Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 610 din 23 iunie 2005

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 575 din  4 iulie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    A. Titlul II "Impozitul pe profit":
    1. Punctul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    (3) Contribuabilii care au optat pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vanzare cu plata in rate, pe masura ce ratele devin scadente, beneficiaza in continuare de aceasta facilitate pe durata derularii contractelor respective; cheltuielile corespunzatoare sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a contractului.

    Norme metodologice:
    16. Pentru contribuabilii care au optat la momentul livrarii bunurilor, executarii lucrarilor sau prestarii serviciilor pentru impunerea veniturilor aferente contractelor cu plata in rate pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, veniturile si cheltuielile aferente bunurilor mobile si imobile produse, lucrarilor executate si serviciilor prestate, valorificate in baza unui contract cu plata in rate, sunt impozabile, respectiv deductibile, pe masura ce ratele devin scadente, pe durata derularii contractelor respective."
    2. Punctul 71^1 se completeaza cu un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    (12) Contribuabilii care au investit in mijloace fixe amortizabile sau in brevete de inventie amortizabile si care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentand 20% din valoarea de intrare a acestora, conform prevederilor legale, la data punerii in functiune a mijlocului fix sau a brevetului de inventie, pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligatia sa pastreze in patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare. In cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculeaza si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii.

    Norme metodologice:
    [...]
    Cheltuielile de amortizare reprezentand deducerea de 20% prevazuta la art. 24 alin. (12) din Codul fiscal sunt deductibile numai pentru mijloacele fixe amortizabile, respectiv brevete de inventie amortizabile inregistrate si puse in functiune pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. Valoarea fiscala ramasa se determina dupa scaderea din valoarea de intrare a respectivelor mijloace fixe amortizabile/brevete de inventie amortizabile a sumei egale cu deducerea fiscala de 20% si se recupereaza pe durata normala de functionare. In cazul in care duratele normale de functionare au fost recalculate, potrivit normelor legale in vigoare, perioada pentru care exista obligatia pastrarii in patrimoniu a acestor mijloace fixe se coreleaza cu duratele normale de functionare recalculate."
    3. Punctul 97 va avea urmatorul cuprins:
    "97. Profitul impozabil rezultat din vanzarea-cesionarea proprietatilor imobiliare situate in Romania si a titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana se impune cu cota de 10% numai pentru tranzactiile efectuate pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. In conditiile in care se realizeaza pierdere din aceste tranzactii pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, aceasta se recupereaza din profiturile impozabile rezultate din operatiuni de aceeasi natura, pe perioada prevazuta la art. 26 din Codul fiscal."

    B. Titlul III "Impozitul pe venit":
    1. La punctul 3, dupa liniuta a 10-a se introduc trei noi liniute in aplicarea articolului 42 litera a), cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    [...]
    a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav, potrivit legii.

    Norme metodologice:
    [...]
    - indemnizatia pentru risc maternal;
    - indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
    - indemnizatia lunara pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, acordata potrivit Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania."
    2. Dupa punctul 3, in aplicarea articolului 42 litera a), se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmatorul cuprins:
    "3^1. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru risc maternal si cele pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, reprezentand drepturi primite de persoanele fizice conform legii, incepand cu data de 1 mai 2005. Veniturile de natura celor de mai sus, aferente perioadei de pana la 1 mai 2005, sunt impozabile potrivit legii."
    3. La punctul 38, in aplicarea articolului 48, liniutele a opta si a cincisprezecea vor avea urmatorul cuprins:
    "- cheltuielile cu primele de asigurare care privesc imobilizarile corporale si necorporale, inclusiv pentru stocurile detinute, precum si primele de asigurare pentru asigurarea de risc profesional potrivit legii;
    ..........................................................................
    - cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarile sociale, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru asigurarile sociale de sanatate, pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si alte contributii obligatorii pentru contribuabil si angajatii acestuia;".
    4. La punctul 39, in aplicarea articolului 48, liniuta a treia va avea urmatorul cuprins:
    "- cheltuieli reprezentand cotizatii platite asociatiilor profesionale si contributii profesionale obligatorii platite organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii si datorate potrivit legii;".
    5. Punctele 51 si 52, in aplicarea articolului 50, se abroga.
    6. La punctul 68, in aplicarea articolului 55 alineatele (1) si (2), liniuta a treia de la litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "- indemnizatii pentru trecerea temporara in alta munca, pentru reducerea timpului de munca, pentru carantina, precum si alte indemnizatii de orice fel, altele decat cele mentionate la pct. 3, avand aceeasi natura;".
    7. Dupa punctul 87 se introduce un nou punct, punctul 87^1, in aplicarea articolului 55 alineatul (4) litera k^1), cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    k^1) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav si accentuat, incadrate cu contract individual de munca;

    Norme metodologice:
    87^1. Nu sunt venituri impozabile veniturile din salarii realizate de persoanele fizice cu handicap grav si accentuat, incadrate cu contract individual de munca, incasate incepand cu data de 1 mai 2005. Veniturile de natura celor de mai sus, aferente perioadei de pana la 1 mai 2005, sunt impozabile potrivit legii."
    8. Dupa punctul 140 se introduc trei noi puncte, punctele 140^1, 140^2 si 140^3, in aplicarea articolului 65 alineatul (2) litera a) si articolului 66 alineatul (1), cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    [...]
    a) venituri din dobanzi la depozitele la vedere/conturile curente pentru care ratele dobanzilor sunt mai mici sau egale cu nivelurile ratelor dobanzilor de referinta de pe pietele interbancare la depozitele la o luna, comunicate in prima zi lucratoare a lunii pentru care se face calculul, corespunzatoare monedelor in care sunt denominate depozitele la vedere/conturile curente respective, precum si la depunerile la casele de ajutor reciproc; [...]

    Norme metodologice:
    [...]
    140^1. Reprezinta venit impozabil suma totala obtinuta sub forma de dobanda, in cazul in care ratele dobanzilor la depozitele la vedere/conturile curente care au generat dobanda respectiva sunt mai mari decat nivelurile ratelor dobanzilor de referinta de pe pietele interbancare la depozitele la o luna, comunicate in prima zi lucratoare a lunii pentru care se face calculul, corespunzatoare monedelor in care sunt denominate depozitele la vedere/conturile curente, incepand cu data de 4 iunie 2005.
    Pentru depozitele la vedere/conturile curente in lei, nivelul ratei dobanzii de referinta de pe piata interbancara la depozitele la o luna este nivelul BUBID la o luna, comunicat de Banca Nationala a Romaniei in prima zi bancara a lunii pentru care se face calculul.
    Pentru depozitele la vedere/conturile curente in devize, Banca Nationala a Romaniei va comunica la inceputul fiecarei luni nivelul ratelor dobanzilor de referinta la o luna de pe pietele interbancare externe reprezentative pentru devizele respective, asa cum sunt ele comunicate prin sisteme de difuzare a informatiei tip Reuters, Bloomberg etc., in prima zi lucratoare a lunii pentru care se face calculul (EURIBOR la o luna pentru depozitele la vedere/conturile curente in EUR; LIBOR la o luna pentru depozitele la vedere/conturile curente in USD, GBP, CHF etc.).

    Codul fiscal:
    [...]
    Art. 66
    (1) Castigul sau pierderea rezultat/rezultata din transferul titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, reprezinta diferenta pozitiva sau negativa dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare pe tipuri de titluri de valori, diminuata, dupa caz, cu costurile aferente; in cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, in cadrul Programului de privatizare in masa, pretul de cumparare la prima tranzactionare va fi asimilat cu valoarea nominala a acestora. In cazul tranzactiilor cu actiuni cumparate la pret preferential, in cadrul sistemului stock options plan, castigul se determina ca diferenta intre pretul de vanzare si pretul de cumparare preferential, diminuat cu costurile aferente. [...]

    Norme metodologice:
    140^2. Pretul de cumparare al unui titlu de valoare este pretul determinat si evidentiat de intermediar pentru respectivul titlu, detinut de un client, pe fiecare simbol, la care se adauga costurile aferente, conform normelor emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, potrivit art. 67 alin. (6) din Codul fiscal. Pretul de cumparare pentru determinarea impozitului pe castigul obtinut din transferul titlurilor de valoare se stabileste prin aplicarea metodei pretului mediu ponderat.
    140^3. Ordinea de vanzare a titlurilor de valoare, raportata la detinerile pe simbol, se inregistreaza cronologic, in functie de data dobandirii, de la cea mai veche detinere la cea mai noua detinere."
    9. Dupa punctul 144 se introduc trei puncte noi, punctele 144^1, in aplicarea articolului 67 alineatul (2), si punctele 144^2 si 144^3, in aplicarea articolului 67 alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    [...]
    (2) Veniturile sub forma de dobanzi se impun cu o cota de 10% din suma acestora, pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate, incepand cu data de 1 iunie 2005. Pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate, a caror scadenta este ulterioara datei de 1 iunie 2005, in scop fiscal, data scadentei se asimileaza cu data constituirii. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, in cazul dobanzilor capitalizate, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire. In situatia sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate in baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectueaza la momentul platii dobanzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul platii dobanzii, pentru venituri de aceasta natura pe baza contractelor civile.

    Norme metodologice:
    [...]
    144^1. Impozitul pe dobanda rezultata din calcul se determina prin aplicarea cotei de 1% din suma acesteia pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate inainte de 4 iunie 2005 si a caror scadenta este ulterioara datei de 4 iunie 2005 inclusiv.
    Veniturile din dobanzi pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate intre 4 iunie 2005 si 31 decembrie 2005 inclusiv se impun cu cota de 10% din suma acestora. Cota de impozit de 10% se aplica si pentru veniturile impozabile, generate de depozitele la vedere/conturile curente definite la pct. 140^1, incepand cu 4 iunie 2005.
    Cota de impozit de 16% se aplica asupra venitului din dobanda obtinut pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate la 1 ianuarie 2006.
    Cota de impozit de 16% se aplica si pentru veniturile impozabile, generate de depozitele la vedere/conturile curente definite la pct. 140^1, incepand cu data de 1 ianuarie 2006.

    Codul fiscal:
    (3) Calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din investitii, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza astfel:
    a) in cazul castigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, care au fost dobandite si instrainate intr-o perioada mai mica de 365 de zile, obligatia calcularii si virarii impozitului revine persoanei care detine si tranzactioneaza astfel de titluri de valoare, iar termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 ianuarie a anului urmator pentru anul fiscal incheiat;
    a^1) in cazul castigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, care au fost dobandite si instrainate intr-o perioada mai mare de 365 de zile, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor, iar termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut;

    Norme metodologice:
    144^2. Pentru determinarea perioadei de detinere a titlurilor de valoare, conform prevederilor art. 67 alin. (3) lit. a) si a^1) din Codul fiscal, intermediarii vor evidentia la fiecare operatiune de cumparare, incepand cu data de 4 iunie 2005, data intrarii titlurilor de valoare in portofoliul persoanelor care detin si efectueaza tranzactii cu acestea.

    Codul fiscal:
    b) in cazul castigului din rascumpararea titlurilor de participare la un fond deschis de investitii, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine societatii de administrare a investitiilor.

    Norme metodologice:
    144^3. Termenul de virare a impozitului retinut de societatile de administrare a investitiilor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut."
    10. Dupa punctul 151 se introduc unsprezece puncte noi, punctele 151^1 - 151^11 in aplicarea articolelor 77, 77^1 - 77^3, cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc
    Art. 77
    (1) Venitul sub forma de premii dintr-un singur concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net.
    (2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 20% aplicata asupra venitului net care nu depaseste cuantumul de 100 milioane lei si cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net care depaseste cuantumul de 100 milioane lei.
    (3) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri.
    (4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 6.000.000 lei pentru fiecare concurs sau joc de noroc, realizate de acelasi organizator sau platitor intr-o singura zi.
    (5) Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final.
    (6) Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

    Norme metodologice:
    151^1. Incepand cu data de 1 mai 2005 inclusiv, veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursa, aplicandu-se cotele de impozit de mai jos asupra venitului net calculat ca diferenta intre venitul brut si suma neimpozabila de 6 milioane lei, astfel:
    - cu o cota de 20% aplicata asupra venitului net care este mai mic sau egal cu 100 milioane lei; si
    - cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net care depaseste cuantumul de 100 milioane lei.

    Codul fiscal:
    Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
    Art. 77^1
    (1) Sunt supuse impozitarii veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel si terenul aferent acestora, care se instraineaza in termen de pana la 3 ani inclusiv, de la data dobandirii, precum si veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice fel, fara constructii, dobandite dupa 1 ianuarie 1990.

    Norme metodologice:
    151^2. Definirea unor termeni:
    a) prin constructii de orice fel se intelege:
    - constructii cu destinatia de locuinta;
    - constructii cu destinatia de spatii comerciale;
    - constructii industriale, hale de productie, sedii administrative, platforme industriale, garaje, parcari;
    - orice constructie sau amenajare subterana ori supraterana cu caracter permanent, pentru a carei edificare este necesara autorizatia de constructie in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) prin terenul aferent acestora (constructiilor) se intelege terenuri - curti, constructii -, conform titlului de proprietate.
    In cazul in care constructiile au fost demolate, la instrainarea terenului se va aplica regimul de impozitare prevazut pentru terenurile fara constructii;
    c) prin transferul dreptului de proprietate se intelege instrainarea, prin acte juridice intre vii, a dreptului de proprietate in oricare dintre modalitatile prevazute de lege.
    Este supus impozitarii si transferul dreptului de proprietate asupra unei cote indivize din imobilele mentionate la art. 77^1 alin. (1) din Codul fiscal.
    Nu este supusa impozitarii constituirea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate uzufruct, uz, habitatie, servitute, superficie cu privire la imobilele mentionate la art. 77^1 alin. (1) din Codul fiscal;
    d) prin terenuri de orice fel, fara constructii, se intelege: terenurile situate in intravilan sau extravilan, dobandite dupa data de 1 ianuarie 1990.
    Daca ulterior dobandirii terenului pe acesta s-a edificat o constructie, acestui teren i se va aplica regimul de impozitare pentru terenurile mentionate la lit. b) (teren aferent constructiilor);
    e) data de la care incepe sa curga termenul de 3 ani este data actului de dobandire, iar calculul termenului de 3 ani se face in conditiile dreptului comun, finalizandu-se in ziua celui de-al treilea an de la dobandire.
    Pentru constructiile noi, termenul de 3 ani curge de la data incheierii procesului-verbal de receptie finala a constructiei, in conditiile legii.
    Pentru constructiile neterminate, la instrainarea acestora valoarea de baza se va stabili pe baza unui raport de expertiza, care va cuprinde valoarea constructiei neterminate la care se adauga valoarea terenului aferent stabilita in conditiile legii, raport ce va fi intocmit, pe cheltuiala contribuabilului, de un expert autorizat in conditiile legii, iar termenul de 3 ani se calculeaza de la data expirarii termenului legal prevazut in autorizatia de construire.
    In situatia imobilelor definite la art. 77^1 alin. (1) din Codul fiscal, care au fost detinute intr-o stare de indiviziune, sistata printr-un act de partaj voluntar sau judiciar, data si modalitatea dobandirii va fi data la care fiecare coindivizar a dobandit proprietatea, avand in vedere caracterul declarativ si retroactiv al efectelor partajului.

    Codul fiscal:
    (2) Venitul impozabil din transferul proprietatilor imobiliare, cu exceptiile prevazute la alin. (3), reprezinta diferenta favorabila dintre valoarea de instrainare a proprietatilor imobiliare, terenuri si/sau constructii, si valoarea de baza a acestora.

    Norme metodologice:
    151^3. Prin valoare de baza se intelege valoarea bunului imobil care face obiectul tranzactiei, stabilita sau evaluata in conditiile art. 77^1 alin. (4) din Codul fiscal.
    Prin valoare de instrainare a proprietatilor imobiliare se intelege:
    - pretul de vanzare declarat de parti, in cazul instrainarii imobilului prin contract de vanzare-cumparare;
    - valoarea stabilita de partile contractante pe baza propriei aprecieri, in cazul transferului dreptului de proprietate prin alte acte incheiate in forma autentica: donatie, intretinere, renta viagera, schimb, dare in plata etc.
    Prin venit impozabil se intelege diferenta pozitiva ce rezulta in urma scaderii valorii de baza din valoarea de instrainare a proprietatilor imobiliare.

    Codul fiscal:
    (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) aportul in natura la capitalul social al societatilor comerciale, precum si veniturile realizate din instrainarea constructiilor de orice fel cu terenul aferent, terenurile fara constructii din intravilan si extravilan dobandite de contribuabil prin:
    a) reconstituirea dreptului de proprietate;
    b) mostenire sau donatie intre rudele pana la gradul al patrulea inclusiv;
    c) schimb imobiliar.

    Norme metodologice:
    151^4. Nu sunt supuse impozitarii veniturile realizate din instrainarea constructiilor de orice fel cu terenul aferent, precum si a terenurilor fara constructii din intravilan si extravilan, daca au fost dobandite de transmitator prin:
    a) reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile legilor speciale: Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, si Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, si orice alte acte normative cu caracter reparatoriu;
    b) mostenire legala sau/si testamentara. In cazul succesiunii testamentare nu are relevanta gradul de rudenie intre autorul succesiunii si mostenitorul testamentar sau legatarul cu titlu particular;
    c) donatie intre rude pana la gradul al patrulea inclusiv. In cazul in care gradul de rudenie nu rezulta in mod explicit din actul de dobandire, transmitatorul va putea face dovada rudeniei pana la gradul al IV-lea inclusiv cu persoana de la care a dobandit imobilul, cu acte de stare civila.
    In cazul in care imobilul a fost dobandit de la mai multi proprietari aflati in indiviziune, este suficient ca dobanditorul sa faca dovada gradului de rudenie cu oricare dintre coindivizarii transmitatori;
    d) schimb imobiliar, indiferent de natura bunului imobil: constructii de orice fel cu terenul aferent, terenuri fara constructii in intravilan sau extravilan, indiferent de persoanele intre care s-a facut schimbul.
    Transmiterea, prin mostenire, donatie sau schimb imobiliar, a constructiilor de orice fel si a terenului aferent, precum si a terenurilor de orice fel, fara constructii, indiferent de modalitatea de dobandire a acestora, neconstituind o operatiune juridica aducatoare de venituri, nu genereaza o diferenta favorabila in sensul prevederilor art. 77^1 alin. (2) din Codul fiscal si, in consecinta, nu este supusa impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.
    Nu este supus impozitarii aportul in natura adus la capitalul social al societatilor comerciale, indiferent de forma de organizare a acestora.
    In situatia constituirii ca aport la capitalul social, adus de catre asociati, constand in constructii de orice fel cu terenul aferent si/sau terenuri fara constructii situate in intravilan ori extravilan, nu are relevanta data sau modul de dobandire a bunurilor imobile de natura celor de mai sus, care sunt aportate la capitalul social al unei societati comerciale.

    Codul fiscal:
    (4) Valoarea de baza a bunurilor imobile prevazute la alin. (1), in functie de modalitatea de dobandire, se stabileste avandu-se in vedere:
    a) pretul de achizitie pentru bunurile imobile dobandite prin cumparare, majorat cu 5%;
    b) valoarea imobilului mentionata in act, daca acesta a fost dobandit prin donatie, schimb, renta viagera, dare in plata, adjudecare, contract de intretinere, hotarare judecatoreasca etc., majorata cu 5%;
    c) pentru constructiile noi, costul acestora la data realizarii, dovedit prin raport de expertiza intocmit de un expert autorizat, in conditiile legii, la care se adauga valoarea terenului aferent, stabilita in conditiile prezentei legi;
    d) valoarea rezultata din expertizele utilizate de catre camerele notarilor publici, la data dobandirii imobilelor a caror valoare de baza nu se poate stabili prin modalitatile prevazute la lit. a) - c);
    e) valoarea stabilita in functie de modul de dobandire, in conditiile prevazute la lit. a) si b), pentru terenurile situate in intravilan si extravilan, actualizata cu rata inflatiei pe economie din ultima luna pentru care exista date oficiale comunicate de catre Institutul National de Statistica, daca la data dobandirii nu erau intocmite expertize de catre camerele notarilor publici. Pentru terenurile si constructiile de orice fel, dobandite de contribuabili intr-o modalitate din care nu rezulta valoarea la care acestea au fost dobandite, valoarea de baza este valoarea minima stabilita in prima expertiza utilizata de camera notarilor publici in circumscriptia careia se afla terenul;
    f) pretul de achizitie pentru bunurile dobandite in conditiile prevazute la lit. a) sau valoarea mentionata pentru bunurile dobandite in conditiile prevazute la lit. b), la care se adauga costul lucrarilor si serviciilor de natura sa creasca valoarea imobilului, la data efectuarii acestora, dovedite prin raport de expertiza intocmit de un expert autorizat, in conditiile legii.

    Norme metodologice:
    151^5. a) Prin pret de achizitie se intelege pretul cu care a fost cumparat bunul imobil. Pretul de cumparare se majoreaza cu 5% din acel pret rezultand valoarea de baza.
    b) In oricare dintre modurile de dobandire mentionate la art. 77^1 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, valoarea de baza se calculeaza prin majorarea valorii mentionate in act cu 5% .
    c) In cazul constructiilor noi, prin costul acestora la data realizarii se intelege valoarea stabilita prin expertiza la care se adauga valoarea terenului aferent.
    d) In cazul in care, din orice motive, valoarea de baza pentru bunurile dobandite conform lit. a), b) si c) nu se poate stabili prin modalitatile prevazute mai sus pentru fiecare bun, valoarea de baza va fi aceea stabilita prin expertizele utilizate de camerele notarilor publici la data dobandirii acestor imobile. In cazul in care in aceste expertize erau mentionate o valoare minima si o valoare maxima, valoarea de baza va fi considerata valoarea minima stabilita in expertize.
    e) Pentru terenurile dobandite intr-o perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 1990 si data de la care notarii publici au inceput sa utilizeze expertizele folosite de camerele notarilor publici, prin care s-au stabilit valorile de circulatie pentru bunurile imobile, valoarea de baza se stabileste prin majorarea pretului de achizitie, calculata in conditiile lit. a), ori a valorii mentionate in act, pentru terenurile dobandite in modalitatile prevazute la lit. b), cu rata inflatiei pe economie, calculata pana in ultima luna si comunicata lunar Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania de catre Institutul National de Statistica.
    Pentru terenurile neconstruite din intravilan si extravilan, dobandite intr-o modalitate din care nu rezulta valoarea terenului ce a facut obiectul tranzactiei, valoarea de baza este valoarea minima stabilita in prima expertiza utilizata de camera notarilor publici in circumscriptia careia se afla terenul.
    Pentru constructiile de orice fel cu terenul aferent acestora, dobandite intr-o modalitate din care nu rezulta valoarea imobilului, valoarea de baza o reprezinta valoarea minima stabilita in expertizele utilizate de camerele notarilor publici la data dobandirii bunului imobil.
    f) Bunurile dobandite in una dintre modalitatile prevazute la lit. a) si b) pot suferi, intre momentul dobandirii si momentul instrainarii, imbunatatiri care sa le aduca un spor de valoare. Acest spor de valoare se va dovedi printr-un raport de expertiza intocmit de un expert autorizat, in conditiile legii. In aceasta situatie valoarea de baza se va stabili prin cumularea valorilor stabilite in conditiile lit. a) si b), la care se va adauga valoarea imbunatatirilor stabilite prin expertiza intocmita in conditiile de mai sus.

    Codul fiscal:
    (5) Expertizele intocmite de camerele notarilor publici vor fi reactualizate cel putin o data pe an si avizate de Ministerul Finantelor Publice, prin directiile teritoriale.

    Norme metodologice:
    151^6. Expertizele se fac de catre experti autorizati in conditiile legii si vor contine date si informatii privind terenurile si constructiile de orice fel.
    Expertizele utilizate de camerele notarilor publici vor avea in vedere, la prima reactualizare, stabilirea unei valori unice, fara a se mai stabili valori minime si maxime, ori a unor criterii tehnice prin care sa se poata stabili in mod obiectiv valorile de circulatie pentru bunurile imobile supuse impozitarii, in conditiile prezentelor norme metodologice.

    Codul fiscal:
    (6) Pierderea din transferul proprietatii imobiliare reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.

    Norme metodologice:
    151^7. Prin pierderea din transferul proprietatii imobiliare se intelege diferenta negativa dintre valoarea de instrainare si valoarea de baza a bunurilor imobile mentionate la art. 77^1 alin. (1) din Codul fiscal.
    Aceasta diferenta reprezinta pierderea contribuabilului si nu se poate compensa cu alte venituri realizate de contribuabil.

    Codul fiscal:
    Stabilirea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare
    Art. 77^2
    (1) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil determinat potrivit art. 77^1.
    (2) Notarii publici care autentifica actele intre vii translative ale dreptului de proprietate au obligatia de a calcula, de a incasa si de a vira impozitul la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost autentificat actul.

    Norme metodologice:
    151^8. Cota de impozit de 10% se aplica pentru veniturile din transferul proprietatilor imobiliare, realizate incepand cu data de 4 iunie 2005 si pana la 31 decembrie 2005 inclusiv. Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, veniturile realizate din transferul proprietatilor imobiliare sunt impozitate cu cota de 16% .
    151^9. Impozitul determinat in conditiile prezentelor norme metodologice se va incasa de catre notarul public la autentificarea actului si se va vira la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, intr-un cont unic deschis de Trezoreria Statului.
    Incasarea impozitului determinat in conditiile de mai sus de catre notarii publici se va face fie prin emiterea de chitante cu regim special fiscal (cod 14-4-1), fie prin emiterea de bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale. Aceste chitante sau bonuri fiscale se vor centraliza lunar in Fisa pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b), care sta la baza inregistrarilor in declaratia informativa.
    Impozitul incasat in cursul unei luni se va declara lunar la organul fiscal in a carui raza teritoriala se desfasoara activitatea notarului public, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost autentificat actul.
    Cheltuielile ocazionate de aplicarea acestor reglementari sunt deductibile, fiind cheltuieli aferente veniturilor realizate de notarii publici.

    Codul fiscal:
    (3) In cazul in care transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin alta procedura decat cea notariala, contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut, in maximum 5 zile de la data instrainarii bunului, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal. Contribuabilii care nu au domiciliul fiscal in Romania declara venitul obtinut la organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat imobilul instrainat.

    Norme metodologice:
    151^10. Stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, in cazul in care transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin alta procedura decat cea notariala, revine organului fiscal competent, prin emiterea unei decizii de impunere.
    Prin organ fiscal competent se intelege:
    - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
    - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla imobilul instrainat, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
    Termenul de plata a impozitului este de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

    Codul fiscal:
    Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietatilor imobiliare
    Art. 77^3
    Notarii publici au obligatia sa depuna semestrial la organul fiscal teritorial o declaratie informativa privind transferurile de proprietati imobiliare, cuprinzand urmatoarele elemente pentru fiecare tranzactie:
    a) partile contractante;
    b) valoarea inscrisa in documentul de transfer;
    c) impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
    d) taxele notariale aferente transferului.

    Norme metodologice:
    151^11. Prin taxe notariale aferente transferului se intelege taxa de timbru pentru activitatea notariala, tariful pentru activitatea de publicitate imobiliara care se deduce din taxa de timbru pentru activitatea notariala, valoarea timbrului judiciar incasat pentru actul respectiv.
    Declaratia informativa se depune semestrial la organul fiscal in a carui raza teritoriala se desfasoara activitatea notarului public.
    La declaratia informativa intocmita in conditiile de mai sus nu se anexeaza actele autentificate de catre notarii publici, prin care s-au realizat tranzactii imobiliare supuse impozitarii in conditiile prezentelor norme metodologice.
    Declaratia informativa cuprinde numai tranzactiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate imobiliara supuse impozitarii in conditiile prezentelor norme metodologice."

    C. Titlul V "Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania":
    1. Punctul 9^2 va avea urmatorul cuprins:
    "9^2. Cota de impozit de 10% se aplica si la dobanzile aferente depozitelor colaterale, inclusiv conturilor escrow, constituite incepand cu data de 4 iunie 2005 inclusiv."
    2. Dupa punctul 9^6 se introduc cinci noi puncte, punctele 9^7 si 9^8, in aplicarea articolului 116 alineatul (2) litera a), precum si punctele 9^9, 9^10 si 9^11, in aplicarea articolului 117 litera a), cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    [...]
    a) cota de impozit de 10% se aplica pentru dobanzile la depozite la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania, constituite/achizitionate incepand cu data de 1 iunie 2005. Pentru depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire a caror scadenta este ulterioara datei de 1 iunie 2005, in scop fiscal, data scadentei este asimilata cu data constituirii;

    Norme metodologice:
    [...]
    9^7. Impozitul pe dobanda rezultata din calcul se determina prin aplicarea cotei de 5% din suma acesteia pentru depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania, constituite/achizitionate inainte de 4 iunie 2005 si a caror scadenta este ulterioara datei de 4 iunie 2005.
    9^8. Veniturile din dobanzi pentru depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania, constituite/achizitionate intre 4 iunie si 31 decembrie 2005 inclusiv, se impun cu cota de 10% din suma acestora.

    Codul fiscal:
    [...]
    a) venitul din dobanzi la depozitele la vedere/conturile curente pentru care ratele dobanzilor sunt mai mici sau egale cu nivelurile ratelor dobanzilor de referinta pe pietele interbancare la depozitele la o luna, comunicate in prima zi lucratoare a lunii pentru care se face calculul, corespunzatoare monedelor in care sunt denominate depozitele la vedere/conturile curente respective, precum si la depunerile la casele de ajutor reciproc; [...]

    Norme metodologice:
    9^9. Cota de impozit de 10% se aplica, incepand cu data de 4 iunie 2005, la suma totala a venitului din dobanzi, atunci cand ratele dobanzilor la depozitele la vedere/conturile curente sunt mai mari decat nivelurile ratelor dobanzilor de referinta pe pietele interbancare la depozitele la o luna, comunicate in prima zi lucratoare a lunii pentru care se face calculul, corespunzatoare monedelor in care sunt denominate depozitele la vedere/conturile curente respective.
    9^10. Dobanzile la depozitele la vedere/conturile curente pentru care in cursul lunii ratele la care sunt calculate sunt mai mici sau egale cu nivelul ratelor dobanzilor de referinta pe pietele interbancare la depozitele la o luna sunt scutite de impozit.
    9^11. Pentru depozitele la vedere/conturile curente in lei, nivelul ratei dobanzii de referinta de pe piata interbancara la depozitele la o luna este nivelul BUBID la o luna, comunicat de Banca Nationala a Romaniei in prima zi bancara a lunii pentru care se face calculul.
    La depozitele la vedere/conturile curente in devize, Banca Nationala a Romaniei va comunica la inceputul fiecarei luni nivelul ratelor dobanzilor de referinta la o luna de pe pietele interbancare externe reprezentative pentru devizele respective, asa cum sunt ele comunicate prin sisteme de difuzare a informatiei tip Reuters, Bloomberg etc., in prima zi lucratoare a lunii pentru care se face calculul (EURIBOR la o luna pentru depozitele la vedere/conturile curente in EURO; LIBOR la o luna pentru depozitele la vedere/conturile curente in USD, GBP, CHF etc.)."

    D. Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata":
    1. Punctul 23 se completeaza cu un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul reducerilor de pret acordate de producatorii/distribuitorii de bunuri pe baza de cupoane valorice, in cadrul unor campanii promotionale, se considera ca aceste reduceri sunt acordate in beneficiul comerciantilor care au acceptat aceste cupoane valorice de la consumatorii finali, chiar daca in circuitul acestor bunuri de la producatori/distribuitori la comercianti s-au interpus unul ori mai multi intermediari cumparatori-revanzatori. Reflectarea acestor reduceri de pret in facturi fiscale se realizeaza potrivit prevederilor pct. 59^1. Cupoanele valorice trebuie sa contina minimum urmatoarele elemente:
    a) numele producatorului/distribuitorului care acorda reducerea de pret in scopuri promotionale;
    b) produsul pentru care se face promotia;
    c) valoarea reducerii acordate in suma globala, care contine si taxa pe valoarea adaugata aferenta reducerii, dar care nu se mentioneaza distinct in cupon;
    d) termenul de valabilitate a cuponului;
    e) mentiunea potrivit careia cupoanele pot fi utilizate numai in magazinele agreate in desfasurarea promotiei in cauza;
    f) instructiunile privind utilizarea acestor cupoane;
    g) denumirea societatii specializate in administrarea cupoanelor valorice, daca este cazul;".
    2. Dupa punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 34^1, cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    k) prestarile de servicii culturale, precum si livrarile de bunuri strans legate de aceste servicii, efectuate de institutiile publice sau de organizatii culturale nonprofit;

    Norme metodologice:
    34^1. (1) Prestarile de servicii culturale prevazute de art. 141 alin. (1) lit. k din Codul fiscal, efectuate de institutii publice sau de organizatii culturale nonprofit, cuprind activitati precum: reprezentatiile de teatru, opera, opereta si alte reprezentatii culturale similare, organizarea de expozitii, festivaluri, restaurarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural mobil si imobil. Livrarile de bunuri strans legate de aceste servicii cuprind livrari precum: vanzarea de brosuri, pliante si alte materiale care popularizeaza un eveniment cultural.
    (2) Cinematografele care sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata la data de 1 iunie 2005 vor aplica cota de 19% de taxa pe valoarea adaugata in perioada 1 - 3 iunie 2005, iar incepand cu data de 4 iunie 2005 vor aplica cota redusa de 9% . Cinematografele care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata la 1 iunie 2005 vor aplica prevederile art. 152 din Codul fiscal."
    3. Punctul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    m) activitatile specifice posturilor publice nationale de radio si de televiziune, cu exceptia activitatilor de publicitate si altor activitati de natura comerciala;

    Norme metodologice:
    36. (1) Prin posturi publice nationale de radio si televiziune se intelege Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune, prevazute de Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Societatile care au ca obiect difuzarea prin cablu a programelor audiovizuale au obligatia sa aplice regimul de taxare pentru abonamentele care se refera la perioade de difuzare ulterioare datei de 1 iunie 2005, indiferent daca incasarea acestora s-a realizat in avans. Abonamentele restante, neincasate pentru perioade de difuzare anterioare datei de 1 iunie 2005, nu se supun regimului de taxare, indiferent de data la care vor fi incasate."
    4. Punctul 37 se abroga.
    5. Punctul 40 se abroga.
    6. Punctul 52 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Perioada fiscala
    Art. 146
    (1) Perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata este luna calendaristica.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru persoanele impozabile care nu au depasit in cursul anului precedent o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de 100.000 euro inclusiv, la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului precedent, perioada fiscala este trimestrul calendaristic.
    ..........................................................................
    Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt
    Art. 147 [...]
    (11) Regularizarea deducerilor operate dupa pro-rata provizorie se realizeaza prin aplicarea pro-rata definitiva asupra sumei taxei pe valoarea adaugata deductibile aferente achizitiilor prevazute la alin. (5). Diferenta in plus sau in minus fata de taxa dedusa, conform pro-rata provizorie, se inscrie pe un rand distinct in decontul ultimei perioade fiscale.
    ..........................................................................
    Determinarea taxei de plata sau a sumei negative de taxa
    Art. 148
    (1) In situatia in care taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate de o persoana impozabila, care este dedusa intr-o perioada fiscala, este mai mare decat taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta operatiunilor taxabile, rezulta un excedent in perioada de raportare, denumit in continuare suma negativa a taxei pe valoarea adaugata.
    (2) In situatia in care taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor taxabile, exigibila intr-o perioada fiscala, denumita taxa colectata, este mai mare decat taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, dedusa in acea perioada fiscala, rezulta o diferenta denumita taxa pe valoarea adaugata de plata pentru perioada fiscala de raportare.

    Norme metodologice:
    52. (1) In perioada fiscala de raportare se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de bunuri/servicii, care devine exigibila in acea perioada fiscala. Taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de bunuri/servicii, exigibila in perioada fiscala de raportare, pentru care nu s-au primit documente de justificare a deducerii pana la data depunerii decontului de taxa pe valoarea adaugata, se include in deconturile intocmite pentru perioadele fiscale urmatoare. Nu este permisa deducerea taxei pe valoarea adaugata in perioada fiscala de raportare daca exigibilitatea intervine intr-o perioada fiscala viitoare.
    (2) La persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, inclusiv cele cu regim mixt, in cursul unei perioade fiscale taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de bunuri/servicii se reflecta in contul 4426 <<Taxa pe valoarea adaugata deductibila>>, indiferent daca sunt destinate realizarii de operatiuni care dau drept de deducere, total sau partial, conform pro rata, sau de operatiuni care nu dau drept de deducere.
    (3) In cursul anului, diferentele nedeductibile rezultate ca urmare a aplicarii pro rata conform art. 147 alin. (5) din Codul fiscal sau taxa pe valoarea adaugata devenita nedeductibila conform art. 147 alin. (4) din Codul fiscal se inregistreaza pe cheltuielile perioadei fiscale de raportare.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), persoanele impozabile cu regim mixt, care aplica pro rata provizorie in cursul anului, includ in valoarea de intrare a activelor amortizabile diferentele nedeductibile rezultate ca urmare a aplicarii pro rata conform art. 147 alin. (5) din Codul fiscal sau taxa pe valoarea adaugata devenita nedeductibila conform art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.
    (5) Taxa de dedus in plus, rezultata ca urmare a regularizarii efectuate conform art. 147 alin. (11) din Codul fiscal, se inregistreaza prin diminuarea cheltuielilor ultimei perioade fiscale, iar taxa de dedus in minus, prin majorarea cheltuielilor ultimei perioade fiscale.
    (6) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, inclusiv cele cu regim mixt, trebuie sa colecteze intr-o perioada fiscala taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor taxabile care sunt exigibile in aceeasi perioada fiscala. Taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii, care este exigibila in perioada fiscala de raportare, dar nu a fost evidentiata in decontul de taxa pe valoarea adaugata al perioadei fiscale de raportare, se inscrie in deconturile perioadelor fiscale urmatoare.
    (7) In cazul persoanelor impozabile, pentru care perioada fiscala este trimestrul, jurnalele de vanzari si cumparari se totalizeaza numai la sfarsitul fiecarui trimestru. Conturile de taxa pe valoarea adaugata nu se inchid la fiecare sfarsit de luna, ci numai la sfarsitul unui trimestru care reprezinta perioada fiscala in scopul aplicarii taxei pe valoarea adaugata. Taxa de plata si suma negativa a taxei pe valoarea adaugata se determina la finele perioadei fiscale, respectiv a trimestrului. Cifra de afaceri care serveste drept referinta la aplicarea art. 146 alin. (2) din Codul fiscal este constituita din suma, fara taxa pe valoarea adaugata, a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv avansurile incasate in anul precedent pentru astfel de operatiuni."
    7. Punctul 57 va avea urmatorul cuprins:
    "57. (1) Orice asociat sau partener al unei asocieri ori organizatii fara personalitate juridica este considerat persoana impozabila separata pentru acele activitati economice care nu sunt desfasurate in numele asocierii sau organizatiei respective.
    (2) Asocierile in participatiune constituite exclusiv din persoane impozabile romane nu dau nastere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint-venture, consortium sau alte forme de asociere in scopuri comerciale, care nu au personalitate juridica si sunt constituite in temeiul Codului comercial sau al Codului civil, sunt tratate drept asocieri in participatiune.
    (3) In cazul asocierilor in participatiune dintre persoane impozabile romane si persoane impozabile stabilite in strainatate sau exclusiv din persoane impozabile stabilite in strainatate, se aplica urmatoarele reguli:
    a) asocierea constituie persoana impozabila si are dreptul sa solicite inregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata in situatia in care prin contractul de asociere se prevede ca asocierea nu este reprezentata fata de terti prin asociatul activ, ci actioneaza in nume propriu in contul asociatilor;
    b) asocierea nu constituie persoana impozabila si nu se inregistreaza ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, daca prin contractul de asociere se prevede ca asociatul activ reprezinta asocierea fata de terti. Daca asociatul activ este persoana impozabila romana, acesta va aplica prevederile art. 156 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal. In cazul asocierilor in participatiune constituite exclusiv din persoane stabilite in strainatate, asociatul activ trebuie sa isi desemneze in Romania un reprezentant fiscal sau, dupa caz, sa isi inregistreze un sediu permanent, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la titlul I din Codul fiscal pentru un astfel de sediu, si apoi va aplica art. 156 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal."
    8. Dupa punctul 59 se introduce un nou punct, punctul 59^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "59^1. (1) In cazul reducerilor de pret acordate de producatorii/distribuitorii de bunuri potrivit prevederilor pct. 23 alin. (3), pe baza de cupoane valorice, facturile de reducere se intocmesc direct pe numele comerciantilor care au acceptat cupoanele valorice de la consumatorii finali, chiar daca initial facturile de livrare a bunurilor pentru care se acorda aceste reduceri de pret au fost emise de producatori/distribuitori catre diversi intermediari cumparatori-revanzatori. La rubrica "Cumparator" se inscriu datele de identificare ale cumparatorului care a acceptat cupoanele valorice de la consumatorii finali. In plus, in factura fiscala de reducere de pret se va mentiona "reducere de pret acordata in baza cupoanelor valorice".
    (2) In cazul in care producatorii/distribuitorii de bunuri incheie contracte cu societati specializate in administrarea cupoanelor valorice, facturile de reduceri de pret se intocmesc astfel:
    a) producatorii/distribuitorii emit o singura factura fiscala cu semnul minus pentru valoarea reducerilor de pret acordate in cursul unei luni si a taxei pe valoarea adaugata aferente, care trebuie sa cuprinda mentiunea "reduceri de pret acordate in baza cupoanelor valorice conform anexei". Anexa trebuie sa contina informatii din care sa rezulte valoarea reducerilor de pret acordate de un producator/distribuitor pentru fiecare comerciant, pe categorii de bunuri. La rubrica "Cumparator" se vor inscrie datele de identificare ale societatii specializate in administrarea cupoanelor valorice;
    b) societatile specializate in administrarea cupoanelor valorice vor emite catre fiecare comerciant o singura factura fiscala cu semnul minus pentru toate bunurile in cauza, in care vor inscrie valoarea reducerilor de pret acordate de producatori/distribuitori in cursul unei luni si a taxei pe valoarea adaugata aferente. Aceste facturi fiscale trebuie sa contina mentiunea "reduceri de pret acordate in baza cupoanelor valorice conform anexei". Anexa trebuie sa contina informatii din care sa rezulte valoarea reducerilor de pret acordate de un producator/distribuitor pentru fiecare comerciant, pe categorii de bunuri. La rubrica "Furnizor" se vor inscrie datele de identificare ale societatii specializate in administrarea cupoanelor valorice."

    E. Titlul VII "Accize"
    1. La punctul 1 alineatul (2), litera g) va avea urmatorul cuprins:
    "g) pentru uleiuri minerale:

    A = Q x K x R,

    unde:
    A = cuantumul accizei
    Q = cantitatea exprimata in tone, litri sau gigajouli
    K = acciza unitara prevazuta la art. 176 nr. crt. 9 - 16 din Codul fiscal
    R = cursul de schimb leu/euro;"

    2. La punctul 1 alineatul (2), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
    "h) pentru electricitate:

    A = Q x K x R,

    unde:
    A = cuantumul accizei
    Q = cantitatea de energie electrica activa exprimata in MWh
    K = acciza unitara prevazuta la art. 176 nr. crt. 17 si 18 din Codul fiscal
    R = cursul de schimb leu/euro."

    3. La punctul 5, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Pentru combustibilul lichid usor, utilizat in exclusivitate la producerea energiei termice, se datoreaza bugetului de stat o acciza la nivelul accizei datorate pentru pacura."
    4. Dupa punctul 5 se introduc doua puncte noi, punctele 5^1 si 5^2, cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Nivelul accizelor
    Art. 176 [...]
______________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea produsului                               U.M.       Acciza
crt. sau a grupei                                                  (echivalent
     de produse                                                    euro/U.M.)
______________________________________________________________________________
     [...]
 17. Electricitate utilizata in scop comercial        MWh               0,14
 18. Electricitate utilizata in scop necomercial      MWh               0,30
______________________________________________________________________________

    Norme metodologice:
    5^1. (1) Utilizarea in scop comercial reprezinta utilizarea de catre un agent economic - consumator final -, identificat in conformitate cu alin. (2), care, in mod independent, realizeaza, in orice loc, furnizarea de bunuri si servicii, oricare ar fi scopul sau rezultatele unor astfel de activitati economice.
    (2) Activitatile economice cuprind toate activitatile producatorilor, comerciantilor si persoanelor care furnizeaza servicii, inclusiv activitatile agricole si de minerit si activitatile profesiilor libere sau asimilate.
    (3) Utilizarea in scop necomercial reprezinta orice utilizare de catre consumatorii finali, altii decat cei prevazuti la alin. (1).
    (4) Nu este considerat fapt generator de accize consumul de electricitate destinat productiei de electricitate, productiei combinate de energie electrica si energie termica, precum si consumul utilizat pentru mentinerea capacitatii de a produce electricitate.

    Codul fiscal:
    Calculul accizei pentru tigarete
    Art. 177 [...]
    (1^1) La propunerea Ministerului Finantelor Publice, Guvernul poate modifica acciza minima in functie de evolutia accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta, astfel incat nivelul accizei minime sa reprezinte 90% din acciza aferenta tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta.

    Norme metodologice:
    5^2. In vederea determinarii accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta, antrepozitarii autorizati si importatorii autorizati de astfel de produse sunt obligati sa prezinte lunar, odata cu situatia utilizarii marcajelor, situatia livrarilor de tigarete efectuate in luna de raportare. Aceasta situatie va cuprinde informatii referitoare la cantitatile livrate in luna de raportare, exprimate in 1.000 de bucati tigarete, aferente fiecarei categorii de pret practicate."
    5. Alineatul (2) al punctului 7 se abroga.
    6. La punctul 8, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul productiei de uleiuri minerale, antrepozitarul autorizat propus trebuie sa depuna documentatia conform prevederilor prezentelor norme metodologice, dupa ce a fost avizata de Ministerul Economiei si Comertului din punct de vedere tehnic si dupa ce lista cuprinzand semifabricatele si produsele finite din nomenclatorul lor de fabricatie, domeniul de utilizare si acciza propusa pentru fiecare produs au fost verificate si avizate de Autoritatea Nationala a Vamilor din punct de vedere al incadrarii pe pozitii tarifare. Verificarea si avizarea din punctul de vedere al incadrarii pe pozitii tarifare se vor efectua de catre Autoritatea Nationala a Vamilor in urma analizarii documentatiei specifice depuse de antrepozitarul autorizat propus. Documentatia specifica trebuie sa contina: descrierea detaliata a marfii, care sa permita identificarea acesteia; compozitia marfii, stabilita inclusiv pe baza de analiza de laborator, cu mentionarea metodei de expertizare utilizate; alte date si elemente care sa permita Autoritatii Nationale a Vamilor sa verifice daca a fost corect stabilita clasificarea tarifara."
    7. La punctul 8, dupa alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu urmatorul cuprins:
    "(4^2) In cazul electricitatii se vor autoriza ca antrepozitari agentii economici care furnizeaza direct catre consumatorii finali energia electrica. Antrepozitarul autorizat propus trebuie sa depuna documentatia intocmita conform prevederilor prezentelor norme metodologice, insotita de copia licentei de furnizare de energie electrica, emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei."
    8. La punctul 9^1, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Locurile destinate producerii de uleiuri minerale pentru care se datoreaza accize numai in euro/tona sau euro/1.000 kg, locurile destinate producerii combustibililor al caror cod tarifar se incadreaza la art. 175 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, precum si locurile destinate imbutelierii gazului petrolier lichefiat vor fi dotate cu mijloace de masurare a masei.
    (3) In vederea inregistrarii productiei de bere obtinute, fiecare antrepozitar autorizat pentru productie este obligat:
    a) sa inregistreze productia de bere rezultata la finele procesului tehnologic, prin aparatura adecvata de masurare a butoaielor, sticlelor, navetelor, paletilor sau a berii filtrate la vasele de depozitare, si sa inscrie aceste date in rapoartele de productie si gestionare, cu specificarea capacitatii ambalajelor si a cantitatii de bere exprimate in litri;
    b) sa determine concentratia zaharometrica a berii, conform standardelor in vigoare privind determinarea concentratiei exprimate in grade Plato a berii, elaborate de Asociatia de Standardizare din Romania, si sa elibereze buletine de analize fizico-chimice. La verificarea realitatii concentratiei zaharometrice a sortimentelor de bere se va avea in vedere concentratia inscrisa in specificatia tehnica interna, elaborata pe baza standardului in vigoare pentru fiecare sortiment."
    9. La punctul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul electricitatii, antrepozitarul autorizat pentru furnizarea energiei electrice catre consumatorul final nu are obligatia constituirii garantiei."
    10. Alineatele (5) si (6) ale punctului 12 vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Cazanele detinute de gospodariile individuale care produc tuica si rachiuri din fructe, in cazul productiei destinate vanzarii, precum si cazanele detinute de antrepozitarii autorizati pentru productia de tuica si rachiuri din fructe trebuie sa fie litrate si dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Roman de Metrologie Legala, precum si cu mijloace de masurare legala a concentratiei alcoolice a produselor obtinute.
    (6) Antrepozitarii autorizati au obligatia, dupa caz, sa detina autorizatia de mediu, eliberata potrivit reglementarilor legale in vigoare."
    11. La punctul 12^1, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6), (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Antrepozitarii autorizati pentru productia de produse accizabile supuse marcarii, carora le-a fost revocata sau anulata autorizatia, sunt obligati sa plateasca in termen de 15 zile de la data revocarii sau anularii, in contul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A., contravaloarea tuturor marcajelor achizitionate, precum si a celor executate si aflate in stoc la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., neachitate pana la acea data.
    (7) Eliberarea unei noi autorizatii sau a acordului comisiei prevazute la alin. (5), privind valorificarea produselor inregistrate in stoc, va fi conditionata de dovada platii in contul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. a tuturor marcajelor mentionate la alin. (6).
    (8) In termen de 15 zile de la data achitarii, marcajele neutilizate, mentionate la alin. (6), vor fi distruse de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. Cheltuielile legate de distrugere vor fi suportate de catre agentii economici in cauza."
    12. Dupa punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Momentul exigibilitatii accizelor
    Art. 192
    (1) Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibila la data cand produsul este eliberat pentru consum in Romania.

    Norme metodologice:
    15^1. In cazul electricitatii, acciza devine exigibila la momentul facturarii energiei electrice furnizate catre consumatorii finali."
    13. Alineatul (1) al punctului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "17. (1) In toate situatiile prevazute la art. 192 alin. (3), (5), (6) si (7) din Codul fiscal, acciza se plateste in termen de 5 zile de la data la care a devenit exigibila. In plus, in cazurile in care se acorda scutire de la plata accizelor in baza certificatelor de scutire sau a autorizatiilor de utilizator final, certificatul sau autorizatia, dupa caz, se va retrage de catre autoritatea fiscala emitenta a acestora."
    14. La punctul 19, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu urmatorul cuprins:
    "(9^1). Prin exceptie de la prevederile alin. (9), in cazul electricitatii nu se intocmeste document administrativ de insotire."
    15. Alineatul (1) al punctului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "21. (1) Scutirea de la plata accizelor se acorda direct beneficiarului atunci cand produsele accizabile de la un antrepozit fiscal, de la un importator, de la rezerva de stat si de la rezerva de mobilizare sau de la un distribuitor agreat, astfel cum este definit acesta la pct. 23, denumiti in continuare furnizori. Beneficiaza de scutire directa si contractantii fortelor armate apartinand oricarui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord, asa cum sunt definiti in acordurile speciale (NATO/SOFA)."
    16. Alineatul (3) al punctului 22 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Scutirea se acorda direct pentru:
    a) alcoolul etilic si alte produse alcoolice, denaturate si utilizate in producerea de produse specifice industriei de aparare;
    b) alcoolul etilic si alte produse alcoolice, utilizate de antrepozitarii autorizati care functioneaza in sistem integrat. Prin sistem integrat se intelege utilizarea alcoolului etilic si a altor produse alcoolice de catre antrepozitar, pentru realizarea de produse finite destinate a fi consumate ca atare, fara a mai fi supuse vreunei modificari;
    c) alcoolul etilic si alte produse alcoolice, denaturate, importate si utilizate de importatori in procesul de productie."
    17. La alineatul (15) al punctului 22, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) pentru alcoolul etilic tehnic: violet de metil in concentratie de 0,6 - 1,2 g la 1.000 litri, alcooli superiori in concentratie de 0,2 - 0,5 kg/1.000 litri, benzina de extractie in concentratie de 0,4 - 1 kg/1.000 litri, propilen glicol in concentratie de 2 - 5 kg/1.000 litri sau dietilftalat in concentratie de 0,2 - 1 kg/1.000 litri;
    b) pentru alcoolul etilic: fenolftaleina in concentratie de 10 - 40 g/1.000 litri;".
    18. La punctul 22, dupa alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (15^1), cu urmatorul cuprins:
    "(15^1) Denaturarea alcoolului etilic se realizeaza numai in antrepozitele fiscale de productie unde a fost produs alcoolul etilic."
    19. La punctul 22, dupa alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (17^1), cu urmatorul cuprins:
    "(17^1) Scutirile de la plata accizelor, in vigoare pana la data de 1 aprilie 2005, se acorda prin compensare si/sau restituire numai pentru cantitatile de alcool etilic si produse alcoolice utilizate efectiv pana la acea data, in scopurile pentru care au fost eliberate autorizatiile de utilizator final."
    20. La punctul 23, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Scutirea se acorda direct pentru:
    a) produsele prevazute la art. 201 alin. (1) din Codul fiscal, cu exceptia celor prevazute la lit. a) din acelasi articol;
    b) uleiurile minerale achizitionate de distribuitorii agreati si destinate scopurilor prevazute la art. 201 alin. (1) lit. b) si c) din Codul fiscal;
    c) uleiurile minerale cu codul NC 2711 14 00, utilizate in orice alt scop decat drept carburant sau combustibil.
    (3) Pentru situatia prevazuta la art. 201 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu exceptia uleiurilor minerale cu codul NC 2711 14 00, scutirea se acorda indirect prin compensare si/sau restituire, dupa caz, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ulterioare."
    21. Alineatul (7) al punctului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Autorizatia de utilizator final se emite in toate cazurile de catre autoritatea fiscala teritoriala. Autorizatia se emite in 3 exemplare cu urmatoarele destinatii:
    a) primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final sau de catre distribuitorul agreat;
    b) al doilea exemplar este utilizat ca document administrativ de insotire;
    c) exemplarul 3 se transmite de catre utilizatorul final furnizorului si se pastreaza de catre acesta. In cazul achizitionarii produselor accizabile printr-un distribuitor agreat, acesta transmite o copie a exemplarului 3 catre antrepozitul fiscal expeditor sau catre importator."
    22. Alineatul (10) al punctului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "(10) Autorizatia de utilizator final va fi solicitata si de catre beneficiarii uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85 grade C, destinate utilizarii in alt scop decat drept carburant sau combustibil. In acest caz, in autorizatia de utilizator final la rubrica destinata articolului se va inscrie art. 201 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal si in plus mentiunea: <<In conformitate cu precizarile pct. 23 alin. (10) aferente titlului VII "Accize" din Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare>>."
    23. Alineatul (16) al punctului 23 se abroga.
    24. Alineatul (20) al punctului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "(20) In cazul gazului petrolier lichefiat, pentru care scutirea de la plata accizelor se acorda direct utilizatorilor finali, livrat prin distribuitorii agreati, distribuitorul agreat se aprovizioneaza cu gaz petrolier lichefiat la preturi cu accize, iar livrarea catre utilizatorii finali se face la preturi fara accize. Distribuitorul agreat este cel care va solicita autoritatii fiscale compensarea si/sau restituirea, dupa caz, a accizelor aferente cantitatilor livrate in regim de scutire, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ulterioare."
    25. Alineatele (22) si (23) ale punctului 23 se abroga.
    26. La punctul 23, dupa alineatul (25) se introduce un nou alineat, alineatul (25^1), cu urmatorul cuprins:
    "(25^1) Scutirile de la plata accizelor, in vigoare pana la data de 1 aprilie 2005, se acorda prin compensare si/sau restituire numai pentru cantitatile de uleiuri minerale utilizate efectiv pana la acea data, in scopurile pentru care au fost eliberate autorizatiile de utilizator final."
    27. La punctul 28, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu urmatorul cuprins:
    "(13) In cazul marcajelor pierdute sau sustrase, antrepozitarii si importatorii autorizati au obligatia ca, in termen de 15 zile de la inregistrarea declaratiei, procesului-verbal de constatare sau a sesizarii scrise a persoanei care a constatat disparitia marcajelor, sa achite contravaloarea acestora in contul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A."
    28. Alineatul (7) al punctului 29 va avea urmatorul cuprins:
    "(7) In cazul antrepozitarului autorizat ca producator, cantitatea de marcaje ce poate fi aprobata in decursul unei luni se stabileste de catre autoritatea fiscala competenta, de comun acord cu Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> - S.A. Aceasta cantitate se determina in functie de cantitatea de marcaje ramasa de ridicat de la Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> - S.A., cantitate comunicata de aceasta la cerere autoritatii fiscale competente, de stocul de marcaje neutilizat, existent la data solicitarii, si de numarul de marcaje aferent livrarilor efectuate in luna anterioara. Cantitatea maxima de marcaje ce poate fi aprobata pentru o luna nu poate depasi cantitatea de marcaje aferenta livrarilor din luna anterioara solicitarii, la care se mai poate adauga 10% din aceasta. In situatia in care se solicita o cantitate de marcaje mai mare decat cea prevazuta de prezentele norme metodologice, nota de comanda va fi aprobata numai dupa obtinerea unui aviz prealabil, bine justificat, al autoritatii fiscale emitente a autorizatiei de antrepozit fiscal. La preluarea marcajelor de la Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> - S.A., solicitantul este obligat sa prezinte si dovada virarii in contul acestei companii a contravalorii marcajelor utilizate, aferente livrarilor efectuate in luna anterioara, fara de care nu poate ridica noua comanda."
    29. Punctul 30^1 se abroga.
    30. Dupa punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1 , cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Nivelul si calculul accizelor
    Art. 208 [...]
    (7) In cazul produselor prevazute la alin. (4) si (5), accizele preced taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza o singura data prin aplicarea cotelor procentuale prevazute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezinta:
    [...]
    b) pentru produsele din import - valoarea in vama stabilita potrivit legii, la care se adauga taxele vamale si alte taxe speciale, dupa caz.

    Norme metodologice:
    30^1. (1) Definirea categoriilor de autoturisme sau autoturisme de teren din import noi ori rulate se face in functie de starea autoturismului la momentul introducerii in tara, in conformitate cu prevederile legislatiei vamale in vigoare.
    (2) In cazul autoturismelor sau al autoturismelor de teren din import noi ori rulate, care fac obiectul achizitionarii ca urmare a unui contract de leasing, accizele se calculeaza in functie de starea autoturismului sau autoturismului de teren din momentul introducerii in tara. Cota de acciza datorata este cea in vigoare la momentul platii - aferenta starii autoturismului la momentul introducerii acestuia in tara - si ea se aplica asupra bazei de impozitare formate din valoarea de intrare a autoturismului, stabilita la introducerea in tara a acestuia, la care se adauga cuantumul taxelor vamale si alte taxe speciale, dupa caz, datorate la momentul incheierii regimului vamal.
    (3) Pentru alte produse supuse accizelor achizitionate din import in baza unui contract de leasing, baza de impozitare pentru accize este valoarea de intrare la care se adauga cuantumul taxelor vamale si alte taxe speciale, dupa caz, la momentul inchiderii operatiunii de import.
    (4) Transformarea in lei a valorii de intrare se efectueaza conform prevederilor legislatiei vamale in vigoare."
    31. Alineatele (2) si (3) ale punctului 33 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sumele datorate drept accize si impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna se vireaza de catre platitori in urmatoarele conturi de venituri ale bugetului de stat, deschise la unitatile de trezorerie si contabilitate publica in a caror raza teritoriala acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, si anume:
    - contul 20.14.01.01 "Accize incasate din vanzarea uleiurilor minerale": accizele datorate pentru uleiuri minerale
    - contul 20.14.01.02 "Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice": accizele datorate pentru alcool, distilate, bauturi alcoolice, vinuri si bere
    - contul 20.14.01.03 "Accize incasate din vanzarea produselor din tutun": accizele datorate pentru produse din tutun
    - contul 20.14.01.04 "Accize incasate din vanzarea de cafea": accizele datorate pentru cafea
    - contul 20.14.01.05 "Accize incasate din vanzarea altor produse": accizele datorate pentru alte produse si grupe de produse cuprinse la cap. II "Alte produse accizabile" de la titlul VII din Codul fiscal
    - contul 20.14.01.07 "Accize incasate din vanzarea energiei electrice": accizele datorate pentru energie electrica
    - contul 20.17.01.24 "Impozitul pe titeiul din productia interna si gazele naturale": impozitul pentru titei si pentru gazele naturale din productia interna provenite din zacaminte de gaze naturale, din zacaminte de gaze cu condensat si din zacaminte de titei.
    (3) Accizele datorate pentru importuri de produse accizabile se achita de catre platitori in urmatoarele conturi deschise la unitatile Trezoreriei Statului pe numele birourilor vamale prin care se deruleaza operatiunile de import:
    - contul 20.14.01.08 "Accize incasate in vama din importul uleiurilor minerale"
    - contul 20.14.01.09 "Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice"
    - contul 20.14.01.10 "Accize incasate in vama din importul de produse din tutun"
    - contul 20.14.01.11 "Accize incasate in vama din importul de cafea"
    - contul 20.14.01.12 "Accize incasate in vama din importul altor produse"
    - contul 20.14.01.13 "Accize incasate in vama din importul energiei electrice"
    32. La punctul 38, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
    "(5^1) Cantitatile de produse accizabile provenite din stocul inregistrat la data de 31 decembrie 2004, detinute de agentii economici prevazuti la alin. (5), care nu mai au dreptul potrivit legii de a fi comercializate, pot fi predate sub supraveghere fiscala, in vederea distrugerii, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu."
    33. La punctul 38, dupa alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu urmatorul cuprins:
    "(14) Produsele alcoolice de natura celor definite la art. 169 - 173 din Codul fiscal si produsele din tutun care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare, detinute de antrepozitarii autorizati pentru productie si/sau depozitare, precum si de catre agentii economici comercianti, pot fi predate sub supraveghere fiscala, in vederea distrugerii, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu. Supravegherea fiscala va fi asigurata de catre autoritatea fiscala in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea agentul economic."
    34. Dupa punctul 41 se introduc doua noi puncte, punctele 41^1 si 41^2 , cu urmatorul cuprins:
    "41^1. Agentii economici care desfasoara activitate de furnizare de energie electrica sunt obligati ca pana la data de 30 septembrie 2005 sa depuna cererile si documentatia intocmita in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, in vederea autorizarii ca antrepozitari.
    41^2. (1) Un contract de leasing se considera a fi initiat la momentul in care beneficiarul contractului de leasing a incheiat prin semnare un contract ferm cu societatea de leasing, in baza caruia urmeaza sa se deruleze operatiunea de leasing.
    (2) In cazul contractelor de leasing initiate inainte de data de 1 aprilie 2005, acciza datorata la inchiderea regimului vamal de import se calculeaza in functie de starea autoturismelor la momentul introducerii lor in tara si pe baza cotelor de acciza in vigoare la momentul initierii contractului de leasing, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu aplicabila pana la data de 1 aprilie 2005.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si in cazul altor produse supuse accizelor, cuprinse la art. 208 din Codul fiscal, introduse in tara in baza unor contracte de leasing."

    F. Titlul VIII "Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile"
    1. Alineatul (2) al punctului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Toate reziduurile de uleiuri minerale rezultate din exploatare - scurgeri, spalari, curatari, decantari, contaminari - in alte locatii decat antrepozitele fiscale de productie pot fi vandute sau cedate numai in vederea prelucrarii si numai catre un antrepozit fiscal de productie. Vanzarea sau cedarea poate avea loc numai pe baza de factura si, respectiv, aviz de insotire, vizate de reprezentantul organului fiscal teritorial in a carui raza isi desfasoara activitatea antrepozitul fiscal. Colectarea si prelucrarea reziduurilor petroliere pot fi efectuate numai de catre un antrepozit fiscal de productie de uleiuri minerale. Colectarea uleiurilor uzate provenite de la motoare de combustie, transmisii la motoare, turbine, compresoare etc. se face de catre agentii economici autorizati in acest sens, iar prelucrarea uleiurilor respective se poate face numai in antrepozite fiscale de productie de uleiuri minerale."
    2. La punctul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) In situatia in care nici un antrepozit fiscal de productie nu accepta cumpararea sau preluarea reziduurilor de uleiuri minerale, atunci detinatorii reziduurilor de uleiuri minerale pot preda aceste produse sub supraveghere fiscala, in vederea distrugerii, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu."
    3. Alineatul (3) al punctului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In notiunea scop industrial mentionata la art. 240 alin. (1) din Codul fiscal se includ activitatea privind utilizarea uleiurilor minerale ca materie prima pentru obtinerea altor produse, care se regasesc in produsul final rezultat din procesul de productie, precum si acele activitati cu caracter industrial care se regasesc incadrate in Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare."
    4. La punctul 7^3, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Intra sub incidenta prevederilor art. 244^1 alin. (2) din Codul fiscal toate bauturile alcoolice, respectiv: bere, vinuri, bauturi fermentate - altele decat bere si vinuri -, produse intermediare, bauturi alcoolice din grupa alcoolului etilic. Pentru bauturile alcoolice realizate de catre agentii economici producatori care detin certificat de marca sau adeverinta eliberata de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, livrarile vor fi insotite de o copie a acestor documente.
    (5) Pentru realizarea bauturilor alcoolice sub licenta, se va obtine in prealabil avizul autoritatii fiscale emitente a autorizatiei de antrepozit fiscal. Activitatea desfasurata fara acest aviz se considera a fi activitate in afara antrepozitului fiscal. Livrarile vor fi insotite de un document legal din care sa rezulte dreptul producatorului de a utiliza marca in cursul duratei de protectie a marcii. Documentul legal poate fi contract de licenta, cesiune, consimtamant scris din partea titularului marcii sau declaratia producatorului inregistrat in Romania din care sa rezulte ca acesta fabrica sortimentele respective, concret nominalizate in declaratie, in baza contractelor de licenta.
    (6) Pentru vinurile realizate de agentii economici producatori, livrarile vor fi insotite de o copie a buletinului de analiza fizico-chimica si caracteristici organoleptice, eliberat de laboratoare autorizate."
    Art. 2
    Pentru antrepozitarii care deja produc bauturi alcoolice sub licenta, avizul autoritatii emitente a autorizatiei de antrepozit fiscal se va obtine in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel PopescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 610/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 610 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 610/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu