Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 173 din 3 martie 2010

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 9/2010 privind masuri pentru diminuarea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 159 din 12 martie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi  reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, conţin prevederi cu caracter tehnico-organizatoric privind punerea în aplicare a măsurilor de protecţie socială prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar, denumită în continuare ordonanţă, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar.

Art. 2. - (1) In vederea realizării serviciilor de preconcediere prevăzute la art. 6 din ordonanţă, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, care efectuează concedieri colective în condiţiile ordonanţei, denumite în continuare societăţi, întocmesc liste nominale cu persoanele care urmează să fie disponibilizate prin concedieri colective, la nivelul judeţelor sau, după caz, în funcţie de filialele şi/sau sucursalele din care provin aceste persoane.

(2) Listele nominale prevăzute la alin. (1) se întocmesc potrivit tabelului prevăzut în anexa nr. 1.1 la Procedurile privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2002, şi se transmit agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, denumite în continuare agenţii, în a căror rază teritorială îşi au locul de muncă persoanele care urmează să fie disponibilizate.

Art. 3. - (1) Suma ce se acordă la data încetării contractului individual de muncă, ca urmare a concedierii colective, potrivit art. 7 lit. a) din ordonanţă, se plăteşte direct beneficiarilor, prin intermediul societăţilor sau, după caz, al filialelor şi/sau sucursalelor acestora.

(2)  Sumele necesare în vederea efectuării plăţilor către persoanele concediate se virează în conturile societăţilor sau, după caz, ale filialelor şi/sau sucursalelor acestora de agenţiile în a căror rază teritorială acestea îşi au sediul.

(3)  Sumele prevăzute la alin. (2) se virează de agenţii în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii de către societăţi sau, după caz, de către filialele şi/sau sucursalele acestora a următoarelor documente:

a) programele de restructurare şi reorganizare sau numai programele de restructurare ori de reorganizare prevăzute la art. 3 din ordonanţă;

b) listele nominale cu persoanele care beneficiază de suma ce se acordă la data încetării contractului individual de muncă, ca urmare a concedierii colective, potrivit art. 7 lit. a) din ordonanţă, întocmite după modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme;

c)  statele de plată pentru suma acordată la data încetării contractului individual de muncă, ca urmare a concedierii colective, potrivit art. 7 lit. a) din ordonanţă;

d)  documente justificative care să ateste atât preluarea persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din ordonanţă, cât şi încheierea de către acestea a contractelor individuale de muncă pe durată nedeterminată cu cel puţin 12 luni înainte de concediere.

Art. 4. - Programele prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a) se depun, în original, la agenţiile în a căror rază teritorială îşi au sediul societăţile ori, după caz, în copie, la agenţiile în a căror rază teritorială îşi au sediul filialele şi/sau sucursalele acestor societăţi.

Art. 5. - (1) Statele de plată prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. c) se întocmesc în două exemplare şi se semnează de conducerile societăţilor ori, după caz, ale filialelor acestora sau, prin delegare de competenţă, de conducerile sucursalelor societăţilor şi se vizează, în vederea virării sumelor prevăzute la art. 3 alin. (2), de directorii executivi ai agenţiilor în a căror rază teritorială îşi au sediul societăţile în cauză ori, după caz, filialele şi/sau sucursalele acestora.

(2) In situaţia în care, până la data depunerii statelor de plată prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. c), Institutul Naţional de Statistică nu a comunicat salariul mediu net pe economie prevăzut la art. 7 lit. a) din ordonanţă, se ia în considerare salariul mediu net pe economie comunicat de acesta în luna ianuarie a anului precedent.

(3)  Regularizarea diferenţelor reieşite din calculul salariului mediu net pe economie, în cazul prevăzut la alin. (2), se efectuează de agenţii în luna următoare celei în care Institutul Naţional de Statistică a comunicat salariul mediu net pe economie prevăzut la art. 7 lit. a) din ordonanţă.

(4) După efectuarea plăţilor către persoanele concediate, un exemplar al statelor de plată prevăzute la alin. (1) se păstrează de către societăţi ori, după caz, de către filialele şi/sau sucursalele acestora, iar celălalt exemplar, purtând semnăturile beneficiarilor, se transmite agenţiilor în a căror rază teritorială îşi au sediul societăţile ori, după caz, filialele şi/sau sucursalele acestora.

(5) In cazul în care societăţile ori, după caz, filialele şi/sau sucursalele acestora efectuează plăţile către persoanele concediate prin intermediul cardului bancar, exemplarul statului de plată care se transmite agenţiilor, potrivit prevederilor alin. (4), va fi însoţit de confirmarea privind efectuarea plăţilor, emisă de instituţiile bancare.

Art. 6. - (1) Sumele virate conform prevederilor art. 3 alin. (2) şi neîncasate de persoanele concediate în condiţiile ordonanţei se restituie de către societăţi ori, după caz, de către filialele şi/sau sucursalele acestora, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data virării lor, agenţiilor în a căror rază teritorială acestea îşi au sediul.

(2)  Nerestituirea sumelor în termenul prevăzut la alin. (1) atrage obligaţia societăţilor ori, după caz, a filialelor şi/sau sucursalelor acestora la plata de dobânzi, în condiţiile legii.

(3) In termenul prevăzut la alin. (1), societăţile ori, după caz, filialele şi/sau sucursalele acestora vor depune la agenţiile în a căror rază teritorială acestea îşi au sediul listele nominale cu persoanele concediate care nu au încasat suma ce se acordă la

data încetării contractului individual de muncă, ca urmare a concedierii colective, potrivit art. 7 lit. a) din ordonanţă.

(4)  Listele nominale se transmit de agenţiile la care au fost depuse către agenţiile în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa persoanele prevăzute la alin. (3), în vederea efectuării plăţii sumei prevăzute la art. 7 lit. a) din ordonanţă.

(5)  Plata sumei prevăzute la art. 7 lit. a) din ordonanţă se face la solicitarea scrisă formulată de persoanele prevăzute la alin. (3), adresată agenţiilor în a căror rază teritorială acestea îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

Art. 7. - (1) Calculul salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, utilizat la determinarea venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 din ordonanţă, se efectuează de către societăţi ori, după caz, de către filialele şi/sau sucursalele acestora.

(2) Pentru calculul cuantumului salariului prevăzut la alin. (1) se procedează după cum urmează:

a) se determină salariul individual brut pe fiecare dintre cele 3 luni înainte de concediere, prin însumarea salariului de bază lunar cu sporurile, indemnizaţiile şi alte adaosuri prevăzute în contractul individual de muncă. La stabilirea salariului individual brut nu se iau în calcul sumele acordate ocazional sau cu caracter nepermanent, precum şi sporul plătit pentru ore suplimentare, prestate potrivit legii;

b)  se calculează impozitul lunar pe venitul din salarii, prin aplicarea cotei de impozit prevăzute de lege asupra bazei de calcul stabilite ca diferenţă între salariul prevăzut la lit. a), din care au fost deduse contribuţiile obligatorii aferente unei luni, şi deducerea personală acordată pentru luna respectivă şi/sau, după caz, alte elemente prevăzute de lege;

c) se determină salariul individual net pe fiecare dintre cele 3 luni înainte de concediere, prin deducerea din salariul prevăzut la lit. a) a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, precum şi a impozitului lunar pe venitul din salarii, calculat conform prevederilor lit. b);

d) se calculează media aritmetică a salariilor individuale nete pe ultimele 3 luni înainte de concediere, determinate conform prevederilor lit. c).

(3)  In situaţia în care persoana concediată în condiţiile prevăzute de ordonanţă a avut contractul individual de muncă suspendat sau a efectuat concediul de odihnă în cursul unei luni din ultimele 3 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă, ca urmare a concedierii colective, la determinarea cuantumului salariului prevăzut la alin. (1) se ia în considerare salariul la care această persoană ar fi avut dreptul dacă ar fi desfăşurat activitate pe o lună întreagă, în program normal de lucru.

Art. 8. - (1) Calculul salariului prevăzut la art. 7 alin. (1) se evidenţiază în situaţiile întocmite de către societăţi ori, după caz, de către filialele şi/sau sucursalele acestora, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.

(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc prin gruparea persoanelor care beneficiază de prevederile art. 7 lit. c) din ordonanţă pe judeţe, în funcţie de domiciliul sau, după caz, de reşedinţa acestora, şi se depun la agenţiile în a căror rază teritorială îşi au sediul societăţile ori, după caz, filialele şi/sau sucursalele acestora.

(3)  In vederea certificării datelor prezentate în situaţiile prevăzute la alin. (1), agenţiile în a căror rază teritorială îşi au sediul societăţile ori, după caz, filialele şi/sau sucursalele acestora verifică, prin sondaj, calculul salariului prevăzut la art. 7 alin. (1), pentru cel puţin 10% din numărul persoanelor cuprinse în aceste situaţii.

(4) După verificare conform alin. (3), situaţiile prevăzute la alin. (1) se semnează de directorii executivi ai agenţiilor la care au fost depuse şi se transmit către agenţiile în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa persoanele cuprinse în aceste situaţii.

Art. 9. - (1) Solicitarea de acordare a dreptului la venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. c) din ordonanţă se aprobă sau, după caz, se respinge prin decizie a directorilor executivi ai agenţiilor în a căror rază teritorială îşi au domiciliul ori, după caz, reşedinţa persoanele solicitante.

(2)   Persoanelor care, potrivit art. 9 din ordonanţă, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj, li se comunică, potrivit legii, decizia directorilor executivi ai agenţiilor în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, privind respingerea acordării dreptului la venitul lunar de completare.

(3)  Deciziile prevăzute la alin. (1) se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 10. - (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) din ordonanţă se stabileşte şi se plăteşte odată cu indemnizaţia de şomaj de către agenţiile în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa persoanele beneficiare.

(2) In cazul în care cuantumul salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, prevăzut în situaţia întocmită potrivit art. 8 alin. (1), este mai mic decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, la determinarea venitului lunar de completare se ia în considerare cuantumul salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, prevăzut în situaţia întocmită potrivit art. 8 alin. (1).

(3) In cazul în care cuantumul salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, prevăzut în situaţia întocmită potrivit art. 8 alin. (1), este mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, la determinarea venitului lunar de completare se ia în considerare salariul mediu net pe economie comunicat în luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea.

(4) In situaţia în care, până la data stabilirii venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) din ordonanţă, Institutul Naţional de Statistică nu a comunicat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, se ia în considerare salariul mediu net pe economie comunicat în luna ianuarie a anului precedent.

(5)  Regularizarea diferenţelor, în cazul prevăzut la alin. (4), se efectuează de către agenţii în luna următoare celei în care Institutul Naţional de Statistică a comunicat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea.

Art. 11. - Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 10 alin. (2) din ordonanţă, este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12. - Pentru fracţiuni de lună, venitul lunar de completare se calculează prin raportarea cuantumului acestuia, stabilit conform prevederilor art. 8 sau, după caz, conform art. 11 din ordonanţă, la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul de zile din luna respectivă pentru care persoana beneficiază de venit lunar de completare.

Art. 13. - In situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (3) din ordonanţă, plata venitului lunar de completare pentru persoanele beneficiare care solicită înscrierea la una dintre categoriile de pensii încetează de la data prevăzută la art. 83 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. - (1) In situaţia prevăzută la art. 12 din ordonanţă, sumele cuvenite şi neachitate până la data decesului beneficiarului se achită la cererea scrisă a persoanelor îndreptăţite, care pot fi soţul supravieţuitor, copiii, părinţii sau, în lipsa acestora, ceilalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

(2)  Cererea va fi însoţită de documente care să ateste calitatea deţinută de persoanele prevăzute la alin. (1) faţă de beneficiarii defuncţi.

(3)  Sumele cuvenite şi neachitate până la data decesului beneficiarului se achită în urma aprobării cererii prevăzute la alin. (1) de către directorul executiv al agenţiei în a cărei rază teritorială şi-a avut domiciliul sau, după caz, reşedinţa beneficiarul.

Art. 15. - (1) Măsura suspendării plăţii venitului lunar de completare, prevăzută la art. 14 alin. (1) din ordonanţă, pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) din ordonanţă, se revocă prin decizie a directorului executiv al agenţiei în a cărei rază teritorială beneficiarul şi-a avut domiciliul sau, după caz, reşedinţa, la cererea acestuia, în situaţia în care probează cu acte justificative că nu şi-a îndeplinit această obligaţie, din motivele prevăzute la art. 14 alin. (3) din ordonanţă.

(2)  Măsura suspendării plăţii venitului lunar de completare se revocă prin decizie a directorului executiv al agenţiei în a cărei rază teritorială şi-a avut domiciliul sau, după caz, reşedinţa beneficiarul şi în cazul în care neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) din ordonanţă este justificată de către beneficiar prin dovada intervenirii unor evenimente familiale deosebite, stabilite potrivit art. 147 alin. (1) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, cum sunt căsătoria, naşterea unui copil, decesul soţului, soţiei sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv, precum şi în cazul existenţei unei situaţii de forţă majoră, confirmată de autoritatea publică competentă.

(3) Actele justificative prevăzute la alin. (1)şi (2) trebuie să fie prezentate în termen de 30 de zile de la data încetării motivelor care au determinat măsura suspendării plăţii venitului lunar de completare, prevăzută la art. 14 alin. (1) din ordonanţă.

Art. 16. - Pentru repunerea în plată a venitului lunar de completare, conform art. 14 alin. (4) şi art. 15 alin. (4) din ordonanţă, persoanele beneficiare depun la agenţiile în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa o cerere întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 17. - Deciziile directorilor executivi ai agenţiilor în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa beneficiarii cu privire la măsurile prevăzute la art. 17 din ordonanţă se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 18. - Conform art. 26 din ordonanţă, împotriva deciziilor prevăzute la art. 17 persoanele nemulţumite pot introduce contestaţie la instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.

Art. 19. - Drepturile băneşti acordate cu titlu de venit lunar de completare în condiţiile prevăzute de ordonanţă se achită prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj.

Art. 20. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

Societatea*)...............................................

Filiala/Sucursala.........................................

Adresa ......................................................

Cod fiscal..................................................

Telefon/fax/e-mail......................................

LISTA  NOMINALĂ

cu persoanele care beneficiază de suma ce se acordă la momentul concedierii potrivit art. 7 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

Nr. crt.

Numele şi prenumele

C.N.P.

Adresa

Data încheierii contractului individual de muncă

Persoana îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 4 din ordonanţă

(se specifică alineatul şi litera pentru fiecare persoană în parte)

Data concedierii

1

2

3

4

5

6

7

Conducătorul unităţii,

........................................................................

(numele şi prenumele)

Semnatura şi ştampila

Şeful Compartimentului economico-financiar,

........................................................................

(numele şi prenumele)

Semnatura şi ştampila

*) Conform art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar.

ANEXA Nr. 2 la norme

Societatea*)...........................................

Filiala/Sucursala......................................

Adresa.................................................

Cod fiscal.............................................

Telefon/fax/e-mail.....................................

SITUAŢIA

privind calculul salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, utilizat la determinarea venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

Nr. crt.

Numele şi prenumele

C.N.P

Data concedierii

Vechimeaîn muncă

(se specifică ani, luni, zile pentru fiecare persoană în parte)

Salariul individual mediu net

Luna 1

Salariul individual mediu net

Luna 2

Salariul individual mediu net

Luna 3

Salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere

1

2

3

4

5

6

7

8

9 (6+7+8J/3

Conducătorul unităţii,

........................................................................

(numele şi prenumele)

Semnatura şi ştampila

Şeful Compartimentului economico-financiar,

........................................................................

(numele şi prenumele)

Semnatura şi ştampila

*) Conform art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar.

ANEXA Nr. 3 la norme

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului............./Municipiului Bucureşti

DECIZIE*) nr..............din....................

privind stabilirea/respingerea dreptului la venitul lunar de completare acordat în temeiul art. 7 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă............................................., reprezentată prin director executiv.............................., numit în baza Ordinului/Deciziei nr............., având în vedere prevederile art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr........, constatând îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 9/2010, denumită în continuare ordonanţă,

DECIDE:

Art. 1. -Incepând cu data de............................se stabileşte/se respinge**) dreptul la venitul lunar de completare acordat în temeiul art. 7 lit. c) din ordonanţă, pentru doamna/domnul................................, CNP.................................., cu domiciliul/reşedinţa în......................., str..............................nr....., bl...., sc. ..., et. ..., ap. ...Judeţul/sectorul.................................

Art. 2. - Cuantumul venitului lunar de completare prevăzut la art. 1 este de................................... şi reprezintă***):

|__|  diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj - conform art........alin......din ordonanţă;

|__| salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică - conform art......... alin........din ordonanţă;

|__| jumătate din salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică - conform art........alin.......din ordonanţă.

Art. 3. - Elementele pe baza cărora s-a determinat cuantumul venitului lunar de completare prevăzut la art. 2:

• cuantumul salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, determinat de societatea care a efectuat concedierea, pe baza clauzelor din contractul individual de muncă al persoanei concediate:

-.............................................lei;

•  cuantumul salariului mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică:

-............................................lei;

•   cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare: ............................................lei.'

Art. 4. -Venitul lunar de completare prevăzut la art. 2 se acordă lunar, pe o perioadă de.........luni.

Art. 5. - La momentul concedierii, respectiv încetării contractului individual de muncă, persoana prevăzută la art. 1 a încasat/nu a încasat****) suma prevăzută la art. 7 lit. a) din ordonanţă, egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică, în cuantum de:

-............................................lei.

Art. 6. - Motivul respingerii dreptului la venitul lunar de completare acordat în temeiul art. 7 lit. c) din ordonanţă îl constituie neîndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 9 din ordonanţă**).

Art. 7. - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă potrivit legii.

Director executiv,

........................................................................

*) Decizia se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, exemplarul 2 se comunică persoanei solicitante, iar exemplarul 3 se transmite la compartimentul plăţi.

**) In situaţia respingerii dreptului la venitul lunar de completare acordat în temeiul art. 7 lit. c) din ordonanţă.

***) Se bifează cu „x" căsuţa corespunzătoare venitului lunar de completare stabilit.

****) Plata sumei neîncasate se face la solicitarea scrisă formulată de persoana prevăzută la art. 1 din prezenta decizie adresată agenţiei în a cărei rază teritorială aceasta îşi are domiciliul.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 173/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 173 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu