Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 566 din 15 iulie 1996

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 167 din 29 iulie 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 2 alin. 4 din Legea nr. 42/1990*) pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
-----------------
    *) Legea nr. 42/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 21 august 1992, a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 17/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 17 august 1995, prin Legea nr. 30/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996, si prin Legea nr. 70/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 12 iulie 1996.

                    PRIM-MINISTRU
                   NICOLAE VACAROIU

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul muncii si
                           protectiei sociale,
                           Dan Mircea Popescu

                           Secretariatul de Stat
                           pentru Problemele
                           Revolutionarilor din
                           Decembrie 1989,
                           Subsecretar de stat,
                           Ioan Babos

    ANEXA

                   REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989 isi desfasoara activitatea conform prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si a prezentului regulament.
    Art. 2
    Comisia prevazuta la art. 1 dispune de stampila cu insemne proprii si de sigiliu cu timbru sec.

    CAP. 2
    Componenta comisiei

    Art. 3
    Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, denumita in continuare comisia, este compusa, potrivit art. 2 alin. 4 din Legea nr. 42/1990, din presedinte, 9 reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice centrale si 8 reprezentanti ai asociatiilor de revolutionari legal constituite pana la data de 30 decembrie 1992, prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezentul regulament, prin rotatie.
    Art. 4
    Propunerea de numire a reprezentantilor organelor administratiei publice centrale, in calitate de membri ai comisiei, se face prin ordin al conducatorilor acestora.
    Art. 5
    Desemnarea reprezentantului fiecarei asociatii revolutionare se face de catre adunarea generala a acesteia.
    Art. 6
    Participarea membrilor comisiei la lucrarile acesteia se face astfel:
    a) reprezentantii autoritatilor administratiei publice centrale, la fiecare sedinta;
    b) reprezentantii a 4 asociatii ale urmasilor eroilor-martiri, ranitilor, invalizilor si retinutilor in Revolutia din decembrie 1989, prevazute in anexa nr. 1, saptamanal prin rotatie in ordine cronologica;
    c) reprezentantii a 4 asociatii ale luptatorilor in Revolutia din decembrie 1989, prevazute in anexa nr. 2, saptamanal prin rotatie in ordine cronologica.
    Art. 7
    Comisia este condusa de un presedinte care este propus de asociatiile de revolutionari legal constituite pana la data de 30 decembrie 1992, fiind numit si angajat al Guvernului pe perioada desfasurarii activitatii comisiei. Criteriile de studii si de vechime sunt cele prevazute in Legea nr. 40/1991 pentru functia de expert.
    In termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, presedintii asociatiilor de revolutionari legal constituite pana la data de 30 decembrie 1992 se vor intruni pentru a desemna persoana propusa pentru functia de presedinte al comisiei.
    Art. 8
    Membrii comisiei, precum si presedintele acesteia pot fi revocati sau, dupa caz, eliberati din functie, urmandu-se, in mod corespunzator, procedura desemnarii sau numirii lor.
    Pentru inlocuirea celui revocat sau eliberat din functie, in termen de 5 zile se va face o noua propunere de numire.
    Art. 9
    Comisia are un secretar care este un salariat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, numit prin ordin al secretarului de stat, seful acestui organ.
    Art. 10
    Activitatile de secretariat si de arhiva ale comisiei sunt asigurate de catre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 printr-un birou tehnic coordonat de secretarul comisiei, cu urmatoarea componenta:
    a) un referent de specialitate, care este si seful biroului;
    b) un referent care raspunde de evidenta documentelor si de arhiva comisiei;
    c) un stenodactilograf;
    d) un dactilograf.

    CAP. 3
    Atributiile comisiei, ale presedintelui, secretarului si biroului tehnic

    Art. 11
    Comisia constata, din oficiu sau la cererea celor interesati, calitatea prevazuta de Legea nr. 42/1990, elibereaza certificate doveditoare celor indreptatiti legal si propune conferirea, de catre Presedintele Romaniei, a titlurilor prevazute de lege.
    Art. 12
    Comisia primeste, prin biroul tehnic, dosarele solicitantilor in vederea discutarii si atribuirii certificatelor prevazute de Legea nr. 42/1990.
    Art. 13
    Comisia preia prin biroul tehnic, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, de la comisia speciala instituita anterior, pe baza de proces-verbal de predare-primire, toate documentele si evidentele care au stat la baza eliberarii certificatelor anterioare.
    Art. 14
    In urma analizarii si discutarii fiecarui dosar aflat in arhiva sau depus ulterior, comisia emite noul certificat si il anuleaza pe cel anterior emis.
    Art. 15
    Presedintele comisiei are urmatoarele atributii principale:
    a) conduce lucrarile comisiei, coordoneaza si raspunde de buna functionare a acesteia;
    b) supune la vot deciziile propuse spre a fi adoptate;
    c) semneaza procesele-verbale de sedinta ce contin deciziile luate, certificatele nou-emise, planificarea participarii membrilor asociatiilor la sedinta, deciziile pentru acordarea noilor titluri, precum si pe cele de anulare a titlurilor emise anterior beneficiarilor care nu au avut merite deosebite;
    d) reprezinta comisia in fata autoritatilor publice centrale si locale, a organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane juridice sau fizice;
    e) propune comisiei, in cazuri deosebite, revocarea oricarui membru al acesteia;
    f) supune votului comisiei participarea la lucrarile acesteia, cand apreciaza ca este necesar, a unor specialisti pe probleme din cadrul institutiilor sau organelor de specialitate ale administratiei publice centrale;
    g) aproba ordinele de deplasare a membrilor comisiei din provincie;
    h) transmite Presedintiei Romaniei lista cu persoanele care urmeaza sa primeasca titlurile propuse de comisie, precum si propunerile de anulare a titlurilor anterior atribuite;
    i) indeplineste alte sarcini primite din partea Guvernului Romaniei.
    Art. 16
    Secretarul comisiei are urmatoarele atributii principale:
    a) prezinta presedintelui comisiei situatia prezentei la sedinta a membrilor acesteia, constatand daca aceasta este legal constituita;
    b) propune comisiei ordinea de zi a sedintei;
    c) prezinta comisiei dosarele, precum si documentele intrate prin biroul tehnic;
    d) semneaza, alaturi de presedinte, deciziile si certificatele emise de comisie;
    e) semneaza legitimatiile membrilor comisiei;
    f) semneaza, alaturi de presedinte, procesul-verbal al sedintei;
    g) elibereaza noile certificate doveditoare beneficiarilor sau reprezentantilor lor legali;
    h) preia, impreuna cu referentul care raspunde de evidenta documentelor si de arhiva comisiei, in baza unui proces-verbal, dosarele si documentele fostei comisii;
    i) indeplineste si alte sarcini primite din partea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, in cadrul competentei acestuia.
    Art. 17
    Seful biroului tehnic are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura redactarea procesului-verbal al fiecarei sedinte, pe care il inainteaza de indata spre semnare;
    b) intocmeste si supune spre aprobare presedintelui comisiei programarea lunara a participarii reprezentantilor asociatiilor la sedinta;
    c) instiinteaza pe fiecare reprezentant al asociatiilor in legatura cu zilele cand participa la sedinta, pe baza programarii lunare;
    d) intocmeste ordinea de zi a fiecarei sedinte, conform procedurilor din prezentul regulament;
    e) supune spre semnare presedintelui si secretarului comisiei deciziile emise in sedinte;
    f) completeaza si supune spre semnare presedintelui comisiei si secretarului acesteia noile certificate;
    g) prezinta spre semnare presedintelui comisiei ordinele de deplasare a membrilor asociatiilor din provincie;
    h) raspunde de activitatea biroului tehnic;
    i) urmareste si raspunde de operarea in evidentele pe calculator ale comisiei a oricaror modificari sau completari intervenite si le transmite Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989;
    j) preia si gestioneaza bunurile aflate in folosinta comisiei;
    k) intocmeste pontajul membrilor biroului tehnic, il supune spre aprobare presedintelui comisiei si il prezinta Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 in vederea platii salariilor.
    Art. 18
    Referentul care raspunde de evidenta documentelor si de arhiva comisiei are urmatoarele atributii principale:
    a) preia, gestioneaza si raspunde de dosarele depuse de cei interesati, in conditiile prevederilor prezentului regulament;
    b) gestioneaza si raspunde de dosarele si documentele care au apartinut comisiei speciale instituite anterior;
    c) pregateste si preda secretarului comisiei dosarele ce urmeaza a fi discutate in fiecare sedinta, conform ordinii de zi stabilite in prealabil de catre seful biroului tehnic;
    d) primeste si inregistreaza contestatiile pe care le prezinta spre dezbatere conform ordinii de zi;
    e) intocmeste o evidenta stricta si raspunde de documentele preluate si emise de comisie;
    f) preia si raspunde de stampila si de "timbrul sec" pe care le aplica numai pe documentele semnate de catre persoanele desemnate prin prezentul regulament;
    g) prezinta secretarului comisiei, la termenul stabilit in prezentul regulament, documentele pe care acesta urmeaza sa le inmaneze in prezenta sa beneficiarilor sau persoanelor imputernicite, care vor ridica aceste documente semnand pentru ele in evidentele intocmite conform prevederilor prezentului regulament;
    h) preia, depoziteaza si gestioneaza certificatele ce urmeaza a fi acordate de catre comisie;
    i) tine evidenta stricta a oricarui document emis de catre comisie sau primit de aceasta.

    CAP. 4
    Depunerea dosarelor

    Art. 19
    Persoanele indreptatite sa obtina certificatele prevazute de lege depun la biroul tehnic al comisiei o cerere insotita de documentele necesare, personal sau prin reprezentant imputernicit prin procura legala.
    Art. 20
    Referentul cu evidenta documentelor verifica existenta in dosar a actelor prevazute la art. 21-25, dupa caz, numeroteaza filele, dupa care inregistreaza dosarul.
    Dosarele incomplete nu se inregistreaza si se restituie imediat solicitantului in vederea completarii.
    Fiecare dosar primeste un numar de inregistrare si este inscris in registrul de intrari, iar persoanei care a depus dosarul i se inmaneaza o dovada care contine numarul de inregistrare, data depunerii, numele solicitantului si numarul de file din dosar.
    Art. 21
    Dosarul pentru obtinerea certificatului de "Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989" trebuie sa cuprinda:
    a) copie legalizata de pe certificatul de deces;
    b) copie legalizata de pe certificatul de la Parchetul General - Sectia parchetelor militare, cu mentionarea numarului certificatului emis de Institutul Medico-Legal;
    c) declaratii ale martorilor si, eventual, alte documente din care sa rezulte data si locul in care a avut loc decesul si cauzele acestuia, activitatea desfasurata pana in acel moment, precum si cauzele ce au condus ulterior la deces datorat ranirii.
    Art. 22
    Dosarul pentru obtinerea certificatului de "Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - Ranit" trebuie sa cuprinda:
    a) copie legalizata de pe certificatul medical de ranit din perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990 sau extras din registrul medical care atesta aceasta data;
    b) copie legalizata de pe certificatul de la Parchetul General - Sectia parchetelor militare, cu mentionarea numarului certificatului emis de Institutul Medico-Legal;
    c) declaratie personala;
    d) alte documente din care sa rezulte data si locul ranirii, precum si activitatea desfasurata in momentul ranirii;
    e) copie de pe buletinul de identitate;
    f) alte probe, inclusiv documente utile in sustinerea cererii.
    Art. 23
    Dosarul pentru obtinerea certificatului de "Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - Retinut" trebuie sa cuprinda:
    a) copie legalizata de pe fisa de camera, de celula sau de pe adeverinta eliberata de Ministerul de Interne, Procuratura sau Directia generala a penitenciarelor din care sa rezulte perioada, locul si motivul retinerii (arestarii);
    b) declaratie personala;
    c) declaratii din partea a 3 martori care au calitatea de retinut;
    d) copie de pe buletinul de identitate;
    e) recunoasterea din partea unei asociatii de revolutionari legal constituita pana la data de 30 decembrie 1992, dintre cele prevazute in anexele nr. 1 si 2;
    f) alte probe, inclusiv documente utile in sustinerea cererii.
    Art. 24
    Dosarul pentru obtinerea certificatului de "Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - Remarcat prin fapte deosebite" trebuie sa cuprinda:
    a) declaratie personala, cu specificarea faptelor deosebite in care a fost implicat direct;
    b) declaratii din partea a 3 martori, recunoscuti ca revolutionari, din care sa rezulte gradul de implicare si contributia deosebita la victoria revolutiei si faptele deosebite ale celui pentru care sunt date;
    c) recunoasterea unei asociatii de revolutionari legal constituita pana la data de 30 decembrie 1992, dintre cele mentionate in anexele nr. 1 si 2;
    d) copie de pe buletinul de identitate;
    e) alte documente probatorii din care sa rezulte gradul de implicare si contributia deosebita la victoria revolutiei;
    f) alte probe, inclusiv documente utile in sustinerea cererii.
    Declaratiile persoanelor participante la Revolutia din decembrie 1989, recunoscute ca luptatori, sunt valabile daca sunt coroborate si cu alte probe concludente.
    Art. 25
    Dosarul pentru obtinerea certificatului de "Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989" trebuie sa cuprinda:
    a) declaratie personala;
    b) declaratii din partea a 3 martori;
    c) alte documente probatorii din care sa rezulte gradul de implicare la victoria revolutiei;
    d) copie de pe buletinul de identitate;
    e) recunoasterea din partea unei asociatii de revolutionari legal constituita pana la data de 30 decembrie 1992, dintre cele mentionate in anexele nr. 1 si 2;
    f) alte probe, inclusiv documente utile in sustinerea cererii.
    Art. 26
    Declaratia personala trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, datele prevazute in modelul de declaratie redat in anexa nr. 3.

    CAP. 5
    Modul de lucru al comisiei

    Art. 27
    Comisia lucreaza in sedinte in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor.
    Deciziile comisiei se adopta cu votul a cel putin doua treimi din totalul membrilor prezenti.
    Presedintele comisiei are dreptul de vot numai in caz de paritate de voturi.
    Art. 28
    Comisia stabileste lista localitatilor in care au avut loc lupte in timpul revolutiei in baza Raportului Comisiei senatoriale de cercetare a evenimentelor din decembrie 1989.
    Art. 29
    Pentru fiecare localitate inclusa in lista sus-mentionata asociatiile de revolutionari vor prezenta, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentului regulament in Monitorul Oficial al Romaniei, o expunere a derularii evenimentelor revolutionare, detaliind momentele semnificative.
    Art. 30
    Activitatea comisiei se desfasoara in sedinta plenara in zilele de marti, miercuri si joi, celelalte zile fiind afectate studierii dosarelor ce urmeaza a fi discutate.
    Art. 31
    Discutarea dosarelor se face pe orase, grupat pe asociatiile de revolutionari care au emis recomandarea in conditiile prevazute la art. 2 alin. 4 din Legea nr. 42/1990.
    Ordinea in care se discuta dosarele este aceea a obtinerii personalitatii juridice a asociatiilor de revolutionari potrivit anexelor nr. 1 si 2 si, daca este cazul, in ordine alfabetica.
    Art. 32
    La discutarea dosarului va fi invitat si reprezentantul asociatiei de revolutionari care a dat recomandarea pentru persoanele ale caror dosare se discuta.
    Art. 33
    La cererea oricarei persoane interesate sau din oficiu, comisia analizeaza dosarele persoanelor care au obtinut anterior unul dintre certificatele prevazute in Legea nr. 42/1990.
    Art. 34
    Dezbaterea fiecarui caz incepe prin prezentarea dosarului de catre secretarul comisiei. Membrii comisiei pot consulta probele din dosar sau pot solicita detalii de la reprezentantul desemnat al asociatiei de revolutionari care a dat recomandarea, inainte de a se exprima prin vot asupra calitatii care se atribuie solicitantului.
    Art. 35
    Presedintele comisiei supune la vot acordarea calitatii solicitate in scris de catre petent. In cazul in care aceasta propunere nu intruneste doua treimi din numarul voturilor membrilor comisiei prezenti la sedinta, cererea este respinsa.
    Art. 36
    Contestarea, in scris, de catre petent a deciziei comisiei trebuie sa cuprinda noi documente sau probe care sa completeze dosarul depus la comisie. Presedintele comisiei supune la vot acceptarea contestatiei. In cazul in care aceasta propunere nu intruneste doua treimi din numarul voturilor membrilor comisiei prezenti la sedinta, contestatia este respinsa, o noua contestatie nemaifiind admisa.
    Art. 37
    Dezbaterile si rezultatele votului sunt consemnate in stenograma sedintei, iar o sinteza a acestora se face in procesul-verbal al sedintei, care se intocmeste de catre secretariatul tehnic.
    Stenogramele si procesele-verbale sunt arhivate si pastrate pe timp nelimitat.
    Art. 38
    In situatia inexistentei unui dosar sau a altor documente in baza carora s-au emis titlurile anterioare, comisia, prin biroul tehnic, ii instiinteaza in scris pe beneficiarul titlului sau, dupa caz, pe urmasii acestuia sa prezinte comisiei, in termenul stabilit de aceasta, documentele sau alte probe necesare prevazute in prezentul regulament.
    Neprezentarea in termenul stabilit a documentelor sau a probelor necesare duce la anularea certificatului anterior.
    Dispozitiile alin. 1 si 2 sunt aplicabile si in cazul dosarelor incomplete, aflate in arhiva fostei comisii.
    Art. 39
    Contestarea de catre alte persoane interesate a certificatelor emise anterior, precum si a celor emise de prezenta comisie se face in scris si trebuie motivata.
    Contestatia trebuie sa cuprinda numele si prenumele celui contestat si calitatea acestuia, numele si prenumele contestatarului, domiciliul, copie de pe buletinul de identitate, precum si orice document care sustine contestatia.
    Lipsa datelor personale ale contestatarului, mentionate mai sus, precum si lipsa semnaturii acestuia duc la respingerea contestatiei.
    Art. 40
    Decizia comisiei se comunica atat contestatarului, cat si celui contestat.

    CAP. 6
    Eliberarea certificatelor

    Art. 41
    Eliberarea certificatului doveditor se face de catre secretarul comisiei in termen de 15 zile de la data deciziei privind calitatea conferita de Legea nr. 42/1990.
    Art. 42
    Certificatele au dimensiunile de 210mm/ 210mm (exclusiv matca) si cuprinsul potrivit anexelor nr. 4-8 la prezentul regulament. Acestea se tiparesc pe hartie speciala si contin urmatoarele elemente:
    a) numele si prenumele beneficiarului;
    b) datele personale (data, anul si locul nasterii, prenumele tatalui si al mamei);
    c) seria si numarul certificatului;
    d) calitatea;
    e) loc pentru semnatura presedintelui si a secretarului comisiei;
    f) data eliberarii;
    g) timbru sec.
    Art. 43
    Certificatele au regim special, fiind prenumerotate si avand un cod format din doua litere urmate de 5 cifre pentru fiecare categorie, incepand cu 00001, dupa cum urmeaza:
    - EM - Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989;
    - RT - Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane, Ranit;
    - RE - Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane, Retinut;
    - FD - Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane, Remarcat prin Fapte Deosebite;
    - PT - Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989.
     Art. 44
     Completarea certificatelor se face de catre biroul tehnic al comisiei pe baza deciziilor emise si inscrise in procesul-verbal de sedinta. Completarea certificatelor se face fara corecturi si stersaturi, in doua locuri distincte care se vor separa prin detasarea certificatului de matca. Fiecare certificat va purta semnatura presedintelui si a secretarului comisiei, stampila si sigiliul cu timbru sec.
    Art. 45
    Certificatul se inmaneaza beneficiarului ori mandatarului imputernicit prin procura legalizata de un notar public, sau urmasului, in cazul eroului-martir.
    Art. 46
    La primirea certificatului, primitorul semneaza atat pe matca certificatului, cat si in registrul special instituit. In registru se inscriu in clar numele, prenumele, datele de identificare a titularului sau a primitorului, precum si seria si numarul documentului sus-mentionat.
    Art. 47
    In cazul pierderii, furtului sau distrugerii documentelor prevazute in anexele nr. 4-8, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 elibereaza duplicate, la cererea scrisa a titularului sau a urmasului in cazul eroului-martir, care va prezenta dovada publicarii disparitiei documentului in Monitorul Oficial al Romaniei.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 48
    Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989 isi inceteaza activitatea in termen de un an de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 30 din 6 mai 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996.
    Art. 49
    In termen de 60 de zile de la incheierea activitatii comisiei, toate documentele aflate in evidenta acesteia se predau Arhivelor Nationale, prin grija Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

    ANEXA 1
    la regulament

                                TABEL
cu asociatiile de urmasi ai eroilor-martiri, raniti, retinuti in Revolutia romana din decembrie 1989, infiintate pana la data de 30 decembrie 1992
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Denumirea                Localitatea   Sediul             Data
 crt.  asociatiei                                                sentintei
------------------------------------------------------------------------------
 1. ASOCIATIA "17 DECEMBRIE"    Timisoara     Calea Sagului      26 februarie
    A RANITILOR SI FAMILIILOR                 nr. 7              1990
    INDOLIATE
 2. ASOCIATIA LUPTATORILOR IN   Bucuresti     Str. Anghel        2 martie
    REVOLUTIA DIN DECEMBRIE                   Saligny nr. 6-8,   1990
    1989, RANITI, INVALIZI SI                 sectorul 5
    URMASII CELOR DECEDATI
 3. ASOCIATIA "RANITII          Sibiu         Str. Tribunei      19 martie
    REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE                  nr. 12             1990
    1989"
 4. ASOCIATIA "21 DECEMBRIE"    Targu Mures   Str. Calarasilor   12 aprilie
                                              nr. 10             1990
 5. ASOCIATIA PENTRU CINSTIREA  Bucuresti     Calea Serban Voda  17 aprilie
    EROILOR-MARTIRI AI                        nr. 237,           1990
    REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE                  sectorul 4
    1989
 6. ASOCIATIA PENTRU ADEVARUL   Cluj-Napoca   Str. Rooswelt nr.  25 mai 1990
    REVOLUTIEI DIN JUDETUL                    2, ap. 6
    CLUJ
 7. ASOCIATIA UMANITARA         Craiova       Calea Bucuresti,   30 august
    "22 DECEMBRIE 1989"                       bl. M 18B, ap. 9   1990
 8. ASOCIATIA "21 DECEMBRIE"    Bucuresti     Str. Batistei nr.  2 septembrie
                                              24A, sectorul 2    1990
 9. ASOCIATIA LUPTATORILOR,     Brasov        Str. Muresenilor   18 septembrie
    RANITI, INVALIZI SI                       nr. 24             1990
    URMASII CELOR DECEDATI
10. ORGANIZATIA "JILAVA 21-22   Bucuresti     Str. George Cosbuc  30 octombrie
    DECEMBRIE 1989                            nr. 94, sectorul 4  1990
11. ASOCIATIA RANITILOR SI      Arad          Str. Banu Maracine, 19 noiembrie
    URMASILOR CELOR DECEDATI                  bl. 4, sc. B,       1990
    IN DECEMBRIE 1989                         ap. 10
12. ASOCIATIA PENTRU CINSTIREA  Sibiu         Parcul Tineretului, 13 decembrie
    EROILOR MARTIRI AI                        bl. 5, parter       1990
    REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE
    1989
13. ASOCIATIA LUPTATORILOR      Slobozia      Str. Matei Basarab  8 februarie
    IN REVOLUTIA DIN DECEMBRIE                nr. 29              1991
    1989, RANITI, INVALIZI SI
    A URMASILOR CELOR DECEDATI
14. ASOCIATIA "21 DECEMBRIE     Resita        B-dul Muncii, bl.   2 aprilie
    1989"                                     12, sc. C, ap. 4    1991
15. ASOCIATIA LUPTATORILOR      Deva          Str. 1 Decembrie    2 mai 1991
    RANITI IN REVOLUTIA DIN                   1918, bl. C,
    DECEMBRIE 1989                            parter
16. ASOCIATIA LUPTATORILOR DIN  Timisoara     Str. Lucian Blaga   29 iulie
    TIMISOARA ARESTATI IN                     nr. 1, ap. 23B      1991
    REVOLUTIA DIN 1989
17. ASOCIATIA "21 DECEMBRIE     Cugir         Str. G. Cosbuc      21 martie
    1989"                                     nr. 15, ap. 25      1992
18. ASOCIATIA "JILAVA '89 -     Bucuresti     Calea Dorobantilor  25 august
    RANITI SI RETINUTI                        nr. 56, sectorul 1  1992
19. FUNDATIA LUPTATORILOR DIN   Pitesti       Piata Vasile Milea  17
    REVOLUTIE 1989, RANITI,                   nr. 1, et. 5,       septembrie
    INVALIZI SI URMASII CELOR                 camera 194          1992
    DECEDATI
20. ASOCIATIA RANITILOR SI      Constanta     Str. Rascoalei      10
    URMASILOR CELOR DECEDATI                  1907  (Magazin      noiembrie
    IN REVOLUTIA DIN DECEMBRIE                "Cravata")          1992
    1989
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2
    la regulament

                                   TABEL
cu asociatiile de luptatori in Revolutia din decembrie 1989 legal infiintate
pana la data de 30 decembrie 1992
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Denumirea               Localitatea   Sediul                 Data
 crt.  asociatiei                                                   sentintei
------------------------------------------------------------------------------
 1. ASOCIATIA "22 DECEMBRIE    Cluj-Napoca   Str. Memorandumului   22 ianuarie
    1989"                                      nr. 6, camera 9     1990
 2. ASOCIATIA DE CARITATE      Cluj-Napoca   Str. Galati nr. 19    7 februarie
    "REVOLUTIA ROMANA,                                             1990
    DECEMBRIE 1989"
 3. ASOCIATIA "CLUB 22"        Bucuresti     B-dul Kalinin         13
                                             nr. 12 sectorul 1     februarie
                                                                   1990
 4. ASOCIATIA "FRATIE,         Timisoara     Str. T. Vladimirescu  19 martie
    EGALITATE, COLABORARE,                   nr. 6                 1990
    COOPERARE"
 5. CLUBUL "TELEVIZIUNEA 22"   Bucuresti     Str. Mircea Eliade    23 martie
                                             nr. 113, sectorul 1   1990
 6. ECOFORUM - CLUBUL          Bucuresti     Str. G. Cobalcescu    23 martie
    TINERILOR EROI                           nr. 9, sectorul 1     1990
 7. ASOCIATIA "16-21           Bucuresti     Str. Romulus nr. 55,  27 martie
    DECEMBRIE"                               sectorul 3            1990
 8. ASOCIATIA "LIGA 22         Craiova       Str. Al.I. Cuza       27 aprilie
    DECEMBRIE 1989"                          nr. 9, bl. 156,       1990
                                             parter
 9. ASOCIATIA "VICTORIA"       Timisoara     Str. Salciei nr. 21   8 mai 1990
                                             sc. C, ap. 2
10. FUNDATIA REVOLUTIEI        Bucuresti     Calea Victoriei       7 iunie
    DIN ROMANIA - DECEMBRIE                  nr. 133-135, sc. A,   1990
    1989                                     et. 3, sectorul 1
11. ORGANIZATIA "RADIO         Bucuresti     Aleea Banu Udrea      13 iunie
    LIBERTATEA 22"                           nr. 11, bl. V103      1990
                                             sc. A, ap. 96,
                                             sectorul 3
12. ASOCIATIA LUPTATORILOR     Targoviste    B-dul Independentei   22 iunie
    DIN DECEMBRIE 1989                       nr. 1, camera 18-19   1990
13. ASOCIATIA "BRASOV -        Brasov        Str. Gh. Baritiu      6 august
    DECEMBRIE 1989"                          nr. 1                 1990
14. FUNDATIA NATIONALA A       Timisoara     B-dul Revolutiei      21
    REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE                 din 1989 nr. 17,      septembrie
    1989                                     camera 306            1990
15. FORUMUL REVOLUTIEI DIN     Timisoara     B-dul Victoriei       28
    DECEMBRIE "LIBERTATEA                    nr. 1, et. 2,         septembrie
    1989"                                    camera 201            1990
16. LIGA NATIONALA A           Bucuresti     Calea Plevnei         29
    LUPTATORILOR PENTRU                      nr. 10, sectorul 6    septembrie
    VICTORIA REVOLUTIEI DIN                                        1990
    DECEMBRIE 1989 SI A
    CINSTIRII EROILOR-MARTIRI
17. ASOCIATIA "SIBIU -         Sibiu         Str. Vasile Milea,    4 octombrie
    DECEMBRIE 1989"                          bl. 11, ap. 64        1990
18. FUNDATIA "ROMANIA TANARA"  Bucuresti     B-dul Banu Manta      14
                                             nr. 25, sectorul 1    noiembrie
                                                                   1990
19. FUNDATIA JUDETEANA ARAD    Arad          Piata Sporturilor     19
    A REVOLUTIEI DIN                         nr. 10, bl. 25,       noiembrie
    DECEMBRIE 1989                           ap. 72                1990
20. ASOCIATIA LUPTATORILOR     Bucuresti     Str. Ion Campineanu   17
    REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE                 nr. 4, sectorul 1     decembrie
    1989                                                           1990
21. ASOCIATIA "TELECOM"        Bucuresti     Calea Victoriei       21
    DECEMBRIE '89                            nr. 37, sectorul 1    decembrie
                                                                   1990
22. ASOCIATIA LUPTATORILOR     Resita        Piata 1 Decembrie     1 februarie
    IN REVOLUTIA DIN                         1918, et. 3,          1991
    DECEMBRIE 1989                           camera 302
23. LIGA NATIONALA A           Bucuresti     Str. Ienachita        1 februarie
    LUPTATORILOR DIN                         Vacarescu nr. 20,     1991
    DECEMBRIE 1989                           sectorul 4
24. FUNDATIA REVOLUTIONARILOR  Constanta     B-dul Tomis nr. 54,   11 iunie
    "TOMIS - 22"                             et. 1                 1991
25. ASOCIATIA "22 DECEMBRIE    Iasi          Piata Unirii nr. 5A   14
    1989"                                                          octombrie
                                                                   1991
26. ASOCIATIA LUPTATORILOR     Cluj-Napoca   Str. Budai Deleanu    3 ianuarie
    DIN REVOLUTIA ROMANA-                    nr. 42                1992
    DECEMBRIE 1989
27. ASOCIATIA LUPTATORILOR     Turda         Str. 1 Decembrie      3 ianuarie
    DIN DECEMBRIE 1989                       1918 nr. 7            1992
28. ASOCIATIA "14 DECEMBRIE    Iasi          B-dul Copou           20 ianuarie
    1989"                                    nr. 3-5               1992
29. ASOCIATIA "CLUB 22"        Buzau         Str. Mesteacanului    11 martie
                                             nr. 1                 1992
30. ASOCIATIA "ALIANTA         Bucuresti     Calea Victoriei       12 mai 1992
    POPORULUI"                               nr. 26, et. 1,
                                             sectorul 3
31. ASOCIATIA LUPTATORILOR     Caransebes    Str. Constantin       23 iulie
    IN REVOLUTIA DIN                         Daicoviciu nr. 2      1992
    DECEMBRIE 1989
32. ASOCIATIA "25 DECEMBRIE    Bucuresti     Str. Stirbei Voda     24 iulie
    1989"                                    nr. 170, sc. 2,       1992
                                             ap. 6, sectorul 2
33. ASOCIATIA "ROMANIA '89"    Bucuresti     B-dul Constructorilor  28 august
                                             nr. 15, ap. 9,         1992
                                             sectorul 6
34. LIGA LUPTATORILOR          Satu Mare     Piata 25 Octombrie,    5
    DIN DECEMBRIE 1989                       camera 6               noiembrie
                                                                    1992
35. ORGANIZATIA LUPTATORILOR   Bucuresti     Str. Vasile Lascar     16
    DIN DECEMBRIE 1989 PENTRU                nr. 129, sectorul 3    noiembrie
    CINSTIREA EROILOR-MARTIRI                                       1992
    DIN 16-21 DECEMBRIE 1989
36. ASOCIATIA "22 DECEMBRIE"   Giurgiu       Str. General           17
                                             Berthelot nr. 14       noiembrie
                                                                    1992
37. ASOCIATIA REVOLUTIONARA    Botosani      Calea Nationala        20
    22-25 DECEMBRIE 1989                     nr. 188-190            noiembrie
                                                                    1992
38. ASOCIATIA REVOLUTIEI       Bucuresti     Calea Dorobantilor     26
    DIN DECEMBRIE 1989                       nr. 135-145, bl. 10,   noiembrie
                                                                    1992
                                             sc. 2, ap. 99,
                                             sectorul 1
39. ASOCIATIA                  Bucuresti     Str. Mendeleev         10
    "23 DECEMBRIE-METROU"                    nr. 36-38,             decembrie
                                             sectorul 1             1992
40. ASOCIATIA "CLUB 22 RADIO"  Bucuresti     Str. General           16
                                             Berthelot nr. 60-62,   decembrie
                                             camera 9, sectorul 1   1992
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3
    la regulament

                            DECLARATIE PERSONALA
    Subsemnatul:
    Numele ...................... Prenumele ................... Data nasterii: ............... Luna .............. Ziua ... Anul ...... Domiciliul stabil: ....................... Strada ............................ Nr. ..... Blocul .... Scara ... Etajul ..... Apartamentul ..... Sectorul ... Comuna ..................  Judetul .................. Telefon acasa ............
    Fiul lui ................. si al ............................
    Locul de munca: ............................. cu sediul in ................ Str. ......................... Nr. .... Sectorul ..... Judetul ................
     Avand functia de ....................................
     Nr. copii: minori ...........
                majori ........... (elev, student, salariat) ...............
    Numarul certificatului emis ......................... Data ................ Calitatea inscrisa ............................................. ................................................................

    DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE ca in timpul revolutiei am desfasurat urmatoarele activitati pe care le apreciez ca fiind deosebite, pe care le-am organizat, le-am condus sau la care mi-am adus o contributie deosebita:
...........................................................................
    Din aceste activitati ma cunosc: (Se vor enumera minimum 3 persoane. De la aceste persoane se prezinta declaratiile lor scrise din care sa rezulte ca isi asuma raspunderea civila si penala asupra celor declarate.)

                               Semnatura,
                            .....................

    ANEXA 4
    la regulament

------------------------------------------------------------------------------
       GUVERNUL ROMANIEI          |             GUVERNUL ROMANIEI  ROMANIEI
                                  |
   COMISIA PENTRU CINSTIREA       |  COMISIA PENTRU CINSTIREA SI SPRIJINIREA
SI SPRIJINIREA EROILOR REVOLUTIEI |  EROILOR REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989
      DIN DECEMBRIE 1989          |
                                  |               CERTIFICAT
              MATCA               |     DE EROU-MARTIR AL REVOLUTIEI ROMANE
                                  |           SERIA EM NR. 00000
       SERIA EM NR. 00000         | EXAMINAND PROBELE DIN DOSARUL Dlui (Dnei)
  SE ACORDA                       | ..........................................
  Dlui (Dnei) ................... | NASCUT(A) LA DATA DE : ..... ZIUA ........
  NASCUT(A) LA DATA DE:           | LUNA ........ ANUL ........ IN ...........
  ZIUA ... LUNA ..... ANUL ...... | FIUL(FIICA) LUI ..........SI AL(A) .......
  IN ................ FIUL(FIICA) |
  LUI .................. SI AL(A) | COMISIA PENTRU CINSTIREA SI SPRIJINIREA
  ..................... CALITATEA | EROILOR REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989,
  DE "EROU - MARTIR AL REVOLUTIEI | INTRUNITA IN PLEN, A HOTARAT RECUNOASTEREA
  ROMANE DIN DECEMBRIE 1989".     |       POST-MORTEM A CALITATII DE
                                  |
      AM PRIMIT CERTIFICATUL      |    "EROU-MARTIR AL REVOLUTIEI ROMANE
  .............................   |           DIN DECEMBRIE 1989"
                                  |
      ACTUL DE IDENTITATE         |  IN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 1 DIN LEGEA
  .............................   |  NR. 42/1990.
                                  |  PREZENTUL CERTIFICAT ATESTA CALITATEA
  PRIMIT ASTAZI ...............   |  SUS-MENTIONATA IN FATA AUTORITATILOR
                                  |  PUBLICE.
                                  |
                                  |      PRESEDINTE,              SECRETAR,
                                  | ELIBERAT ASTAZI ................
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4
    (verso)

                                 DREPTURILE
de care beneficiaza, potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, urmasii eroilor-martiri ai Revolutiei romane din decembrie 1989

    1. Urmasii sau, dupa caz, parintii eroilor-martiri ai revolutiei vor primi, impreuna cu insemnul titlului prevazut la art. 1 din lege, si suma de 60.000 lei.
    2. Urmasii celor care au decedat ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989 au dreptul la urmatoarea pensie minima, la care se adauga pensia suplimentara, dupa caz, daca pensia calculata potrivit legii pentru accident de munca sau in timpul indeplinirii unei sarcini de stat sau obstesti nu este mai mare:
    - 3.250 lei lunar pentru fiecare urmas care beneficiaza de pensie de urmas.
    Prevederile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala referitoare la plata, suspendarea sau incetarea platii pensiilor se aplica in mod corespunzator si pensiilor stabilite potrivit alineatului anterior.
    3. Alte drepturi:
    a) prioritate la inchirierea si cumpararea de locuinte din fondul de stat;
    b) stabilirea chiriei la tariful de baza prevazut pentru un salariu sau o pensie de pana la 800 lei lunar, fara aplicarea majorarilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar;
    c) acordarea unei camere in plus pensionarilor de invaliditate de gradul I;
    d) acordarea de credite bancare sau facilitati pentru cumpararea sau construirea unei singure locuinte in conditiile cele mai favorabile prevazute de lege;
    e) atribuirea fara plata a locurilor de veci in cimitire;
    f) acces gratuit la tratament si consultatii in spitalele si policlinicile Ministerului Sanatatii si Ministerului Apararii Nationale;
    g) medicamente gratuite;
    i) acces gratuit la sanatorii si baze de tratament apartinand Ministerului Sanatatii;
    j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport in comun apartinand unitatilor cu capital de stat si, anual, 12 calatorii gratuite pe calea ferata clasa I dus-intors. Persoanele care locuiesc in mediul rural au dreptul si la 12 calatorii gratuite pe an dus-intors cu trenul sau cu autobuzul unitatilor cu capital de stat pana in localitatea resedinta de judet. De aceste gratuitati beneficiaza si insotitorul pensionarului de invaliditate de gradul I;
    k) scutirea de plata taxelor si impozitelor pentru cladiri si terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu si abonamente Radio-Tv.;
    l) scutirea de plata impozitului pe salariu;
    m) posibilitatea cumularii pensiei cu orice alte venituri;
    n) acces gratuit la cresele si gradinitele subventionate de stat;
    p) asistenta juridica gratuita acordata prin barourile de avocati in cauze ce tin de obiectul Legii nr. 42/1990;
    r) pensionarea cu reducerea varstei prevazute de lege cu 5 ani pentru parintii eroilor-martiri al revolutiei, precum si pentru sotii acestora;
    s) burse pentru elevi si studenti in institutiile de invatamant de stat, in conditiile legii, indiferent de venituri, pentru sotul supravietuitor si urmasii eroului-martir;
    s,) obtinerea de credite bancare de maximum 50 de milioane lei pentru investitii cu caracter productiv, contractate intre banci si beneficiari, si subventionarea de catre stat a dobanzilor la aceste credite in proportie de 50%, in limitele prevederilor bugetului anual aprobate in acest scop. Guvernul va aproba periodic actualizarea limitei creditului mentionat, in raport cu evolutia preturilor;
    t) prioritate la angajarea ca vanzatori remizieri in cadrul societatilor comerciale cu capital de stat a pensionarilor de invaliditate care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca ori la inchirierea de catre acestia, din fondul de stat, a unor mici spatii disponibile pentru activitati de productie sau prestari de servicii, acordarea cate unui mic spatiu, cu chirie, pentru activitati comerciale, de productie sau prestari de servicii, fara licitatie;
    t,) acordarea unei suprafete de teren in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.
    Drepturile prevazute la pct. 3 lit. f)-i) se acorda numai pe perioada in care beneficiarii isi pastreaza calitatea de urmas.
    4. Drepturile pentru urmasi prevazute la pct. 2 si 3 pot fi acordate, dupa caz, si parintilor, bunicilor, fratilor sau surorilor eroilor-martiri, daca se constata de catre comisie ca la data decesului se aflau in intretinerea acestora si sunt lipsiti de mijloace de intretinere.
    Parintii eroilor-martiri, care nu se aflau in intretinerea acestora la data decesului, vor beneficia de drepturile prevazute la pct. 3 lit. b), e), f), g), i), k) si p), precum si de reducerea impozitului pe salariu cu 30%, precum si de transportul urban gratuit cu mijloacele de transport in comun apartinand unitatilor cu capital de stat, si anual, de 4 calatorii gratuite pe calea ferata clasa I dus-intors. Persoanele care locuiesc in mediul rural au dreptul si la 4 calatorii gratuite pe an dus-intors cu trenul, cu autobuzul unitatilor cu capital de stat sau cu mijloace de transport fluviale pana in localitatea resedinta de judet. La data pensionarii pentru limita de varsta, parintii pot opta intre pensia cuvenita pentru activitatea desfasurata si pensia prevazuta de Legea nr. 42/1990 pentru urmasi.
    5. Sotul supravietuitor al eroului-martir, care are in intretinere unul sau mai multi copii ai acestuia, va primi, pe langa drepturile prevazute la pct. 2 si 3, si o indemnizatie lunara egala cu salariul de baza minim brut pe tara, pana la definitivarea studiilor in institutiile de invatamant acreditate, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 25 de ani a copiilor.
    In caz de deces al sotului supravietuitor, drepturile prevazute la alineatul precedent se acorda reprezentantilor legali ai copiilor minori ai eroilor-martiri.
    Mamele eroilor-martiri, care din motive de sanatate survenite dupa pierderea copilului se pensioneaza, vor beneficia de o suma de 3.250 lei lunar, daca pensia calculata, potrivit legii, nu este mai mare.
    7. Dispozitiile Legii nr. 42/1990 se aplica, in mod corespunzator, si militarilor de orice grad, precum si personalului civil din Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne care si-a jertfit viata sau a fost ranit in luptele pentru victoria revolutiei ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989 cat si urmasilor acestora.
    8. Tinerilor carora li s-a conferit titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si care la data de 1 ianuarie 1990 aveau sub 21 de ani, prin grija Guvernului, vor fi selectionati, in functie de calitatile morale, de aptitudini si de pregatire, si recomandati a fi incadrati in institutii centrale si locale si in alte unitati bugetare, in functie de competenta lor si cu respectarea prevederilor legale.

    ANEXA 5
    la regulament

------------------------------------------------------------------------------
       GUVERNUL ROMANIEI          |             GUVERNUL ROMANIEI  ROMANIEI
                                  |
   COMISIA PENTRU CINSTIREA       |  COMISIA PENTRU CINSTIREA SI SPRIJINIREA
SI SPRIJINIREA EROILOR REVOLUTIEI |  EROILOR REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989
      DIN DECEMBRIE 1989          |
                                  |               CERTIFICAT
             MATCA                |   DE LUPTATOR PENTRU VICTORIA REVOLUTIEI
                                  |          ROMANE DIN DECEMBRIE 1989
       SERIA RT NR. 00000         |        SERIA RT NR. 00000
                                  | EXAMINAND PROBELE DIN DOSARUL Dlui (Dnei)
  SE ACORDA                       | ..........................................
  Dlui (Dnei) ................... | NASCUT(A) LA DATA DE : ..... ZIUA ........
  NASCUT(A) LA DATA DE:           | LUNA ........ ANUL ........ IN ...........
  ZIUA ... LUNA ..... ANUL ...... | FIUL(FIICA) LUI ..........SI AL(A) .......
  IN ................ FIUL(FIICA) |
  LUI .................. SI AL(A) | COMISIA PENTRU CINSTIREA SI SPRIJINIREA
  ..................... CALITATEA | EROILOR REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989,
  DE "LUPTATOR PENTRU VICTORIA    | INTRUNITA IN PLEN, A HOTARAT RECUNOASTEREA
  REVOLUTIEI ROMANE DIN           | CALITATII DE
  DECEMBRIE 1989" - RANIT         |
                                  | "LUPTATOR PENTRU VICTORIA REVOLUTIEI
      AM PRIMIT CERTIFICATUL      |  ROMANE DIN DECEMBRIE 1989" - RANIT
  .............................   |
      ACTUL DE IDENTITATE         |  IN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 2 DIN LEGEA
  .............................   |  42/1990.
  PRIMIT ASTAZI ...............   |  PREZENTUL CERTIFICAT ATESTA CALITATEA
                                  |  SUS-MENTIONATA IN FATA AUTORITATILOR
                                  |  PUBLICE.
                                  |
                                  |      PRESEDINTE,              SECRETAR,
                                  | ELIBERAT ASTAZI ................
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 5
    (verso)

                                DREPTURILE
de care beneficiaza, conform Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, luptatorul pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989
 - Ranit

    Ranitii in lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    1. O suma de 40.000 lei, primita impreuna cu insemnul titlului.
    2. Persoanele care si-au pierdut, total sau partial, capacitatea de munca ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, au dreptul la urmatoarele pensii minime, la care se adauga pensia suplimentara, dupa caz, daca pensia calculata, potrivit legii, pentru accident de munca sau in timpul indeplinirii unei sarcini de stat sau obstesti nu este mai mare:
    - 5.500 lei lunar pentru persoanele incadrate in gradul I de invaliditate;
    - 4.500 lei lunar pentru persoanele incadrate in gradul II de invaliditate;
    - 4.000 lei lunar pentru persoanele incadrate in gradul III de invaliditate.
    Persoanele incadrate in gradul I de invaliditate primesc si o indemnizatie lunara de 1.000 lei.
    Prevederile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala referitoare la plata, suspendarea sau incetarea platii pensiilor se aplica in mod corespunzator si pensiilor stabilite potrivit pct. 2.
    3. Alte drepturi:
    a) prioritate la inchirierea si cumpararea de locuinte din fondul de stat;
    b) stabilirea chiriei la tariful de baza prevazut pentru un salariu sau o pensie de pana la 800 lei lunar, fara aplicarea majorarilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar;
    c) acordarea unei camere in plus pensionarilor de invaliditate de gradul I;
    d) acordarea de credite bancare sau facilitati pentru cumpararea sau construirea unei singure locuinte in conditiile cele mai favorabile prevazute de lege;
    e) atribuirea fara plata a locurilor de veci in cimitire;
    f) acces gratuit la tratament si consultatii in spitalele si policlinicile Ministerului Sanatatii si Ministerului Apararii Nationale;
    g) medicamente gratuite;
    h) acordarea gratuita de proteze pentru ranitii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca;
    i) acces gratuit la sanatorii si baze de tratament apartinand Ministerului Sanatatii;
    j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport in comun apartinand unitatilor cu capital de stat si, anual, 12 calatorii gratuite pe calea ferata clasa I dus-intors. Persoanele care locuiesc in mediul rural au dreptul si la 12 calatorii gratuite pe an dus-intors cu trenul sau cu autobuzul unitatilor cu capital de stat pana in localitatea resedinta de judet. De aceste gratuitati beneficiaza si insotitorul pensionarului de invaliditate de gradul I;
    k) scutirea de plata taxelor si impozitelor pentru cladiri si terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu si abonamente Radio-Tv.;
    l) scutirea de plata impozitului pe salariu;
    m) posibilitatea cumularii pensiei cu orice alte venituri;
    n) acces gratuit la cresele si gradinitele subventionate de stat;
    o) acordarea gratuita a unui mijloc de transport autonom, corespunzator standardelor internationale, si scutirea de taxe vamale in vederea achizitionarii din import a acestuia, care se incadreaza in criteriile medicale in vigoare;
    p) asistenta juridica gratuita acordata prin barourile de avocati in cauze ce tin de obiectul Legii nr. 42/1990;
    r) pensionarea cu reducerea varstei prevazute de lege cu 5 ani;
    s) burse pentru elevi si studenti in institutiile de invatamant de stat, in conditiile legii, indiferent de venituri, pentru sotul supravietuitor si urmasii invalizilor sau ranitilor revolutiei;
    s,) obtinerea de credite bancare de maximum 50 de milioane lei pentru investitii cu caracter productiv, contractate intre banci si beneficiari, si subventionarea de catre stat a dobanzilor la aceste credite in proportie de 50%, in limitele prevederilor bugetului anual aprobate in acest scop. Guvernul va aproba periodic actualizarea limitei creditului mentionat, in raport cu evolutia preturilor;
    t) prioritate la angajarea ca vanzatori remizieri in cadrul societatilor comerciale cu capital de stat a pensionarilor de invaliditate care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca ori la inchirierea de catre acestia, din fondul de stat, a unor mici spatii disponibile pentru activitati de productie sau prestari de servicii; acordarea cate unui mic spatiu cu chirie pentru activitati comerciale de productie sau prestari de servicii, fara licitatie;
    t,) acordarea unei suprafete de teren in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.
    4. Contractul de munca al luptatorilor pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, incadrati in unitatile cu capital de stat, nu poate fi desfacut decat pentru motive imputabile lor.
    5. Drepturile prevazute la pct. 3 lit. f) - i) se acorda numai pe perioada in care beneficiarii isi pastreaza calitatea de ranit sau de pensionar de invaliditate.
    6. Prefecturile si primariile vor acorda sprijinul necesar ranitilor pentru obtinerea de locuinte, locuri de munca si pentru solutionarea altor probleme de ordin social si profesional cu care acestia se confrunta.
    7. Dispozitiile Legii nr. 42/1990 se aplica, in mod corespunzator, si militarilor de orice grad, precum si personalului civil din Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne care si-a jertfit viata sau a fost ranit in luptele pentru victoria revolutiei ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, cat si urmasilor acestora.
    8. Tinerilor carora li s-a conferit titlul de Luptator pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 si care la data de 1 ianuarie 1990 aveau sub 21 de ani, prin grija Guvernului vor fi selectionati, in functie de calitatile morale, de aptitudini si de pregatire, si recomandati a fi incadrati in institutii centrale si locale si in alte unitati bugetare, in functie de competenta lor si cu respectarea prevederilor legale.

    ANEXA 6
    la regulament

------------------------------------------------------------------------------
       GUVERNUL ROMANIEI          |             GUVERNUL ROMANIEI  ROMANIEI
                                  |
   COMISIA PENTRU CINSTIREA       |  COMISIA PENTRU CINSTIREA SI SPRIJINIREA
SI SPRIJINIREA EROILOR REVOLUTIEI |  EROILOR REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989
      DIN DECEMBRIE 1989          |
                                  |               CERTIFICAT
             MATCA                |   DE LUPTATOR PENTRU VICTORIA REVOLUTIEI
                                  |          ROMANE DIN DECEMBRIE 1989
       SERIA RE NR. 00000         |        SERIA RE NR. 00000
                                  | EXAMINAND PROBELE DIN DOSARUL Dlui (Dnei)
  SE ACORDA                       | ..........................................
  Dlui (Dnei) ................... | NASCUT(A) LA DATA DE : ..... ZIUA ........
  NASCUT(A) LA DATA DE:           | LUNA ........ ANUL ........ IN ...........
  ZIUA ... LUNA ..... ANUL ...... | FIUL(FIICA) LUI ..........SI AL(A) .......
  IN ................ FIUL(FIICA) |
  LUI .................. SI AL(A) | COMISIA PENTRU CINSTIREA SI SPRIJINIREA
  ..................... CALITATEA | EROILOR REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989,
  DE "LUPTATOR PENTRU VICTORIA    | INTRUNITA IN PLEN, A HOTARAT RECUNOASTEREA
  REVOLUTIEI ROMANE DIN           | CALITATII DE
  DECEMBRIE 1989" - RETINUT       |
                                  | "LUPTATOR PENTRU VICTORIA REVOLUTIEI
     AM PRIMIT CERTIFICATUL       |  ROMANE DIN DECEMBRIE 1989" - RETINUT
  .............................   |
                                  |  IN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 2 DIN LEGEA
     ACTUL DE IDENTITATE          |  42/1990.
  .............................   |  PREZENTUL CERTIFICAT ATESTA CALITATEA
                                  |  SUS-MENTIONATA IN FATA AUTORITATILOR
  PRIMIT ASTAZI ...............   |  PUBLICE.
                                  |
                                  |      PRESEDINTE,              SECRETAR,
                                  | ELIBERAT ASTAZI ................
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6
    (verso)

                              DREPTURILE
de care beneficiaza, conform Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, luptatorul pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 - Retinut

    1. Luptatorul pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 - Retinut beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) prioritate la inchirierea si cumpararea de locuinte din fondul de stat;
    b) stabilirea chiriei la tariful de baza prevazut pentru un salariu sau o pensie de pana la 800 lei lunar, fara aplicarea majorarilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar;
    c) acordarea unei camere in plus pensionarilor de invaliditate de gradul I;
    d) acordarea de credite bancare sau facilitati pentru cumpararea sau construirea unei singure locuinte in conditiile cele mai favorabile prevazute de lege;
    e) atribuirea fara plata a locurilor de veci in cimitire;
    f) acces gratuit la tratament si consultatii in spitalele si policlinicile Ministerului Sanatatii si Ministerului Apararii Nationale;
    i) acces gratuit la sanatorii si baze de tratament apartinand Ministerului Sanatatii;
    j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport in comun apartinand unitatilor cu capital de stat si, anual, 12 calatorii gratuite pe calea ferata clasa I dus-intors. Persoanele care locuiesc in mediul rural au dreptul si la 12 calatorii gratuite pe an dus-intors cu trenul sau cu autobuzul unitatilor cu capital de stat pana in localitatea resedinta de judet. De aceste gratuitati beneficiaza si insotitorul pensionarului de invaliditate de gradul I;
    k) scutirea de plata taxelor si impozitelor pentru cladiri si terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu si abonamente Radio-Tv.;
    l) scutirea de plata impozitului pe salariu;
    m) posibilitatea cumularii pensiei cu orice alte venituri;
    n) acces gratuit la cresele si gradinitele subventionate de stat;
    p) asistenta juridica gratuita acordata prin barourile de avocati in cauze ce tin de obiectul Legii nr. 42/1990;
    r) pensionarea cu reducerea varstei prevazute de lege cu 5 ani;
    s) burse pentru elevi si studenti in institutiile de invatamant de stat, in conditiile legii, indiferent de venituri, pentru sotul supravietuitor si urmasii invalizilor sau ranitilor revolutiei;
    s,) obtinerea de credite bancare de maximum 50 de milioane lei pentru investitii cu caracter productiv, contractate intre banci si beneficiari, si subventionarea de catre stat a dobanzilor la aceste credite in proportie de 50%, in limitele prevederilor bugetului anual aprobate in acest scop. Guvernul va aproba periodic actualizarea limitei creditului mentionat, in raport cu evolutia preturilor;
    t) prioritate la angajarea ca vanzatori remizieri in cadrul societatilor comerciale cu capital de stat a pensionarilor de invaliditate care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca ori la inchirierea de catre acestia, din fondul de stat, a unor mici spatii disponibile pentru activitati de productie sau prestari de servicii; acordarea cate unui mic spatiu cu chirie pentru activitati comerciale, de productie sau prestari de servicii, fara licitatie;
    t,) acordarea unei suprafete de teren in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.
    2. Contractul de munca al acestuia, incadrat in unitatile cu capital de stat, nu poate fi desfacut decat pentru motive imputabile lui.
    3. Tinerilor carora li s-a conferit titlul de Luptator pentru victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989 si care la data de 1 ianuarie 1990 aveau sub 21 de ani, prin grija Guvernului, vor fi selectionati, in functie de calitatile morale, de aptitudini si de pregatire, si recomandati a fi incadrati in institutii centrale si locale si in alte unitati bugetare, in functie de competenta lor si cu respectarea prevederilor legale.

    ANEXA 7
    la regulament

------------------------------------------------------------------------------
       GUVERNUL ROMANIEI          |             GUVERNUL ROMANIEI  ROMANIEI
                                  |
   COMISIA PENTRU CINSTIREA       |  COMISIA PENTRU CINSTIREA SI SPRIJINIREA
SI SPRIJINIREA EROILOR REVOLUTIEI |  EROILOR REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989
      DIN DECEMBRIE 1989          |
                                  |               CERTIFICAT
                                  |   DE LUPTATOR PENTRU VICTORIA REVOLUTIEI
             MATCA                |          ROMANE DIN DECEMBRIE 1989
                                  |        SERIA FD NR. 00000
       SERIA FD NR. 00000         | EXAMINAND PROBELE DIN DOSARUL Dlui (Dnei)
  SE ACORDA                       | ..........................................
  Dlui (Dnei) ................... | NASCUT(A) LA DATA DE : ..... ZIUA ........
  NASCUT(A) LA DATA DE:           | LUNA ........ ANUL ........ IN ...........
  ZIUA ... LUNA ..... ANUL ...... | FIUL(FIICA) LUI ..........SI AL(A) .......
  IN ................ FIUL(FIICA) |
  LUI .................. SI AL(A) | COMISIA PENTRU CINSTIREA SI SPRIJINIREA
  ..................... CALITATEA | EROILOR REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989,
  DE "LUPTATOR PENTRU VICTORIA    | INTRUNITA IN PLEN, A HOTARAT RECUNOASTEREA
  REVOLUTIEI ROMANE DIN           | CALITATII DE
  DECEMBRIE 1989" - REMARCAT      |
  PRIN FAPTE DEOSEBITE            |  "LUPTATOR PENTRU VICTORIA REVOLUTIEI
                                  |       ROMANE DIN DECEMBRIE 1989" -
   AM PRIMIT CERTIFICATUL         |      REMARCAT PRIN FAPTE DEOSEBITE
  .............................   |
                                  |  IN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 2 DIN LEGEA
   ACTUL DE IDENTITATE            |  42/1990.
  .............................   |  PREZENTUL CERTIFICAT ATESTA CALITATEA
                                  |  SUS-MENTIONATA IN FATA AUTORITATILOR
  PRIMIT ASTAZI ...............   |  PUBLICE.
                                  |
                                  |      PRESEDINTE,              SECRETAR,
                                  | ELIBERAT ASTAZI ................
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 7
    (verso)

                                DREPTURILE
de care beneficiaza, conform Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, luptatorul pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 - Remarcat prin fapte deosebite

    1. Luptatorul pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 - Remarcat prin fapte deosebite beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) prioritate la inchirierea si cumpararea de locuinte din fondul de stat;
    b) stabilirea chiriei la tariful de baza prevazut pentru un salariu sau o pensie de pana la 800 lei lunar, fara aplicarea majorarilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar;
    c) acordarea unei camere in plus pensionarilor de invaliditate de gradul I;
    d) acordarea de credite bancare sau facilitati pentru cumpararea sau construirea unei singure locuinte in conditiile cele mai favorizate prevazute de lege;
    e) atribuirea fara plata a locurilor de veci in cimitire;
    f) acces gratuit la tratament si consultatii in spitalele si policlinicile Ministerului Sanatatii si Ministerului Apararii Nationale;
    i) acces gratuit la sanatorii si baze de tratament apartinand Ministerului Sanatatii;
    j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport in comun apartinand unitatilor cu capital de stat si, anual, 12 calatorii gratuite pe calea ferata clasa I dus-intors. Persoanele care locuiesc in mediul rural au dreptul si la 12 calatorii gratuite pe an dus-intors cu trenul sau cu autobuzul unitatilor cu capital de stat pana in localitatea resedinta de judet. De aceste gratuitati beneficiaza si insotitorul pensionarului de invaliditate de gradul I;
    k) scutirea de plata taxelor si impozitelor pentru cladiri si terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu si abonamente Radio-Tv.;
    l) scutirea de plata impozitului pe salariu;
    m) posibilitatea cumularii pensiei cu orice alte venituri;
    n) acces gratuit la cresele si gradinitele subventionate de stat;
    p) asistenta juridica gratuita acordata prin barourile de avocati in cauze ce tin de obiectul Legii nr. 42/1990;
    r) pensionarea cu reducerea varstei prevazute de lege cu 5 ani;
    s) burse pentru elevi si studenti in institutiile de invatamant de stat, in conditiile legii, indiferent de venituri, pentru sotul supravietuitor si urmasii invalizilor sau ranitilor revolutiei;
    s,) obtinerea de credite bancare de maximum 50 de milioane lei pentru investitii cu caracter productiv, contractate intre banci si beneficiari, si subventionarea de catre stat a dobanzilor la aceste credite in proportie de 50%, in limitele prevederilor bugetului anual aprobate in acest scop. Guvernul va aproba periodic actualizarea limitei creditului mentionat, in raport cu evolutia preturilor;
    t) prioritate la angajarea ca vanzatori remizieri in cadrul societatilor comerciale cu capital de stat a pensionarilor de invaliditate care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca ori la inchirierea de catre acestia, din fondul de stat a unor mici spatii disponibile pentru activitati de productie sau prestari de servicii; acordarea cate unui mic spatiu cu chirie pentru activitati comerciale, de productie sau prestari de servicii, fara licitatie;
    t,) acordarea unei suprafete de teren in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.
    2. Contractul de munca al acestuia, incadrat in unitatile cu capital de stat, nu poate fi desfacut decat pentru motive imputabile lui.
    3. Tinerilor carora li s-a conferit titlul de Luptator pentru victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989 si care la data de 1 ianuarie 1990 aveau sub 21 de ani, prin grija Guvernului, vor fi selectionati, in functie de calitatile morale, de aptitudini si de pregatire, si recomandati a fi incadrati in institutii centrale si locale si in alte unitati bugetare, in functie de competenta lor si cu respectarea prevederilor legale.

    ANEXA 8
    la regulament

------------------------------------------------------------------------------
       GUVERNUL ROMANIEI          |             GUVERNUL ROMANIEI  ROMANIEI
                                  |
   COMISIA PENTRU CINSTIREA       |  COMISIA PENTRU CINSTIREA SI SPRIJINIREA
SI SPRIJINIREA EROILOR REVOLUTIEI |  EROILOR REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989
      DIN DECEMBRIE 1989          |
                                  |               CERTIFICAT
                                  |   DE PARTICIPANT LA VICTORIA REVOLUTIEI
             MATCA                |          ROMANE DIN DECEMBRIE 1989
                                  |        SERIA PT NR. 00000
       SERIA PT NR. 00000         | EXAMINAND PROBELE DIN DOSARUL Dlui (Dnei)
  SE ACORDA                       | ..........................................
  Dlui (Dnei) ................... | NASCUT(A) LA DATA DE : ..... ZIUA ........
  NASCUT(A) LA DATA DE:           | LUNA ........ ANUL ........ IN ...........
  ZIUA ... LUNA ..... ANUL ...... | FIUL(FIICA) LUI ..........SI AL(A) .......
  IN ................ FIUL(FIICA) |
  LUI .................. SI AL(A) | COMISIA PENTRU CINSTIREA SI SPRIJINIREA
  ..................... CALITATEA | EROILOR REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989,
  DE "PARTICIPANT LA VICTORIA     | INTRUNITA IN PLEN, A HOTARAT RECUNOASTEREA
  REVOLUTIEI ROMANE DIN           | CALITATII DE
  DECEMBRIE 1989"                 |
                                  |  "PARTICIPANT LA VICTORIA REVOLUTIEI
      AM PRIMIT CERTIFICATUL      |       ROMANE DIN DECEMBRIE 1989",
  .............................   |
                                  | IN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 2 DIN LEGEA
      ACTUL DE IDENTITATE         | 42/1990.
  .............................   | TITLUL DE PARTICIPANT LA VICTORIA
                                  | REVOLUTIEI ROMANE DIN 1989 ESTE ONORIFIC,
  PRIMIT ASTAZI ...............   | POSESORUL LUI BENEFICIIND DE BREVET
                                  | DISTINCT SI DE MEDALIA  "REVOLUTIA ROMANA
                                  | DIN DECEMBRIE 1989"
                                  |      PRESEDINTE,              SECRETAR,
                                  | ELIBERAT ASTAZI ................
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 566/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 566 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu