Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 27 din  5 ianuarie 2006

privind infiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricola in domeniul viticulturii prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii

ACT EMIS DE:        GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:    MONITORUL OFICIAL  NR. 101 din  2 februarie 2006 

     In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 7 alin. (1) si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare,

     Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

     Art. 1. - Se infiinteaza statiuni de cercetare-dezvoltare agricola in domeniul viticulturii, ca institutii publice cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii, in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", prevazute in anexele nr. 1 - 6, prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii, care se desfiinteaza.
     Art. 2. - (1) Patrimoniul statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, constituit din bunuri proprietate publica a statului, bunuri proprietate privata a statului si bunuri proprii, dupa caz, potrivit situatiei financiare incheiate la data de 31 decembrie 2004, este prevazut in anexele nr. 1.a) - 6.a) si se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la statiunile de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii, care se desfiinteaza, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, intocmindu-se balanta de verificare la data respectiva din partea predatorului, conform reglementarilor contabile aplicabile.
     (2) Se aproba trecerea bunurilor imobile din domeniul public al statului si din administrarea statiunilor de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii in domeniul privat al statului si in administrarea statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, avand datele de identificare prevazute in anexele nr. 1.b) si 5.b).
     (3) Suprafetele de teren ale statiunilor de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii, aflate in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului si concesionate statiunilor de cercetare si productie din domeniul viticulturii, trec in administrarea statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, si au datele de identificare prevazute in anexele nr. 1.c) - 6.c).
     (4) Se aproba trecerea in domeniul public al statului si in administrarea statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, a suprafetelor de teren aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului si concesionate statiunilor de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii, avand datele de identificare prevazute in anexele nr. 1.d), 4.d) si 5.d).
     (5) Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevazute la alin. (3) si (4) se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
     (6) Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, vor prelua toate drepturile si obligatiile statiunilor de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii, care se desfiinteaza.
     Art. 3. - (1) Se aproba trecerea in domeniul privat al statului a unor suprafete de teren aflate in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 1.e), care se transmit, la cererea comisiilor judetene, comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pentru persoanele indreptatite.
     (2) Predarea-preluarea terenurilor prevazute la alin. (1) se face pe baza de protocol incheiat intre Agentia Domeniilor Statului si comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pentru persoanele fizice indreptatite, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
     (3) In cazul in care pe suprafata de teren care se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pentru persoanele fizice indreptatite, potrivit alin. (1), se afla investitii functionale, unitatea recupereaza contravaloarea acestora ramasa neamortizata, daca aceasta reprezinta mai mult de 30% din valoarea totala a investitiei, de la noii proprietari, in termen de 10 ani.
     Art. 4. - Pentru suprafetele de teren din domeniul public al statului, prevazute la art. 2 alin. (3) si (4), pentru care se vor valida cereri de reconstituire a dreptului de proprietate in temeiul prevederilor legilor fondului funciar, se aplica prevederile art. III alin. (1-1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Art. 5. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, au obiectul de activitate prevazut in anexele nr. 1 - 6.
     Art. 6. - Finantarea activitatilor statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, se asigura din venituri provenite din:
     a) contracte de finantare, incheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare finantate din fonduri publice obtinute in conditiile legii;
     b) contracte de finantare pentru programe si proiecte sectoriale finantate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si cofinantarea unor programe proprii de catre Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", obtinute prin competitie sau direct;
     c) contracte de finantare a programelor internationale obtinute de unitatile de cercetare-dezvoltare la care statul roman contribuie cu fonduri conform acordurilor incheiate cu parteneri straini;
     d) valorificarea rezultatelor cercetarii conform prevederilor legale;
     e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanta si expertiza cu institutii, operatori economici, organizatii neguvernamentale si alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
     f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminte, material saditor, masa lemnoasa, furaje speciale, animale de casa si a oricaror alte produse realizate de acestea;
     g) redevente asupra soiurilor si hibrizilor de plante si raselor de animale, precum si asupra altor creatii originale;
     h) vanzari de licente, de soiuri, hibrizi de plante si rase de animale, tehnologii si metode;
     i) valorificarea activelor fixe disponibile proprii sau componentelor si materialelor rezultate in urma casarii, chirii, dobanzi la disponibilitatile din conturile bancare si Trezoreria Statului, prestari de servicii, analize;
     j) contracte de parteneriat public-privat, precum si din diferite forme de participare directa a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
     k) alte venituri conform dispozitiilor legale.
     Art. 7. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, se pot asocia pentru realizarea unor proiecte si lucrari in domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administratie si cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu alte unitati de cercetare-dezvoltare de interes public si privat, cu institutii de invatamant acreditate si cu operatori economici din tara si din strainatate.
     Art. 8. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii necesare realizarii obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, in conditiile legii.
     Art. 9. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, functioneaza pe baza de autonomie financiara, calculeaza si inregistreaza amortizarea activelor fixe potrivit legii si conduc evidenta contabila potrivit planului de conturi pentru institutii publice.
     Art. 10. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, pot infiinta in cadrul structurii organizatorice, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare, subunitati cu sau fara personalitate juridica, necesare obiectului sau de activitate, care conduc si organizeaza contabilitatea potrivit legii.
     Art. 11. - (1) Veniturile si cheltuielile statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, sunt cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al acestora.
     (2) Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, intocmesc bugetul de venituri si cheltuieli care se aproba de consiliul de administratie, cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
     (3) Excedentele rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli se reporteaza in anul urmator.
     Art. 12. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, beneficiaza de prevederile art. 14-1 din Legea nr. 290/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Art. 13. - (1) Personalul statiunilor de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii se preia de catre statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, si isi pastreaza drepturile salariale avute pana la negocierea contractului colectiv de munca.
     (2) Salarizarea personalului se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
     (3) In anii in care statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, beneficiaza de fonduri alocate direct de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, se aplica salarizarea personalului din sectorul bugetar.
     Art. 14. - Anexele*) nr. 1 - 6, 1.a) - 6.a), 1.b), 5.b), 1.c) - 6.c), 1.d), 4.d), 5.d) si 1.e) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
     *) Anexele se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

     PRIM-MINISTRU
     CALIN POPESCU-TARICEANU

     Contrasemneaza:
     Ministrul agriculturii,
     padurilor si dezvoltarii rurale,
     Gheorghe Flutur

     Ministrul educatiei si cercetarii,
     Mihail Hardau

     Ministrul muncii,
     solidaritatii sociale si familiei,
     Gheorghe Barbu

     p. Ministrul administratiei si internelor,
     Paul Victor Dobre,
     secretar de stat

     Ministrul finantelor publice,
     Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 27/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 27 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu