Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2193 din 30 noiembrie 2004

pentru aprobarea Normelor privind privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 19 din  6 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 14 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele privind privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                   PRIM-MINISTRU
                   ADRIAN NASTASE

                          Contrasemneaza:
                          Ministrul educatiei si cercetarii,
                          Alexandru Athanasiu

                          Presedintele Autoritatii pentru
                          Valorificarea Activelor Statului,
                          Mircea Ursache

                          Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                          Alin Teodorescu

                          p. Ministrul finantelor publice,
                          Gheorghe Gherghina,
                          secretar de stat

    ANEXA 1

                          NORME
privind privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea

    Art. 1
    Privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea, definite conform codurilor CAEN 73 si 74, denumite in continuare societati comerciale de CD, se va face potrivit cadrului legislativ existent, referitor la privatizarea societatilor comerciale, si in conformitate cu dispozitiile prezentelor norme.
    Art. 2
    La privatizarea societatilor comerciale de CD trebuie avute in vedere atat considerente de ordin strategic, cat si considerente de oportunitate si atractivitate, care vizeaza in principal:
    a) experienta si rezultatele obtinute de societatea comerciala de CD in domeniul sau de activitate;
    b) interesul cumparatorului pentru pastrarea, continuarea si cresterea volumului activitatii de cercetare-dezvoltare si mentinerea personalului incadrat pe functii de specialitate;
    c) raportul intre cererea si oferta produselor stiintifice in domeniu;
    d) aspecte legate de eficientizarea activitatii, valorificarea superioara a dotarii, cresterea calitatii rezultatelor prin dezvoltarea si modernizarea bazei materiale, valorificarea rapida a rezultatelor, asigurarea informarii tehnico-stiintifice la zi, perfectionarea pregatirii salariatilor si altele asemenea;
    e) gradul in care privatizarea societatii comerciale de CD determina dezvoltarea in perspectiva a unor domenii, corelarea unor sectoare si subsectoare, restructurarea si retehnologizarea unor societati comerciale si altele asemenea.
    Art. 3
    Procesul de privatizare a fiecarei societati comerciale de CD se va realiza cu respectarea prevederilor strategiei specifice de privatizare.
    Art. 4
    (1) Strategia specifica de privatizare a unei societati comerciale de CD, stabilita de institutia publica implicata, va consta in ansamblul de metode de privatizare/restructurare/lichidare permise de lege, propuse a fi aplicate individual sau intr-o combinatie data pentru indeplinirea urmatoarelor obiective prioritare:
    a) pastrarea profilului de cercetare-dezvoltare a respectivelor societati comerciale, dupa privatizare;
    b) protejarea, valorificarea si dezvoltarea drepturilor de proprietate intelectuala existente in patrimoniul societatii comerciale de CD.
    (2) Pentru a stabili strategia specifica se procedeaza la identificarea:
    a) caracteristicilor specifice societatilor comerciale de CD, care determina nivelul importantei in domeniul lor de activitate, cum ar fi: participarea la programe nationale ori internationale in domeniu, valoarea calitativa a patrimoniului si a documentatiilor/rezultatelor cercetarii, valoarea calitativa a personalului specializat, relatii de interdependenta cu societati comerciale cu semnificatie internationala, nationala si/sau regionala si altele asemenea;
    b) caracteristicilor generale preconizate ale potentialului cumparator al pachetului de actiuni, care poate fi: investitor strategic, de portofoliu, asociatie de salariati;
    c) clauzelor contractuale specifice, recomandate a fi avute in vedere la incheierea contractelor de vanzare-cumparare de actiuni, suplimentare fata de cele prestabilite prin contractul-cadru de vanzare-cumparare de actiuni, prevazute la art. 11.
    Art. 5
    (1) Institutia publica implicata intocmeste sau dispune intocmirea dosarului de prezentare a societatii comerciale de CD. Dosarul de prezentare a societatii comerciale de CD, intocmit conform reglementarilor legale in vigoare, contine si listele cu:
    a) rezultatele activitatilor de cercetare-dezvoltare obtinute in baza derularii unui contract finantat din fonduri publice, astfel cum sunt definite prin Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, denumite in continuare rezultatele cercetarii, detinute de societatea comerciala de CD pana la data elaborarii raportului de evaluare, dupa cum urmeaza:
    (i) rezultatele cercetarii de tipul brevete de inventie cu obiect care se incadreaza in categoria documentatiilor de interes national sau care contin informatii clasificate;
    (ii) rezultatele cercetarii, altele decat cele prevazute la pct. (i);
    b) documentatiile de interes national aflate in arhivele societatii comerciale de CD, acumulate pana la data privatizarii.
    (2) Listele prevazute la alin. (1) se intocmesc pe propria raspundere de catre reprezentantii legali ai societatii comerciale de CD si se verifica prin sondaj de catre institutia publica implicata.
    Art. 6
    (1) Prin documentatie de interes national se intelege documentatia scrisa si/sau desenata, indiferent de suportul sau modul de inregistrare/copiere utilizat, care cuprinde informatii de interes national, de natura celor de mai jos:
    a) titluri care confera drepturi;
    b) harti;
    c) lucrari cu informatii ecologice, geologice, marine, sanitare, meteorologice si altele asemenea;
    d) lucrari de structura, infrastructura, suprastructura;
    e) planuri ale constructiilor de utilitate publica, ale cailor de comunicatie, planuri cu privire la retelele publice de telecomunicatii;
    f) planuri relevand capacitati de stocare, cheiuri, diguri, sisteme de irigatii, amenajari funciare;
    g) desene-planuri, scheme si certificate de inregistrare a desenelor si modelelor;
    h) lucrari de investitii de interes public;
    i) documentatii referitoare la domeniul nuclear, magistrale de transport al combustibilului, ca de exemplu: produse petroliere, gaze naturale si altele asemenea;
    j) documentatii cu privire la resursele naturale ale Romaniei;
    k) orice alte bunuri, activitati si servicii din domeniul public al statului.
    (2) Documentatiile de interes national, create si/sau detinute de societatile comerciale de CD supuse privatizarii, se identifica de o comisie, numita in acest scop de catre institutia publica implicata, in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si se depun la institutele nationale de cercetare-dezvoltare sau la institutiile publice de cercetare-dezvoltare desemnate in acest scop de Ministerul Educatiei si Cercetarii sau la Arhivele Nationale. Comunicarea va fi transmisa in timp util Ministerului Educatiei si Cercetarii de catre institutia publica implicata.
    (3) In cazul rezultatelor cercetarii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (i), calitatea de titular al acestora se transmite institutelor nationale de cercetare-dezvoltare sau institutiilor publice de cercetare-dezvoltare desemnate in acest scop de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    Art. 7
    (1) Vanzarea actiunilor detinute de stat la societatile comerciale de CD se realizeaza de catre institutia publica implicata, prin utilizarea metodei de negociere cu selectie pe baza de oferte tehnice, in cadrul careia oferta tehnica va avea o pondere de 60% .
    (2) In cazul in care procesul de privatizare a unei societati comerciale de CD nu se poate finaliza in urma aplicarii, de doua ori consecutiv in termenul de valabilitate a pretului de oferta, a metodei prevazute la alin. (1), pentru motive intemeiate, cum ar fi: lipsa ofertantilor, neindeplinirea criteriilor de precalificare si altele asemenea, in limitele strategiei de privatizare, institutia publica implicata poate schimba metoda de privatizare cu una dintre urmatoarele metode:
    a) negociere pe baza de oferte finale, imbunatatite si irevocabile;
    b) licitatie cu strigare la pretul simbolic reprezentand echivalentul unui euro.
    Art. 8
    (1) In vederea stabilirii pretului de oferta, institutia publica implicata va dispune intocmirea unui raport de evaluare de catre un evaluator autorizat, persoana fizica sau juridica, romana ori straina, agreat de catre aceasta in baza unei preselectii.
    (2) La intocmirea raportului de evaluare se vor lua in considerare:
    a) activele necorporale de tipul: brevete, licente, know-how, marci, inscrise in bilantul contabil;
    b) calitatea si structura personalului de specialitate;
    c) activele corporale;
    d) documentatia specifica detinuta in proprietate;
    e) rezultatele cercetarii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (ii).
    Art. 9
    (1) Anuntul de vanzare si oferta de vanzare se publica de catre institutia publica implicata, conform reglementarilor legale in vigoare.
    (2) Anuntul de vanzare de actiuni va cuprinde si urmatoarele informatii cu privire la precalificarea potentialilor cumparatori, altii decat asociatiile de salariati:
    a) criteriile de precalificare pentru participarea la negocieri/licitatii;
    b) documentele care atesta indeplinirea criteriilor de precalificare;
    c) persoana desemnata de catre institutia publica implicata sa puna la dispozitie gratuit regulamentul de organizare si desfasurare a sedintei de precalificare si sa dea informatii privind desfasurarea acesteia;
    d) data limita de depunere a documentelor necesare precalificarii pentru participarea la negocieri/licitatii;
    e) data tinerii sedintei de precalificare a potentialilor cumparatori.
    (3) Criteriile de precalificare se stabilesc de catre institutia publica implicata, avand in vedere criteriile orientative de precalificare, astfel incat sa-i permita sa aprecieze daca potentialii cumparatori:
    a) poseda competenta tehnica, experienta, capacitate manageriala, reputatie si altele asemenea, care le permit sa-si indeplineasca obligatiile rezultate din contractul de vanzare-cumparare de actiuni;
    b) nu sunt insolvabili, in incapacitate de plata, in stare de faliment, activitatile lor comerciale nu sunt suspendate ori impotriva lor nu exista sentinte definitive si irevocabile pentru oricare dintre situatiile aratate.
    (4) Criteriile orientative de precalificare a potentialilor cumparatori sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (5) Asociatiile de salariati constituite in cadrul societatii comerciale de CD care se privatizeaza, potrivit prevederilor art. 56 - 60 si anexei nr. 1.1A la Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998, cu modificarile ulterioare, sunt considerate precalificate pentru participarea la negocieri/licitatii, deoarece sunt interesate in pastrarea si continuarea activitatii de cercetare-dezvoltare.
    Art. 10
    (1) La vanzarea actiunilor prin negociere cu selectie pe baza de oferte tehnice, respectiv prin negociere pe baza de oferte finale imbunatatite si irevocabile, cele doua oferte, tehnica si financiara, se selecteaza prin aplicarea Criteriilor de evaluare si a grilei de punctaj pentru oferta financiara si tehnica, adaptate la specificul activitatii de cercetare-dezvoltare, conform anexei nr. 2, astfel incat dupa privatizare sa fie asigurate pastrarea si dezvoltarea activitatilor de cercetare-dezvoltare.
    (2) In sensul prezentelor norme, oferta tehnica include si planul de afaceri care va fi prevazut ca anexa la contractul de vanzare-cumparare de actiuni. Planul de afaceri se incheie pentru o perioada de minimum 5 ani.
    (3) In evaluarea finala ponderea celor doua oferte va fi: 60% pentru oferta tehnica si 40% pentru oferta financiara.
    Art. 11
    Contractele de vanzare-cumparare de actiuni ale societatilor comerciale de CD cuprind clauze specifice, ferme, privind:
    a) pastrarea si dezvoltarea obiectului de activitate de cercetare-dezvoltare al societatii comerciale de CD si pastrarea personalului incadrat pe functii de specialitate pentru o perioada de minimum 5 ani de la data privatizarii;
    b) asumarea de catre cumparator a obligatiilor de a realiza un volum de investitii care sa asigure viabilitatea societatii comerciale de CD;
    c) alte masuri de protectie sociala a salariatilor, cu respectarea prevederilor legale;
    d) protectia interna si internationala, dupa caz, a marcilor si indicatiilor geografice, a proprietatii intelectuale;
    e) pastrarea in custodia societatii comerciale de CD a rezultatelor cercetarii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (ii), care nu au fost evaluate si cuprinse in pretul de oferta;
    f) masuri de protejare a rezultatelor cercetarii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (i), prin depunere la institutele nationale de cercetare-dezvoltare sau la institutiile publice de cercetare-dezvoltare desemnate in acest scop de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    g) masuri de protejare a documentatiilor de interes national, prin depunere la institutele nationale de cercetare-dezvoltare sau la institutiile publice de cercetare-dezvoltare desemnate in acest scop de Ministerul Educatiei si Cercetarii si la Arhivele Nationale;
    h) pastrarea si conservarea de catre cumparator a arhivei societatii comerciale de CD privatizate, in conditiile stipulate de Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
    i) pastrarea conditiilor din contract, indiferent de schimbarea proprietarului.
    Art. 12
    (1) In perioada de custodie, documentatiile prevazute la art. 11 lit. e) pot fi utilizate de catre societatea comerciala de CD care se privatizeaza, pentru elaborare de alte proiecte proprii.
    (2) Costurile mentinerii in custodie a documentatiilor prevazute la alin. (1) sunt suportate de societatea comerciala de CD care se privatizeaza.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentele norme.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la norme

    Criterii orientative de precalificare a potentialilor cumparatori

    Pentru participarea la negociere sau licitatie, potentialii cumparatori vor depune documentele care atesta indeplinirea criteriilor de precalificare:

    A - Reputatie (criteriu eliminatoriu)

    Existenta sanctiunilor penale pentru savarsirea urmatoarelor fapte: gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita sau alte contraventii si infractiuni prevazute in Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage eliminarea de la negocieri/licitatii a potentialilor cumparatori numai daca nu a operat reabilitarea.
    Documente doveditoare pentru:
    a) persoane fizice romane/straine: certificat de cazier judiciar;
    b) persoane juridice romane/straine:
    (i) certificat de cazier judiciar pentru managerul si prepusii sai implicati in mod direct;
    (ii) certificat emis de Oficiul Registrului Comertului prin care se confirma/infirma ca persoana juridica are inscrise mentiuni cu privire la faliment, condamnari, amenzi, abuz de incredere, fals, concurenta neloiala, abateri.

    B - Experienta potentialilor cumparatori in domeniul cercetarii-dezvoltarii pentru ramura de stiinta a societatii comerciale de CD sau pentru o ramura inrudita

    B = B1 + B2
    Bmax. = B1max + B2max = 50 pct
    Bmin. = B1 + B2min = 30 pct

    B1 - Vechime neintrerupta
    - de la 0 la 1 an .............  0 pct
    - de la 1 an la 5 ani ......... 10 pct
    - peste 5 ani ................. 30 pct

    Documente doveditoare pentru:
    a) persoane fizice romane/straine: diploma de studii si/sau specializari; cartea de munca;
    b) persoane juridice romane/straine: certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; actul constitutiv, inclusiv actele aditionale relevante.

    B2 - Experienta in realizarea de contracte pentru executia de proiecte/teme de cercetare-dezvoltare
    - fara participare .........................  0 pct
    - participare la 0 - 10 contracte .......... 05 pct
    - participare la peste 10 contracte ........ 20 pct

    B2min = 05 pct

    Documente doveditoare pentru:
    a) persoane fizice romane/straine: declaratie pe proprie raspundere si referinte de la conducatorul contractului;
    b) persoane juridice romane/straine: declaratie pe proprie raspundere si extrase de pe toate actele relevante.

    C - Bonitate financiara si capacitate de a prelua o noua afacere

    C = C1 + C2

    Cmax. = 50 pct
    Cmin. = 30 pct

    C1 - Profitul brut, indicator de bonitate
    Profitul brut, obtinut in afaceri de catre potentialul cumparator in ultimul an, exprimat in %, rezulta din situatia financiara anuala inregistrata la organele fiscale locale.
    0 - 2% ............ 0 pct
    2 - 5%............ 10 pct
    > 5% ............. 25 pct

    Documente doveditoare pentru:
    - persoane juridice romane/straine: date financiare conform ultimului bilant contabil inregistrat la organele fiscale locale.

    C2 - Nivelul datoriilor potentialului cumparator
    Nivelul datoriilor, exprimat in % fata de cifra de afaceri, cumulate de potentialul cumparator pana la data depunerii ofertei de cumparare. Nivelul datoriilor se determina pe baza datelor din ultima balanta contabila aprobata.
    > 50% ............  0 pct
    30 - 50% ......... 05 pct
    10 - 30% ......... 15 pct
    < 10% ............ 25 pct

    Documente doveditoare pentru:
    - persoane juridice romane/straine: situatia financiara intocmita pe baza datelor din ultima balanta contabila aprobata de conducerea persoanei juridice.

    Punctaj final
    Pmax = Bmax + Cmax = 100 pct
    Pmin = Bmin + Cmin = 60 pct
    Se considera precalificat acel potential cumparator care, in urma analizei documentelor de la lit. B si C, intruneste minimul de 60 puncte din cele 100 de puncte maxime si care corespunde criteriului de la lit. A
    Documente doveditoare vor fi prezentate in original sau in copie legalizata si dupa caz, traduse si legalizate. Documente doveditoare se depun de fiecare potential cumparator in plic inchis, sigilat, cu opis de documente. Pe plic se inscriptioneaza:
    - denumirea, sediul, telefonul potentialului cumparator;
    - denumirea societatii comerciale de CD la care se vand actiuni;
    - continutul plicului respectiv: documente pentru preselectie.

    ANEXA 2

    Criteriile de evaluare si grila de punctaj pentru oferta financiara si tehnica

    Institutia publica implicata va solicita potentialilor cumparatori ca oferta financiara si oferta tehnica sa fie depuse separat, in plicuri sigilate, indiferent de felul negocierii.

    OFERTA FINANCIARA (O.F.)

    1. PRETUL PE ACTIUNE

                 Pret oferit de potential cumparator
    Nr. puncte = ----------------------------------- x 100 ........ = ... puncte
                            Pret vanzator

    Total (1) ..................................................... = ... puncte

    2. INVESTITII DIN SURSE PROPRII ALE POTENTIALULUI CUMPARATOR NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETATII COMERCIALE

    2.1. Volumul total de investitii garantat

    a1) Anul 1.

                   Volumul total de investitii in anul 1   100
    - Nr. puncte = ------------------------------------- x ... = ... puncte
                            n x Capitalul social            1

    a2) Anul 2.

                   Volumul total de investitii in anul 2   100
    - Nr. puncte = ------------------------------------- x ... = ... puncte
                            n x Capitalul social            2

    a5) Anul 5.

                   Volumul total de investitii in anul 5   100
    - Nr. puncte = ------------------------------------- x ... = ... puncte
                            n x Capitalul social            5

    Total (2.1) = (a1 + a2 + ......... + a5) ........................ = ... puncte

    NOTA:
    Perioada de realizare a investitiilor pentru dezvoltarea societatii, ce va sta la baza determinarii punctajului, este de maxim 5 ani.
    n = reprezinta raportul dintre volumul total de investitii necesar pentru dezvoltarea societatii, mentionat de vanzator, si capitalul social al societatii.

    2.2. Programul de investitii care asigura realizarea masurilor de restructurare si retehnologizare a societatii comerciale

    Total (2) + k x Total (2.1)

    - unde k este un coeficient de corectie cu valori cuprinse intre 0 si 1;
    - coeficientul k este raportul dintre numarul de puncte obtinut de potentialul cumparator la subcriteriile "masuri de restructurare" si "masuri de retehnologizare" si numarul maxim de puncte acordat pentru aceste doua subcriterii.

        suma obtinuta pentru subcriteriile 4 si 5
    K = ----------------------------------------- =
                           39

    3. Modalitate de plata

    Plata integrala la termen si/sau in rate

    Punctajul se determina dupa urmatoarea formula de calcul:

                        Pret investitor - Avans
    Total (3) = Avans + ----------------------- = ... puncte
                                 Perioada

    in care:
    Avans = ... puncte
    (corespunde % din pretul oferit de investitor)
    Pret investitor = 100 puncte
    Perioada = numar de ani in care se achita pretul contractului = (1 - 5 ani)

    4. REESALONAREA PLATII DATORIILOR CATRE CREDITORII BUGETARI preluate de cumparator, care urmeaza a fi platite din sursele proprii ale acestuia:

    a1) Anul 1.

                   Volumul datoriilor platite in anul 1   100
    - Nr. puncte = ------------------------------------ x ... = ... puncte
                         Total datorii reesalonate         1

    a2) Anul 2.

                   Volumul datoriilor platite in anul 2   100
    - Nr. puncte = ------------------------------------ x ... = ... puncte
                         Total datorii reesalonate         2

    a5) Anul 5.

                   Volumul datoriilor platite in anul 5   100
    - Nr. puncte = ------------------------------------ x ... = ... puncte
                         Total datorii reesalonate         5

    Total (4) = (a1 + a2 + ....... + a5) ............................ = ... puncte

    5. CAPITAL DE LUCRU (APORT DE NUMERAR)

                 Capital de lucru (aport de numerar)
                 oferit de P.C.
    Nr. puncte = ------------------------------------ x 100 = ... puncte
                 Cel mai mare capital de lucru oferit

    Total (5) ................................................... = puncte

    NOTA:
    In calculul punctajului pentru selectia cumparatorului se va considera si un aport de numerar in suma mai mare de ... USD ce va fi considerat capital de lucru pentru plata materiilor prime, materiale si altele necesare productiei societatii, in termen de maxim ..... luni de la semnarea contractului de vanzare-cumparare actiuni. Garantarea se va realiza prin instrumente de garantare reala financiara de tip scrisoare de garantie, bilet la ordin avalizat sau prin depunerea aportului de numerar intr-un cont de garantie.

    Punctajul ofertei financiare se determina astfel:

    Pf =Total (1) x A + Total (2) x B + Total (3) x C + Total (4) x D + Total (5) x E = ... puncte

    A =    0,40
    B =    0,15
    C =    0,05
    D =    0,30
    E =    0,10
          ______
    Total  1,00

    in care A, B, C, D, E, reprezinta ponderile elementelor componente in punctajul ofertei financiare.

    NOTA:
    Ponderile elementelor componente in punctajul ofertei financiare, stabilite si aprobate prin "Nota privind propunerea de pret", se vor comunica ofertantilor.

    OFERTA TEHNICA (O.T)

    Oferta tehnica reprezinta angajamentul ferm al potentialului cumparator de conformare cu caietul de sarcini si cuprinde PLANUL DE AFACERI pe 5 ani.
    Sunt punctele obligatorii ale Planului de afaceri urmatoarele capitole:
    1) Rezumatul executiv cu elementele esentiale ale planului de afaceri:
    Punctaj                   0 - 5 puncte
    Gradul de complinire*     0 - 3 puncte
    Claritatea si concizia
    rezumatului               0 - 2 puncte

    *arata cat de complet este rezumatul executiv (daca au fost atinse toate punctele esentiale)

    2) Analiza firmei care se privatizeaza prin care potentialul cumparator probeaza cunoasterea firmei/afacerii. Sunt prezentate principalele puncte tari si slabe ale firmei, oportunitatile si pericolele (riscurile) prezente si viitoare in raport cu concurenta si cu piata previzionata.
    Punctaj                   0 - 10 puncte
    a) Cunoasterea societatii comerciale (activitate, produse/servicii, organizare, active si mijloace fixe, resurse umane, situatia financiara, nevoile societatii, punctele tari si punctele slabe etc.)
    Punctaj                   0 - 5 puncte
    b) Cunoasterea pietii de cercetare-dezvoltare-proiectare (produsele/serviciile, clientii, stadiul si tendintele pietii de cercetare-dezvoltare-proiectare, oportunitati, riscuri/pericole, identificarea concurentei etc.)
    Punctaj                   0 - 5 puncte
    3) Obiectivele principale propuse pentru mentinerea si dezvoltarea activitatii de cercetare-dezvoltare, precum si a altor activitati competitive pe piata, preconizate a se desfasura in firma
    Punctaj                   0 - 10 puncte
    a) Calitatea si concretetea obiectivelor in raport cu punerea in valoare a punctelor tari, diminuarea efectelor punctelor slabe, fructificarea oportunitatilor etc.
    Punctaj                   0 - 6 puncte
    b) Realismul obiectivelor (posibilitatea realizarii acestora cu resursele financiare si umane existente sau preconizate la termenele propuse)
    Punctaj                   0 - 3 puncte
    c) Obiectivele legate de activitati noi cerute pe piata
    Punctaj                   0 - 1 puncte
    4) Masuri de restructurare de natura organizatorica, a fortei de munca, manageriala si financiara pentru realizarea obiectivelor propuse, evaluarea costurilor necesare si a termenelor de executie privind aceste masuri.
    Punctaj                   0 - 19 puncte
    4.1. Masuri organizatorice majore privind:
    - restructurarea personalului:
    a) mentinerea personalului
    existent (+/- 5%) timp de 2 ani                 4 puncte
    b) idem, timp de 3 ani                          5 puncte
    c) idem, timp de 4 ani                          6 puncte
    d) idem, timp de 5 ani                          7 puncte
    e) disponibilizari de personal
    mai mari de 5% fata de cel existent             0 puncte
    - instruire, perfectionarea/specializarea
    personalului                                    0 - 2 puncte
    - stimularea participarii personalului
    (cointeresare etc.)                             0 - 5 puncte
    4.2. Alte masuri de natura organizatorica
    manageriala si/sau financiara                   0 - 5 puncte

    NOTA:
    Disponibilizarea de personal intr-un procent mai mare de 5% face inaplicabila acordarea de puncte potrivit prevederilor de la literele a), b), c) sau d).

    5) Masuri de retehnologizare si modernizare si programe de investitii
    necesare si/sau rentabile. In programul de investitii necesare pentru asigurarea profitabilitatii si dezvoltarii firmei sunt aratate investitiile in echipamente si instalatii, tehnologii si training de personal, investitiile pentru realizarea de noi activitati sau amenajari de spatii etc.
    Programul cuprinde atat valori de investitii cat si esalonarea acestora, care nu va depasi de regula o durata de 5 ani.
    Punctaj                   0 - 20 puncte
    a) Masuri de retehnologizare privind:
    a.1) modernizarea si dezvoltarea activitatii de cercetare-dezvoltare
    Punctaj                   0 - 4 puncte
    a.2) introducerea de noi activitati sau tehnologii in cercetare-dezvoltare
    Punctaj                   0 - 3 puncte
    b) Program de investitii
    b.1) principalele aparate, echipamente si instalatii pentru reinnoirea si modernizarea activitatii de cercetare-dezvoltare
    Punctaj                   0 - 5 puncte
    b.2) principalele aparate, echipamente si instalatii pentru introducerea de noi tehnologii in activitatea de cercetare-dezvoltare
    Punctaj                   0 - 3 puncte
    b.3) principalele elemente "software" si "hardware" pentru proiectare/procesare asistata de computer
    Punctaj                   0 - 2 puncte
    b.4) principalele echipamente si instalatii necesare extinderii gamei de produse/servicii ale societatii comerciale
    Punctaj                   0 - 2 puncte
    b.5) alte elemente pentru investitii noi
    Punctaj                   0 - 1 puncte
    6) Sursele de finantare si analiza capacitatii de finantare a investitiilor si a celorlalte masuri identificate la punctele 4 si 5
    Punctaj                   0 - 30 puncte
    a) Pentru capital din surse atrase se acorda puncte n = 0,8[30 - (C - SA)]
    b) Pentru capital din surse proprii, numarul de puncte se calculeaza cu formula:
    Nr. puncte = 30 - (C - SP) = ....... puncte, in care:
    C = capital necesar pentru realizarea investitiilor si pentru plata datoriilor (C = 30 puncte)
    SP = capitalul din surse proprii angajat in realizarea investitiilor pentru dezvoltarea societatii comerciale, precum si pentru plata datoriilor acesteia. (SP se exprima in puncte corespunzator % pe care SP il reprezinta in raport cu "C")
    SA = capitalul din surse atrase
    7) Optiuni de utilizare a activelor si a altor mijloace fixe, disponibile, existente in firma
    Punctaj                   0 - 3 puncte
    a) Pentru optiunea vanzarii activelor disponibile nu se acorda puncte
    b) Pentru optiunea contractelor de inchiriere sau de leasing imobiliar cu clauza ferma de cumparare a activelor disponibile
    Punctaj                   0 - 1 puncte
    c) Pentru optiunea utilizarii activelor disponibile in scopul dezvoltarii activitatii sau pentru noi activitati profitabile
    Punctaj                   2 - 3 puncte
    8) Planul financiar, evaluarea profitabilitatii afacerii, situatii previzionate (pe 5 ani)
    Ex.: - evolutia cifrei de afaceri
    - evolutia previzionata a profitului
    - evolutia numarului de salariati
    - evolutia estimativa a productiei
    - termene de realizare a obiectivelor
    - costuri estimate pentru realizarea masurilor de restructurare si retehnologizare
    Punctaj                   0 - 5 puncte
    a) Fundamentarea (justificarea) evaluarilor si a previzionarilor
    Punctaj                   0 - 3 puncte
    b) Corelarea evaluarilor
    Punctaj                   0 - 2 puncte

    Punctajul ofertei tehnice

          i=9
          ___
    Pot = \   pi puncte
          /__
          i=1

unde Pi este numarul de puncte obtinut de potentialul cumparator pentru fiecare capitol al planului de afaceri.

    IMPORTANT
    1. Dupa depunerea ofertei finale, la componenta tehnica nu se permit modificari sau adaugiri, dar, la cererea comisiei de negociere, se pot face clarificari, inclusiv detalieri.
    2. Ofertantul care, pentru oferta tehnica, componenta a ofertei finale, nu obtine un punctaj minim de 50% din punctajul maxim care se poate acorda pentru aceasta componenta, este descalificat.

    In evaluarea finala ponderea celor doua oferte, tehnica si financiara, va fi urmatoarea:
    - Oferta tehnica 60%
    - Oferta financiara 40%
    Formula finala de calcul pentru evaluarea ofertelor si desemnarea castigatorului va fi rezultatul insumarii punctajului obtinut pentru oferta financiara si a celui pentru oferta tehnica:

    PF = Pot x 0,6% + Pof x 0,4%

    SELECTIA OFERTELOR
    1. Se vor puncta Ofertele tehnice conform grilei de punctaj a ofertei tehnice si se vor selecta potentialii cumparatori care vor intruni punctajul minim precizat.
    Se va puncta Oferta financiara conform grilei de punctaj a ofertei financiare.
    Punctajul final va reprezenta suma celor doua punctaje, tinand seama de ponderea fiecarei oferte, financiara si tehnica, in punctajul final.
    2. Ofertele nu vor cuprinde conditionari ce contravin reglementarilor legale in vigoare si/sau a caror rezolvare nu intra in competenta institutiei publice implicate.
    3. Dintre ofertantii admisi la negociere se selecteaza ofertantul cu punctajul cel mai mare.
    4. La punctaj egal, va fi selectat ofertantul a carei oferta tehnica are punctajul cel mai mare.

    NOTA:
    a) La stabilirea punctajului se va lua in calcul un volum total de investitii garantat, mentionat de vanzator, in marime de n x capital social al societatii comerciale;
    b) Volumul total al investitiilor pentru protectia mediului prezentat in oferta nu poate fi mai mic decat volumul investitiilor mentionat de vanzator;
    c) Valoarea investitiilor in lei se va consolida in echivalentul in dolari SUA la data angajarii acestora, respectiv la data semnarii procesului-verbal de selectie;
    d) Data de referinta a calculelor temporale, respectiv esalonarea investitiilor, este data semnarii contractului de vanzare-cumparare actiuni;
    e) Investitiile vor fi considerate realizate daca documentele privind inregistrarea in contabilitatea societatii a investitiilor - vizate de comisia de cenzori -, precum si documentele care sa ateste majorarea capitalului social cu valoarea acestor investitii, reprezinta echivalentul in lei a sumei in dolari SUA, determinata in conditiile mentionate la litera c);
    f) Sunt considerate "surse proprii de finantare" a investitiilor angajate de cumparatori prin contractele de vanzare-cumparare de actiuni, urmatoarele:
    - aporturi ale cumparatorului la capitalul social al societatii comerciale:
        - in numerar, in moneda nationala sau in valuta convertibila;
        - in natura, constand in imobilizari corporale (mijloace fixe noi, precum: cladiri si constructii, utilaje, echipamente tehnologice, mijloace de transport destinate exclusiv productiei, consolidari, refaceri retele etc.) si necorporale (concesiuni, brevete, licente, know-how, marci si indicatii geografice, programe informatice create sau achizitionate de la terti etc.), a caror valoare va fi stabilita si inregistrata in conformitate cu prevederile legale;
    - credite angajate de cumparator pe numele sau si garantate de acesta fara a implica patrimoniul societatii;
    - suma neta a dividendelor obtinute de catre societate, cuvenita cumparatorului proportional cu cota de capital detinuta de acesta;
    - bunuri care fac obiectul unor contracte de leasing incheiate intre cumparator si o alta persoana fizica/juridica si a caror folosinta exclusiva apartine societatii. Contractele de leasing vor trebui sa fie incheiate pe o perioada mai mica sau cel mult egala cu perioada de efectuare a investitiilor. Cumparatorul se va obliga fata de vanzator ca, la sfarsitul perioadei de leasing, sa cumpere aceste bunuri si sa majoreze corespunzator capitalul social al societatii;
    g) Sunt considerate "surse atrase pe numele sau" aporturile in numerar si/sau in natura ale actionarilor/asociatilor/afiliatilor persoanei juridice cumparatoare, creditele angajate de catre actionarii/asociatii/afiliatii persoanei juridice cumparatoare si o alta persoana fizica/juridica, in aceleasi conditii precum cele aratate la litera f);
    h) Pentru ambele tipuri de surse de realizare a investitiilor aratate se va include o clauza prin care cumparatorului i se va da posibilitatea realizarii unei delegatii perfecte/imperfecte a obligatiei investitionale catre o alta persoana fizica/juridica, cu acordul prealabil al vanzatorului;
    i) Cumparatorul ramane responsabil pentru realizarea integrala a volumului de investitii angajat prin contractul de vanzare cumparare, pana la finalizarea demersurilor legale pentru includerea investitiilor, efectuate in nume propriu sau prin aportul unor terte persoane, in capitalul social al societatii comerciale;
    j) Ofertele care includ "investitii in natura" vor fi confirmate prin factura externa, raport al comisiei de cenzori si raport de expertizare efectuat de un evaluator neutru, agreat de comun acord de cumparator si vanzator.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2193/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2193 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu