cu respectarea prevederilor art. 64 din Regulament; n)după consultarea cu Comisia, asigură aplicarea prevederilor art. 7 alin. (1) şi (5), art. 8 alin. (1), (2) şi (3), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (2), art. 26, art. 27 alin. (2), art. 37 alin. (1), art. 44 alin. (1) şi (5), art. 45 alin. (3) şi art. 46 alin. (1) şi (2) din Regulament; o)asigură protecţia datelor deţinute, potrivit prevederilor art. 59 din Regulament, precum şi confidenţialitatea informaţiilor, potrivit prevederilor art. 66 din Regulament. Articolul 11Comisia aplică măsurile tranzitorii prevăzute la art. 89 alin. (2) din Regulament, potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin structurile desemnate, asigură aplicarea prevederilor art. 62 din Regulament referitoare la repetarea testelor pe vertebrate pe teritoriul României. Articolul 13Constituie contravenţii următoarele fapte: a)punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor biocide sau utilizarea acestora care nu se conformează prevederilor art. 17 alin. (1) sau art. 89 alin. (2) din Regulament; b)nerespectarea de către titularul autorizaţiei a prevederilor art. 27 alin. (1) din Regulament referitoare la notificarea Comisiei cu privire la punerea la dispoziţie a produselor biocide autorizate în alt stat membru prin procedura simplificată; c)nerespectarea clauzelor şi condiţiilor din autorizaţie cu privire la utilizare, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5) din Regulament; d)nerespectarea de către titularul autorizaţiei a prevederilor art. 17 alin. (6) din Regulament referitoare la înştiinţarea Comisiei cu privire la introducerea pe piaţă a fiecărui produs din familia de produse biocide pentru care Comisia a acordat autorizaţie naţională; e)nerespectarea de către titularul autorizaţiei a prevederilor art. 47 alin. (1) din Regulament cu privire la obligaţia de notificare către Comisie a informaţiilor despre produsul biocid sau despre substanţa activă sau substanţele active conţinute care ar putea avea efecte asupra autorizaţiei; f)furnizarea de către solicitant sau titularul autorizaţiei a documentelor, datelor şi/sau informaţiilor false sau înşelătoare; g)nerespectarea prevederilor art. 52 din Regulament referitoare la perioada de graţie pentru eliminarea, punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea stocurilor existente; h)nerespectarea prevederilor privind punerea la dispoziţie a produselor biocide fără autorizaţie de comerţ paralel, potrivit art. 53 din Regulament; i)nerespectarea prevederilor art. 56 din Regulament cu privire la condiţiile în care poate avea loc un experiment sau un test efectuat în scop de cercetare sau dezvoltare care implică un produs biocid neautorizat sau o substanţă activă neaprobată destinată exclusiv utilizării într-un produs biocid; j)nerespectarea prevederilor privind introducerea pe piaţă a articolelor tratate, potrivit art. 58 şi art. 94 alin. (1) din Regulament; k)nerespectarea prevederilor art. 62 din Regulament referitoare la repetarea testelor pe vertebrate pe teritoriul României; l)nerespectarea de către fabricanţii produselor biocide a prevederilor art. 65 alin. (2) din Regulament, cu privire la păstrarea documentaţiei şi a mostrelor din loturile de producţie, în legătură cu procesul de fabricaţie; m)nerespectarea de către titularii de autorizaţii a prevederilor art. 68 alin. (1) din Regulament, referitoare la ţinerea evidenţelor, raportarea şi punerea la dispoziţia autorităţilor a informaţiilor relevante; n)nerespectarea de către titularii de autorizaţii a prevederilor art. 69 alin. (1), alin. (2) lit. a)-o) şi alin. (3) lit. b) din Regulament, cu privire la clasificarea, ambalarea şi etichetarea produselor biocide; o)nerespectarea de către titularii de autorizaţii a prevederilor art. 69 alin. (2) din Regulament cu privire la inducerea în eroare în privinţa riscurilor produsului pentru sănătatea umană, sănătatea animală sau pentru mediu sau în privinţa eficacităţii acestuia; p)nerespectarea prevederilor art. 70 din Regulament cu privire la punerea la dispoziţie a fişelor cu date de securitate pentru substanţele active şi produsele biocide; q)nerespectarea prevederilor art. 72 din Regulament cu privire la publicitatea produselor biocide; r)nerespectarea prevederilor art. 94 alin. (2) din Regulament cu privire la articolele tratate cu substanţe active din tipul de produs relevant pentru care există decizii de a nu fi aprobate; s)nerespectarea prevederilor art. 95 alin. (3) din Regulament referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor biocide după 1 septembrie 2015, având în compoziţie substanţa/substanţe activă/active, a căror fabricant sau importator sau, după caz, importatorul produsului biocid, nu sunt incluse în lista menţionată la art. 95 alin. (2) din Regulament, precum şi cele referitoare la eliminarea şi utilizarea stocurilor existente după data de 1 septembrie 2016. Articolul 14 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 13 se sancţionează după cum urmează:a)cu amendă de la 35.000 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la art. 13 lit. a), e), f), h), i), j), k), n), p) şi s); b)cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, pentru cele prevăzute la art. 13 lit. c), g), o), q) şi r); c)cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru cele prevăzute la art. 13 lit. b), d), l) şi m). (2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Articolul 15Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 16(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către personalul împuternicit al autorităţilor menţionate la art. 4, potrivit competenţelor legale.(2) Cuantumul amenzilor se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. Articolul 17Normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 18(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă următoarele acte normative:a)Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 şi 852 bis din 21 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;b)Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică şi se completează următoarele acte normative:a)Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 17 august 2012; b)Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 12 martie 2013.
(3) Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la actele normative abrogate la alin. (1), trimiterea se va socoti făcută la dispoziţiile corespunzătoare din Regulament.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Mihail Fâcă, secretar de stat p. Ministrul finanţelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea p. Ministrul afacerilor externe, Radu Podgorean, secretar de stat Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 617/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 617 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu