Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 27 din  5 ianuarie 2006

privind infiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricola in domeniul viticulturii prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii

ACT EMIS DE:        GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:    MONITORUL OFICIAL  NR. 101 din  2 februarie 2006 

     In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 7 alin. (1) si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare,

     Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

     Art. 1. - Se infiinteaza statiuni de cercetare-dezvoltare agricola in domeniul viticulturii, ca institutii publice cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii, in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", prevazute in anexele nr. 1 - 6, prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii, care se desfiinteaza.
     Art. 2. - (1) Patrimoniul statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, constituit din bunuri proprietate publica a statului, bunuri proprietate privata a statului si bunuri proprii, dupa caz, potrivit situatiei financiare incheiate la data de 31 decembrie 2004, este prevazut in anexele nr. 1.a) - 6.a) si se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la statiunile de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii, care se desfiinteaza, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, intocmindu-se balanta de verificare la data respectiva din partea predatorului, conform reglementarilor contabile aplicabile.
     (2) Se aproba trecerea bunurilor imobile din domeniul public al statului si din administrarea statiunilor de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii in domeniul privat al statului si in administrarea statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, avand datele de identificare prevazute in anexele nr. 1.b) si 5.b).
     (3) Suprafetele de teren ale statiunilor de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii, aflate in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului si concesionate statiunilor de cercetare si productie din domeniul viticulturii, trec in administrarea statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, si au datele de identificare prevazute in anexele nr. 1.c) - 6.c).
     (4) Se aproba trecerea in domeniul public al statului si in administrarea statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, a suprafetelor de teren aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului si concesionate statiunilor de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii, avand datele de identificare prevazute in anexele nr. 1.d), 4.d) si 5.d).
     (5) Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevazute la alin. (3) si (4) se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
     (6) Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, vor prelua toate drepturile si obligatiile statiunilor de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii, care se desfiinteaza.
     Art. 3. - (1) Se aproba trecerea in domeniul privat al statului a unor suprafete de teren aflate in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 1.e), care se transmit, la cererea comisiilor judetene, comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pentru persoanele indreptatite.
     (2) Predarea-preluarea terenurilor prevazute la alin. (1) se face pe baza de protocol incheiat intre Agentia Domeniilor Statului si comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pentru persoanele fizice indreptatite, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
     (3) In cazul in care pe suprafata de teren care se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pentru persoanele fizice indreptatite, potrivit alin. (1), se afla investitii functionale, unitatea recupereaza contravaloarea acestora ramasa neamortizata, daca aceasta reprezinta mai mult de 30% din valoarea totala a investitiei, de la noii proprietari, in termen de 10 ani.
     Art. 4. - Pentru suprafetele de teren din domeniul public al statului, prevazute la art. 2 alin. (3) si (4), pentru care se vor valida cereri de reconstituire a dreptului de proprietate in temeiul prevederilor legilor fondului funciar, se aplica prevederile art. III alin. (1-1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Art. 5. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, au obiectul de activitate prevazut in anexele nr. 1 - 6.
     Art. 6. - Finantarea activitatilor statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, se asigura din venituri provenite din:
     a) contracte de finantare, incheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare finantate din fonduri publice obtinute in conditiile legii;
     b) contracte de finantare pentru programe si proiecte sectoriale finantate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si cofinantarea unor programe proprii de catre Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", obtinute prin competitie sau direct;
     c) contracte de finantare a programelor internationale obtinute de unitatile de cercetare-dezvoltare la care statul roman contribuie cu fonduri conform acordurilor incheiate cu parteneri straini;
     d) valorificarea rezultatelor cercetarii conform prevederilor legale;
     e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanta si expertiza cu institutii, operatori economici, organizatii neguvernamentale si alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
     f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminte, material saditor, masa lemnoasa, furaje speciale, animale de casa si a oricaror alte produse realizate de acestea;
     g) redevente asupra soiurilor si hibrizilor de plante si raselor de animale, precum si asupra altor creatii originale;
     h) vanzari de licente, de soiuri, hibrizi de plante si rase de animale, tehnologii si metode;
     i) valorificarea activelor fixe disponibile proprii sau componentelor si materialelor rezultate in urma casarii, chirii, dobanzi la disponibilitatile din conturile bancare si Trezoreria Statului, prestari de servicii, analize;
     j) contracte de parteneriat public-privat, precum si din diferite forme de participare directa a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
     k) alte venituri conform dispozitiilor legale.
     Art. 7. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, se pot asocia pentru realizarea unor proiecte si lucrari in domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administratie si cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu alte unitati de cercetare-dezvoltare de interes public si privat, cu institutii de invatamant acreditate si cu operatori economici din tara si din strainatate.
     Art. 8. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii necesare realizarii obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, in conditiile legii.
     Art. 9. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, functioneaza pe baza de autonomie financiara, calculeaza si inregistreaza amortizarea activelor fixe potrivit legii si conduc evidenta contabila potrivit planului de conturi pentru institutii publice.
     Art. 10. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, pot infiinta in cadrul structurii organizatorice, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare, subunitati cu sau fara personalitate juridica, necesare obiectului sau de activitate, care conduc si organizeaza contabilitatea potrivit legii.
     Art. 11. - (1) Veniturile si cheltuielile statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, sunt cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al acestora.
     (2) Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, intocmesc bugetul de venituri si cheltuieli care se aproba de consiliul de administratie, cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
     (3) Excedentele rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli se reporteaza in anul urmator.
     Art. 12. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, beneficiaza de prevederile art. 14-1 din Legea nr. 290/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Art. 13. - (1) Personalul statiunilor de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii se preia de catre statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, si isi pastreaza drepturile salariale avute pana la negocierea contractului colectiv de munca.
     (2) Salarizarea personalului se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
     (3) In anii in care statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, beneficiaza de fonduri alocate direct de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, se aplica salarizarea personalului din sectorul bugetar.
     Art. 14. - Anexele*) nr. 1 - 6, 1.a) - 6.a), 1.b), 5.b), 1.c) - 6.c), 1.d), 4.d), 5.d) si 1.e) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
     *) Anexele se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

     PRIM-MINISTRU
     CALIN POPESCU-TARICEANU

     Contrasemneaza:
     Ministrul agriculturii,
     padurilor si dezvoltarii rurale,
     Gheorghe Flutur

     Ministrul educatiei si cercetarii,
     Mihail Hardau

     Ministrul muncii,
     solidaritatii sociale si familiei,
     Gheorghe Barbu

     p. Ministrul administratiei si internelor,
     Paul Victor Dobre,
     secretar de stat

     Ministrul finantelor publice,
     Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 27/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 27 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    BUPA FINANCE PLC is a group of company with funding experts and mandate to a finance and investment Company who is a premier provider of trade finance and project finance instruments as well as discountable bank instruments. Our bank instrument can be help you fund you projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs. Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Name :Howard Anthony Email:bupafinance9@gmail.com Skype ID:92f864467edaf0b8
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
     I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $10,000 daily for an unlimited withdraw I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $70,000. MRS JUDE is giving out the card just to help the poor and needy though it is legal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards.. Just send him an email On ( blankatm156@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu