Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.454 din 28.05.2014

privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 05 iunie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Dan-Coman Şova Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul pentru societatea informaţională, Alexandru-Răzvan Cotovelea
ANEXĂACTUL ADIŢIONAL Nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Părţile contractante Prezentul act adiţional la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. pentru perioada 2012-2015, denumit în continuare Contract de activitate a C.F.R. - S.A., se încheie între Ministerul Transporturilor, în numele statului, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., administratorul infrastructurii feroviare publice din România, denumită în continuare C.F.R. - S.A., în concordanţă cu prevederile art. 37 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare. Articolul 2Obiectul şi durata actului adiţional la Contractul de activitate a C.F.R. - S.A. Prezentul act adiţional la Contractul de activitate a C.F.R. - S.A. se încheie pentru anul 2014. Capitolul IIObligaţiile specifice ale părţilor pe anul 2014 Articolul 3Obligaţii specifice ale C.F.R. - S.A. pe anul 2014(1) În conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, conform legii, C.F.R. - S.A. va asigura desfăşurarea traficului feroviar în condiţii de siguranţă.(2) C.F.R. - S.A. va executa lucrări în conformitate cu programele de investiţii, de reabilitare şi reparaţii, în limita alocaţiilor bugetare acordate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor.(3) C.F.R. - S.A., prin programul de întreţinere, reparaţii şi modernizări în anul 2014, va diminua numărul de zone şi numărul de kilometri cu restricţii de viteză, precum şi de puncte periculoase de pe infrastructura feroviară publică şi va contribui la creşterea vitezei existente, în limita alocaţiilor bugetare alocate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor.(4) Prin aplicarea programelor de menţinere şi/sau creştere a parametrilor tehnici şi de exploatare optimă a infrastructurii feroviare, C.F.R. - S.A. va acţiona în sensul cointeresării operatorilor feroviari de creşterea cerinţelor pieţei de transport feroviar prin:a)eficientizarea transportului feroviar prin aplicarea unei tarifări, tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice şi alte servicii, echitabile şi stimulatoare; b)abordarea unor soluţii tehnice în transportul feroviar compatibile/corelate cu cele din Uniunea Europeană, corespunzătoare programelor prioritare aprobate pentru anul 2014, prin acte adiţionale. (5) C.F.R. - S.A. va raporta trimestrial Ministerului Transporturilor gradul de îndeplinire a programului de investiţii, reabilitare şi reparaţii, precum şi gradul de îndeplinire a programului de întreţinere, reparaţii şi modernizări, în conformitate cu fondurile primite cu această destinaţie de la bugetul de stat.(6) C.F.R. - S.A. va urmări, va certifica şi va transmite spre avizare lunar Ministerului Transporturilor modul de îndeplinire de către operatorii de transport feroviar de călători a pachetului minim social care face obiectul contractelor de servicii publice. Articolul 4Obligaţii specifice ale Ministerului Transporturilor pe anul 2014(1) Ministerul Transporturilor va susţine includerea în bugetul său, în fiecare an, a sumelor necesare pentru execuţia reparaţiilor infrastructurii feroviare publice şi pentru stoparea degradării tehnice a acesteia.(2) Ministerul Transporturilor va susţine, în fiecare an, continuarea investiţiilor la infrastructura feroviară publică, inclusiv a celor aflate în curs de realizare, acordându-se prioritate modernizării traseelor coridoarelor europene de transport feroviar, prin includerea în bugetul său a sumelor necesare finanţării acestora.(3) Ministerul Transporturilor va acorda stimulente administratorului infrastructurii feroviare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea reducerii costurilor unitare, îmbunătăţirea indicatorilor privind performanţele activităţii şi reducerea valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare. Capitolul IIICondiţiile specifice de funcţionare a infrastructurii feroviare pe anul 2014 Articolul 5Parametrii de performanţă ai infrastructurii feroviare publice pe anul 2014(1) Principalele lucrări de reparaţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2014, necesare pentru menţinerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectaţi şi în concordanţă cu normativele privind uzura elementelor componente ale infrastructurii feroviare publice şi intensitatea traficului feroviar, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2014 sunt prevăzuţi în anexa nr. 2.(3) Pe perioada de valabilitate a prezentului act adiţional, C.F.R. - S.A. va asigura alocarea capacităţilor de infrastructură în limita capacităţilor de circulaţie existente pe infrastructura feroviară publică pentru transportul feroviar de călători şi marfă la nivelul cerinţelor pieţei de transport.(4) Prin programul pe anul 2014, de întreţinere şi reparaţii curente, C.F.R. - S.A. va menţine infrastructura feroviară de pe traseele coridoarelor europene la parametrii realizaţi prin modernizare.(5) Pentru realizarea prevederilor alin. (4), C.F.R. - S.A. va aplica numai proceduri de întreţinere care să menţină linia la nivelul parametrilor proiectaţi şi realizaţi prin modernizarea liniei.(6) C.F.R. - S.A. va derula, în limita resurselor financiare alocate, programe de reabilitare şi modernizare a Coridorului IV în anul 2014, prin care viteza maximă pe calea ferată aflată pe traseul coridoarelor transeuropene să ajungă la 160 km/h pentru trenurile de călători şi la 120 km/h pentru trenurile de marfă.(7) Valoarea totală a stimulentelor ce poate fi acordată administratorului infrastructurii feroviare pentru reducerea costurilor unitare, îmbunătăţirii indicatorilor privind performanţele activităţii şi reducerii valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare reprezintă suma economisită prin reducerea costurilor unitare aferente pct. 1.2 lit. A1-A5 şi lit. B1-B3 din anexa nr. 1 la prezentul act adiţional. Acordarea stimulentelor este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următorilor indicatori:a)pentru creşterea cu 2% a valorii indicatorilor prevăzuţi la pct. 4.1 lit. b) şi pct. 4.3 din anexa nr. 2 la prezentul act adiţional; b)pentru reducerea cu 2% a valorii indicatorilor prevăzuţi la pct. 4.2 lit. a) şi lit. b) din anexa nr. 2 la prezentul act adiţional; c)pentru reducerea cu 2% a valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, atât pentru traficul de marfă, cât şi pentru cel de călători. Articolul 6Fonduri alocate pentru funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2014(1) Ministerul Transporturilor va aloca prin bugetul său anual, în limita sumelor aprobate în bugetul său cu această destinaţie, pe perioada valabilităţii Contractului de activitate a C.F.R. - S.A., sumele de la bugetul de stat şi din credite externe necesare pentru asigurarea reparaţiilor infrastructurii feroviare publice şi pentru stoparea degradării tehnice a acesteia, care, pentru anul 2014, sunt prevăzute la pct. 1.2 lit. A din anexa nr. 1.(2) C.F.R. - S.A. îşi va asigura, conform prevederilor art. 22 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, venituri proprii care să acopere costul lucrărilor de reparaţii la infrastructura feroviară privată, cu precădere la elementele infrastructurii feroviare private care concură la siguranţa circulaţiei trenurilor, care, pentru anul 2014, sunt prevăzute la pct. 1.2 lit. B din anexa nr. 1. Capitolul IVProgramele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2014 Articolul 7Corelarea programelor prioritare pe anul 2014 Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european, republicată, şi în concordanţă cu prevederile privind domeniul feroviar din Programul de guvernare 2013-2016. Articolul 8Lista programelor prioritare pe anul 2014(1) Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2014 sunt prevăzute în tabelul nr. 1.Tabelul nr. 1

Nr. crt. Denumirea programului prioritar
1. Programul de modernizare şi reabilitare a liniilor de cale ferată
2. Programul de modernizare a staţiilor de cale ferată
3. Programul de creştere a siguranţei în transportul pe calea ferată şi îmbunătăţirea conducerii traficului
4. Programul pentru electrificarea liniilor de cale ferată şi îmbunătăţirea cadrului de furnizare şi gestiune a energiei electrice
5. Programul de modernizare şi dezvoltare a informaticii feroviare
6. Programul de promovare a transportului intermodal
7. Programul de creştere a calităţii serviciilor de transport pe calea ferată şi a serviciilor conexe şi de asigurare a protecţiei mediului înconjurător
8. Programe pentru îmbunătăţirea activităţii de mentenanţă şi de reabilitare a elementelor infrastructurii feroviare pentru aducerea stării tehnice a acestora la parametri operaţionali şi de siguranţă conform normelor UE de transport feroviar
9. Programul de realizare linii noi
10. Programul de asistenţă tehnică pentru promovarea, pregătirea şi execuţia lucrărilor de reabilitare, modernizare şi mentenanţă ale infrastructurii feroviare
11. Programul de modernizare a sistemului financiar-contabil

(2) Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale C.F.R. - S.A. pentru anul 2014, care în prezent sunt în stadiul de execuţie şi de pregătire/propunere, este prevăzută la pct. 3.1.1 din anexa nr. 3.(3) Lista proiectelor şi obiectivelor de investiţii ale C.F.R. - S.A. şi repartizarea creditelor bugetare aprobate înscrise în proiectul de buget al Ministerului Transporturilor pe anul 2014 sunt prevăzute la pct. 3.1 din anexa nr. 3.(4) Situaţia contractelor de finanţare şi a cererilor de finanţare depuse, aferente Programului operaţional sectorial Transporturi 2007-2013, denumit în continuare POS-T 2007-2013, şi alocaţiile prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2014 sunt prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 3. Capitolul VTariful de utilizare a infrastructurii feroviare pentru traficul feroviar intern Articolul 9Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare(1) Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, se aplică pentru accesul pe infrastructura feroviară publică conform art. 12 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) C.F.R. - S.A. stabileşte TUI conform metodologiei de tarifare a infrastructurii feroviare, aplicând valorile elementelor tarifare de bază pentru calculul TUI care sunt prezentate în documentul de referinţă al reţelei CFR, prevăzut la
art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Metodologia de tarifare a infrastructurii feroviare este prevăzută în anexa nr. 4.(4) Lista cu încadrarea secţiilor de circulaţie încadrate pe clase de linii este prevăzută în anexa nr. 5.(5) În cazul închiderilor de linii care implică întreruperea traficului sau în cazul secţiunilor de infrastructură cu capacitate saturată, la solicitarea operatorilor de transport feroviar, C.F.R. - S.A. pune la dispoziţia acestora rute alternative de circulaţie fără aplicarea TUI suplimentar faţă de ruta de referinţă.(6) În scopul atragerii de trafic feroviar de tranzit sau de trafic combinat (tip RO-LA sau transcontainere) şi al administrării infrastructurii feroviare pe principii comerciale, C.F.R. - S.A. poate aplica valori reduse ale TUI, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10Aplicarea tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare publice(1) Tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare sunt nediscriminatorii pentru toţi operatorii de transport feroviar.(2) Se interzice C.F.R. - S.A. să presteze servicii în pierdere, practicând tarife necomerciale care să conducă la eforturi financiare suplimentare ale statului în susţinerea bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia.(3) Plăţile operatorilor feroviari către C.F.R. - S.A. se vor efectua conform contractelor de acces pe infrastructura feroviară. Pentru întârzieri la plata TUI, C.F.R. - S.A. poate proceda la suspendarea temporară a accesului operatorului în cauză la infrastructura feroviară, conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(4) Contractele de acces pe infrastructura feroviară vor conţine clauze penalizatoare privind producerea de întârzieri în circulaţia trenurilor, precum şi referitor la nerespectarea altor angajamente contractuale de către părţile contractante. Capitolul VIAlte dispoziţii Articolul 11Tarife pentru activităţi conexe(1) Lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de C.F.R. - S.A. de la operatorii de transport feroviar sau de la alţi operatori economici pentru activităţile conexe activităţii de transport feroviar este prevăzută în anexa nr. 6 la prezentul act adiţional.(2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se aprobă conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii. Articolul 12Pachetul minim social (1) Lista completă a trenurilor de călători care reprezintă pachetul minim social pe anul 2014 care face obiectul contractelor de servicii publice este prevăzută la pct. 7.1 din anexa nr. 7.(2) În scopul adaptării la cerinţele concrete de piaţă ale serviciului public social de transport feroviar de călători, operatorii de transport feroviar pot face modificări în lista prevăzută la alin. (1), cu respectarea instrucţiunilor feroviare referitoare la introducerea sau scoaterea unui tren în/din circulaţie cu avizul C.F.R. - S.A. şi cu acordul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) În cazul închirierii, în condiţiile legii, a secţiilor feroviare neinteroperabile de circulaţie, pachetul minim social aferent acestor secţii, precum şi numărul de călători-km aferenţi vor fi preluate de operatorul de transport feroviar implicat, cu plata corespunzătoare a compensaţiei de la bugetul de stat, conform prevederilor legale în vigoare şi cu modificarea în mod corespunzător a contractelor de servicii publice a operatorilor de transport feroviar implicaţi.(4) Lista completă a trenurilor de călători care reprezintă pachetul minim social pe anul 2014, dar pe care, la data intrării în vigoare a prezentului act adiţional, nu circulă trenuri de călători, este prezentată la pct. 7.2 din anexa nr. 7. Articolul 13Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate, valabile şi executabile conform înţelesului lor iniţial, stabilit de către părţi. Articolul 14Alte prevederi Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul act adiţional. Ministrul transporturilor, Dan-Coman Şova Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. Alexandru Macarie Moldovan, director general ANEXA Nr. 1la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 (Anexa nr. 1 la Contractul de activitate pentru perioada 2012-2015 al C.F.R. - S.A.) 1. Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică pe anul 2014 1.1. Alocaţiile pentru lucrările de reparaţii la infrastructura feroviară publică în anul 2014 conform limitelor strategiei fiscal bugetare: 1.1.1. De la bugetul de stat, ca „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor - Reparaţii capitale“:

Nr. crt. U.M. TOTAL Din care
Credit extern Buget de stat/ Componenta locală
0 1 2 3 = 4 + 5 4 5
1 Alocaţie 2014 mii lei cu TVA 13.667 - 13.667

1.1.1.1. De la bugetul de stat, ca „Alte cheltuieli asimilate la Reparaţii curente“ prevăzute în Proiectul de buget al Ministerului Transporturilor:

Nr. crt. U.M. TOTAL Din care
Credit extern Buget de stat/ Componenta locală
0 1 2 3 = 4 + 5 4 5
1 Alocaţie 2014 mii lei cu TVA 150.000 - 150.000

1.1.2. Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică finanţate de la bugetul de stat în anul 2014:

Nr. crt. Obiectivul U.M. Fizic Valoric (mii lei cu TVA)
0 1 2 3 4
1 Linii km 2 2.257
2 Poduri/Podeţe/Viaducte m.l. 35 5.695
3 Terasamente zone 3 292
4 Tuneluri m.l. 10 800
5 Instalaţii buc. 2 103
6 Alte reparaţii capitale construcţii-montaj (peroane, treceri la nivel şi manipulări materiale) - - 4.207
7 Proiectare lucrări (expertize, documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiecte tehnice) - - 313
TOTAL - - 13.667

1.1.3. Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică finanţate de la bugetul de stat în anul 2014:

Nr. crt. Obiectivul U.M. Fizic Valoric (mii lei cu TVA)
0 1 2 3 4
1 Linii - lucrări - 0 106.425,69
2 Instalaţii SCB - - 43.574,31
TOTAL 150.000

1.2. Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară strict necesare în anul 2014:

Nr. crt. Obiectivul U.M. Cantitatea Valoric (mii lei cu TVA) Cost unitar (mii lei cu TVA)
TOTAL INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ - - 637.390
A. Reparaţii la infrastructura feroviară publică - total, din care: - 400.000
1 Linii km 125 248.000 1.984
2 Poduri m.l. 396 45.499 115
3 Terasamente km 4 16.328 4.082
4 Tuneluri m.l. 416 58.260 140
5 Instalaţii buc. 10 15.705 1.571
6 Alte reparaţii capitale construcţii-montaj (peroane, treceri la nivel şi manipulări materiale) - - 14.888
7 Proiectare lucrări (expertize, documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiecte tehnice) - - 500
B. Reparaţii la infrastructura feroviară privată - total, din care: - - 237.390
1 Clădiri buc. 59 43.402 736
2 Maşini grele de cale (conform restantelor la RK) buc. 209 188.100 900
3 Linii ce deservesc U.M. km 12,804 5.888 460

1.3. Reducerea restricţiilor de viteză şi a punctelor periculoase şi creşterea vitezelor Ve şi Vpi în funcţie de lucrările ce se execută din fondurile alocate anual infrastructurii feroviare publice 1. În prezent, raportul dintre viteza existentă (Ve) şi viteza proiectată iniţial (Vpi) este: Ve/Vpi = 0,799 , unde: Ve = viteza asigurată (existentă) = definită ca viteza maximă de circulaţie actuală (afectată de restricţii de viteză);

Vpi = viteza proiectată iniţial (maximă de circulaţie) = definită ca viteza maximă admisă de linie (afectată de limitări de viteză constructive).Pentru menţinerea raportului Ve/Vpi la acest nivel este necesară alocarea resursei financiare x, compusă din : x1 = întreţinere linii ........ ................ ................ ................ .......... 706.813.583 lei x2 = întreţinere instalaţii ........ ................ ................ ........ .......... 225.000.000 lei x3 = reparaţii capitale linii, poduri, instalaţii etc. ........ ........ ........ 400.000.000 lei TOTAL x = x1 + x2 + x3 = ......... 1.331.813.583 lei 2. Pentru ameliorarea raportului Ve/Vpi la valoarea 1,0 este necesară alocarea resursei financiare (x + y). Resursa y, pentru ridicarea restricţiilor de viteză şi eliminarea punctelor periculoase, este compusă din: y1 = alte cheltuieli de investiţii - reparaţii capitale la infrastructura feroviară publică pentru recuperarea restanţelor la 1.000 km linii directe şi curente la un preţ mediu unitar de 4.998 mii lei conform standardelor de cost ........ ........ ............ 4.998.000.000 lei y2 = refacere linii şi instalaţii afectate de calamitaţi (BDCE) ........ ................ ................ ................ ................ ........... 0 lei y3 = reabilitare poduri şi tuneluri ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 721.927.601 lei TOTAL y = y1 + y2 + y2 = ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............. 5.719.927.601 lei 3. Pentru creşterea raportului: Ve/Vpi la valoarea 1,0 este necesară alocarea resursei financiare (x + y + z), în care z este compus din:

fonduri pentru modernizări prin investiţii pentru V = 160 km/h: ........ ........ ............. 9.812.736.555 lei ANEXA Nr. 2la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 (Anexa nr. 2 la Contractul de activitate pentru perioada 2012-2015 al C.F.R. - S.A.) Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2014

Indicator U.M. Prevederi 2014
1.0. Infrastructura feroviară
Reţea (lungimea reţelei) km x linii 10.637
Lungimea desfăşurată a liniilor km x linii 20.077,34
Staţii şi halte de mişcare număr 926
2.0. Personal
Total personal număr 22.900
3.0. Tren-km
3.1. Călători mil. tren x km 55,21*)
3.2. Marfă mil. tren x km 23,23
Total mil. tren x km 78,44
4.0. Indicatori privind performanţele activităţii
4.1. Viteza medie de circulaţie pe reţeaua feroviară
a) proiectată iniţial km/h 82,70
b) asigurată km/h 69,10
4.2. Regularitatea
a) marfă minute întârziere 100 tren x km 1,6**)
b) călători minute întârziere 100 tren x km 1,9**)
4.3. Productivitatea tren convenţional x km/salariat 4150

*) Acest parametru poate fi influenţat de pachetul minim social aprobat. **) Acest parametru poate fi influenţat de consecinţele perturbărilor datorate calamităţilor naturale şi a lucrărilor ce se execută pentru reabilitarea Coridorului IV paneuropean. ANEXA Nr. 3la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 (Anexa nr. 3 la Contractul de activitate pentru perioada 2012-2015 al C.F.R - S.A.) 3.1. Lista privind creditele bugetare în perioada 2012-2015 pentru proiectele şi obiectivele de investiţii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. mii lei -

Nr. crt. Denumire indicator Program 2014, aprobat conform Legii nr. 356/2013 Limite 2015
0 1 2 3
TOTAL CHELTUIELI (I + II) 2.517.723 2.867.295
I BUGET DE STAT 2.517.723 2.867.295
CHELTUIELI CURENTE 2.413.836 2.762.430
Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 0 0
- Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 0 0
- Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe 0 0
1 - Proiectul de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757) 0 0
Titlul III. DOBÂNZI 30.561 24.676
- Dobânzi aferente datoriei publice externe 30.561 24.676
- Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.561 24.676
1 - Reabilitare linie cale ferată Bucureşti-Constanţa (Împrumut JBIC ROM-P3/2001) 20.232 18.858
2 - Proiectul de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757) 825 710
3 - Proiecte de reabilitare cale ferată (Împrumut BIRD 3976/1993) 9.504 5.108
0 1 2 3
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 850.000 866.986
- Transferuri curente 850.000 866.986
- Întreţinerea infrastructurii feroviare 850.000 866.986
Titlul VII. ALTE TRANSFERURI 247.032 310.339
- Transferuri interne 247.032 310.339
- Programe cu finanţare rambursabilă 0 0
- Programe Phare şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 0 0
- Investiţii ale operatorilor economici cu capital de stat, din care: 27.684 97.292
A Obiective de investiţii în continuare 14.000 60.450
1 Electrificarea liniei de cale ferată Doaga-Tecuci-Barboşi, inclusiv Dispecerat pentru coordonarea activităţii de exploatare în Complexul C.F. Galaţi 6.000 10.000
2 Modernizarea staţiei CF Focşani la standarde europene 0 0
3 Linie nouă CF Vâlcele - Râmnicu Vâlcea 0 2.000
4 Reabilitare linie cale ferată Bucureşti-Constanţa 8.000 48.450
5 Reconstrucţie pod Gura Lotrului km 325 + 704, linia Piatra Olt - Podul Olt 0 0
C Alte cheltuieli de investiţii, din care: 13.684 36.842
b) Dotări independente 0 0
c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii 17 0
e) Consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor (reparaţii capitale) 13.667 36.842
- Cheltuieli neeligibile ISPA 69.348 60.000
1 - ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - „Reabilitarea secţiunii Băneasa - Feteşti, de pe linia CF Bucureşti - Constanţa“ 24.474 60.000
3 - ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - „Reabilitarea secţiunii Câmpina - Predeal de pe linia de CF Bucureşti - Braşov“ 14.533 0
4 - ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 - „Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor din sectorul feroviar finanţate din Fondul de Coeziune“ 30.145 0
5 - ISPA 2004/RO/16/P/PT/009 - „Construcţia infrastructurii feroviare şi rutiere de acces la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin“ 196 0
6 - ISPA 2005/RO/16/P/PT/002 - „Reconstrucţia infrastructurii feroviare afectate de inundaţiile din judeţele Vrancea, Bacău şi Giurgiu“ 0 0
- Reparaţii curente la infrastructura feroviară publică 150.000 153.047
Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.257.040 1.549.275
- Programe din FEDR 196.800 237.086
1 Proiectul 1475 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Constanţa 5.000 4.340
2 Proiectul 1604 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara 5.500 12.000
3 Proiectul 1477 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov 5.500 8.226
4 Proiectul 1478 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi 4.000 18.600
5 Proiectul 1479 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj 3.000 3.000
6 Proiectul 1480 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Galaţi 1.000 2.000
7 Proiectul 1481 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti 4.000 29.760
8 Proiectul 1482 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova 4.000 33.289
9 Proiectul 3129 - Redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Argeş, linia CF Bucureşti-Giurgiu, intre staţiile CF Vidra şi Grădiştea 1.000 2.261
10 Proiectul 1489 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din Romania - Staţiile CF Slatina, Râmnicu Vâlcea, Reşiţa Sud 17.000 17.000
0 1 2 3
11 Proiectul 1490 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile Bistriţa, Zalău 16.500 3.682
12 Proiectul 1491 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile CF Giurgiu Oraş, Slobozia Veche şi Călăraşi Sud 22.000 2.011
13 Proiectul 1492 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile CF Botoşani, Piatra-Neamţ, Vaslui şi Brăila 7.000 7.878
14 Proiectul 1493 - Modernizarea staţiilor de cale ferată Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş 14.500 3.042
15 Proiectul 1494 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din Romania - Staţia CF Piteşti 12.000 12.000
16 Proiectul 1495 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din Romania - Staţia CF Alexandria 0 0
17 Proiectul 1485 - Reabilitarea staţiilor CF Baia Mare şi Satu Mare 0 0
18 Proiectul 1486 - Reabilitarea staţiei CF Miercurea-Ciuc 0 0
19 Proiectul 1487 - Reabilitarea staţiei CF Târgu Jiu 0 0
20 Proiectul 1488 - Reabilitarea staţiei CF Târgovişte 0 0
21 Proiectul 1498 - Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată 14.500 14.500
22 Proiectul 1499 - Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Ilia-Lugoj 15.300 15.300
23 Proiectul 1501 - Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Siculeni-Adjud 20.000 20.000
24 Proiectul 1502 - Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse 15.000 15.000
25 Proiectul 4346 - Terminale intermodale: Centru intermodal regional de transport marfă în zona Iaşi 2.000 2.000
26 Proiectul 4509 - Centralizare electronică în staţia CF Videle 4.000 4.000
27 Proiect 5713 - Terminale intermodale: Centru intermodal regional de transport marfă 3.000 5.197
28 Proiect 5714 - Implementarea Sistemului informaţional geografic la nivelul CNCF „C.F.R.“ - S.A. 1.000 2.000
- Programe din FC 1.058.240 1.299.190
1 Proiectul 1506 - Proiect pilot operaţional pentru un sistem ETCS/ERTMS nivelul 2 38.754 9.152
2 Proiectul 1508 - Reabilitarea liniei de CF Frontieră-Curtici-Simeria parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul 1: Frontieră - Curtici-Arad - km 614 262.001 0
3 Proiectul 1509 - Reabilitarea liniei de CF Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Coşlariu-Simeria 250.000 78.117
4 Proiectul 1510 - Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Sighişoara-Coşlariu 382.731 99.057
5 Proiectul 1511 - Lucrări de reabilitare a podurilor de cale ferată peste Dunăre - km 152+149 şi km 165+817, linia CF Bucureşti-Constanţa - Sucursala Regională de Căi Ferate Constanţa 37.960 15.907
6 Proiectul 3168 - „Linie de cale ferată de mare viteză pe ruta Frontiera HU-RO - Bucureşti-Constanţa“ - studiu de prefezabilitate pentru analiza unor variante de traseu pe teritoriul României 3.000 7.350
7 Proiectul 4266 - „Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti-Constanţa, tronsonul Băneasa-Feteşti“ - Lucrări în staţia Feteşti 5.000 33.158
8 Proiectul 5113 - Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici-Simeria parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria 78.794 1.056.449
0 1 2 3
Alte facilităţi şi instrumente postaderare - Program TEN-T 2.000 12.999
1 Proiectul 3091 - „Studii pentru dezvoltarea Proiectului prioritar pentru infrastructura feroviară nr. 22“ - 2007 - EU-22070-S - în domeniul reţelelor transeuropene de transport (TEN-T), Activitatea 3 - Faza B2 (2011-2015) - Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad 2.000 12.999
Titlul: ALTE CHELTUIELI 9.978 11.154
Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviară 9.978 11.154
Titlul XI. CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 19.225 0
- intrări de credite 0 0
1 - Împrumut BEI 23.372 - Proiect de reabilitare Curtici-Simeria 0 0
2 - Împrumut BDCE - Proiect eliminarea efectelor inundaţiilor 0 0
3 - Împrumut DEXIA 51 MEUR - Proiect informatizare gări ALCATEL 0 0
- componenta locală 19.225 0
1 - Împrumut BEI 23.372 - Proiect de reabilitare Curtici-Simeria 10.700 0
2 - Împrumut BDCE - Proiect eliminarea efectelor inundaţiilor 0 0
3 - Împrumut DEXIA 51 MEUR - Proiect informatizare gări ALCATEL 8.525 0
OPERAŢIUNI FINANCIARE 103.887 104.865
Titlul XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE 103.887 104.865
- Rambursări de credite externe 103.887 104.865
- Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 103.887 104.865
1 - Proiecte de reabilitare cale ferată (Împrumut BIRD 3976/1993) 41.706 43.396
2 - Proiect de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757) 7.092 7.010
3 - Reabilitare linie cale ferată Bucureşti-Constanţa (Împrumut JBIC ROM-P3/2001) 55.089 54.459
II INTRĂRI CREDITE EXTERNE 0 0
Transport pe calea ferată 0 0
CHELTUIELI CURENTE 0 0
Titlul VII. ALTE TRANSFERURI 0 0
- Transferuri interne 0 0
- Programe cu finanţare rambursabilă 0 0
1 - Proiectul de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757) 0 0
ADMINISTRAŢIE CENTRALĂ 0 0
- Transferuri interne 0 0
- Programe cu finanţare rambursabilă 0 0
1 Program - Împrumut CSFB 60 MUSD, Proiect reabilitare a unor staţii CF importante din România 0 0

3.1.1. Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. pentru perioada 2012-2015, care în prezent sunt în stadiul de execuţie şi de pregătire/propunere: 1. Programul de modernizare şi reabilitare a liniilor de cale ferată

Modernizarea liniilor de cale ferată de pe reţeaua TEN-Ti. Modernizarea liniilor de cale ferată de pe Coridorul IV • Proiecte în stadiu de finalizare lucrări:

Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Băneasa-Feteşti

Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale ferată Câmpina-Predeal• Proiecte în stadiu de execuţie:

Reabilitarea liniei de cale ferată Coşlariu-Simeria

Reabilitarea liniei de cale ferată Sighişoara-Coşlariu

Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră-Curtici - km 614• Proiecte în stadiu de pregătire:

Modernizarea liniei de cale ferată Predeal-Braşov

Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara

Reabilitarea liniei de cale ferată km 614 - Gurasada

Reabilitarea liniei de cale ferată Gurasada-Simeria

Modernizarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat• Proiecte propuse:

Modernizarea liniei de cale ferată Craiova-Caransebeş

Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeş-Arad

Modernizarea liniilor de cale ferată de pe reţeaua naţională• Proiecte propuse: 1. Modernizarea reţelei de cale ferată în zona Bucureşti şi perspectiva de dezvoltare a reţelei existente pentru transportul de călători în zona metropolitană (centura Bucureşti) 2. Modernizarea liniei de cale ferată Alba Iulia (Coşlariu)-Dej-Suceava-Paşcani-Iaşi 3. Modernizarea şi electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea-Episcopia Bihor 4. Modernizarea şi electrificarea liniei de cale ferată Constanţa-Mangalia 2. Program de modernizare a staţiilor de cale ferată • Proiecte în stadiu de execuţie: Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - etapa a IV-a (15 staţii: Râmnicu Vâlcea, Slatina, Reşiţa Sud, Piatra-Neamţ, Sfântu Gheorghe, Piteşti, Târgu Mureş, Giurgiu, Bistriţa Nord, Botoşani, Brăila, Călăraşi Sud, Slobozia Veche, Vaslui, Zalău)• Proiecte propuse:

Modernizarea şi reabilitarea Complexului c. f. Bucureşti Nord cu transformarea zonelor adiacente în centru comercial (propus pentru finanţare PPP)

Modernizarea staţiilor de cale ferată - Timişoara

Reabilitarea unor staţii de cale ferată din România - etapa a III-a (5 staţii: Baia Mare, Satu Mare, Târgu Jiu, Miercurea-Ciuc, Târgovişte)

Continuarea modernizării staţiilor de cale ferată, a nodurilor feroviare, a platformelor şi peroanelor din staţii, conform standardelor europene

Continuarea programului de implementare a cerinţelor Schengen pentru controlul în punctele de trecere a frontierei terestre cu ţările non-UE3. Program de creşterea siguranţei în transportul pe calea ferată şi îmbunătăţirea conducerii traficului • Proiecte în stadiu de execuţie:

Introducerea sistemelor de centralizare electronică în staţia Feteşti

Instalarea sistemului ERTMS nivel 2 (Sistem european de management al traficului feroviar) - Proiect-pilot, pe tronsonul de cale ferată Ramificaţia Buciumeni - staţia CF Brazi (semnal intrare), cu dezvoltare ulterioară pe toată reţeaua• Proiecte în stadiu de pregătire/lansare: Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române - Modernizarea trecerilor la nivel - instalaţii automate SAT (112 locaţii)

Modernizarea instalaţiilor de centralizare (înlocuirea centralizării electromecanice cu centralizare electronică de linie) pe distanţele Ilia-Lugoj şi Siculeni-Adjud

Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române - Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi frânelor strânse (21 locaţii)

Introducerea sistemelor de centralizare electronică în staţii CF mari (etapa I - staţia Videle)

Centrul Naţional de Management al Traficului, inclusiv comanda centralizată a instalaţiilor de semnalizare şi energoalimentare, centrul de mentenanţă, introducere GSM-R şi migrare de la ETCS Nivel 1 la ETCS Nivel 2 - Etapa I Secţiunea Predeal-Bucureşti-Constanţa• Proiecte propuse:

Introducerea sistemelor de centralizare electronică în staţii CF mari (etapa I - staţia Brăila)

Dezvoltarea reţelei de transmisie de date GSM-R pentru sistemul ERTMS

Sporirea eficienţei economice prin introducerea de instalaţii de semnalizare a trecerilor la nivel, controlul liniilor dintre staţii cu numărătoare de osii, reîntregirea BLA pentru 18 distanţe de circulaţie.

Continuarea programului de eliminare graduală a trecerilor la nivel de tip SAT

Instalaţii CED cu costuri reduse şi controlul liniilor din staţie şi dintre staţii cu numărătoare de osii în 12 staţii - etapa I (înlocuirea instalaţiilor CEM pe liniile interoperabile)

Sistem de monitorizare dispecerizată on-line a funcţionării instalaţiilor de centralizare electronică - informatizarea procesului de mentenanţă şi organizare a intervenţiilor4. Program pentru electrificarea liniilor de cale ferată şi îmbunătăţirea cadrului de furnizare şi gestiune a energiei electrice • Proiecte în stadiu de execuţie lucrări: Electrificarea liniei CF Doaga-Tecuci-Barboşi, inclusiv dispecer pentru coordonarea activităţii de exploatare a Complexului Feroviar Galaţi

Proiect de modernizare a reţelei electrice feroviare• Modernizare puncte dispecer SCADA • Modernizare substaţii de tracţiune şi posturile căii aferente • Achiziţie vehicule întreţinere catenară • Proiecte în stadiu de pregătire: Implementarea unui model cu eficienţă sporită pentru sistemul energetic actual al CNCF „C.F.R.“ - S.A.

Implementarea unui sistem de telegestiune a energiei electrice şi de compensare a factorului de putere la substaţiile de tracţiune• Proiecte propuse: Reabilitarea instalaţiilor de electroalimentare CED în staţii CF

Informatizare dispecer energetic feroviar

Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de energoalimentare5. Program de modernizare şi dezvoltare a informaticii feroviare • Proiecte în execuţie Realizarea interfeţei între sistemele informatice privind programarea şi monitorizarea circulaţiei trenurilor, utilizate de managerii de infrastructură din România şi Ungaria, în conformitate cu prevederile Specificaţiilor de interoperabilitate (TSI), pentru sistemele telematice de marfă (TAF) şi călători (TAP)• Proiecte în stadiu de pregătire/lansare: Realizarea sistemului geografic de informaţii pentru calea ferată (G.I.S.)• Proiecte propuse: Dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic pentru managementul infrastructurii - IMA (IRIS)6. Program de promovare a transportului intermodal • Proiecte în derulare Implementarea Coridorului de transport feroviar de marfă nr. 7 „Orient“ implementat în baza Regulamentului Comisiei EU 913/2010/CE• Proiecte în stadiu de pregătire: Construirea de terminale intermodale în participaţiune cu autorităţile locale, prioritar în locaţiile identificate de „Strategia de transport intermodal în România 2020“ aprobată de MTI şi conform Programului de guvernare actual: Timişoara, Braşov, Constanţa, Bucureşti, Iaşi, Craiova, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Suceava, Giurgiu, Piteşti• Proiecte în stadiu de propunere: Extinderea construirii de terminale intermodale în participaţiune cu autorităţile locale, în locaţiile identificate de „Strategia de transport intermodal în România 2020“ pentru strategia pe termen lung7. Program de creştere a calităţii serviciilor de transport pe calea ferată şi a serviciilor conexe, şi de asigurarea protecţiei mediului înconjurător • Proiecte în stadiu de execuţie: Implementarea sistemului de management integrat calitate/mediu

Elaborarea hărţilor strategice şi planurilor de acţiune ale căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 30.000 de treceri de trenuri pe an - etapa a II-a conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu elaborarea hărţilor de zgomot pentru căile ferate, drumurile şi aeroporturile, aflate în administrarea lor, a hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum şi limitele de competenţă ale acestora din domeniul propriu de activitate, cu modificările ulterioare. • Proiecte în stadiu de propunere: Reducerea impactului activităţii de transport asupra mediului8. Programe pentru îmbunătăţirea activităţii de mentenanţă şi de reabilitare a elementelor infrastructurii feroviare pentru aducerea stării tehnice a acestora la parametri operaţionali şi de siguranţă conform normelor UE de transport feroviar • Programe în stadiu de execuţie: Program de reparaţie capitală a elementelor infrastructurii feroviare publice

Program de reparaţii curente la elementele infrastructurii feroviare publice

Program de eliminare a restricţiilor de viteză şi punctelor periculoase

Program de mentenanţă a liniilor şi instalaţiilor c.f. reabilitate/modernizate din fonduri europene, conform solicitării organismelor financiare europene

Reabilitarea utilajelor de întreţinere mecanizată a căii (maşini grele, de mică mecanizare, UAM şi drezine)

Asigurarea eficienţei activităţilor de exploatare/întreţinere a infrastructurii feroviare (achiziţia de maşini de cale, maşini de mică mecanizare şi utilaje multifuncţionale cu deplasare pe calea ferată)

Lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri pe reţeaua TEN T feroviară• Programe în stadiu de pregătire sau lansare: Lucrări de reabilitare pentru tuneluri, poduri şi podeţe de cale ferată

Reabilitarea podurilor dunărene Feteşti şi Cernavodă

Redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Argeş, linia CF Bucureşti-Giurgiu între staţiile CF Vidra şi Grădiştea.• Programe propuse: Supraînălţare şi consolidare terasamente în zona SHEN Porţile de Fier 1

Dotarea cu aparate de măsură, echipamente şi mijloace de transport necesare optimizării proceselor de întreţinere a infrastructurii feroviare publice.9. Program de realizare linii noi • Proiecte în stadiu de pregătire: Linie nouă de cale ferată Râmnicu Vâlcea-Vâlcele

Linie feroviară de mare viteză Budapesta-Bucureşti-Constanţa• Proiecte propuse: Linia de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroportul Internaţional „Henri Coandă“10. Program de asistenţă tehnică pentru promovarea, pregătirea şi execuţia lucrărilor de reabilitare, modernizarea şi mentenanţa infrastructurii feroviare Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor din domeniul feroviar pentru finanţare din Fondul de coeziune

Servicii pentru cadastru CFR (lucrările de reabilitare şi de modernizare a infrastructurii feroviare nu se pot realiza fără prezentarea extraselor de carte funciară)

Elaborarea de documentaţii în vederea exproprierilor şi plata exproprierilor aferente, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie

Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române

Asistenţă tehnică pentru pregătirea lucrărilor de modernizare a unor staţii de cale ferată din România

Asistenţă tehnică pentru execuţia lucrărilor finanţate din fonduri europene11. Program de modernizare a sistemului financiar-contabil • Proiecte propuse: Actualizare module Sistem informatic de management financiar pentru calea ferată - Oracle Financials3.2. Situaţia Contractelor de finanţare şi Cererilor de finanţare depuse, aferente POS-T 2007-2013, şi alocaţiile prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2014

Nr. crt. Domeniul de intervenţie/Titlul proiectului Cerere de finanţare/Contract de finanţare Cost total proiect (lei) cu TVA Contribuţia UE Contribuţia României (Cheltuieli eligibile şi neeligibile) Buget 2014 cu încadrare în limitele transmise (lei)
0 1 2 3 4 5 6
DMI 1.2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 22
1 Proiectul 1506 - Proiect-pilot operaţional pentru un sistem ETCS/ERTMS nivelul 2 43/15.12.2010 271.330.307 185.992.549 85.337.758 38.754.000
2 Proiectul 1508 - Reabilitarea liniei de CF Frontieră - Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul 1: Frontieră - Curtici - Arad - km 614 98/24.04.2012 1.564.063.613 1.044.060.454 520.003.159 262.001.000
0 1 2 3 4 5 6
3 Proiectul 1509 - Reabilitarea liniei de CF Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Coşlariu-Simeria 97/20.04.2012 3.460.678.422 2.308.919.506 1.151.758.916 250.000.000
4 Proiectul 1510 - Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Sighişoara-Coşlariu 157/08.02.2013 4.787.994.520 3.198.428.837 1.589.565.683 382.731.000
5 Proiectul 1511 - Lucrări de reabilitare a podurilor de cale ferată peste Dunăre - km 152+149 şi km 165+817, linia CF Bucureşti-Constanţa-Sucursala Regională de Căi Ferate Constanţa 189/19.08.2013 219.103.244 149.873.424 69.229.820 37.960.000
6 Proiectul 5113 - Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici-Simeria parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 - Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria Cerere de finanţare în evaluare la AM POS-T. 10.803.704.320 7.241.904.427 3.561.799.893 78.794.000
TOTAL DMI 1.2 21.308.669.453 14.263.980.318 7.044.689.135 1.050.240.000
DMI 2.2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată
1 Proiectul 1489 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile CF Slatina, Râmnicu Vâlcea, Reşiţa Sud 42/15.12.2010 100.308.780 68.497.427 31.811.353 17.000.000
2 Proiectul 1490 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile Bistriţa, Zalău 49/01.02.2011 125.009.437 85.744.402 39.265.035 16.500.000
3 Proiectul 1491 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile CF Giurgiu Oraş, Slobozia Veche şi Călăraşi Sud 50/02.02.2011 95.475.758 62.624.183 32.851.575 22.000.000
4 Proiectul 1493 - Modernizarea staţiilor de cale ferată Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş 69/17.05.2011 118.168.372 70.672.047 47.496.325 14.500.000
5 Proiectul 1494 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţia CF Piteşti 75/29.07.2011 82.337.272 55.294.783 27.042.489 12.000.000
6 Proiectul 1492 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile CF Botoşani, Piatra-Neamţ, Vaslui şi Brăila 65/08.04.2011 156.402.557 106.427.731 49.974.826 7.000.000
0 1 2 3 4 5 6
7 Proiectul 1475 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Constanţa 63/08.04.2011 12.920.642 8.867.909 4.052.733 5.000.000
8 Proiectul 1604 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara 64/08.04.2011 45.850.042 29.664.243 16.185.799 5.500.000
9 Proiectul 1477 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov 54/23.02.2011 56.881.496 38.759.464 18.122.032 5.500.000
10 Proiectul 1481 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti 193/24.09.2013 95.683.801 62.923.047 32.760.754 4.000.000
11 Proiectul 1478 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi 182/17.07.2013 52.093.633 32.858.447 19.235.186 4.000.000
12 Proiectul 1479 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj Contract de finanţare în curs de semnare 142.179.444 93.685.620 48.493.824 3.000.000
13 Proiectul 1482 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova Cerere de finanţare în evaluare la AM POS-T. 97.845.820 60.812.138 37.033.682 4.000.000
14 Proiectul 1480 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Galaţi Cerere de finanţare în evaluare la AM POS-T. 168.226.745 110.340.282 57.886.463 1.000.000
TOTAL DMI 2.2 1.349.383.799 887.171.723 462.212.076 121.000.000
DMI 3.2 - Îmbunătăţirea siguranţei traficului pentru toate modurile de transport
1 Proiectul 1502 - Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse 68/16.05.2011 68.981.661 47.155.186 21.826.475 15.000.000
2 Proiectul 1498 - Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată 100/03.05.2012 107.727.638 60.280.742 47.446.896 14.500.000
3 Proiectul 1501 - Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Siculeni-Adjud 89/10.01.2012 175.461.939 91.820.693 83.641.246 20.000.000
0 1 2 3 4 5 6
4 Proiectul 1499 - Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Ilia-Lugoj 88/10.01.2012 83.218.554 42.881.134 40.337.420 15.300.000
5 Proiectul 4509 - Centralizare electronică în staţia CF Videle Contract de finanţare în curs de semnare 53.155.557 36.478.758 16.676.799 4.000.000
TOTAL 3.2 488.545.349 278.616.513 209.928.836 68.800.000
TOTAL DMI 1.2 + DMI 2.2 + DMI 3.2 22.978.371.856 15.319.428.272 7.658.943.584 1.239.040.000

Proiecte propuse la finanţare

Nr. crt. Domeniul de intervenţie/Titlul proiectului Cerere de finanţare/Contract de finanţare Cost total estimativ proiect (lei) cu TVA Contribuţia UE Contribuţia României (Cheltuieli eligibile şi neeligibile) Buget 2014 cu încadrare în limitele transmise
0 1 2 3 4 5 6
1 Reabilitarea staţiilor CF Baia Mare şi Satu Mare Contractul de proiectare a fost reziliat în noiembrie 2011. 0
2 Reabilitarea staţiei CF Miercurea Ciuc 0
3 Reabilitarea staţiei CF Târgu Jiu 0
4 Reabilitarea staţiei CF Târgovişte 0
5 Modernizarea staţiei CF Alexandria -
6 Proiectul 3129 - Redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Argeş, linia CF Bucureşti-Giurgiu, între staţiile CF Vidra şi Grădiştea Proiectare şi execuţie lucrări 263.043.030 1.000.000
7 Proiectul 4266 - „Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti-Constanţa, tronsonul Băneasa-Feteşti“ - Lucrări în staţia Feteşti Execuţie lucrări 100.000.000 5.000.000
8 Proiectul 3168 - „Linie de cale ferată de mare viteză pe ruta Frontiera HU-RO - Bucureşti-Constanţa“ - studiu de prefezabilitate pentru analiza unor variante de traseu pe teritoriul României Elaborare SPF 11.035.000 În urma întocmirii Notei de estimare valoare contract, valoarea estimată a contractului a reieşit a fi de: 8.316.531,60 lei fără TVA 7.095.000 3.255.000 3.000.000
9 Construcţie linie CF Bucureşti Nord - Aeroport Otopeni Henri Coandă Proiectare şi execuţie lucrări 1.605.738.000
10 Reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri etapa a II a Revizuire SF + PTh + Documente cadastrale 53.460.000
11 Centrul naţional de management al traficului, inclusiv comanda centralizată a instalaţiilor de semnalizare şi energoalimentare, centrul de mentenanţă, introducere GSM-R, şi migrare Pregătire SF 14.346.800
0 1 2 3 4 5 6
de la ETCS Nivel 1 la ETCS nivel 2 - Etapa I Secţiunea Predeal Bucureşti-Constanţa
12 Sistem de telegestiune a energiei electrice şi de compensare a factorului de putere în substaţiile de tracţiune CFR Proiectare şi execuţie lucrări 31.077.221
13 Proiectul 4346 - Terminale intermodale: Centru Intermodal Regional de Transport Marfă în zona Iaşi Cererea de finanţare se va depune până la data de 30.06.2014/ Proiectare şi execuţie lucrări 203.797.190 2.000.000
14 Proiect nou propus - Terminale intermodale: Centru Intermodal Regional de Transport Marfă Timişoara - Remetea Mare Cererea de finanţare se va depune până la data de 30.06.2014/ Proiectare şi execuţie lucrări 109.310.235 3.000.000 (în fundamentarea proiectului de buget pentru perioada 2014-2017, aceste 3 proiecte au fost propuse pentru finanţare, însă a fost acceptată de către MFP doar o fişă de proiect pentru toate 3 cu denumirea proiectului: Proiectul 5713 - Terminale intermodale: Centru Intermodal Regional de Transport Marfă)
15 Proiect nou propus - Terminale intermodale: Centru Intermodal Regional de Transport Marfă Suceava-Dărmăneşti Cererea de finanţare se va depune până la data de 30.06.2014/ Proiectare şi execuţie lucrări 43.885.700
16 Proiect nou propus - Terminale intermodale: Terminal Intermodal Braşov-Feldioara Cererea de finanţare se va depune până la data de 30.06.2014/ Proiectare şi execuţie lucrări 147.585.030
17 Terminale intermodale: Centru Intermodal Regional de Transport Marfă în zona Constanţa Proiectare şi execuţie lucrări 80.000.000
18 Terminale intermodale: Centru Intermodal Regional de Transport Marfă în zona Bucureşti Proiectare şi execuţie lucrări 80.000.000
19 Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat, componentă a Axei 22 - Ramura Sudică, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h Proiectare şi execuţie lucrări 3.132.969.000
20 Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Drobeta Turnu Severin-Caransebeş, componentă a Axei 22 - Ramura Sudică, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h Elaborare SF 8.778.456.000
21 Proiectul 3091 - „Studii pentru dezvoltarea Proiectului prioritar pentru infrastructura feroviară nr. 22“ - 2007 - EU-22070-S - în domeniul reţelelor transeuropene de transport (TEN-T), Activitatea Elaborare SF 3.630.596.000 2.000.000
0 1 2 3 4 5 6
3 - Faza B2 (2011-2015) - Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad
22 Reabilitarea liniei CF Predeal-Braşov Proiectare şi execuţie lucrări 200.488.000 euro fără TVA
23 Reabilitarea liniei de CF Braşov-Simeria, tronsonul Braşov-Sighişoara Execuţie lucrări 1.739.712.000 euro fără TVA
24 Reabilitarea şi electrificarea liniei CF Cluj Napoca-Episcopia Bihor 543.610.000 euro fără TVA
25 Modernizarea liniei CF Paşcani-Iaşi-Ungheni, pentru circulaţia cu viteze sporite 904.000.000 euro fără TVA
26 Modernizarea liniei CF Bacău-Paşcani, pentru circulaţia cu viteze sporite 856.000.000 euro fără TVA
27 Modernizarea liniei CF Focşani-Bacău, pentru circulaţia cu viteze sporite 1.000.000.000 euro fără TVA
28 Modernizarea liniei CF Ploieşti-Focşani, pentru circulaţia cu viteze sporite 800.000.000 euro fără TVA
29 Modernizarea liniei CF Bucureşti Nord-Giurgiu, pentru circulaţia cu viteze sporite 276.000.000 euro fără TVA
30 Modernizarea liniei CF Giurgiu-Videle-Bucureşti, pentru circulaţia cu viteze sporite 427.000.000 euro fără TVA
31 Linie nouă de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea 325.234.000 euro fără TVA
32 Proiectul 5714 - Implementarea Sistemului Informaţional Geografic la nivelul CNCF C.F.R. - S.A. 49.555.000 euro fără TVA 1.000.000
33 Energoalimentare/SCADA Buzău şi Adjud 20.518.000 euro fără TVA
34 Energoalimentare Cluj, Dej şi Miercurea-Ciuc 28.748.000 euro fără TVA
35 Energoalimentare/SCADA Craiova-Bucureşti şi Târgu Jiu-Simeria 19.391.000 euro fără TVA
36 Energoalimentare Roman, Iaşi, Câmpulung Moldovenesc, Galaţi 47.801.000 euro fără TVA
37 Reabilitarea liniei cf Coşlariu-Câmpia Turzii-Dej-Suceava- Paşcani-Iaşi Elab SF + Proiectare + Lucrări 6,7 miliarde euro

ANEXA Nr. 4la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 (Anexa nr. 4 la Contractul de activitate pentru perioada 2012-2015 al C.F.R. - S.A.) Metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice Articolul 1Tariful de utilizare al infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, reprezintă suma plătită de către operatorul de transport feroviar, denumit în continuare OTF, pentru punerea la dispoziţie a infrastructurii feroviare prin asigurarea setului minim de prestaţii pentru circulaţia trenurilor aparţinând OTF şi accesul prin intermediul reţelei la infrastructurile de servicii şi serviciile furnizate în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Pentru infrastructura feroviară publică administrată de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., denumită în continuare C.F.R. - S.A., calculul şi încasarea TUI revin în sarcina C.F.R. – S.A., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3TUI se aplică în mod nediscriminatoriu pentru toţi OTF pentru condiţii similare de transport, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Metodologia de calcul a TUI se bazează pe următoarele elemente tarifare: a)distanţa parcursă de tren; b)tonajul brut al trenului; c)tipul de trafic: marfă sau călători; d)ruta de circulaţie; e)clasa secţiei de circulaţie şi dotarea cu sisteme de electrificare pentru asigurarea curentului de tracţiune. Articolul 5TUI se calculează şi se aplică pentru fiecare tren circulat, pe baza elementelor tarifare prevăzute la art. 4. Pe liniile de cale ferată dotate cu sisteme de electrificare, TUI include costurile echipamentului electric, numai pentru trenurile cu tracţiune electrică. Pentru circulaţia locomotivelor izolate se va considera tipul de trafic care generează valoarea cea mai mică a TUI. Articolul 6Secţiile de circulaţie ale infrastructurii feroviare publice se împart pe clase pe baza caracteristicilor tehnice ale fiecărei secţii (viteza maximă admisă de linie), conform tabelului nr. 1 - Clasificarea secţiilor de circulaţie, astfel: Tabelul nr. 1 - Clasificarea secţiilor de circulaţie

Regimul de viteză (km/h)
Clasa secţiei de circulaţie de la la
A 121 160
B 91 120
C 51 90
D 0 50
E Pentru linii cu trafic exclusiv de marfă 0 50
R Pentru linii cu trafic redus: volum de circulaţie mai mic de 5 trenuri pe zi - -
I Pentru linii cu ecartament îngust - -

Articolul 7(1) Lista cu încadrarea secţiilor de circulaţie pe clase este elaborată de C.F.R. - S.A. şi se include în contractul de activitate al companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, încheiat cu Ministerul Transporturilor conform prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează anual în situaţia în care încadrarea unor secţii de circulaţie în categoriile prevăzute la art. 6 nu mai corespunde datorită modificării caracteristicilor tehnice ale acestora. Articolul 8Pentru stabilirea tarifului pentru fiecare categorie de linie, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se va avea în vedere costul direct rezultat din exploatarea trenurilor care se repartizează corespunzător tipului de trafic de marfă sau călători, astfel: a)costuri fixe în funcţie de trasa folosită reprezentând costuri cu conducerea circulaţiei pe liniile infrastructurii feroviare publice; b)costuri variabile în funcţie de masa brută a trenului reprezentând costuri cu întreţinerea şi funcţionarea infrastructurii feroviare publice. Articolul 9 (1) Elementele tarifare de bază aplicabile pentru determinarea TUI sunt conform tabelului nr. 2 - Elementele tarifare de bază pentru TUI, astfel:Tabelul nr. 2 - Elementele tarifare de bază pentru TUI

Elemente tarifare de bază pentru TUI Tarif de bază
Elemente tarifare în funcţie de tonajul trenului Tarif pe tren kilometru în funcţie de tonaj (lei/tren-km)
Clasa secţiei de circulaţie A B C D E R I
Secţii electrificate Ttse Ttse Ttse Ttse Ttse Ttse Ttse
Secţii neelectrificate Ttsn Ttsn Ttsn Ttsn Ttsn Ttsn Ttsn
Tonaj minim Tmin Tmin Tmin Tmin Tmin Tmin Tmin
Factor de tonaj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
Elemente tarifare în funcţie de distanţa parcursă Tarif pe tren kilometru în funcţie de distanţă (lei/tren-km)
Clasa secţiei de circulaţie A B C D E R I
Circulaţie Tc Tc Tc Tc Tc Tc Tc

Elementele tarifare de bază din tabel au următoarele semnificaţii: Ttse reprezintă tariful pentru utilizarea echipamentelor de electrificare pentru fiecare clasă de secţii electrificate şi nu include valoarea energiei electrice de tracţiune; Ttsn reprezintă tariful în funcţie de tonaj pentru fiecare clasă de secţii neelectrificate; Tmin reprezintă tonajul brut al trenului începând de la care se aplică factorul de tonaj; Ft reprezintă un coeficient de corecţie care se aplică la tonajul brut al trenului; Tc reprezintă tariful pentru circulaţie în funcţie de distanţă pentru fiecare clasă de secţii. (2) Valoarea TUI pentru un tren care parcurge o rută de circulaţie se calculează prin suma tarifelor pentru fiecare distanţă parcursă pe o secţie de circulaţie (TUI secţie), în funcţie de clasa acesteia, aplicând următoarea formulă:TUI = ∑ TUI secţie, unde: TUI secţie = TUI tonaj + TUI circulaţie, iar: • TUI tonaj - reprezintă tariful pentru utilizarea infrastructurii feroviare pe o clasă de secţie de circulaţie în funcţie de distanţa parcursă şi existenţa sistemului de electrificare, precum şi de tonajul ponderat al trenului şi se calculează cu formula: TUI tonaj = Km x Ttsn [1 + (Tonaj brut – Tmin) x Ft], unde: Km = numărul de km parcurşi pe secţia de circulaţie; Ft = 0 pentru trenurile cu tonaj brut mai mic decât Tmin; Tonaj brut = tonajul brut al trenului conform formularului „Arătarea vagoanelor“, inclusiv locomotivele în acţiune sau tonajul locomotivelor sau automotoarelor în cazul circulaţiei fără material rulant tractat. • TUI circulaţie - reprezintă tariful pentru conducerea circulaţiei în funcţie de distanţa parcursă şi se calculează cu formula: TUI circulaţie = Km x (Tc + Ttse), unde: Km = numărul de km parcurşi pe secţia de circulaţie. Ttse - se aplică pe secţiile electrificate numai pentru trenurile cu tracţiune electrică. Articolul 10 (1) Valoarea elementelor tarifare de bază va fi stabilită de C.F.R. - S.A. pentru fiecare clasă de secţie de circulaţie şi pe tip de trafic de marfă sau călători şi va fi prezentată în documentul de referinţă a reţelei C.F.R. - S.A.(2) Modul de aplicare a TUI va fi prevăzut în contractul de activitate al C.F.R. - S.A. Articolul 11 (1) TUI va fi calculat de C.F.R. - S.A. prin mijloace informatice proprii, pe baza datelor furnizate de sistemele specifice de urmărire a circulaţiei trenurilor. (2) Situaţia detaliată a trenurilor circulate va fi prezentată lunar fiecărui OTF în vederea analizării, convenirii şi avizării acesteia în condiţiile stabilite în contractul de acces prevăzut la art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12În contractul de acces se vor menţiona trasele alocate OTF, precum şi metodologia de determinare a TUI. Articolul 13 (1) În scopul utilizării eficiente a infrastructurii feroviare, C.F.R. - S.A. poate aplica tarife pentru asigurarea respectării utilizării eficiente a traselor alocate în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Lista denumirii tarifelor prevăzute la alin. (1) va fi prevăzută în contractul de activitate. Articolul 14(1) După stabilirea elementelor tarifare de bază prevăzute la art. 9 şi a listei cu încadrarea secţiilor de circulaţie pe clase prevăzută la art. 7, C.F.R. - S.A. va pune la dispoziţia OTF cu care a încheiat contract de acces un sistem informativ pentru calcularea TUI.(2) Sistemul de calcul prevăzut la alin. (1) nu garantează însă alocarea trasei. Articolul 15(1) În cazul indisponibilităţii sistemului informatic pentru calculul TUI menţionat la art. 11 alin. (1), TUI se va calcula la valoarea medie statistică a ultimelor 3 luni de trafic pentru fiecare OTF, începând de la data declarării indisponibilităţii sistemului informatic.(2) Declararea indisponibilităţii sistemului informatic se va face de către C.F.R. - S.A., cu informarea OTF şi a conducerii Ministerului Transporturilor în cazul în care indisponibilitatea depăşeşte 10 zile. ANEXA Nr. 5*)la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 (Anexa nr. 5 la Contractul de activitate pentru perioada 2012-2015 al C.F.R. - S.A.) Lista secţiilor de circulaţie încadrate pe clase de linii *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 6la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 (Anexa nr. 7 la Contractul de activitate pentru perioada 2012-2015 al C.F.R. - S.A.) Lista completă a denumirii tarifelor pe anul 2013 ce pot fi percepute de C.F.R. - S.A. de la operatorii de transport feroviar pentru activităţile conexe activităţii de transport feroviar 1. Tarife de bază pentru întocmirea de trase 2. Tarif pentru emitere legitimaţii de călătorie (bilete, abonamente) 3. Tarif pentru completare dosare comerciale 4. Tarif pentru depozitare pe terenurile Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. 5. Tarife suplimentare pentru nerespectarea sau modificarea programării utilizării traselor 6. Tarif pentru transporturi excepţionale 7. Tarif pentru transporturi lungi cu încărcătură comună pe două sau mai multe vagoane 8. Tarif pentru însoţirea transporturilor excepţionale 9. Tarif pentru tratarea transporturilor excepţionale 10. Tarif de staţionare pe liniile Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a materialului rulant care nu aparţine Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. 11. Tarif pentru manevră pe liniile infrastructurii feroviare 12. Tarif pentru accesul convoaielor de manevră pe infrastructura feroviară 13. Tarif pentru participarea personalului de exploatare al operatorilor economici la şcoala personalului organizată de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. 14. Tarif de rezervare a capacităţilor de infrastructură 15. Tarif de manevră pe liniile infrastructurii feroviare din staţiile sau complexele feroviare cu volum mare de activitate pe zone întinse 16. Tarif pentru efectuarea experimentelor privind tonajul şi remorcarea trenurilor 17. Tarif pentru opririle comerciale ale trenurilor de călători în staţii şi halte de mişcare 18. Tarif pentru conducerea circulaţiei trenurilor pe secţiile neinteroperabile închiriate ANEXA Nr. 7*)la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 (Anexa nr. 8 la Contractul de activitate pentru perioada 2012-2015 al C.F.R. - S.A.) 7.1. Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2014 care face obiectul contractelor de servicii publice Trenuri cu circulaţie regulată Secţii interoperabile *) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil. * = Regim de circulaţie (coloana 4 din tabele) LEGENDĂ A Nu circulă sâmbăta, duminica, de sărbătorile legale B Nu circulă 3 zile pe săptămână C Nu circulă de sărbătorile legale D Nu circulă sâmbăta sau duminica E Nu circulă sâmbăta şi duminica ES Circulă extrasezon F Nu circulă sâmbăta sau duminica şi de sărbătorile legale I Circulă două zile pe săptămână S Circulă sezonier SL Circulă de sărbătorile legale U Circulă o dată pe săptămână CV Circulă în vacanţele şcolare V Nu circulă 6, 7, SL şi în vacanţele şcolare VSD Circulă vinerea, sâmbăta şi duminica Z Circulă zilnic xx* Circulă/Nu circulă xx, conform livretelor 7.2. Lista completă a trenurilor de călători care reprezintă pachetul minim social pe anul 2014, dar pe care, la data aprobării prezentului act adiţional, nu circulă trenuri de călători


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 454/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 454 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 454/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu