Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.15 din 11.06.2011

pentru modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat
ACT EMIS DE: Uniunea Nationala a Barourilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 658 din 15 septembrie 2011SmartCity1


În conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere proiectul de modificare şi completare a Statutului profesiei de avocat, aprobat de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România prin Hotărârea nr. 258 din data de 9 iunie 2011,în temeiul prevederilor art. II alin. (1) din Legea nr. 270/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale art. 112 lit. b) din Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare,Congresul Avocaţilor, în şedinţa din 10-11 iunie 2011, a adoptat următoarea hotărâre: Articolul I Statutul profesiei de avocat, adoptat în şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din data de 25 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare, funcţionare şi conducere autonome, stabilite în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi ale prezentului statut.(2) Exercitarea profesiei de avocat este supusă următoarelor principii fundamentale:a)principiul legalităţii; b)principiul libertăţii; c)principiul independenţei; d)principiul autonomiei şi descentralizării; e)principiul păstrării secretului profesional. 2. La articolul 2 , alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În exercitarea dreptului la apărare recunoscut şi garantat de Constituţia României, republicată, de lege, de pactele şi de tratatele la care România este parte, avocatul are dreptul şi obligaţia de a stărui, prin toate mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi soluţionat într-un termen rezonabil, indiferent de natura cauzei sau de calitatea părţilor. 3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, prezentului statut al profesiei şi codului deontologic.(2) Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în Tabloul avocaţilor întocmit de baroul din care fac parte.(3) Un avocat nu poate fi înscris decât într-un singur barou şi nu îşi poate exercita concomitent activitatea în două sau mai multe forme de exercitare a profesiei.(4) Este interzisă, sub sancţiunile prevăzute de lege, exercitarea oricărei activităţi specifice profesiei de avocat de către o persoană fizică ce nu are calitatea de avocat înscris întrun barou şi în Tabloul avocaţilor sau, după caz, de către orice persoană juridică, cu excepţia societăţii profesionale de avocaţi cu răspundere limitată. 4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti există şi funcţionează, în temeiul Legii, un singur barou, persoană juridică de interes public. Baroul este constituit din toţi avocaţii înscrişi în Tabloul avocaţilor, care au sediul profesional principal în localităţile de pe raza acestuia.(2) Toate barourile din România, constituite potrivit Legii, sunt membre de drept ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R.(3) U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, înfiinţată prin Lege. U.N.B.R. este unica succesoare de drept a Uniunii Avocaţilor din România.(4) Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire şi de înregistrare a barourilor în afara U.N.B.R. sunt nule de drept. Nulitatea poate fi oricând constatată de către instanţă sau alt organ judiciar, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu.(5) Sunt interzise, sub sancţiunea prevăzută de Lege, folosirea, fără drept, de către orice persoană a denumirilor «Barou», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocaţilor din România» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea fără drept a însemnelor specifice profesiei de avocat ori purtarea fără drept a robei. 5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Libertatea şi independenţa profesiei de avocat sunt principii în baza cărora avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale clienţilor potrivit Legii şi prezentului statut. Aceste principii definesc statutul profesional al avocatului şi garantează activitatea sa profesională.(2) Avocatul este liber să îşi aleagă, să schimbe şi să dispună în tot sau în parte de forma de exercitare a profesiei, în condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul statut.(3) Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. Nimeni nu poate impune unei persoane un anumit avocat, cu excepţia cazurilor privitoare la acordarea asistenţei judiciare obligatorii sau dispuse de către organul judiciar, a asistenţei judiciare prin avocat ca formă a ajutorului public judiciar şi a asistenţei gratuite. Orice clauză ori convenţie contrară, prohibitivă sau restrictivă, este lovită de nulitate absolută.(4) Relaţiile dintre avocat şi clienţii săi se bazează pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate, loialitate şi confidenţialitate. Drepturile şi obligaţiile avocatului sunt prevăzute de Lege, de prezentul statut, de codul deontologic şi de contractul de asistenţă juridică legal încheiat. 6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Într-o societate întemeiată pe valorile democraţiei şi ale statului de drept, avocatul are un rol esenţial. Avocatul este indispensabil justiţiei şi justiţiabililor şi are sarcina de a apăra drepturile şi interesele acestora. El este deopotrivă sfătuitorul şi apărătorul clientului său.(2) Avocatul, exercitând drepturile care îi sunt conferite de Lege şi de prezentul statut, îşi îndeplineşte îndatoririle şi obligaţiile faţă de client în raporturile cu autorităţile şi instituţiile în relaţie cu care îşi asistă sau îşi reprezintă clientul, faţă de profesia sa în general şi faţă de fiecare confrate în particular, precum şi faţă de public. Avocatul are îndatorirea de a-şi îndeplini cu conştiinciozitate, onoare şi probitate profesională obligaţiile faţă de client în raporturile cu persoanele fizice, cu autorităţile şi instituţiile publice sau private, cu alte persoane juridice, cu ceilalţi avocaţi, precum şi în relaţia sa cu publicul în general.(3) În exercitarea profesiei, avocatul nu poate fi supus niciunei restricţii, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea autorităţilor ori instituţiilor publice sau altor persoane fizice ori persoane juridice. Libertatea şi independenţa avocatului sunt garantate de lege.(4) Independenţa avocatului nu poate prejudicia interesele clientului său. Avocatul este dator să dea clientului sfaturi juridice corespunzătoare legii şi să acţioneze numai în limitele legii, prezentului statut, codului deontologic, potrivit crezului său profesional.(5) Avocatul nu răspunde penal pentru susţinerile făcute oral sau în scris în faţa instanţelor de judecată, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală sau a altor autorităţi, dacă aceste susţineri sunt în legătură cu apărarea şi sunt necesare stabilirii adevărului.(6) Urmărirea penală şi trimiterea în judecată a avocatului pentru fapte penale săvârşite în exercitarea profesiei sau în legătură cu aceasta se pot face numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Lege. 7. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Primirea în profesia de avocat se realizează numai în baza promovării examenului organizat de către U.N.B.R., la nivel naţional.(2) Cu titlu de excepţie, în condiţiile legii, pot accede în profesie, fără susţinerea examenului, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cărora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiţi ori, după caz, care au fost eliberaţi din motive neimputabile, precum şi, în aceleaşi condiţii, judecătorii de la instanţele internaţionale. 8. Articolul 15 se modifică şi avea următorul cuprins: Articolul 15(1) Cererea formulată de persoana care doreşte să fie primită în profesie se adresează decanului baroului unde solicitantul intenţionează să exercite profesia. Cererea se depune sau, după caz, se comunică în două exemplare şi va cuprinde:a)numele, prenumele şi domiciliul solicitantului; b)locul şi data naşterii; c)elementele actului de identitate şi organul emitent; d)indicarea diplomei de licenţă eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată în condiţiile legii care atestă calitatea de licenţiat al unei facultăţi de drept cu durata stabilită de lege, precum şi indicarea, dacă este cazul, a îndeplinirii funcţiei de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani şi a promovării examenului de definitivat în profesia din care provine ori a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2), după caz; e)declaraţia că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 14 din Lege; f)declaraţia solicitantului că nu se află în niciunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 15 din Lege ori că înţelege să renunţe la orice stare de incompatibilitate, în cel mult două luni de la data emiterii deciziei de primire în profesia de avocat, şi cunoaşte intervenirea sancţiunii caducităţii acesteia în caz de neconformare în termen; g)precizarea că se solicită dobândirea calităţii de avocat stagiar şi angajamentul de a realiza, pe perioada stagiului, formarea profesională iniţială în profesia de avocat, respectiv de a frecventa, ca avocat definitiv, formele de pregătire profesională continuă, în condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul statut; h)menţiunea, dacă este cazul, că, potrivit Legii, candidatul poate dobândi calitatea de avocat definitiv; i)declaraţia expresă că nu este sau nu a fost înscris într-un alt barou din România. În caz contrar se vor indica: baroul, perioada, cauzele retragerii sau încetării activităţii. (2) Cererea va fi însoţită de următoarele acte depuse în dublu exemplar:a)copie de pe actul de identitate şi de pe actele de stare civilă; b)copie de pe diploma de licenţă şi, după caz, copii de pe înscrisurile ce dovedesc îndeplinirea, timp de cel puţin 5 ani, a funcţiei de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, precum şi promovarea examenului de definitivat în profesia respectivă ori îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 14 alin. (2). În cazul în care se solicită primirea în profesie pe bază de diplome eliberate de instituţiile de învăţământ superior din altă ţară se va depune şi dovada de echivalare, în condiţiile legii; c)copie de pe cazierul judiciar, eliberată cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; d)certificat privind starea de sănătate a candidatului, eliberat de instituţia sanitară stabilită de barou conform hotărârii U.N.B.R. Durata de valabilitate a certificatului este de 60 de zile de la data emiterii; e)certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie; f)două fotografii tip legitimaţie. (3) În cazul prevăzut la art. 14 alin. (2), judecătorul care a activat la instanţe internaţionale va prezenta o adeverinţă în original şi în traducere legalizată, eliberată de către respectiva instanţă, atestând că acesta a îndeplinit calitatea de judecător şi că încetarea acestei calităţi a avut loc din motive neimputabile. 9. Articolul 16 se abrogă. 10. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17(1) Cererea formulată de membrul unui barou din altă ţară în vederea exercitării profesiei de avocat în România se va depune sau, după caz, se va comunica în dublu exemplar la baroul în care doreşte să profeseze şi va cuprinde:a)numele, prenumele şi domiciliul solicitantului; b)locul şi data naşterii; c)numărul, data şi emitentul paşaportului; d)indicarea sediului profesional unde solicitantul doreşte să îşi exercite profesia; e)indicarea perioadei şi a formei în care a exercitat profesia de avocat în România, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul); f)indicarea formei în care urmează să exercite profesia, conform art. 5 din Lege. (2) Cererea va fi însoţită de următoarele acte, depuse în dublu exemplar, traduse în limba română şi certificate:a)paşaport; b)o atestare din partea baroului sau a asociaţiei profesionale de avocaţi din ţara de origine privind calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei şi starea sa disciplinară. (3) La cerere se vor ataşa:a)avizul conform eliberat de Comisia permanentă a U.N.B.R.; b)declaraţia expresă a solicitantului că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate şi incompatibilitate prevăzute la art. 14 şi 15 din Lege; c)declaraţia expresă a solicitantului că se obligă să respecte prevederile Legii, ale prezentului statut şi ale codului deontologic; d)dovada încetării formei anterioare în care a exercitat profesia de avocat în România, conform dispoziţiilor art. II din Legea nr. 231/2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, după caz; e)certificat medical de sănătate, potrivit art. 15 alin. (2) lit. d); f)două fotografii tip legitimaţie. 11. Articolul 18 se modifică şi avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Cererea de primire în profesie, în forma şi însoţită de documentaţia prevăzute în prezentul statut, se depune în termen de cel mult 15 zile de la data publicării pe pagina web a U.N.B.R. a organizării examenului naţional de primire în profesie. În termen de cel mult 3 zile de la înregistrare cererea de primire în profesie se va comunica de către barou la U.N.B.R. şi se va afişa la sediul baroului şi pe pagina web a baroului şi a U.N.B.R.(2) Afişarea cererii la sediul baroului se constată prin procesverbal.(3) În termen de 10 zile de la afişarea cererii pe pagina web a baroului şi a U.N.B.R. orice persoană poate face opoziţie la cererea de primire în profesie, indicând motivele şi arătând împrejurările şi probele pe care îşi întemeiază opoziţia.(4) Soluţionarea opoziţiei este de competenţa baroului la care a fost înregistrată cererea de primire în profesie.(5) În termen de 3 zile de la înregistrarea cererii de primire în profesie decanul baroului va desemna dintre membrii consiliului baroului un avocat-raportor, care va efectua investigaţiile necesare cu privire la moralitatea şi demnitatea solicitantului, chiar dacă nu se face opoziţie la înscriere. 12. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19(1) Avocatul raportor va face toate cercetările pe care le va considera necesare.(2) Cercetările se vor referi la îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor prevăzute de lege şi de prezentul statut pentru primirea în profesia de avocat. 13. Articolul 21 se modifică şi avea următorul cuprins: Articolul 21(1) După depunerea raportului, în termen de cel mult 5 zile, consiliul baroului analizează îndeplinirea condiţiilor pentru primirea în profesie şi soluţionează eventualele opoziţii.(2) Consiliul baroului va pronunţa o hotărâre motivată asupra cererii de primire în profesie, pe care o va comunica U.N.B.R. în termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de opoziţie.(3) Hotărârea poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare la Comisia permanentă a U.N.B.R., care va soluţiona contestaţia cu cel puţin 15 zile înainte de data anunţată a examenului naţional de primire în profesie. În cazul contestaţiilor formulate de persoanele prevăzute la art. 17 alin. (5) din Lege, termenul de soluţionare este de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei. Hotărârea Comisiei permanente a U.N.B.R. se va afişa pe pagina web a U.N.B.R.(4) Se poate prezenta la examenul naţional de primire în profesie numai candidatul cu privire la care consiliul baroului sau, după caz, Comisia permanentă a U.N.B.R. a pronunţat o hotărâre favorabilă asupra cererii de primire în profesie formulate de acesta.(5) Cel primit în profesia de avocat va fi înscris în Tabloul avocaţilor în baza deciziei emise de consiliul baroului, cu respectarea dispoziţiilor art. 20 alin. (8), art. 21, 22 şi 23 din Lege. 14. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 23 Cererea de primire în profesia de avocat în România a avocaţilor care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European este de competenţa Consiliului U.N.B.R., conform art. 66 lit. e) din Lege. 15. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24(1) Cererea se depune sau, după caz, se comunică în dublu exemplar la secretariatul U.N.B.R. şi va cuprinde:a)numele, prenumele şi domiciliul solicitantului; b)locul şi data naşterii; c)numărul, data şi emitentul paşaportului; d)menţionarea faptului că intenţionează exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România; e)indicarea perioadei şi a formei în care a exercitat profesia de avocat în România, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul); f)indicarea titlului profesional obţinut în statul membru de origine şi a grupării profesionale din care face parte în statul membru de origine sau a autorităţii judiciare în cadrul căreia este admis să îşi exercite profesia potrivit legii din statul membru de origine. (2) Cererea va fi însoţită de următoarele acte, traduse în limba română şi certificate:a)paşaport; b)o atestare din partea autorităţii competente din statul membru privind calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei şi starea sa disciplinară. (3) La cerere se vor ataşa:a)declaraţia expresă a solicitantului că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate şi incompatibilitate prevăzute la art. 14 şi 15 din Lege; b)declaraţia expresă a solicitantului că se obligă să respecte prevederile Legii, ale prezentului statut şi ale codului deontologic; c)certificat medical de sănătate, potrivit art. 15 alin. (2) lit. d); d)două fotografii tip legitimaţie; e)alte documente prevăzute în anexa nr. XXXI. 16. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25(1) Consiliul U.N.B.R. se va pronunţa asupra cererii de primire în profesia de avocat după susţinerea examenului de verificare a cunoştinţelor privind dreptul românesc şi de limba română sau după ce comisia de evaluare a decis asupra scutirii solicitantului de a susţine examenul, conform art. 100 şi 109 din Lege.(2) Consiliul U.N.B.R. poate decide şi asupra suspendării analizării cererii până la efectuarea de către solicitant a stagiului de pregătire în domeniul dreptului românesc, conform art. 100 alin. (2) din Lege.(3) Decizia este definitivă şi se comunică solicitantului. 17. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27(1) Pentru aplicarea Legii, cazurile de nedemnitate se verifică atât cu ocazia primirii în profesie, cu ocazia reînscrierii în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, cât şi pe întreaga durată a exercitării acesteia.(2) Persoana care solicită primirea în profesia de avocat sau reînscrierea în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei va înfăţişa consiliului baroului la care depune cererea înscrisuri din care să rezulte condiţiile de încetare a exerciţiului profesiei din care provine, respectiv a celei pe care a exercitato în perioada de incompatibilitate. Consiliul baroului va întreprinde cercetări - folosind procedura prevăzută la art. 18 alin. (5), inclusiv în situaţia solicitării de reînscriere în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei - pentru a verifica dacă solicitantul nu se găseşte în cazul de nedemnitate prevăzut la art. 14 lit. b) teza a II-a din Lege, respectiv dacă a fost exclus din profesia din care provine ca urmare a săvârşirii unor abateri disciplinare grave. (3) Avocaţii care se găsesc în unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 14 lit. a), lit. b) teza I, lit. c) şi d) din Lege sunt obligaţi să prezinte baroului hotărârile judecătoreşti prin care au fost condamnaţi definitiv la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate de natură să aducă atingere prestigiului profesiei, prin care li s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, prin care au fost declaraţi faliţi frauduloşi sau prin care au fost condamnaţi definitiv pentru fapte săvârşite în legătură cu exercitarea profesiei.(4) Consiliul baroului va examina, în termen de 15 zile, hotărârile judecătoreşti, respectiv înscrisurile ce privesc condiţiile încetării profesiei practicate de către avocatul înscris în Tabloul avocaţilor incompatibili şi va aprecia asupra demnităţii avocatului. Consiliul baroului va hotărî, după caz, menţinerea în profesie sau încetarea calităţii de avocat potrivit Legii.(5) Decizia motivată va fi comunicată de îndată avocatului în cauză, precum şi preşedintelui U.N.B.R., împreună cu hotărârea judecătorească, respectiv înscrisurile în baza căreia/cărora a fost verificată starea de nedemnitate.(6) Decizia consiliului baroului poate fi atacată de preşedintele U.N.B.R. şi/sau de avocatul în cauză, în termen de 15 zile de la comunicare. Consiliul U.N.B.R. va analiza contestaţia şi va hotărî în condiţiile Legii.(7) Decizia consiliului baroului de încetare a calităţii de avocat este executorie. Despre încetarea calităţii de avocat baroul va face menţiunile corespunzătoare în Tabloul avocaţilor. 18. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 30(1) Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat, dacă legile speciale nu prevăd altfel:a)faptele personale de comerţ exercitate cu sau fără autorizaţie; b)calitatea de asociat într-o societate comercială în nume colectiv, de comanditar într-o societate comercială în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni; c)calitatea de administrator într-o societate comercială în comandită pe acţiuni; d)calitatea de administrator unic sau - în cazul unei pluralităţi de administratori - aceea de administrator cu puteri depline de reprezentare şi administrare, de preşedinte al consiliului de administraţie ori de membru în comitetul de direcţie al unei societăţi comerciale cu răspundere limitată; e)calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie ori al consiliului de supraveghere sau de membru în comitetul de direcţie ori în directoratul unei societăţi comerciale pe acţiuni. (2) Avocatul poate fi asociat sau acţionar la societăţile comerciale cu răspundere limitată ori la cele pe acţiuni.(3) Avocatul poate îndeplini funcţia de membru în consiliul de administraţie sau în consiliul de supraveghere al unei societăţi comerciale pe acţiuni sau de membru al consiliului de administraţie al unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, cu obligaţia de a aduce acest fapt la cunoştinţa decanului baroului în care îşi exercită profesia. Avocatul va furniza toate explicaţiile asupra condiţiilor în care el exercită funcţia de membru al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere şi va prezenta toate documentele doveditoare în acest sens, cu respectarea regulilor confidenţialităţii.(4) Dacă consiliul baroului apreciază că exercitarea funcţiei de membru al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere este sau devine incompatibilă cu demnitatea şi cu regulile de conduită impuse avocaţilor poate, în orice moment, să solicite celui interesat să părăsească funcţia pe care o ocupă. Decizia consiliului baroului va fi comunicată de îndată avocatului în cauză. Dispoziţiile art. 27 alin. (6) şi (7) se aplică în mod corespunzător.(5) Încălcarea de către avocat a prevederilor alin. (4) constituie abatere disciplinară gravă. 19. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 31(1) Incompatibilităţile prevăzute de Lege se verifică şi se constată de către consiliul baroului, chiar şi din oficiu.(2) Avocatul devenit incompatibil are obligaţia să încunoştinţeze în scris consiliul baroului, solicitând trecerea sa din Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei în Tabloul avocaţilor incompatibili.(3) Continuarea exercitării profesiei după intervenirea cazului de incompatibilitate constituie exercitarea fără drept a profesiei de avocat, cu consecinţele prevăzute de lege, şi constituie abatere disciplinară gravă, sancţionată cu excluderea din profesie. 20. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32(1) În aplicarea art. 25 alin. (1) din Lege, consiliul baroului nu poate emite din oficiu decizie de trecere în Tabloul avocaţilor incompatibili fără ascultarea avocatului.(2) Avocatul va fi convocat în vederea ascultării prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Lipsa nejustificată a avocatului la data indicată în convocare nu împiedică luarea măsurii. 21. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul conţinut: Articolul 321 (1) În cazul prevăzut la art. 25 alin. (2) din Lege şi anume atunci când situaţia care determină incompatibilitatea este preexistentă sau survine concomitent cu emiterea deciziei de primire în profesie, efectele acesteia din urmă se produc doar sub condiţia rezolvării stării de incompatibilitate.(2) Starea de incompatibilitate trebuie rezolvată, conform art. 25 alin. (2) din Lege, în termen de două luni de la data emiterii deciziei de primire în profesie, sub sancţiunea caducităţii acesteia. În toate cazurile, consiliul baroului este obligat să înscrie pe ordinea de zi a primei şedinţe de după expirarea celor două luni verificarea măsurii în care, în termen, starea de incompatibilitate a fost rezolvată şi să constate caducitatea deciziei de primire în profesie acolo unde este cazul. 22. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 33(1) Dreptul de primire în profesie se obţine numai pe baza unui examen, cu excepţia cazului prevăzut la art. 17 alin. (5) din Lege.(2) Examenul de primire în profesie se organizează, la nivel naţional, de U.N.B.R, în mod obligatoriu cel puţin o dată pe an, şi se desfăşoară, în mod unitar, în centrele teritoriale ale Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, denumit în continuare I.N.P.P.A. Examenul va fi anunţat pe pagina web a U.N.B.R. cu cel puţin 60 de zile înainte de data susţinerii acestuia.(3) În vederea asigurării caracterului unitar al examenului de primire în profesia de avocat, Consiliul U.N.B.R., cu luarea în considerare a propunerilor formulate de I.N.P.P.A., va stabili data examenului, tematica, bibliografia şi metodologia de examinare, care vor fi unice la nivelul U.N.B.R. În considerarea numărului de candidaţi, a zonelor din care provine majoritatea acestora, precum şi a eficienţei organizării examenului, Consiliul U.N.B.R. va stabili dacă examenul va fi desfăşurat în localitatea sediului central al I.N.P.P.A. şi/sau, după caz, în unul sau mai multe centre teritoriale ale I.N.P.P.A. Examinarea se face la 5 materii de examen, din care cel puţin la 3 materii examinarea se face în scris.(4) Odată cu anunţarea datei examenului de primire în profesie şi a locului/locurilor organizării examenului, Consiliul U.N.B.R. va face publice, prin intermediul paginii web a U.N.B.R., tematica şi bibliografia examenului. (5) Comisia permanentă a U.N.B.R. desemnează comisia naţională de examinare, ai cărei membri vor fi, în majoritate, avocaţi-cadre didactice universitare cu o vechime în profesia de avocat de cel puţin 10 ani. Din rândul membrilor comisiei naţionale de examinare Comisia permanentă a U.N.B.R. stabileşte, cu luarea în considerare a propunerilor barourilor, componenţa comisiei/comisiilor teritoriale care este/sunt delegată/delegate la centrul/centrele teritorial/ teritoriale de examen. De asemenea, Comisia permanentă a U.N.B.R. stabileşte materiile la care se organizează probe scrise, orale şi organizează activitatea de examen. 23. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35 Metodologia de examinare stabilită de U.N.B.R. va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului, prin afişare pe pagina web a U.N.B.R. 24. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36(1) Pentru înscrierea la examen candidatul va depune dosarul de înscriere la baroul în circumscripţia căruia doreşte să îşi exercite activitatea, cu îndeplinirea prevederilor prezentului statut. Dosarul de înscriere include cererea şi actele prevăzute la art. 15 şi va fi depus în termenul prevăzut la art. 18 alin. (1).(2) Candidatul este obligat să achite odată cu depunerea dosarului de înscriere o taxă de participare la examen, stabilită de Consiliul U.N.B.R., ce va fi afişată pe pagina web a U.N.B.R. Din taxa de participare la examen o cotă va reveni baroului la care a fost depusă cererea de primire în profesie. Cota cuvenită baroului pentru operaţiunile de înregistrare şi verificare a cererilor depuse de candidaţi se stabileşte prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R.(3) Dosarele de înscriere ale candidaţilor vor fi păstrate şi arhivate de barourile la care au fost înregistrate cererile acestora de primire în profesie. Pentru candidaţii cu privire la care a fost pronunţată, în condiţiile prezentului statut, o hotărâre favorabilă privind cererea de primire în profesie, barourile vor transmite U.N.B.R., cu cel puţin 10 zile înaintea datei anunţate a examenului naţional de primire în profesie, în vederea întocmirii listelor participanţilor la examen, o copie a cererii de primire în profesie, însoţită de o adresă prin care se confirmă că respectivii candidaţi întrunesc condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul statut în vederea primirii în profesie şi de dovada achitării taxei de participare. Cota din taxa de participare cuvenită barourilor va fi virată de U.N.B.R. în contul barourilor cel târziu până la data examenului, cu excepţia taxei încasate de la acei candidaţi ale căror cereri de primire în profesie au fost respinse, care va fi restituită acestora. 25. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 37(1) După validarea examenului, Consiliul U.N.B.R. va dispune primirea în profesie a candidaţilor admişi şi va emite decizia de primire în profesie.(2) Rezultatele examenului vor fi comunicate barourilor de către Consiliul U.N.B.R. 26. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39(1) Avocaţii - foşti judecători nu pot exercita profesia de avocat în faţa instanţelor unde au funcţionat, timp de 5 ani de la încetarea funcţiei deţinute. Prin «instanţe» în înţelesul Legii se înţelege: judecătoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curţile de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea Constituţională, inclusiv instanţele militare la care avocaţii au funcţionat ca judecători, indiferent de secţia la care au funcţionat.(2) În cazul în care avocatul a funcţionat ca judecător la mai multe instanţe, interdicţia operează pentru fiecare instanţă şi se calculează distinct de la data încetării activităţii la instanţa respectivă.(3) Aceeaşi interdicţie se aplică şi magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, executorilor judecătoreşti, grefierilor şi personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al Curţii Constituţionale. 27. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40(1) Avocaţii - foşti procurori şi cadre de poliţie nu pot acorda asistenţă juridică la organul de urmărire penală la care şi-au desfăşurat activitatea timp de 5 ani de la încetarea funcţiei respective. Calculul duratei de interdicţie se face conform art. 39 alin. (2).(2) În cazul în care avocatul - fost procuror sau cadru de poliţie a funcţionat şi în calitate de judecător, interdicţia priveşte atât instanţele, cât şi organele de urmărire şi de cercetare penală, durata fiind calculată în mod corespunzător.(3) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi personalului auxiliar al organelor de urmărire penală. 28. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 41(1) Interdicţia exercitării profesiei de avocat în cazurile prevăzute de art. 21 din Lege priveşte în integralitate instanţele, parchetele de pe lângă acestea, inclusiv Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, şi organele de cercetare penală la care lucrează soţul, ruda sau afinul avocatului până la gradul al treilea inclusiv, indiferent de secţia, direcţia, serviciul sau biroul în care îşi desfăşoară activitatea.(2) Interdicţia exercitării profesiei de avocat în situaţiile stabilite de art. 21 alin. (1) şi (2) din Lege nu se aplică formelor colective de exercitare a profesiei, respectiv cabinetului asociat, societăţii civile sau societăţii cu răspundere limitată în care avocatul căruia i se aplică aceste interdicţii este asociat sau angajat, cu condiţia informării de către forma de exercitare a profesiei, în termen de cel mult 5 zile de la intervenirea situaţiei respective, a baroului pe raza căruia aceasta îşi are sediul profesional.(3) Avocatului asociat al avocatului căruia i se aplică interdicţiile prevăzute la art. 21 din Lege şi avocatului colaborator sau salarizat în cadrul profesiei care îşi desfăşoară activitatea într-o formă de exercitare a profesiei în care lucrează un avocat căruia i se aplică interdicţiile prevăzute la art. 21 din Lege le este interzis să se folosească de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite în condiţiile legii în scopul eludării acestor interdicţii. 29. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 43 Avocatul care nu respectă prevederile art. 39-42 sau care se foloseşte de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite în condiţiile legii, în scopul eludării interdicţiilor prevăzute de Lege sau de alte legi speciale, săvârşeşte abatere disciplinară gravă. Consiliul baroului se poate sesiza şi din oficiu cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 39-42. 30. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 44(1) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, decanul supune aprobării consiliului baroului Tabloul avocaţilor, alcătuit potrivit anexei nr. VI.(2) Tabloul avocaţilor va cuprinde:a)numele şi prenumele avocaţilor definitivi şi stagiari cu drept de exercitare a profesiei şi sediul profesional al acestora; b)cabinetele asociate, societăţile civile profesionale şi societăţile profesionale cu răspundere limitată, cu indicarea sediului acestora şi a avocaţilor care le compun; c)restrângeri ale dreptului de a profesa, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) şi art. 21 din Lege, precum şi ale art. 41 alin. (2) din prezentul statut; d)menţiuni privind încetarea calităţii de avocat, potrivit prevederilor art. 27 alin. (7); e)situaţiile de întrerupere a activităţii profesionale a formelor de exercitare a profesiei; f)alte menţiuni relevante. (3) Avocaţii străini vor fi menţionaţi într-un Tablou special, conform anexei nr. VIII la prezentul statut. Separat se vor menţiona formele de exercitare a profesiei din care aceştia fac parte, potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) şi (6) din Lege. Distinct, sunt evidenţiaţi avocaţii străini care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care sunt autorizaţi să îşi desfăşoare activităţile profesionale sub titlul profesional corespunzător obţinut într-un stat membru, indicându-se şi dacă aceştia desfăşoară activităţi avocaţiale cu caracter permanent pe teritoriul României şi titlul profesional sub care îşi desfăşoară activitatea.(4) În cazul avocaţilor străini se va menţiona dacă aceştia sunt autorizaţi să acorde consultanţă juridică privind dreptul românesc.(5) Se va întocmi separat un Tablou al avocaţilor incompatibili alcătuit potrivit anexei nr. VII, care se verifică şi se reactualizează până la data de 15 ianuarie a fiecărui an.(6) Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, Tabloul special al avocaţilor străini şi Tabloul avocaţilor incompatibili se reactualizează lunar şi se aduc la cunoştinţa tuturor membrilor baroului.(7) Tablourile menţionate la alin. (6) vor fi comunicate U.N.B.R., pe cale electronică şi în forma stabilită de U.N.B.R., în termen de 5 zile de la actualizare. 31. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 45 Tabloul avocaţilor definitivi şi stagiari, precum şi Tabloul special al avocaţilor străini se comunică, conform dispoziţiilor Legii, cel târziu până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. 32. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 46 Refuzul înscrierii, al reînscrierii sau al menţinerii în Tabloul avocaţilor se contestă la consiliul baroului. Decizia consiliului baroului poate fi contestată la Consiliul U.N.B.R. în termen de 15 zile de la data comunicării. Contestaţia este suspensivă de executare. 33. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 47(1) Înscrierea în tablou a avocaţilor definitivi şi stagiari se face numai după depunerea jurământului prevăzut de Lege. Jurământul se depune într-un cadru solemn, în faţa consiliului baroului, de către avocaţii nou-înscrişi în barou.(2) Înscrierea în Tabloul avocaţilor după primirea în profesie este condiţionată de depunerea declaraţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 293/2008. Depunerea unei declaraţii false atrage consecinţele prevăzute de lege. 34. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 48(1) Decanul baroului va desemna avocaţii responsabili cu verificarea cazurilor de exercitare a activităţii de asistenţă juridică de către persoanele neînscrise în Tabloul avocaţilor.(2) Ori de câte ori va avea informaţii cu privire la persoane care exercită nelegal activităţi prevăzute la art. 3 din Lege, consiliul baroului va sesiza autorităţile competente şi va lua măsurile legale ce se impun în vederea realizării drepturilor prevăzute de dispoziţiile art. 26 alin. (3), (4) şi (5) din Lege. 35. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 49(1) Exerciţiul profesiei de avocat se suspendă:a)pe toată durata existenţei stării de incompatibilitate; b)în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau disciplinare de interdicţie temporară de a profesa; c)în caz de neplată totală sau parţială a taxelor şi a contribuţiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. şi către sistemul propriu de asigurări sociale timp de 3 luni de la scadenţa acestora, până la lichidarea integrală a datoriilor; d)la cererea scrisă a avocatului, pentru alte motive decât cele prevăzute la lit. a). (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), baroul are obligaţia de a verifica trimestrial, precum şi înainte de data întocmirii Tabloului anual al avocaţilor menţinerea situaţiei care a justificat suspendarea. În Tabloul avocaţilor, avocatul suspendat la cerere figurează în secţiunea destinată menţionării avocaţilor fără drept de exercitare a profesiei. 36. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 58(1) Calitatea de avocat încetează:a)prin renunţare scrisă la exerciţiul profesiei; b)prin deces; c)prin excluderea din profesie, ca sancţiune disciplinară; d)în cazul în care avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală şi care îl face nedemn de a fi avocat, potrivit legii. (2) Încetarea calităţii de avocat se constată prin decizie a consiliului baroului şi are drept consecinţă radierea celui în cauză din Tabloul avocaţilor.(3) Încetarea dreptului de a exercita profesia de avocat prin pensionare nu atrage pierderea calităţii de avocat. 37. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 62 Independenţa profesiei, autonomia baroului şi exercitarea liberă a profesiei de avocat nu pot fi îngrădite sau limitate prin actele autorităţilor administraţiei publice, ale instanţelor judecătoreşti, ale Ministerului Public sau ale altor autorităţi, decât în cazurile şi în condiţiile expres prevăzute de lege. 38. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 66(1) Adunarea generală a baroului poate fi, în condiţiile legii, ordinară şi extraordinară.(2) Au dreptul să participe la şedinţele adunării generale avocaţii care sunt înscrişi în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei şi nu se află în situaţii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exerciţiu al profesiei. 39. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 68(1) Adunarea generală este legal constituită numai cu participarea majorităţii avocaţilor care au dreptul de a participa la adunarea generală.(2) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, prezidiul adunării generale va consemna această împrejurare într-un proces-verbal şi va stabili data următoarei adunări generale în prezenţa avocaţilor participanţi la adunare. Data noii adunări nu va putea fi mai târziu de 15 zile de la data primei adunări; consiliul baroului va convoca noua adunare generală cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată.(3) Cea de-a doua adunare generală, convocată în condiţiile alin. (2), este legal constituită cu participarea a cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor săi.(4) Dispoziţiile alin. (2) şi (3) nu se aplică în cazul adunărilor generale de alegere a organelor de conducere ale barourilor care au în evidenţă până la 500 de avocaţi cu drept de exercitare a profesiei. În cazul acestor barouri, în situaţia în care cvorumul adunării generale de alegere a organelor de conducere ale baroului nu este legal constituit, consiliul baroului va stabili data la care se convoacă o nouă adunare generală de alegere a organelor de conducere ale baroului, cu respectarea regulamentului de organizare a alegerilor.(5) Participarea la adunarea generală de alegere a organelor de conducere ale baroului se face personal. Exercitarea dreptului de vot nu poate fi delegată.(6) Cu cel puţin 60 de zile anterior datei desfăşurării alegerilor, consiliile barourilor vor adopta regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor baroului. Regulamentul va rămâne definitiv în termen de 15 zile de la data afişării sale la secretariatul baroului sau/şi pe pagina web a baroului.(7) Hotărârile adunării generale, inclusiv cele ale adunărilor elective se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea prevede alt cvorum de şedinţă şi de vot.(8) În regulamentul pentru organizarea adunării elective se poate prevedea ca exprimarea votului să poată fi făcută în formă electronică, cu respectarea dispoziţiilor legale privind cvorumul. 40. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 69(1) Secretarul adunării generale va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:a)modul în care a fost convocată adunarea generală şi caracterul ei ordinar sau extraordinar; b)anul, luna, ziua, ora şi locul unde se desfăşoară adunarea generală; c)numărul membrilor prezenţi; d)componenţa prezidiului adunării generale; e)ordinea de zi votată de adunarea generală; f)luările de cuvânt; g)hotărârile, rezoluţiile şi moţiunile adoptate; h)orice alte activităţi desfăşurate în adunarea generală. (2) Procesul-verbal va purta semnăturile membrilor prezidiului adunării generale.(3) Procesul-verbal va fi înregistrat şi depus la barou, putând fi consultat oricând de membrii baroului şi de U.N.B.R. 41. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 70(1) Adunarea generală a baroului adoptă hotărâri care sunt obligatorii pentru membrii baroului, în condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul statut.(2) De asemenea, adunarea generală poate adopta rezoluţii şi moţiuni. 42. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 71(1) Consiliul baroului este format din 5 până la 15 membri, aleşi pe o perioadă de 4 ani dintre avocaţii cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 8 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit.(2) Numărul consilierilor este proporţional cu numărul membrilor baroului înscrişi în Tabloul avocaţilor, după cum urmează:a)5 consilieri pentru barourile cu mai puţin de 50 de avocaţi; b)7 consilieri pentru barourile cu un număr cuprins între 51 şi 100 de avocaţi; c)9 consilieri pentru barourile cu un număr cuprins între 101 şi 200 de avocaţi; d)11 consilieri pentru barourile cu un număr cuprins între 201 şi 500 de avocaţi; e)13 consilieri pentru barourile cu un număr cuprins între 501 şi 1.000 de avocaţi; f)15 consilieri pentru barourile cu peste 1.000 de avocaţi. (3) În numărul total al membrilor consiliului sunt cuprinşi decanul şi prodecanul.(4) Fiecare consilier va coordona unul sau mai multe departamente de activitate ale consiliului baroului.(5) Adunarea generală a baroului poate hotărî alegerea unor consilieri supleanţi. În caz de încetare a mandatului de consilier ales, consilierii supleanţi vor completa consiliul baroului în ordinea numărului de voturi obţinut la alegeri pentru perioada de mandat rămasă vacantă. 43. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 72(1) Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri, dar cel puţin 3, aleşi pe o perioadă de 4 ani dintre avocaţii cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 8 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit.(2) Dispoziţiile art. 71 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.(3) Alegerea membrilor comisiei de cenzori va urmări, în măsura situaţiei concrete a fiecărui barou, ca cel puţin unul dintre aceştia să aibă studii economice. Dacă volumul de activitate al comisiei de cenzori, propriu baroului, o impune, adunarea generală va stabili şi condiţiile remunerării acestora.(4) Conducerea activităţii şi reprezentarea comisiei de cenzori în faţa organelor profesiei şi în raporturile cu autorităţile publice se fac de către preşedintele acesteia, ales cu majoritate de voturi din rândul membrilor săi.(5) Comisia de cenzori are ca atribuţii principale supravegherea gestiunii baroului, verificarea legalităţii întocmirii situaţiilor financiare şi a concordanţei lor cu registrele, verificarea regularităţii ţinerii acestor registre şi verificarea concordanţei efectuării cheltuielilor cu destinaţia aprobată de organele profesiei.(6) În exercitarea atribuţiilor, comisia de cenzori întocmeşte rapoarte, procese-verbale de verificare a gestiunii şi note de propuneri, acte ce vor fi prezentate de îndată decanului şi/sau consiliului baroului.(7) În situaţii de necesitate temeinic argumentată, în exercitarea atribuţiilor şi a îndeplinirii sarcinilor sale, comisia de cenzori poate recurge la serviciile unui contabil autorizat, expert contabil sau auditor extern, terţi ce îşi pot desfăşura activitatea individual ori în forme asociative. 44. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 74(1) Decanul baroului este ales de adunarea generală a baroului dintre avocaţii definitivi cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani. Acesta trebuie să fie membru al baroului de cel puţin 5 ani.(2) În exercitarea atribuţiilor sale decanul emite decizii. Acestea se consemnează într-un registru special, ţinut la sediul baroului, care poate fi consultat de către orice avocat interesat şi de organele U.N.B.R. 45. Articolul 78 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 78(1) U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, înfiinţată prin Lege, cu patrimoniu propriu şi organizare de sine stătătoare.(2) Bugetul U.N.B.R. se formează din contribuţia barourilor, în cotele stabilite de Congresul avocaţilor. Contribuţia baroului la formarea bugetului U.N.B.R. se stabileşte în raport cu numărul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei înscrişi în Tabloul avocaţilor barourilor şi se virează lunar în contul special constituit în acest scop din cotele de contribuţie achitate de avocaţi în contul barourilor.(3) Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit şi în activităţi producătoare de venituri în condiţiile legii. 46. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 80(1) Congresul avocaţilor este organul suprem de conducere a profesiei de avocat.(2) Hotărârile adoptate de Congresul avocaţilor sunt definitive şi obligatorii pentru toate organele profesiei şi pentru toţi avocaţii. 47. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 81(1) Congresul avocaţilor se convoacă anual de către Consiliul U.N.B.R. prin preşedintele U.N.B.R.(2) Congresul extraordinar al avocaţilor se convoacă de către preşedintele U.N.B.R. ori de câte ori este nevoie sau la cererea a cel puţin o treime din numărul total al barourilor.(3) Convocarea va cuprinde luna, ziua, ora şi locul desfăşurării Congresului avocaţilor şi ordinea de zi a acestuia.(4) Decanii barourilor şi membrii Consiliului U.N.B.R. sunt membri de drept ai Congresului avocaţilor.(5) Din Congresul avocaţilor fac parte şi delegaţii aleşi de adunările generale ale barourilor, conform normei de reprezentare de un delegat la 200 de avocaţi.(6) Numărul de delegaţi se calculează după cum urmează:a)un delegat pentru barourile care au până la 200 de avocaţi; b)2 delegaţi pentru barourile care au între 201 şi 400 de avocaţi; c)3 delegaţi pentru barourile care au între 401 şi 600 de avocaţi şi aşa mai departe. 48. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 82(1) Lucrările Congresului avocaţilor sunt conduse de către preşedintele U.N.B.R., împreună cu un prezidiu format din 8 avocaţi, ales prin vot deschis.(2) Congresul avocaţilor va alege un secretariat compus din 3 avocaţi, dispoziţiile art. 69 aplicându-se corespunzător. 49. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 83(1) Hotărârile, rezoluţiile şi moţiunile se adoptă prin vot deschis.(2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. Congresul avocaţilor alege o comisie de numărare a voturilor dintre delegaţii care nu candidează, compusă din minimum 5 membri. Votul secret se exprimă prin buletine de vot introduse în urne sigilate. Pe buletinul de vot se menţionează: numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care candidează şi baroul din care face parte.(3) Votul «pentru» se realizează prin lăsarea intactă a numelui şi prenumelui candidatului dorit; votul «contra» se exprimă prin ştergerea numelui şi a prenumelui persoanei propuse.(4) Vor fi nule buletinele de vot care nu corespund modelului stabilit de Congresul avocaţilor, cele care nu poartă ştampila de control, precum şi buletinele pe care numărul candidaţilor votaţi «pentru» este mai mare decât numărul funcţiilor pentru care se candidează. 50. Articolul 126 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 126(1) Contractul de asistenţă juridică este încheiat în formă scrisă, cerută ad probationem. Acesta trebuie să îndeplinească toate condiţiile cerute de lege pentru încheierea valabilă a unei convenţii şi dobândeşte dată certă prin înregistrarea sa în registrul oficial de evidenţă al avocatului, indiferent de modalitatea în care a fost încheiat.(2) Contractul de asistenţă juridică poate fi încheiat şi prin orice mijloc de comunicare la distanţă. În acest caz, data încheierii contractului este data la care a intervenit acordul de voinţă dintre avocat şi client. Se prezumă că avocatul a luat cunoştinţă de încheierea contractului la una dintre următoarele date:a)data la care contractul a sosit prin fax sau e-mail (semnătură electronică) la sediul profesional al avocatului; dacă transmiterea prin fax are loc după ora 19,00 se prezumă că avocatul a luat cunoştinţă în ziua lucrătoare următoare zilei transmiterii; b)data primirii contractului semnat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (3) Contractul de asistenţă juridică poate lua forma unei scrisori de angajament care să indice raporturile juridice dintre avocat şi destinatarul scrisorii, inclusiv serviciile avocaţiale şi onorariul, semnată de avocat şi transmisă clientului. În cazul în care clientul semnează scrisoarea sub orice menţiune expresă de accept a conţinutului scrisorii, aceasta dobândeşte valoarea unui contract de asistenţă juridică.(4) Contractul de asistenţă juridică se consideră a fi fost încheiat în mod tacit dacă clientul a achitat onorariul menţionat în cuprinsul acestuia, achitarea acestui onorariu valorând acceptarea contractului de către client, caz în care data încheierii contractului este considerată a fi data menţionată în cuprinsul contractului.(5) Contractul de asistenţă juridică poate fi încheiat, în mod excepţional, şi în formă verbală. În acest caz, ca şi în situaţia prevăzută la alin. (2), dispoziţiile art. 44 din Lege se aplică în mod corespunzător. Contractul în formă scrisă va fi încheiat în cel mai scurt timp posibil.(6) În cazul în care avocatul şi clientul convin, o terţă persoană poate fi beneficiarul serviciilor avocaţiale stabilite prin contract, dacă terţul acceptă, chiar şi tacit, încheierea contractului în astfel de condiţii.(7) Cu excepţia cazului prevăzut la alin. (2), contractul de asistenţă juridică se încheie în atâtea exemplare câte părţi sunt. Orice exemplar care poartă în original semnăturile părţilor va fi considerat exemplar original.(8) Avocatul va ţine o evidenţă strictă a contractelor încheiate într-un registru special şi va păstra în arhiva sa un exemplar al fiecărui contract şi un duplicat sau o copie de pe orice împuternicire de reprezentare primită în executarea contractelor. 51. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 127(1) Contractul de asistenţă juridică trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele elemente:a)datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei, denumirea, sediul profesional şi reprezentantul acesteia; b)datele de identificare ale clientului: se indică persoana reprezentantului legal, precum şi mandatarul clientului, dacă este cazul; c)obiectul contractului, care poate fi limitat la una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 3 din Lege ori poate avea caracter general, dând dreptul avocatului la acte de administrare şi conservare a patrimoniului clientului; d)onorariul; e)atestarea identităţii clientului sau a reprezentantului acestuia; f)modul de soluţionare a litigiilor dintre avocat şi client; g)semnăturile părţilor. (2) Lipsa elementelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d), e) şi g) atrage nevalabilitatea contractului, dacă s-a produs o vătămare ce nu poate fi altfel remediată.(3) Modelul contractului de asistenţă juridică este cuprins în anexa nr. I.(4) Contractul de asistenţă juridică va fi tipărit în formulare tipizate şi înseriate ce vor conţine sigla U.N.B.R, pe cea a baroului emitent, denumirea «Uniunea Naţională a Barourilor din România» şi cea a baroului emitent. Seria va avea o componentă literală comună fiecărui barou în parte şi o componentă cifrică formată din 6 cifre, urmată de menţionarea anului emiterii formularelor. Înserierea este rezervată de către barou fiecărei forme de exercitare a profesiei în parte.(5) Cu acordul prealabil al baroului de la sediul lor profesional principal şi cu respectarea cerinţelor prevăzute la alin. (4), formele de exercitare a profesiei pot emite şi utiliza, pe cheltuiala lor şi prin mijloace proprii, formularele menţionate la alin. (4) în mod individual, personalizate cu elementele de identificare ale formei de exercitare a profesiei. În acest caz, formele de exercitare a profesiei vor solicita baroului acordarea de serii unice pentru formularele pe care le vor emite în sistem propriu şi personalizat. Aceste serii vor fi înscrise în mod obligatoriu în contractele de asistenţă juridică emise de formele de exercitare a profesiei în baza prevederilor prezentului alineat. (6) Pentru uzul în raporturile cu clienţii străini, formularele emise în condiţiile alin. (5) vor putea fi redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, cu condiţia asigurării corespondenţei depline a traducerii cu modelul cuprins la anexa nr. I. Răspunderea pentru acurateţea traducerii revine formei de exercitare a profesiei care utilizează formularele emise în sistem personalizat. 52. Articolul 131 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 131(1) Contractul de asistenţă juridică prevede, în mod expres, întinderea puterilor pe care clientul le conferă avocatului. În baza acestuia, avocatul se legitimează faţă de terţi prin împuternicirea avocaţială întocmită conform anexei nr. II. Prevederile art. 127 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi formularului împuternicirii avocaţiale.(2) În lipsa unor prevederi contrare, avocatul este împuternicit să efectueze orice act specific profesiei pe care îl consideră necesar pentru realizarea intereselor clientului.(3) Pentru activităţile prevăzute expres în cuprinsul obiectului contractului de asistenţă juridică, acesta reprezintă un mandat special, în puterea căruia avocatul poate încheia, sub semnătură privată sau în formă autentică, acte de conservare, administrare sau dispoziţie în numele şi pe seama clientului. 53. Articolul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 134(1) Onorariile pot fi stabilite astfel:a)onorarii orare; b)onorarii fixe (forfetare); c)onorarii de succes; d)onorarii formate din combinarea criteriilor prevăzute la lit. a), b) şi c); (2) Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unităţi monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestează clientului.(3) Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează sau, după caz, le prestează clientului.(4) Onorariul orar şi fix (forfetar) se datorează avocatului indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.(5) Avocatul poate să primească de la un client onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară.(6) Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite şi să obţină şi un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcţie de rezultat sau de serviciul furnizat. Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.(7) În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legătură cu latura civilă a cauzei. 54. La articolul 137 , alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Soluţionarea contestaţiilor şi reclamaţiilor se face prin aplicarea principiului medierii şi prin încercarea de conciliere a părţilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei sau reclamaţiei. 55. Articolul 139 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 139(1) Avocatul îşi va reprezenta clientul cu diligenţa unui bun profesionist, în limitele legii.(2) Avocatul se va abţine ca, intenţionat:a)să ignore obiectivele şi scopurile reprezentării stabilite de către client, astfel încât să eşueze în atingerea lor prin mijloace rezonabile, permise de lege şi de statutul profesiei; b)să prejudicieze un client pe durata relaţiilor profesionale. (3) Avocatul va acţiona cu promptitudine în reprezentarea clientului, potrivit cu natura cauzei. Avocatul nu este obligat să acţioneze exclusiv în obţinerea de avantaje pentru clientul său în confruntarea cu adversarii. Strategiile şi tacticile stabilite de avocat trebuie să conducă activitatea acestuia pe principiul folosirii demersurilor profesionale în favoarea clientului.(4) Avocatul este obligat să respecte secretul profesional în privinţa strategiilor, tacticilor şi acţiunilor preconizate şi desfăşurate pentru client.(5) Avocatul va ţine permanent sub control gradul său de ocupare profesională şi extraprofesională, astfel încât să poată trata adecvat fiecare cauză, potrivit cu natura împrejurărilor şi specificul cauzei. Acesta va fi obligat să refuze un client ori de câte ori este conştient că nu poate oferi acestuia cu promptitudine serviciul profesional solicitat.(6) Neglijarea cauzelor clientului, absenţa nejustificată în mod repetat, fără asigurarea unei substituiri legale şi competente cu acordul prealabil al clientului, constituie abatere disciplinară.(7) Avocatul va trata cu respect şi curtoazie orice persoană implicată în procedurile legale în care asistă sau reprezintă clientul şi se va abţine de la metode şicanatorii şi prejudiciabile pentru terţe părţi, dacă acestea sunt evident indiferente şi irelevante intereselor clientului reprezentat. 56. La subsecţiunea „Asistenţa judiciară“ se introduce partea I intitulată „Cazurile şi condiţiile de acordare a asistenţei judiciare“. 57. Articolul 155 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 155(1) În sensul Legii şi al prezentului statut, prin asistenţă judiciară se înţelege asistenţa juridică acordată prin avocat.(2) Barourile asigură asistenţă judiciară:a)în cauzele penale în care apărarea este obligatorie potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală sau potrivit dispoziţiilor din legi speciale sau în orice altă situaţie în care organul judiciar consideră necesară desemnarea unui apărător din oficiu; b)în orice alte cauze decât cele penale, ca modalitate de acordare a ajutorului public judiciar, în condiţiile legii; c)la solicitarea organelor administraţiei publice locale. (3) În cazuri de excepţie, dacă persoana este lipsită de mijloace materiale, iar drepturile ei ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul baroului poate aproba acordarea de asistenţă judiciară gratuită. 58. După articolul 155 se introduc şase noi articole, articolele 1551-1556, cu următorul cuprins: Articolul 1551 - Ca formă a ajutorului public judiciar, asistenţa prin avocat cuprinde: 1. asistenţa extrajudiciară, care include acordarea de consultaţii în vederea iniţierii sau soluţionării unui litigiu pentru care legea prevede acordarea ajutorului public judiciar sau, după caz, în vederea iniţierii unei proceduri judiciare, arbitrale ori administrativ-jurisdicţionale în cazurile prevăzute de lege şi prin pregătirea şi întocmirea documentelor pentru iniţierea unei proceduri judiciare, inclusiv a unei proceduri prealabile obligatorii sau facultative, după caz; 2. asigurarea reprezentării şi asistenţei procesuale în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, în condiţiile legii. Articolul 1552 (1) În cazul în care, potrivit art. 11-19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, a fost încuviinţată cererea de ajutor public judiciar sub forma asistenţei prin avocat, cererea împreună cu încheierea de încuviinţare se trimit de îndată decanului baroului din circumscripţia acelei instanţe. (2) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a cererii de ajutor public judiciar, decanul baroului va desemna un avocat înscris în Registrul de asistenţă judiciară pentru a asigura asistenţa prin avocat solicitată.(3) Avocatului desemnat i se va comunica de către decan înştiinţarea de numire şi copie de pe încheierea de încuviinţare a cererii de ajutor public judiciar, iar beneficiarul ajutorului judiciar va fi înştiinţat de îndată asupra numelui avocatului desemnat.(4) În toate cazurile, beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el însuşi desemnarea unui anumit avocat, cu consimţământul acestuia, în condiţiile legii. Articolul 1553 (1) Avocatul desemnat să acorde asistenţa juridică conform art. 1552 alin. (2) poate refuza exercitarea mandatului primit numai în caz de conflict de interese sau pentru alte motive justificate.(2) Refuzul nejustificat al avocatului desemnat de a acorda asistenţă judiciară constituie abatere disciplinară.(3) Beneficiarul care în mod nejustificat refuză sau renunţă la serviciile avocatului desemnat pierde ajutorul public judiciar acordat, fără a mai avea dreptul la o nouă cerere de ajutor public judiciar în cauza respectivă.(4) Decanului baroului îi revine competenţa de a aprecia asupra caracterului justificat sau nejustificat al refuzului ori renunţării. Articolul 1554 (1) La nivelul fiecărui barou se organizează Serviciul de asistenţă judiciară.(2) Asistenţa extrajudiciară se acordă de către Serviciul de asistenţă judiciară pe baza unei cereri care va cuprinde următoarele menţiuni:a)obiectul şi natura solicitării; b)identitatea şi codul numeric personal ale solicitantului; c)domiciliul şi starea materială ale solicitantului şi ale familiei sale; d)dovezi privind veniturile solicitantului şi ale familiei sale; e)dovezi cu privire la obligaţia de întreţinere sau de plată. (3) Cererea va cuprinde, pe lângă menţiunile prevăzute la alin. (2), şi o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, iar în caz afirmativ, în ce formă, pentru ce cauză şi în ce cuantum. Modelul cererii de acordare a asistenţei extrajudiciare este cuprins în anexa nr. XXXII.(4) Dovada stării materiale a solicitantului se face, în principal, cu următoarele documente:a)adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte veniturile profesionale ale solicitantului şi ale celorlalţi membri ai familiei, supuse, potrivit legii, impozitului pe venit, realizate în perioada prevăzută de legislaţia privind ajutorul public judiciar, sau sumele încasate cu titlu de pensie, indemnizaţie de şomaj ori asigurări sociale şi altele asemenea, încasate pe aceeaşi perioadă; b)livretul de familie şi, după caz, certificatele de naştere ale copiilor; c)certificatul de persoană cu handicap al solicitantului sau al copilului, după caz; d)declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul şi ceilalţi membri ai familiei nu beneficiază de alte venituri suplimentare; e)declaraţie pe propria răspundere privind situaţia patrimonială a solicitantului şi a familiei sale; f)declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul şi/sau celălalt părinte, natural ori adoptiv, sau, după caz, o altă persoană căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei ori care are copilul în plasament sau în plasament în regim de urgenţă ori a fost numită tutore se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament niciunui organism privat autorizat ori serviciu public autorizat sau unei persoane juridice; g)dovada eliberată de autorităţile competente privind situaţia bunurilor impozabile ale solicitantului sau, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei; h)alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asistenţă judiciară, potrivit legii. (5) Cererea însoţită de documentele justificative se depune la Serviciul de asistenţă judiciară şi va fi soluţionată, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, prin decizie de admitere sau de respingere, după caz.(6) În cazul admiterii cererii, decizia va cuprinde următoarele:a)denumirea actului; b)denumirea organului emitent; c)temeiul legal şi de fapt pentru emiterea deciziei; d)persoana căreia i se acordă asistenţă extrajudiciară; e)tipul sau forma asistenţei extrajudiciare acordate; f)data eliberării, funcţia şi semnătura persoanei care a eliberat actul respectiv. (7) În baza deciziei de admitere, decanul baroului va desemna un avocat înscris în Registrul de asistenţă judiciară. Decanul baroului poate desemna un avocat ales de către persoana căreia i se acordă asistenţa extrajudiciară, dacă avocatul este înscris în Registrul de asistenţă judiciară, iar avocatul şi-a dat acordul pentru numire.(8) În termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, decizia prevăzută la alin. (5) va fi comunicată solicitantului.(9) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare, la consiliul baroului.(10) Contestaţia prevăzută la alin. (9) va fi soluţionată de către consiliul baroului în regim de urgenţă în prima şedinţă a consiliului baroului de după data înregistrării acesteia. Articolul 1555 Asistenţa extrajudiciară nu se acordă în următoarele situaţii: a)atunci când beneficiul adus solicitantului prin acordarea asistenţei nu este justificat; b)atunci când pretenţia este vădit nejustificată, neîntemeiată sau inadmisibilă; c)în cazul cetăţenilor străini sau persoanelor juridice străine solicitante, atunci când legislaţia lor naţională nu prevede un tratament similar pentru cetăţenii români; d)atunci când solicitantul a fost decăzut din dreptul de a beneficia de asistenţă judiciară. Articolul 1556 Avocatul care acordă asistenţă judiciară nu are dreptul să primească de la beneficiar niciun fel de sume de bani ori alte recompense, nici chiar cu titlu de acoperire a cheltuielilor. 59. După articolul 1556, la subsecţiunea „Asistenţa judiciară“ se introduce partea a II-a intitulată „Organizarea activităţii de acordare a asistenţei judiciare“. 60. La partea a II-a intitulată „Organizarea activităţii de acordare a asistenţei judiciare“ se introduc zece noi articole, articolele 1557-15516, cu următorul cuprins: Articolul 1557 - (1) În cadrul U.N.B.R se organizează Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare, organ cu activitate permanentă, coordonat de un vicepreşedinte al U.N.B.R. Structura organizatorică a acestui departament se stabileşte prin decizie Comisiei permanente a U.N.B.R.
(2) Departamentul de coordonare emite decizii şi norme metodologice în limitele atribuţiilor conferite prin Lege şi în condiţiile prezentului statut. Articolul 1558 Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare exercită, în principal, următoarele atribuţii: a)desfăşoară conducerea metodologică a activităţii de acordare a asistenţei judiciare; b)elaborează proiectul de regulament-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară; c)propune sau, după caz, avizează proiecte de protocoale ce se încheie cu autorităţile publice competente în scopul obţinerii mijloacelor financiare necesare pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară; d)organizează Registrul naţional de asistenţă judiciară pe baza registrelor întocmite de barouri; e)organizează şi coordonează metodologia de plată a onorariilor pentru asistenţa judiciară acordată; f)efectuează controlul asupra asistenţei judiciare acordate; g)elaborează proiecte de acte normative în domeniul asistenţei judiciare, pe care le propune Ministerului Justiţiei în vederea promovării; h)stabileşte, împreună cu Ministerul Justiţiei, indicii statistici, ţine evidenţa statistică a sistemului de asistenţă judiciară şi analizează informaţiile necesare pentru planificarea şi coordonarea corectă a sistemului de asistenţă judiciară; i)colaborează cu Ministerul Justiţiei pentru buna funcţionare şi planificarea, inclusiv din punct de vedere bugetar, a sistemului de asistenţă judiciară; j)popularizează sistemul de asistenţă judiciară; k)stabileşte formularistica utilizată de barouri pentru organizarea activităţii de asistenţă judiciară şi extrajudiciară, în condiţiile legii; l)reprezintă U.N.B.R. în domeniul asistenţei judiciare, în cadrul colaborării internaţionale în materie, în condiţiile legii sau ale prezentului statut. Articolul 1559 În vederea organizării activităţii de asistenţă judiciară, barourile îndeplinesc următoarele atribuţii: a)organizează serviciile de asistenţă judiciară atât la nivelul fiecărui barou, cât şi la sediul fiecărei instanţe judecătoreşti; b)organizează şi actualizează Registrul de asistenţă judiciară al fiecărui barou pe baza cererilor avocaţilor aprobate de consiliul baroului; c)desemnează avocaţii înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară pentru acordarea asistenţei judiciare, ţinând cont de experienţa profesională şi de calificarea avocatului, precum şi de natura şi complexitatea cazului, de desemnările anterioare şi de gradul de angajare al acestuia; d)efectuează controlul asupra acordării asistenţei judiciare de către avocaţii din cadrul baroului; e)organizează şi execută programe de popularizare a sistemului de asistenţă judiciară; f)îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Regulamentul-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară. Articolul 15510 (1) Baroul organizează serviciile de asistenţă judiciară la sediile tuturor instanţelor judecătoreşti din judeţ, în spaţii destinate exclusiv desfăşurării acestei activităţi, care se pun la dispoziţie în mod obligatoriu şi cu titlu gratuit de Ministerul Justiţiei sau, după caz, de autorităţile administraţiei locale.(2) Serviciile de asistenţă prevăzute la alin. (1) sunt conduse de un avocat definitiv numit de consiliul baroului şi sunt coordonate de un membru al consiliului. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară se realizează potrivit regulamentului aprobat de consiliul baroului în baza Regulamentului-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară aprobat de Consiliul U.N.B.R.(3) Consiliul baroului poate decide ca serviciul de asistenţă judiciară să fie condus de un director angajat, pe bază de concurs, prin contract individual de muncă.(4) Pentru ocuparea funcţiei de director poate candida orice persoana fizică ce îndeplineşte condiţiile Regulamentului-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară prevăzute în prezentul statut. Articolul 15511 (1) Fiecare barou organizează Registrul de asistenţă judiciară în care sunt înscrişi avocaţii ce pot fi desemnaţi pentru acordarea asistenţei judiciare şi a asistenţei extrajudiciare.(2) Registrul este public, se păstrează pe suport hârtie şi în format electronic şi se publică pe pagina web a fiecărui barou.(3) Actualizarea Registrului de asistenţă judiciară pentru următorul an calendaristic se efectuează până la sfârşitul lunii septembrie a anului calendaristic precedent.(4) În cazuri excepţionale, în Registrul de asistenţă judiciară pot fi operate modificări şi în cursul anului, potrivit procedurii prevăzute pentru înscrierea în registru.(5) U.N.B.R. organizează Registrul naţional de asistenţă judiciară, constituit din registrele de asistenţă judiciară ale tuturor barourilor.(6) Registrul naţional de asistenţă judiciară se publică pe pagina web a U.N.B.R. şi se actualizează, în mod automat, odată cu actualizarea datelor din registrul fiecărui barou. Articolul 15512 (1) Pentru înscrierea în Registrul de asistenţă judiciară, avocatul depune o cerere la baroul din care face parte.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se completează conform formularului aprobat de Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare din cadrul U.N.B.R.(3) Înscrierea avocatului în Registrul de asistenţă judiciară se efectuează în baza deciziei consiliului baroului.(4) Consiliul baroului poate, motivat, să refuze înscrierea în registru sau să radieze din Registrul de asistenţă judiciară un avocat în următoarele cazuri:a)dacă avocatului solicitant i s-a aplicat o sancţiune disciplinară; b)dacă avocatul este învinuit pentru săvârşirea unei infracţiuni de drept comun; c)dacă s-a constatat încălcarea repetată a dispoziţiilor legii sau prezentului statut sau calitatea inferioară a asistenţei judiciare acordate. (5) Radierea din Registrul de asistenţă judiciară poate fi dispusă pentru o perioadă de un an, iar dacă se constată săvârşirea consecutivă a 3 sau a mai multor abateri de la obligaţiile prevăzute de Lege sau de prezentul statut, radierea se poate dispune pentru o perioada de până la 3 ani.(6) Refuzul baroului de înscriere a avocatului solicitant în Registrul de asistenţă judiciară, precum şi măsura radierii pot fi contestate potrivit procedurii prevăzute la cap. VI din Lege.(7) Decizia de radiere din Registrul de asistenţă judiciară se aduce la cunoştinţa publicului prin afişare pe pagina web a baroului, precum şi pe pagina web a U.N.B.R. Articolul 15513 (1) Pentru asistenţa judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii şi volumului activităţii desfăşurate, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei.(2) Prin actul de încuviinţare a asistenţei judiciare, organul judiciar stabileşte şi valoarea provizorie a onorariului avocatului.(3) După acordarea asistenţei judiciare avocatul întocmeşte un referat scris cu privire la prestaţia avocaţială efectivă, conform formularului aprobat de Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare din cadrul U.N.B.R. Referatul este supus confirmării organului judiciar, care, în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii desfăşurate de avocat, precum şi în raport cu durata, tipul şi particularităţile cauzei, poate dispune menţinerea sau majorarea onorariului stabilit iniţial. (4) Referatul confirmat potrivit alin. (3) se înaintează baroului, în vederea efectuării formalităţilor prevăzute de lege pentru plata onorariilor.(5) În cazul în care avocatul este sancţionat disciplinar potrivit art. 86 alin. (1) din Lege, acesta nu va primi onorariul pentru cazul concret ori pentru activitatea desfăşurată.(6) Avocatului desemnat i se decontează sumele necesare pentru cheltuielile de apărare şi pentru deplasarea la locul de detenţie sau reţinere din altă localitate. Articolul 15514 (1) Plata onorariului pentru asistenţa judiciară acordată se face lunar prin virament bancar, pe baza documentelor pentru decontare prevăzute la art. 82 alin. (2) şi (3) din Lege, avizate de consiliul baroului.(2) Sumele necesare pentru plata onorariilor sau, după caz, a remuneraţiilor pentru asistenţă judiciară se virează lunar întrun cont distinct deschis de fiecare barou. Respectarea de către barouri a destinaţiei fondurilor astfel virate face şi obiect al controlului U.N.B.R., în condiţiile stabilite de prezentul statut. Articolul 15515 U.N.B.R. şi barourile conlucrează cu Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti, precum şi cu parchetele de pe lângă acestea, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de acordare a asistenţei judiciare prevăzute de prezenta subsecţiune. Articolul 15516 (1) Onorariile pentru asistenţa judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei, în condiţiile legii.(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se asigură potrivit art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Pentru cheltuielile curente necesare funcţionării serviciilor de asistenţă judiciară din cadrul barourilor, din sumele virate lunar pentru plata onorariilor cuvenite pentru asistenţa judiciară, fiecare barou îşi constituie un fond prin reţinerea a 1% din valoarea acestor sume, aprobate şi efectiv vărsate. Reţinerea cotei de 1% se face la achitarea efectivă a onorariului către avocatul îndreptăţit.(4) Onorariile pentru asistenţa judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol, la solicitarea organelor administraţiei publice locale, se acordă din fondurile acestor organe, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat de fiecare barou cu acestea. În lipsa protocolului sunt aplicabile limitele stabilite prin protocolul prevăzut la art. 82 alin. (1) din Lege.
61. Articolul 156 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 156(1) Serviciile de asistenţă judiciară vor asigura şi apărarea gratuită, în cazurile prevăzute la art. 71 alin. (2) din Lege, pe baza aprobării date de către decanul baroului.(2) Avocatul delegat pentru asigurarea apărării gratuite are drepturile şi obligaţiile prevăzute de Lege şi de prezentul statut în îndeplinirea mandatului acordat în interesul beneficiarului gratuităţii, pe care trebuie să îl trateze cu atenţia cuvenită oricărui client. 62. Articolul 157 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 157(1) Acordarea asistenţei judiciare obligatorii se face numai ca urmare a solicitării motivate din partea instanţei, a organului de urmărire penală, a organului de cercetare penală sau a organului administraţiei publice locale, adresată baroului. Acordarea asistenţei judiciare se realizează exclusiv în baza delegaţiei de avocat eliberate de serviciul de asistenţă judiciară.(2) În cazul în care se solicită acordarea asistenţei judiciare gratuite de către organele prevăzute la alin. (1), decanul stabileşte valoarea onorariului ce va fi suportat de partea care ar cădea în pretenţii, având în vedere natura cauzei şi valoarea obiectului material al acesteia.(3) Prin decizie decanul poate delega atribuţiile prevăzute la alin. (2) unui consilier al baroului.(4) Avocatul desemnat să acorde asistenţă judiciară gratuită urmează să îşi îndeplinească însărcinarea în condiţiile prevăzute la art. 82 din Lege. 63. Articolul 158 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 158 Mandatul avocatului desemnat să acorde asistenţa judiciară obligatorie încetează în momentul în care partea îşi angajează un apărător. Dreptul la onorariu al avocatului înlocuit subzistă chiar dacă mandatul său a încetat, cuantumul acestuia fiind proporţional cu munca prestată. 64. Articolul 159 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 159 Avocatul desemnat să acorde asistenţă judiciară obligatorie are dreptul la onorariu stabilit în condiţiile prevăzute la art. 85 din Lege, în raport cu natura şi cu dificultatea cauzei. 65. Articolul 160 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 160(1) Serviciile de asistenţă judiciară îşi desfăşoară activitatea în spaţiile situate la sediile instanţelor, puse la dispoziţie de Ministerul Justiţiei, în condiţiile art. 38 din Lege.(2) Cheltuielile privind amenajarea şi întreţinerea spaţiilor aflate în situaţia prevăzută la art. 38 din Lege sunt suportate în condiţiile art. 15516 alin. (3). 66. Articolul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 161(1) Acordarea asistenţei judiciare gratuite poate fi retrasă de către decanul baroului, dacă se dovedeşte că:a)a fost obţinută prin fraudă; b)starea de nevoie a solicitantului a încetat sau s-a ameliorat şi permite plata onorariului. (2) În condiţiile legii, remuneraţia cuvenită avocatului va fi suportată de partea care a obţinut ilicit asistenţă judiciară gratuită. 67. Articolul 166 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 166 Este interzisă, sub sancţiunile prevăzute la art. 89 din Lege, săvârşirea următoarelor fapte de concurenţă neloială: a)folosirea fără drept a unei firme, denumiri, embleme sau mărci de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de un alt avocat sau o altă formă asociativă de exercitare a profesiei; b)punerea în circulaţie de produse, servicii sau publicaţii cu conţinut juridic plagiat, care aduc atingere drepturilor titularului şi induc în eroare clientul asupra produsului sau serviciului furnizat; c)producerea în orice mod, punerea în circulaţie, depozitarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor servicii sau publicaţii purtând menţiuni false privind denumirea, firma, emblema sau marca unui avocat ori alte tipuri de proprietate intelectuală, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi avocaţi şi pe clienţi. 68. Articolul 167 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 167 Sunt interzise, sub sancţiunea prevăzută la art. 89 alin. (1) lit. e) din Lege: a)încheierea între avocaţi de acorduri privind împărţirea pieţei serviciilor profesionale; b)participarea, în mod concertat, prin oferte trucate la licitaţii sau la orice alte forme de concurs de oferte, pentru achiziţionarea de servicii profesionale avocaţiale; c)limitarea sau împiedicarea accesului la clientelă şi a libertăţii exercitării concurenţei profesionale oneste între avocaţi. 69. Articolul 169 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 169(1) Avocatul poate exercita profesia în una dintre următoarele forme:a)cabinet individual; b)cabinet asociat; c)societate civilă profesională; d)societate profesională cu răspundere limitată. (2) În cadrul formelor de exercitare prevăzute la alin. (1) îşi pot exercita profesia şi avocaţi colaboratori, în baza unui contract de colaborare, sau avocaţi salarizaţi, în baza unui contract de salarizare în interiorul profesiei, potrivit prevederilor Legii şi ale prezentului statut. 70. Articolul 171 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 171(1) Avocatul este liber să opteze şi să îşi schimbe în orice moment opţiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute de Lege.(2) Formele de exercitare a profesiei de avocat se pot transforma în oricare dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute la art. 169 alin. (1), fără a intra în lichidare, cu respectarea prevederilor legii şi prezentului statut.(3) Transformarea se poate realiza separat sau deodată cu reorganizarea formelor de exercitare a profesiei de avocat prin fuziune, absorbţie, divizare totală sau divizare parţială (desprinderea unei părţi din patrimoniul de afectaţiune profesională, astfel cum acesta este reflectat în evidenţele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei supuse divizării parţiale).(4) În cazul transformării unei forme de exercitare a profesiei, avocaţii titulari ai cabinetelor individuale, avocaţii asociaţi ai cabinetelor asociate, ai societăţilor civile profesionale şi ai societăţilor profesionale cu răspundere limitată pot aporta cotaparte indiviză din patrimoniul de afectaţiune profesională, astfel cum acesta este reflectat în evidenţele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transformă, întocmind în acest scop actele financiar-contabile de transfer către forma de exercitare a profesiei în care au optat să se transforme. Aporturile transferate se vor opera la valoarea nominală reflectată în evidenţele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transformă.(5) În cazul constituirii unei societăţi profesionale cu răspundere limitată de către avocaţi care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei, dar fără transformarea acestora din urmă în societatea nou-constituită, respectivele forme preexistente de exercitare a profesiei pot să nu fie supuse lichidării dacă fiecare dintre foştii lor titulari - nou-asociaţi decid astfel.(6) În situaţia prevăzută în alin. (5), forma de exercitare a profesiei din care provine asociatul îşi încetează activitatea profesională desfăşurată în nume propriu pe perioada în care avocatul titular sau, după caz, avocaţii titulari ai acesteia au calitatea de asociat în societatea profesională cu răspundere limitată.(7) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, avocatul îşi va începe activitatea după obţinerea aprobărilor din partea consiliului baroului.(8) Avocatul este obligat să înştiinţeze în scris baroul din care face parte despre orice modificare intervenită în forma de exercitare a profesiei, în cazurile de înstrăinare prin acte între vii a formelor de exercitare a profesiei sau de lichidare a acestora, precum şi în cazul transformării sau reorganizării formelor de exercitare a profesiei în condiţiile prevăzute în prezentul articol. 71. Articolul 172 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 172(1) Toate formele de exercitare a profesiei de avocat sunt supuse următoarelor principii:a)patrimoniul comun este afectat exclusiv activităţii profesionale şi are regimul patrimoniului de afectaţiune profesională; b)titularul cabinetului individual şi avocatul asociat nu pot presta activităţi profesionale în afara formei de exercitare a profesiei pentru care au optat; c)avocatul titular al cabinetului individual nu poate avea calitatea de avocat colaborator sau de avocat salarizat în cadrul profesiei; d)avocatul asociat nu poate avea calitatea de avocat colaborator sau de avocat salarizat în cadrul profesiei; e)avocatul salarizat în interiorul profesiei şi avocatul colaborator nu pot activa, în aceeaşi calitate, în mai multe forme de exercitare a profesiei; f)avocatul colaborator are dreptul de a avea clientelă proprie numai prin intermediul formei de exercitare a profesiei la care colaborează şi cu condiţia informării corespunzătoare a baroului; g)avocatul salarizat în interiorul profesiei nu are drept la clientelă proprie; h)obligaţia de a comunica de îndată baroului, în scris, modificările privind asocierea, colaborarea sau angajarea revine atât avocatului, cât şi titularului cabinetului individual ori coordonatorului cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale sau al societăţilor profesionale cu răspundere limitată; i)formele de exercitare a profesiei se individualizează prin denumire, conform prevederilor Legii şi ale prezentului statut. În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către avocaţii străini se pot utiliza, la alegere, denumirea şi numele formei de exercitare a profesiei din ţară sau din străinătate. (2) În cazul societăţilor civile profesionale şi al societăţilor profesionale cu răspundere limitată, convenţia de înstrăinare a formelor de exercitare a profesiei de avocat, încheiată în condiţiile prevăzute de Lege, are ca obiect, exclusiv, părţi deţinute de asociaţi.(3) În toate cazurile de înstrăinare a formelor de exercitare a profesiei de avocat contractele încheiate de transmiţător cu avocaţii stagiari rămân în fiinţă pe durata convenită şi se preiau de către dobânditor dacă în persoana acestuia se verifică condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul statut. 72. Articolul 177 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 177(1) Convenţiile de colaborare încheiate de avocat potrivit art. 7 din Lege vor asigura independenţa profesională, patrimonială şi deontologia profesiei de avocat. Verificarea îndeplinirii acestor condiţii este de competenţa consiliului baroului.(2) În desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 3 din Lege, avocatul decide unilateral în alegerea notarilor publici, experţilor, traducătorilor, executorilor judecătoreşti şi a altor specialişti cu care poate să colaboreze.(3) Colaborările avocatului în condiţiile art. 7 din Lege se vor desfăşura cu respectarea de către avocat a prevederilor Legii şi ale prezentului statut. 73. Articolul 185 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 185(1) Societatea civilă profesională este constituită din 2 sau mai mulţi avocaţi definitivi care contribuie în natură şi/ori în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectaţiune în vederea desfăşurării activităţii profesionale. Ceilalţi avocaţi activează în cadrul societăţii civile profesionale fie în calitate de avocaţi colaboratori, fie în calitate de avocaţi salarizaţi în cadrul profesiei. (2) Raportul juridic civil se naşte între client şi societatea civilă profesională, serviciile profesionale urmând să fie îndeplinite de oricare dintre avocaţii desemnaţi de avocatul coordonator fără a se cere opţiunea clientului, cu excepţia situaţiei în care serviciile profesionale constau în asistenţă şi reprezentare juridică la instanţe, parchete, organe de cercetare penală sau alte autorităţi, când în contractul de asistenţă juridică se menţionează numele avocatului desemnat sau acceptat de client, precum şi dreptul ori interdicţia de substituire a acestuia.(3) Pentru litigiile născute din desfăşurarea activităţii profesionale, societatea civilă profesională poate sta în judecată, ca reclamant sau pârât, chiar dacă nu are personalitate juridică. 74. După articolul 187, titlul subsecţiunii 5 se modifică în „Societatea profesională cu răspundere limitată“. 75. Articolul 188 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 188(1) Societatea profesională cu răspundere limitată este constituită din 2 sau mai mulţi avocaţi definitivi, aflaţi în exerciţiul profesiei, are personalitate juridică şi un patrimoniu propriu de afectaţiune destinat exercitării profesiei de avocat.(2) În sensul prevederilor prezentului statut, patrimoniul propriu de afectaţiune este alcătuit din bunurile corporale, în numerar sau în natură, şi cele incorporale, reprezentând capitalul social, precum şi din cele dobândite de societate, cu orice titlu, pe durata funcţionării sale. Aportul în industrie constând în activitatea profesională a avocatului asociat este luat în considerare numai în raporturile dintre asociaţi.(3) Obligaţiile şi răspunderea societăţii profesionale cu răspundere limitată sunt garantate cu patrimoniul de afectaţiune. Avocaţii asociaţi care îşi exercită profesia în cadrul societăţii profesionale cu răspundere limitată răspund personal în limita aportului social al fiecăruia.(4) Societatea profesională cu răspundere limitată va avea ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de avocat în condiţiile art. 3 din Lege.(5) Activitatea profesională se realizează de către avocaţii asociaţi, avocaţii colaboratori şi avocaţii salarizaţi în interiorul profesiei. 76. Articolul 189 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 189(1) Societatea profesională cu răspundere limitată se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma «Societate profesională de avocaţi cu răspundere limitată» (exemplu: «ION IONESCU - Societate profesională de avocaţi cu răspundere limitată» sau «IONESCU, POPESCU - Societate profesională de avocaţi cu răspundere limitată»).(2) Dispoziţiile art. 180 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător. 77. Articolul 190 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 190(1) Actul constitutiv şi statutul societăţii profesionale cu răspundere limitată sunt încheiate în formă scrisă, cu respectarea anexelor nr. XIV şi XV. Actul constitutiv se încheie în formă autentică dacă printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află şi un bun imobil.(2) Statutul societăţii profesionale cu răspundere limitată va cuprinde:a)numele şi prenumele, numele purtate anterior, codul numeric personal, locul şi data naşterii şi domiciliul asociaţilor; b)data dobândirii calităţii de avocat şi data definitivării în profesie a avocaţilor asociaţi; c)denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii; d)capitalul social, integral vărsat, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în industrie, în bani sau în natură ori de clientelă, valoarea aporturilor în industrie, în natură sau în clientelă, precum şi modul evaluării lor; aportul în numerar la formarea capitalului social nu va putea fi inferior echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro; e)numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, respectiv participarea la beneficii şi pierderi a fiecărui asociat; f)asociaţii coordonatori care reprezintă şi administrează societatea împreună cu puterile ce li s-au conferit; dacă sunt mai mulţi administratori şi ei formează un consiliu de coordonare, se vor preciza regulile de organizare şi funcţionare ale acestui organism; g)reguli privind transmiterea părţilor sociale şi condiţiile de retragere a asociaţilor; h)durata societăţii; i)modul de transformare, reorganizare, dizolvare şi lichidare, inclusiv cu privire la situaţia clientelei. (3) Actul constitutiv şi statutul societăţii profesionale cu răspundere limitată, încheiate în condiţiile Legii şi prezentului statut, sunt guvernate de legea civilă.(4) Orice modificare a actului constitutiv şi/sau statutului societăţii profesionale cu răspundere limitată se poate face numai în scris, cu respectarea legii şi a prezentului statut. 78. Articolul 191 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 191(1) Societatea profesională cu răspundere limitată dobândeşte personalitate juridică la data înregistrării ei la barou, în baza deciziei emise de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul său principal.(2) Dovada personalităţii juridice în raporturile cu terţii se va face în baza unui certificat de înregistrare, întocmit conform anexei nr. XVI.(3) Baroul va ţine Registrul de evidenţă al societăţilor profesionale cu răspundere limitată, care are caracter public. Modelul acestuia este prevăzut în anexa nr. XXX. 79. Articolul 192 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 192 Pot avea calitatea de asociaţi 2 sau mai mulţi avocaţi definitivi şi aflaţi în exerciţiul profesiei, indiferent dacă deţin sau nu ori dacă aparţin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei, înscrişi în acelaşi barou ori în barouri diferite. În acest caz societatea îşi va stabili sediul principal în circumscripţia unuia dintre barourile de apartenenţă al unuia dintre asociaţii fondatori. Actul constitutiv al unei asemenea societăţi se depune spre verificare la consiliul baroului de la sediul principal al societăţii. Actul constitutiv se va transmite, exclusiv în scop de informare, şi către toate barourile unde sunt înscrişi asociaţi ai societăţii profesionale cu răspundere limitată, alţii decât acela sau aceia care sunt înscrişi în Tabloul avocaţilor baroului de la sediul principal al societăţii. 80. Articolul 193 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 193(1) Capitalul social al societăţii profesionale cu răspundere limitată reprezentând echivalentul în lei al minimum 10.000 euro se va vărsa la momentul constituirii societăţii. Consiliul baroului unde va fi înregistrată societatea este obligat să verifice vărsarea integrală a capitalului social şi, dacă este cazul, a evaluării aporturilor în industrie, în natură sau în clientelă.(2) Nu va putea fi înregistrată de către niciun barou o societate profesională cu răspundere limitată decât în condiţiile vărsării integrale a capitalului social.(3) Clientela aparţine societăţii profesionale cu răspundere limitată şi nu avocaţilor care au calitatea de asociaţi.(4) În cazul transmiterii părţilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei societăţi profesionale cu răspundere limitată, toate bunurile împreună cu orice alte drepturi, inclusiv clientela, aportate la capitalul societăţii de către respectivul asociat rămân proprietatea societăţii, dacă prin lege, actul constitutiv sau statutul societăţii nu se prevede altfel.(5) Prevederile art. 181 alin. (2), (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător. 81. Articolul 194 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 194(1) Societatea profesională cu răspundere limitată este condusă de adunarea generală a asociaţilor. Activitatea executivă este condusă de unul sau mai mulţi avocaţi coordonatori aleşi de majoritatea avocaţilor asociaţi.(2) Adunarea generală se convoacă de către oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării.(3) Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau cu acordul unanim al asociaţilor în orice alt loc. 82. Articolul 196 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 196(1) Competenţele şi puterile asociatului coordonator sau, după caz, asociaţilor coordonatori vor fi stabilite prin actul constitutiv şi statutul societăţii.(2) Mandatul asociatului coordonator sau, după caz, al asociaţilor coordonatori este de 2 ani, dacă în statutul societăţii nu se prevede o durată mai mare. 83. Articolul 197 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 197 Asociaţii societăţii profesionale cu răspundere limitată pot hotărî numirea unor cenzori sau a unui auditor. 84. Articolul 198 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 198(1) Asociatul care intenţionează să transmită părţile sociale pe care le deţine într-o societate profesională cu răspundere limitată este obligat să notifice această intenţie cu minimum 30 de zile anterior transmiterii către toţi ceilalţi asociaţi, indicând persoana sau persoanele către care doreşte să transmită respectivele părţi sociale şi preţul.(2) Transmiterea către terţi poate fi efectuată oricând, cu acordul unanim, exprimat în scris, al celorlalţi asociaţi, sau dacă în termenul prevăzut la alin. (1) niciun asociat nu şi-a exercitat dreptul de preemţiune.(3) Dreptul de preempţiune la dobândirea părţilor sociale ale societăţii cu privire la care există intenţia de înstrăinare aparţine asociaţilor rămaşi în societate. Acesta urmează să fie exercitat proporţional cu cota de capital deţinută de fiecare dintre asociaţii rămaşi şi care intenţionează să dobândească respectivele părţi sociale. 85. Articolul 199 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 199
(1) Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi baroului din care face parte intenţia de retragere, cu cel puţin 3 luni înainte.
(2) La împlinirea termenului prevăzut în notificare consiliul baroului va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale.
(3) În caz de retragere, desocotirea dintre asociaţi se face în mod amiabil, ţinându-se seama de prevederile din statutul societăţii. În caz de neînţelegere sunt aplicabile dispoziţiile privind arbitrajul din prezentul statut.
86. Articolul 200 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 200 Dacă, din orice motive, în societate rămâne un singur asociat, acesta nu poate deţine această calitate mai mult de 3 luni. În situaţia în care societatea nu este transformată în cabinet individual, aceasta se dizolvă de drept şi intră în lichidare. 87. Articolul 201 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 201 Modalităţile de exercitare a profesiei de avocat sunt: a)avocat titular al cabinetului individual; b)avocat asociat în cadrul cabinetelor asociate; c)avocat asociat în cadrul societăţii civile profesionale; d)avocat asociat în cadrul societăţii profesionale cu răspundere limitată; e)avocat colaborator; f)avocat salarizat în interiorul profesiei. 88. Articolul 204 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 204 Dobândeşte calitatea de avocat asociat, după caz: a)avocatul titular al cabinetului individual care se asociază potrivit art. 5 alin. (3) din Lege; b)avocatul asociat într-o societate civilă profesională; c)avocatul asociat într-o societate profesională cu răspundere limitată; d)avocatul devenit avocat asociat ca urmare a transformării sau reorganizării formei de exercitare a profesiei căreia i-a aparţinut în calitate de avocat titular al cabinetului individual sau în cadrul unor cabinete asociate ori de avocat asociat într-o societate civilă profesională. 89. Articolul 2051 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2051 (1) Avocatul colaborator nu are dreptul de a avea clientelă personală în afara formei de exercitare a profesiei la care colaborează.(2) Orice client personal trebuie adus la cunoştinţa avocatului titular/coordonator al formei de exercitare a profesiei la care avocatul colaborator îşi desfăşoară activitatea.(3) Lucrările profesionale efectuate pentru clientela personală a avocatului colaborator se vor efectua prin intermediul formei de exercitare a profesiei, iar în contractul de asistenţă juridică se va menţiona expres caracterul de «client personal» al avocatului colaborator.(4) Rezultatele financiare obţinute de avocatul colaborator din contractele încheiate pentru clienţii personali (onorariile) vor fi încasate integral sau parţial de avocatul colaborator, după caz, în raport cu clauzele contractului de colaborare, fără a se afecta în niciun mod cuantumul retrocedărilor lunare de onorarii, prevăzute în contractul de colaborare.(5) Titularii sau avocaţii coordonatori ai formelor de exercitare a profesiei sunt obligaţi să permită avocatului colaborator tratarea clientelei personale, în condiţiile prevăzute în contractul de colaborare.(6) Pentru clientela personală şi activitatea desfăşurată în cadrul asistenţei judiciare a baroului, avocatul colaborator va utiliza ştampila personală, aprobată de forma de exercitare a profesiei, pe care se inscripţionează menţiunea «avocat colaborator». Ştampila personală a avocatului colaborator poate fi confecţionată şi utilizată numai cu acordul formei de exercitare a profesiei, cu respectarea anexei nr. XXI, care se aplică în mod corespunzător.(7) În activitatea desfăşurată pentru clientela personală, avocatul colaborator este răspunzător personal faţă de client şi are obligaţia de a nu prejudicia forma de exercitare a profesiei căreia avocatul colaborator îi aparţine. În acest scop, în contractul de colaborare se poate prevedea ca, pentru tratarea clientelei proprii prin forma de exercitare a profesiei, avocatul colaborator să încheie o asigurare de răspundere civilă profesională pentru acoperirea eventualelor prejudicii aduse formei de exercitare a profesiei căreia îi aparţine şi care să precizeze cuantumul riscului asigurat, distinctă de asigurarea pentru răspundere profesională prevăzută de art. 42 din Lege.(8) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul asistenţei judiciare a baroului, avocatul colaborator va păstra rezultatele financiare obţinute. 90. Articolul 211 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 211(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul să îşi stabilească sedii secundare în circumscripţiile barourilor din care nu fac parte.(2) Înfiinţarea sediilor secundare se aprobă, la cerere, de consiliul baroului în circumscripţia căruia urmează să se deschidă sediul secundar. Cererea va menţiona: forma de exercitare a profesiei, adresa sediului secundar, motivul deschiderii acestuia, avocaţii care îşi vor desfăşura activitatea la sediul secundar şi vechimea acestora în profesie.(3) Decizia de aprobare a cererii de înfiinţare a sediului secundar se comunică baroului de la sediul principal.(4) Decizia de respingere a cererii de înfiinţare a sediului secundar poate fi atacată la Consiliul U.N.B.R., în termen de 15 zile de la comunicare.(5) În urma aprobării cererii de înfiinţare a sediului secundar, avocatul/avocaţii va/vor achita taxa de înscriere şi contribuţia la bugetul baroului pe raza căruia funcţionează sediul secundar, separat de taxele plătite la baroul la care îşi are sediul principal. Contribuţia la fondul Casei de Asigurări a Avocaţilor, denumită în continuare C.A.A., se achită de către fiecare membru al C.A.A. la filiala C.A.A. de pe lângă baroul la care este înscris sediul principal.(6) În cazul acelor forme de exercitare a profesiei de avocat a căror activitate se desfăşoară preponderent în circumscripţia unui barou situat pe raza unei alte curţi de apel decât aceea în care se află situat sediul lor principal, stabilirea unui sediu secundar în circumscripţia celui dintâi barou este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară gravă. În sensul dispoziţiilor prezentului alineat, o activitate va fi considerată a fi desfăşurată preponderent pe raza altui barou dacă aceasta generează majoritatea angajamentelor profesionale încheiate în decursul unui semestru calendaristic de către respectiva formă de exercitare a profesiei. În acest caz, forma de exercitare a profesiei are obligaţia de a solicita aprobarea deschiderii sediului secundar în termen de cel mult 15 zile de la începerea următorului semestru. 91. La capitolul IV, după subsecţiunea 1 „Drepturile avocatului“ din cadrul secţiunii 1 se introduce o nouă subsecţiune, cu titlul „Subsecţiunea 11. Recuperarea capacităţii de muncă“. 92. După articolul 213 , la subsecţiunea 11, se introduce un nou articol, articolul 2131, cu următorul cuprins: Articolul 2131 (1) Avocatul are dreptul la recuperarea capacităţii de muncă prin una sau mai multe perioade de repaus în fiecare an. În perioada de repaus avocatul nu prestează activităţile sale profesionale obişnuite.(2) Fiecare formă de exercitare a profesiei este liberă să stabilească perioadele de repaus anual pentru fiecare avocat care activează în cadrul său.(3) Fiecare formă de exercitare a profesiei are obligaţia de a notifica în prealabil baroului pe tabloul căruia este înscrisă, prin orice formă de comunicare care permite confirmarea expedierii, începerea şi durata estimată a fiecărei perioade de repaus pentru fiecare avocat în parte, în scop de evidenţă.(4) Cheltuielile cu recuperarea capacităţii de muncă efectuate de avocat includ, nelimitativ, costurile transportului, cazării, meselor, tratamentului de refacere etc. Toate aceste cheltuieli sunt necesare pentru exercitarea corespunzătoare a profesiei şi sunt deductibile în condiţiile legii.(5) Dacă prin prevederile contractului de asistenţă juridică i s-a acordat avocatului dreptul de a fi substituit, în perioadele de repaus anual avocatul are obligaţia să asigure substituirea sa pentru acele activităţi profesionale care nu suferă amânare sau pentru cele în legătură cu care amânarea prejudiciază interesele clientului. 93. Articolul 215 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 215(1) Sediul profesional şi celelalte spaţii în care avocatul îşi desfăşoară activitatea profesională trebuie să asigure păstrarea secretului profesional.(2) Secretul profesional vizează toate informaţiile şi datele de orice tip, în orice formă şi pe orice suport, furnizate avocatului de către client în scopul acordării asistenţei juridice şi în legătură cu care clientul a solicitat păstrarea confidenţialităţii, precum şi orice documente redactate de avocat, care conţin sau se fundamentează pe informaţiile ori datele furnizate de client în scopul acordării asistenţei juridice şi a căror confidenţialitate a fost solicitată de client.(3) În scopul asigurării secretului profesional, avocatul păstrează lucrările numai la sediul profesional sau în spaţiile avizate în acest sens de consiliul baroului. Sediul profesional poate fi situat şi în locuinţa avocatului.(4) Actele şi lucrările cu caracter profesional sunt inviolabile. Pentru asigurarea secretului profesional, avocatul are obligaţia să se opună la percheziţionarea domiciliului, a sediului profesional principal, secundar şi a biroului de lucru, precum şi la percheziţia corporală, cu privire la actele sau lucrările cu caracter profesional aflate în locurile sus-menţionate sau asupra sa.(5) Avocatul este obligat să se opună şi la ridicarea înscrisurilor şi bunurilor constând din acte şi lucrări cu caracter profesional dacă nu sunt îndeplinite condiţiile art. 35 din Lege. Avocatul are obligaţia ca, de îndată, să îl încunoştinţeze despre cele întâmplate pe decanul baroului. 94. La articolul 217 , după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Cauzele vor fi repartizate cu precădere avocaţilor stagiari şi tinerilor avocaţi, cu respectarea competenţei profesionale prevăzute de Lege. Refuzul nejustificat de a acorda asistenţă juridică gratuită constituie abatere disciplinară, comisia de disciplină urmând a fi sesizată în condiţiile dispoziţiilor art. 264-274 din prezentul statut. 95. Articolul 218 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 218(1) Avocatul are obligaţia să se asigure pentru răspunderea profesională, în temeiul art. 42 din Lege.(2) Prin răspundere profesională se înţelege acoperirea daunelor efective suferite de client şi rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului statut şi ale regulilor deontologice.(3) Asigurarea de răspundere profesională cu caracter minim obligatoriu se încheie cu observarea următoarelor reguli:a)avocatul stagiar se asigură pentru un risc asigurat în valoare de minimum 3.000 euro anual; b)avocatul definitiv se asigură pentru un risc asigurat în valoare de minimum 6.000 euro anual. (4) Asigurarea pentru răspundere profesională va fi încheiată cel mai târziu până la data de 15 decembrie a anului anterior pentru care se încheie şi va fi în mod obligatoriu reînnoită anual. Poliţa de asigurare, a cărei copie este certificată de avocat, va fi depusă la secretariatul baroului cel mai târziu la data de 28 decembrie a fiecărui an.(5) Societatea civilă profesională şi societatea profesională cu răspundere limitată pot încheia asigurare profesională în care să fie cuprinşi toţi avocaţii care îşi exercită profesia în calitate de asociaţi, colaboratori sau salarizaţi în interiorul profesiei.(6) Primele de asigurare profesională achitate de avocat sau de formele de exercitare a profesiei reprezintă cheltuieli profesionale obligatorii, legal datorate, integral deductibile pentru anul fiscal în curs, în condiţiile legii.(7) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul articol atrage neînscrierea în Tabloul anual al avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei. 96. Articolul 221 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 221(1) Avocatul are obligaţia să depună toate diligenţele necesare pentru îndeplinirea serviciului profesional ce i-a fost încredinţat.(2) În cazul în care avocatul este împiedicat să îndeplinească serviciul profesional, acesta îşi va asigura substituirea, inclusiv printr-un avocat care îşi desfăşoară activitatea într-o altă formă de exercitare a profesiei, dacă, în prealabil, obţine acordul clientului în acest scop. Modelul delegaţiei de substituire este prevăzut în anexa nr. V. Prevederile art. 127 alin. (4) se aplică, în mod corespunzător, şi formularului delegaţiei de substituire.(3) Pentru activitatea de substituire, avocatul care preia cauza are dreptul la onorariul corespunzător activităţii depuse, în condiţiile înţelegerii dintre avocaţi. 97. Articolul 223 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 223(1) Avocatul are obligaţia să poarte robă, în condiţiile Legii, în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti, precum şi în faţa Curţii Constituţionale din România.(2) Roba poate fi purtată şi în faţa instanţelor judecătoreşti din alte state, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia naţională a statului în cauză, precum şi în faţa jurisdicţiilor internaţionale a căror activitate poate fi asimilată cu cea a instanţelor judecătoreşti, cu respectarea condiţiilor impuse de normele specifice ale acestor jurisdicţii.(3) Modelul şi caracteristicile robei şi ale accesoriilor acesteia sunt cele descrise în anexa nr. XXV. 98. La articolul 224 , alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 224(1) Avocatul are obligaţia să poarte insignă şi să deţină legitimaţie de avocat, cu care se identifică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor publice, precum şi a altor persoane juridice şi fizice, inclusiv în faţa avocaţilor cu care intră în contact în exercitarea activităţilor sale. 99. La articolul 225 , alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei sunt reglementate în subsecţiunea 3 a prezentei secţiuni. 100. Articolul 226 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 226(1) Înscrisurile întocmite de avocat pentru organizarea activităţii şi legitimarea sa faţă de terţi au forţa probantă deplină până la înscrierea în fals; dacă nu s-a prevăzut altfel prin prezentul statut, acestea vor purta semnătura avocatului şi ştampila formei de exercitare a profesiei în care îşi desfăşoară activitatea.(2) Avocatul este obligat să ţină următoarele evidenţe:a)contractele de asistenţă juridică; b)registrul de evidenţă a contractelor de asistenţă juridică, al cărui model este prezentat în anexa nr. XVII; c)registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea părţilor, conţinutul şi data actelor, în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, al cărui model este prevăzut în anexa nr. XVIII; d)registrul de înregistrare a activităţilor fiduciare, în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. g) din Lege, al cărui model este prezentat în anexa nr. XIX; e)registrul de înregistrare a părţilor de interes, a părţilor sociale şi/sau a acţiunilor societăţilor, în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege, al cărui model este prezentat în anexa nr. XX. (3) Au caracterul actelor prevăzute la alin. (1) şi următoarele înscrisuri întocmite de avocat:a)împuternicirea avocaţială; b)delegaţia de substituire; c)contractul de colaborare; d)contractul de salarizare în interiorul profesiei; e)contractul de grupare a cabinetelor individuale. (4) Consiliul baroului, printr-un consilier delegat, poate verifica evidenţele prevăzute la alin. (2) lit. b)-e), în vederea stabilirii modului în care avocatul îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite de Lege, de prezentul statut şi de statutul C.A.A. Nerespectarea de către avocat a prezentării evidenţelor solicitate reprezintă abatere disciplinară.(5) În cazul unei anchete disciplinare, verificarea evidenţelor prevăzute la alin. (2) lit. a) se face numai de decan sau de consilierul desemnat în acest scop. 101. La articolul 236 , alineatul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Pentru îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei deţinătoare a adresei de internet trebuie să asigure în mod regulat vizitarea şi evaluarea paginilor proprii şi a paginilor la care este permis accesul pe baza legăturilor realizate prin intermediul adresei proprii şi trebuie să dispună fără întârziere eliminarea lor, dacă conţinutul şi forma acestora sunt contrare principiilor esenţiale privind exercitarea profesiei de avocat. 102. Articolul 252 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 252(1) Protecţia onoarei şi prestigiului profesiei, respectarea legii, a statutului profesiei şi a deciziilor obligatorii ale organelor profesiei sunt încredinţate organelor constituite potrivit dispoziţiilor legii.(2) Fapta săvârşită de avocat, prin care se încalcă dispoziţiile legii, ale statutului profesiei, hotărârile obligatorii ale organelor profesiei, ale consiliului baroului în care avocatul este înscris sau în care îşi are sediul secundar şi care este de natură să prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului de avocaţi, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit art. 89 din Lege.(3) Constituie abatere disciplinară gravă încălcarea dispoziţiilor din Lege şi din prezentul statut care prevăd expres o astfel de calificare. 103. Articolul 255 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 255 Instanţele disciplinare sunt: a)comisia de disciplină a baroului; b)Comisia centrală de disciplină; c)Consiliul U.N.B.R., în plenul său, constituit conform art. 88 alin. (3) din Lege. 104. Articolul 256 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 256(1) În fiecare barou se organizează şi funcţionează o comisie de disciplină, independentă de organele de conducere ale baroului prevăzute la art. 51 din Lege, alcătuită din 5 până la 11 membri, aleşi de adunarea generală a baroului pe o perioadă de 4 ani.(2) Membrii comisiilor de disciplină se aleg dintre avocaţii cu o vechime de minimum 10 ani în profesie. 105. Articolul 259 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 259(1) În cadrul U.N.B.R. este organizată şi funcţionează Comisia centrală de disciplină.(2) Comisia centrală de disciplină este alcătuită din reprezentanţii barourilor desemnaţi de adunările generale ale acestora. Fiecare barou are dreptul la câte un reprezentant ales de Congresul avocaţilor dintre candidaţii desemnaţi de adunările generale ale barourilor.(3) Membrii Comisiei centrale de disciplină se aleg dintre avocaţii cu o vechime mai mare de 15 ani în profesie.(4) Din completele de judecată alcătuite potrivit art. 88 alin. (2) din Lege nu pot face parte soţul sau rudele până la gradul 4 inclusiv ale membrilor consiliului baroului din care face parte avocatul trimis în judecată, ale membrilor Consiliului U.N.B.R., în cazul prevăzut la art. 87 alin. (2) din Lege, precum şi soţul sau rudele până la gradul 4 inclusiv ale părţii care a declanşat prin plângere procedura disciplinară.(5) Comisia centrală de disciplină este coordonată de unul dintre membrii acesteia, în calitate de preşedinte, desemnat de Congresul avocaţilor, în ordinea voturilor obţinute. 106. Articolul 260 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 260 Comisia centrală de disciplină judecă: a)ca instanţă de fond, în complet de 3 membri, abaterile membrilor Consiliului U.N.B.R. şi ale decanilor; b)în contestaţie, în complet de 5 membri, contestaţiile declarate de avocatul interesat, de decanul baroului şi de preşedintele U.N.B.R. împotriva deciziilor pronunţate de comisiile de disciplină ale barourilor şi a încheierilor prevăzute la art. 90 alin. (1) şi (2) din Lege. 107. Articolul 261 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 261 Comisia centrală de disciplină îşi organizează, îşi ţine evidenţele şi îşi desfăşoară lucrările cu sprijinul Comisiei permanente a U.N.B.R. Unul dintre secretarii U.N.B.R., desemnat de către Comisia permanentă a U.N.B.R., îndeplineşte funcţia de grefier al Comisiei centrale de disciplină. 108. Articolul 262 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 262(1) Consiliul U.N.B.R., constituit ca instanţă disciplinară, în plenul său, mai puţin cel în cauză, judecă recursurile declarate împotriva deciziilor pronunţate de Comisia centrală de disciplină, ca instanţă de fond, şi a încheierilor prevăzute la art. 90 alin. (1) şi (2) din Lege.(2) Unul dintre secretarii U.N.B.R., desemnat de Comisia permanentă a U.N.B.R., îndeplineşte funcţia de grefier al Consiliului U.N.B.R., constituit ca instanţă disciplinară în condiţiile alineatului precedent. 109. Articolul 264 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 264(1) Plângerea îndreptată împotriva unui avocat se adresează consiliului baroului pe al cărui tablou avocatul figurează cu drept de exercitare a profesiei. Dacă avocatul este pensionar care îşi continuă activitatea în profesie, este incompatibil sau s-a retras din profesie, plângerea se adresează baroului în care avocatul este sau a fost înscris în Tabloul avocaţilor.(2) Consiliul baroului poate fi sesizat şi prin modalităţile prevăzute la art. 86 alin. (2) şi (3) din Lege sau se poate sesiza din oficiu, prin hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă.(3) Consiliul baroului procedează la anchetarea abaterii indicate în plângere sau în sesizare. În situaţiile prevăzute la art. 87 alin. (2) din Lege, plângerea sau sesizarea va fi înaintată de îndată Consiliului U.N.B.R. 110. Articolul 269 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 269(1) Pe durata urmăririi penale sau a judecării faptei care constituie abatere disciplinară, procedura disciplinară se suspendă, urmând să fie reluată după soluţionarea cauzei.(2) Pe perioada suspendării procedurii de anchetare şi judecată pentru săvârşirea unei abateri disciplinare, cursul termenului prevăzut la art. 87 alin. (4) din Lege este oprit. Cursul termenului se reia după soluţionarea definitivă a cauzei. 111. Articolul 272 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 272(1) Decizia disciplinară rămasă definitivă are autoritate de lucru judecat faţă de părţi şi de organele profesiei.(2) Decizia de excludere sau de suspendare din profesie se va comunica avocatului în cauză, baroului în care avocatul este înscris, precum şi preşedintelui U.N.B.R.(3) Decizia privind aplicarea celorlalte sancţiuni disciplinare prevăzute de lege ori încetarea acţiunii disciplinare se comunică, de asemenea, în condiţiile alin. (2).(4) Recursul declarat împotriva măsurilor luate prin încheiere în condiţiile art. 90 alin. (2) din Lege şi împotriva deciziei disciplinare se depune şi se înregistrează la secretariatul baroului, respectiv la secretariatul U.N.B.R. După expirarea termenelor de declarare a recursului, recursul se înregistrează la comisia de disciplină care a pronunţat hotărârea, care îl va înainta, de îndată, împreună cu dosarul cauzei, instanţei disciplinare competente. 112. Articolul 273 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 273 Recursul prevăzut la art. 88 alin. (3) din Lege este distinct de recursul prevăzut la art. 88 alin. (4) din Lege. 113. Articolul 276 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 276(1) În vederea pregătirii şi formării profesionale iniţiale, avocaţii stagiari sunt obligaţi să urmeze cursurile Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, denumit în continuare I.N.P.P.A., în condiţiile stabilite de U.N.B.R.(2) În decursul perioadei de stagiu, pregătirea şi formarea profesională iniţială a avocaţilor stagiari se realizează şi prin:a)îndrumare şi formare profesională în cadrul formei de exercitare a profesiei cu care avocatul stagiar se află în raporturi contractuale de colaborare sau în calitate de salarizat în interiorul profesiei; b)conferinţe de stagiu organizate de consiliul baroului, conform unei programe stabilite de I.N.P.P.A.; c)alte forme de pregătire profesională realizate în cadrul unor instituţii agreate de U.N.B.R. (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 66 lit. f), g), h) din Lege, Consiliul U.N.B.R., la propunerea I.N.P.P.A. şi a barourilor, întocmeşte şi aprobă:a)cadrul unitar al programelor de învăţământ pentru pregătirea profesională a avocaţilor stagiari, în cadrul conferinţelor de stagiu organizate de barouri; b)programele şi planul de învăţământ propuse de I.N.P.P.A.; c)cota care se virează de către barouri către I.N.P.P.A. din taxa încasată pentru înscrierea în barou, ca urmare a dobândirii dreptului de primire în profesie. 114. Articolul 278 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 278(1) Cererea de înscriere la examenul pentru primirea în profesie cu titlul de avocat stagiar se aprobă de consiliul baroului prin hotărâre, după îndeplinirea procedurii prevăzute de prezentul statut.(2) Solicitantul care a promovat examenul de primire în profesie obţine dreptul de a fi înscris în profesie, în baza deciziei de primire în profesie emise de Consiliul U.N.B.R. în urma validării examenului. La cerere, acesta va fi înscris în Tabloul avocaţilor, în conformitate cu procedura prevăzută de prezentul statut, prin hotărâre a consiliului baroului. Hotărârea va fi comunicată solicitantului şi preşedintelui U.N.B.R. Hotărârea prin care se respinge cererea de înscriere va fi motivată şi va fi comunicată solicitantului.(3) Hotărârile consiliului baroului pronunţate în cererile de înscriere la examenul pentru primirea în profesie sau în Tabloul avocaţilor pot fi contestate conform prevederilor prezentului statut. 115. Articolul 280 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 280(1) Durata stagiului este de 2 ani, calculată de la data înscrierii în Tabloul avocaţilor.(2) Perioada în care avocatul stagiar urmează cursurile I.N.P.P.A. se include în durata stagiului.(3) În perioada stagiului, cu acordul avocatului îndrumător, avocatul stagiar poate urma cursuri de masterat, care sunt luate în considerare la aprecierea formării profesionale iniţiale în condiţiile stabilite de U.N.B.R. 116. Articolul 281 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 281(1) Persoana care a promovat examenul de primire în profesia de avocat, organizat pentru persoanele care nu solicită calitatea de avocat stagiar, şi care anterior primirii în profesie a fost definitivată, prin examen, în funcţia juridică de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, pe care a exercitat-o timp de 5 ani mai înainte de data susţinerii examenului de primire în profesia de avocat, dobândeşte calitatea de avocat definitiv fără susţinerea examenului de definitivare prevăzut la art. 20 alin. (1) din Lege.(2) În baza dispoziţiilor art. 20 alin. (6) din Lege, are dreptul prevăzut la alin. (1) şi persoana care a promovat examenul de primire în profesia de avocat şi care timp de 5 ani neîntrerupţi a îndeplinit funcţii de specialitate juridică, prevăzute ca atare în organigrama Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Legislativ.(3) Avocatul stagiar care a exercitat cel puţin un mandat de parlamentar, primar, viceprimar, preşedinte de consiliu judeţean sau vicepreşedinte de consiliu judeţean dobândeşte la cerere calitatea de avocat definitiv.(4) Cererea adresată consiliului baroului de către persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) va trebui să precizeze temeiul pe baza căruia aceasta solicită acordarea calităţii de avocat definitiv. În afară de actele prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. a)-d) şi f), solicitantul va anexa cererii, după caz:a)copie certificată de pe carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă echivalentă, în original, eliberată de camera notarilor publici, atestând funcţia de notar public îndeplinită de solicitant şi durata acesteia, precum şi o adeverinţă, în original, certificând faptul că acesta a promovat examenul de definitivat în acea funcţie, eliberată de organul competent al profesiei menţionate la alin. (1); b)adeverinţă, în original, privind promovarea examenului de primire în profesia de avocat, eliberată de baroul care a emis hotărârea de înscriere a solicitantului în Tabloul avocaţilor, precum şi o copie certificată de pe carnetul de muncă atestând funcţia de specialitate juridică şi perioada exercitării acesteia, eliberată de una dintre instituţiile prevăzute la alin. (2); c)copie de pe cartea de identitate a avocatului, precum şi o adeverinţă, în original, eliberată de Parlamentul României, consiliul judeţean sau consiliul local, după caz, atestând mandatul menţionat la alin. (3) îndeplinit de solicitant, precum şi durata acestuia. (5) În termen de 15 zile de la data cererii, solicitantul prevăzut la alin. (3) îşi va susţine cererea în cadrul unui interviu organizat în acest sens de barou. Din comisia de interviu vor face parte decanul sau prodecanul baroului, care va prezida comisia, precum şi 2 consilieri desemnaţi de consiliul baroului, dintre care unul va îndeplini calitatea de secretar. La interviu vor fi verificate în prealabil înscrisurile depuse de solicitant împreună cu cererea şi, dacă va fi cazul, vor fi solicitate lămuriri suplimentare privitoare la acestea. Dacă dosarul va fi considerat a fi complet, se vor evalua aptitudinile solicitantului prin prisma exigenţelor profesionale cărora trebuie să le răspundă avocaţii definitivi. În cazul în care se va constata necesitatea completării dosarului solicitantului cu alte înscrisuri relevante, interviul va fi reprogramat pentru o dată care nu va putea depăşi 15 zile de la data primului interviu, caz în care verificarea aptitudinilor solicitantului va fi amânată pentru această din urmă dată. Interviul va putea fi reprogramat o singură dată. Desfăşurarea interviului va fi consemnată într-un proces-verbal întocmit de secretarul comisiei.(6) În termen de 30 de zile de la data interviului, consiliul baroului va pronunţa o hotărâre motivată, pe care o va comunica U.N.B.R. împreună cu copia procesului-verbal încheiat cu prilejul interviului. Hotărârea poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul U.N.B.R. 117. Articolul 282 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 282 Pentru a fi înscris în Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei, avocatul stagiar va înregistra la barou un contract de colaborare profesională sau un contract de salarizare în interiorul profesiei care va cuprinde clauze obligatorii privind formarea profesională iniţială, încheiat cu o formă de exercitare a profesiei sub îndrumarea unui avocat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 19 din Lege. 118. Articolul 283 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 283(1) Contractul va menţiona obligaţia de a se asigura avocatului stagiar venitul minim garantat pe economia naţională, distinct de veniturile ocazionale ale avocatului stagiar asigurate din asistenţa judiciară pentru care a fost desemnat de serviciul de asistenţă judiciară al baroului.(2) Forma de exercitare a profesiei se angajează faţă de barou:a)să asigure executarea contractului de formare profesională iniţială, printr-un avocat îndrumător anume desemnat, fiind obligată să îl informeze pe decan, în scris, asupra oricărei cauze de încetare a îndrumării; îndrumarea se va realiza conform hotărârilor adoptate de Consiliul U.N.B.R. pe baza propunerilor formulate de I.N.P.P.A.; b)să asigure plata contribuţiei la fondul de formare profesională necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 56 alin. (2) lit. j) şi art. 66 lit. f) din Lege, conform hotărârilor adoptate de Congresul avocaţilor, în temeiul art. 64 alin. (1) lit. e) din Lege; c)să permită participarea avocatului stagiar la formele de pregătire profesională iniţială organizate în cadrul I.N.P.P.A., cu respectarea programului stabilit de I.N.P.P.A. pentru acestea. (3) Avocatul îndrumător trebuie să aibă reputaţie profesională neştirbită, vechimea prevăzută de art. 19 din Lege şi să declare expres situaţiile în care se află dacă sunt incidente cazurile prevăzute la art. 20 alin. (8) şi la art. 21 din Lege care vor fi consemnate în contractele prevăzute la art. 282 din prezentul statut. Avocaţii pot acorda îndrumare profesională numai avocaţilor stagiari înscrişi în baroul din care ei fac parte.(4) Consiliul baroului poate stabili numărul de contracte de colaborare profesională sau de salarizare în interiorul profesiei pentru formarea profesională iniţială ce pot fi încheiate de un avocat care îndeplineşte condiţiile art. 19 din Lege.(5) Pot semna contractele de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei numai avocaţii titulari ai cabinetelor individuale şi avocaţii asociaţi.(6) Dacă, din orice motive obiective, încetează îndrumarea avocatului titular, toate obligaţiile impuse de lege, de prezentul statut şi de hotărârile consiliului privind îndrumarea avocatului stagiar vor fi preluate de către un alt avocat, iar consiliul baroului va sprijini avocatul stagiar în a-şi găsi un îndrumător. Până la găsirea altui îndrumător, stagiul se suspendă. Contractul de formare profesională iniţială va cuprinde în mod expres clauze corespunzătoare.(7) Dacă, din orice motive, pe perioada stagiului, avocatul definitiv care încheie contractul de formare profesională iniţială nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, consiliul baroului îi va solicita să depună un raport motivat asupra situaţiei intervenite. În cazul în care se constată că avocatul, cu rea-credinţă, nu şia îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu avocatul stagiar, consiliul baroului va iniţia procedura disciplinară.(8) Fiecare barou poate aprecia asupra contractelor de formare profesională iniţială propuse de avocaţii străini înscrişi pe Tabloul special al fiecărui barou. 119. Articolul 284 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 284(1) Stagiul se suspendă în condiţiile art. 18 alin. (4) din Lege. Prin lipsă motivată din profesie, în sensul acestor prevederi legale, se înţelege situaţia în care avocatul stagiar nu îşi poate exercita efectiv stagiul timp de cel puţin 30 de zile consecutive din motive de sănătate, atestate cu acte medicale relevante, sau ca urmare a unor acte de autoritate emise de organele competente ale statului, intervenite în legătură cu obligaţiile cetăţeneşti ale avocatului stagiar şi independent de culpa acestuia.(2) Stagiul nu se suspendă în perioada în care avocatul stagiar urmează o formă de pregătire şi perfecţionare profesională la o instituţie de învăţământ superior (cursuri cu frecvenţă) dacă forma de exercitare a profesiei cu care stagiarul se află în raporturi contractuale profesionale atestă baroului acordul pentru frecventarea cursurilor şi se obligă să garanteze plata contribuţiilor şi taxelor prevăzute de lege în contul şi pentru avocatul stagiar pe perioada cursurilor.(3) Stagiul se suspendă în cazurile prevăzute la art. 28 din Lege.(4) În situaţia în care un avocat stagiar devine incompatibil, acesta nu poate fi înscris în Tabloul avocaţilor incompatibili şi nu îi poate fi ridicată incompatibilitatea decât dacă avocatul care sa obligat să asigure formarea profesională iniţială este de acord cu suspendarea stagiului şi cu executarea contractului iniţial după ridicarea incompatibilităţii.(5) În caz contrar, avocatul stagiar devenit incompatibil va trebui să prezinte un nou contract de colaborare pentru formare profesională iniţială cu un avocat care îndeplineşte condiţiile legale de competenţă profesională pentru a asigura prin îndrumare formarea profesională iniţială. 120. Articolul 285 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 285(1) Suspendarea se dispune de consiliul baroului, care apreciază asupra împrejurărilor ce justifică lipsa din profesie, durata suspendării şi întinderea perioadei de stagiu efectuat anterior suspendării.
(2) Stagiul efectuat anterior suspendării intră în calculul termenului stabilit la art. 18 alin. (1) din Lege.
121. La capitolul V, titlul subsecţiunii 4 din cadrul secţiunii 1 se modifică în „Condiţiile şi efectele organizării pregătirii profesionale pe durata stagiului“. 122. După articolul 285 se introduce un nou articol, articolul 2851, cu următorul cuprins: Articolul 2851 (1) Urmarea cursurilor I.N.P.P.A. este obligatorie şi reprezintă principalul mijloc de formare profesională iniţială a avocaţilor stagiari. Înscrierea în evidenţele I.N.P.P.A. se realizează de drept, prin efectul înscrierii în barou a avocatului stagiar.(2) Absenţa repetată de la cursurile I.N.P.P.A., precum şi orice alte acte de încălcare a statutului şi regulamentului acestuia conduc la exmatricularea avocatului stagiar. Exmatricularea din cadrul I.N.P.P.A. reprezintă o abatere disciplinară gravă ce conduce la pierderea calităţii de avocat stagiar.(3) Cursurile I.N.P.P.A. se desfăşoară în localitatea sediului central, în centrele teritoriale ale acestuia sau, în mod excepţional, în altă localitate hotărâtă de către conducerea I.N.P.P.A.(4) Centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. pot fi organizate şi menţinute potrivit statutului I.N.P.P.A., pentru mai buna implementare a activităţii I.N.P.P.A. în teritoriu şi pentru apropierea avocaţilor stagiari de instituţia responsabilă de formarea profesională iniţială. Centrele teritoriale nu au personalitate juridică şi reprezintă puncte de activitate ale I.N.P.P.A.(5) Cursurile I.N.P.P.A. se desfăşoară conform unei programe unitare, structura cursurilor şi sistemul de evaluare finală stabilite de I.N.P.P.A. fiind unice, aplicabile deopotrivă şi în centrele teritoriale.(6) În mod complementar, formarea iniţială a avocaţilor stagiari se poate realiza şi prin organizarea conferinţelor de stagiu.(7) Barourile sunt obligate să comunice I.N.P.P.A. avocaţii stagiari înscrişi în barou în termen de 20 de zile de la înscrierea acestora. 123. Articolul 286 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 286(1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 56 alin. (2) lit. j) din Lege, consiliul baroului organizează pregătirea profesională a avocaţilor stagiari prin organizarea conferinţelor lunare de stagiu, conform programului unitar elaborat de I.N.P.P.A.(2) Conferinţa de stagiu cuprinde: expuneri asupra problemelor juridice, studiul doctrinei juridice şi al practicii judiciare, lucrări avocaţiale scrise, dezbateri de speţe.(3) Conferinţele de stagiu se desfăşoară pe baza unui program aprobat anual de I.N.P.P.A.(4) Consilierul coordonator al stagiului îi va desemna, din rândul avocaţilor stagiari care s-au remarcat în primul an de stagiu, pe secretarii conferinţelor de stagiu, care vor ţine evidenţa prezenţei şi a lucrărilor avocaţilor stagiari.(5) Prezenţa la conferinţa de stagiu va fi constatată prin apel nominal. Consilierul coordonator va informa trimestrial consiliul baroului cu privire la îndeplinirea de către avocaţii stagiari a obligaţiilor ce le revin. 124. Articolul 287 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 287(1) La sfârşitul fiecărui an de stagiu activitatea avocatului stagiar va fi notată cu note între 1 şi 10 de către consilierul coordonator al stagiului, avându-se în vedere lucrările efectuate, participarea la dezbaterea temelor, precum şi prezenţa la conferinţele de stagiu şi la manifestările baroului la care a fost convocat.(2) Se va avea în vedere raportul întocmit de avocatul îndrumător şi de coordonatorul serviciului de asistenţă judiciară al baroului cu privire la activitatea depusă pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale.(3) Notările vor fi transmise I.N.P.P.A. şi, atunci când este cazul, centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. în vederea înscrierii avocatului stagiar la examenul de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A.(4) Dosarul de înscriere la examenul de definitivare în profesie va conţine în mod obligatoriu: raportul întocmit de avocatul îndrumător cu privire la activitatea desfăşurată de avocatul stagiar, raportul avocatului coordonator al stagiului profesional cu privire la participarea la dezbaterea temelor şi lucrările proprii realizate.(5) Consiliul baroului, evaluând notarea acordată de consilierul coordonator al stagiului, precum şi raportul avocatului îndrumător şi raportul coordonatorului serviciului de asistenţă judiciară, poate dispune motivat prelungirea stagiului cu un an. 125. Articolul 288 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 288(1) Îndrumarea profesională a avocatului stagiar este asigurată de avocatul îndrumător care a consimţit în acest sens prin contractul încheiat.(2) Pot asigura îndrumarea profesională a avocatului stagiar doar avocaţii care îndeplinesc cerinţele impuse de art. 19 din Lege, care au achitat la zi taxele şi contribuţiile către barou şi C.A.A., care sunt titulari ai unui contract de asigurare profesională, precum şi cei care îndeplinesc condiţiile stabilite prin hotărârea consiliului baroului şi sunt titulari ai unei forme de exercitare a profesiei.(3) Încetarea îndrumării din orice motive se aduce la cunoştinţa consiliului baroului, care hotărăşte schimbarea îndrumătorului. 126. Articolul 291 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 291(1) După terminarea stagiului, consiliul baroului, prin decizie motivată, va constata, de la caz la caz, îndeplinirea efectivă a stagiului. Constatarea se face pe baza raportului avocatului îndrumător şi a celui al serviciului de asistenţă judiciară, precum şi, dacă este cazul, a notărilor consilierului coordonator al stagiului profesional.(2) I.N.P.P.A. va comunica fiecărui barou situaţia privind frecventarea cursurilor, înscrierea la examenul de absolvire şi rezultatele examenului susţinut de avocaţii stagiari. 127. Articolul 292 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 292 În baza deciziei de constatare a îndeplinirii efective a stagiului, avocatul stagiar va solicita consiliului baroului avizul pentru înscrierea la examenul de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A. 128. Articolul 293 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 293(1) Consiliul baroului va hotărî, prin decizie, înscrierea avocatului stagiar pentru susţinerea examenului de definitivat în baza evaluării activităţii sale de pregătire profesională.(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se va realiza în baza:a)calificativelor şi notelor acordate de consilierul coordonator al conferinţelor de stagiu, dacă este cazul; b)raportului avocatului îndrumător; c)referatului consilierului coordonator al serviciului de asistenţă judiciară a baroului. 129. Articolul 294 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 294(1) La sfârşitul perioadei de stagiu, avocatul este obligat să susţină examenul de definitivare.(2) Avocatul stagiar declarat respins sau care nu s-a prezentat la examenul de definitivat, precum şi cel care nu a promovat examenul de absolvire al I.N.P.P.A. sunt înscrişi din oficiu în următoarea sesiune a examenului de definitivat/absolvire a I.N.P.P.A.(3) Avocatul stagiar respins sau care nu s-a prezentat la 3 sesiuni ale examenului de definitivat/absolvire I.N.P.P.A. va fi exclus din profesie. 130. Articolul 295 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 295(1) Examenul de definitivare în profesia de avocat se organizează anual de U.N.B.R., la nivel naţional, şi se desfăşoară, în mod unitar, în centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., potrivit regulamentului de examen de absolvire a I.N.P.P.A. În vederea asigurării caracterului unitar al examenului de definitivare, Consiliul U.N.B.R., cu luarea în considerare a propunerilor formulate de I.N.P.P.A., va stabili data examenului, tematica, bibliografia şi metodologia de examinare, care vor fi unice la nivelul U.N.B.R. Examinarea candidaţilor se va face atât cu privire la pregătirea profesională generală, cât şi cu privire la deprinderile practice specifice profesiei. Prevederile art. 33 alin. (3) privitoare la locul desfăşurării examenului se aplică prin asemănare.(2) Regulamentul de examen va fi publicat pe pagina web a U.N.B.R. cu minimum 45 de zile anterior datei stabilite pentru desfăşurarea examenului naţional de definitivare.(3) Prevederile art. 33 alin. (3), (4) şi (5) se aplică prin asemănare şi examenului de definitivare.(4) La data înscrierii la examenul de definitivare candidatul este obligat să depună o taxă de participare la examen, stabilită de Consiliul U.N.B.R. Dispoziţiile art. 36 alin. (2) şi (3) privind taxa de participare la examen se aplică în mod corespunzător. 131. Articolul 296 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 296(1) Rezultatele examenului vor fi comunicate, spre validare, Comisiei permanente a U.N.B.R. I.N.P.P.A. va comunica, în mod corespunzător, rezultatele examenului de absolvire.(2) După promovarea examenului, candidatul dobândeşte titlul profesional de avocat definitiv. De acelaşi drept se bucură şi avocatul stagiar care a promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A.(3) În baza rezultatelor examenului de definitivare, validate potrivit dispoziţiilor alin. (1), sau, după caz, a rezultatelor examenului de absolvire comunicate de I.N.P.P.A., Comisia permanentă a U.N.B.R. va emite hotărârea de constatare a calităţii de avocat definitiv, pe care o va comunica barourilor în vederea efectuării înscrierii în Tabloul avocaţilor definitivi şi o va publica pe pagina web a U.N.B.R.(4) Data dobândirii titlului profesional de avocat definitiv va fi considerată data împlinirii termenului stagiului prevăzut la art. 18 alin. (1) din Lege, chiar dacă promovarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. are loc înainte sau după această dată. Exerciţiul efectiv al drepturilor şi obligaţiilor aferente acestui titlu profesional va putea avea loc numai cu începere de la data emiterii hotărârii prevăzute la alin. (3).(5) În cazul acordării calităţii de avocat definitiv în baza prevederilor art. 20 alin. (5)-(7) din Lege, se va aplica procedura reglementată la art. 281 din prezentul statut. În cazul acordării calităţii de avocat definitiv în baza prevederilor art. 20 alin. (5) şi (6) din Lege, data dobândirii calităţii de avocat definitiv va fi data deciziei prevăzute la art. 37 alin. (1) din prezentul statut, iar exerciţiul efectiv al drepturilor şi obligaţiilor aferente acestei calităţi va avea loc la data înscrierii în Tabloul avocaţilor. În cazul acordării calităţii de avocat definitiv în baza prevederilor art. 20 alin. (7) din Lege, data dobândirii calităţii de avocat definitiv va fi data aprobării cererii avocatului stagiar de către consiliul baroului, dată cu începere de la care va putea avea loc şi exerciţiul efectiv al drepturilor şi obligaţiilor aferente acestei calităţi.(6) De la data dobândirii titlului profesional de avocat definitiv curge termenul prevăzut la art. 23 alin. (3) din Lege. 132. Articolul 300 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 300(1) Avocaţii sunt obligaţi să îşi actualizeze permanent pregătirea lor profesională, prin menţinerea şi diversificarea cunoştinţelor în domeniile în care îşi exercită profesia, şi, în acest scop, să frecventeze formele de pregătire profesională continuă organizate de barou, I.N.P.P.A. sau de formele de exercitare a profesiei, conform dispoziţiilor prezentei secţiuni.(2) Pregătirea profesională continuă presupune lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în Uniunea Europeană, precum şi dobândirea certificării pregătirii profesionale continue la standarde compatibile cu pregătirea profesională a avocaţilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene.(3) Pregătirea profesională continuă se realizează şi prin specializarea impusă de diversificarea şi extinderea aplicării dreptului în raport cu evoluţia relaţiilor social-economice contemporane. 133. Articolul 301 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 301(1) Toate organele profesiei şi instituţiile ce îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea acestora sunt obligate să asigure condiţiile necesare pregătirii profesionale continue a avocaţilor, în raport cu domeniile profesionale de specialitate pentru care avocaţii optează. Obligaţia priveşte în mod special şi domeniul dreptului Uniunii Europene, însuşirea şi aplicarea deontologiei şi standardelor profesionale în materie.(2) Pregătirea profesională continuă se realizează în cadrul barourilor, al I.N.P.P.A. şi al formelor de exercitare a profesiei şi are drept scop îndeplinirea de către avocaţi a obligaţiei profesionale de pregătire continuă bazată pe o cultură juridică de calitate şi o pregătire temeinică pentru îndeplinirea corespunzătoare a activităţilor de interes public pe care le implică folosirea titlului profesional de avocat. 134. Articolul 304 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 304(1) Avocaţii înscrişi în barouri, care figurează în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la pensie şi ajutoare sociale fac parte de drept din sistemul propriu de asigurări sociale al avocaţilor şi sunt membri de drept ai C.A.A.(2) Avocaţii înscrişi în barou care nu figurează în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei au dreptul la prestaţiile de asigurări sociale corespunzător perioadei în care şi-au exercitat profesia, în condiţiile prevăzute de legea şi statutul C.A.A.(3) Perioada în care un avocat a fost suspendat din profesie, în vederea exercitării unei funcţii de demnitate publică sau a unei funcţii asimilate cu funcţia de demnitate publică, este luată în calcul la stabilirea vechimii în avocatură, în condiţiile achitării cotelor de contribuţie la C.A.A. Indemnizaţia de demnitar şi celelalte drepturi băneşti încasate, cumulate cu eventualele venituri din activitatea de avocat desfăşurată în perioada mandatului de demnitar, se consideră venituri din profesie şi se iau în calcul atât la stabilirea cotelor de contribuţie, cât şi la stabilirea pensiei de către C.A.A. 135. Articolul 308 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 308(1) Plata contribuţiei lunare pentru constituirea fondurilor C.A.A. se va efectua prin transfer în contul bancar al filialei în care avocatul este înscris sau la casieria acesteia până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata.(2) În cazul achitării contribuţiei prin ordin de plată, plata se consideră făcută la data debitării contului bancar al plătitorului. În cazul în care data de 25 a lunii este o zi nelucrătoare, plata contribuţiei se socoteşte făcută în termen dacă este făcută în ziua lucrătoare imediat următoare datei de 25.(3) Depăşirea cu cel mult 5 zile a termenului de plată prevăzut la alin. (2) atrage obligaţia de plată a majorărilor de întârziere în favoarea C.A.A. La achitarea contribuţiei avocatul este obligat să ateste, în scris şi sub semnătură, veniturile realizate din onorarii în luna pentru care se efectuează plata şi pentru care plăteşte cota de contribuţie în condiţiile prevăzute de statutul C.A.A. Statutul C.A.A. va prevedea forma şi modalitatea în care se face şi se înregistrează declaraţia.(4) Avocatul care plăteşte cota maximă de contribuţie nu are obligaţia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plătite. 136. Articolul 309 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 309(1) Neplata contribuţiilor lunare în cuantumul şi la termenele stabilite atrage aplicarea măsurii prevăzute la art. 28 lit. c) din Lege.(2) Filiala va notifica în prealabil avocatul debitor şi va sesiza baroul în cazurile în care întârzierea plăţii este mai mare de 3 luni. La sesizare se va ataşa dovada notificării.(3) Respectarea procedurii prealabile de notificare prevăzute la alin. (2) nu este necesară dacă avocatul nu a dat declaraţia privind veniturile realizate pe o perioadă mai mare de 6 luni şi nici nu a plătit cotele de contribuţie la C.A.A.(4) Încălcarea repetată a obligaţiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) din Lege constituie abatere disciplinară gravă. 137. Articolul 3141 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3141 Dispoziţiile art. 96-111 din Lege se aplică întotdeauna avându-se în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. 138. Articolul 3142 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3142 (1) Persoanele fizice străine pot dobândi calitatea de membru al unui barou din România şi pot exercita, în consecinţă, profesia de avocat în România dacă în statul în care îşi au domiciliul deţin titlul profesional de avocat, certificat de organismele profesionale recunoscute sau de autorităţile publice care le autorizează, precum şi în condiţiile stabilite în acordul încheiat cu Uniunea Europeană, conform prevederilor art. II din Legea nr. 201/2004 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.(2) Pentru avocaţii din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesară existenţa unor convenţii bilaterale.(3) Documentaţia de evaluare pentru dobândirea calităţii de membru al unui barou din România va conţine:a)cererea de evaluare; b)curriculum vitae şi copie a paşaportului; c)certificatul (atestatul) profesional, în copie legalizată şi traducere autorizată, în termen de 3 luni de la eliberarea lui; d)diplomă universitară; e)certificat de onorabilitate; f)declaraţia de compatibilitate; g)solicitarea de stagiu de adaptare de 3 ani sau de susţinere a unui examen de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limbă română. (4) Etapele necesare dobândirii calităţii de membru al unui barou din România şi documentele aferente sunt cele cuprinse în metodologia prezentată în anexa nr. XXXI.(5) Convenţiile bilaterale încheiate de U.N.B.R. cu organismele similare din statele din care provin petenţii, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, vor conţine în principal elemente din metodologia prezentată în anexa nr. XXXI, precum şi condiţii privind soluţionarea unor litigii în legătură cu activitatea avocaţilor.(6) Dispoziţiile prezentului capitol sunt aplicabile şi avocaţilor care şi-au obţinut calificarea profesională în Confederaţia Elveţiană, care îşi exercită profesia pe teritoriul României, în oricare dintre modalităţile prevăzute la art. 96 alin. (1) din Lege. 139. După articolul 3144 se introduc patru noi articole, articolele 3145-3148, cu următorul cuprins: Articolul 3145 (1) Barourile şi U.N.B.R. organizează contabilitatea în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial în vigoare.(2) Barourile pot înfiinţa, prin decizie, un departament economic şi financiar, condus de un director economic.(3) Calitatea de director economic deţinută în cadrul unui barou sau la U.N.B.R. este incompatibilă cu o funcţie asemănătoare deţinută în sistemul C.A.A., dacă prin decizia prevăzută la alin. (2) nu se prevede altfel.(4) Activitatea de contabilitate a barourilor şi a U.N.B.R. poate fi externalizată, în condiţiile legii. Articolul 3146 Evidenţa contabilă a barourilor şi a U.N.B.R. poate fi ţinută şi în format electronic, printr-un program soft compatibil cu cel folosit de sistemul C.A.A. Articolul 3147 (1) În aplicarea dispoziţiilor art. 50 alin. (4) şi ale art. 60 alin. (3) din Lege, fiecare barou şi U.N.B.R. îşi constituie şi pot folosi patrimoniul propriu, reflectând în contabilitate următoarele venituri:a)Venituri din activităţile fără scop lucrativ:

venituri din contribuţiile băneşti şi taxele achitate de avocaţi pentru formarea bugetului baroului şi a bugetului U.N.B.R. ori pentru constituirea fondurilor cu destinaţie specială, hotărâte de organele profesiei, în condiţiile legii (fonduri pentru formarea profesională iniţială, fonduri pentru formarea profesională continuă, fonduri pentru ajutorarea avocaţilor tineri etc.);

venituri din taxele de înregistrare sau de modificare a actelor privind formele de exercitare a profesiei;

venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare;

venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop lucrativ;

resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri;

venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit Legii şi prezentului statut;

venituri rezultate din cedarea folosinţei activelor corporale aflate în proprietatea barourilor sau a U.N.B.R., altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică;

ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi din străinătate şi subvenţii pentru realizarea de venituri;

venituri din despăgubiri de asigurare - pagube şi din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare;

venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din activităţile fără scop lucrativ;

veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, potrivit legislaţiei în vigoare;

alte venituri din activităţile fără scop lucrativ desfăşurate potrivit prezentului statut. b)Venituri din activităţi economice, precum:

venituri din prestarea de servicii realizate pentru avocaţi, părţi sau alte entităţi;

venituri din imobilizări financiare;

venituri din investiţii pe termen scurt;

venituri din creanţe imobilizate;

venituri din investiţii financiare cedate;

venituri din diferenţe de curs valutar;

venituri din dobânzi;

alte venituri financiare;

venituri rezultate din compensaţiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamităţi sau alte evenimente extraordinare. (2) Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.(3) Veniturile din dobânzi, redevenţe şi dividende se recunosc astfel:a)dobânzile se recunosc periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilităţii de angajamente; b)redevenţele se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente, conform contractului; c)dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le încasa. Articolul 3148 (1) Cheltuielile fiecărui barou şi ale U.N.B.R. reprezintă valorile plătite sau de plătit, aferente activităţilor fără scop patrimonial, activităţilor cu destinaţie specială, potrivit legii şi activităţilor economice, pentru:a)lucrări executate şi servicii prestate de care beneficiază entitatea; b)cheltuieli cu personalul; c)executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc. (2) În cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.(3) Contabilitatea cheltuielilor barourilor şi ale U.N.B.R. se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor. Cheltuielile efectuate de barouri şi de U.N.B.R. cuprind:a)cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile; costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate; costul de achiziţie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei şi apei consumate; b)cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii; prime de asigurare; studii şi cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori); comisioane şi onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate; transportul de bunuri şi personal; deplasări, detaşări şi transferări; cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele; c)cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli cu personalul, suportate de angajator); d)alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creanţe şi debitori diverşi; despăgubiri, amenzi şi penalităţi; donaţii şi alte cheltuieli similare; ajutoare şi împrumuturi nerambursabile; cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital etc.); e)cheltuieli financiare: pierderi din creanţe legate de participaţii; cheltuieli privind investiţiile financiare cedate; diferenţele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exerciţiul financiar în curs; pierderi din creanţe de natură financiară şi altele; f)cheltuieli extraordinare (calamităţi şi alte evenimente extraordinare); g)cheltuieli cu provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii. (4) În cadrul categoriilor de cheltuieli după natura lor, conturile de cheltuieli se dezvoltă obligatoriu în analitice distincte pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop patrimonial şi activităţi economice, iar în continuare se pot dezvolta în analitic în funcţie de necesităţile impuse de reglementări speciale sau potrivit necesităţilor proprii ale persoanei juridice.(5) Conturile de venituri se pot dezvolta în conturi analitice, în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale fiecărui barou sau ale U.N.B.R. 140. Articolul 315 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 315(1) În aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Lege, consiliul baroului are dreptul de a încasa şi, respectiv, de a colecta taxe pentru:a)înscrierea în Tabloul avocaţilor a avocaţilor primiţi în profesie, cu examen sau fără examen în cazul prevăzut la art. 17 alin. (5) din Lege; b)acordarea calităţii de avocat definitiv fără susţinerea examenului de definitivare, în cazurile prevăzute la art. 20 alin. (5)-(7) din Lege; c)reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului suspendat pentru neplata contribuţiilor profesionale; d)reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului incompatibil; e)transferul avocatului dintr-un barou în altul, taxă ce va fi percepută de baroul la care avocatul se transferă; f)înfiinţarea pe raza baroului a unui sediu secundar sau a unui birou; g)înscrierea în Tabloul special a avocatului străin; h)activităţi de secretariat şi jurisdicţie profesională. (2) Limitele maxime şi scutirile de la taxele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a Consiliului U.N.B.R. 141. Articolul 319 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 319 Avocaţii care se află în perioada de stagiu la data intrării în vigoare a prezentului statut şi pentru care s-au acordat reduceri ale duratei de stagiu pentru înscrierea la examenul de definitivare în profesie, până la publicarea Legii nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, beneficiază de drepturile acordate. Avocaţii care urmează cursurile I.N.P.P.A. vor respecta contractele de formare profesională încheiate cu I.N.P.P.A., iar după promovarea examenului de absolvire dobândesc calitatea de avocat definitiv. 142. Articolul 320 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 320(1) Denumirile formelor de exercitare a profesiei în vigoare la data adoptării Legii nr. 255/2004 se păstrează. În caz de schimbare a formei de exercitare a profesiei de avocat, dispoziţiile art. 8 alin. (1) din Lege, precum şi cele corespunzătoare din prezentul statut devin aplicabile.(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul folosirii firmei, ştampilei, parafei, antetului şi a oricăror elemente de identificare a formelor de exercitare a profesiei. 143. După articolul 320 se introduce un nou articol, articolul 3201, cu următorul cuprins: Articolul 3201 (1) Dispoziţiile art. 295 din prezentul statut privind organizarea examenului de dobândire a titlului de avocat definitiv, precum şi cele ale art. 287 alin. (2), (4) şi (5) se aplică exclusiv, cu caracter tranzitoriu, avocaţilor stagiari înscrişi în barou anterior intrării în vigoare a Legii nr. 270/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Avocaţii stagiari înscrişi în barou după data intrării în vigoare a Legii nr. 270/2010 au obligaţia de a urma cursurile I.N.P.P.A., examenul de absolvire a I.N.P.P.A. fiind singura formă de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv.(2) Avocaţii stagiari care la data intrării în vigoare a prezentului statut se află în cel de-al doilea an de stagiu sunt obligaţi să urmeze cursurile I.N.P.P.A. şi să susţină examenul de absolvire a acestora.(3) Prevederile art. 294 alin. (2) şi (3) se aplică şi avocaţilor stagiari prevăzuţi la alin. (2). 144. Articolul 321 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 321 Anexele nr. I-XXXII fac parte integrantă din prezentul statut. 145. Anexele nr. I, VI, IX-XIX, XXIII-XXV, XXVIII-XXXII se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-21, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul II Statutul profesiei de avocat, adoptat în şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din data de 25 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Preşedintele Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, av. dr. Gheorghe Florea ANEXA Nr. 1 ( Anexa nr. I ) Uniunea Naţională a Barourilor din România Baroul........ ................ ........ ........... CONTRACT DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ Nr. ........ .......... Data ........ ................ ........ Încheiat între: 1. Denumirea formei de exercitare a profesiei ........ ................ ............., înfiinţată prin Decizia Baroului ........ ........ ........... nr. ........ ........ ......... din ........ ........ ........., cu sediul în ........ ................ ................ ........, având codul fiscal nr. ........ ........ ............... şi contul bancar în ........ ........ ............. (lei/euro/usd/etc. ........ ........ ........) nr. ........ ................ ...........,. deschis la ........ ........ ............, prin avocat ........ ........ ............., în calitate de ........ ................ ........ ........., pe de o parte, şi 2. Domnul/Doamna ........ ................ ............., domiciliat(ă) în ........ ................ ............, în calitate de (client, reprezentant, grad de rudenie, soţ etc.) ........ ........ ............., pe de altă parte. În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi ale Statutului profesiei de avocat, părţile convin: Articolul 1 Obiectul contractului 1.1. Obiectul contractului îl reprezintă ........ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ........ .............. (după caz, asistarea, reprezentarea, acordarea de consultaţii juridice, redactarea şi semnarea de acte, cereri şi alte căi de atac, forme de executare, mediere, operaţiuni fiduciare, domicilieri de firme precum şi orice alte activităţi prevăzute de Lege), pentru clientul cu domiciliul/sediul în ........ ................ ................ ........ ........... . 1.2. Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ........ Articolul 2 Onorariul 2.1. Onorariul convenit este în cuantum de ........ ............: (lei/ euro/usd/etc. ........ ................ ........). 2.2. Alte menţiuni cu privire la onorariu [se poate preciza: onorariul orar, onorariul fix (forfetar), onorariul de succes, onorariul format prin combinarea unuia sau a mai multor tipuri de onorarii anterior menţionate, moneda de plată, modalităţi de plată etc.]: ........ ................ ................ ................ ........ .............. Articolul 3 Cheltuieli 3.1. Cheltuielile sunt în cuantum de ........ ........ ............... (lei/ euro/usd/etc. ........ ................ ........). 3.2. Cheltuielile aferente activităţii sus-menţionate vor fi suportate de client, separat de plata onorariului. Articolul 4 Clauze speciale 4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către client cu titlu de onorariu şi cheltuieli aferente. 4.2. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract şi/sau în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat. 4.3. Faţă de terţi dovada prezentului contract se face prin împuternicire avocaţială. Prezentul contract nu poate fi adus la cunoştinţa terţilor decât cu acordul expres al părţilor. 4.4. Clientul atestă exactitatea şi sinceritatea informaţiilor pe care le furnizează avocatului şi îşi exprimă acordul ca demersurile făcute de avocat să fie conform informaţiilor pe care le-a furnizat. 4.5. Executarea obligaţiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizează de către avocaţii care îşi exercită profesia în cadrul acestuia. 4.6. Neplata onorariului în cuantumul şi la termenele fixate potrivit art. 2, precum şi neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 dau dreptul avocatului să procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de gradul IV îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiei neexecutate. 4.7. Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea, interpretarea şi executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj şi regulilor de procedură prevăzute de lege şi de statutul profesiei de avocat. Articolul 5 Alte clauze (În cazul în care serviciile profesionale constau în asistenţă la instanţe, parchete, organe de cercetare penală sau alte autorităţi se vor menţiona expres numele avocatului desemnat/acceptat de client, precum şi dreptul/interdicţia de substituire a acestuia) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Articolul 6 Locul şi data încheierii. Înregistrarea contractului Încheiat la (locul încheierii, modalitatea încheierii în cazul încheierii la distanţă) ........ ................ ................ ................ ........, astăzi, ........ ................ ........, în două exemplare, ambele părţi atestând că un exemplar a fost înmânat/comunicat clientului sau reprezentantului acestuia, iar un exemplar a fost păstrat de către forma de exercitare a profesiei. Contractul a fost înregistrat sub nr........ ................ ......... din........ .............. în registrul de evidenţă a contractelor de asistenţă juridică. (Forma de exercitare a profesiei) Atest data, conţinutul actului şi identitatea semnatarului prezentului contract prin avocat, ........ ................ ........ Semnătura Client/Reprezentant, ........ ................ ........ Actul de identitate Semnătura ANEXA Nr. 2 ( Anexa nr. VI ) Uniunea Naţională a Barourilor din România Baroul........ ................ ........ .......... TABLOUL AVOCAŢILOR Partea I-A. Avocaţi definitivi

Nr. crt. Numele şi prenumele avocatului Titlul ştiinţific în domeniul ştiinţelor juridice Data înscrierii în barou/ Decizia nr. Sediul profesional principal: adresă, tel./fax, e-mail, website Sediul profesional secundar: adresă, tel./fax, e-mail, website Birou de lucru: adresă, tel./fax, e-mail, website Forma de exercitare a profesiei: CI/CA/SCPA/SPARL*) Modalitatea de exercitare a profesiei (titular-T, asociat-A, colaborator-C, salarizaţi-S Instanţele la care au dreptul să pună concluzii Alte menţiuni**)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
...

*) În situaţia în care avocatul exercită profesia ca asociat într-o societate profesională cu răspundere limitată ca urmare a întreruperii activităţii unei alte forme de exercitare a profesiei pe durata existenţei celei dintâi, se menţionează şi forma iniţială de exercitare a profesiei însoţită de menţiunea „activitate întreruptă, activitatea se desfăşoară la ......... S.P.A.R.L.“ **) Se menţionează: trecerea în Tabloul avocaţilor incompatibili, situaţii survenite în cursul anului privind suspendarea din exerciţiul dreptului de a exercita profesia, interdicţia de a exercita profesia, retragerea din profesie, decesul etc. Partea I-B. Avocaţi stagiari

Nr. crt. Numele şi prenumele avocatului stagiar Titlul ştiinţific în domeniul ştiinţelor juridice Data înscrierii în barou/ Decizia nr. Sediul profesional: adresă, tel./fax, e-mail, website Denumirea formei de exercitare a profesiei în care îşi desfăşoară activitatea Modalitatea de exercitare a profesiei (titular-T, asociat-A, colaborator-C, salarizat-S)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
...

Partea a II-a. Cabinete asociate, societăţi civile profesionale şi societăţi profesionale cu răspundere limitată

Nr. crt. Denumirea cabinetelor asociate, a societăţilor civile profesionale sau a societăţilor profesionale cu răspundere limitată Sediul principal: adresă, tel./fax, e-mail, website Sediul secundar: adresă, tel./fax, e-mail, website Birou de lucru: adresă, tel./fax, e-mail, website Numele şi prenumele avocaţilor care o compun/modalitatea în care aceştia îşi exercită profesia (asociat, colaborator, salarizat în interiorul profesiei)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
...

ANEXA Nr. 3 ( Anexa nr. IX ) CONTRACT DE COLABORARE 1. ........ ................ ................ .............., cu sediul în ........ ................ ............., reprezentată prin avocat ........ ........ ..............., (forma de exercitare a profesiei de avocat) denumită în continuare Beneficiar, şi 2. Domnul/Doamna ........ ................ ................ .............., avocat colaborator, domiciliat(ă) în ........ ................ ........ ............., str. ........ ................ ........ ..........., nr. ...., et. ........, ap. .........., sectorul ..............., denumit(ă) în continuare Colaborator Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi Statutului profesiei de avocat, părţile încheie prezentul CONTRACT DE COLABORARE Capitolul I Obiectul contractului Articolul 1(1) Obiectul prezentului contract îl constituie reglementarea condiţiilor şi termenilor colaborării profesionale, fără subordonare, dintre Beneficiar şi Colaborator.(2) Domiciliul profesional al Colaboratorului este la sediul Beneficiarului. Capitolul II Durata contractului Articolul 2(1) Prezentul contract se încheie pe o durată de ........ ........ ............. şi intră în vigoare de la data avizării de către barou.(2) Colaboratorul va colabora exclusiv cu Beneficiarul pe perioada prezentului contract şi are/nu are dreptul la clientelă proprie. Capitolul III Obligaţiile părţilor Articolul 3 Beneficiarul se obligă: 3.1. să acorde sprijin şi informaţii profesionale pentru a se putea gestiona cu profesionalism clientela/cazurile încredinţate şi pentru a se valorifica/dobândi/perfecţiona pregătirea profesională şi deontologică a Colaboratorului;*) [Următoarele clauze fac parte de drept din conţinutul contractului atunci când colaboratorul este avocat stagiar: Beneficiarul se obligă: a)să asigure ca avocat îndrumător pentru formarea profesională iniţială a Colaboratorului pe domnul/doamna ........ ........ ............ pe toată durata stagiului, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Lege şi de Statutul profesiei de avocat; b)să asigure toate condiţiile pentru participarea Colaboratorului la toate formele de pregătire profesională iniţială organizate de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, denumit în continuare I.N.P.P.A., şi la celelalte forme de pregătire şi formare profesională iniţială prevăzute de Statutul profesiei de avocat; c)să asigure avocatului stagiar condiţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor specifice prevăzute de Lege şi de Statutul profesiei de avocat; d)să contribuie financiar la fondul pentru formarea profesională iniţială şi să achite contribuţia stabilită de barou, potrivit prevederilor Statutul profesiei de avocat; e)să supravegheze formarea tehnicilor şi deprinderilor profesionale şi însuşirea regulilor deontologice de către Colaborator pe toată perioada stagiului; f)să repartizeze sarcinile ce îi revin avocatului îndrumător pentru asigurarea unui stagiu efectiv al Colaboratorului;Colaboratorul se obligă: a)să îl informeze periodic pe Beneficiar asupra activităţii desfăşurate la I.N.P.P.A., precum şi cu privire la orice alte activităţi la care participă pentru pregătirea şi formarea sa profesională iniţială, hotărâtă de organele profesiei; b)să îndeplinească întocmai şi la timp sarcinile repartizate de avocatul îndrumător; c)să respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract privind desocotirile determinate de îndeplinirea de către Beneficiar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract cu titlu de contribuţie la suportarea cheltuielilor de formare profesională iniţială prevăzute la cap. VIII];3.2. să pună la dispoziţia Colaboratorului spaţiul de lucru, dotările şi logistica, pentru desfăşurarea activităţii, asigurând condiţii pentru păstrarea secretului profesional, primirea clientelei, comunicarea cu aceasta, în spaţiile afectate desfăşurării activităţii Beneficiarului. 3.3. să nu impună Colaboratorului un client sau un dosar/cauză ori să nu impună acordarea unui aviz profesional, acordarea unei consultaţii etc. contrar principiilor deontologice; 3.4. să retrocedeze lunar Colaboratorului o cotă din onorariile încasate de Beneficiar în cuantum minim de ........ ........ ............ brut; **) 3.5. să acorde Colaboratorului referinţele solicitate de acesta la încetarea prezentului contract; 3.6. să asigure Colaboratorului cel puţin......... zile lucrătoare libere pe an, în vederea refacerii capacităţii sale de muncă; 3.7. să permită Colaboratorului accesul la formele de pregătire profesională iniţială şi continuă, potrivit hotărârilor organelor profesiei. Articolul 4 Colaboratorul se obligă: 4.1. să îşi organizeze activitatea şi timpul de muncă în funcţie de obligaţiile profesionale asumate; 4.2. să depună toată diligenţa pentru a servi clientela încredinţată de Beneficiar şi pentru a rezolva întocmai şi la timp lucrările repartizate; 4.3. să nu asiste, să nu reprezinte şi să nu acorde consultaţii juridice unor părţi cu interese contrare sau unor clienţi cu interese contrare Beneficiarului ori ale căror interese vin în conflict cu interesele altor clienţi ai Beneficiarului; 4.4. să respecte secretul profesional şi regulile de confidenţialitate cuprinse în prezentul contract şi regulamentul de ordine interioară al Beneficiarului; *) În cazul în care Colaboratorul este avocat stagiar, prezentul contract se completează cu clauze specifice pentru formarea profesională iniţială. **) În cazul în care Colaboratorul este avocat stagiar, onorariile retrocedate lunar nu pot fi mai mici decât cele prevăzute în Statutul profesiei de avocat. 4.5. să respecte regulamentul de ordine interioară al Beneficiarului, ale cărui prevederi i-au fost aduse la cunoştinţă odată cu semnarea prezentului contract; 4.6. să depună toată diligenţa pentru a respecta strategia profesională generală a Beneficiarului şi să se abţină de la orice act de natură a afecta interesele clienţilor Beneficiarului sau ale Beneficiarului; 4.7. să îşi îndeplinească întocmai şi la timp toate obligaţiile profesionale prevăzute de Lege şi de Statutul profesiei de avocat şi să îşi plătească la zi toate taxele şi contribuţiile datorate pentru formarea bugetului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R., al baroului şi al Casei de Asigurări a Avocaţilor. Articolul 5 Următoarele clauze fac parte de drept din conţinutul contractului atunci când Colaboratorului i se permite să aibă drept la clientelă proprie: Beneficiarul se obligă: a)să ia cunoştinţă de clientela personală cu privire la care este informat de Colaborator şi, în condiţiile pct. 4.3, să ia măsurile corespunzătoare prevăzute la art. 2051 din Statutul profesiei de avocat, în cazul în care se acceptă clientul personal al Colaboratorului despre care Beneficiarul este informat; b)să permită Colaboratorului tratarea clientelei personale a acestuia în următoarele condiţii:... (Se completează conform convenţiei părţilor.); c)să permită Colaboratorului utilizarea ştampilei personale pentru clientela personală şi activitatea desfăşurată în cadrul asistenţei judiciare a baroului, al cărei model este conform prevederilor pct. 6 din anexa nr. XXI la Statutul profesiei de avocat.Colaboratorul se obligă: a)să îl informeze pe Beneficiar cu privire la clientela personală, punând la dispoziţia acestuia informaţii privitoare la problematica prestaţiei profesionale, timpul de muncă preliminat afectat tratării clientului personal şi orice altă împrejurare relevantă pentru aplicarea dispoziţiilor pct. 4.3-4.6; b)să utilizeze în lucrările profesionale efectuate pentru clientela personală ştampila prevăzută la pct. 6 din anexa nr. XXI la Statutul profesiei de avocat; c)să trateze clientela personală în următoarele condiţii: ... (Se completează conform convenţiei părţilor); d)să încheie o asigurare de răspundere civilă profesională pentru eventualele prejudicii aduse formei de exercitare a profesiei prin tratarea clientelei proprii cu încălcarea Legii, a Statutului profesiei de avocat şi a prevederilor prezentului contract, pentru suma de... (Se completează conform convenţiei părţilor numai atunci când se convine expres încheierea asigurării.). Capitolul IV Repararea prejudiciului Articolul 6(1) Culpa gravă a Colaboratorului în îndeplinirea obligaţiilor profesionale, care determină producerea unui prejudiciu sau aduce atingere imaginii Beneficiarului, atrage răspunderea Colaboratorului şi obligaţia la repararea prejudiciului astfel cauzat.(2) În acest caz, Beneficiarul poate, în funcţie de gravitatea culpei, să rezilieze în mod unilateral prezentul contract, fără preaviz. Articolul 7 Culpa gravă a Colaboratorului în îndeplinirea obligaţiilor profesionale, care determină producerea unui prejudiciu clienţilor Beneficiarului pentru care Beneficiarul răspunde, atrage obligaţia Colaboratorului de a repara prejudiciul încercat de Beneficiar. Capitolul V Obligaţii privind confidenţialitatea Articolul 8(1) Colaboratorul va respecta confidenţialitatea absolută cu privire la toate informaţiile şi/sau documentele privind activitatea Beneficiarului sau a clienţilor acestuia, despre care a luat sau putea să ia cunoştinţă pe perioada executării prezentului contract.(2) Colaboratorul se angajează ca pe durata colaborării şi după încetarea acesteia, din orice motiv, să nu divulge niciunei persoane informaţiile prevăzute la alin. (1), să nu le folosească şi să ia toate precauţiile necesare pentru păstrarea secretului asupra acestora. Articolul 9 Colaboratorul are obligaţia să respecte confidenţialitatea asupra oricăror date de personal privind asociaţii, colaboratorii, avocaţii salarizaţi, conlucrările profesionale ale Beneficiarului şi angajaţii acestuia de care a luat sau putea lua cunoştinţă pe durata colaborării. Articolul 10 La încetarea din orice motiv a prezentului contract, Colaboratorul va preda Beneficiarului toate actele originale, copiile legalizate şi fotocopiile tuturor cererilor, dosarelor, rapoartelor, notelor, proiectelor sau oricăror documente încredinţate sau redactate de acesta în executarea prezentului contract, precum şi ale celor puse la dispoziţia Colaboratorului sub orice formă de către Beneficiar. Articolul 11
(1) Colaboratorul are obligaţia să respecte drepturile Beneficiarului privind programele software utilizate în activitatea sa pe perioada colaborării, fără a fi îndreptăţit să utilizeze programe sau părţi ale programelor software pentru uz personal.
(2) Colaboratorul nu are dreptul să copieze programele software, bazele de date şi informaţiile conservate de către Beneficiar folosindu-se de logistica sau dotările ce i-au fost puse la dispoziţie pe perioada colaborării sau să le transmită altor persoane, fără acceptul Beneficiarului.
Articolul 12 Drepturile de autor asupra oricărei comunicări sau oricărui studiu pe care Colaboratorul le-a redactat pe durata colaborării vor fi întotdeauna considerate ca fiind pe deplin protejate în favoarea Beneficiarului, dacă au fost comandate de Beneficiar ori realizate în considerarea prezentei colaborări, dacă părţile nu convin altfel. Articolul 13 Obligaţiile de confidenţialitate prevăzute mai sus revin Colaboratorului pe toată durata prezentului contract şi după încetarea acestuia din orice motiv. Articolul 14 În cazul în care Colaboratorul încalcă obligaţiile de confidenţialitate şi de păstrare a secretului profesional, Beneficiarul este îndreptăţit la repararea integrală a prejudiciului cauzat acestuia sau clienţilor săi.
Capitolul VI Încetarea colaborării Articolul 15(1) Colaborarea încetează prin ajungere la termen.(2) Oricare dintre părţi poate lua iniţiativa încetării colaborării înainte de împlinirea termenului printr-un preaviz comunicat celeilalte părţi, cu cel puţin o lună înainte de data la care se doreşte încetarea colaborării.(3) În caz de abatere gravă a Colaboratorului, prezentul contract încetează fără preaviz. Articolul 16 În caz de încetare a prezentului contract din culpa oricăreia dintre părţi, acoperirea integrală a oricărui prejudiciu suferit se face în condiţiile legii. Articolul 17 După încetarea colaborării, Colaboratorul va dispune de libertate profesională deplină, dar: a)se va abţine de la orice act sau fapt de concurenţă profesională neloială cu Beneficiarul; b)nu va participa ca avocat în cauze în care, în calitate de colaborator al Beneficiarului, a acordat asistenţă, a reprezentat sau a dat consultaţii; c)nu va putea angaja clienţi dintre clienţii avuţi de Beneficiar pe perioada colaborării, timp de 2 ani de la încetarea prezentului contract. Articolul 18 Încetarea colaborării va fi comunicată în scris baroului în termen de 5 zile de la data de la care a intervenit. Capitolul VII Litigii Articolul 19 Orice litigii cu privire la încheierea, executarea, interpretarea, modificarea sau încetarea prezentului contract se supun arbitrajului decanului sau avocatului delegat de decan. Capitolul VIII Alte clauze ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Capitolul IX Dispoziţii finale. Litigii Articolul 20(1) Modificările aduse prezentului contract vor fi consemnate în scris şi vor fi semnate de către ambele părţi.(2) Notificările şi avizările dintre părţi se fac în scris sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire. Articolul 21 Orice litigii cu privire la încheierea, executarea, interpretarea, modificarea sau încetarea prezentului contract se supun arbitrajului decanului Baroului ........ ........ .............., potrivit procedurii prevăzute în Statutul profesiei de avocat. Încheiat astăzi, ........ ........ ..........., la ........ ............, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la barou de către Beneficiar. Semnăturile: Beneficiar, ........ ................ ........... Colaborator, ........ ................ ........... Depus astăzi, ........ ................ .........., la Baroul ........ ................ ................ . Vizat Decan, ........ ........ ............. L.S.
ANEXA Nr. 4 ( Anexa nr. X ) CONTRACT de salarizare în interiorul profesiei Societatea civilă profesională de avocaţi*) „........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........“/ Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată „........ ................ ................ ........ ........“, reprezentată prin avocat coordonator ........ ................ ................ ........ ........., denumită în continuare societatea, şi avocat ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........, denumit în continuare salarizat, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi Statutului profesiei de avocat, părţile încheie prezentul CONTRACT de salarizare în interiorul profesiei Articolul 1 Obiectul contractului 1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie exercitarea profesiei de avocat de către salarizat în cadrul societăţii. 1.2. În exercitarea activităţii ce i se încredinţează, salarizatul este independent profesional. Salarizatul este subordonat societăţii cu privire la condiţiile de muncă. 1.3. Domiciliul profesional al salarizatului este la sediul societăţii. 1.4. Prezentul contract nu este un contract de muncă şi nu se supune legislaţiei muncii. Articolul 2 Durata contractului 2.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de ........ ........ ........ şi intră în vigoare de la data avizării de către barou. 2.2. Salarizatul va lucra exclusiv pentru societate pe perioada prezentului contract, fără a avea dreptul la clientelă proprie. Articolul 3 Timpul de muncă 3.1. Salarizatul va presta zilnic ore de muncă. 3.2. În cadrul timpului de muncă convenit, salarizatul se obligă să îşi ofere toată experienţa şi competenţa profesională pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate de societate. *) În situaţia în care salarizatul încheie contractul cu un cabinet individual de avocat, se vor face menţiunile corespunzătoare. Articolul 4 Onorarii retrocedate 4.1. Retrocedarea brută de onorarii este convenită la suma de ........ lei lunar**). Articolul 5 Obligaţiile părţilor A. Societatea se obligă: 5.1. să retrocedeze salarizatului suma convenită la data de ........ .............. a fiecărei luni; 5.2. să pună la dispoziţia salarizatului condiţiile de muncă necesare îndeplinirii sarcinilor încredinţate***); [Următoarele clauze fac parte de drept din conţinutul prezentului contract atunci când colaboratorul este avocat stagiar: Beneficiarul se obligă: a)să asigure ca avocat îndrumător pentru formarea profesională iniţială a Colaboratorului pe domnul/doamna ........ ........ ............... pe toată durata stagiului, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Lege şi de Statutul profesiei de avocat; b)să permită Colaboratorului să participe la formele de pregătire şi formare profesională iniţială prevăzute de Statutul profesiei de avocat pentru care avocatul stagiar a optat; c)să asigure avocatului stagiar condiţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor specifice prevăzute de Lege şi de Statutul profesiei de avocat; d)să contribuie financiar la fondul pentru formarea profesională iniţială şi să achite contribuţia stabilită de barou, potrivit prevederilor Statutului profesiei de avocat; e)să supravegheze formarea tehnicilor şi deprinderilor profesionale şi însuşirea regulilor deontologice de către Colaborator pe toată perioada stagiului; f)să repartizeze sarcinile ce îi revin avocatului îndrumător pentru asigurarea unui stagiu efectiv al Colaboratorului.Colaboratorul se obligă: a)să îl informeze pe Beneficiar cu privire la orice activitate la care participă pentru pregătirea şi formarea profesională iniţială, hotărâtă de organele profesiei, în termen rezonabil; b)să îndeplinească întocmai şi la timp sarcinile repartizate de avocatul îndrumător; c)să respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract privind desocotirile determinate de îndeplinirea de către Beneficiar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract cu titlu de contribuţie la suportarea cheltuielilor de formare profesională iniţială prevăzute la art. 9];5.3. să nu impună salarizatului sarcini profesionale care sunt contrare conştiinţei acestuia sau pot aduce atingere independenţei profesionale. B. Salarizatul se obligă: 5.4. să dedice întregul timp de muncă convenit îndeplinirii sarcinilor încredinţate de societate, cu întreaga sa capacitate profesională; 5.5. să nu aibă clientelă personală; 5.6. să se abţină de la orice concurenţă profesională neloială după încetarea prezentului contract, sub sancţiunile prevăzute de Lege şi de Statutul profesiei de avocat; 5.7. să nu participe ca avocat în cauzele în care a depus activitate în calitate de salarizat şi să nu angajeze clienţi ai societăţii pe o perioadă de 2 ani de la data încetării prezentului contract; 5.8. să răspundă civil pentru prejudiciile cauzate prin culpa sa profesională. Articolul 6 Perioada de încercare 6.1. Prezentul contract este supus unei perioade de încercare de 3 luni de la încheierea sa. 6.2. În perioada de încercare, părţile pot denunţa prezentul contract, cu un preaviz de 15 zile. Articolul 7 Încetarea contractului 7.1. Prezentul contract încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat. 7.2. Prezentul contract poate fi denunţat unilateral de către fiecare parte, cu un preaviz de o lună. 7.3. Prezentul contract încetează în cazul în care una dintre părţi îşi încalcă grav obligaţiile contractuale, fără preaviz. Articolul 8 Clauze finale 8.1. Notificările şi avizările dintre părţi se fac în scris sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire. 8.2. Orice modificare a contractului se face prin act adiţional subscris de fiecare dintre părţi. 8.3. Orice litigiu între părţi în legătură cu prevederile prezentului contract este supus Legii şi Statutului profesiei de avocat. 8.4. Prezentul contract şi orice modificare a acestuia se depun de îndată la barou. Articolul 9 Alte clauze ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Încheiat astăzi, ........ ........ ........, la........ ................ ............., în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la barou. Semnăturile: Societate, ........ ........ ............. Salarizat, ........ ........ ............. Depus astăzi, ........ ................ .........., la Baroul........ ................ ................ Vizat Decan, ........ ........ ............. L.S. **) În cazul în care salarizatul este avocat stagiar, onorariile retrocedate lunar nu pot fi mai mici decât cele prevăzute în Statutul profesiei de avocat. ***) În cazul în care salarizatul este avocat stagiar, contractul se completează cu clauze specifice pentru formarea profesională iniţială. ANEXA Nr. 5 ( Anexa nr. XI ) CONTRACT de grupare a cabinetelor individuale de avocaţi Între subsemnaţii: 1. Domnul ........ ................ ................ ........ ........., avocat titular al cabinetului individual ........ ................ ................ ............., cu sediul profesional în ........ ........ .............; 2. Domnul ........ ................ ................ ........ ........., avocat titular al cabinetului individual ........ ................ ................ ............., cu sediul profesional în ........ ........ .............; 3. Domnul ........ ................ ................ ........ ........., avocat titular al cabinetului individual ........ ................ ................ ............., cu sediul profesional în ........ ........ .............; 4. Domnul ........ ................ ................ ........ ........., avocat titular al cabinetului individual ........ ................ ................ ............., cu sediul profesional în ........ ........ ............. . În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile Statutului profesiei de avocat s-au convenit următoarele: Articolul 1 Spaţiul comun de funcţionare Subsemnaţii au decis să îşi grupeze cabinetele în localitatea ........ ................ ................ ........ ........, începând cu ............. (adresa completă) 1. Situaţia juridică precisă a spaţiilor şi a titlului de care dispune grupul (proprietar, locatar, sublocatar, punere la dispoziţie a locuinţei etc.) ........ ................ ................ ................ 2. Descrierea spaţiilor - părţile comune ........ ........ .............; 3. Descrierea localurilor (părţi de localuri folosite în exclusivitate) ........ ................ ................ ................ ........ ............ Cabinetul individual de avocaţi ........ ................ ........ ........ va dispune de ........ ........ ......... încăperi spre folosinţă ca birou (precizaţi situaţia locului respectiv şi suprafaţa) ........ ................ Cabinetul individual de avocaţi ........ ................ ......... va dispune de ........ ........ ......... încăperi spre folosinţă ca birou (precizaţi situaţia locului respectiv şi suprafaţa) ........ .............. Cabinetul individual de avocaţi ........ ................ ............. va dispune de ........ ........ ......... încăperi spre folosinţă ca birou (precizaţi situaţia locului respectiv şi suprafaţa) ........ .............. Cabinetul individual de avocaţi ........ ................ .......... va dispune de........ ........ ......... încăperi spre folosinţă ca birou (precizaţi situaţia locului respectiv şi suprafaţa) ........ ........ ........ Articolul 2 Cheltuieli Cheltuielile comune cuprind: (detalierea cheltuielilor comune convenţional asumate de grup) ........ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (Exemplu: chiria şi cheltuielile locative; cheltuielile de întreţinere a localurilor; cheltuielile de încălzire şi iluminat; taxa sau taxele de asigurare; cheltuielile de documentare comună; plata telefonului; salariile personalului de întreţinere - eventual salariul aferent secretariatului comun, onorariile contabilului însărcinat cu evidenţele contabile ale grupului etc.) Articolul 3 Repartizarea cheltuielilor comune Cheltuielile comune vor fi repartizate între cabinete grupate conform criteriilor următoare, corespunzătoare procentajului indicat: ........ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (Pentru fiecare tip de cheltuială prevăzută în articolul precedent indicaţi criteriul de repartiţie ales şi procentajul căruia îi corespunde, dacă acest lucru este posibil - de exemplu, pentru chirie şi cheltuieli anexe, criteriul: repartizarea suprafeţelor camerelor de lucru folosite în exclusivitate cu procentajul corespunzător; telefon: în funcţie de numărul de posturi; documentare, bibliotecă: o parte de către avocatul titular al cabinetului + 1/2 parte pentru fiecare dintre colaboratorii sau avocaţii salarizaţi din cabinetul acestuia). Articolul 4 Contabilitate O evidenţă contabilă specială va fi ţinută pentru cheltuielile comune ale cabinetelor grupate, în partidă simplă. Pentru funcţionarea grupului va fi deschis un cont bancar. Acesta va funcţiona sub semnătura unuia dintre titulari. Articolul 5 Şedinţele La începutul fiecărui semestru titularii cabinetelor grupate se reunesc pentru a aproba cheltuielile comune şi repartizarea lor. Se întocmeşte un proces-verbal al şedinţei. Un registru de procese-verbale se va ţine la sediul grupului. Articolul 6 Exercitarea profesiei Prezenta convenţie nu are nicio consecinţă cu privire la exercitarea profesiei sub forma cabinetelor individuale de avocaţi, cabinetele individuale păstrându-şi pe deplin individualitatea, ca formă de exercitare a profesiei. Articolul 7 Durata Prezenta convenţie este încheiată pe o durată nedeterminată (de la ............. la ........ ................ ...........). Fiecare dintre subsemnaţi poate oricând să se retragă din prezenta convenţie, sub rezerva respectării unui termen de 6 luni, în care trebuie să îşi prevină partenerii de contract. El poate propune celorlalţi membri ai grupului un succesor. Fiecare dintre subsemnaţi va putea face obiectul unei măsuri de excludere pentru nerespectarea obligaţiei sale de a participa la cheltuielile comune. Această decizie se va lua cu unanimitatea celorlalţi membri ai grupului, cel în cauză beneficiind de un termen de .......... (minimum două luni) pentru a restitui grupului libera dispunere de mijloacele de exercitare a profesiei care i-au fost puse la dispoziţie. În cazul în care survin dificultăţi, titularul iniţial al spaţiului va beneficia de dreptul preferenţial de atribuire a acestuia, cu obligaţia de a accepta un termen de preaviz de minimum 3 luni pentru ceilalţi membri ai cabinetului grupat. Articolul 8 Condiţie suspensivă Prezenta convenţie este încheiată cu condiţia suspensivă a înregistrării la decanatul baroului. Articolul 9 Arbitraj Orice diferend cu privire la interpretarea sau executarea prezentei convenţii va fi supus spre arbitrare decanului baroului sau avocatului desemnat de acesta. Încheiată la (data)........ ........ .............. (în tot atâtea exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru consiliul baroului). ANEXA Nr. 6 ( Anexa nr. XII ) CONTRACT pentru constituirea unei societăţi civile profesionale de avocaţi Între: 1. Domnul/Doamna ........ ................ ........ ........, avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor ........ ................ ........ ..........; 2. Domnul/Doamna ........ ................ ........ ........, avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor ........ ................ ........ ..........; 3. Domnul/Doamna ........ ................ ........ ........, avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor ........ ................ ........ ..........; 4. Domnul/Doamna ........ ................ ........ ........, avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor ........ ................ ........ ..........; s-a convenit constituirea unei societăţi civile profesionale de avocaţi, supusă reglementărilor prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu Statutul profesiei de avocat. Articolul 1 Denumirea societăţii Societatea civilă profesională de avocaţi poartă denumirea de ........ ................ ................ ................ ............. şi are sediul în ........ ........ ............. Articolul 2 Societatea se constituie pe o durată de ........ ........ ............. Articolul 3 Condiţiile de asociere sunt prevăzute în statutul societăţii civile profesionale de avocaţi, încheiat potrivit Statutului profesiei de avocat. Localitatea ........ ........ ......... Data........ ........ ........... Semnătura ........ ........ ............. ANEXA Nr. 7 ( Anexa nr. XIII ) STATUTUL societăţii civile profesionale de avocaţi ........ ................ .............. Subsemnaţii: ........ ................ ................ ........ ............, domiciliat/domiciliată în ........ ................ ................ ..............., cod numeric personal ........ ........ .............., născut/născută în ..............., la data de ..........., înscris/înscrisă în tabloul avocaţilor în data de .............. şi avocat definitiv din data de ..............; ........ ................ ................ ........ ............, domiciliat/domiciliată în ........ ................ ................ ..............., cod numeric personal ........ ........ .............., născut/născută în ..............., la data de ..........., înscris/înscrisă în tabloul avocaţilor în data de .............. şi avocat definitiv din data de ..............; ........ ................ ................ ........ ............., domiciliat/domiciliată în ........ ................ ................ ..............., cod numeric personal ........ ........ .............., născut/născută în ..............., la data de ..........., înscris/înscrisă în tabloul avocaţilor în data de .............. şi avocat definitiv din data de ..............;au convenit, după cum urmează, Statutul societăţii civile profesionale de avocaţi ........ ................ ................ ........ ........., înfiinţată conform art. 5 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi art. 188-201 din Statutul profesiei de avocat. Titlul I Formă, obiect, scop, denumire (formă profesională), sediu, durată Articolul 1 Forma Prezenta societate este înfiinţată ca o societate civilă profesională de avocaţi şi este compusă din subsemnaţii avocaţi înscrişi în Tabloul avocaţilor Baroului ........ ......... ca avocaţi definitivi:

........ ................ ................ ................ ............ - asociat;

........ ................ ................ ................ ............ - asociat;

........ ................ ................ ................ ............ - asociat. Articolul 2 Obiect Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de avocat conform Legii şi Statutului profesiei de avocat. Articolul 3 Scop profesional 3.1. Fiecare asociat, avocat colaborator şi avocat salarizat în interiorul profesiei îşi angajează răspunderea profesională pentru activitatea desfăşurată în cadrul societăţii. 3.2. Societatea este denumită ........ ................ ............. - Societate civilă de avocaţi (SCA). Articolul 4 Sediu Sediul principal al societăţii este situat în ........ ........ .............. Societatea îşi poate deschide birouri de lucru în circumscripţia Baroului ............. sau sedii secundare în circumscripţia altor barouri din ţară şi din străinătate. Articolul 5 Durată Societatea se constituie pentru o durată de ............ ani din momentul înscrierii sale în Tabloul avocaţilor Baroului ........ ................ ........ ........... Titlul II Capitalul social Articolul 6 Compunerea capitalului social 6.1. Capitalul social este compus după cum urmează: Domnul/Doamna ........ ........ .............: aport în numerar/natură/clientelă: ........ ........ ............... lei (........ ........ .........) lei, (în litere) Domnul/Doamna ........ ........ .............: aport în numerar/natură/clientelă: ........ ........ ............... lei (........ ........ .........) lei, (în litere) Domnul/Doamna ........ ........ .............: aport în numerar/natură/clientelă: ........ ........ ............... lei (........ ........ .........) lei, (în litere) 6.2. Aporturile în natură/clientelă ale asociaţilor sunt constituite din următoarele bunuri:

..............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ........ ........... din data de ........ ........ .......... la valoarea de ........ ................ lei;

..............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ........ ........... din data de ........ ........ .......... la valoarea de ........ ................ lei;

..............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ........ ........... din data de ........ ........ .......... la valoarea de ........ ................ lei. Articolul 7 Repartizare Capitalul social este divizat în ........ ......... părţi sociale a câte .......... lei fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 6, astfel:

........ ................ ......... -........ ........ ........... părţi sociale;

........ ................ ......... -........ ........ ........... părţi sociale;

........ ................ ......... -........ ........ ........... părţi sociale. Titlul III Adunarea generală Articolul 8 Adunările generale 8.1. Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaţilor şi deciziile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii. 8.2. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă dreptul la un vot. 8.3. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi asociaţi. 8.4. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării, cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor. 8.5. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc. 8.6. Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale, cu excepţia cazurilor prevăzute în Statutul profesiei de avocat. 8.7. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor. Articolul 9 Atribuţiile adunării generale 9.1. Principalele atribuţii ale adunării generale sunt: a)aprobarea bilanţului anual; b)repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul); c)mărirea sau reducerea capitalului social; d)fuziunea; e)schimbarea denumirii societăţii; f)schimbarea sediului principal, înfiinţarea de birouri de lucru sau de sedii secundare; g)crearea sau anularea părţilor de industrie; h)primirea de noi asociaţi; i)excluderea asociatului/asociaţilor; j)alegerea avocatului coordonator al societăţii; k)desemnarea lichidatorului/lichidatorilor; l)orice modificare a statutului societăţii. Articolul 10 Procedura adunării generale şi procesele-verbale 10.1. Adunările generale sunt prezidate de avocatul coordonator sau asociatul desemnat de către acesta. 10.2. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociaţii prezenţi. 10.3. Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de coordonatorul societăţii. Titlul IV Coordonarea activităţii Articolul 11 Coordonarea 11.1. Societatea este coordonată de un avocat coordonator sau asociatul desemnat de acesta. El este numit prin hotărâre a asociaţilor ce deţin împreună mai mult de jumătate din capitalul social. 11.2. Mandatul avocatului coordonator este de 2 ani. 11.3. Calitatea de avocat coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea Adunării asociaţilor. Articolul 12 Desemnarea avocatului coordonator Domnul (Doamna) ........ ................ ................ .......... este desemnat(ă) începând cu data de ........ ........ .......... ca avocatul coordonator al societăţii. Articolul 13 Drepturile şi obligaţiile avocatului coordonator 13.1. Avocatul coordonator reprezintă societatea în raporturile cu terţii. 13.2. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaţilor conform art. 8. Asociaţii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către avocatul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă şi fără ca această valoare să poată depăşi 10% din valoarea capitalului social. 13.3. Raporturile dintre avocatul coordonator şi ceilalţi avocaţi ai societăţii nu implică nicio subordonare în plan profesional. Articolul 14 Remunerare Avocatul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale. Titlul V Conturile şi informarea asociaţilor cu privire la rezultatele obţinute de societate Articolul 15 Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar începe de la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepţia primului an, care începe la data înfiinţării şi durează până la 31 decembrie. Articolul 16 Conturile şi informarea asociaţilor 16.1. Operaţiunile în conturile bancare ale societăţii sunt efectuate de avocatul coordonator, singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărâre a adunării generale. La încheierea exerciţiului financiar, avocatul coordonator întocmeşte bilanţul, contul de profit şi pierderi şi raportul de activitate. 16.2. Asociaţii pot lua cunoştinţă de bilanţ, de anexele acestuia şi pot consulta orice registru şi document contabil al societăţii. 16.3. Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societăţii şi pentru a întocmi raportul asupra gestiunii. Articolul 17 Rezultatele financiare Adunarea generală ordinară aprobă conturile, exerciţiul financiar, bilanţul şi hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare. Articolul 18 Repartizarea beneficiilor 18.1. Beneficiul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociaţi. 18.2. După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face astfel:

cotă alocată deţinătorilor părţilor sociale ........ .............;

cotă alocată deţinătorilor părţilor de industrie ................;

alte alocări (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezervă, fond de investiţii etc.) ........ ................ ............. . Titlul VI Cesiunea şi transmiterea părţilor sociale Articolul 19 Cesiunea părţilor sociale 19.1. Cesiunea de părţi sociale poate fi făcută numai către avocaţi definitivi cu drept de exercitare a profesiei, în condiţiile Legii şi ale Statutului profesiei de avocat. 19.2. Cesiunea între asociaţi este liberă. 19.3. Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor. 19.4. Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social. Articolul 20 Notificarea cesiunii 20.1. Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii către toţi asociaţii. 20.2. În caz de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate fi făcută unui/unor avocat/avocaţi neasociat/neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune. 20.3. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate. Articolul 21 Retragerea asociaţilor 21.1. Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi baroului din care face parte intenţia de retragere cu cel puţin 3 luni înainte. 21.2. La împlinirea termenului prevăzut în notificare consiliul baroului va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale. 21.3. În caz de neînţelegere cu privire la desocotirea consecutivă retragerii se aplică corespunzător următoarele prevederi ale prezentului statut ........ ................ ........ ............. . Articolul 22 Încetarea calităţii de asociat 22.1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de avocat, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 3 luni pentru cesionarea părţilor sociale, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu. 22.2. În cazul în care, la expirarea acestui termen, cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica corespunzător. Articolul 23 Decesul asociatului 23.1. La data decesului unui asociat părţile sociale deţinute de acesta se anulează. 23.2. Părţile semnatare convin că desocotirea dintre asociaţi şi succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli: ........ ................ ................ ................ ................ ............ 23.3. În termen de maximum 3 luni de la data anulării părţilor sociale, asociaţii vor proceda după cum urmează: a)la reducerea corespunzătoare a capitalului social; b)la emiterea de noi părţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului; c)la încetarea formei de exercitare a profesiei. Articolul 24 Alte dispoziţii Cesionarii sunt obligaţi să depună la barou un exemplar original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forţată, retragerea voluntară etc.) Titlul VII Exercitarea profesiei Articolul 25 Activitatea şi răspunderea profesională 25.1. Asociaţii, avocaţii colaboratori şi avocaţii salarizaţi în interiorul profesiei exercită profesia de avocat în numele societăţii. 25.2. Fiecare avocat răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte. 25.3. Societatea va încheia contracte de asigurare profesională, în nume propriu şi pentru fiecare avocat care îşi exercită profesia în cadrul acesteia. Articolul 26 Suspendarea asociaţilor ........ ................ ................ ................ ................ .............. Articolul 27 Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei ........ ................ ................ ................ ................ .............. Titlul VIII Dizolvarea şi lichidarea Articolul 28 Dizolvarea Societatea se dizolvă în următoarele situaţii: a)prin hotărâre luată în unanimitate de asociaţi; b)prin hotărâre judecătorească; c)prin radierea din profesie a tuturor asociaţilor; d)prin decesul simultan al tuturor asociaţilor; e)prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni; f)la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii. Articolul 29 Lichidarea 29.1. Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menţiona „în lichidare“. 29.2. Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea avocatului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de către decan. 29.3. Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, la repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidării. 29.4. În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia. Titlul IX Condiţia suspensivă şi publicitate Articolul 30 Condiţia suspensivă 30.1. Societatea este constituită între asociaţi de la data semnării statutului, sub condiţia suspensivă a înscrierii sale în Tabloul avocaţilor baroului. 30.2. După înscrierea societăţii, avocatul coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute pentru începerea activităţii. Articolul 31 Publicitate În termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat decanului. Semnături: Avocat ........ ........ ............... Avocat ........ ........ ............... Avocat ........ ........ ............... ANEXA Nr. 8 ( Anexa nr. XIV ) CONTRACT pentru constituirea unei societăţi profesionale de avocaţi cu răspundere limitată Între: 1. Domnul/Doamna ........ ................ ........ ........, avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor ........ ................ ........ .........; 2. Domnul/Doamna ........ ................ ........ ........, avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor ........ ................ ........ .........; 3. Domnul/Doamna ........ ................ ........ ........, avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor ........ ................ ........ .........; 4. Domnul/Doamna ........ ................ ........ ........, avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor ........ ................ ........ .........; s-a convenit constituirea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată, supusă reglementărilor prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu Statutul profesiei de avocat. Articolul 1 Denumirea societăţii Societatea profesională cu răspundere limitată poartă denumirea de ........ ................ ................ ............. şi are sediul în ........ ........ ............. Articolul 2 Societatea se constituie pe o durată de ............. Articolul 3 Condiţiile de asociere sunt prevăzute în statutul societăţii profesionale de avocaţi cu răspundere limitată, încheiat potrivit Statutului profesiei de avocat. Localitatea ........ ........ ........... Data ........ ........ ............ Semnătura ANEXA Nr. 9 ( Anexa nr. XV ) STATUTUL societăţii profesionale cu răspundere limitată Subsemnaţii:

........ ........ ........, domiciliat/domiciliată în ........ ................ ........ ........, cod numeric personal ........ ............., născut/născută în ........ ........ la data de ................, înscris/înscrisă în tabloul avocaţilor în data de ......... şi avocat definitiv din data de ..............;

........ ................ ..........., domiciliat/domiciliată în ........ ................ .............., cod numeric personal ........ ............., născut/născută în ........ ........ la data de ................, înscris/înscrisă în tabloul avocaţilor în data de ......... şi avocat definitiv din data de ..............;

........ ................ ..........., domiciliat/domiciliată în ........ ................ .............., cod numeric personal ........ ............., născut/născută în ........ ........ la data de ................, înscris/înscrisă în tabloul avocaţilor în data de ......... şi avocat definitiv din data de ..............,au convenit după cum urmează, Statutul societăţii profesionale cu răspundere limitată ........ ................ .............., înfiinţată conform art. 6 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, şi prevederilor corespunzătoare din Statutul profesiei de avocat. Titlul I Formă, obiect, scop, denumire (formă profesională), sediu, durată Articolul 1 Forma Prezenta societate este înfiinţată ca o societate profesională cu răspundere limitată şi este compusă din subsemnaţii avocaţi înscrişi în tabloul Baroului ........ ........ ............ ca avocaţi definitivi:

........ ................ ................ ................ ............ - asociat;

........ ................ ................ ................ ............ - asociat;

........ ................ ................ ................ ............ - asociat. Articolul 2 Obiect Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de avocat conform Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi Statutului profesiei de avocat. Articolul 3 Scop profesional 3.1. Fiecare asociat răspunde personal în limita aportului său social. 3.2. Societatea este denumită ........ ................ ........ - Societate profesională de avocaţi cu răspundere limitată (S.P.A.R.L.). Articolul 4 Sediu Sediul principal al societăţii este situat în ........ ........ ........ Societatea îşi poate deschide birouri de lucru în circumscripţia Baroului .............. sau sedii secundare în circumscripţia altor barouri din ţară şi străinătate. Articolul 5 Durată Societatea se constituie pentru o durată de ........ ani din momentul înscrierii sale în tabloul Baroului ........ ........ ............... Titlul II Capitalul social Articolul 6 Compunerea capitalului social 6.1. Capitalul social este compus după cum urmează: Domnul/Doamna ........ ...........: aport în industrie/numerar/natură/clientelă: ................ lei (........ ........ .........) lei, (în litere) Domnul/Doamna ........ ...........: aport în industrie/numerar/natură/clientelă: ................ lei (........ ........ .........) lei, (în litere) Domnul/Doamna ........ ...........: aport în industrie/numerar/natură/clientelă: ................ lei (........ ........ .........) lei, (în litere) 6.2. Aporturile în natură ale asociaţilor sunt constituite din următoarele bunuri:

.............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ........ ............ din data de ........ ........ ........ la valoarea de ........ ........ ............ lei;

.............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ........ ............ din data de ........ ........ ........ la valoarea de ........ ........ ............ lei;

.............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ........ ............ din data de ........ ........ ........ la valoarea de ........ ........ ............ lei.6.3. Aporturile în industrie/clientelă ale asociaţilor constau în:

.............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ........ ............ din data de ........ ........ ........ la valoarea de ........ ........ ............ lei;

.............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ........ ............ din data de ........ ........ ........ la valoarea de ........ ........ ............ lei;

.............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ........ ............ din data de ........ ........ ........ la valoarea de ........ ........ ............ lei. Articolul 7 Repartizare Capitalul social este divizat în ........ ............... părţi sociale a câte ............ lei fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 6, astfel:

........ ................ ............... - ........ ........ ........ părţi sociale;

........ ................ ............... - ........ ........ ........ părţi sociale;

........ ................ ............... - ........ ........ ........ părţi sociale. Titlul III Adunarea generală Articolul 8 Adunările generale 8.1. Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaţilor. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toţi asociaţii. 8.2. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă dreptul la un vot. 8.3. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi asociaţi. 8.4. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării, cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor. 8.5. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau cu acordul unanim al asociaţilor în orice alt loc. 8.6. Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale, cu excepţia situaţiilor în care Statutul profesiei de avocat prevede alt cvorum. 8.7. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor. Articolul 9 Atribuţiile adunării generale Principalele atribuţii ale adunării generale sunt: a)aprobarea rezultatelor economice anuale; b)repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul); c)mărirea sau reducerea capitalului social; d)fuziunea; e)schimbarea denumirii societăţii; f)schimbarea sediului principal, înfiinţarea de birouri de lucru sau sediisecundare; g)aprobarea creării sau anulării părţilor de industrie; h)primirea de noi asociaţi; i)excluderea asociatului/asociaţilor; j)alegerea avocatului coordonator sau, după caz, a avocaţilor coordonatori, ai societăţii; k)desemnarea lichidatorului/lichidatorilor; l)orice modificare a statutului societăţii. Articolul 10 Procedura adunării generale şi procesele-verbale 10.1. Adunările generale sunt prezidate de unul dintre avocaţii coordonatori sau de asociatul desemnat de către aceştia. 10.2. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate şi voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociaţii prezenţi. 10.3. Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de coordonatorul/coordonatorii societăţii. Titlul IV Coordonarea activităţii Articolul 11 Coordonarea 11.1. Societatea este coordonată de unul sau mai mulţi avocaţi coordonatori. Ei sunt numiţi prin hotărârea asociaţilor ce deţin împreună mai mult de jumătate din capitalul social. 11.2. Mandatul avocatului coordonator este de 2 ani. 11.3. Calitatea de avocat coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării asociaţilor. Articolul 12 Desemnarea avocatului coordonator Domnul (Doamna) ........ ................ ............ este desemnat(ă) începând cu data de ........ ........ ............... ca avocat coordonator al societăţii. Articolul 13 Drepturile şi obligaţiile avocatului coordonator 13.1. Avocatul coordonator sau, după caz, avocaţii coordonatori reprezintă societatea în raporturile cu terţii. 13.2. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaţilor, conform art. 8. Asociaţii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către avocatul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă şi fără ca această valoare să poată depăşi 10% din valoarea capitalului social. 13.3. Raporturile dintre avocatul coordonator şi ceilalţi avocaţi ai societăţii nu implică nicio subordonare în plan profesional. Articolul 14 Remunerare Avocatul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale. Titlul V Exerciţiul financiar, conturile bancare şi informarea asociaţilor cu privire la rezultatele obţinute de societate Articolul 15 Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar începe de la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează până la 31 decembrie. Articolul 16 Conturile bancare şi informarea asociaţilor 16.1. Operaţiunile în conturile bancare ale societăţii sunt efectuate de către avocatul coordonator sau, după caz, avocaţii coordonatori, precum şi de către alte persoane desemnate prin hotărâre a adunării generale. La încheierea exerciţiului financiar, avocatul coordonator întocmeşte raportul de activitate şi proiectul declaraţiei de venit pentru societate. 16.2. Asociaţii pot lua cunoştinţă de raport, de anexele la acesta, de proiectul declaraţiei de venit şi pot consulta orice registru şi document contabil al societăţii. 16.3. Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societăţii şi pentru a întocmi raportul asupra gestiunii. Articolul 17 Rezultatele financiare Adunarea generală ordinară aprobă conturile bancare, exerciţiul financiar şi hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare. Articolul 18 Repartizarea beneficiilor 18.1. Toate cheltuielile necesare societăţii (remuneraţiile pentru avocaţii salarizaţi, salariile, retrocedările de onorarii pentru avocaţii colaboratori, cheltuielile de întreţinere, chirii, amortizări, taxe şi impozite aferente bunurilor folosite în interesul societăţii, costul materialelor, consumabile, investiţii, utilităţi şi dotări, precum şi orice alte cheltuieli) sunt suportate de către societate din veniturile realizate de către aceasta. 18.2. După deducerea cheltuielilor prevăzute la pct. 18.1 venitul rămas se distribuie între asociaţi conform părţilor sociale deţinute de aceştia. 18.3. Asociaţii pot conveni înainte de distribuirea menţionată la pct. 18.2 constituirea unui fond de rezervă al societăţii. 18.4. Deţinerea părţilor sociale în societate conferă asociaţilor dreptul şi obligaţia de a încasa venitul şi de a suporta pierderea. Plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat pentru venitul propriu. Titlul VI Cesiunea şi transmiterea părţilor sociale Articolul 19 Cesiunea părţilor sociale 19.1. Cesiunea de părţi sociale poate fi făcută numai unor avocaţi definitivi cu drept de exercitare a profesiei, în condiţiile Legii şi Statutului profesiei de avocat. 19.2. Cesiunea între asociaţi este liberă. 19.3. Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor. 19.4. Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social. Articolul 20 Notificarea cesiunii 20.1. Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii tuturor asociaţilor. 20.2. În caz de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate fi făcută către avocat/avocaţi neasociat/ neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune. 20.3. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate. Articolul 21 Retragerea asociaţilor 21.1. Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi baroului din care face parte intenţia de retragere cu cel puţin 3 luni înainte. 21.2. În caz de neînţelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii se aplică corespunzător următoarele prevederi ale prezentului statut: ........ ................ ........ .......... Articolul 22 Încetarea calităţii de asociat 22.1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de avocat, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 3 luni pentru cesionarea părţilor sociale, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu. 22.2. În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica corespunzător. Articolul 23 Decesul asociatului 23.1. La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta se anulează. 23.2. Părţile semnatare convin că desocotirea dintre asociaţi şi succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli: ........ ................ ........ ............. 23.3. În termen de maximum 3 luni de la data anulării părţilor sociale asociaţii vor proceda după cum urmează: a)la reducerea corespunzătoare a capitalului social; b)la emiterea de noi părţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului; c)la încetarea formei de exercitare a profesiei. Articolul 24 Alte dispoziţii Cesionarii sunt obligaţi să depună la barou un exemplar original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forţată, retragerea voluntară etc.) Titlul VII Exercitarea profesiei Articolul 25 Activitatea şi răspunderea profesională 25.1. Asociaţii, avocaţii colaboratori şi avocaţii salarizaţi în interiorul profesiei exercită profesia de avocat în numele societăţii. 25.2. Fiecare avocat răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte. 25.3. Societatea va încheia contracte de asigurare profesională, în nume propriu şi pentru fiecare avocat care îşi exercită profesia în cadrul acesteia. Articolul 26 Suspendarea asociaţilor ........ ................ ................ ................ ................ ............ Articolul 27 Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei ........ ................ ................ ................ ................ ............ Titlul VIII Dizolvarea şi lichidarea Articolul 28 Dizolvarea Societatea se dizolvă în următoarele situaţii: a)prin hotărâre luată în unanimitate de asociaţi; b)prin hotărâre judecătorească; c)prin radierea din profesie a tuturor asociaţilor; d)prin decesul simultan al tuturor asociaţilor; e)prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni; f)la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii. Articolul 29 Lichidarea 29.1. Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menţiona „în lichidare“. 29.2. Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea avocatului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de către decan. 29.3. Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, la repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidării. 29.4. În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia. Titlul IX Condiţia suspensivă şi publicitate Articolul 30 Condiţia suspensivă 30.1. Societatea este constituită între asociaţi de la data semnării statutului, sub condiţia suspensivă a înscrierii sale în tabloul baroului. 30.2. După înscrierea societăţii, avocatul coordonator sau, după caz, unul dintre avocaţii coordonatori va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute pentru începerea activităţii. Articolul 31 Publicitate În termen de 15 zile de la semnarea statutului acesta va fi prezentat decanului. Articolul 32 Dobândirea personalităţii juridice Societatea dobândeşte personalitate juridică la data înregistrării la barou a deciziei emise de către consiliul baroului în a cărei rază teritorială se află sediul ei principal. Semnături: Avocat ........ ................ ............ Avocat ........ ................ ............ Avocat ........ ................ ............ ANEXA Nr. 10 ( Anexa nr. XVI ) Uniunea Naţională a Barourilor din România Baroul ........ ................ ............... CERTIFICAT Nr. ........ ................ .............. de înregistrare a societăţii profesionale de avocaţi cu răspundere limitată 1. Denumirea ........ ................ ................ ........ ............ „S.P.A.R.L.“ 2. Sediul ........ ................ ................ ................ ......... 3. Durata de funcţionare ........ ................ ........ ............ 4. Data dobândirii personalităţii juridice (data de înregistrare la barou a deciziei Consiliului Baroului) ........ ............. 5. Semnătura şi ştampila ........ ................ ........ ............ Semnătura decanului L.S. ANEXA Nr. 11 ( Anexa nr. XVII ) REGISTRUL DE EVIDENŢĂ a contractelor de asistenţă juridică

Nr. crt. Data efectuării înregistrării Nr. şi data încheierii contractului (inclusiv în cazul contractelor încheiate verbal) Numele şi prenumele persoanelor semnatare Onorariul stabilit (în cazul în care onorariul se încasează prin tarifarea orară a serviciilor menţiunea se operează la data încasării) Onorariul încasat Alte observaţii
1.
2.
3.
4.
5.
...

ANEXA Nr. 12 ( Anexa nr. XVIII ) REGISTRUL DE ÎNREGISTRARE a actelor juridice atestate de avocat conform art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Nr. crt. Denumirea actului Persoana/Persoanele semnatară/semnatare a/ale actului (Numele, prenumele, domiciliul, actul de identitate) Data Obiectul actului Observaţii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
...

ANEXA Nr. 13 ( Anexa nr. XIX ) REGISTRUL DE ÎNREGISTRARE a activităţilor fiduciare în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Nr. crt. Client Contract1 Bunuri Fonduri Operaţiuni6 Alte menţiuni
Denumirea Sediul Contul bancar Denumirea bunului •Valoarea (mii lei) • Provenienţă Data preluării2 Data predării3 Nr. cont Intrări4 Ieşiri5

1 Se vor înregistra numărul şi data contractului încheiat între avocat şi client în baza căruia avocatul desfăşoară operaţiunile fiduciare. Actele adiţionale se vor înregistra corespunzător. 2 Se va înregistra documentul ce justifică predarea către avocat. 3 Se va înregistra documentul ce justifică predarea de către avocat. 4 Se va indica data evidenţierii fiecărei sume în contul deschis pentru client şi provenienţa acesteia (de exemplu, executare silită). 5 Se va indica fiecare sumă plătită din contul deschis pentru client, operaţiunea ce justifică plata şi destinaţia plăţii. 6 Se va descrie - rezumativ - fiecare operaţiune efectuată şi obiectul acesteia. ANEXA Nr. 14 ( Anexa nr. XXIII ) MODELUL ŞI CONŢINUTUL parafei profesionale Dimensiunile parafei sunt de 2 x 5 cm. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (forma de exercitare a profesiei) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (numele şi prenumele avocatului) avocat ........ ................ ................ ................ ........ ........ (stagiar/definitiv) Exemplu: Popescu şi Asociaţii“ S.C.A. Ion Popescu avocat definitiv ANEXA Nr. 15 ( Anexa nr. XXIV ) MODELUL ŞI CONŢINUTUL parafei folosite de avocat pentru actele întocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat Dimensiunile parafei sunt de 5 x 8 cm. Avocat ........ ................ ................ ................ ............. În conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, atest data, identitatea părţilor şi conţinutul prezentului act. Nr.*) ........ ................ ........ ............ Data ........ ................ ........ ............... Semnătura ........ ........... L.S. *) Numărul este corespunzător numărului curent din Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor, întocmit conform Statutului profesiei de avocat. ANEXA Nr. 16 ( Anexa nr. XXV ) MODELUL ŞL CARACTERISTICILE ROBEI şi ale accesoriilor acesteia 1. Roba purtată de avocaţi este confecţionată din stofă/material textil neşifonabil de culoare neagră; croiala este largă - model închis la gât - cu guler gen tunică, îngust; spatele este încreţit pe mijlocul bazei posterioare a gulerului (8 cm); mânecile sunt largi la bază şi încreţite la umăr (10 cm), iar manşetele sunt confecţionate din material de aceeaşi culoare, lucios (cu lăţimea de 25 cm). Roba se încheie cu nasturi aplicaţi în interiorul acesteia. În părţile laterale sunt prevăzute două deschideri, de dimensiunea 18 cm, gen buzunar. 2. Avocaţii poartă bavetă plisată, de culoare albă, de formă trapezoidală, având baza mare de 12 cm, baza mică de 4 cm şi lungimea de 25 cm. Baveta se prinde la baza gulerului. 3. Pe umărul stâng al robei se aplică o eşarfă de o parte şi de alta a umărului, fixată de robă printr-un sistem de prindere (bazele mici ale celor două eşarfe legate între ele printr-o aplicaţie din acelaşi material, de formă trapezoidală, cu următoarele dimensiuni: baza mare 5 cm, baza mică 3,5 cm şi înălţimea de 4 cm). Pe aplicaţie sunt confecţionate butonierele pentru cei 2 nasturi prin care eşarfa se fixează de robă. Eşarfa este confecţionată din acelaşi material ca şi roba, are formă trapezoidală în ambele părţi. Partea din faţă este pliată printr-o cută dublă. Partea din faţă a eşarfei se termină prin aplicarea unui material gen „blăniţă“, de culoare albă, aplicat la exterior, cu lăţimea de 7 cm. Partea din spate a eşarfei are aceeaşi terminaţie aplicată pe ambele părţi ale eşarfei, cu lăţimea de 6 cm. Eşarfa se fixează de robă prin 2 nasturi neaparenţi. Cele două părţi ale eşarfei sunt cusute între ele, iar cusătura este mascată cu un nasture îmbrăcat în acelaşi material din care este confecţionată roba, de dimensiunea bazei mici a celor două eşarfe. Partea din faţă a eşarfei are baza mare de 17 cm, baza mică de 5 cm şi lungimea de 29 cm. Partea din spate a eşarfei are baza mare de 11 cm, baza mică de 5 cm şi lungimea de 59 cm. 4. Modelul de robă descris mai sus este redat în schiţa - tipar ce se păstrează spre conservare la secretariatul Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi se va transmite la fiecare barou pentru a fi pusă la dispoziţia avocaţilor. ANEXA Nr. 17 ( Anexa nr. XXVIII ) ACT DE ÎNFIINŢARE a cabinetului individual de avocat Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ................ .............., avocat definitiv, înscris în Baroul ........ ................ ........ ............., în baza Deciziei nr. ........ ................ din data de ........ ........ ........, în calitate de avocat titular, ÎNFIINŢEZ Cabinetul individual de avocat cu: 1. Denumirea ........ ................ ................ ................ [conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare] 2. Sediul profesional al cabinetului este: ........ ................ ................ ................ ................ ............ 3. Aportul la constituirea patrimoniului de afectaţiune profesională necesar cabinetului constă în: (Se descriu aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire.) 4. Avocaţi colaboratori:

........ ................ ................ ........ (numele, prenumele, data înscrierii în barou, individualizarea deciziei de înscriere prin număr şi dată, menţiunea „definitiv/stagiar“, menţiuni privind contractul de colaborare - data încheierii, data avizării de către consiliul baroului etc.)

........ ................ ................ ........ (numele, prenumele, data înscrierii în barou, individualizarea deciziei de înscriere prin număr şi dată, menţiunea „definitiv/stagiar“, menţiuni privind contractul de colaborare - data încheierii, data avizării de către consiliul baroului etc.)Mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele şi contribuţiile profesionale ce îmi revin (Se fac menţiuni suplimentare privind eventuala contribuţie la fondul de formare profesională iniţială în cazul în care printre colaboratori sunt avocaţi stagiari, iar baroul a hotărât plata şi modalitatea de plată a unei astfel de contribuţii). Data ........ ........ ........... Semnătura ........ ........ ........... Depus astăzi, ........ ................, la barou împreună cu contractele de colaborare menţionate în actul de înfiinţare şi copiile certificate ale deciziei/deciziilor de înscriere în barou/deciziilor de dobândire a calităţii de avocat definitiv. Secretar, ........ ........ ............ Avizat în şedinţa consiliului baroului din ........ ............... Decan, ........ ........ ............ L.S. ANEXA Nr. 18 ( Anexa nr. XXIX ) CONVENŢIE de asociere a cabinetelor individuale de avocaţi (cabinete asociate) Între: 1. Cabinetul individual ........ ................ ........ ........., reprezentat prin ........ ................ ................ ................, avocat titular; 2. Cabinetul individual ........ ................ ........ ........., reprezentat prin ........ ................ ................ ................, avocat titular; 3. ........ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........., în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi potrivit prevederilor Statutului profesiei de avocat s-a convenit asocierea în scopul exercitării în comun a profesiei în forma „Cabinetelor asociate de avocaţi“. Pe durata existenţei prezentei asocieri, cabinetele individuale au convenit să exercite profesia în numele prezentei asocieri. Articolul 1 Denumirea asocierii Asocierea este denumită ........ ......... (numele tuturor titularilor, urmate de sintagma „Cabinete de avocat asociate“). Articolul 2 Sediul şi durata asocierii 2.1. Sediul asocierii este stabilit în ........ ........... . 2.2. Cabinetele asociate de avocaţi vor funcţiona şi în următoarele localuri: a)........ ................ ................ ................ ........ ..............; b)........ ................ ................ ................ ........ ..............; c)... ........ ................ ................ ................ ........ .......... .2.3. Asocierea se încheie pe o durată de ........ ........ ............ (nedeterminată). Articolul 3 Aporturi în bunuri pentru asociere Pentru funcţionarea asocierii cabinetele individuale îşi aduc aporturi, după cum urmează: 1. Cabinetul individual ........ ................ .............. aportează: (denumirea) a)în natură (cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesională) următoarele bunuri (se descriu pentru individualizare) ........ ................ ................ ........ ........., în valoare de ........ ............ lei (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte);b ) în numerar ........ ................ ........ .......... lei, depus în contul profesional ........ .............. deschis la ........ ................; 2. Cabinetul individual ........ ................ ........... aportează: (denumirea) a)în natură (cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesională) următoarele bunuri (se descriu pentru individualizare) ........ ........ ............, în valoare de ................ lei (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte); b)în numerar ........ ........ ............ lei, depusă în contul profesional ........ ........ ........... deschis la ........ ........ ...........;3. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Titlurile care atestă apartenenţa aporturilor se vor indica în anexă. Articolul 4 Cota de participare la asociere 4.1. Cota de participare la asociere convenită de părţi este: Cabinetul individual - ........ ................ ................ ..........% Cabinetul individual - ........ ................ ................ ...........% Aporturile prevăzute la art. 3, aporturile în clientelă şi activitatea profesională concretă au reprezentat criteriile de stabilire a cotei prevăzute mai sus. 4.2. Toate cheltuielile necesare asocierii (remuneraţiile pentru avocaţii salarizaţi, salariile, retrocedările de onorarii pentru avocaţii colaboratori, cheltuielile de întreţinere, chirii, amortizări, taxe şi impozite aferente bunurilor folosite în interesul asocierii, costul materialelor, consumabile, investiţii, utilităţi şi dotări, precum şi orice alte cheltuieli) sunt suportate de către asociere din veniturile realizate de către aceasta. 4.3. După deducerea cheltuielilor prevăzute la pct. 4.2, venitul rămas se distribuie între asociaţi conform cotelor convenite la pct. 4.1. 4.4. Asociaţii pot conveni înainte de distribuirea menţionată la pct. 4.3 constituirea unui fond de rezervă al asocierii. 4.5. Cota de participare la asociere conferă asociaţilor dreptul şi obligaţia de a încasa venitul şi de a suporta pierderea. Articolul 5 Conducerea şi coordonarea asocierii 5.1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generală formată din titularii cabinetelor individuale asociate. 5.2. (Se vor menţiona clauze convenite privind conducerea şi coordonarea asocierii, cu respectarea Legii şi a Statutului profesiei de avocat.) ........ ................ ................ ................ ................ ......... 5.3. Asociaţii desemnează cu unanimitate de voturi un coordonator care va reprezenta asocierea în raporturile cu terţii. Articolul 6 Exercitarea profesiei 6.1. Fiecare asociat exercită profesia de avocat în numele asocierii. În actele sale profesionale va indica denumirea (forma) asocierii. 6.2. Asociaţii vor consacra în beneficiul asocierii întreaga lor activitate profesională şi se vor informa reciproc în legătură cu aceasta 6.3. (Pot fi incluse clauze convenite privind organizarea exercitării profesiei, pentru cazul incapacităţii temporare de exercitare a profesiei, privind răspunderea profesională etc., cu respectarea Legii şi a Statutului profesiei de avocat.) ........ ................ ................ ........... Articolul 7 Încetarea asocierii. Lichidarea asocierii (Pot fi incluse clauze convenite cu respectarea Legii şi a Statutului profesiei de avocat.) ........ ................ ................ ................ ................ ......... Articolul 8 Alte clauze ........ ................ ................ ................ ................ ......... Articolul 9 Dispoziţii finale Prezenta convenţie va fi depusă la barou de coordonatorul asocierii, avocat ..............., şi va intra în vigoare în condiţiile prevăzute de Lege şi de Statutul profesiei de avocat. Încheiat astăzi, ........ ............., la ........ .......... în ........ .............. exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la decanatul baroului. Semnăturile avocaţilor titulari şi ştampila fiecărui cabinet individual: 1. ........ ................ ................ ................ ........ .............. 2. ........ ................ ................ ................ ........ .............. Depus astăzi, ........ ................ ..............., la barou. Examinat şi avizat în şedinţa Consiliului Baroului din ........ ............... . ANEXA Nr. 19 ( Anexa nr. XXX ) Uniunea Naţională a Barourilor din România Baroul ........ ................ ............ REGISTRUL DE EVIDENŢĂ al societăţilor profesionale cu răspundere limitată

Nr. crt. Denumirea societăţilor profesionale cu răspundere limitată Sediul principal: adresă, tel./fax, email, website Sediul secundar: adresă, tel./fax, email, website Birou de lucru: adresă, tel./fax, email, website Numele şi prenumele asociaţilor Baroul în care asociatul este înscris Numele, prenumele avocaţilor care compun societatea/ modalitatea în care aceştia îşi exercită profesia (asociat, colaborator, salarizat în interiorul profesiei) Data înregistrării în registru Numărul şi data eliberării certificatului de înregistrare Modificări ale actului constitutiv Alte menţiuni*)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

*) Se vor înregistra menţiuni privind notificările cesiunilor, transformarea sau reorganizarea societăţii, decesul asociaţilor, situaţia înscrierii în tablou etc. ANEXA Nr. 20 ( Anexa nr. XXXI ) METODOLOGIE de atestare a calificării de avocat pentru înscrierea în tabloul unui barou din România în situaţiile prevăzute în cap. VIII din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat*) Aprobarea cererii privind exercitarea în România a profesiei de avocat şi dobândirea dreptului de înscriere în tabloul unui barou din România se realizează potrivit următoarelor 3 etape, în temeiul art. 103 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. A. Etapa de informare Scrisoarea adresată Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R., de către solicitant se transmite Secretariatului general al Uniunii, care va furniza datele cu privire la mijloacele de pregătire (cerere-tip de solicitare a accesului la profesie, cu lista documentelor care trebuie să însoţească cererea, tematica şi bibliografia orientativă pentru proba de aptitudini). B. Etapa de evaluare 1. cerere de solicitare a accesului la profesia de avocat (formular-tip), în care sunt menţionate documentele necesare care se anexează; 2. două fotografii tip legitimaţie; 3. curriculum vitae - original semnat; 4. paşaport - copie xerox (fără legalizare); 5. certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autorităţii publice din statul al cărui cetăţean este solicitantul sau, după caz, unde acesta îşi are domiciliul ori sediul profesional, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv şi cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor; 6. diploma emisă de o universitate sau de un colegiu universitar, prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minimă de 3 ani, în copie legalizată, cu legalizarea în statul respectiv şi cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor; 7. certificatul de onorabilitate eliberat de autorităţile profesionale competente sau declaraţie dată în faţa unei autorităţi competente din statul de origine ori de provenienţă al solicitantului, în copie legalizată, cu legalizarea în original efectuată în statul membru al Uniunii Europene şi cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor; 8. declaraţie expresă a solicitantului că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate şi incompatibilitate prevăzute la art. 14 şi 15 din Lege; 9. declaraţie pe propria răspundere dată la un notariat din România, reprezentând angajamentul de a nu desfăşura alte activităţi în afara celei de avocat, incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat în România; 10. indicarea perioadei şi a formei în care a exercitat profesia de avocat în România, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul). 11. precizarea opţiunii solicitantului în legătură cu: a)efectuarea unui stagiu de adaptare de 3 ani; b)susţinerea unui examen de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limbă română.În cazul prevăzut la lit. a), cererea va fi însoţită de acordul scris al unui avocat român cu capacitate profesională deplină sau al unei forme de exercitare a profesiei în grup, care acceptă atribuţiile de îndrumător al stagiului de 3 ani al solicitantului. Îndrumătorii de stagiu vor fi atestaţi anual de către barouri, pe baza opţiunii acestora şi a activităţii lor profesionale. Lista îndrumătorilor de stagiu atestaţi va fi publicată pe pagina web a U.N.B.R, www.unbr.ro Condiţiile colaborării dintre solicitant şi îndrumător vor face obiectul unui contract între aceştia, care va respecta anexa nr. IX la Statutul profesiei de avocat. Actul este necesar a fi prezentat U.N.B.R. În timpul stagiului de adaptare, îndrumătorul va efectua evaluări preliminare la fiecare 6 luni şi o evaluare finală la încheierea stagiului de adaptare, care condiţionează păstrarea de către solicitant a calităţii de membru al baroului în care s-a înscris ca avocat stagiar. Evaluările preliminare şi evaluarea finală vor fi depuse la Secretariatul general al U.N.B.R., prin grija solicitantului. Nedepunerea în termen a evaluărilor preliminare va fi urmată de atenţionarea în scris atât a solicitantului, cât şi a îndrumătorului de stagiu. În cazul prevăzut la lit. b), cererea va fi urmată de programarea probei de cunoştinţe profesionale, care va avea loc numai după achitarea taxei de examinare, comunicată solicitantului prin grija Secretariatului general al U.N.B.R. Proba de cunoştinţe profesionale va consta într-o evaluare orală, precum şi într-o evaluare scrisă sub forma unui test-grilă cu câte 3 grupe de subiecte din domeniile de drept prevăzute în Regulamentul privind examenul de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limbă română, aprobat de Consiliul U.N.B.R. Domeniul exceptat va fi cel pentru care solicitantul deţine şi prezintă diploma de studii superioare potrivit pct. 6. Comisia de evaluare va cuprinde avocaţii desemnaţi de Comisia permanentă a U.N.B.R şi poate cuprinde şi cadre didactice universitare din domeniile prevăzute în programa de evaluare a cunoştinţelor profesionale. Comisia de evaluare, ţinând seama de tematica şi de bibliografia orientativă, va elabora subiectele de evaluare orală, din care fiecare solicitant va extrage un singur subiect, şi grila de evaluare scrisă. Subiectele vor fi redactate atât în limba română, cât şi în traducere în limba engleză sau franceză (la alegerea solicitantului). Taxa de examinare va trebui să acopere cheltuielile de organizare a probei de aptitudini, taxa individuală fiind determinată de numărul solicitanţilor aferenţi unei sesiuni de evaluare organizate în limita termenului stabilit potrivit art. 34 alin. (3) din Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Nota de promovare a probei de aptitudini este 7 (şapte), cu o apreciere de la 1 (unu) la 10 (zece). Comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal care se va ataşa, împreună cu testul-grilă şi referatul încheiat de comisie în urma examinării orale, documentelor-anexă la cererea de solicitare a accesului la profesie. În baza acestui document se încheie procedura de examinare a cererii. C. Etapa înscrierii în tabloul avocaţilor unui barou 1. cererea de înscriere în tabloul baroului; 2. depunerea jurământului profesional scris, cu textul prevăzut de Lege; 3. atestatul de asigurare profesională, conform Legii (copie, cu legalizarea în original); 4. achitarea taxei de înscriere în tabloul baroului. *) Pentru avocaţii din statele care nu aparţin Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, se va menţiona convenţia bilaterală încheiată de U.N.B.R cu organismul profesional similar din ţara în care solicitantul are domiciliul, iar, în lipsa acesteia, se vor depune documente oficiale care să ateste existenţa şi limitele reciprocităţii. ANEXA Nr. 21 ( Anexa nr. XXXII ) model -CERERE DE ACORDARE a asistenţei extrajudiciare 1. Obiectul şi natura solicitării: 2. Date despre solicitant: Numele: Prenumele: Data naşterii: Naţionalitatea: Codul numeric personal: Adresa şi codul poştal: Domiciliul/Reşedinţa: Număr de telefon: Adresa de e-mail: După caz, reprezentantul legal: 3. Dovezile prevăzute de lege privind starea materială a solicitantului şi a familiei sale: 4. Se anexează declaraţia pe propria răspundere a solicitantului dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor. Data Semnătura


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 15/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 15 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 15/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu