Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 160 din 24 septembrie 2004

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 880 din 27 septembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
    in temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor,

    Consiliul Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul Institutului National al Magistraturii, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezentul regulament se trimite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

        Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii,
                          judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                                REGULAMENTUL
                    Institutului National al Magistraturii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Institutul National al Magistraturii (denumit in continuare Institut) este organizat si functioneaza potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, Legii nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, precum si prevederilor prezentului regulament.
    (2) Institutul este institutia publica autonoma, aflata in coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Institutul are personalitate juridica, este ordonator secundar de credite si are sediul in municipiul Bucuresti.
    (4) Institutul realizeaza formarea initiala a viitorilor judecatori si procurori, formarea profesionala continua a magistratilor in functie, precum si formarea formatorilor.

    CAP. 2
    Structura organizatorica a Institutului

    Art. 2
    (1) Institutul are in structura:
    a) organele de conducere;
    b) departamentul de formare initiala;
    c) departamentul de formare continua;
    d) departamentul de formare a formatorilor;
    e) departamentul administrativ.
    (2) In cadrul departamentului administrativ functioneaza:
    a) serviciul financiar-contabil;
    b) serviciul resurse umane;
    c) serviciul secretariat, protocol si administrativ;
    d) serviciul documentare.

    CAP. 3
    Conducerea Institutului

    Art. 3
    Institutul este condus de consiliul stiintific, de un director, de 2 directori adjuncti si de un director executiv, fiecare cu atributii proprii prevazute de lege si de prezentul regulament.
    Art. 4
    (1) Consiliul stiintific este format din 13 membri, dupa cum urmeaza: un judecator al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, un judecator al Curtii de Apel Bucuresti, un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, 3 profesori universitari, recomandati de Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Facultatea de Drept a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, 4 reprezentanti alesi ai personalului de instruire din cadrul Institutului, un reprezentant al auditorilor de justitie, precum si directorul Institutului.
    (2) Directorul Institutului este membru de drept in consiliu si il prezideaza.
    (3) Durata mandatului membrilor consiliului stiintific este de 3 ani si poate fi reinnoit, cu exceptia mandatului reprezentantului auditorilor de justitie, care este ales pe un an.
    Art. 5
    Institutul solicita Consiliului Superior al Magistraturii desemnarea noilor membri cu cel putin 3 luni anterior expirarii mandatelor.
    Art. 6
    (1) Desemnarea magistratilor in consiliul stiintific se face dintr-o lista de 3 propuneri inaintata Consiliului Superior al Magistraturii de catre colegiile de conducere ale instantelor si parchetelor prevazute la art. 4 alin. (1).
    (2) Profesorii universitari de la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Facultatea de Drept a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca vor fi recomandati de decanatele celor 3 facultati, la solicitarea Institutului, transmisa cu 3 luni inainte de expirarea mandatelor.
    Art. 7
    Alegerea celor 4 reprezentanti ai personalului de instruire in consiliul stiintific se face in adunarea acestora, convocata de director.
    Art. 8
    (1) Alegerea reprezentantului auditorilor de justitie in consiliul stiintific se face, prin vot secret, in sedinta auditorilor de justitie, convocata de directorul Institutului in termen de cel mult de 30 de zile de la inceputul anului de invatamant.
    (2) Sedinta de alegeri este prezidata, spre a asigura respectarea procedurii, de catre director sau un director adjunct.
    Art. 9
    (1) Consiliul stiintific al Institutului hotaraste asupra problemelor care privesc organizarea si functionarea acestuia.
    (2) Consiliul stiintific are ca principale atributii:
    a) aproba planurile de invatamant pentru cursurile de formare initiala si de formare continua a magistratilor, organizate sau coordonate de Institut;
    b) propune plenului Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare, numarul anual de cursanti ai Institutului, data si locul organizarii concursului de admitere la Institut, tematica pentru concursul de admitere si programul de formare profesionala a auditorilor de justitie;
    c) propune Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare, programul de formare profesionala continua a magistratilor;
    d) propune Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare, numirea si revocarea din functie a directorului si a directorilor adjuncti ai Institutului;
    e) avizeaza numirea si eliberarea din functie a personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor;
    f) propune Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare, structura organizatorica, statele de functii si statele de personal ale Institutului;
    g) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea comisiilor de concurs, de elaborare a subiectelor si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de admitere la Institut, concursul de admitere in magistratura, examenul de capacitate si concursul pentru promovarea magistratilor in functii de executie;
    h) avizeaza, la propunerea directorului, proiectul de buget al Institutului;
    i) aproba Regulamentul bibliotecii Institutului, precum si Regulamentul de ordine interioara al caminului auditorilor de justitie;
    j) propune Consiliului Superior al Magistraturii modificarea Regulamentului Institutului;
    k) aproba programul relatiilor externe ale Institutului;
    l) hotaraste asupra altor probleme care privesc organizarea si functionarea Institutului.
    Art. 10
    (1) Consiliul stiintific isi desfasoara activitatea in prezenta a doua treimi din numarul membrilor si adopta hotarari cu votul a doua treimi din numarul membrilor prezenti.
    (2) In caz de paritate a voturilor, votul directorului este decisiv.
    (3) Sedintele consiliului stiintific sunt ordinare sau extraordinare.
    (4) Consiliul stiintific se intruneste in sedinta ordinara cel putin o data pe trimestru, la convocarea directorului.
    (5) Sedintele extraordinare se convoaca la initiativa a cel putin o treime din numarul membrilor consiliului stiintific, la cererea expresa a consiliului pedagogic, precum si la initiativa directorului.
    (6) La sedintele consiliului stiintific pot participa, fara drept de vot, reprezentanti ai asociatiilor profesionale legal constituite ale magistratilor sau alte persoane, la invitatia consiliului stiintific.
    (7) Lucrarile fiecarei sedinte sunt consemnate in procesul-verbal de sedinta, semnat de membrii consiliului stiintific.
    (8) Hotararile si avizele consiliului stiintific se semneaza de directorul Institutului.
    Art. 11
    (1) Consiliul pedagogic al Institutului este organ consultativ al consiliului stiintific.
    (2) Din consiliul pedagogic fac parte de drept directorul si cei 2 directori adjuncti ai Institutului, sefii de catedra, titularii de disciplina, precum si 2 coordonatori de practica, unul pentru grupele de judecatori si unul pentru grupele de procurori, pentru un mandat de 3 ani.
    Art. 12
    Consiliul pedagogic al Institutului, la cererea consiliului stiintific, formuleaza propuneri referitoare la:
    a) directiile de studiu ale Institutului;
    b) programul de invatamant (curriculum) si programele analitice intocmite pentru fiecare disciplina din cadrul formarii initiale;
    c) domeniile si temele cuprinse in programul de formare continua a magistratilor conceput si coordonat de Institut;
    d) modul de organizare a activitatii de formare initiala si continua, precum si activitatile necesare indeplinirii obiectivelor de studiu ale Institutului;
    e) aspecte privind activitatea de studiu desfasurata de Institut;
    f) organizarea si functionarea Institutului, daca au legatura cu activitatea de invatamant a acestuia.
    Art. 13
    (1) Consiliul pedagogic se intruneste la initiativa unei treimi din numarul membrilor consiliului stiintific sau a directorului Institutului. Membrii consiliului pedagogic pot solicita consiliului stiintific sau directorului Institutului convocarea in sedinta a consiliului pedagogic.
    (2) Consiliul pedagogic isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
    Art. 14
    Directorul Institutului si cei 2 adjuncti ai acestuia sunt numiti in si revocati din functie in conformitate cu dispozitiile art. 37 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 317/2004 si ale art. 94 alin. (2) din Legea nr. 304/2004.
    Art. 15
    (1) Directorul are in principal urmatoarele atributii:
    a) asigura conducerea curenta a activitatii Institutului;
    b) convoaca consiliul stiintific al Institutului in sedinte ordinare si extraordinare si stabileste proiectul ordinii de zi;
    c) reprezinta Institutul in relatiile cu autoritatile publice, persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate;
    d) este ordonator secundar de credite;
    e) numeste si elibereaza din functie, prin decizie, personalul de specialitate juridica, functionarii publici si personalul contractual;
    f) ia masuri pentru ducerea la indeplinire a hotararilor consiliului stiintific al Institutului.
    (2) Directorul Institutului exercita orice alte atributii ce ii revin potrivit legii, prezentului regulament, hotararilor si deciziilor Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Directorul Institutului poate delega directorilor adjuncti atributiile ce ii revin potrivit legii.
    Art. 16
    Directorii adjuncti au in principal urmatoarele atributii:
    a) asigura conducerea curenta a activitatii Institutului;
    b) organizeaza ducerea la indeplinire a hotararilor consiliului stiintific;
    c) asigura respectarea programelor de studiu si a normelor de disciplina interioara;
    d) asigura elaborarea, dupa caz, a proiectelor de curriculum, de politici si strategii de formare a magistratilor;
    e) coordoneaza departamentele incredintate de directorul Institutului;
    f) coordoneaza activitatea serviciului documentare;
    g) asigura elaborarea proiectului statului de functii si pe cel al statului de personal;
    h) asigura elaborarea proiectului programului de relatii externe al Institutului;
    i) asigura efectuarea lucrarilor necesare pentru relatiile cu autoritatile publice si organismele din strainatate, institutiile de cercetare sau de invatamant, specialistii straini, precum si cu reprezentantele diplomatice straine din Romania, in vederea promovarii intereselor Institutului in raporturile cu acestea;
    j) asigura relatiile cu mass-media si cu publicul care se adreseaza Institutului, precum si efectuarea lucrarilor privind primirea in audienta la conducerea Institutului a persoanelor care solicita aceasta;
    k) efectueaza orice alte lucrari dispuse de conducerea Institutului referitoare la relatiile externe sau la orice alte persoane fizice ori juridice.
    Art. 17
    (1) Directorul executiv conduce si raspunde de activitatea departamentului administrativ.
    (2) Directorul executiv indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate de conducerea Institutului.

    CAP. 4
    Departamentul de formare initiala

    Art. 18
    (1) Durata formarii profesionale a auditorilor de justitie este de 2 ani. Dupa absolvirea primului an auditorii de justitie opteaza, in ordinea mediilor si in raport cu numarul posturilor, pentru functia de judecator sau procuror.
    (2) Programul de formare a auditorilor de justitie se elaboreaza de catre personalul de instruire al Institutului, in cadrul catedrelor, si se supune avizarii consiliului stiintific.
    (3) Programul de formare prevazut la alin. (2) se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului.
    Art. 19
    (1) In anul I de studiu formarea profesionala a auditorilor de justitie se axeaza pe aprofundarea cunostintelor necesare pentru profesia de magistrat, conform programului de formare.
    (2) Numarul de conferinte si dezbateri tematice pentru fiecare disciplina in parte este prevazut in programul de invatamant si se desfasoara in conformitate cu programele analitice aprobate.
    (3) Programul de invatamant are la baza programele analitice pentru fiecare disciplina in parte, cu precizarea temelor si subtemelor, precum si a numarului de ore alocat pentru fiecare.
    (4) Nota acordata auditorilor de justitie la sfarsitul anului I, la fiecare materie, reprezinta media dintre nota obtinuta pentru activitatea desfasurata la dezbaterile tematice si nota de la evaluarea finala.
    (5) Media finala a anului I reprezinta media notelor obtinute la fiecare materie conform alin. (4).
    Art. 20
    (1) Activitatea auditorilor de justitie din anul II se desfasoara conform programului de practica, in cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor, sub indrumarea tutorilor de practica, alternativ cu module stabilite conform programei Institutului.
    (2) Tutorii de practica sunt magistrati de la instante si parchete, ce fac parte din personalul de instruire al Institutului. Tutorii sunt propusi de presedintii instantelor si de conducatorii parchetelor.
    (3) Auditorii de justitie din anul II continua, in paralel cu stagiile de practica, formarea in cadrul Institutului, conform programului de formare initiala, sub forma de module cu caracter preponderent practic.
    (4) Auditorii de justitie din anul II sustin pe parcursul anului testari la sfarsitul fiecarei etape a stagiului de practica, precum si la terminarea fiecarui modul conform programului de practica si programului de invatamant.
    (5) Nota acordata auditorilor de justitie la sfarsitul anului II reprezinta media dintre notele obtinute la testarile mentionate la alin. (4), conform programului de formare initiala.
    Art. 21
    (1) Respectarea orarului si a programelor analitice este obligatorie pentru toti formatorii. In mod exceptional, modificarea orarului si a programelor analitice sau inlocuirea formatorilor se poate face numai cu aprobarea directorului Institutului.
    (2) In cadrul fiecarei catedre/discipline se organizeaza, cel putin o data la doua luni, intalnirea membrilor acestora, la convocarea titularului, in scopul asigurarii pregatirii unitare a auditorilor de justitie.
    Art. 22
    (1) Personalul de instruire evalueaza activitatea desfasurata de auditorii de justitie, prin acordarea de note si calificative, intr-o fisa de evaluare individuala.
    (2) Criteriile de evaluare se aproba de consiliul stiintific.
    (3) Notele si calificativele se centralizeaza la incheierea fiecarei perioade de studiu sau stagiu de practica si au pondere in media finala de absolvire.
    (4) Nota minima la fiecare proba este 5,00 (cinci).
    (5) Contestarea notelor la probele si examenele din timpul formarii profesionale nu este admisa. Auditorii de justitie au dreptul sa ceara recorectarea lucrarilor in 48 de ore de la afisarea rezultatelor.
    (6) Proba sau examenul la care nu s-a obtinut nota minima mai poate fi sustinut o singura data, in prima sesiune anuntata de Institut. Nepromovarea la cea de-a doua sesiune atrage exmatricularea in baza hotararii consiliului stiintific.
    Art. 23
    Examenul de absolvire se desfasoara conform Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii.
    Art. 24
    Semestrial sau ori de cate ori se considera necesar, consiliul stiintific si directorul Institutului fac o analiza a modului de desfasurare a procesului de invatamant si a stagiilor de practica, luandu-se in considerare si sugestiile auditorilor de justitie.

    CAP. 5
    Departamentul de formare continua

    Art. 25
    (1) Institutul are responsabilitatea formarii continue a magistratilor.
    (2) Departamentul de formare continua este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a magistratilor si atestare a rezultatelor obtinute.
    Art. 26
    (1) Formarea profesionala continua constituie un drept si o obligatie pentru magistrati si reprezinta o garantie a independentei si impartialitatii acestora.
    (2) Institutul elaboreaza programul de formare continua a magistratilor pe care il supune aprobarii Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 27
    Institutul coordoneaza activitatea de formare profesionala continua a magistratilor realizata de curtile de apel si parchetele de pe langa acestea, prin avizarea tematicii de pregatire, furnizarea materialelor documentare si formarea formatorilor.

    CAP. 6
    Departamentul de formare a formatorilor

    Art. 28
    Institutul realizeaza formarea formatorilor, conform dispozitiilor art. 93 alin. (1) din Legea nr. 304/2004.
    Art. 29
    Selectia candidatilor care si-au anuntat intentia de a deveni formatori ai Institutului se realizeaza de catre o comisie numita prin hotarare a consiliului stiintific, conform unei proceduri publice, transparente, cu aplicarea unor criterii obiective stabilite prin strategia de recrutare a formatorilor Institutului, aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 30
    (1) Dupa etapa de pregatire si evaluare finala a formatorilor, consiliul stiintific propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea formatorilor.
    (2) In mod exceptional consiliul stiintific poate folosi ca formatori alti specialisti decat cei aflati pe lista de formatori, situatie care va fi comunicata de indata Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 31
    Personalul de instruire al Institutului poate beneficia de formare in domeniul tehnicilor pedagogice.

    CAP. 7
    Departamentul administrativ

    Art. 32
    Serviciul financiar-contabil are in principal urmatoarele atributii:
    a) asigura si raspunde de buna desfasurare a activitatii financiar-contabile;
    b) angajeaza, alaturi de director, prin semnatura directorului executiv sau in lipsa acestuia, a inlocuitorului sau, Institutul in toate operatiunile patrimoniale;
    c) organizeaza si raspunde de efectuarea lucrarilor de planificare financiara, intocmirea lucrarilor cu privire la veniturile si cheltuielile Institutului, planul de casa, fondul pentru salarii, precum si a altor lucrari financiar-contabile necesare;
    d) organizeaza si asigura controlul gestiunii si efectuarea inventarierii patrimoniului Institutului;
    e) pastreaza registrele si dosarele administrative privind activitatea financiar-contabila;
    f) indeplineste orice alte atributii cu caracter financiar-contabil prevazute de lege sau incredintate de conducerea Institutului.
    Art. 33
    Serviciul resurse umane are in principal urmatoarele atributii:
    a) organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridica asimilat magistratilor, personal contractual si functionari publici;
    b) asigura si raspunde de respectarea conditiilor cerute de lege privind corectitudinea incadrarilor in grilele si gradele salariale;
    c) completeaza carnetele de munca si Registrul de evidenta a salariatilor;
    d) urmareste intocmirea fiselor de evaluare ale salariatilor;
    e) urmareste intocmirea si pastrarea declaratiilor de interese, ale declaratiilor de avere ale personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor si ale functionarilor publici;
    f) propune actualizarea statului de functii si a statului de personal;
    g) indeplineste orice alte atributii referitoare la resursele umane, incredintate de conducerea Institutului.
    Art. 34
    Serviciul secretariat, protocol si administrativ are in principal urmatoarele atributii:
    a) pastreaza dosarele personale ale auditorilor de justitie pe durata cursurilor;
    b) intocmeste foile matricole, cataloagele si alte evidente necesare privind activitatile de invatamant, frecventarea si absolvirea cursurilor, elibereaza atestate auditorilor de justitie;
    c) primeste si distribuie corespondenta Institutului, redacteaza corespondenta trimisa de catre Institut sub semnatura conducerii;
    d) asigura arhivarea documentelor primite sau elaborate in Institut si raspunde de pastrarea si conservarea acestora;
    e) comunica celorlalte compartimente datele si documentele necesare, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin;
    f) raspunde de activitatea administrativ-gospodareasca a Institutului, asigurand buna intretinere a bazei materiale;
    g) asigura aprovizionarea Institutului cu bunurile si materialele necesare si gestionarea acestora;
    h) duce la indeplinire masurile stabilite pentru asigurarea conditiilor de lucru in Institut, conform normelor de protectie a muncii, pentru paza cladirii, a bunurilor si paza contra incendiilor;
    i) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau incredintate de conducerea Institutului.
    Art. 35
    (1) Departamentele ce compun structura organizatorica a Institutului colaboreaza in vederea realizarii atributiilor ce le revin.
    (2) Atributiile si raspunderea fiecarui salariat se stabilesc prin fisa postului, intocmita sub coordonarea conducerii Institutului.

    CAP. 8
    Personalul Institutului

    Art. 36
    In cadrul Institutului isi desfasoara activitatea urmatoarele categorii de personal:
    a) magistrati detasati;
    b) personal de specialitate juridica asimilat magistratilor;
    c) functionari publici;
    d) personal contractual.
    Art. 37
    (1) Personalul de instruire al Institutului este format din judecatori si procurori in functie, care pot fi detasati in conditiile Legii nr. 304/2004, cadre didactice din invatamantul superior juridic acreditat, specialisti romani sau straini, precum si personal de specialitate juridica asimilat magistratilor.
    (2) Personalul de instruire al Institutului are obligatia de a asigura desfasurarea programelor de formare initiala, de formare profesionala continua a magistratilor, precum si de formare profesionala continua a formatorilor, in baza programelor aprobate.
    Art. 38
    (1) Personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor este numit prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul consiliului stiintific.
    (2) Personalul prevazut la alin. (1) indeplineste atributii specifice de organizare si instruire in cadrul departamentelor de formare initiala, de formare profesionala continua si de formare a formatorilor.
    (3) Salarizarea personalului de instruire de specialitate juridica al Institutului se stabileste prin asimilarea functiilor acestuia cu functiile de magistrat, in raport cu vechimea in magistratura, conform legii.
    (4) Personalul prevazut la alin. (1) beneficiaza de drepturile si are indatoririle prevazute de lege pentru magistrati.
    (5) Personalului prevazut la alin. (1) i se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr. 304/2004 referitoare la examenul de admitere, evaluarea anuala a activitatii profesionale, sustinerea examenului de capacitate si de promovare.
    Art. 39
    (1) Posturile de functionari publici se ocupa in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004.
    (2) Ocuparea posturilor de catre personalul contractual se face in conformitate cu prevederile Codului muncii.
    (3) Personalul de conducere al Institutului, personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor, functionarii publici si personalul contractual raspund disciplinar si patrimonial, in conformitate cu prevederile care le reglementeaza statutul.
    Art. 40
    Colaboratorii externi sunt salarizati in raport cu numarul de ore prestate, avandu-se in vedere norma didactica si functia didactica.

    CAP. 9
    Drepturile si obligatiile auditorilor de justitie

    Art. 41
    Auditorii de justitie au in principal urmatoarele drepturi:
    a) de a utiliza mijloacele de documentare puse la dispozitie prin intermediul bibliotecii Institutului;
    b) de a beneficia de cazare in caminul Institutului, in limita locurilor disponibile si in ordinea rezultatelor obtinute la concursul de admitere in Institut sau, dupa caz, la finalul anului I;
    c) de a beneficia de o pregatire unitara;
    d) alte drepturi prevazute de lege si prezentul regulament.
    Art. 42
    (1) Auditorii de justitie sunt obligati sa respecte orarul fixat de conducerea Institutului, precum si normele de conduita prevazute de Legea nr. 304/2004 si de regulamente.
    (2) Absentele auditorilor de justitie de la cursuri sau de la stagiile de practica se consemneaza in foile de prezenta de catre personalul de instruire si tutorii de practica. Pentru fiecare 8 ore de absente nemotivate in decursul unei luni calendaristice se deduce din bursa suma aferenta unei zile de munca.
    Art. 43
    (1) In cazul in care auditorii de justitie savarsesc o abatere de la indatoririle ce le revin potrivit dispozitiilor legale si regulamentare, pot fi sanctionati disciplinar de catre directorul Institutului sau, dupa caz, de consiliul stiintific.
    (2) Sanctiunile disciplinare ce pot fi aplicate auditorilor de justitie sunt urmatoarele:
    a) avertismentul;
    b) diminuarea indemnizatiei cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 3 luni sau proportional cu numarul absentelor nemotivate, daca acestea depasesc 8 ore intr-o luna;
    c) exmatricularea din Institut.
    Art. 44
    (1) Avertismentul se aplica, in scris, de catre directorul Institutului, in termen de 30 de zile de la constatarea abaterii, si poate fi contestat la consiliul stiintific, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (2) Sanctiunea diminuarii indemnizatiei si exmatricularea se aplica de consiliul stiintific al Institutului la propunerea directorului.
    (3) Hotararile consiliului stiintific prevazute la alin. (1) si (2) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ si fiscal competenta.
    (4) Sanctiunile aplicate auditorilor de justitie se consemneaza in dosarul personal al acestora.
    Art. 45
    (1) Aplicarea unei sanctiuni disciplinare este in mod obligatoriu precedata de efectuarea unei cercetari cu privire la faptele care constituie incalcari ale prevederilor legale sau regulamentare.
    (2) Cercetarea prealabila se efectueaza de catre unul dintre directorii adjuncti. In cursul acestei proceduri se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei si orice alte date concludente. Este obligatorie ascultarea auditorului cercetat si verificarea apararilor acestuia.
    (3) Cercetarea se finalizeaza printr-un referat in care se consemneaza rezultatul constatarilor. Persoana cercetata are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa solicite probe in aparare.
    (4) Decizia de sanctionare se motiveaza si se comunica in termen de 10 zile de la aplicarea sanctiunii.
    Art. 46
    Auditorii de justitie raspund pentru pagubele aduse patrimoniului Institutului, conform dispozitiilor legale.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 47
    Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 160/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 160 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 160/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu