Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 245 din  4 martie 2003

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 185 din 25 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 103 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 412/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, denumit in continuare minister, isi exercita autoritatea in domeniul transportului naval prin directia de specialitate, prin Autoritatea Navala Romana, denumita in continuare ANR, si prin administratiile portuare si de cai navigabile, denumite in continuare administratii.
    Art. 2
    (1) Toate navele, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, pe timpul cat navigheaza sau stationeaza in apele nationale navigabile ale Romaniei, sunt supuse prevederilor legislatiei nationale si trebuie sa fie conforme cu regulile ANR, aprobate de minister, privind siguranta constructiva a navelor si conditiile de munca si viata de la bordul acestora, cu regulile prevazute in acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte si cu regulile de clasificare aplicabile in functie de tipul, serviciul si zona de navigatie, astfel incat sa nu constituie un pericol pentru siguranta navigatiei, a persoanelor si a marfurilor transportate, precum si pentru mediu.
    (2) Navele, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, au obligatia, atunci cand se afla in apele nationale navigabile ale Romaniei si in porturile romanesti, sa respecte dispozitiile ANR, ale capitaniilor de port si ale administratiilor, privind navigatia in siguranta, intrarea/iesirea, stationarea si operarea in porturi.
    Art. 3
    (1) Supravegherea navigatiei si controlul traficului in apele nationale navigabile si in porturile romanesti se exercita de catre minister, prin ANR.
    (2) Reprezentantii autorizati ai ANR si ai capitaniilor de port au dreptul de vizita si control, in conditiile legii, la bordul navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, aflate in apele nationale navigabile sau in porturile romanesti.
    Art. 4
    Accesul la bordul navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, aflate in porturi romanesti sau in afara acestora, in limitele apelor nationale navigabile, al reprezentantilor organelor abilitate pentru inspectii, interventii, reconstituiri sau cercetari se face in asistenta capitanului portului sau a reprezentantului acestuia, care, conform atributiilor sale de serviciu, va putea semna actele incheiate cu aceasta ocazie, la solicitarea celor interesati.
    Art. 5
    (1) Pentru siguranta navigatiei, lucrarile in albia cailor navigabile, lucrarile de subtraversare si traversare a acestora, lucrarile in acvatoriile porturilor si radelor, extractia de produse de balastiera prin dragaj si altele asemenea se executa numai cu avizul capitaniilor de port.
    (2) Executantii lucrarilor sunt obligati sa asigure marcajul si semnalizarea corespunzatoare a zonei de lucru conform reglementarilor legale in vigoare si sa le mentina in stare de functionare pe toata durata lucrarilor.
    (3) Persoanele fizice sau juridice care detin sau administreaza obiective ori amplasamente care necesita efectuarea de inspectii privind siguranta navigatiei au obligatia de a permite accesul liber al reprezentantilor ANR si ai capitaniilor de port.

    CAP. 2
    Evidenta si inmatricularea navelor

    SECTIUNEA 1
    Evidenta navelor

    Art. 6
    (1) In numele Guvernului, ministerul, prin ANR, acorda dreptul de arborare a pavilionului roman si dispune suspendarea sau retragerea acestui drept.
    (2) Navele care arboreaza pavilionul roman se supun legilor statului roman.
    Art. 7
    Nationalitatea romana si dreptul de arborare a pavilionului roman se atesta printr-un act de nationalitate, semnat de directorul general al ANR si eliberat de capitania portului.
    Art. 8
    In functie de tipul navei, actele de nationalitate sunt:
    a) certificat de nationalitate - pentru navele maritime de categoria I, destinate pentru voiaje internationale;
    b) atestat de bord - pentru celelalte nave, cu exceptia celor prevazute la lit. a) si a navelor de agrement;
    c) certificat de ambarcatiune de agrement - pentru navele de agrement.
    Art. 9
    Actele de nationalitate au valabilitate 5 ani si se pot prelungi pe perioade de cate 5 ani.
    Art. 10
    (1) Tipul, forma si continutul actelor de nationalitate se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, la propunerea ANR.
    (2) Pentru situatii particulare ANR decide asupra tipului actului de nationalitate si a conditiilor de acordare a acestuia.
    Art. 11
    Evidenta navelor sub pavilion roman se tine de ANR si de capitaniile de port.
    Art. 12
    (1) Navele care au obtinut dreptul de arborare a pavilionului roman se inmatriculeaza in:
    a) registrul matricol al navelor de categoria I - navele de categoria I;
    b) registrul matricol al navelor de categoria a II-a - navele de categoria a II-a si navele de agrement.
    (2) Dupa inmatriculare navele de categoria I se inscriu si in registrul de evidenta centralizata.
    (3) In registrul de evidenta centralizata se inscriu si navele care au obtinut dreptul de arborare a pavilionului roman in baza contractelor de bare-boat sau leasing.
    Art. 13
    Evidenta navelor aflate in constructie pe teritoriul Romaniei, indiferent de pavilionul pe care urmeaza sa il arboreze, se tine in registrul de evidenta a navelor in constructie.
    Art. 14
    (1) Registrul de evidenta centralizata se tine de ANR.
    (2) Registrele matricole si registrele de evidenta a navelor in constructie se tin de capitaniile de port, stabilite prin decizie a directorului general al ANR.
    Art. 15
    In registrele prevazute la art. 12 se transcriu cel putin urmatoarele date:
    a) numele/numarul navei;
    b) numele proprietarului;
    c) data punerii chilei;
    d) principalele caracteristici tehnice;
    e) numarul matricol si, dupa caz, numarul IMO;
    f) constituirea, transmiterea si stingerea drepturilor reale si a sarcinilor asupra navelor;
    g) procesele-verbale de sechestru;
    h) acordarea, suspendarea sau retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman;
    i) eliberarea actului de nationalitate;
    j) orice modificari sau mentiuni privind datele de mai sus.
    Art. 16
    In registrul de evidenta a navelor in constructie se vor transcrie cel putin:
    a) denumirea/numele santierului constructor si al beneficiarului;
    b) denumirea, numarul si data emiterii autorizatiei de constructie;
    c) contractul de constructie si/sau de armare a navei;
    d) principalele date privind documentatia tehnica in baza careia s-a emis autorizatia;
    e) principalele caracteristici tehnice ale navei ce urmeaza a fi construita;
    f) data punerii chilei;
    g) constituirea, transmiterea si stingerea drepturilor reale asupra navei;
    h) numarul si data proceselor-verbale de receptie si/sau de predare-primire;
    i) eliberarea permisului provizoriu de arborare a pavilionului roman in perioada probelor de mars si in perioada de valabilitate a acestuia;
    j) data lansarii la apa;
    k) orice modificari sau mentiuni privind datele de mai sus.

    SECTIUNEA a 2-a
    Inmatricularea navelor care arboreaza pavilionul roman

    Art. 17
    In cazul navelor nou-construite ori dobandite de la persoane fizice sau juridice straine, pentru acordarea dreptului de arborare a pavilionului roman si inmatricularea navelor in registrele matricole sunt necesare urmatoarele documente:
    a) cerere scrisa din partea proprietarului, care va cuprinde si 3 propuneri de nume pentru nava;
    b) titlul de proprietate;
    c) actele de stare tehnica, eliberate de ANR si/sau de o societate de clasificare agreata de minister;
    d) certificatul de inmatriculare al proprietarului si, dupa caz, certificatul constatator emis persoanelor juridice de Oficiul registrului comertului, din care sa reiasa structura actionariatului, pentru persoanele juridice, respectiv actul de identitate sau un alt document oficial din care sa rezulte si cetatenia, pentru persoanele fizice;
    e) pentru navele nou-construite, documentul emis de autoritatea statului in care au fost construite, prin care se constata ca sunt nave nou-construite si neinmatriculate, iar pentru navele dobandite, certificatul de radiere, emis de autoritatea competenta a statului al carui pavilion l-au arborat anterior;
    f) in cazul in care nava este grevata de garantii mobiliare si/sau de sarcini, declaratia pe propria raspundere a proprietarului de preluare a acestora si acordul scris al creditorilor respectivi;
    g) doua fotografii 13/18 ale navei.
    Art. 18
    Pentru acordarea dreptului provizoriu de arborare a pavilionului roman si inmatricularea navelor proprietatea persoanelor fizice sau juridice straine, inchiriate pe o perioada mai mare de un an, in regim de leasing sau bare-boat, de operatori, persoane fizice sau juridice romane, care solicita arborarea pavilionului roman pe perioada contractului, sunt necesare urmatoarele documente:
    a) cerere scrisa din partea operatorului, care va cuprinde si 3 propuneri de nume, daca se doreste schimbarea numelui navei, insotita de acordul scris al proprietarului;
    b) contractul de leasing sau de bare-boat;
    c) actele de stare tehnica, eliberate de ANR si/sau de o societate de clasificare agreata de minister;
    d) certificatul de inmatriculare al operatorului si, dupa caz, certificatul constatator emis de Oficiul registrului comertului, din care sa reiasa structura actionariatului, pentru persoanele juridice, respectiv actul de identitate sau un alt document oficial din care sa rezulte si cetatenia, pentru persoanele fizice;
    e) certificatul de suspendare a dreptului de arborare a pavilionului, emis de autoritatea competenta a statului in care a fost inmatriculata nava, care sa ateste si eventualele garantii reale mobiliare si/sau sarcini ce greveaza nava;
    f) in cazul in care nava este grevata de garantii reale mobiliare si/sau de sarcini, acordul expres al creditorilor respectivi privind inchirierea navei si inmatricularea in registrele matricole prevazute la art. 12.
    Art. 19
    In cazurile prevazute la art. 18, dupa inmatricularea in registrele matricole se va elibera un act de nationalitate corespunzator tipului navei, in care se vor mentiona atat numele proprietarului navei, cat si cel al operatorului.
    Art. 20
    Dreptul de arborare a pavilionului roman pentru navele inchiriate in bare-boat sau cumparate in leasing se acorda pe perioada derularii contractului.
    Art. 21
    In vederea inmatricularii, in situatiile prevazute la art. 17 se accepta ca titlu de proprietate unul dintre urmatoarele inscrisuri:
    a) contract de vanzare-cumparare;
    b) contract de constructie, in care se va mentiona expres proprietarul constructiei sau al navei;
    c) act de donatie;
    d) certificat de mostenitor;
    e) factura fiscala;
    f) hotarare judecatoreasca privind recunoasterea, transmiterea sau dobandirea proprietatii.
    Art. 22
    Documentele prevazute la art. 17 si 18 se depun la capitania portului unde urmeaza sa fie inmatriculata nava.
    Art. 23
    Actul de nationalitate al navei se elibereaza de capitania portului de inmatriculare, in termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare.
    Art. 24
    Orice modificare privind numele navei, caracteristicile tehnice principale sau altele asemenea se face la cererea proprietarului, cu aprobarea ANR, si se inscrie in registrele matricole. Dupa inscrierea mentiunilor in registrele matricole se elibereaza un nou act de nationalitate, in care sunt operate respectivele modificari.
    Art. 25
    Procedurile privind evidenta navelor in constructie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman, inmatricularea, scoaterea din evidenta a navelor, precum si transcrierea drepturilor reale mobiliare si/sau a sarcinilor asupra navelor se aproba de minister, la propunerea ANR.

    SECTIUNEA a 3-a
    Evidenta navelor in constructie

    Art. 26
    Persoanele fizice si juridice, romane sau straine, care construiesc nave pe teritoriul Romaniei, sunt obligate sa obtina o autorizatie de constructie eliberata de capitania portului in a carei zona de jurisdictie se afla locul constructiei.
    Art. 27
    Pentru obtinerea autorizatiei prevazute la art. 26 constructorul prezinta la capitania portului documentatia tehnica avizata de ANR sau de autoritatea competenta a statului unde urmeaza sa fie inmatriculata nava ori de o societate de clasificare agreata de acestea, precum si contractul de constructie, in care se va preciza in mod expres numele proprietarului.
    Art. 28
    Dupa eliberarea autorizatiei de constructie si pana la terminarea constructiei si radierea navei din registrul de evidenta a navelor in constructie capitania de port va face mentiunile corespunzatoare in acest registru.

    SECTIUNEA a 4-a
    Transcrierea constituirii, transmiterii si stingerii de drepturi reale asupra navelor

    Art. 29
    (1) Constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor care arboreaza pavilionul roman se transcrie, la solicitarea persoanelor juridice sau fizice titulare ale acestor drepturi, in registrele matricole, pentru navele de categoria I si in registrul de evidenta centralizata, iar pentru navele in constructie, in registrul de evidenta a navelor in constructie, facandu-se mentiunile corespunzatoare si in actul de nationalitate.
    (2) Pentru transcrierea in registrele prevazute la art. 12 a drepturilor reale si/sau a sarcinilor, partile interesate vor depune la capitania portului unde este inmatriculata nava un aviz de garantie reala, semnat de ambele parti, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 30
    (1) Dupa transcriere drepturile prevazute la art. 29 alin. (1) se adnoteaza in actul de nationalitate, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul in care drepturile reale sunt constituite in tara, de catre capitania portului unde este inmatriculata nava, daca nava se afla in apele nationale navigabile, sau de catre misiunea diplomatica a Romaniei, la cererea ANR, daca nava se afla intr-un port strain;
    b) in cazul in care drepturile reale sunt constituite in strainatate, de catre misiunea diplomatica a Romaniei acreditata pentru statul respectiv, daca nava se afla intr-un port strain, sau de catre capitania unde este inmatriculata nava, dupa primirea confirmarii de adnotare din partea misiunii diplomatice a Romaniei, daca nava se afla in apele nationale navigabile.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) autoritatile consulare au obligatia de a transmite de indata ANR o copie legalizata a inscrisului constitutiv de drepturi reale.
    Art. 31
    Transcrierea contractelor de garantii reale mobiliare, ordinea de prioritate, publicitatea si executarea garantiilor reale sau a sarcinilor constituite asupra navelor se vor face conform prevederilor legale referitoare la regimul juridic al garantiilor reale mobiliare.
    Art. 32
    Radierea transcrierilor garantiilor reale si/sau a sarcinilor constituite asupra navelor se efectueaza numai cu consimtamantul scris al partilor interesate sau in baza unei hotarari judecatoresti ori arbitrale ramase definitiva.
    Art. 33
    (1) Contractele de inchiriere a navelor, inclusiv contractele de leasing si de management al acestora, se transcriu in registrele matricole, la solicitarea proprietarului, facandu-se mentiunile corespunzatoare si in actul de nationalitate.
    (2) Pentru transcrierea in registrele matricole a contractelor prevazute la alin. (1) proprietarul va depune la capitania portului unde este inmatriculata nava un aviz semnat de partile contractante.
    Art. 34
    (1) In registrele matricole se inscriu si procesele-verbale de aplicare a sechestrului.
    (2) Capitania portului nu va efectua in foaia matricola a navei nici o transcriere a constituirii, transmiterii sau stingerii de drepturi reale si/sau de sarcini constituite asupra navei de la data aplicarii sechestrului pana la ridicarea acestuia.
    (3) Radierea mentiunii privind sechestrul se va face in baza procesului-verbal de ridicare a sechestrului.

    SECTIUNEA a 5-a
    Suspendarea si retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman. Scoaterea din evidenta a navelor

    Art. 35
    (1) Dreptul de arborare a pavilionului roman se suspenda la solicitarea proprietarului navei.
    (2) In cazul in care proprietarul navei solicita suspendarea dreptului de arborare a pavilionului roman, acesta va depune la capitania unde este inmatriculata nava urmatoarele documente:
    a) cerere scrisa in care se va mentiona pavilionul pe care il va arbora nava;
    b) acordul scris al creditorilor pentru inmatricularea navei in alt registru pe perioada contractului de bare-boat sau leasing, in cazul in care nava este grevata de sarcini transcrise in registrele matricole;
    c) actul de nationalitate al navei.
    (3) Dupa suspendarea dreptului de arborare a pavilionului roman, daca nava respectiva se afla in apele nationale navigabile ale Romaniei, aceasta poate naviga cu un certificat de nationalitate emis de autoritatea competenta a statului unde a fost inmatriculata sau cu un permis provizoriu eliberat de misiunea diplomatica a statului respectiv.
    Art. 36
    (1) Dreptul de arborare a pavilionului roman se poate retrage in urmatoarele situatii:
    a) la solicitarea proprietarului navei;
    b) daca nu mai sunt indeplinite conditiile de arborare a pavilionului roman;
    c) cand nava nu respecta in mod repetat cerintele prevazute in conventiile internationale la care Romania este parte.
    (2) In cazul in care proprietarul navei solicita retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman, acesta va depune la capitania unde este inmatriculata nava urmatoarele documente:
    a) cerere scrisa in care se va mentiona pavilionul pe care il va arbora nava;
    b) acordul scris al creditorilor pentru scoaterea din evidenta a navei, in cazul in care nava este grevata de sarcini, transcrise in registrele matricole;
    c) actul de nationalitate al navei.
    Art. 37
    In cazul retragerii de catre ANR a dreptului de arborare a pavilionului roman, proprietarul navei are obligatia de a preda actul de nationalitate al navei in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei.
    Art. 38
    (1) Dupa retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman navele se radiaza din registrele matricole si din registrul de evidenta centralizata.
    (2) Radierea navelor din registrele matricole si din registrul de evidenta centralizata se efectueaza si in cazul pierderii totale ca urmare a naufragiului, esuarii, incendiului, scufundarii sau in cazul dezmembrarii.
    (3) Pentru efectuarea radierii in cazul pierderii totale proprietarul va depune la capitania portului de inmatriculare urmatoarele documente:
    a) solicitarea scrisa de scoatere din evidenta a navei;
    b) declaratie de abandon, autentificata de un notar public;
    c) actul de nationalitate, daca acesta a fost recuperat.
    (4) Pentru radierea navelor dezmembrate din registrele matricole proprietarul va depune la capitania portului unde este inmatriculata nava urmatoarele documente:
    a) solicitarea scrisa;
    b) procesul-verbal de dezmembrare a navei, vizat de capitania portului in a carei zona de jurisdictie a fost dezmembrata nava;
    c) actul de nationalitate.
    Art. 39
    (1) Pentru dezmembrarea navei proprietarul trebuie sa obtina de la capitania portului in a carei zona de jurisdictie urmeaza sa se efectueze operatiunea o autorizatie de dezmembrare.
    (2) Pentru obtinerea autorizatiei prevazute la alin. (1) proprietarul navei va depune:
    a) solicitare scrisa;
    b) acordul scris al creditorilor pentru dezmembrarea navei, in cazul in care aceasta este grevata de sarcini, daca sunt transcrise in registrele matricole.

    SECTIUNEA a 6-a
    Certificatele si documentele necesare navelor

    Art. 40
    Orice nava, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, pe timpul cat se afla in apele nationale navigabile trebuie sa aiba la bord actul de nationalitate, precum si certificatele si documentele stabilite prin reglementarile nationale in vigoare si conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 41
    (1) Certificatele si documentele obligatorii pentru navele care arboreaza pavilionul roman se impart in:
    a) certificate privind siguranta constructiva a navelor, siguranta persoanelor si a marfurilor aflate la bordul acestora, prevenirea poluarii apelor, echipajul minim de siguranta si altele asemenea;
    b) documente privind evidenta activitatilor ce se desfasoara la bord - jurnalul de bord, jurnalul de masina, jurnalul de evidenta a hidrocarburilor si a reziduurilor menajere, jurnalul radiotelegrafic sau radiotelefonic si altele asemenea. Aceste documente se numeroteaza, se vizeaza si se parafeaza de autoritatile competente romane si straine.
    (2) Tipul, forma si continutul certificatelor prevazute la alin. (1) lit. a) se stabilesc de minister si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Tipul, forma si continutul documentelor prevazute la alin. (1) lit. b) se stabilesc de ANR.
    (4) Certificatele si documentele necesare pentru fiecare tip de nava se stabilesc de ANR in conformitate cu reglementarile nationale in vigoare si cu conventiile internationale si se aduc la cunostinta celor interesati prin capitaniile de port.
    (5) Certificatele prevazute la alin. (1) lit. a) se elibereaza de ANR sau de alte autoritati competente din Romania, abilitate in acest sens, ori de societati de clasificare recunoscute de minister, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    (6) Documentele prevazute la alin. (1) lit. b) se pun la dispozitie proprietarilor si operatorilor de catre ANR.
    Art. 42
    Pentru navele care arboreaza pavilion strain ANR recunoaste documentele emise de autoritatile competente din statele al caror pavilion il arboreaza sau de societati de clasificare recunoscute de acestea.
    Art. 43
    (1) La navele care au echipaj la bord, pe timpul cat navigheaza in apele nationale navigabile, documentele prevazute la art. 40 se pastreaza la comandantul navei.
    (2) La navele fara echipaj, atunci cand navigheaza in apele nationale navigabile, documentele prevazute la art. 40 se pastreaza la comandantul navei care impinge/remorcheaza aceste nave.
    (3) Procedurile privind pastrarea si circuitul documentelor, pe timpul cat navele, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, stationeaza sau opereaza in porturile romanesti, sunt cele prevazute prin legislatia nationala in vigoare si prin conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 44
    Certificatele prevazute la art. 41 alin. (1) lit. a) se preschimba ori de cate ori apar modificari privind numele sau numarul, tipul si caracteristicile navei, schimbarea portului de inmatriculare sau in cazul deteriorarii ori pierderii acestora.

    CAP. 3
    Despre personalul navigant

    SECTIUNEA 1
    Eliberarea carnetului de marinar. Imbarcarea si debarcarea personalului navigant

    Art. 45
    (1) Personalul navigant roman este constituit din totalitatea persoanelor care au cetatenie romana si care poseda un brevet sau un certificat de capacitate, obtinut in conformitate cu prevederile legale si care da dreptul acestora sa indeplineasca functii la bordul navelor.
    (2) Evidenta personalului navigant roman se tine de ANR in registrele de evidenta a personalului navigant.
    Art. 46
    (1) Pe timpul cat este ambarcat personalul navigant si auxiliar roman trebuie sa posede un carnet de marinar, care reprezinta actul de identitate al acestuia.
    (2) Carnetul de marinar se elibereaza de capitania portului persoanei care indeplineste conditiile de varsta, sanatate si calificare profesionala necesare pentru indeplinirea unei functii la bordul navei.
    (3) Capitania portului tine evidenta carnetelor de marinar eliberate.
    Art. 47
    Pentru eliberarea carnetului de marinar se depun urmatoarele documente:
    a) cerere scrisa din partea solicitantului;
    b) aviz medical si psihologic eliberat de o institutie medicala autorizata de minister;
    c) dovada absolvirii cursurilor de perfectionare si pregatire obligatorii, dupa caz;
    d) brevetul sau certificatul de capacitate;
    e) documentele, in original si in copie, care atesta calificarea profesionala pentru personalul auxiliar;
    f) buletinul/cartea de identitate;
    g) doua fotografii 4/6 cm.
    Art. 48
    (1) Valabilitatea carnetului de marinar este de maximum 2 ani, in functie de valabilitatea avizului medical prevazut la art. 47 lit. b).
    (2) Periodicitatea examinarii medicale si psihologice a personalului navigant si auxiliar se stabileste prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (3) Valabilitatea carnetului de marinar se prelungeste, la cererea titularului, de catre capitaniile de port. Pentru prelungire se va prezenta un nou aviz medical eliberat de unitatile sanitare autorizate de minister.
    (4) In situatii exceptionale capitania portului poate prelungi valabilitatea carnetului de marinar pe o perioada de maximum 3 luni de la data expirarii, fara prezentarea unui aviz medical.
    (5) Daca posesorul se afla in strainatate, valabilitatea carnetului de marinar poate fi prelungita pana la sosirea in tara, dar nu mai mult de 3 luni, de catre misiunea diplomatica a Romaniei, fara prezentarea unui aviz medical.
    Art. 49
    (1) In carnetul de marinar se inscriu datele de ambarcare si debarcare, precum si navele pe care isi desfasoara activitatea personalul navigant.
    (2) Datele prevazute la alin. (1) folosesc la stabilirea perioadei de ambarcare.
    Art. 50
    (1) Perioadele de ambarcare se vor lua in considerare la calculul stagiului in vederea inscrierii la examenele pentru obtinerea de brevete sau certificate de capacitate, la reconfirmarea acestora si pentru stabilirea unor drepturi conform prevederilor legale.
    (2) Adnotarea perioadelor de ambarcare a personalului navigant la bordul navelor sub pavilion roman se va efectua pe baza urmatoarelor documente, depuse de solicitant la capitania de port in a carei evidenta este inregistrat:
    a) carnetul de marinar cu operatiunile de ambarcare/debarcare, efectuate de comandantul navei, semnate si stampilate cu stampila navei;
    b) adeverinta de ambarcare, eliberata de comandantul, armatorul sau operatorul navei.
    (3) Forma si continutul adeverintei de stagiu se stabilesc prin decizie a directorului general al ANR.
    Art. 51
    Adnotarea perioadelor de ambarcare a personalului navigant, ambarcat printr-o agentie de personal navigant autorizata sau pe cont propriu la bordul navelor sub pavilion strain, se va efectua pe baza urmatoarelor documente, depuse de solicitant la capitania de port in a carei evidenta este inregistrat:
    a) carnetul de marinar cu mentiunile referitoare la ambarcare/debarcare, efectuate de comandantul navei, semnate si stampilate cu stampila navei;
    b) copia contractului individual de ambarcare;
    c) adeverinta privind perioada de ambarcare, eliberata de comandantul, armatorul sau operatorul navei.
    Art. 52
    In situatia in care ambarcarea nu se face prin intermediul unei agentii de personal autorizate, solicitantul va depune inaintea plecarii in voiaj si o declaratie pe propria raspundere, in care va preciza denumirea si sediul companiei angajatoare, functia si durata contractului.

    SECTIUNEA a 2-a
    Eliberarea unui nou carnet de marinar

    Art. 53
    Eliberarea unui nou carnet de marinar se efectueaza de capitaniile de port in urmatoarele situatii:
    a) epuizarea rubricilor din carnetul precedent;
    b) schimbarea capitaniei de inregistrare;
    c) deteriorarea documentului;
    d) pierderea documentului.
    Art. 54
    (1) In cazurile prevazute la art. 53 lit. a), b) si c), pentru eliberarea unui nou carnet de marinar se vor depune la capitania portului urmatoarele documente:
    a) cerere scrisa;
    b) vechiul carnet de marinar;
    c) doua fotografii 6/4 cm.
    (2) Dupa primirea documentelor prevazute la alin. (1) vechiul carnet de marinar se anuleaza si se preda posesorului, dupa care se elibereaza un alt carnet de marinar.
    Art. 55
    In cazul prevazut la art. 53 lit. d), pentru eliberarea unui nou carnet de marinar se vor depune urmatoarele documente:
    a) cerere scrisa;
    b) declaratia solicitantului cu privire la imprejurarile in care a fost pierdut carnetul;
    c) anuntul in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, cu privire la declararea nulitatii documentului pierdut, cu mentionarea numarului carnetului si a capitaniei de inmatriculare;
    d) avizul medical eliberat de o unitate sanitara autorizata de minister;
    e) chitanta de plata a amenzii;
    f) doua fotografii 6/4 cm.
    Art. 56
    Eliberarea unui nou carnet de marinar se va adnota in foaia matricola din registrul de evidenta, mentionandu-se totodata motivul eliberarii acestuia.
    Art. 57
    (1) Pentru motive intemeiate, precum schimbarea domiciliului, a locului de munca si altele asemenea, personalul navigant poate solicita schimbarea capitaniei in a carei evidenta este inmatriculat.
    (2) In acest sens solicitantul va depune la capitania la care este inregistrat o cerere scrisa privind transferul foii matricole, urmand ca dupa aprobarea transferului foaia matricola sa se transmita la noua capitanie.

    SECTIUNEA a 3-a
    Atestarea profesionala a personalului navigant

    Art. 58
    (1) Functiile la bordul navelor care arboreaza pavilionul roman pot fi indeplinite numai de personalul navigant care poseda brevete sau certificate de capacitate corespunzatoare, cu exceptia personalului navigant auxiliar.
    (2) Brevetele si certificatele de capacitate ale personalului navigant se elibereaza de ANR in conditiile prevazute de reglementarile nationale in vigoare si de conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 59
    (1) Examenele pentru obtinerea brevetelor si certificatelor de capacitate se organizeaza de ANR.
    (2) Regulamentul privind desfasurarea sesiunilor de examene, comisia de examinare si presedintele acesteia se aproba prin decizie a directorului general al ANR.
    Art. 60
    Confirmarea, reconfirmarea, suspendarea sau anularea brevetelor ori a certificatelor de capacitate se face de ANR, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Supravegherea si controlul navigatiei

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 61
    (1) Navele, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, sunt obligate sa respecte dispozitiile ANR si ale capitaniilor de port privind intrarea, navigatia, stationarea, operarea si plecarea in si din apele nationale navigabile.
    (2) Navele care transporta marfuri periculoase se vor supune si reglementarilor speciale privind aceste transporturi, prevazute in legislatia nationala si in conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 62
    Navele care navigheaza in apele nationale navigabile, indiferent de pavilionul acestora, au obligatia de a folosi schemele de separare a traficului si de a respecta dispozitiile transmise de centrele de supraveghere, management si dirijare a traficului naval.
    Art. 63
    Pe timpul cat se afla in apele nationale navigabile navele trebuie sa aiba la bord si in buna stare de functionare semnele si echipamentele de semnalizare de zi si de noapte, mijloacele de salvare, de vitalitate, de stingere a incendiilor, de exploatare in siguranta a navei si de protectia muncii, precum si documentatia de navigatie necesara, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 64
    (1) Navele romanesti arboreaza la pupa pavilionul national, de la rasaritul si pana la apusul soarelui.
    (2) Navele straine aflate in apele nationale romanesti arboreaza la pupa pavilionul statului in care sunt inmatriculate, iar la catargul sau la bastonul prova, pavilionul roman, de la rasaritul si pana la apusul soarelui.
    (3) Toate navele aflate in radele si porturile romanesti sunt obligate sa arboreze micul sau marele pavoaz, la cererea capitaniei portului.
    Art. 65
    Pentru navele aflate in parc rece, iernatic, conservare si in alte cazuri deosebite, masurile de siguranta, de semnalizare, ordine si paza se stabilesc de capitania portului in a carei zona de jurisdictie se afla si sunt obligatorii pentru toti proprietarii, operatorii, comandantii si echipajele navelor.
    Art. 66
    Armatorii sau operatorii navelor care arboreaza pavilionul roman sunt obligati:
    a) sa inmatriculeze navele si sa notifice ANR orice modificari intervenite, in termen de 15 zile lucratoare de la dobandirea titlului de proprietate sau de la data aparitiei modificarilor;
    b) sa asigure toate certificatele ori documentele necesare navelor, precum si prelungirea valabilitatii acestora la termen;
    c) sa asigure publicatiile nautice si documentatia de navigatie pentru zonele in care urmeaza sa navigheze nava;
    d) sa nu efectueze constructii, modificari, transformari, reconstructii ale navelor fara aprobarea sau avizul ANR;
    e) sa mentina in perioada dintre efectuarea operatiunilor de supraveghere si inspectie starea tehnica a navei, conditiile pentru navigatia in siguranta si pentru protectia mediului, conditiile de munca si viata a echipajului navelor;
    f) sa asigure in permanenta echipajul de siguranta;
    g) sa ambarce la bordul navelor numai personal navigant ale carui documente de atestare a competentei sunt valabile pentru respectivul tip de nava;
    h) sa asigure comandantului posibilitatea sa-si indeplineasca atributiile si sa-si respecte obligatiile;
    i) sa raporteze manipularile ori transportul de substante periculoase, toxice sau nocive;
    j) sa nu permita plecarea in voiaj a navei in situatia in care aceasta nu este in buna stare de navigabilitate din toate punctele de vedere sau daca echipajul nu indeplineste toate conditiile legale.
    Art. 67
    Comandantul si echipajele navelor sunt obligati sa respecte avizele catre navigatori privind ordinea si siguranta navigatiei in apele nationale navigabile emise de ANR sau de capitaniile de port, care le fac publice catre cei interesati prin afisare, prin comunicare sau in forma electronica.

    SECTIUNEA a 2-a
    Reguli cu privire la sosirea si manevra navelor in porturi

    Art. 68
    (1) Capitaniile de port efectueaza controlul navelor care stationeaza, opereaza sau fac escala intr-un port romanesc, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu conventiile internationale la care Romania este parte.
    (2) La sosirea navelor in port capitania portului verifica existenta si valabilitatea actelor, certificatelor si documentelor prevazute la art. 40 si elibereaza permisul de intrare care reprezinta acceptul capitaniei de intrare in port.
    (3) La navele care sosesc din voiaje internationale controlul prevazut la alin. (1) se poate efectua numai dupa obtinerea liberei practici sanitare.
    (4) In exercitarea atributiilor de serviciu personalul ANR se poate deplasa fara plata cu navele unitatilor aflate sub autoritatea sau in subordinea ministerului.
    Art. 69
    Pe timpul stationarii in port navele trebuie sa aiba la bord personalul minim necesar efectuarii in siguranta a manevrelor.
    Art. 70
    Capitania portului aproba sau, dupa caz, dispune ancorarea, acostarea si manevra navelor in porturile, radele ori apele nationale navigabile, precum si schimbarea locului de ancorare sau acostare.
    Art. 71
    In toate cazurile de forta majora, sinistru, calamitate sau de interes general capitanul portului poate dispune navelor aflate in port ori in rada, echipajelor acestora, precum si persoanelor care isi desfasoara activitatea in port sa participe la actiunile avand ca scop siguranta navelor si a infrastructurilor de transport naval.
    Art. 72
    (1) Legarea navelor in porturi se face numai la instalatiile portuare cu aceasta destinatie.
    (2) Navele pot acosta sau ancora si in alte locuri decat cele cu aceasta destinatie numai cu aprobarea capitaniei de port.
    Art. 73
    (1) In maximum 12 ore de la sosirea unei nave maritime comandantul acesteia sau reprezentantul sau este obligat sa depuna la capitania portului declaratia de sosire impreuna cu certificatele si documentele si, daca este cazul, sa solicite vizarea jurnalului de bord, a jurnalului de masini si a jurnalului radiotelegrafic sau radiotelefonic. In acelasi termen se vor depune si eventualele proteste de mare sau rapoarte privind evenimentele petrecute pe timpul voiajului pana la sosirea in port.
    (2) Depunerea certificatelor si documentelor nu este obligatorie pentru navele in tranzit, care nu solicita libera practica si al caror echipaj nu ia contact cu uscatul, precum si pentru cele care remorcheaza, imping ori duc cuplat alte nave si care ating portul numai pentru a lasa sau a lua nave din/in convoi si pentru navele sosite in port pentru adapost ori in caz de forta majora.
    Art. 74
    (1) In cazul in care incarcarea, descarcarea, transbordarea de marfuri sau imbarcarea ori debarcarea pasagerilor trebuie sa inceapa inainte de termenul prevazut la art. 73 alin. (1), depunerea actelor de bord se va efectua inainte de inceperea acestor operatiuni.
    (2) Se excepteaza situatiile de urgenta, cand capitania portului poate autoriza inceperea operatiunilor inainte de depunerea actelor.
    Art. 75
    In cazul in care pe timpul voiajului nava a suferit avarii majore, comandantul este obligat sa raporteze despre acestea, la sosire, inainte de intrarea in port. Intrarea navei in port se va face numai cu aprobarea expresa a capitanului portului.
    Art. 76
    In cazul in care la intrarea in port la bordul navei se afla o persoana decedata, comandantul navei este obligat sa anunte capitania portului, care, impreuna cu reprezentantii institutiilor abilitate, verifica circumstantele decesului si semneaza procesul-verbal de constatare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Reguli de siguranta pentru navele aflate in port, rada sau in navigatie

    Art. 77
    (1) Comandantul este responsabil de starea de navigabilitate a navei, de mentinerea la bord a conditiilor pentru navigatia in siguranta si de protectie a mediului, a conditiilor de munca si viata a echipajului navei.
    (2) Comandantii navelor sunt obligati sa ia toate masurile pentru evitarea oricarui pericol sau producerii de avarii la nave si la infrastructurile de transport naval.
    (3) In cazul producerii unor evenimente sau accidente comandantul este obligat sa anunte imediat capitania portului, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (4) In situatia in care evenimentele sau accidentele se produc in timpul operatiunilor de incarcare/descarcare si au legatura cu aceste operatiuni, comandantul navei va anunta administratia portului si operatorul portuar.
    Art. 78
    Incarcarea navei se va face in conformitate cu cargoplanul prezentat autoritatilor, luandu-se toate masurile pentru a nu depasi pescajul maxim comunicat pentru locul de operare.
    Art. 79
    Pe timpul cat navele se afla in port nu sunt permise lasarea libera a animalelor la bord, efectuarea de lucrari cu foc deschis, lucrari de reparatii care presupun imobilizarea navei in dana, probe la motoarele principale sau lucrari care pot duce la poluarea mediului fara obtinerea unei autorizatii prealabile din partea capitaniei de port, emiterea de semnale fonice, luminoase sau fumigene neregulamentare, manipularea substantelor toxice si periculoase fara respectarea reglementarilor specifice.
    Art. 80
    (1) ANR verifica modul de asigurare a conditiilor minime de navigatie in apele nationale navigabile si in porturi, in ceea ce priveste adancimile, semnalizarea, instalatiile de acostare si altele asemenea, si, in cazul in care constata ca exista deficiente, va informa despre aceasta administratiile portuare sau de cai navigabile responsabile, care sunt obligate sa ia in timp util masurile corespunzatoare.
    (2) Administratiile portuare si de cai navigabile sunt obligate sa puna la dispozitie ANR si capitaniilor de port toate datele privind asigurarea conditiilor minime de navigatie.
    Art. 81
    Toate activitatile de cercetare stiintifica care se desfasoara in apele nationale navigabile, in incinta portuara si in rade, precum si explorarea si exploatarea marii sau a fundului marii pot fi facute in conformitate cu legislatia in vigoare, cu avizul prealabil al ANR.
    Art. 82
    Operarea navelor si depozitarea marfurilor sau a altor materiale pe platformele portului, pe cheiuri, maluri sau in alte locuri din porturi se fac fara a bloca sau stanjeni accesul in zonele respective, fara a impiedica vizibilitatea semnelor si semnalelor de navigatie si fara a pune in pericol siguranta navelor si a infrastructurii.
    Art. 83
    (1) Este interzisa aruncarea resturilor de marfa sau a oricaror materiale de la bordul navelor in apele nationale navigabile.
    (2) Predarea resturilor menajere, a gunoiului, apelor uzate, amestecurilor de hidrocarburi de la nave se face la agentii economici autorizati, sub supravegherea capitaniei portului, cu inregistrarea operatiunii la uscat si la bord in registrele special destinate.
    (3) Operatiunile de buncherare la nave, precum si cele cu marfuri periculoase se fac cu autorizarea si sub supravegherea capitaniei portului.
    Art. 84
    (1) Este interzis scaldatul in zona portului, a ecluzelor si a stavilarelor.
    (2) Pentru amenajarea si functionarea de plaje, baze nautice si de agrement este obligatoriu avizul capitaniei portului.
    Art. 85
    Organizarea de serbari sau manifestari nautice de orice fel in porturile si pe apele nationale navigabile se poate face numai cu autorizarea si sub supravegherea capitaniei portului.
    Art. 86
    Pentru navele de pasageri imbarcarea/debarcarea pasagerilor se face numai in porturi sau in locuri special amenajate stabilite de administratorul portului sau al caii navigabile, impreuna cu capitania portului.
    Art. 87
    (1) In caz de forta majora navele pot ancora sau acosta in apele nationale, in afara limitelor radelor sau porturilor, cu obligativitatea comunicarii in cel mai scurt timp la capitania portului a cauzelor stationarii si cu mentinerea permanenta a contactului radio.
    (2) Efectuarea de operatiuni portuare in locuri situate in afara limitelor porturilor se va realiza numai cu aprobarea prealabila a capitaniei portului.
    Art. 88
    In cazul in care pe o nava care arboreaza pavilion roman aflata in mars are loc o nastere, o casatorie sau un deces, comandantul navei va efectua inregistrarea acestora in conformitate cu prevederile legale privind actele de stare civila.
    Art. 89
    (1) Navele maritime sub pavilion strain, pe timpul cat se afla in porturile romanesti, sunt supuse controlului statului portului - PSC.
    (2) Modul de derulare a acestei activitati de catre personalul care participa la efectuarea controlului este conform cu procedurile si prevederile cuprinse in reglementarile in vigoare si in conventiile internationale la care Romania este parte.
    (3) Navele sub pavilion roman sunt supuse controlului statului de pavilion - FSC - in conditiile legii. Pentru navele de navigatie interioara controlul se efectueaza de regula pe timpul cat navele se afla in porturile/radele romanesti, iar in urma controlului se elibereaza un raport de inspectie.
    Art. 90
    Comandantii navelor care navigheaza in tranzit pe caile navigabile interioare au obligatia de a respecta reglementarile in vigoare privind dirijarea si supravegherea traficului fluvial, exploatarea navelor fara echipaj, navigatia convoaielor impinse si de a transmite la capitaniile de port din zona prin care navigheaza datele cu privire la nava si incarcatura.

    SECTIUNEA a 4-a
    Reguli la plecarea navelor din port

    Art. 91
    (1) Navele aflate in porturi pot pleca in voiaj numai dupa obtinerea permisului de plecare eliberat de capitania de port.
    (2) Permisul de plecare se elibereaza cu conditia ca nava sa fi obtinut, dupa caz, acceptul de la toate autoritatile competente, sa depuna permisul de intrare in port completat cu toate datele referitoare la operatiunile de incarcare/descarcare efectuate de nava si un exemplar vizat de vama al manifestului marfurilor si sa ridice certificatele si documentele navei.
    (3) Dupa obtinerea permisului de plecare navele pot incepe manevra de plecare numai cu aprobarea centrelor de supraveghere, management si dirijare a traficului naval sau a capitaniei portului, dupa caz.
    (4) Pentru navele fluviale care efectueaza voiaje intre porturile romanesti regulile privind sosirea si plecarea acestora in si din porturi se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 92
    Comandantul navei care, dupa ce a primit actele de plecare, prelungeste stationarea navei in port mai mult de 24 de ore trebuie sa le depuna din nou la capitania portului, unde vor ramane pana la plecarea efectiva, cand se va face mentiune pe permisul de plecare despre aceasta intarziere.
    Art. 93
    La solicitare sau din oficiu, dupa caz, capitaniile de port vor constata prin procese-verbale si vor elibera la cerere certificate, duplicate sau copii de pe acestea, in situatiile cand exista sesizari cu privire la:
    a) avarii la nava, marfa, cheiuri si instalatii portuare;
    b) intarzieri in operatiuni, timp nefavorabil, cazuri de forta majora;
    c) eventuale accidente navale, precum si poluari;
    d) avarii ale sistemului de semnalizare al portului.
    Art. 94
    (1) Pentru prestatiile efectuate cu privire la operatiunile de dirijare, supraveghere si control, cat si pentru alte prestatii ANR percepe tarifele stabilite prin dispozitiile legale.
    (2) Pentru creantele ANR al caror debitor este armatorul unei nave capitaniile de port au dreptul de a refuza eliberarea documentelor navei si a permisului de plecare pana la plata efectiva a acestora sau pana la depunerea unor garantii suficiente.
    Art. 95
    (1) Interdictia de plecare a navei opereaza din momentul depunerii de catre nava sau agentul acesteia a avizului de plecare.
    (2) Capitaniile vor retine documentele navelor la solicitarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetari, in conditiile legii.
    (3) Nava cu actele la bord si gata de plecare nu mai poate fi retinuta. Se considera ca nava este gata de plecare din momentul in care comandantul are la bord certificatele si documentele navei, precum si permisul de plecare, eliberate de capitania portului.

    SECTIUNEA a 5-a
    Reguli cu privire la asistenta si salvarea pe mare. Recompensa de salvare

    Art. 96
    Activitatea de cautare si salvare in apele nationale navigabile se desfasoara sub coordonarea ANR.
    Art. 97
    (1) In marea teritoriala si in porturile maritime activitatea de cautare si salvare este coordonata de centrul de coordonare organizat in cadrul ANR.
    (2) Coordonarea operatiunilor de interventie in caz de evenimente, sinistru sau calamitati naturale pe caile navigabile interioare si in porturile situate pe acestea revine capitanului-sef al portului din zona.
    Art. 98
    (1) Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor de cautare si salvare prevazute la art. 97, ANR va elabora planurile si instructiunile privind conducerea acestor activitati.
    (2) Planurile si instructiunile de conducere prevazute la alin. (1) se aproba de minister.
    Art. 99
    (1) In conformitate cu planurile si instructiunile de conducere a activitatilor de cautare si salvare a persoanelor, navelor si aeronavelor, prevazute la art. 98, ANR va face publice frecventele si statiile radio, precum si numerele de telefon la care se receptioneaza apelurile de urgenta.
    (2) ANR va incheia protocoale de lucru cu toate institutiile si agentii economici care prin activitatea, dotarile si atributiile lor pot asigura desfasurarea in conditii de eficienta maxima a operatiunilor si a exercitiilor de cautare si salvare, acestea avand obligatia sa participe in orice situatie la astfel de activitati potrivit legii.
    (3) Asistenta si salvarea persoanelor, navelor si aeronavelor, aflate in pericol pe mare sau in apele nationale navigabile, se desfasoara in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
    Art. 100
    (1) In timpul desfasurarii operatiunilor de cautare si salvare care se desfasoara in marea teritoriala sau in porturile maritime dispozitiile directorului general al ANR, ale reprezentantilor acestuia si ale operatorilor din centrul de coordonare sunt obligatorii pentru toti cei implicati.
    (2) In afara celor cu care a incheiat protocoale de lucru potrivit art. 99 alin. (2), directorul general al ANR poate dispune participarea la activitatile de cautare si salvare a tuturor navelor, institutiilor si agentilor economici care desfasoara activitati de transport naval in zona de desfasurare a acestor operatiuni.
    Art. 101
    (1) Operatiunile de cautare si salvare pe caile navigabile se desfasoara in coordonarea capitaniei portului in a carei zona de jurisdictie a avut loc evenimentul.
    (2) In timpul desfasurarii operatiunilor prevazute la alin. (1) capitanul portului poate dispune participarea la operatiuni a tuturor navelor, institutiilor si agentilor economici care desfasoara activitati de transport naval, care se afla in zona. Dispozitiile capitanului portului sunt obligatorii.
    Art. 102
    Modalitatile de desfasurare a activitatilor de cautare si salvare, conservarea si valorificarea bunurilor salvate si recuperarea cheltuielilor aferente se fac in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.
    Art. 103
    Activitatile de interventie, salvare, prevenire si eliminare a efectelor poluarii apelor nationale navigabile de catre nave sunt coordonate de ANR prin centrul de coordonare infiintat in cadrul acestei institutii, atunci cand poluarea are loc in marea teritoriala si in porturile maritime, si prin capitaniile de port in a caror zona de jurisdictie a avut loc evenimentul, in cazul in care poluarea s-a produs pe caile navigabile interioare si in porturile situate pe acestea.
    Art. 104
    (1) In timpul operatiunilor prevazute la art. 103 directorul general al ANR si, respectiv, capitanul de port pot dispune tuturor unitatilor care detin mijloacele necesare sa participe la aceste actiuni.
    (2) Dispozitiile directorului general al ANR si, respectiv, ale capitanului de port sunt obligatorii.
    Art. 105
    Modul de desfasurare a activitatilor de prevenire, salvare, interventie si eliminare a efectelor poluarii, conservare a bunurilor, precum si recuperarea cheltuielilor aferente activitatilor de depoluare si de limitare si eliminare a efectelor poluarii se fac in conformitate cu legislatia in vigoare si cu conventiile internationale la care Romania este parte.

    SECTIUNEA a 6-a
    Scoaterea navelor scufundate sau esuate in apele nationale navigabile

    Art. 106
    Navele esuate, scufundate, parasite sau abandonate in apele nationale constituie pericole pentru siguranta navigatiei.
    Art. 107
    (1) In cazul scufundarii sau esuarii unei nave, capitania de port in a carei zona de jurisdictie a avut loc accidentul va solicita proprietarului sau armatorului navei luarea tuturor masurilor in vederea ranfluarii sau dezesuarii navei.
    (2) In functie de zona unde a avut loc evenimentul si de gravitatea pericolului pe care il prezinta nava esuata sau scufundata pentru navigatie, capitanul portului va stabili si va notifica proprietarului sau armatorului navei termenul limita de incepere a lucrarilor, care nu va depasi 60 de zile de la data notificarii.
    Art. 108
    In cazul in care proprietarul sau armatorul navei nu ia masurile necesare privind dezesuarea sau ranfluarea navei, capitanul portului va solicita administratiei portuare sau de cai navigabile in a carei zona de jurisdictie se afla nava sa efectueze aceste operatiuni.
    Art. 109
    In cazuri exceptionale, cand administratia portuara sau de cai navigabile este in imposibilitate sa efectueze aceste operatiuni sau cand nava s-a scufundat ori a esuat intr-un loc din afara zonelor de jurisdictie ale administratiilor portuare si de cai navigabile, capitania de port poate lua toate masurile ce se impun in vederea ranfluarii sau dezesuarii.
    Art. 110
    In toate cazurile actiunile de ranfluare sau dezesuare se desfasoara sub coordonarea capitaniilor de port. Dispozitiile capitanului de port sunt obligatorii pentru toti cei implicati.
    Art. 111
    Modul de derulare a actiunilor, precum si modul de conservare si valorificare a navelor si bunurilor ranfluate sau dezesuate si de recuperare a cheltuielilor aferente acestor operatiuni sunt stabilite de legislatia in vigoare si de conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 112
    Navele abandonate sau parasite in apele nationale navigabile al caror proprietar este necunoscut si ramane necunoscut dupa efectuarea tuturor demersurilor legale pentru cunoasterea acestuia se valorifica in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 7-a
    Controlul statului pavilionului

    Art. 113
    ANR are dreptul si obligatia de a controla si de a monitoriza toate navele care arboreaza pavilion roman in ceea ce priveste respectarea de catre acestea a reglementarilor nationale in vigoare si a prevederilor conventiilor internationale la care Romania este parte, referitoare la siguranta constructiei navei, standardele tehnice si dotarea navelor, valabilitatea actelor de nationalitate si a celorlalte documente si certificate obligatorii, la echipajul minim de siguranta si la competentele profesionale ale echipajului de la bord, la respectarea cerintelor privind prevenirea poluarii mediului si a celor privind conditiile de viata si munca la bordul navei.
    Art. 114
    (1) Actiunile de control si monitorizare se desfasoara de experti specializati din cadrul ANR si desemnati in acest sens de catre directorul general al ANR.
    (2) Actiunile prevazute la art. 113 se desfasoara pentru navele care arboreaza pavilion roman, cand se afla atat in apele nationale navigabile, cat si in afara acestora.
    Art. 115
    Sistemul de efectuare a actiunilor de control si monitorizare, precum si masurile ce se iau de catre ANR in cazurile in care navele care arboreaza pavilion roman nu respecta regulile prevazute la art. 113 sunt cele prevazute in legislatia romana in vigoare si in conventiile internationale la care Romania este parte.

    SECTIUNEA a 8-a
    Controlul statului portului

    Art. 116
    ANR are dreptul si obligatia de a controla navele care arboreaza pavilion strain in ceea ce priveste modul de respectare a conventiilor internationale la care Romania este parte, pe timpul cat acestea navigheaza in apele nationale navigabile.
    Art. 117
    Controlul se efectueaza de experti specializati din cadrul ANR si desemnati in acest sens de catre directorul general al ANR.
    Art. 118
    Controalele se vor desfasura indiferent de pavilionul pe care il arboreaza nava si indiferent daca statul de pavilion a ratificat sau nu conventiile internationale la care Romania este parte si ale caror cerinte fac obiectul controlului statului portului.
    Art. 119
    In cazul in care se constata deficiente si in functie de gravitatea acestora, ANR, prin capitaniile de port, poate lua urmatoarele masuri, pana la remedierea defectiunilor constatate:
    a) sa interzica intrarea navei in port;
    b) sa interzica plecarea din port si, dupa caz, sa opreasca operatiunile de incarcare/descarcare a navei.
    Art. 120
    Sistemul de desfasurare a controlului statului portului si masurile ce se iau impotriva navelor la care se constata deficiente sunt stabilite de legislatia in vigoare si de prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.

    SECTIUNEA a 9-a
    Reguli cu privire la activitatea de pilotaj si remorcaj

    Art. 121
    Ministerul stabileste, la propunerea ANR, zonele in care serviciile de siguranta sunt obligatorii.
    Art. 122
    (1) Pilotarea navelor se face cu mijloace specializate de catre persoane calificate si autorizate in acest sens, denumite in continuare piloti, in baza buletinului de pilotaj, avizat de capitania portului.
    (2) Pilotul trebuie sa fie cetatean roman si sa detina un brevet valabil pentru zona de navigatie pentru care se asigura pilotajul navei, eliberat de ANR.
    (3) Din punct de vedere al brevetarii si certificarii, pilotii se supun aceluiasi regim ca si personalul navigant.
    Art. 123
    (1) Nava aflata in manevra va fi in permanenta legatura cu capitania portului, informand asupra inceperii, conditiilor derularii si finalizarii manevrei, precum si asupra producerii oricarui incident sau eveniment.
    (2) In caz de eveniment pilotul va depune la capitania portului un raport scris in acest sens.
    (3) Pilotul nu este raspunzator de incidentele sau accidentele produse in timpul manevrei, cu exceptia cazurilor in care acestea s-au produs ca urmare a informatiilor incomplete sau incorecte pe care le-a furnizat comandantului navei.
    Art. 124
    (1) Comandantul navei poate refuza un pilot din motive bine justificate, cum ar fi: oboseala, stare de ebrietate sau alte cauze care ar putea afecta siguranta navei.
    (2) Solicitarea de schimbare a pilotului se face la capitania portului de catre comandantul navei, care va informa totodata si agentia de pilotaj.
    Art. 125
    (1) In porturile maritime romanesti remorcajul sau asistenta cu remorchere la manevre este obligatorie pentru tancuri, nave ce transporta marfuri periculoase si pentru toate celelalte nave cu un tonaj registru net mai mare de 1.000.
    (2) Modul de desfasurare a activitatilor de pilotaj, remorcaj si asistenta cu remorchere la manevre se reglementeaza prin regulamentele de exploatare si functionare a porturilor.
    Art. 126
    (1) Comandantii remorcherelor si marinarii-legatori executa dispozitiile primite de la comandantul navei prin pilot.
    (2) In cazul manevrei "la ureche" cu nava fluviala fara propulsie, conducerea manevrei si raspunderea asupra acesteia revin comandantului remorcherului/impingatorului.
    Art. 127
    Comandantul navei va efectua manevrele astfel incat actiunea propulsorului sau orice alt rezultat al manevrei sa nu produca avarii altor nave sau infrastructurii, suprastructurii si instalatiilor portuare.
    Art. 128
    In cazul in care se foloseste manevra de impingere, locul de actiune al remorcherului asupra navei va fi stabilit de comandantul navei impinse, care isi asuma intreaga raspundere pentru avariile produse din cauza alegerii unui loc de sprijin necorespunzator.
    Art. 129
    Remorcherele vor parasi nava numai dupa ce aceasta a fost acostata si legata in siguranta la cheu si numai cu acordul comandantului navei.
    Art. 130
    Remorcherele nu vor elibera paramele/cablurile de legatura cu navele remorcate sau pe care le manevreaza, inainte ca aceste nave sa fie ancorate sau acostate in siguranta.
    Art. 131
    (1) Centrul de coordonare a traficului sau capitania de port, dupa caz, poate cere intreruperea remorcajului in curs pentru acordarea de asistenta altei nave sau pentru a preveni alte pericole asupra portului, numai daca aceasta cerinta nu genereaza pericole mai mari decat acestea pentru nava remorcata, determinate de lipsa remorcajului sau a asistentei.
    (2) Remorcherul care a parasit manevra in aceste circumstante nu va fi raspunzator pentru nici o pierdere, avarie, prejudiciu sau intarziere cauzata navei remorcate, ca o consecinta a acestui fapt.
    Art. 132
    Pescuitul, instalarea de garduri, plase, carlige, unelte fixe sau altele asemenea sunt interzise in limitele porturilor, in rade, canale de acces, senale navigabile si in toate locurile in care s-ar stanjeni navigatia.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 133
    ANR elibereaza certificate privind mentiunile cuprinse in registrele matricole sau de evidenta la cererea celor interesati.
    Art. 134
    Situatiile particulare privind evidenta si inmatricularea navelor, personalul navigant, precum si supravegherea si controlul navigatiei, care nu sunt prevazute in prezentul regulament, vor fi reglementate prin decizie a directorului general al ANR.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Ileana Tureanu,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 245/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 245 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 245/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu