Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.519 din 26.06.2014

privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 481 din 28 iunie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă ratele aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, precum şi structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, le aplică în cazul nerespectării prevederilor privind procedurile de achiziţie. Articolul 2Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, precum şi structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului act normativ şi îşi vor modifica în mod corespunzător procedurile în termen de 10 zile lucrătoare. Articolul 3Prezenta hotărâre a Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică abaterilor constatate după data intrării în vigoare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba secretar de stat
ANEXĂRATELE pentru stabilirea reducerilor procentuale/corecţiilor financiare care se aplică în cazul nerespectării procedurilor de achiziţii PARTEA 1 Achiziţii publice A)Contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât plafonul/pragul stabilit în legislaţia naţională privind achiziţiile publice pentru care există obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneANUNŢUL DE PARTICIPARE ŞI DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/ neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
1. Nepublicarea unui anunţ de participare Anunţul de participare nu a fost publicat în conformitate cu regulile aplicabile [de exemplu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) atunci când aceasta este prevăzută de directive/legislaţia naţionalăi] 100% 25% dacă publicarea unui anunţ de participare este prevăzută în directive şi acest anunţ nu a fost publicat în JOUE, dar au fost publicate suficiente informaţii care pot garanta că o întreprindere situată într-un alt stat membru poate avea acces la informaţiile relevante privind procedura de achiziţie publică respectivă, înainte ca aceasta să fie atribuită, astfel că această întreprindere să fie în măsură să prezinte o ofertă sau să îşi manifeste interesul în vederea
Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
obţinerii acestui contract. În practică aceasta înseamnă fie că anunţul de participare a fost publicat la nivel naţional (în conformitate cu legislaţia sau cu reglementările naţionale aplicabile), fie că normele de bază privind publicarea unui anunţ de participare au fost respectate.
2. Divizarea artificială a contractelor de lucrări/produse/servicii Lucrările care urmează să fie executate sau bunurile/serviciile care urmează să fie livrate/prestate sunt divizate pentru ca procedura de achiziţie respectivă să nu mai fie sub incidenţa directivelor/legislaţiei naţionale şi pentru a nu face obiectul publicării anunţului de participare în JOUE aferent totalităţii lucrărilor, bunurilor şi serviciilor propuse a fi achiziţionate. 100% 25% dacă publicarea unui anunţ de participare este prevăzută în directive şi acest anunţ nu fost publicat în JOUE, dar au fost publicate suficiente informaţii care pot garanta că o întreprindere situată într-un alt stat membru poate avea acces la informaţiile relevante privind procedura de achiziţie publică respectivă, înainte ca aceasta să fie atribuită, astfel că această întreprindere să fie în măsură să prezinte o ofertă sau să îşi manifeste interesul în vederea obţinerii acestui contract. În practică aceasta înseamnă fie că anunţul de participare a fost publicat la nivel naţional (în conformitate cu legislaţia sau cu reglementările naţionale aplicabile), fie că normele de bază privind publicarea unui anunţ de participare au fost respectate.
3. Nerespectarea (de către autoritatea contractantă) a termenului-limită de depunere a ofertelor sau a datei de primire a candidaturilor (din partea potenţialilor ofertanţi)ii Termenul-limită de primire a ofertelor sau de primire a candidaturilor este mai scurt decât termenele fixate prin directivă/legislaţia naţională. 25% dacă reducerea termenelor este mai mare de 50%; 10% dacă reducerea termenelor este mai mare de 30%; 5% pentru orice altă reducere de termene (corecţia financiară/reducerea procentuală poate fi între 2% şi 5%, în cazul în care natura şi gravitatea consecinţelor abaterii nu justifică o corecţie financiară/reducere procentuală de 5%.)
4. Potenţialii ofertanţi/candidaţi au la dispoziţie un termen prea scurt pentru obţinerea documentaţiei de atribuire Timpul în care potenţialii ofertanţi/candidaţi dispun pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este prea scurt, ceea ce are ca efect crearea unui obstacol nejustificat în ceea ce priveşte asigurarea cadrului concurenţial al procedurii organizate. Corecţiile/Reducerile sunt aplicate de la caz la caz. Pentru determinarea ratei se va ţine cont de eventuale circumstanţe atenuante legate de specificitatea şi complexitatea procedurii de achiziţie, în special de sarcina administrativă suplimentară pe care o creează sau de dificultăţile întâmpinate în furnizarea documentaţiei de atribuire. 25% dacă timpul de care dispun potenţialii ofertanţi/candidaţi pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este mai mic de 50% din termenul legal de primire a ofertelor 10% dacă timpul de care dispun potenţialii ofertanţi/candidaţi pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este mai mic de 60% din termenul legal de primire a ofertelor 5% dacă timpul de care dispun potenţialii ofertanţi/candidaţi pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este mai mic de 80% din termenul legal de primire a ofertelor
5. Nepublicarea prin erată a prelungirii termenelor de depunere a ofertelor sau a prelungirii termenului de primire a candidaturiloriii Termenul de primire a ofertelor sau de primire a candidaturilor au fost prelungite fără a se respecta regulile de publicitate aplicabile în domeniu (respectiv publicarea în JOUE dacă procedura de atribuire intră sub incidenţa directivelor). 10% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 5% în funcţie de gravitate.
Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
6. Cazul în care nu se justifică atribuirea unui contract prin procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare Autoritatea contractantă atribuie un contract de servicii recurgând la o procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dar această procedură nu este justificată în raport cu prevederile legale aplicabile. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau la 5% în funcţie de gravitate.
7. În cazul în care se organizează o procedură de atribuire în domeniul apărării sau al securităţii naţionale pentru care se aplică prevederile Directivei 2009/81/CE/ legislaţiei naţionale şi nu este elaborată o justificare adecvată pentru nepublicarea unui anunţ de participare Autoritatea contractantă atribuie un contract în domeniul apărării sau al securităţii naţionale recurgând la o procedură de dialog competitiv sau de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în cazuri în care circumstanţele nu justifică aplicarea unei astfel de proceduri. 100% Corecţia/Reducerea poate fi diminuată la 25%, la 10% sau la 5% în funcţie de gravitate.
8. În anunţul de participare şi/sau în documentaţia de atribuire nu sunt menţionate criteriile de selecţie şi/sau criteriile de atribuire, după caz. Anunţul de participare nu descrie suficient de detaliat criteriile de selecţie şi/sau nici în anunţul de participare şi nici în documentaţia de atribuire nu sunt descrise suficient de detaliat criteriile de atribuire şi ponderea acestora. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau la 5% dacă criteriile de selecţie/atribuire erau enunţate în anunţul de participare (sau în documentaţia de atribuire, în ceea ce priveşte criteriile de atribuire), dar erau insuficient detaliate.
9. Prin anunţul de participare sau prin documentaţia de atribuire sunt stabilite criterii de selecţie/atribuire ilegale şi/sau discriminatorii. În cazul în care operatorii economici sunt descurajaţi să participe la o procedură din cauza unor criterii de selecţie şi/sau atribuire ilegale stabilite prin anunţul de participare sau prin documentaţia de atribuire, de exemplu: Obligaţia ofertantului de a avea deja un sediu sau un reprezentant în ţara sau în regiunea respectivă. Obligaţia ofertantului de a avea experienţă în ţara sau în regiunea respectivă. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
10. Criteriile de selecţie nu sunt nici în legătură şi/sau nu sunt proporţionale cu obiectul contractului. Când se poate demonstra că nivelul minim de capacitate tehnică solicitat nu este nici în legătură şi/sau nici proporţional cu obiectul contractului, astfel nu se poate garanta egalitatea de acces a ofertanţilor sau are ca efect crearea de obstacole nejustificate în ceea ce priveşte concurenţa. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
11. Specificaţii tehnice discriminatorii Stabilirea de norme tehnice prea specifice nu permite asigurarea egalităţii de acces a ofertanţilor sau are ca efect crearea de obstacole nejustificate în ceea ce priveşte concurenţa. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
12. Definirea insuficientă a obiectului contractului Descrierea din anunţul de participare şi/sau din documentaţia de atribuire este insuficientă ca să permită potenţialilor ofertanţi/candidaţi să determine care este obiectul contractului. 10% Corecţia/Reducerea poate fi diminuată la 5% în funcţie de gravitate. În cazul în care lucrările executate nu au făcut obiectul unei publicări, pentru suma respectivă se aplică o corecţie/reducere de 100%.

EVALUAREA OFERTELOR

Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
1. Modificarea criteriilor de selecţie după deschiderea ofertelor, determinând selectarea incorectă a unui participant Criteriile de selecţie au fost modificate în faza de selecţie, ceea ce a determinat acceptarea unui ofertant care nu ar fi fost selectat dacă criteriile de selecţie publicate ar fi fost respectate. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
2. Modificarea criteriilor de selecţie după deschiderea ofertelor, determinând respingerea incorectă a unui participant Criteriile de selecţie au fost modificate în faza de selecţie, ceea ce a determinat respingerea unui ofertant care nu ar fi fost respins dacă criteriile de selecţie publicate ar fi fost respectate. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
3. Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de selecţie sau atribuire ilegale În cursul evaluării ofertelor, criteriile de selecţie au fost folosite drept criterii de atribuire sau criteriile de atribuire (sau subcriteriile ori ponderea acestora) indicate în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire nu au fost respectate, ceea ce a dus la aplicarea de criterii de selecţie ori atribuire nelegale. Exemplu: subcriteriile de atribuire utilizate într-o procedură de atribuire nu au nicio legătură cu criteriile de atribuire indicate în anunţul de participare/documentaţia de atribuire. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
4. În timpul evaluării nu sunt respectate principiile transparenţei şi al tratamentului egal. Justificarea punctajului acordat fiecărei oferte nu este suficient de clară/este lipsită de transparenţă sau este inexistentă şi/sau raportul de evaluare nu există sau nu conţine toate elementele solicitate conform normelor juridice. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
5. Modificarea unei oferte în cursul evaluării Comisia de evaluare permite candidaţilor/ofertanţilor să îşi modifice ofertele în timpul evaluării. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
6. Negocierea în cursul procedurii de atribuire În cadrul unei proceduri deschise sau restrânse autoritatea contractantă negociază cu ofertanţii în timpul evaluării, ceea ce determină o modificare substanţială a condiţiilor iniţiale cuprinse în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
7. Procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în urma căreia condiţiile enunţate în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire au fost modificate substanţialiv În contextul unei proceduri de negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, condiţiile iniţiale din contract au fost substanţial modificate, ceea ce ar fi justificat publicarea unei noi proceduri. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
8. Respingerea unei oferte cu preţ neobişnuit de scăzut În cazul în care comisia de evaluare respinge ofertele cu preţ neobişnuit de scăzut în ceea ce priveşte produsele, lucrările sau serviciile ofertate fără să solicite în scris clarificări pe care le consideră necesare privind fundamentarea ofertei 25%
9. Conflictul de interese Un conflict de interese a fost stabilit de o instituţie administrativă sau judiciară competentă, fie în ceea ce priveşte beneficiarul contribuţiei din partea UE, fie în ceea ce priveşte autoritatea contractantă 100%

IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
1. Modificarea substanţială a contractului în raport cu anunţul de participare sau cu documentaţia de atribuirev Elementele esenţiale ale atribuirii contractului includ, dar nu se limitează: preţulvi, natura lucrărilor, termenul de execuţie, modalitatea de plată şi materialele utilizate. Este totdeauna necesară o analiză caz cu caz pentru determinarea elementelor esenţiale. 25% din valoarea contractului plus valoarea suplimentară a contractului care este determinată de modificarea substanţială a condiţiilor iniţiale
2. Reducerea obiectului contractului Contractul a fost atribuit în conformitate cu directivele/ legislaţia naţională, dar, ulterior, obiectul contractului a fost redus. Valoarea corespunzătoare diminuării obiectului contractul plus 25% din valoarea finală a contractului (numai dacă reducerea obiectului contractului este substanţială, în sensul că afectează scopul contractului)
Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
3. Atribuirea de contracte de lucrări/servicii/bunuri suplimentare (dacă o astfel de atribuire constituie o modificare substanţială a condiţiilor iniţiale ale contractuluivii), fără o procedură competitivă în cazul în care nu au fost respectate următoarele condiţii: - o situaţie de urgenţă care rezultă dintr-un eveniment imprevizibil; - o circumstanţă neprevăzută în cazul lucrărilor, serviciilor sau bunurilor suplimentareviii. Contractul iniţial a fost atribuit în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, dar a fost urmat de mai multe contracte de suplimentare a lucrărilor executate/bunurilor livrate/serviciilor presate (formalizate sau nu în scris) care nu au avut la bază proceduri care respectă prevederile directivelor/legislaţiei naţionale, aplicabile negocierii fără publicare pentru un motiv de urgenţă, rezultat din evenimente imprevizibile sau privind atribuirea contractelor de lucrări, bunuri şi servicii suplimentare. 100% din valoarea contractelor suplimentare În cazul în care totalul valorii contractelor care se referă la lucrări, bunuri şi servicii suplimentare ( formalizate sau nu în scris) atribuite fără respectarea dispoziţiilor directivelor nu depăşeşte pragul de 50% al contractului iniţial, corecţia/reducerea poate fi redusă la 25%.
4. Lucrări sau servicii suplimentare a căror valoare depăşeşte limita fixată de dispoziţiile legale aplicabile Contractul iniţial a fost atribuit în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, dar a fost urmat de mai multe contracte de suplimentare a căror valoare depăşeşte procentul de 50% din valoarea contractului iniţialix. 100% din valoarea care depăşeşte limita de 50% din valoarea contractului iniţial. Pentru situaţiile în care depăşeşte valoarea contractului iniţial cu un procent cuprins între 20% şi 49% din valoarea acestuia se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare

i În ceea ce priveşte procedurile de atribuire pentru care nu se aplică sau se aplică parţial prevederile directivelor, este necesară determinarea existenţei unui interes transfrontalier cert sau a unui caz de încălcare a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice. Dacă există un interes transfrontalier sau o abatere de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice este necesar să se determine ce nivel de publicitate ar fi trebuit asigurat în acest caz. În acest context, obligaţia de transparenţă implică faptul că o întreprindere situată într-un alt stat membru să poată avea acces la informaţii relevante privind procedura de atribuire respectivă înainte ca respectivul contract să fie atribuit, astfel că, dacă această întreprindere doreşte, să poată să fie în măsură să prezinte o ofertă sau să îşi manifeste interesul pentru obţinerea acestui contract. În practică aceasta înseamnă fie că anunţul de participare a fost publicat la nivel naţional (în conformitate cu prevederile legale sau cu normele naţionale aplicabile), fie că normele de bază relative la publicitatea care trebuie asigurată pentru procedura de achiziţie au fost respectate. ii Aceste termene sunt aplicabile pentru procedurile restrânse şi pentru procedurile de negociere cu publicarea unui anunţ de atribuire. iii Aceste termene sunt aplicabile pentru procedurile restrânse şi pentru procedurile de negociere cu publicarea unui anunţ de atribuire. iv O flexibilitate limitată poate fi aplicată în ceea ce priveşte modificarea condiţiilor iniţiale după atribuirea contractului, chiar dacă această posibilitate, precum şi modalităţile de punere în practică nu sunt enunţate într-un mod clar şi precis în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire. Dacă această posibilitate nu este prevăzută în documentaţia de atribuire, modificările condiţiilor iniţiale nu sunt admisibile decât dacă nu sunt substanţiale. O modificare este considerată substanţială dacă: a)autoritatea contractantă introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse iniţial în documentaţia de atribuire, ar fi permis admiterea unor ofertanţi alţii decât cei admişi iniţial; b)aceste modificări permit atribuirea unui contract unui alt ofertant decât cel care a fost selectat iniţial; c)autoritatea contractantă extinde obiectul contractului cu lucrări/bunuri/servicii care nu erau prevăzute iniţial; d)aceasta modifică echilibrul economic în favoarea contractantului într-un mod care nu era prevăzut în contractul iniţial.v Vezi nota iv. vi Pentru moment, singura modificare a preţului iniţial care nu a fost considerată substanţială de Curtea Europeană de Justiţie priveşte o reducere de preţ de la 1,47% la 2,94%. vii Vezi nota vi. viii Noţiunea de „circumstanţe neprevăzute“ trebuie să fie interpretată ca referindu-se la situaţii pe care o autoritate contractantă diligentă nu le poate prevedea (de exemplu, cerinţe noi rezultate din adoptarea unei noi legislaţii europene sau naţionale sau a condiţiilor tehnice, care nu au putut să fie prevăzute cu toate că s-au executat toate investigaţiile tehnice prevăzute în etapa de proiectare, în condiţiile impuse de cele mai noi standarde tehnice în domeniu). Suplimentarea lucrărilor, bunurilor şi serviciilor determinată de o insuficientă pregătire tehnică a proiectului nu poate fi considerată ca fiind o „circumstanţă imprevizibilă“. ix Directiva 2004/17/CE nu stabileşte o limită în ceea ce priveşte contractele suplimentare. Pentru calculul limitei de 50% autoritatea contractantă va ţine cont de valoarea lucrărilor sau a serviciilor suplimentare. Valoarea lucrărilor sau serviciilor suplimentare nu trebuie să fie compensată cu valoarea lucrărilor sau serviciilor anulate. Valoarea care corespunde lucrărilor sau serviciilor anulate nu are nicio incidenţă asupra calculului limitei de 50%. B)Contracte a căror valoare este sub plafonul/pragul stabilit, conform legislaţiei în vigoare, pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneÎn conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi ale jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor din domeniul achiziţiilor publice nu este obligatorie sau este parţial obligatorie şi se constată abateri de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplică reducerile procentuale/corecţiile financiare prevăzute la lit. a). PARTEA a 2-a a)Contracte încheiate de beneficiarii privaţi de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislaţiei în vigoare, dar care au obligaţia respectării prevederilor unor ghiduri/instrucţiuni privind achiziţiile, în situaţia în care acestea sunt parte integrantă din contractul/acordul/ordinul/decizia de finanţare sau a Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012

Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/ neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
1. Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţăi) Contractul a fost atribuit fără lansarea adecvată a unei proceduri competitive nerespectându-se principiul transparenţei. 25% din valoarea contractului în cauză
2. Contracte de achiziţii (acte adiţionale) pentru bunuri, lucrări sau servicii suplimentare, atribuite fără competiţie adecvată, în absenţa unei urgenţe imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau în absenţa unor circumstanţe neprevăzutei) Contractul iniţial a fost atribuit cu respectarea regulilor de achiziţie, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (acte adiţionale) care au fost atribuite fără asigurarea unei competiţii adecvate, în absenţa unei urgenţe imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau în absenţa unor circumstanţe neprevăzute care să le justifice. 25% din valoarea contractelor atribuite fără lansarea unei proceduri competitive
3. Aplicarea unor criterii de calificare şi selecţie şi/sau a unor criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegale Aplicarea unor criterii de calificare şi selecţie sau a unor factori de evaluare care împiedică anumiţi ofertanţi potenţiali să participe la procedura de atribuire din cauza restricţiilor stabilite în documentaţia de atribuire (de exemplu, obligaţia de a avea deja o reprezentanţă în ţară sau în regiune sau stabilirea unor standarde tehnice prea specifice care favorizează un singur operator) 10% din valoarea contractului în cauză. Rata reducerii/corecţiei poate fi diminuată la 5% în funcţie de gravitate.
4. Încălcarea principiului tratamentului egal Contractele au fost atribuite cu respectarea cerinţelor privind publicitatea, dar procedura de atribuire a încălcat principiul tratamentului egal al operatorilor (de exemplu: în cazul în care autoritatea contractantă a făcut o alegere arbitrară a anumitor ofertanţi cu care a negociat atribuirea contractului sau a oferit un tratament preferenţial unuia dintre ofertanţii invitaţi la negociere) 10% din valoarea contractului în cauză. Rata reducerii/corecţiei poate fi diminuată la 5% în funcţie de gravitate.

i Conceptul „grad de publicitate adecvat“ trebuie interpretat astfel: a)Principiul egalităţii de tratament şi cel al nediscriminării impun o obligaţie de transparenţă care constă în garantarea, în favoarea oricărui potenţial ofertant, a unui grad de publicitate care să permită atribuirea contractului în condiţii de competiţie adecvate. Obligaţia de transparenţă presupune că un potenţial ofertant care operează pe teritoriul unui alt stat membru poate avea acces la informaţii relevante privind o procedură de achiziţii înainte ca aceasta să fie finalizată, astfel încât, dacă acel potenţial ofertant doreşte, să îşi poată exprima interesul prin participarea la procedura respectivă. b)În unele cazuri, datorită unor circumstanţe speciale, cum ar fi o miză economică foarte redusă, participarea la o procedură de achiziţii poate să nu prezinte interes pentru operatorii economici care operează în alte state membre. În aceste cazuri, efectele asupra libertăţilor fundamentale trebuie să fie considerate ca fiind prea aleatorii şi prea indirecte ca să justifice aplicarea normelor juridice derivate din dreptul comunitar primar şi, din acest motiv, nu se aplică corecţii financiare. Este de competenţa autorităţii contractante să determine dacă o procedură de achiziţie prezintă sau nu un interes potenţial pentru operatorii economici care operează în alt stat membru. Această decizie a autorităţii contractante trebuie să fie fundamentată pe o evaluare a circumstanţelor specifice fiecărui caz în parte, cum ar fi obiectul procedurii de achiziţie, valoarea sa estimată, caracteristicile particulare ale sectorului de activitate în cauză (mărimea şi structura pieţei, practicile comerciale etc.), precum şi zona geografică în care este organizată procedura de achiziţie.PARTEA a 3-a Contracte încheiate de beneficiarii privaţi de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislaţiei în vigoare, dar care au obligaţia respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013

Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
1. Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţă la publicarea procedurii simplificate Contractul a fost atribuit fără lansarea adecvată a unei proceduri competitive nerespectându-se principiul transparenţei, prin publicarea anunţului de participare pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene 25% din valoarea contractului în cauză
2. Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţă la desemnarea câştigătorului Contractul a fost atribuit nerespectându-se principiul transparenţei, prin publicarea anunţului de atribuire pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. 5% din valoarea contractului în cauză
3. Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei Contractul a fost atribuit cu respectarea principiului transparenţei, dar s-au constat abateri de la aplicarea altor prevederi ale ordinului. Prin aplicarea principiului proporţionalităţii şi luând în considerare gravitatea abaterii, prejudiciul provocat sau posibil să fie provocat fondurilor europene şi fondurilor publice naţionale aferente acestora


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 519/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 519 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 519/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu