Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.519 din 26.06.2014

privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 481 din 28 iunie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă ratele aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, precum şi structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, le aplică în cazul nerespectării prevederilor privind procedurile de achiziţie. Articolul 2Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, precum şi structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului act normativ şi îşi vor modifica în mod corespunzător procedurile în termen de 10 zile lucrătoare. Articolul 3Prezenta hotărâre a Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică abaterilor constatate după data intrării în vigoare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba secretar de stat
ANEXĂRATELE pentru stabilirea reducerilor procentuale/corecţiilor financiare care se aplică în cazul nerespectării procedurilor de achiziţii PARTEA 1 Achiziţii publice A)Contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât plafonul/pragul stabilit în legislaţia naţională privind achiziţiile publice pentru care există obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneANUNŢUL DE PARTICIPARE ŞI DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/ neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
1. Nepublicarea unui anunţ de participare Anunţul de participare nu a fost publicat în conformitate cu regulile aplicabile [de exemplu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) atunci când aceasta este prevăzută de directive/legislaţia naţionalăi] 100% 25% dacă publicarea unui anunţ de participare este prevăzută în directive şi acest anunţ nu a fost publicat în JOUE, dar au fost publicate suficiente informaţii care pot garanta că o întreprindere situată într-un alt stat membru poate avea acces la informaţiile relevante privind procedura de achiziţie publică respectivă, înainte ca aceasta să fie atribuită, astfel că această întreprindere să fie în măsură să prezinte o ofertă sau să îşi manifeste interesul în vederea
Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
obţinerii acestui contract. În practică aceasta înseamnă fie că anunţul de participare a fost publicat la nivel naţional (în conformitate cu legislaţia sau cu reglementările naţionale aplicabile), fie că normele de bază privind publicarea unui anunţ de participare au fost respectate.
2. Divizarea artificială a contractelor de lucrări/produse/servicii Lucrările care urmează să fie executate sau bunurile/serviciile care urmează să fie livrate/prestate sunt divizate pentru ca procedura de achiziţie respectivă să nu mai fie sub incidenţa directivelor/legislaţiei naţionale şi pentru a nu face obiectul publicării anunţului de participare în JOUE aferent totalităţii lucrărilor, bunurilor şi serviciilor propuse a fi achiziţionate. 100% 25% dacă publicarea unui anunţ de participare este prevăzută în directive şi acest anunţ nu fost publicat în JOUE, dar au fost publicate suficiente informaţii care pot garanta că o întreprindere situată într-un alt stat membru poate avea acces la informaţiile relevante privind procedura de achiziţie publică respectivă, înainte ca aceasta să fie atribuită, astfel că această întreprindere să fie în măsură să prezinte o ofertă sau să îşi manifeste interesul în vederea obţinerii acestui contract. În practică aceasta înseamnă fie că anunţul de participare a fost publicat la nivel naţional (în conformitate cu legislaţia sau cu reglementările naţionale aplicabile), fie că normele de bază privind publicarea unui anunţ de participare au fost respectate.
3. Nerespectarea (de către autoritatea contractantă) a termenului-limită de depunere a ofertelor sau a datei de primire a candidaturilor (din partea potenţialilor ofertanţi)ii Termenul-limită de primire a ofertelor sau de primire a candidaturilor este mai scurt decât termenele fixate prin directivă/legislaţia naţională. 25% dacă reducerea termenelor este mai mare de 50%; 10% dacă reducerea termenelor este mai mare de 30%; 5% pentru orice altă reducere de termene (corecţia financiară/reducerea procentuală poate fi între 2% şi 5%, în cazul în care natura şi gravitatea consecinţelor abaterii nu justifică o corecţie financiară/reducere procentuală de 5%.)
4. Potenţialii ofertanţi/candidaţi au la dispoziţie un termen prea scurt pentru obţinerea documentaţiei de atribuire Timpul în care potenţialii ofertanţi/candidaţi dispun pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este prea scurt, ceea ce are ca efect crearea unui obstacol nejustificat în ceea ce priveşte asigurarea cadrului concurenţial al procedurii organizate. Corecţiile/Reducerile sunt aplicate de la caz la caz. Pentru determinarea ratei se va ţine cont de eventuale circumstanţe atenuante legate de specificitatea şi complexitatea procedurii de achiziţie, în special de sarcina administrativă suplimentară pe care o creează sau de dificultăţile întâmpinate în furnizarea documentaţiei de atribuire. 25% dacă timpul de care dispun potenţialii ofertanţi/candidaţi pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este mai mic de 50% din termenul legal de primire a ofertelor 10% dacă timpul de care dispun potenţialii ofertanţi/candidaţi pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este mai mic de 60% din termenul legal de primire a ofertelor 5% dacă timpul de care dispun potenţialii ofertanţi/candidaţi pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este mai mic de 80% din termenul legal de primire a ofertelor
5. Nepublicarea prin erată a prelungirii termenelor de depunere a ofertelor sau a prelungirii termenului de primire a candidaturiloriii Termenul de primire a ofertelor sau de primire a candidaturilor au fost prelungite fără a se respecta regulile de publicitate aplicabile în domeniu (respectiv publicarea în JOUE dacă procedura de atribuire intră sub incidenţa directivelor). 10% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 5% în funcţie de gravitate.
Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
6. Cazul în care nu se justifică atribuirea unui contract prin procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare Autoritatea contractantă atribuie un contract de servicii recurgând la o procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dar această procedură nu este justificată în raport cu prevederile legale aplicabile. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau la 5% în funcţie de gravitate.
7. În cazul în care se organizează o procedură de atribuire în domeniul apărării sau al securităţii naţionale pentru care se aplică prevederile Directivei 2009/81/CE/ legislaţiei naţionale şi nu este elaborată o justificare adecvată pentru nepublicarea unui anunţ de participare Autoritatea contractantă atribuie un contract în domeniul apărării sau al securităţii naţionale recurgând la o procedură de dialog competitiv sau de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în cazuri în care circumstanţele nu justifică aplicarea unei astfel de proceduri. 100% Corecţia/Reducerea poate fi diminuată la 25%, la 10% sau la 5% în funcţie de gravitate.
8. În anunţul de participare şi/sau în documentaţia de atribuire nu sunt menţionate criteriile de selecţie şi/sau criteriile de atribuire, după caz. Anunţul de participare nu descrie suficient de detaliat criteriile de selecţie şi/sau nici în anunţul de participare şi nici în documentaţia de atribuire nu sunt descrise suficient de detaliat criteriile de atribuire şi ponderea acestora. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau la 5% dacă criteriile de selecţie/atribuire erau enunţate în anunţul de participare (sau în documentaţia de atribuire, în ceea ce priveşte criteriile de atribuire), dar erau insuficient detaliate.
9. Prin anunţul de participare sau prin documentaţia de atribuire sunt stabilite criterii de selecţie/atribuire ilegale şi/sau discriminatorii. În cazul în care operatorii economici sunt descurajaţi să participe la o procedură din cauza unor criterii de selecţie şi/sau atribuire ilegale stabilite prin anunţul de participare sau prin documentaţia de atribuire, de exemplu: Obligaţia ofertantului de a avea deja un sediu sau un reprezentant în ţara sau în regiunea respectivă. Obligaţia ofertantului de a avea experienţă în ţara sau în regiunea respectivă. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
10. Criteriile de selecţie nu sunt nici în legătură şi/sau nu sunt proporţionale cu obiectul contractului. Când se poate demonstra că nivelul minim de capacitate tehnică solicitat nu este nici în legătură şi/sau nici proporţional cu obiectul contractului, astfel nu se poate garanta egalitatea de acces a ofertanţilor sau are ca efect crearea de obstacole nejustificate în ceea ce priveşte concurenţa. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
11. Specificaţii tehnice discriminatorii Stabilirea de norme tehnice prea specifice nu permite asigurarea egalităţii de acces a ofertanţilor sau are ca efect crearea de obstacole nejustificate în ceea ce priveşte concurenţa. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
12. Definirea insuficientă a obiectului contractului Descrierea din anunţul de participare şi/sau din documentaţia de atribuire este insuficientă ca să permită potenţialilor ofertanţi/candidaţi să determine care este obiectul contractului. 10% Corecţia/Reducerea poate fi diminuată la 5% în funcţie de gravitate. În cazul în care lucrările executate nu au făcut obiectul unei publicări, pentru suma respectivă se aplică o corecţie/reducere de 100%.

EVALUAREA OFERTELOR

Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
1. Modificarea criteriilor de selecţie după deschiderea ofertelor, determinând selectarea incorectă a unui participant Criteriile de selecţie au fost modificate în faza de selecţie, ceea ce a determinat acceptarea unui ofertant care nu ar fi fost selectat dacă criteriile de selecţie publicate ar fi fost respectate. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
2. Modificarea criteriilor de selecţie după deschiderea ofertelor, determinând respingerea incorectă a unui participant Criteriile de selecţie au fost modificate în faza de selecţie, ceea ce a determinat respingerea unui ofertant care nu ar fi fost respins dacă criteriile de selecţie publicate ar fi fost respectate. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
3. Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de selecţie sau atribuire ilegale În cursul evaluării ofertelor, criteriile de selecţie au fost folosite drept criterii de atribuire sau criteriile de atribuire (sau subcriteriile ori ponderea acestora) indicate în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire nu au fost respectate, ceea ce a dus la aplicarea de criterii de selecţie ori atribuire nelegale. Exemplu: subcriteriile de atribuire utilizate într-o procedură de atribuire nu au nicio legătură cu criteriile de atribuire indicate în anunţul de participare/documentaţia de atribuire. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
4. În timpul evaluării nu sunt respectate principiile transparenţei şi al tratamentului egal. Justificarea punctajului acordat fiecărei oferte nu este suficient de clară/este lipsită de transparenţă sau este inexistentă şi/sau raportul de evaluare nu există sau nu conţine toate elementele solicitate conform normelor juridice. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
5. Modificarea unei oferte în cursul evaluării Comisia de evaluare permite candidaţilor/ofertanţilor să îşi modifice ofertele în timpul evaluării. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
6. Negocierea în cursul procedurii de atribuire În cadrul unei proceduri deschise sau restrânse autoritatea contractantă negociază cu ofertanţii în timpul evaluării, ceea ce determină o modificare substanţială a condiţiilor iniţiale cuprinse în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
7. Procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în urma căreia condiţiile enunţate în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire au fost modificate substanţialiv În contextul unei proceduri de negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, condiţiile iniţiale din contract au fost substanţial modificate, ceea ce ar fi justificat publicarea unei noi proceduri. 25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
8. Respingerea unei oferte cu preţ neobişnuit de scăzut În cazul în care comisia de evaluare respinge ofertele cu preţ neobişnuit de scăzut în ceea ce priveşte produsele, lucrările sau serviciile ofertate fără să solicite în scris clarificări pe care le consideră necesare privind fundamentarea ofertei 25%
9. Conflictul de interese Un conflict de interese a fost stabilit de o instituţie administrativă sau judiciară competentă, fie în ceea ce priveşte beneficiarul contribuţiei din partea UE, fie în ceea ce priveşte autoritatea contractantă 100%

IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
1. Modificarea substanţială a contractului în raport cu anunţul de participare sau cu documentaţia de atribuirev Elementele esenţiale ale atribuirii contractului includ, dar nu se limitează: preţulvi, natura lucrărilor, termenul de execuţie, modalitatea de plată şi materialele utilizate. Este totdeauna necesară o analiză caz cu caz pentru determinarea elementelor esenţiale. 25% din valoarea contractului plus valoarea suplimentară a contractului care este determinată de modificarea substanţială a condiţiilor iniţiale
2. Reducerea obiectului contractului Contractul a fost atribuit în conformitate cu directivele/ legislaţia naţională, dar, ulterior, obiectul contractului a fost redus. Valoarea corespunzătoare diminuării obiectului contractul plus 25% din valoarea finală a contractului (numai dacă reducerea obiectului contractului este substanţială, în sensul că afectează scopul contractului)
Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
3. Atribuirea de contracte de lucrări/servicii/bunuri suplimentare (dacă o astfel de atribuire constituie o modificare substanţială a condiţiilor iniţiale ale contractuluivii), fără o procedură competitivă în cazul în care nu au fost respectate următoarele condiţii: - o situaţie de urgenţă care rezultă dintr-un eveniment imprevizibil; - o circumstanţă neprevăzută în cazul lucrărilor, serviciilor sau bunurilor suplimentareviii. Contractul iniţial a fost atribuit în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, dar a fost urmat de mai multe contracte de suplimentare a lucrărilor executate/bunurilor livrate/serviciilor presate (formalizate sau nu în scris) care nu au avut la bază proceduri care respectă prevederile directivelor/legislaţiei naţionale, aplicabile negocierii fără publicare pentru un motiv de urgenţă, rezultat din evenimente imprevizibile sau privind atribuirea contractelor de lucrări, bunuri şi servicii suplimentare. 100% din valoarea contractelor suplimentare În cazul în care totalul valorii contractelor care se referă la lucrări, bunuri şi servicii suplimentare ( formalizate sau nu în scris) atribuite fără respectarea dispoziţiilor directivelor nu depăşeşte pragul de 50% al contractului iniţial, corecţia/reducerea poate fi redusă la 25%.
4. Lucrări sau servicii suplimentare a căror valoare depăşeşte limita fixată de dispoziţiile legale aplicabile Contractul iniţial a fost atribuit în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, dar a fost urmat de mai multe contracte de suplimentare a căror valoare depăşeşte procentul de 50% din valoarea contractului iniţialix. 100% din valoarea care depăşeşte limita de 50% din valoarea contractului iniţial. Pentru situaţiile în care depăşeşte valoarea contractului iniţial cu un procent cuprins între 20% şi 49% din valoarea acestuia se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare

i În ceea ce priveşte procedurile de atribuire pentru care nu se aplică sau se aplică parţial prevederile directivelor, este necesară determinarea existenţei unui interes transfrontalier cert sau a unui caz de încălcare a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice. Dacă există un interes transfrontalier sau o abatere de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice este necesar să se determine ce nivel de publicitate ar fi trebuit asigurat în acest caz. În acest context, obligaţia de transparenţă implică faptul că o întreprindere situată într-un alt stat membru să poată avea acces la informaţii relevante privind procedura de atribuire respectivă înainte ca respectivul contract să fie atribuit, astfel că, dacă această întreprindere doreşte, să poată să fie în măsură să prezinte o ofertă sau să îşi manifeste interesul pentru obţinerea acestui contract. În practică aceasta înseamnă fie că anunţul de participare a fost publicat la nivel naţional (în conformitate cu prevederile legale sau cu normele naţionale aplicabile), fie că normele de bază relative la publicitatea care trebuie asigurată pentru procedura de achiziţie au fost respectate. ii Aceste termene sunt aplicabile pentru procedurile restrânse şi pentru procedurile de negociere cu publicarea unui anunţ de atribuire. iii Aceste termene sunt aplicabile pentru procedurile restrânse şi pentru procedurile de negociere cu publicarea unui anunţ de atribuire. iv O flexibilitate limitată poate fi aplicată în ceea ce priveşte modificarea condiţiilor iniţiale după atribuirea contractului, chiar dacă această posibilitate, precum şi modalităţile de punere în practică nu sunt enunţate într-un mod clar şi precis în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire. Dacă această posibilitate nu este prevăzută în documentaţia de atribuire, modificările condiţiilor iniţiale nu sunt admisibile decât dacă nu sunt substanţiale. O modificare este considerată substanţială dacă: a)autoritatea contractantă introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse iniţial în documentaţia de atribuire, ar fi permis admiterea unor ofertanţi alţii decât cei admişi iniţial; b)aceste modificări permit atribuirea unui contract unui alt ofertant decât cel care a fost selectat iniţial; c)autoritatea contractantă extinde obiectul contractului cu lucrări/bunuri/servicii care nu erau prevăzute iniţial; d)aceasta modifică echilibrul economic în favoarea contractantului într-un mod care nu era prevăzut în contractul iniţial.v Vezi nota iv. vi Pentru moment, singura modificare a preţului iniţial care nu a fost considerată substanţială de Curtea Europeană de Justiţie priveşte o reducere de preţ de la 1,47% la 2,94%. vii Vezi nota vi. viii Noţiunea de „circumstanţe neprevăzute“ trebuie să fie interpretată ca referindu-se la situaţii pe care o autoritate contractantă diligentă nu le poate prevedea (de exemplu, cerinţe noi rezultate din adoptarea unei noi legislaţii europene sau naţionale sau a condiţiilor tehnice, care nu au putut să fie prevăzute cu toate că s-au executat toate investigaţiile tehnice prevăzute în etapa de proiectare, în condiţiile impuse de cele mai noi standarde tehnice în domeniu). Suplimentarea lucrărilor, bunurilor şi serviciilor determinată de o insuficientă pregătire tehnică a proiectului nu poate fi considerată ca fiind o „circumstanţă imprevizibilă“. ix Directiva 2004/17/CE nu stabileşte o limită în ceea ce priveşte contractele suplimentare. Pentru calculul limitei de 50% autoritatea contractantă va ţine cont de valoarea lucrărilor sau a serviciilor suplimentare. Valoarea lucrărilor sau serviciilor suplimentare nu trebuie să fie compensată cu valoarea lucrărilor sau serviciilor anulate. Valoarea care corespunde lucrărilor sau serviciilor anulate nu are nicio incidenţă asupra calculului limitei de 50%. B)Contracte a căror valoare este sub plafonul/pragul stabilit, conform legislaţiei în vigoare, pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneÎn conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi ale jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor din domeniul achiziţiilor publice nu este obligatorie sau este parţial obligatorie şi se constată abateri de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplică reducerile procentuale/corecţiile financiare prevăzute la lit. a). PARTEA a 2-a a)Contracte încheiate de beneficiarii privaţi de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislaţiei în vigoare, dar care au obligaţia respectării prevederilor unor ghiduri/instrucţiuni privind achiziţiile, în situaţia în care acestea sunt parte integrantă din contractul/acordul/ordinul/decizia de finanţare sau a Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012

Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/ neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
1. Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţăi) Contractul a fost atribuit fără lansarea adecvată a unei proceduri competitive nerespectându-se principiul transparenţei. 25% din valoarea contractului în cauză
2. Contracte de achiziţii (acte adiţionale) pentru bunuri, lucrări sau servicii suplimentare, atribuite fără competiţie adecvată, în absenţa unei urgenţe imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau în absenţa unor circumstanţe neprevăzutei) Contractul iniţial a fost atribuit cu respectarea regulilor de achiziţie, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (acte adiţionale) care au fost atribuite fără asigurarea unei competiţii adecvate, în absenţa unei urgenţe imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau în absenţa unor circumstanţe neprevăzute care să le justifice. 25% din valoarea contractelor atribuite fără lansarea unei proceduri competitive
3. Aplicarea unor criterii de calificare şi selecţie şi/sau a unor criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegale Aplicarea unor criterii de calificare şi selecţie sau a unor factori de evaluare care împiedică anumiţi ofertanţi potenţiali să participe la procedura de atribuire din cauza restricţiilor stabilite în documentaţia de atribuire (de exemplu, obligaţia de a avea deja o reprezentanţă în ţară sau în regiune sau stabilirea unor standarde tehnice prea specifice care favorizează un singur operator) 10% din valoarea contractului în cauză. Rata reducerii/corecţiei poate fi diminuată la 5% în funcţie de gravitate.
4. Încălcarea principiului tratamentului egal Contractele au fost atribuite cu respectarea cerinţelor privind publicitatea, dar procedura de atribuire a încălcat principiul tratamentului egal al operatorilor (de exemplu: în cazul în care autoritatea contractantă a făcut o alegere arbitrară a anumitor ofertanţi cu care a negociat atribuirea contractului sau a oferit un tratament preferenţial unuia dintre ofertanţii invitaţi la negociere) 10% din valoarea contractului în cauză. Rata reducerii/corecţiei poate fi diminuată la 5% în funcţie de gravitate.

i Conceptul „grad de publicitate adecvat“ trebuie interpretat astfel: a)Principiul egalităţii de tratament şi cel al nediscriminării impun o obligaţie de transparenţă care constă în garantarea, în favoarea oricărui potenţial ofertant, a unui grad de publicitate care să permită atribuirea contractului în condiţii de competiţie adecvate. Obligaţia de transparenţă presupune că un potenţial ofertant care operează pe teritoriul unui alt stat membru poate avea acces la informaţii relevante privind o procedură de achiziţii înainte ca aceasta să fie finalizată, astfel încât, dacă acel potenţial ofertant doreşte, să îşi poată exprima interesul prin participarea la procedura respectivă. b)În unele cazuri, datorită unor circumstanţe speciale, cum ar fi o miză economică foarte redusă, participarea la o procedură de achiziţii poate să nu prezinte interes pentru operatorii economici care operează în alte state membre. În aceste cazuri, efectele asupra libertăţilor fundamentale trebuie să fie considerate ca fiind prea aleatorii şi prea indirecte ca să justifice aplicarea normelor juridice derivate din dreptul comunitar primar şi, din acest motiv, nu se aplică corecţii financiare. Este de competenţa autorităţii contractante să determine dacă o procedură de achiziţie prezintă sau nu un interes potenţial pentru operatorii economici care operează în alt stat membru. Această decizie a autorităţii contractante trebuie să fie fundamentată pe o evaluare a circumstanţelor specifice fiecărui caz în parte, cum ar fi obiectul procedurii de achiziţie, valoarea sa estimată, caracteristicile particulare ale sectorului de activitate în cauză (mărimea şi structura pieţei, practicile comerciale etc.), precum şi zona geografică în care este organizată procedura de achiziţie.PARTEA a 3-a Contracte încheiate de beneficiarii privaţi de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislaţiei în vigoare, dar care au obligaţia respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013

Nr. crt. Tipul de abatere/neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
1. Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţă la publicarea procedurii simplificate Contractul a fost atribuit fără lansarea adecvată a unei proceduri competitive nerespectându-se principiul transparenţei, prin publicarea anunţului de participare pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene 25% din valoarea contractului în cauză
2. Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţă la desemnarea câştigătorului Contractul a fost atribuit nerespectându-se principiul transparenţei, prin publicarea anunţului de atribuire pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. 5% din valoarea contractului în cauză
3. Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei Contractul a fost atribuit cu respectarea principiului transparenţei, dar s-au constat abateri de la aplicarea altor prevederi ale ordinului. Prin aplicarea principiului proporţionalităţii şi luând în considerare gravitatea abaterii, prejudiciul provocat sau posibil să fie provocat fondurilor europene şi fondurilor publice naţionale aferente acestora


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 519/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 519 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 519/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu