Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.477 din 04.07.2019

privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 24 iulie 2019SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 33 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 14 noiembrie 2011, şi Hotărârea Guvernului nr. 97/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 25 februarie 2016.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:p. Ministrul cercetării şi inovării,Dan Popescu,secretar generalMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Petre DaeaANEXĂNORME METODOLOGICE pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare sunt evaluate în vederea acreditării din punctul de vedere al activităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare. Articolul 2
(1) În vederea acreditării, evaluarea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare institute naţionale, se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
(2) Acreditarea se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani.
Articolul 3Evaluarea prevăzută la art. 2 este coordonată de Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ. Articolul 4
(1) Evaluarea institutelor naţionale se realizează de echipe de experţi evaluatori specializaţi în domeniile ştiinţifice specifice institutului naţional evaluat şi a căror competenţă, prestigiu şi probitate profesională sunt recunoscute la nivel naţional şi internaţional, formate dintr-un număr impar de membri, mai mare sau egal cu 3.
(2) Echipele de experţi evaluatori pot cuprinde şi evaluatori din străinătate, selectaţi din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
(3) Institutele naţionale cu profil asemănător pot fi evaluate de aceeaşi echipă de experţi evaluatori.
Articolul 5Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare iniţiază procedura de evaluare a institutelor naţionale în vederea acreditării prin publicarea pe site-ul propriu a anunţului privind începerea procedurii de evaluare, cu cel puţin 3 luni înaintea expirării acreditării. Articolul 6
(1) La solicitarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, Colegiul consultativ propune membrii echipei de experţi evaluatori, precum şi membrii supleanţi.
(2) Membrii echipei de experţi evaluatori, conducătorul acesteia, precum şi membrii supleanţi se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(3) Pot fi membri ai echipei de experţi evaluatori persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:a)deţin titlul de doctor în domeniul respectiv; b)deţin gradul profesional de CS I/CS II sau titlul didactic de profesor universitar/conferenţiar; c)au experienţă relevantă în domeniul de activitate specific sau conex al institutului naţional respectiv şi pregătire profesională corespunzătoare demonstrată prin participarea şi/sau coordonarea în cadrul activităţii unor proiecte relevante pentru domeniul respectiv, în ultimii 5 ani; d)au publicaţii ştiinţifice în domeniul respectiv, cu recunoaştere naţională şi/sau internaţională şi indexate în baze de date internaţionale; e)au susţinut comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi/sau internaţionale în domeniul respectiv; f)nu se află în conflict de interese în cazul evaluării institutului naţional respectiv.
(4) Modul de selecţie a experţilor evaluatori se stabileşte de către Colegiul consultativ în baza unei metodologii proprii, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la alin. (3).
(5) Pentru selecţia membrilor echipelor de experţi evaluatori, Colegiul consultativ beneficiază de suportul tehnic al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(6) Fiecare membru al echipei de experţi evaluatori semnează declaraţia de imparţialitate, confidenţialitate şi competenţă în domeniul de activitate al institutului naţional evaluat.
Articolul 7Pentru serviciile de evaluare prestate, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare încheie contracte cu fiecare expert evaluator în baza art. 58 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului privind începerea procedurii de evaluare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare comunică institutului naţional începerea procedurii de evaluare şi deschide accesul acestuia la platforma online de depunere a datelor şi documentelor. Articolul 9
(1) Institutul naţional are la dispoziţie 20 de zile lucrătoare de la data deschiderii accesului la platforma online pentru a încărca raportul de autoevaluare pentru ultimii 5 ani sau de la data ultimei evaluări şi planul strategic de dezvoltare pentru următorii 5 ani, elaborate conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice.
(2) După finalizarea procesului de încărcare a datelor şi documentelor pe platforma online şi închiderea accesului la aceasta, componenţa nominală a echipei de experţi evaluatori, incluzând nominalizarea conducătorului acesteia, se face publică pe site-ul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(3) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare transmite membrilor echipei de evaluatori datele necesare pentru accesul la documentele depuse pe platforma online de către institutul naţional supus evaluării.
Articolul 10
(1) Membrii echipei de experţi evaluatori au la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a analiza documentele depuse de institutul naţional. Conducătorul echipei poate solicita institutului naţional evaluat date suplimentare, o singură dată.
(2) Institutul naţional are la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a pune la dispoziţia echipei de experţi evaluatori datele cerute.
Articolul 11
(1) După parcurgerea acestor etape, conducătorul echipei de evaluatori, de comun acord cu conducerea institutului naţional, stabileşte data şi detaliile de organizare a vizitei de prezentare şi discutare a raportului de autoevaluare şi a planului strategic de dezvoltare, la sediul institutului naţional evaluat.
(2) Durata evaluării la sediul institutului naţional este de o zi.
(3) La vizită participă echipa de experţi evaluatori, conducerea administrativă, ştiinţifică şi economică a unităţii, conducătorii filialelor şi/sau sucursalelor, conducătorii compartimentelor şi laboratoarelor din institutul naţional şi conducătorii echipelor de cercetare pe domeniile tematice specifice.
(4) În cazul prezenţei în echipă a unui evaluator străin, documentaţia se realizează şi în limba engleză, iar prezentările în cadrul vizitei se vor face în limba engleză.
(5) Prezenţa tuturor membrilor echipei de experţi evaluatori este obligatorie pe durata întregii activităţi de evaluare la sediul institutului naţional.
(6) La vizită participă, în calitate de observator, un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
Articolul 12
(1) Evaluarea se realizează în baza unui standard de performanţă.
(2) La stabilirea standardului de performanţă se au în vedere criterii de evaluare care includ aspecte privind capacitatea şi performanţa în plan ştiinţific şi/sau tehnic, realizările în planul inovării şi transferului tehnologic.
(3) Criteriile de evaluare sunt:a)C1 - management instituţional; b)C2 - capacitate instituţională; c)C3 - performanţă instituţională; d)C4 - resursa umană; e)C5 - performanţă economico-financiară; f)C6 - planul strategic de dezvoltare pentru următorii 5 ani.
(4) Indicatorii de performanţă asociaţi criteriilor de evaluare sunt după cum urmează:a)pentru criteriul C1: iC1.1 - structura de conducere; iC1.2 - gradul de realizare a obiectivelor din planul strategic de dezvoltare pentru perioada anterioară de acreditare - plan de dezvoltare instituţională; iC1.3 - regulamente, norme, proceduri implementate la nivelul institutului naţional; iC1.4 - implementarea sistemului de management al calităţii; iC1.5 - implementarea sistemului de management al inovării; b)pentru criteriul C2: iC2.1 - infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare - apartenenţa la reţele europene şi paneuropene; iC2.2 - echipamente de cercetare-dezvoltare-inovare relevante; iC2.3 - laboratoare de încercări acreditate/neacreditate; iC2.4 - instalaţii experimentale/ instalaţii-pilot/microproducţie/prototipuri; iC2.5 - instalaţii şi obiective speciale de interes naţional; c)pentru criteriul C3: iC3.1 - productivitatea tehnico-ştiinţifică - rezultate ale activităţii de cercetare-dezvoltare- inovare: produse noi/modernizate, tehnologii noi/modernizate, studii prospective şi tehnologice, soiuri protejate prin drepturi de proprietate intelectuală; iC3.2 - gradul de valorificare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare, realizări în planul inovării şi transferului tehnologic; iC3.3 - vizibilitatea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare: participarea la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice, târguri şi expoziţii, membri în asociaţii şi reţele profesionale, membri în colectivele de redacţie; d)pentru criteriul C4: iC4.1 - structura resursei umane - total personal şi personal de cercetare-dezvoltare; iC4.2 - ponderea CSI şi CSII, respectiv IDTI şi IDTII în total personal de cercetare-dezvoltare; iC4.3 - ponderea doctorilor în total personal de cercetare-dezvoltare; iC4.4 - ponderea personalului de cercetare-dezvoltare implicat în programe şi stagii de pregătire. e)pentru criteriul C5: iC5.1 - patrimoniul, activele imobilizante, circulante totale şi capitaluri proprii; iC5.2 - venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare pe diferite surse de finanţare; iC5.3 - venituri realizate din activităţi economice; iC5.4 - cheltuieli şi datorii; f)pentru criteriul C6: iC6.1 - calitatea planului strategic de dezvoltare pentru următorii 5 ani; iC6.2 - fezabilitatea planului strategic de dezvoltare.
Articolul 13
(1) Fiecărui criteriu de evaluare îi este asociat un punctaj.
(2) Punctajul maximum este de 100 de puncte, repartizat pe criterii de evaluare, după cum urmează:a)pentru C1 se acordă un punctaj maxim de 10 puncte; b)pentru C2 se acordă un punctaj maxim de 20 puncte; c)pentru C3 se acordă un punctaj maxim de 30 puncte; d)pentru C4 se acordă un punctaj maxim de 20 puncte; e)pentru C5 se acordă un punctaj maxim de 10 puncte; f)pentru C6 se acordă un punctaj maxim de 10 puncte.
(3) Sunt acreditate institutele naţionale care au acumulat un standard de performanţă de cel puţin 70 puncte.
(4) Punctajul acordat pentru fiecare criteriu se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare expert evaluator.
(5) În situaţia în care există o diferenţă mai mare de 5 puncte pentru fiecare criteriu, punctajul pe criteriu se stabileşte prin consens.
Articolul 14Perioada pentru care se acordă acreditarea variază în funcţie de standardul de performanţă obţinut, astfel: a)5 ani pentru institutele naţionale care au obţinut un standard de performanţă mai mare sau egal cu 95 şi 100 de puncte; b)4 ani pentru institutele naţionale care au obţinut un standard de performanţă mai mare sau egal cu 85 şi mai mic decât 95 de puncte; c)3 ani pentru institutele naţionale care au obţinut un standard de performanţă mai mare sau egal cu 70 şi mai mic decât 85 de puncte. Articolul 15
(1) Echipa de experţi evaluatori elaborează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data vizitei, raportul de evaluare, conform structurii-cadru prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, şi îl transmite autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru a fi prezentat Colegiului consultativ.
(2) Raportul de evaluare este elaborat în coordonarea conducătorului echipei de experţi evaluatori şi se semnează de toţi membrii echipei de experţi evaluatori.
(3) Raportul de evaluare va prezenta şi comentarii de justificare a punctajelor şi propunerilor făcute, precum şi concluzii şi recomandări.
(4) Colegiul consultativ aprobă sau respinge motivat raportul final de evaluare. În cazul respingerii raportului final de evaluare de către Colegiului consultativ, procesul de evaluare se reia cu o nouă echipă de experţi evaluatori.
(5) Raportul de evaluare aprobat de către Colegiul consultativ se publică pe site-ul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării şi, pe baza acestuia, Colegiul consultativ propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare emiterea actului administrativ privind acreditarea sau neacordarea acreditării.
Articolul 16În aplicarea prezentelor norme metodologice, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate elabora instrucţiuni de aplicare aprobate prin act administrativ al conducătorului acesteia. Articolul 17Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1la normele metodologice RAPORT DE AUTOEVALUARE ŞI PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE Structura-cadru -A. Raportul de autoevaluare al institutului naţional pentru ultimii 5 ani sau de la data ultimei evaluări 1. Datele de identificare ale institutului naţional 1.1. Denumirea institutului naţional 1.2. Actul de înfiinţare, cu modificările ulterioare 1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori 1.4. Adresa 1.5. Telefon, fax, pagina web, e-mail 2. Scurtă prezentare a institutului naţional 2.1. Istoric 2.2. Structura organizatorică - organigrama, filiale1, sucursale2, puncte de lucru, instalaţii şi obiective speciale de interes naţional - IOSIN3 2.3. Domeniul de specialitate al institutului naţional, conform clasificărilor CAEN 2.4. Direcţii de cercetare-dezvoltare/obiective de cercetare/priorităţi de cercetare: a)direcţii principale de cercetare-dezvoltare; b)direcţii secundare de cercetare; c)servicii/microproducţie.2.5. Modificări strategice în organizarea şi funcţionarea institutului naţional4 3. Management instituţional 3.1. Structura de conducere a institutului naţional: a)Consiliul de administraţie; b)directorul general; c)Consiliul ştiinţific; d)Comitetul director.3.2. Prezentarea obiectivelor din planul strategic de dezvoltare pentru perioada anterioară de acreditare şi gradul de realizare a acestora 3.3. Regulamente, norme, proceduri implementate la nivelul institutului naţional 3.4. Sistemul de management al calităţii 3.5. Sistemul de management al inovării 1 Subunitate cu personalitate juridică. 2 Subunitate fără personalitate juridică. 3 Se vor menţiona instalaţiile şi obiectivele de interes naţional, după caz. 4 De exemplu, fuziuni, divizări, transformări etc. 4. Capacitate instituţională - facilităţi de cercetare-dezvoltare 4.1. Infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare - apartenenţă la reţele europene şi paneuropene, cum ar fi ESFRI, ERIC/CERIC, ROAD MAP etc. 4.2. Echipamente de cercetare-dezvoltare-inovare relevante 4.3. Laboratoare de încercări acreditate/neacreditate 4.4. Instalaţii experimentale/instalaţii-pilot/microproducţie/prototipuri 4.5. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional - IOSIN.

Facilităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare ale institutului naţional se fundamentează din punctul de vedere al modului în care infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare este adecvată la specificul domeniului tehnico-ştiinţific al institutului naţional.

5. Performanţă instituţională 5.1. Productivitatea tehnico-ştiinţifică - rezultate ale activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare: articole, produse noi/modernizate, tehnologii noi/modernizate, studii prospective şi tehnologice, soiuri de plante etc. protejate prin drepturi de proprietate intelectuală 5.2. Realizări în planul inovării şi transferului tehnologic - prezentarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare valorificate şi gradul de valorificare a acestora 5.3. Vizibilitatea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare.

Pentru punctele 5.1 şi 5.2 se prezintă analiza rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare prin raportare la personalul de cercetare-dezvoltare, precum şi la veniturile obţinute din activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare. Se anexează listă cu rezultatele cdi cu informaţii privind publicaţiile, autorii, beneficiari, contract etc.

6. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare 6.1. Total personal, din care5 personal de cercetare-dezvoltare cu studii superioare şi gradul de ocupare a posturilor 6.2. Personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare 6.3. Pondere personal: total şi pe grade profesionale CSI, CSII, respectiv IDTI şi IDT II în total personal de cercetare-dezvoltare, din care număr conducători de doctorat 6.4. Numărul de doctori şi ponderea în personalul de cercetare-dezvoltare 6.5. Personal de cercetare-dezvoltare implicat în programe şi stagii de pregătire şi pondere în personal de cercetare-dezvoltare 7. Performanţă6 economico-financiară a institutului naţional 7.1. Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie, din care: a)active imobilizate: imobilizări corporale şi necorporale; b)active totale; c)active circulante; d)capitaluri proprii;7.2. Venituri totale, din care: a)venituri realizate prin contracte7 de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice, repartizat pe surse naţionale şi internaţionale; b)venituri realizate prin contracte7 de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri private, cu precizarea surselor; c)venituri realizate din activităţi economice: servicii, microproducţie, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală7; d)subvenţii/transferuri8.7.3. Cheltuieli totale, din care: a)cheltuieli cu personalul/ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli/salariul mediu pentru personalul de cercetare; b)cheltuieli cu utilităţile/ponderea cheltuielilor cu utilităţile în total cheltuieli; c)alte cheltuieli.7.4. Situaţia arieratelor9 - datorii totale, datorii istorice şi datorii curente

Se descriu pe scurt politicile economice şi sociale implementate - costuri/efecte.

5 Se prezintă defalcat pe grade profesionale (de exemplu, CSI, CSII, CSIII, CS, ASC, IDTI, IDTII, IDTII, IDT) şi pe categorii de vârstă (de exemplu, între 20-35 de ani, între 36-45 de ani, între 46-55 de ani, între 56-65 de ani şi peste 65 de ani). 6 Detaliere pentru principalii indicatori economici-financiari (venituri totale, cheltuieli totale etc.) 7 Se anexează lista contractelor (părţile contractante, valoarea contractului, obiectul contactului etc.) 8 Total, din care de exploatare şi de investiţii. 9 Total şi detaliere pentru bugetul consolidat al statului şi alţi creditori. B. Planul strategic de dezvoltare pentru următorii 5 ani Capitolul I - Cadrul general de dezvoltare strategică 1. Domeniul de cercetare 2. Integrarea direcţiilor de cercetare specifice institutului naţional în spaţiul naţional şi european de cercetare-dezvoltare şi inovare 3. Caracteristici ale mediului socioeconomic. Capitolul II - Analiza SWOT ştiinţifică şi financiară Capitolul III - Obiective şi direcţii strategice de dezvoltare Capitolul IV - Strategia de resurse umane Capitolul V - Mecanisme de stimulare a apariţiei de noi subiecte şi teme de cercetare Capitolul VI - Infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare. Facilităţi de cercetare. Strategia şi planul de investiţii Capitolul VII - Susţinerea inovării şi transferului tehnologic. Grupul de potenţiali utilizatori/beneficiari şi tendinţele de evoluţie a configuraţiei şi structurii acestuia Capitolul VIII - Definirea identităţii ştiinţifice şi tehnologice la nivel naţional şi internaţional. Promovare şi vizibilitate Capitolul IX - Plan de măsuri. Planificare operaţională. ANEXA Nr. 2la normele metodologice RAPORT DE EVALUARE Structura-cadru -

I Denumirea institutului naţional
II Perioada evaluată
III Data vizitei
IV Componenţa echipei de experţi evaluatori
1. Date evaluator 1- conducătorul echipei
a Numele şi prenumele
b Afilierea
2. Date evaluator 2
a Numele şi prenumele
b Afilierea
3. Date evaluator 3
a Numele şi prenumele
b Afilierea
V Criterii de evaluare Punctaj maximum Punctaj acordat Comentarii
1. C1 - management instituţional, din care: 10
iC1.1 structura de conducere 2
iC1.2 gradul de realizare a obiectivelor din planul strategic de dezvoltare pentru perioada anterioară de acreditare - plan de dezvoltare instituţională 2
iC1.3 regulamente, norme, proceduri implementate la nivelul institutului naţional 2
iC1.4 implementarea sistemului de management al calităţii 2
iC1.5 implementarea sistemului de management al inovării 2
2. C2 - capacitate instituţională, din care: 20
iC2.1 infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare - apartenenţa la reţele europene şi paneuropene 3
iC2.2 echipamente de cercetare-dezvoltare-inovare relevante 10
iC2.3 laboratoare de încercări acreditate/neacreditate 3
iC2.4 instalaţii experimentale/instalaţii-pilot/ microproducţie/prototipuri 2
iC2.5 instalaţii şi obiective speciale de interes naţional 2
3. C3 - performanţă instituţională, din care: 30
iC3.1 productivitatea tehnico-ştiinţifică - rezultate ale activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare: produse noi/modernizate, tehnologii noi/modernizate, studii prospective şi tehnologice, soiuri protejate prin drepturi de proprietate intelectuală 15
iC3.2 gradul de valorificare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare, realizări în planul inovării şi transferului tehnologic 10
iC3.3 vizibilitatea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare: participarea la târguri şi expoziţii, membru în asociaţii şi reţele profesionale, membri în colectivele de redacţii 5
NOTĂ: Pentru indicatorii criteriului C3, i.C3.1 şi i.C3.2, punctajul se va acorda având în vedere raportarea rezultatelor cercetării-dezvoltării-inovării la personalul de cercetare-dezvoltare, precum şi la veniturile obţinute din activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare.
4. C4 - resursa umană, din care: 20
iC4.1 structura resursei umane - total personal şi personal de cercetare-dezvoltare 3
iC4.2 ponderea CSI şi CSII, respectiv IDTI şi IDTII în total personal de cercetare-dezvoltare 10
iC4.3 ponderea doctorilor în total personal de cercetare-dezvoltare 3
iC4.4 ponderea personalului de cercetare-dezvoltare implicat în programe şi stagii de pregătire 4
5. C5 - performanţă economico-financiară, din care: 10
iC5.1 patrimoniul, activele imobilizante, circulante totale şi capitaluri proprii 3
iC5.2 venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare pe diferite surse de finanţare 3
iC5.3 venituri realizate din activităţi economice 2
iC5.4 cheltuieli şi datorii 2
6. C6 - planul strategic de dezvoltare, din care: 10
iC6.1 calitatea planului strategic de dezvoltare 5
iC6.2 fezabilitatea planului strategic de dezvoltare 5
VI Standardul de performanţă 100
VII Consideraţii de ansamblu, observaţii, concluzii (analiză detaliată asupra direcţiilor de dezvoltare ale institutului naţional şi se vor furniza informaţii privind modalitatea de susţinere administrativă şi financiară care să conducă la excelenţă în domeniul de activitate al institutului naţional.)
VIII Recomandări privind planul strategic de dezvoltare (alinierea activităţilor desfăşurate la nivelul institutului naţional la principiile şi practicile europene şi internaţionale)

Nr. crt. Numele şi prenumele Semnătura
Echipa de experţi evaluatori:
1. Expert evaluator 1
2. Expert evaluator 2
3. Expert evaluator 3
Observator:
1. Reprezentantul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 477/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 477 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu