Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 30 din  2 februarie 2005

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridica, asimilat magistratilor, din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 140 din 16 februarie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 2 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
    in temeiul dispozitiilor art. 62 alin. (1) si ale art. 39 alin. (1) din aceeasi lege,

    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridica, asimilat magistratilor, din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

              Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
                            judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                                    REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridica, asimilat magistratilor, din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Poate ocupa un post de executie de personal de specialitate juridica, asimilat magistratilor, in aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii, persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) - e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor si a promovat concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Numirea pe posturi de personal de specialitate juridica, asimilat magistratilor, a persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) se face prin dispozitie a secretarului general al Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 2
    (1) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta:
    a) cerere-tip;
    b) copie de pe actul de identitate;
    c) copie de pe certificatul de nastere si certificatul de casatorie;
    d) copie de pe diploma de licenta si foaia matricola a anilor de studii;
    e) certificatul de cazier judiciar;
    f) certificatul de cazier fiscal;
    g) curriculum vitae;
    h) copie de pe carnetul de munca sau alte acte doveditoare ale vechimii in specialitate;
    i) chitanta de plata a taxei de inscriere;
    j) doua fotografii color tip buletin.
    (2) Candidatii vor depune si o recomandare privind profilul profesional si moral de la ultimul loc de munca. Candidatii care nu au mai fost angajati anterior vor depune o recomandare de la ultima institutie de invatamant absolvita.

    CAP. 2
    Organizarea si desfasurarea concursului

    ART 3
    Examinarea candidatilor se va face prin sustinerea unei probe scrise la o limba straina la alegere, engleza sau franceza, a unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice si a unei probe orale.
    Art. 4
    Tematica pentru probele de concurs este propusa de compartimentele in care se afla posturile vacante si se inainteaza Directiei resurse umane si organizare, care o supune spre aprobare secretarului general al Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 5
    (1) Data si locul sustinerii concursului, tematica, numarul posturilor vacante, termenul pentru depunerea actelor de inscriere la concurs si cuantumul taxei de inscriere se aduc la cunostinta celor interesati prin afisare la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, prin intermediul mass-media si prin publicarea pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel putin 30 de zile inainte de data concursului.
    (2) Cererile pentru inscrierea la concurs se adreseaza secretarului general al Consiliului Superior al Magistraturii si se depun, cu cel putin 15 zile inainte de data concursului, la Directia resurse umane si organizare.
    (3) Cuantumul taxei de inscriere la concurs va fi stabilit prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 6
    (1) Pentru fiecare proba de concurs, in functie de numarul candidatilor, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numeste comisiile de examinare a lucrarilor scrise la o limba straina, de verificare a cunostintelor teoretice si pentru proba orala, precum si comisiile de solutionare a contestatiilor.
    (2) Fiecare comisie este alcatuita din 3 membri.
    Art. 7
    (1) Comisiile de examinare a lucrarilor scrise la o limba straina si de verificare a cunostintelor teoretice intocmesc, cu o zi inainte de data desfasurarii concursului, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie de concurs, care vor fi puse in plicuri separate si sigilate.
    (2) Cele 3 plicuri sigilate vor fi prezentate de un delegat al comisiei de examinare, in ziua concursului, in sala de desfasurare a acestuia.
    (3) Un reprezentant al candidatilor va proceda la tragerea la sorti a plicului cu subiecte, care va fi desigilat si prezentat de delegatul comisiei de examinare. Delegatul comisiei de examinare comunica subiectele si ora exacta de incepere si de incheiere a concursului.
    Art. 8
    Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii scrise la limba straina este de doua ore din momentul comunicarii subiectelor.
    Art. 9
    (1) Intrarea candidatilor in salile de concurs se va face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala si a buletinului/cartii de identitate. Dupa verificarea identitatii, fiecare candidat va pastra pe banca buletinul/cartea de identitate, pana la predarea lucrarii scrise. Pe lista se va mentiona prezenta fiecarui candidat.
    (2) Candidatii care nu se vor afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba scrisa.
    (3) Inainte de a se dicta subiectele, candidatii inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza a fi lipit, dupa care se aplica stampila Directiei resurse umane si organizare.
    (4) Pe toata durata desfasurarii probei scrise la limba straina, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de examinare, persoanele care supravegheaza desfasurarea probei si persoanele desemnate cu aplicarea stampilei pe coltul indoit al colilor destinate probei scrise.
    (5) In vederea elaborarii lucrarii scrise, candidatii vor primi coli de hartie avand stampila Consiliului Superior al Magistraturii. Se va putea folosi numai cerneala de culoare albastra sau pix cu pasta de culoare albastra. La cerere, se pot pune la dispozitie, in mod suplimentar, coli de hartie, iar daca este necesar, cerneala sau pixuri.
    (6) La expirarea timpului prevazut la art. 8, delegatul care a supravegheat desfasurarea probei strange toate lucrarile in ordinea predarii lor de catre candidati, sub semnatura, dupa care le preda comisiei de examinare, care le inscrie intr-un borderou.
    (7) Daca examinarea se face in mai multe sali, se va intocmi cate un borderou pentru lucrarile din fiecare sala.
    (8) Lucrarea se considera predata de candidat dupa verificarea starii acesteia de catre delegatul care a supravegheat desfasurarea probei si dupa semnarea borderoului de catre candidat.
    (9) Pe toata durata desfasurarii probei scrise este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. In cazuri exceptionale, parasirea temporara a salii de concurs se va putea face numai cu insotitor.
    (10) Orice frauda sau tentativa de frauda dovedita se sanctioneaza cu eliminarea din concurs. In aceste cazuri delegatii care supravegheaza lucrarile sesizeaza de indata comisia de examinare, care intocmeste un proces-verbal despre constatarile facute si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda".
    Art. 10
    Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa la o limba straina, candidatii trebuie sa obtina cel putin nota 7.
    Art. 11
    (1) Candidatii nemultumiti de notele acordate la proba scrisa la o limba straina pot depune contestatie la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor.
    (2) In vederea solutionarii contestatiilor, colturile lucrarii se vor lipi din nou.
    (3) Contestatiile se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor, prevazuta la art. 6.
    Art. 12
    (1) Candidatii care au obtinut cel putin nota 7 la proba scrisa la o limba straina vor sustine o lucrare scrisa de verificare a cunostintelor teoretice la urmatoarele discipline: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, organizarea judiciara, statutul magistratilor, organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, elemente de drept comparat si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.
    (2) Disciplinele la care candidatii vor sustine lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor teoretice vor fi stabilite pentru fiecare post vacant, la propunerea compartimentelor in care exista postul vacant, prin dispozitie a secretarului general al Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 13
    Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii scrise este de 3 ore din momentul comunicarii subiectelor.
    Art. 14
    Dispozitiile art. 9 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 15
    (1) Corectarea lucrarilor scrise de verificare a cunostintelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare.
    (2) Lucrarea scrisa la fiecare dintre materiile de concurs se noteaza cu note de la 1 la 10.
    (3) Nota lucrarii scrise de verificare a cunostintelor teoretice o reprezinta media aritmetica a notelor obtinute la fiecare dintre materiile de concurs.
    Art. 16
    Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice, candidatii trebuie sa obtina cel putin media 7, dar nu mai putin de nota 5 la fiecare materie de concurs.
    Art. 17
    (1) Candidatii nemultumiti de notele acordate pot depune contestatie la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor.
    (2) Dispozitiile art. 11 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 18
    (1) Candidatii care au fost declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice vor sustine o proba orala.
    (2) Din comisia de la proba orala vor face parte si conducatorii compartimentelor in care sunt posturile vacante scoase la concurs.
    Art. 19
    (1) Proba orala se noteaza cu note de la 1 la 10 de catre fiecare membru al comisiei.
    (2) Nota finala la proba orala o reprezinta media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare membru al comisiei.
    (3) Nu se admit contestatii cu privire la notele obtinute la proba orala.
    Art. 20
    (1) Media generala de promovare a concursului este cel putin 7.
    (2) Media generala a concursului reprezinta media aritmetica a notelor obtinute la proba scrisa la o limba straina, proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice si proba orala.
    Art. 21
    In termen de cel mult 30 de zile de la data finalizarii concursului, comisiile de examinare vor preda intregul material de concurs Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, care va lua masuri pentru afisarea rezultatelor concursului la sediul acestuia.
    Art. 22
    (1) Repartizarea candidatilor declarati admisi la concurs se face in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute, in limita posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul si in functie de optiunea candidatilor si de probele de concurs sustinute.
    (2) Comisia de repartizare este compusa din secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, directorul Directiei resurse umane si organizare, precum si conducatorii compartimentelor in care sunt posturile vacante scoase la concurs.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Lucrarile scrise si procesele-verbale privind rezultatele concursului vor fi anexate la dosarele profesionale ale candidatilor declarati admisi.
    Art. 24
    Dosarele, lucrarile scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalti candidati si alte lucrari privind concursul se arhiveaza si se pastreaza potrivit nomenclatoarelor arhivistice.
    Art. 25
    Taxa de inscriere se restituie candidatilor care isi anunta retragerea, cu cel putin 15 zile, inainte de prima proba de concurs.
    Art. 26
    Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 30/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 30 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 30/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu