Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 27 din  5 ianuarie 2006

privind infiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricola in domeniul viticulturii prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii

ACT EMIS DE:        GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:    MONITORUL OFICIAL  NR. 101 din  2 februarie 2006 

     In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 7 alin. (1) si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare,

     Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

     Art. 1. - Se infiinteaza statiuni de cercetare-dezvoltare agricola in domeniul viticulturii, ca institutii publice cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii, in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", prevazute in anexele nr. 1 - 6, prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii, care se desfiinteaza.
     Art. 2. - (1) Patrimoniul statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, constituit din bunuri proprietate publica a statului, bunuri proprietate privata a statului si bunuri proprii, dupa caz, potrivit situatiei financiare incheiate la data de 31 decembrie 2004, este prevazut in anexele nr. 1.a) - 6.a) si se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la statiunile de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii, care se desfiinteaza, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, intocmindu-se balanta de verificare la data respectiva din partea predatorului, conform reglementarilor contabile aplicabile.
     (2) Se aproba trecerea bunurilor imobile din domeniul public al statului si din administrarea statiunilor de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii in domeniul privat al statului si in administrarea statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, avand datele de identificare prevazute in anexele nr. 1.b) si 5.b).
     (3) Suprafetele de teren ale statiunilor de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii, aflate in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului si concesionate statiunilor de cercetare si productie din domeniul viticulturii, trec in administrarea statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, si au datele de identificare prevazute in anexele nr. 1.c) - 6.c).
     (4) Se aproba trecerea in domeniul public al statului si in administrarea statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, a suprafetelor de teren aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului si concesionate statiunilor de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii, avand datele de identificare prevazute in anexele nr. 1.d), 4.d) si 5.d).
     (5) Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevazute la alin. (3) si (4) se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
     (6) Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, vor prelua toate drepturile si obligatiile statiunilor de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii, care se desfiinteaza.
     Art. 3. - (1) Se aproba trecerea in domeniul privat al statului a unor suprafete de teren aflate in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 1.e), care se transmit, la cererea comisiilor judetene, comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pentru persoanele indreptatite.
     (2) Predarea-preluarea terenurilor prevazute la alin. (1) se face pe baza de protocol incheiat intre Agentia Domeniilor Statului si comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pentru persoanele fizice indreptatite, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
     (3) In cazul in care pe suprafata de teren care se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pentru persoanele fizice indreptatite, potrivit alin. (1), se afla investitii functionale, unitatea recupereaza contravaloarea acestora ramasa neamortizata, daca aceasta reprezinta mai mult de 30% din valoarea totala a investitiei, de la noii proprietari, in termen de 10 ani.
     Art. 4. - Pentru suprafetele de teren din domeniul public al statului, prevazute la art. 2 alin. (3) si (4), pentru care se vor valida cereri de reconstituire a dreptului de proprietate in temeiul prevederilor legilor fondului funciar, se aplica prevederile art. III alin. (1-1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Art. 5. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, au obiectul de activitate prevazut in anexele nr. 1 - 6.
     Art. 6. - Finantarea activitatilor statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, se asigura din venituri provenite din:
     a) contracte de finantare, incheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare finantate din fonduri publice obtinute in conditiile legii;
     b) contracte de finantare pentru programe si proiecte sectoriale finantate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si cofinantarea unor programe proprii de catre Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", obtinute prin competitie sau direct;
     c) contracte de finantare a programelor internationale obtinute de unitatile de cercetare-dezvoltare la care statul roman contribuie cu fonduri conform acordurilor incheiate cu parteneri straini;
     d) valorificarea rezultatelor cercetarii conform prevederilor legale;
     e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanta si expertiza cu institutii, operatori economici, organizatii neguvernamentale si alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
     f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminte, material saditor, masa lemnoasa, furaje speciale, animale de casa si a oricaror alte produse realizate de acestea;
     g) redevente asupra soiurilor si hibrizilor de plante si raselor de animale, precum si asupra altor creatii originale;
     h) vanzari de licente, de soiuri, hibrizi de plante si rase de animale, tehnologii si metode;
     i) valorificarea activelor fixe disponibile proprii sau componentelor si materialelor rezultate in urma casarii, chirii, dobanzi la disponibilitatile din conturile bancare si Trezoreria Statului, prestari de servicii, analize;
     j) contracte de parteneriat public-privat, precum si din diferite forme de participare directa a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
     k) alte venituri conform dispozitiilor legale.
     Art. 7. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, se pot asocia pentru realizarea unor proiecte si lucrari in domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administratie si cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu alte unitati de cercetare-dezvoltare de interes public si privat, cu institutii de invatamant acreditate si cu operatori economici din tara si din strainatate.
     Art. 8. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii necesare realizarii obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, in conditiile legii.
     Art. 9. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, functioneaza pe baza de autonomie financiara, calculeaza si inregistreaza amortizarea activelor fixe potrivit legii si conduc evidenta contabila potrivit planului de conturi pentru institutii publice.
     Art. 10. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, pot infiinta in cadrul structurii organizatorice, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare, subunitati cu sau fara personalitate juridica, necesare obiectului sau de activitate, care conduc si organizeaza contabilitatea potrivit legii.
     Art. 11. - (1) Veniturile si cheltuielile statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, sunt cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al acestora.
     (2) Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, intocmesc bugetul de venituri si cheltuieli care se aproba de consiliul de administratie, cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
     (3) Excedentele rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli se reporteaza in anul urmator.
     Art. 12. - Statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, beneficiaza de prevederile art. 14-1 din Legea nr. 290/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Art. 13. - (1) Personalul statiunilor de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii se preia de catre statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, si isi pastreaza drepturile salariale avute pana la negocierea contractului colectiv de munca.
     (2) Salarizarea personalului se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
     (3) In anii in care statiunile de cercetare-dezvoltare agricola din domeniul viticulturii, nou-infiintate, beneficiaza de fonduri alocate direct de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, se aplica salarizarea personalului din sectorul bugetar.
     Art. 14. - Anexele*) nr. 1 - 6, 1.a) - 6.a), 1.b), 5.b), 1.c) - 6.c), 1.d), 4.d), 5.d) si 1.e) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
     *) Anexele se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

     PRIM-MINISTRU
     CALIN POPESCU-TARICEANU

     Contrasemneaza:
     Ministrul agriculturii,
     padurilor si dezvoltarii rurale,
     Gheorghe Flutur

     Ministrul educatiei si cercetarii,
     Mihail Hardau

     Ministrul muncii,
     solidaritatii sociale si familiei,
     Gheorghe Barbu

     p. Ministrul administratiei si internelor,
     Paul Victor Dobre,
     secretar de stat

     Ministrul finantelor publice,
     Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 27/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 27 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu