Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.393 din 13.04.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 295 din 28 aprilie 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 1 se introduce un nou articol , articolul 11, cu următorul cuprins: Articolul 11 Autoritatea naţională competentă în sensul art. 16 din Regulamentul Comisiei (UE) nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Comisiei nr. 10/2011, este Ministerul Sănătăţii. 2. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), (11), (12), (2)-(9), art. 14, 161, 23, art. 26 alin. (2)-(4), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 35 alin. (3) din anexă şi ale anexei nr. 2 la norme, cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei; 3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 78/142/CEE din 30 ianuarie 1978 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind materialele şi obiectele care conţin monomerul clorură de vinil şi care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 44 din 15 februarie 1978, Directiva Comisiei 80/766/CEE din 8 iulie 1980 de stabilire a metodei comunitare pentru controlul oficial al conţinutului de monomer clorură de vinil în materialele şi obiectele care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 213 din 16 august 1980, Directiva Comisiei 81/432/CEE din 29 aprilie 1981 de stabilire a metodei comunitare de analiză pentru controlul oficial al clorurii de vinil eliberate de materiale şi obiecte în alimente, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 167 din 24 iunie 1981, Directiva Consiliului 82/711/CEE din 18 octombrie 1982 de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenţilor materialelor şi ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 297 din 23 octombrie 1982, astfel cum a fost amendată prin Directiva 93/8/CEE a Comisiei din 15 martie 1993 de modificare a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenţilor materialelor şi ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 90 din 14 aprilie 1993, şi de Directiva 97/48/CE a Comisiei din 29 iulie 1997 de modificare pentru a doua oară a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenţilor materialelor şi a obiectelor din plastic destinate să intre în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 222 din 12 august 1997, Directiva Consiliului 84/500/CEE din 15 octombrie 1984 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind obiectele din ceramică ce vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 277 din 20 octombrie 1984, astfel cum a fost amendată de Directiva Comisiei 2005/31/CE din 29 aprilie 2005 de modificare a Directivei 84/500/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte declaraţia de conformitate şi criteriile de performanţă pentru metoda de analiză a obiectelor din ceramică destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 110 din 30 aprilie 2005, Directiva Consiliului 85/572/CEE din 19 decembrie 1985 de stabilire a listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 372 din 31 decembrie 1985, astfel cum a fost amendată prin Directiva Comisiei 2007/19/CE din 30 martie 2007 de modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele şi obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi a Directivei Consiliului 85/572/CEE a Consiliului de stabilire a listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 91 din 31 martie 2007, Directiva Comisiei 93/11/CEE din 15 martie 1993 privind eliberarea Nnitrozaminelor şi a substanţelor N-nitrozabile din tetinele şi suzetele fabricate din elastomeri sau cauciuc, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 93 din 17 aprilie 1993, precum şi Directiva Comisiei 2011/8/UE din 28 ianuarie 2011 de modificare a Directivei 2002/72/CE în ceea ce priveşte restricţia de utilizare a bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 26 din 29 ianuarie 2011, şi creează cadrul juridic necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a Directivei 80/590/CEE şi 89/109/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 338 din 13 noiembrie 2004, a Regulamentului (CE) nr. 1.895/2005 al Comisiei din 18 noiembrie 2005 privind limitarea utilizării anumitor derivaţi epoxidici în materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 19 noiembrie 2005, precum şi a Regulamentului Comisiei (UE) nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 12 din 15 ianuarie 2011, Regulamentul Comisiei (UE) nr. 321/2011 din 1 aprilie 2011 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 10/2011 al Comisiei în ceea ce priveşte restricţionarea utilizării substanţei bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugari, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 87 din 2 aprilie 2011 4. În anexa nr. 2 la norme, în lista prevăzută la secţiunea A, la numărul de referinţă 13480, expresia „LMS (T) = 0,6 mg/kg“ din coloana 4 se modifică şi se înlocuieşte cu expresia „LMS (T) = 0,6 mg/kg“. A nu se utiliza la fabricarea biberoanelor din policarbonat pentru sugari, astfel cum sunt definiţi la art. 8 lit. a) din Normele privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002, cu modificările şi completările ulterioare.“ Articolul IIÎncepând cu data de 1 mai 2011, la articolul 3 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, cu modificările şi completările ulterioare, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. (b) şi art. 15 din Regulamentul Comisiei nr. 10/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei; b)nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 8 şi 9 şi ale anexei I la Regulamentul Comisiei nr. 10/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 23, art. 26 alin. (2)-(4), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 35 alin. (3) din anexă, cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei; Articolul IIIÎncepân d cu d a t a d e 1 mai 2 0 11 , la Normele privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, articolele 10 , 101, 102, 11- 16 , 1 6 1, 17 - 21 , precum şi anexele nr. 2, 3 , 4 , 41, 5 , 6, 61, 7 , 8 şi 9 se abrogă şi se aplică prevederile Regulamentului (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Cseke Attila p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Barna Tanczos, secretar de stat Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul finanţelor publice, Gheorghe IalomiţianuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 393/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 393 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu