Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2 din 21 aprilie 2009

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

ACT EMIS DE: SENATUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 277 din 28 aprilie 2009In temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul permanent al Senatului adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, adoptat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 11 noiembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) In cadrul structurii organizatorice avizate potrivit alin. (2), prin decizie a preşedintelui se pot organiza servicii, birouri, comisii cu activitate temporară, precum şi alte structuri funcţionale necesare îndeplinirii atribuţiilor legale."

2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Vicepreşedintele   Autorităţii    îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) coordonează şi răspunde de activitatea Serviciului înregistrare operatori;

b) coordonează activitatea de întocmire a raportului anual;

c) aprobă actele elaborate în cadrul activităţilor coordonate;

d) prezintă preşedintelui Autorităţii, periodic, informări şi raportări statistice cu privire la activitatea desfăşurată;

e) aprobă necesarul de fonduri transmis de serviciul pe care îl coordonează, pentru a fi inclus în proiectul de buget al Autorităţii;

f) îndeplineşte atribuţiile preşedintelui Autorităţii în caz de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Autorităţii."

3. La articolul 10, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) coordonează şi răspund de activitatea compartimentelor pe care le conduc şi asigură buna funcţionare a activităţii acestora;".

4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Activitatea de audit este organizată şi se desfăşoară în directa subordonare a preşedintelui Autorităţii, potrivit legii.

(2) Auditul public intern îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)   elaborează norme metodologice specifice, obţinând avizarea lor de către Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern;

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Autorităţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

d)   informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neînsuşite de preşedintele Autorităţii, precum şi despre consecinţele acestora;

e)  raportează periodic preşedintelui Autorităţii constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit;

f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern aprobat de preşedintele Autorităţii;

g)  raportează imediat preşedintelui Autorităţii identificarea unor nereguli sau posibile prejudicii;

h) exercită orice alte atribuţii stabilite prin lege, regulament sau norme interne."

5. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Serviciul înregistrare operatori exercită atribuţii privind supravegherea operatorilor, autorizarea prelucrărilor de date privind starea de sănătate, transmiterea/transferul datelor cu caracter personal în alte state, precum şi atribuţii privind comunicaţiile electronice şi gestionarea infrastructurii IT a Autorităţii.

(2) In activitatea de supraveghere a prelucrărilor de date cu caracter personal şi a transmiterilor/transferurilor de date în alte state, Serviciul înregistrare operatori exercită următoarele atribuţii:

a) primeşte şi asigură soluţionarea lucrărilor repartizate;

b) stabileşte formatul registrelor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c)-e) din prezentul regulament;

c) elaborează norme tehnice cu privire la prelucrarea/ transmiterea/transferul datelor cu caracter personal;

d) elaborează şi propune spre aprobare procedura de primire, analizare şi înregistrare a notificărilor;

e) propune autorizarea prelucrărilor de date cu caracter personal privind starea de sănătate, în cazurile prevăzute de lege;

f) elaborează şi propune spre aprobare procedura de emitere a autorizaţiilor prevăzute la lit. e);

g) ţine evidenţa autorizaţiilor emise de Autoritate, în cazurile prevăzute la lit. e);

h) elaborează şi propune spre aprobare procedura de autorizare a transferurilor de date cu caracter personal în state terţe;

i) propune emiterea autorizaţiilor de transfer al datelor cu caracter personal în state terţe;

j) ţine evidenţa autorizaţiilor emise de Autoritate;

k) propune efectuarea controalelor prealabile şi a investigaţiilor, în urma analizării notificărilor;

l) soluţionează punctele de vedere referitoare la chestiuni privind activitatea operatorilor de date cu caracter personal;

m) efectuează propuneri pentru îmbunătăţirea informaţiilor din secţiunile corespunzătoare ale website-ului Autorităţii;

n) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite;

o) exercită orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii.

(3) In activitatea de gestionare a infrastructurii IT a Autorităţii şi comunicaţii electronice, Serviciul înregistrare operatori exercită următoarele atribuţii:

a) asigură realizarea şi administrarea bazei de date în format electronic privind evidenţa operatorilor şi a prelucrărilor de date cu caracter personal;

b)  gestionează aplicaţia electronică de management al documentelor;

c) gestionează aplicaţia electronică de înregistrare on-line a notificărilor;

d) asigură organizarea şi funcţionarea sistemului informatic necesar desfăşurării activităţii Autorităţii;

e)  administrează şi gestionează, în condiţii de siguranţă şi protecţie, infrastructura de comunicaţii de date a Autorităţii;

f)  sprijină constituirea bazei materiale specifice sistemului informaţional la nivelul Autorităţii;

g) participă la soluţionarea plângerilor, sesizărilor şi cererilor adresate Autorităţii în domeniul comunicaţiilor electronice;

h) gestionează website-ul Autorităţii şi efectuează propuneri pentru îmbunătăţirea informaţiilor din secţiunile corespunzătoare activităţii desfăşurate;

i) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite;

j) exercită orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii."

6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Direcţia control exercită atribuţii privind controlul prealabil, investigaţiile şi soluţionarea plângerilor, sesizărilor şi cererilor."

7.   După articolul 13 se introduc două noi articole, articolele 131 şi 132, cu următorul cuprins:

„Art. 131. - In activitatea de efectuare a controalelor prealabile şi a investigaţiilor, Serviciul control operatori exercită următoarele atribuţii:

a)   elaborează şi propune spre aprobare procedura de efectuare a investigaţiilor şi a controalelor prealabile;

b) primeşte şi asigură soluţionarea lucrărilor repartizate;

c) propune şi efectuează controale prealabile şi investigaţii la operatorii de date cu caracter personal, în condiţiile legii;

d)   elaborează documentaţia de aplicare a măsurilor obligatorii prevăzute de lege, ca urmare a efectuării controalelor prealabile şi a investigaţiilor, şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a acestora de către operatorii de date cu caracter personal;

e) ţine evidenţa sancţiunilor aplicate operatorilor de date cu caracter personal;

f) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite în cadrul serviciului;

g)  efectuează propuneri pentru îmbunătăţirea informaţiilor din secţiunile corespunzătoare ale website-ului Autorităţii;

h) exercită orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii.

Art. 132. - In activitatea de soluţionare a plângerilor, sesizărilor şi cererilor, Serviciul plângeri exercită următoarele atribuţii:

a)   elaborează şi propune spre aprobare procedura de soluţionare a plângerilor, sesizărilor şi cererilor;

b) primeşte şi asigură soluţionarea lucrărilor repartizate;

c)  examinează plângerile, sesizările şi cererile adresate Autorităţii şi propune modalitatea de soluţionare a acestora conform procedurii aprobate;

d)   participă la efectuarea investigaţiilor propuse pentru soluţionarea plângerilor, sesizărilor şi cererilor;

e)  propune măsurile ce se impun ca urmare a efectuării investigaţiilor şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a acestora;

f) ţine evidenţa sancţiunilor aplicate operatorilor de date cu caracter personal;

g)  efectuează propuneri pentru îmbunătăţirea informaţiilor din secţiunile corespunzătoare ale website-ului Autorităţii;

h) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite;

i) exercită orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii."

8. Articolul 14 se abrogă.

9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. -In activitatea de relaţii internaţionale, Serviciul relaţii internaţionale exercită următoarele atribuţii:

a) primeşte şi asigură soluţionarea lucrărilor repartizate;

b)  organizează activitatea de relaţii externe şi asigură cooperarea Autorităţii cu cele similare din străinătate, potrivit procedurilor de lucru aprobate;

c) participă la grupurile şi subgrupurile de lucru de pe lângă Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul Europei, la care autorităţile de protecţia datelor personale au statut de membru sau observator, în colaborare cu compartimentele de specialitate, după caz;

d)  participă la reuniunile autorităţilor comune de control, precum şi la acţiunile întreprinse de acestea, după caz;

e)  participă la conferinţe internaţionale şi alte reuniuni ale specialiştilor în domeniul protecţiei datelor;

f) transmite compartimentelor de specialitate opiniile Grupului de lucru art. 29 şi urmăreşte publicarea acestora pe website-ul Autorităţii;

g) pregăteşte vizitele delegaţiilor externe la sediul Autorităţii;

h) examinează materialele primite de la Grupul de lucru art. 29 şi transmite electronic punctul de vedere al Autorităţii în cadrul procedurii scrise de vot;

i) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite în cadrul serviciului;

j) exercită orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii."

10.  Articolul 16 litera I), precum şi articolele 33, 34, 35, 36 şi 38 se abrogă.

11. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, str. Olari nr. 32, sectorul 2."

12.  Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Senatului în şedinţa din 21 aprilie 2009

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA

ANEXA*) (Anexă la regulament)

STRUCTURA  ORGANIZATORICA

a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Numărul maxim de posturi = 50 (exclusiv demnitarii)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu