Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 235 din 7 martie 2007

privind gestionarea uleiurilor uzate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 199 din 22 martie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicată, şi al art. 54 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul Romaniei adoptă prezenta hotărare.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Obiectul prezentei hotărari îl constituie reglementarea activităţilor de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor de ulei uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului.

(2) Se exceptează de la prevederile prezentei hotărari uleiurile uzate conţinand bifenili policlorurati sau alţi compuşi similari în concentraţii mai mari de 50 ppm, care fac obiectul Hotărarii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor policlorurati şi a trifenililor policlorurati, precum şi uleiurile uzate contaminate cu substanţe care intră sub incidenţa definiţiei deşeurilor periculoase potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - La baza activităţilor de gestionare a uleiurilor uzate stau obiectivele prioritare ale gestionării deşeurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) In sensul prezentei hotărari termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)   colectare - toate operaţiunile prin care uleiurile uzate pot fi transferate de la deţinători la operatori economici care efectuează colectarea, valorificarea sau eliminarea acestor uleiuri;

b)   coincinerare/combustie - utilizarea uleiurilor uzate drept combustibil, cu recuperarea adecvată a căldurii generate;

c)   carburant - combustibilul lichid volatil care, în amestec cu aerul, este folosit la alimentarea motoarelor cu ardere internă;

d)   generator - orice persoană fizică sau operatori economici din a căror activitate rezultă uleiuri uzate;

e)  recipiente - rezervoarele, cisternele, autocisternele şi butoaiele metalice;

f)  regenerare - orice procedeu care permite producerea de uleiuri de bază printr-o rafinare a uleiurilor uzate, implicand în special separarea de impurităţi, produse de oxidare şi aditivi;

g)   uleiuri - toate uleiurile industriale şi lubrifianţii, pe bază minerală, semisintetice, sintetice sau biogene;

h) ulei de bază - uleiul mineral rafinat în care se introduc diferite adaosuri, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale;

i) uleiuri uzate - toate uleiurile prevăzute la lit. h) care au devenit improprii destinaţiei iniţiale, în special acele uleiuri provenite de la motoarele cu combustie şi de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine, pentru sistemele hidraulice, industriale, emulsiile şi filtrele de ulei.

(2) Termenii şi expresiile prevăzute la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în anexa nr. IA la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Interdicţii şi obligaţii

Art. 4. - (1) Se interzic persoanelor fizice şi operatorilor economici:

a)   deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţă, apele subterane, apele mării teritoriale şi în sistemele de canalizare;

b)   evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum şi abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora;

c)  valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste valorile limită admise de legislaţia în vigoare;

d)   amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute în anexa nr. 1 şi/sau cu alte tipuri de uleiuri conţinand bifenili policlorurati ori alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de substanţe şi preparate chimice periculoase;

e)   amestecarea uleiurilor uzate cu motorină, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenţi, combustibil tip P şi reziduuri petroliere şi utilizarea acestui amestec drept carburant;

f)   amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanţe care impurifică uleiurile;

g)  incinerarea uleiurilor uzate în alte instalaţii decat cele prevăzute în Hotărarea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

h) colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deşeuri;

i) gestionarea uleiurilor uzate de către persoane neautorizate;

j) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

(2) Operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de gestionare a uleiurilor uzate sunt obligaţi să întocmească planurile de intervenţie pentru situaţii accidentale şi să asigure condiţiile de aplicare a acestora. Planurile de intervenţie pentru situaţii accidentale se depun la sediul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la solicitarea eliberării sau revizuirii autorizaţiei de mediu.

Art. 5. - (1) Generatorii de uleiuri uzate au următoarele obligaţii:

a)  să asigure colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 1, şi stocarea corespunzătoare pană la predare;

b)   să asigure valorificarea întregii cantităţi de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, dacă acest lucru este posibil şi dacă sunt autorizaţi în acest sens, sau să predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;

c)   să livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

d)    să păstreze evidenţa privind uleiul proaspăt consumat, precum şi cantitatea, calitatea, provenienţa, localizarea şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. b);

e)   să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente informaţiile prevăzute la lit. d).

(2) Deţinătorii de uleiuri uzate au următoarele obligaţii:

a)   să predea uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;

b)   să păstreze evidenţa privind cantitatea, calitatea, provenienţa şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. a);

c)   să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevăzute la lit. b).

Art. 6. - Persoanele fizice care deţin în gospodărie uleiuri uzate sunt obligate să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Art. 7. - Operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a uleiurilor uzate au următoarele obligaţii:

a)   să asigure colectarea separată a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 1, precum şi stocarea în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi protecţia mediului;

b)   să predea toată cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare sau eliminare, însoţită de declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi să păstreze o probă de ulei prelevată din fiecare transport. Proba se păstrează pană cand analiza acesteia confirmă calitatea declarată de colector şi uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;

c)  să inscripţioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1;

d)   să păstreze evidenţa privind cantitatea, calitatea, provenienţa, localizarea şi înregistrarea colectării uleiurilor uzate, precum şi înregistrarea predării acestora în conformitate cu prevederile lit. b);

e)   să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevăzute la lit. d).

Art. 8. - (1) Staţiile de distribuţie a produselor petroliere şi alţi operatori economici care comercializează uleiuri de motor şi de transmisie au următoarele obligaţii:

a)   să amenajeze în incintă un spaţiu de colectare a uleiurilor uzate sau într-o zonă aflată la o distanţă acceptabilă pentru clienţi şi să asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate;

b)   să predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1);

c)  să afişeze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spaţiilor de colectare.

(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi realizate ca alternativă şi prin terţi care sunt situaţi la o distanţă acceptabilă pentru clienţi şi sunt autorizaţi în acest sens.

Art. 9. - (1) Producătorii şi importatorii de uleiuri, denumiţi în continuare persoane responsabile, sunt obligaţi să asigure organizarea sistemului de gestionare a uleiurilor uzate, corespunzător cantităţilor şi tipurilor de uleiuri introduse pe piaţă.

(2)   Obligaţia prevăzută la alin. (1) se poate realiza individual sau prin terţii indicaţi autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului de către persoanele responsabile.

(3)  In scopul stabilirii unui sistem coerent de gestionare a uleiurilor uzate, persoanele responsabile pot încheia acorduri voluntare cu autorităţile publice centrale şi/sau locale.

(4)   Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia să ţină evidenţa privind:

a)  datele de identificare ale operatorilor economici prin care se comercializează uleiul introdus pe piaţă, precum şi cantitatea, tipul şi provenienţa uleiului;

b)  datele de identificare ale operatorilor economici care colectează uleiurile uzate în numele persoanelor responsabile;

c)   cantitatea, calitatea uleiurilor uzate şi datele de identificare ale operatorilor economici cărora le-au fost predate în vederea valorificării/eliminării.

(5)   Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia:

a)   să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevăzute la alin. (4);

b)   să pună la dispoziţie beneficiarilor informaţiile necesare pentru utilizarea în siguranţă a uleiurilor.

Art. 10. - Operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de transport al uleiurilor uzate le sunt aplicabile prevederile art. 23 şi 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Valorificarea uleiurilor uzate se realizează cu prioritate prin regenerare, în cazul în care uleiurile uzate se pretează acestei operaţii.

(2)  In cazul în care condiţiile tehnice şi economice fac neviabilă regenerarea, valorificarea uleiurilor uzate se realizează prin coincinerare şi prin alte operaţii de valorificare, potrivit anexei nr. MB din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  In cazul în care procedeele prevăzute la alin. (1) şi (2)  nu sunt aplicabile,  se  realizează eliminarea prin incinerare, cu respectarea valorilor limită de emisie prevăzute în Hotărarea Guvernului nr. 128/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - Operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare a uleiurilor uzate prin regenerare sau prin alte operaţii de valorificare a acestora, în conformitate cu anexa nr. IIB din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, au următoarele obligaţii:

a)   să valorifice uleiurile uzate utilizand tehnologii şi instalaţii care să asigure protecţia corespunzătoare a sănătăţii populaţiei şi a mediului;

b)   să regenereze uleiurile uzate cu conţinut de bifenili policloruraţi sau alţi compuşi similari, conform art. 1 alin. (2), numai în cazul în care prin regenerare fie se elimină bifenilii policloruraţi sau alţi compuşi similari, fie rezultă ulei de bază cu un conţinut de bifenili policloruraţi ori alţi compuşi similari în concentraţii mai mici de 50 ppm;

c)  să preleve probe şi să efectueze analiza uleiului uzat la recepţie conform legislaţiei în vigoare, în vederea verificării calităţii declarate, precum şi respectării prevederilor lit. b);

d)   să regenereze uleiurile uzate astfel încat uleiul de bază obţinut să nu conţină substanţe a căror concentraţie să îl clasifice ca deşeu periculos, conform anexelor nr. IC, ID şi IE la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

e)   să verifice şi să controleze dacă uleiul de bază obţinut prin procesul de regenerare corespunde specificaţiilor tehnice de calitate în vigoare pentru sortimentul respectiv;

f)   să păstreze evidenţa privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia şi datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeşte ulei uzat în vederea valorificării, cantitatea regenerată, respectiv valorificată printr-o altă operaţie, precum şi înregistrarea cantităţii de ulei uzat care nu poate fi valorificat;

g)   să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevăzute la lit. f).

Art. 13. - (1) Operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare a uleiurilor uzate prin coincinerare, precum şi cei autorizaţi să desfăşoare activităţi de eliminare prin incinerare a uleiurilor uzate sunt obligaţi:

a)   să utilizeze tehnologii şi instalaţii care asigură protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

b)   să respecte valorile limită de emisie prevăzute de Hotărarea Guvernului nr. 128/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c)   în desfăşurarea activităţii de coincinerare să efectueze controlul concentraţiilor substanţelor poluante atat în uleiul uzat, cat şi în amestecul de ulei uzat cu alţi combustibili, ţinand seama de caracteristicile tehnice ale instalaţiilor;

d)   la coincinerare sunt acceptate uleiurile uzate colectate pe categorii, conform anexei nr. 1;

e)   la incinerare sunt acceptate pentru eliminare doar uleiuri uzate amestecate cu alte tipuri de uleiuri conţinand bifenili policloruraţi sau alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de compuşi periculoşi;

f)   să păstreze evidenţa privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia şi datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeşte uleiul uzat în vederea coincinerării/eliminării;

g) să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevăzute la lit. f).

(2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) este permisă amestecarea între ele a diferitelor categorii de uleiuri uzate, în situaţia valorificării acestora prin coincinerare sau eliminare prin incinerare.

Art. 14. - (1) Producătorii şi importatorii de uleiuri şi lubrifianţi sunt obligaţi să informeze publicul asupra necesităţii colectării, valorificării şi/sau eliminării adecvate a uleiurilor uzate. Orice tip de reclamă referitoare la aceste aspecte trebuie amplasat în locuri vizibile la toate punctele de comercializare şi trebuie să conţină următorul text:

„Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare!"

(2) Uleiurile de motor şi de transmisie destinate comercializării trebuie să aibă inscripţionat pe ambalaj următorul text:

„Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solvenţi, lichid de frană şi lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorină.

Acest produs după utilizare are codul............................, conform Hotărarii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, şi se încadrează în categoria de colectare...................................."

CAPITOLUL III

Autorizarea

Art. 15. - Autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de gestionare a uleiurilor uzate se realizează în condiţiile legii.

CAPITOLUL IV

Sancţiuni

Art. 16. - Constituie contravenţii şi se sancţionează astfel:

a)  nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 5, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice;

b)   nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), i) şi j), art. 7, 8, 9, 11, 12 şi ale art. 13 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice;

c)  nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), f), g) şi j) şi ale art. 6, cu amendă de la 100 lei la 500 lei pentru persoane fizice;

d)   nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. e), cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 7.500 lei la 22.500 lei pentru persoanele juridice;

e)  nerespectarea prevederilor art. 14, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice.

Art. 17. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 16 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al:

a)   Gărzii Naţionale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 şi 13;

b)   Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 14.

(2) Prevederile alin. (1) referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcand menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

(4)   Actele de constatare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori din cadrul autorităţilor prevăzute la alin. (1) sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu toate efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 18. - Agenţiile locale pentru protecţia mediului asigură afişarea listei cuprinzand operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de gestionare a uleiurilor uzate.

Art. 19. - (1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. c), art. 7 lit. e), art. 9 alin. (5) lit. a), art. 12 lit. g) şi ale art. 13 alin. (1) lit. g), datele se raportează autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului.

(2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1) şi centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor înaintează Comisiei  Europene  la fiecare 3 ani  un  raport privind situaţia gestionării uleiurilor uzate, prima raportare acoperind perioada 2007-2009.

Art. 20. - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, în calitate de autoritate centrală pentru protecţia mediului, are responsabilitatea comunicării către Comisia Europeană a reglementărilor şi dispoziţiilor administrative adoptate pentru implementarea Directivei nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, amendată prin directivele nr. 87/101/CEE si nr. 91/692/CEE.

Art. 21. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărare.

Art. 22. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărari, Hotărarea Guvernului nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 8 august 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

(2) Prezenta hotărare intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu excepţia art. 20, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotărari.

Prezenta hotărare transpune Directiva nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, publicată în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 194/1975, modificată prin Directiva nr. 87/101/CEE, publicată în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 42/1987, referitoare la eliminarea uleiurilor uzate.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi comerţului,

Varujan Vosganian

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marian Zlotea

Departamentul pentru Afaceri Europene

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

CONDIŢII

de colectare şi asocierea în categorii de colectare a următoarelor tipuri de uleiuri uzate, conform codurilor cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărarea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deşeurile,inclusiv deşeurile periculoase

Colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, iar stocarea, în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii de deşeuri prezentate în continuare:

Categoria de colectare 1:

12.01.07*) - uleiuri minerale de ungere uzate, fără halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)

12.01.10*) - uleiuri sintetice de ungere uzate

12.01.19*) - uleiuri de ungere uşor biodegradabile

13.01 - deşeuri de uleiuri hidraulice, cu excepţia:

-   13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB;

-   13.01.04*) - emulsii clorurate;

-   13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate;

-   13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice.

13.02.  - uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere,

cu excepţia:

-   13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere;

-   13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere.

13.03.  - deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii, cu excepţia:

-   13.03.01*) - uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii cu conţinut de PCB;

-   13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate si de transmitere a căldurii, altele decat cele specificate la 13.03.01*);

-   13.03.10*) - alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii.

13.04.  - uleiuri de santină.

Categoria de colectare 2:

12.01.06*) - uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la maşini-unelte;

13.07.  - deşeuri de combustibili lichizi.

13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB

13.01.04*) - emulsii clorurate

13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate

13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice

13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere

13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere

13.03.01*) - uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii cu conţinut de PCB

13.03.06*) - uleiuri  minerale clorinate şi de transmitere a căldurii, altele decat cele specificate la 13.03.01*)

13.03.10*) - alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii

13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apă

13.08.  - alte deşeuri uleioase nespecificate,

cu excepţia:

- 13.08.99*) - alte deşeuri nespecifice.

Categoria de colectare 3:

13.05.  - deşeuri de la separarea ulei/apă,

cu excepţia:

-   13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apă.

13.08.99*) - alte deşeuri nespecifice.

NOTĂ:

Uleiurile uzate, colectate conform categoriilor prezentate mai sus, pot fi destinate regenerării, valorificării energetice, altor reutilizări sau eliminării, în funcţie de caracteristicile fiecărei categorii, ţinandu-se cont de condiţiile tehnico-economice şi de protecţie a mediului.

*) Deşeuri periculoase.

ANEXA Nr. 2

DECLARAŢIE

pentru livrarea uleiurilor uzate

Se completează de generatorul, deţinătorul şi/sau de colectorul de uleiuri uzate.

Tipul de ulei uzat/Categoria de colectare

Vă rugăm să completaţi corect denumirea şi codul deşeului, conform codurilor cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărarea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase şi/sau categoria de colectare conform anexei nr.  1   la Hotărarea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Codul deşeului  |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| Categoria |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Cantitatea ........................................................................................................................

Date referitoare la producătorul de deşeuri. In căsuţă treceţi cifra corespunzătoare.

|_| 1 = Generatori/Deţinători 2 = Unitatea colectoare

Firma

|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Strada |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|  Nr. |_|

Codul postal |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Localitatea |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Uleiurile uzate predate nu sunt impurificate cu alte produse, cum sunt uleiurile cu conţinut de PCB sau alţi compuşi similari, în concentraţii mai mari de 50 ppm, care nu sunt adecvate pentru preluare.

Localitatea                             Data                                       Semnătura

...............................           .......................                ............................................

                                                                                        (ştampila firmei)

NOTĂ:

1.  Acest document se păstrează 3 ani de la data emiterii.

2.  Originalul însoţeşte marfa, iar copia se păstrează de emitent.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 235/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 235 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 235/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu