Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2 din 21 aprilie 2009

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

ACT EMIS DE: SENATUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 277 din 28 aprilie 2009In temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul permanent al Senatului adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, adoptat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 11 noiembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) In cadrul structurii organizatorice avizate potrivit alin. (2), prin decizie a preşedintelui se pot organiza servicii, birouri, comisii cu activitate temporară, precum şi alte structuri funcţionale necesare îndeplinirii atribuţiilor legale."

2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Vicepreşedintele   Autorităţii    îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) coordonează şi răspunde de activitatea Serviciului înregistrare operatori;

b) coordonează activitatea de întocmire a raportului anual;

c) aprobă actele elaborate în cadrul activităţilor coordonate;

d) prezintă preşedintelui Autorităţii, periodic, informări şi raportări statistice cu privire la activitatea desfăşurată;

e) aprobă necesarul de fonduri transmis de serviciul pe care îl coordonează, pentru a fi inclus în proiectul de buget al Autorităţii;

f) îndeplineşte atribuţiile preşedintelui Autorităţii în caz de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Autorităţii."

3. La articolul 10, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) coordonează şi răspund de activitatea compartimentelor pe care le conduc şi asigură buna funcţionare a activităţii acestora;".

4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Activitatea de audit este organizată şi se desfăşoară în directa subordonare a preşedintelui Autorităţii, potrivit legii.

(2) Auditul public intern îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)   elaborează norme metodologice specifice, obţinând avizarea lor de către Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern;

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Autorităţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

d)   informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neînsuşite de preşedintele Autorităţii, precum şi despre consecinţele acestora;

e)  raportează periodic preşedintelui Autorităţii constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit;

f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern aprobat de preşedintele Autorităţii;

g)  raportează imediat preşedintelui Autorităţii identificarea unor nereguli sau posibile prejudicii;

h) exercită orice alte atribuţii stabilite prin lege, regulament sau norme interne."

5. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Serviciul înregistrare operatori exercită atribuţii privind supravegherea operatorilor, autorizarea prelucrărilor de date privind starea de sănătate, transmiterea/transferul datelor cu caracter personal în alte state, precum şi atribuţii privind comunicaţiile electronice şi gestionarea infrastructurii IT a Autorităţii.

(2) In activitatea de supraveghere a prelucrărilor de date cu caracter personal şi a transmiterilor/transferurilor de date în alte state, Serviciul înregistrare operatori exercită următoarele atribuţii:

a) primeşte şi asigură soluţionarea lucrărilor repartizate;

b) stabileşte formatul registrelor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c)-e) din prezentul regulament;

c) elaborează norme tehnice cu privire la prelucrarea/ transmiterea/transferul datelor cu caracter personal;

d) elaborează şi propune spre aprobare procedura de primire, analizare şi înregistrare a notificărilor;

e) propune autorizarea prelucrărilor de date cu caracter personal privind starea de sănătate, în cazurile prevăzute de lege;

f) elaborează şi propune spre aprobare procedura de emitere a autorizaţiilor prevăzute la lit. e);

g) ţine evidenţa autorizaţiilor emise de Autoritate, în cazurile prevăzute la lit. e);

h) elaborează şi propune spre aprobare procedura de autorizare a transferurilor de date cu caracter personal în state terţe;

i) propune emiterea autorizaţiilor de transfer al datelor cu caracter personal în state terţe;

j) ţine evidenţa autorizaţiilor emise de Autoritate;

k) propune efectuarea controalelor prealabile şi a investigaţiilor, în urma analizării notificărilor;

l) soluţionează punctele de vedere referitoare la chestiuni privind activitatea operatorilor de date cu caracter personal;

m) efectuează propuneri pentru îmbunătăţirea informaţiilor din secţiunile corespunzătoare ale website-ului Autorităţii;

n) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite;

o) exercită orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii.

(3) In activitatea de gestionare a infrastructurii IT a Autorităţii şi comunicaţii electronice, Serviciul înregistrare operatori exercită următoarele atribuţii:

a) asigură realizarea şi administrarea bazei de date în format electronic privind evidenţa operatorilor şi a prelucrărilor de date cu caracter personal;

b)  gestionează aplicaţia electronică de management al documentelor;

c) gestionează aplicaţia electronică de înregistrare on-line a notificărilor;

d) asigură organizarea şi funcţionarea sistemului informatic necesar desfăşurării activităţii Autorităţii;

e)  administrează şi gestionează, în condiţii de siguranţă şi protecţie, infrastructura de comunicaţii de date a Autorităţii;

f)  sprijină constituirea bazei materiale specifice sistemului informaţional la nivelul Autorităţii;

g) participă la soluţionarea plângerilor, sesizărilor şi cererilor adresate Autorităţii în domeniul comunicaţiilor electronice;

h) gestionează website-ul Autorităţii şi efectuează propuneri pentru îmbunătăţirea informaţiilor din secţiunile corespunzătoare activităţii desfăşurate;

i) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite;

j) exercită orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii."

6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Direcţia control exercită atribuţii privind controlul prealabil, investigaţiile şi soluţionarea plângerilor, sesizărilor şi cererilor."

7.   După articolul 13 se introduc două noi articole, articolele 131 şi 132, cu următorul cuprins:

„Art. 131. - In activitatea de efectuare a controalelor prealabile şi a investigaţiilor, Serviciul control operatori exercită următoarele atribuţii:

a)   elaborează şi propune spre aprobare procedura de efectuare a investigaţiilor şi a controalelor prealabile;

b) primeşte şi asigură soluţionarea lucrărilor repartizate;

c) propune şi efectuează controale prealabile şi investigaţii la operatorii de date cu caracter personal, în condiţiile legii;

d)   elaborează documentaţia de aplicare a măsurilor obligatorii prevăzute de lege, ca urmare a efectuării controalelor prealabile şi a investigaţiilor, şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a acestora de către operatorii de date cu caracter personal;

e) ţine evidenţa sancţiunilor aplicate operatorilor de date cu caracter personal;

f) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite în cadrul serviciului;

g)  efectuează propuneri pentru îmbunătăţirea informaţiilor din secţiunile corespunzătoare ale website-ului Autorităţii;

h) exercită orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii.

Art. 132. - In activitatea de soluţionare a plângerilor, sesizărilor şi cererilor, Serviciul plângeri exercită următoarele atribuţii:

a)   elaborează şi propune spre aprobare procedura de soluţionare a plângerilor, sesizărilor şi cererilor;

b) primeşte şi asigură soluţionarea lucrărilor repartizate;

c)  examinează plângerile, sesizările şi cererile adresate Autorităţii şi propune modalitatea de soluţionare a acestora conform procedurii aprobate;

d)   participă la efectuarea investigaţiilor propuse pentru soluţionarea plângerilor, sesizărilor şi cererilor;

e)  propune măsurile ce se impun ca urmare a efectuării investigaţiilor şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a acestora;

f) ţine evidenţa sancţiunilor aplicate operatorilor de date cu caracter personal;

g)  efectuează propuneri pentru îmbunătăţirea informaţiilor din secţiunile corespunzătoare ale website-ului Autorităţii;

h) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite;

i) exercită orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii."

8. Articolul 14 se abrogă.

9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. -In activitatea de relaţii internaţionale, Serviciul relaţii internaţionale exercită următoarele atribuţii:

a) primeşte şi asigură soluţionarea lucrărilor repartizate;

b)  organizează activitatea de relaţii externe şi asigură cooperarea Autorităţii cu cele similare din străinătate, potrivit procedurilor de lucru aprobate;

c) participă la grupurile şi subgrupurile de lucru de pe lângă Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul Europei, la care autorităţile de protecţia datelor personale au statut de membru sau observator, în colaborare cu compartimentele de specialitate, după caz;

d)  participă la reuniunile autorităţilor comune de control, precum şi la acţiunile întreprinse de acestea, după caz;

e)  participă la conferinţe internaţionale şi alte reuniuni ale specialiştilor în domeniul protecţiei datelor;

f) transmite compartimentelor de specialitate opiniile Grupului de lucru art. 29 şi urmăreşte publicarea acestora pe website-ul Autorităţii;

g) pregăteşte vizitele delegaţiilor externe la sediul Autorităţii;

h) examinează materialele primite de la Grupul de lucru art. 29 şi transmite electronic punctul de vedere al Autorităţii în cadrul procedurii scrise de vot;

i) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite în cadrul serviciului;

j) exercită orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii."

10.  Articolul 16 litera I), precum şi articolele 33, 34, 35, 36 şi 38 se abrogă.

11. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, str. Olari nr. 32, sectorul 2."

12.  Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Senatului în şedinţa din 21 aprilie 2009

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA

ANEXA*) (Anexă la regulament)

STRUCTURA  ORGANIZATORICA

a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Numărul maxim de posturi = 50 (exclusiv demnitarii)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu