Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1435 din  2 septembrie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 868 din 23 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 77 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Structura-cadru a rapoartelor care se intocmesc, potrivit prezentelor norme metodologice, pe perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei si pe perioada de urmarire postadoptie este prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Continutul si forma certificatului care atesta conformitatea adoptiei internationale incuviintate de instanta judecatoreasca romana cu dispozitiile Conventiei asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993, ratificata prin Legea nr. 84/1994, denumita in continuare Conventia de la Haga, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 5
    Prezentele norme metodologice se completeaza cu prevederile Ordinului secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 45/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adoptiei interne, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 306 din 7 aprilie 2004.
    Art. 6
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat pentru
                         administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         p. Secretarul de stat al
                         Autoritatii Nationale pentru
                         Protectia Copilului si Adoptie,
                         Vali Sonia Botezatu

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

    CAP. 1
    Procedura de evaluare/reevaluare in vederea obtinerii atestatului de persoana sau familie apta sa adopte

    Art. 1
    Persoana sau familia cu domiciliul in Romania care doreste sa obtina atestatul de persoana sau familie apta sa adopte formuleaza o cerere scrisa adresata directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, denumita in continuare directie, in a carei raza teritoriala domiciliaza, in vederea evaluarii garantiilor morale si a conditiilor materiale prevazute de lege.
    Art. 2
    La cererea de evaluare pentru obtinerea atestatului de persoana/familie adoptatoare solicitantii trebuie sa anexeze urmatoarele acte:
    a) copie de pe buletinul/cartea de identitate, copie legalizata de pe certificatul de nastere, casatorie/hotarare de divort, copie legalizata de pe titlul de proprietate sau alt titlu care sa ateste dreptul de folosinta a locuintei, certificat de cazier judiciar, certificat medical tip Ministerul Sanatatii, cu semnatura si parafa fiecarui medic specialist, si adeverinte de venit;
    b) certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieste solicitantul;
    c) caracterizari de la ultimul loc de munca (minimum doua pentru fiecare persoana/membru al cuplului conjugal);
    d) certificat medical privind starea de sanatate a celorlalte persoane cu care domiciliaza solicitantul;
    e) declaratie pe propria raspundere a persoanei/fiecarui membru al cuplului conjugal, data in fata notarului public, ca nu au fost decazuti din drepturile parintesti;
    f) declaratie privind motivatia de a adopta si asteptarile persoanei/familiei in legatura cu varsta, sexul si situatia psihosociomedicala a copilului pe care doresc sa il adopte;
    g) declaratie privind indicarea motivelor pentru care unul dintre soti nu doreste sa adopte, in cazul in care cererea este formulata numai de catre unul dintre soti si celalalt nu se asociaza la cerere.
    Art. 3
    La inregistrarea cererii privind evaluarea, reprezentantul serviciului de adoptie din cadrul directiei este obligat sa informeze solicitantul cu privire la:
    a) etapele procedurii de adoptie;
    b) serviciile/grupurile de suport care activeaza in comunitate;
    c) procedura de evaluare si pregatire in vederea obtinerii atestatului;
    d) termenul de solutionare a cererii privind evaluarea;
    e) dreptul de a solicita reevaluarea si de a contesta rezultatul acesteia in cazul neacordarii atestatului.
    Art. 4
    Dupa inregistrarea cererii de evaluare, responsabilul de caz desemnat este obligat sa stabileasca de comun acord cu persoana/familia solicitanta programul interviurilor, al vizitelor la domiciliul acestora, al intalnirilor cu rude, vecini, colegi de la locul de munca, precum si cu orice alte persoane in privinta carora responsabilul de caz apreciaza ca este util a fi contactate, in vederea obtinerii tuturor informatiilor relevante pentru stabilirea capacitatii de a adopta.
    Art. 5
    (1) Procesul de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare cuprinde:
    a) evaluarea din punct de vedere social;
    b) evaluarea psihologica;
    c) pregatirea pentru asumarea in cunostinta de cauza a rolului de parinte.
    (2) Procesul de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare se structureaza atat pe intalniri si discutii cu persoana, respectiv cu cuplul conjugal, cat si pe intalniri individuale cu membrii familiei adoptatoare si cu celelalte persoane prevazute la art. 4.
    (3) Numarul minim al intalnirilor este de 6, numarul maxim fiind stabilit de responsabilul de caz impreuna cu psihologul din cadrul serviciului de adoptie, in functie de disponibilitatea persoanei/familiei adoptatoare pe perioada procesului de evaluare; intalnirile se realizeaza atat la domiciliul persoanei/familiei, cat si la sediul directiei.
    Art. 6
    (1) Evaluarea din punct de vedere social in vederea atestarii ca persoana/familie apta sa adopte este adaptata specificului persoanei/familiei si cuprinde cel putin urmatoarele etape:
    a) informarea si consilierea privind procedura adoptiei, metodologia de evaluare si pregatire si crearea unei relatii de respect si incredere intre responsabilul de caz si persoana/familia adoptatoare;
    b) determinarea profilului individual al solicitantului/solicitantilor, capacitatilor parentale si resurselor persoanei/familiei, perceptia familiei largite si rolul jucat de comunitate in structurarea atitudinii familiei fata de adoptie; la aceasta vizita participa si psihologul din cadrul serviciului de adoptie;
    c) culegerea informatiilor cu privire la structura familiei, istoria maritala si relatiile actuale ale solicitantilor, modelul de viata al familiei, comunicarea, nivelul educatiei, statutul profesional, habitatul si insertia comunitara, relatia cu familia largita, trasaturile de personalitate, interesele, capacitatea de adaptare; culegerea informatiilor se realizeaza si prin contactarea unor persoane de referinta desemnate de persoana/familie, precum si a unor membri semnificativi ai comunitatii; daca adoptatorii au copii, se evalueaza interactiunea cu acestia, starea de sanatate, rezultatele scolare, precum si relatiile acestora cu: fratii, colegii de scoala, comunitatea locala;
    d) informarea familiei cu privire la concluziile preliminare rezultate, precum si la propunerile ce urmeaza a fi formulate vizand acordarea atestatului.
    (2) Responsabilul de caz are obligatia de a obtine si de a consemna toate informatiile in fisa de evaluare care va sta la baza intocmirii raportului de evaluare.
    Art. 7
    (1) Evaluarea psihologica cuprinde observatia, interviul, chestionarele si aplicarea unei baterii de teste cu scopul determinarii profilului psihologic al persoanei/familiei adoptatoare.
    (2) Rezultatele evaluarii psihologice si recomandarile psihologului din cadrul Serviciului de adoptii sunt consemnate de catre acesta in fisa de evaluare psihologica care va sta la baza intocmirii raportului de evaluare.
    Art. 8
    (1) Pregatirea persoanei/familiei pentru asumarea in cunostinta de cauza a rolului de parinte este destinata dezvoltarii capacitatii acesteia de a raspunde nevoilor copilului adoptat si consta in furnizarea de informatii vizand prezentarea motivelor institutionalizarii si efectele acesteia asupra copilului, posibile tulburari reactive de atasament, modalitati de interactiune, atitudinea nediscriminatorie si acceptarea identitatii si istoriei copilului, precum si acceptarea diferentei dintre imaginea unui copil "ideal" si copilul care va fi considerat compatibil din punct de vedere teoretic cu persoana/familia adoptatoare.
    (2) Pe parcursul acestei etape se evalueaza sentimentele si capacitatile parentale ale solicitantilor: propria copilarie, intelegerea nevoilor copilului si a dezvoltarii acestuia, maturizarea, acceptarea sarcinilor parentale si a modificarilor din stilul de viata al familiei aparute o data cu adoptia copilului, modul in care solicitantii inteleg sa informeze copilul ca este adoptat.
    Art. 9
    (1) Dupa obtinerea si analizarea tuturor informatiilor, inclusiv a celor obtinute cu ocazia derularii componentei de pregatire, responsabilul de caz si psihologul din cadrul serviciului de adoptie vor intocmi un raport de evaluare a capacitatii de a adopta a solicitantilor, care va contine si propunerea privind acordarea sau neacordarea atestatului de persoana ori de familie apta sa adopte.
    (2) Raportul se inainteaza conducerii directiei, care decide cu celeritate, prin dispozitie a directorului general (executiv) asupra acordarii/neacordarii atestatului; dispozitia se comunica solicitantilor, in termen de 3 zile de la emiterea ei.
    Art. 10
    (1) In cazul in care se decide neacordarea atestatului, persoana sau familia poate solicita o noua evaluare, formulata in scris in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului nefavorabil.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) seful Serviciului de adoptie desemneaza un alt responsabil de caz si se procedeaza la reluarea intregului proces de evaluare, astfel cum este reglementat in prezentele norme metodologice.
    Art. 11
    In situatia in care perioada de valabilitate a atestatului prevazuta de lege a expirat, solicitantii sunt obligati sa formuleze o noua cerere de evaluare si sa anexeze actele prevazute la art. 2, procedura de evaluare urmand a fi reluata.

    CAP. 2
    Demersuri pe care Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este obligata sa le realizeze pentru stabilirea adoptiei interne ca finalitate a planului individualizat de protectie

    Art. 12
    (1) Pentru fiecare copil pentru care s-a stabilit in conditiile legii o masura de protectie speciala directia este obligata sa verifice trimestrial imprejurarile care au stat la baza stabilirii acesteia si sa procedeze la revizuirea planului individualizat de protectie.
    (2) In vederea indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), directia desemneaza un manager de caz.
    Art. 13
    Demersurile intreprinse de managerul de caz trebuie sa vizeze:
    a) reintegrarea copilului in familie;
    b) integrarea copilului in familia extinsa.
    Art. 14
    In evaluarea potentialului de reintegrare familiala sunt luate in considerare aspecte vizand disponibilitatea afectiva a copilului si a familiei, nivelul socioeconomic al acesteia, precum si serviciile asociate, necesare pentru realizarea si mentinerea reintegrarii, managerul de caz procedand la efectuarea cel putin a urmatoarelor demersuri:
    a) evaluarea situatiei care a determinat stabilirea unei masuri de protectie speciala;
    b) verificarea existentei actelor de identitate ale copilului si initierea masurilor prevazute de lege pentru intocmirea lor, in situatia in care se constata inexistenta acestora;
    c) identificarea si contactarea parintilor copilului;
    d) acordarea de consiliere si sprijin tatalui care nu a recunoscut initial copilul si care ulterior isi exprima aceasta dorinta;
    e) evaluarea situatiei socioeconomice si morale a parintilor;
    f) consilierea parintilor si informarea acestora asupra existentei la nivel local a serviciilor de suport, precum si asupra posibilitatilor legale de sprijin financiar sau material;
    g) informarea periodica a parintilor asupra locului unde se executa masura de protectie speciala, precum si asupra conditiilor in care pot mentine relatiile personale cu copilul; acordarea de sprijin in realizarea acestui drept; organizarea si facilitarea de intalniri periodice intre copil si parinti;
    h) informarea parintilor asupra posibilitatii redarii de catre instanta judecatoreasca a exercitiului drepturilor parintesti, precum si asupra conditiilor redarii, in situatia in care acestora le-a fost limitat exercitiul drepturilor parintesti sau au fost decazuti din drepturile parintesti.
    Art. 15
    In evaluarea potentialului de integrare a copilului in familia extinsa se iau in considerare aspectele prevazute la art. 14, managerul de caz procedand la efectuarea cel putin a urmatoarelor demersuri:
    a) identificarea si contactarea rudelor firesti ale copilului pana la gradul al IV-lea inclusiv;
    b) evaluarea situatiei socioeconomice si morale a rudelor identificate;
    c) consilierea rudelor asupra posibilitatilor de luare spre crestere si ingrijire a copilului si informarea acestora asupra existentei la nivel local a serviciilor de suport, precum si asupra posibilitatilor legale de sprijin financiar sau material;
    d) informarea rudelor identificate asupra locului unde se executa masura de protectie speciala a copilului, precum si asupra conditiilor in care se pot mentine relatii personale cu acesta;
    e) organizarea si facilitarea de intalniri intre copil si rudele identificate;
    f) solicitarea adresata fiecarei rude identificate si care a implinit varsta majoratului de a-si exprima opinia cu privire la disponibilitatea de a lua spre crestere si ingrijire proprie copilul, precum si opinia asupra posibilitatii adoptiei copilului de catre o alta persoana. Opiniile exprimate se consemneaza in scris.
    Art. 16
    In vederea atestarii efectuarii demersurilor mentionate la art. 14 - 15 se intocmesc si se pastreaza urmatoarele documente:
    a) raportul sau, dupa caz, fisa de evaluare psihosociala initiala a copilului si familiei sale;
    b) raportul de evaluare detaliata a situatiei copilului in context sociofamilial;
    c) rapoartele de evaluare a situatiei socioeconomice si morale a parintilor si rudelor identificate;
    d) documentele care atesta toate evaluarile efectuate in cadrul etapei de evaluare detaliate;
    e) rapoartele privind vizitarea copilului de catre parinti si rude, precum si cele care consemneaza exercitarea altor modalitati de mentinere a relatiilor cu copilul;
    f) documentele care atesta efectuarea demersurilor legate de identificarea si contactarea parintilor si rudelor copilului (adresele formulate in atentia acestora, a organelor de politie, primariei de domiciliu, rapoartele de ancheta sociala la domiciliul parintilor sau al rudelor etc.);
    g) documentele care atesta monitorizarea planului individualizat de protectie (rapoartele de monitorizare, rapoartele de reevaluare, rapoartele de revizuire, planurile revizuite etc.);
    h) notificarile formulate in atentia parintilor sau a rudelor copilului, vizand informarea acestora asupra locului unde se executa masura de protectie speciala a copilului, precum si asupra modului in care pot mentine relatii personale cu acesta;
    i) referatele sau notele intocmite cu ocazia consilierii parintilor si rudelor copilului;
    j) documentele care consemneaza opinia rudelor copilului cu privire la aspectele mentionate la art. 15 lit. f).
    Art. 17
    (1) In baza efectuarii demersurilor mentionate anterior, a intocmirii si analizarii documentatiei aferente, daca managerul de caz apreciaza ca reintegrarea copilului in familie sau in familia extinsa nu este posibila poate propune stabilirea adoptiei interne ca finalitate a planului individualizat de protectie.
    (2) Propunerea managerului de caz de stabilire a adoptiei interne ca finalitate a planului individualizat de protectie nu poate fi fundamentata exclusiv pe situatia economica precara a parintilor copilului.
    (3) Propunerea formulata de catre managerul de caz este supusa avizarii sefului ierarhic superior si se anunta Serviciul de adoptie in vederea luarii in evidenta a cazului si realizarii programului de interventie specifica pentru adoptia copilului.

    CAP. 3
    Stabilirea compatibilitatii dintre copil si persoana/familia adoptatoare, careia urmeaza sa ii fie incredintat copilul in vederea adoptiei

    Art. 18
    (1) Procesul de stabilire a compatibilitatii dintre copil si persoana/familia adoptatoare consta in identificarea si selectarea celei mai potrivite persoane/familii care sa raspunda nevoilor copilului, pentru care instanta judecatoreasca a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne.
    (2) Pentru fiecare copil aflat in situatia prevazuta la alin. (1) psihologul si responsabilul de caz al copilului din cadrul Serviciului de adoptii sunt obligati sa identifice si sa selecteze o persoana/familie careia ii poate fi incredintat copilul in vederea adoptiei, in conformitate cu dispozitiile art. 26 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei.
    Art. 19
    (1) Procedura de selectare a persoanei/familiei adoptatoare se realizeaza pe baza unei potriviri teoretice, care consta in analiza si luarea in considerare a tuturor informatiilor referitoare la copil, la familia lui naturala si la persoana/familia adoptatoare, dupa cum urmeaza:
    a) informatii referitoare la copil: varsta, sexul, nationalitatea, etnia, rasa, temperamentul, religia, relatiile cu alti copii si persoane adulte, nevoile lui speciale, istoricul medical, caracteristicile mediului in care traieste, programul zilnic;
    b) informatii referitoare la familia naturala: varsta, temperamentul, ocupatia, inclinatiile, nivelul de educatie, religia, istoricul marital, nationalitatea, etnia, rasa, istoricul medical;
    c) informatii referitoare la persoana/familia adoptatoare: varsta, temperamentul, ocupatia, inclinatiile, aptitudinile, interesele pentru diverse domenii, educatia, rasa, nationalitatea, etnia, religia, istoricul marital, asteptarile familiei in legatura cu varsta, sexul si situatia psihosociomedicala a copilului.
    (2) In urma realizarii potrivirii teoretice se selecteaza o persoana/familie adoptatoare.
    Art. 20
    (1) In vederea stabilirii compatibilitatii dintre copil si persoana/familia adoptatoare selectata ca urmare a realizarii potrivirii teoretice, se realizeaza potrivirea practica, care presupune informarea copilului, a persoanei/familiei care a fost selectionata, a altor persoane de referinta pentru copil, precum si pregatirea partilor implicate in vederea acomodarii copilului cu persoana/familia adoptatoare.
    (2) Informarea si pregatirea se realizeaza de catre responsabilul de caz al copilului si, respectiv, al persoanei/familiei adoptatoare.
    Art. 21
    Activitatea de informare vizeaza:
    a) informarea copilului; se realizeaza potrivit capacitatii de intelegere si gradului sau de maturitate, acordandu-se atentie opiniilor exprimate de acesta;
    b) informarea, dupa caz, a specialistilor din centrul de plasament, asistentului maternal sau a persoanei/familiei la care copilul se afla in ingrijire; se realizeaza respectand interesul superior al copilului si principiul confidentialitatii;
    c) informarea persoanei/familiei adoptatoare; responsabilul de caz aduce la cunostinta familiei/persoanei toate informatiile pe care le are despre copil si prezinta fotografii ale copilului, incurajeaza familia sa puna cat mai multe intrebari referitoare la copil si la familia biologica a acestuia.
    Art. 22
    (1) In vederea pregatirii partilor implicate pentru acomodarea copilului cu persoana/familia adoptatoare selectata, responsabilul de caz al copilului si cel al persoanei/familiei stabilesc de comun acord cu acestia si cu persoana/familia care are in ingrijire copilul sau cu persoana de referinta a copilului din institutia de ocrotire un program de vizitare a copilului de catre persoana/familia adoptatoare.
    (2) Prima intalnire dintre copil si persoana/familia adoptatoare se desfasoara in mediul de viata al copilului, fara ca acestuia sa i se aduca la cunostinta scopul vizitei; la intalnire vor participa in mod obligatoriu cei doi responsabili de caz, care vor consemna rezultatele acestei intalniri intr-un raport comun.
    (3) Concluziile raportului comun vor mentiona daca se continua potrivirea practica sau se reia procedura de potrivire a copilului cu alta persoana/familie adoptatoare; propunerea de reluare a procedurii de potrivire se motiveaza.
    (4) In situatia in care se apreciaza ca indicata continuarea procedurii de potrivire practica a copilului cu aceeasi persoana/familie adoptatoare, urmatoarele vizite sunt destinate dezvoltarii treptate a relatiei de atasament dintre acestia, intalnirile si vizitele fiind realizate atat in mediul de viata al copilului, cat si in afara acestuia sau in mediul de viata al persoanei/familiei adoptatoare.
    (5) Numarul vizitelor necesare pentru constatarea compatibilitatii se stabileste de catre cei doi responsabili de caz, in functie de evolutia cazului.
    Art. 23
    La finalul procedurii de potrivire practica cei doi responsabili de caz intocmesc un raport care consemneaza concluziile referitoare la constatarea compatibilitatii dintre copil si persoana/familia adoptatoare, precum si propunerea vizand sesizarea instantei judecatoresti pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei.

    CAP. 4
    Intocmirea rapoartelor pe perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei si a rapoartelor postadoptie

    Art. 24
    (1) Pe intreaga perioada in care copilul este incredintat in vederea adoptiei, directia in a carei raza teritoriala domiciliaza persoana/familia adoptatoare careia i-a fost incredintat copilul are obligatia de a urmari evolutia acestuia, intocmind in acest sens rapoarte bilunare.
    (2) Rapoartele bilunare contin constatarile rezultate ca urmare a evaluarii relatiilor dintre copil si familie in urma vizitelor efectuate de catre responsabilul de caz din cadrul serviciului de adoptie impreuna cu un psiholog, precum si propuneri vizand mentinerea sau revocarea incredintarii in vederea adoptiei.
    (3) Rapoartele prevazute la alin. (1) se supun avizarii sefului Serviciului de adoptie, iar in situatia in care acestea contin propuneri care impun sesizarea instantei pentru revocarea incredintarii in vederea adoptiei se supun aprobarii conducerii directiei.
    Art. 25
    (1) La sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei responsabilul de caz impreuna cu psihologul intocmesc un raport final referitor la evolutia relatiilor dintre copil si persoana/familia adoptatoare, care se transmite instantei judecatoresti competente sa incuviinteze adoptia.
    (2) Raportul final se elaboreaza luandu-se in considerare constatarile si concluziile rapoartelor bilunare, precum si rezultatele acomodarii copilului cu familia, consemnate intr-un raport separat intocmit de catre un psiholog din cadrul serviciului de adoptie.
    (3) Raportul final se aproba de catre directorul general (executiv) al directiei si poate contine propuneri vizand incuviintarea adoptiei sau, dupa caz, prelungirea perioadei pentru care s-a hotarat incredintarea in vederea adoptiei, respectiv revocarea acesteia.
    Art. 26
    Responsabilul de caz are obligatia de a informa persoana/familia adoptatoare careia i-a fost incredintat copilul asupra concluziilor si propunerilor continute in cuprinsul rapoartelor bilunare si al celui final.
    Art. 27
    Directia in a carei raza teritoriala domiciliaza persoana/familia adoptatoare are obligatia de a depune raportul final pana cel mai tarziu cu 5 zile inaintea termenului la care a fost citata pentru judecarea cauzei privind incuviintarea adoptiei.
    Art. 28
    Responsabilul de caz tine evidenta rapoartelor bilunare, precum si a celor intocmite la sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei in dosarul de adoptie al fiecarui caz.
    Art. 29
    (1) Monitorizarea adoptiei pe intreaga perioada prevazuta de lege, dupa ce hotararea instantei judecatoresti prin care aceasta a fost incuviintata a ramas irevocabila, se realizeaza de catre directia de la domiciliul copilului, prin intermediul Serviciului de adoptie - Compartimentul postadoptie.
    (2) Responsabilul de caz al copilului si psihologul din cadrul compartimentului prevazut la alin. (1) au obligatia de a intocmi rapoarte trimestriale care consemneaza evolutia copilului adoptat si a relatiilor dintre acesta si parintii adoptatori.
    Art. 30
    (1) Responsabilul de caz are obligatia de a supune avizarii sefului ierarhic superior rapoartele postadoptie, de a tine evidenta acestor rapoarte si de a le transmite familiei adoptatoare, precum si managerului de caz.
    (2) In cazul netransmiterii, neintocmirii sau intocmirii defectuoase a rapoartelor postadoptie, managerul de caz este obligat sa sesizeze in scris conducerea institutiei, care va dispune, in conditiile legii, sanctionarea disciplinara a persoanei vinovate.
    Art. 31
    La sfarsitul perioadei obligatorii prevazute de lege pentru realizarea urmaririi adoptiei responsabilul de caz intocmeste un referat privind inchiderea cazului, care se supune avizarii sefului Serviciului de adoptie si se inainteaza managerului de caz care a elaborat planul individualizat de protectie a copilului.
    Art. 32
    In functie de fiecare caz, pe baza constatarilor si concluziilor monitorizarilor postadoptie efectuate, urmarirea postadoptie poate continua, la propunerea responsabilului de caz, si dupa perioada prevazuta de lege, daca aceasta propunere este apreciata ca fiind in interesul copilului si daca exista aprobarea directorului directiei.
    Art. 33
    (1) Serviciul de adoptie, prin Compartimentul postadoptie, va furniza si va asigura accesul copilului si familiei la servicii postadoptie, in functie de nevoile identificate.
    (2) Aceste servicii pot fi furnizate de specialistii Compartimentului postadoptie sau de specialisti ai altor servicii si vor fi mentionate ca recomandari in rapoartele postadoptie trimestriale, in functie de caz.
    (3) Responsabilul de caz tine evidenta serviciilor de care beneficiaza copilul si/sau familia adoptatoare, pe care le va consemna, impreuna cu rezultatele obtinute, in dosarul copilului.
    Art. 34
    (1) In cazul adoptiilor internationale, obligatia prevazuta la art. 29 alin. (1) revine Oficiului Roman pentru Adoptii, denumit in continuare Oficiu.
    (2) La solicitarea directiei, Oficiul poate transmite acesteia copii ale rapoartelor postadoptie a caror evidenta o detine.
    Art. 35
    Rapoartele postadoptie se pastreaza pe o perioada de minimum 10 ani si se arhiveaza in conditiile legii.

    CAP. 5
    Atestarea de catre Oficiul Roman pentru Adoptii a existentei in tara straina a garantiilor si normelor echivalente celor existente in cazul unei adoptii nationale

    Art. 36
    (1) In vederea intocmirii documentului care atesta indeplinirea obligatiei prevazute de art. 46 alin. (3) din Legea nr. 273/2004, dupa primirea cererii privind adoptia unui copil din Romania, formulata de catre persoana sau familia cu domiciliul pe teritoriul altui stat. Oficiul verifica daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru luarea acesteia in evidenta si notifica autoritatii centrale straine sau organizatiei acreditate de catre statul strain si autorizate de Oficiu acordul privind continuarea procedurii adoptiei internationale.
    (2) O data cu notificarea prevazuta la alin. (1), in cazul in care statul de primire este parte la Conventia de la Haga, Oficiul solicita autoritatii centrale straine competente incuviintarea continuarii procedurii de adoptie internationala a copilului, potrivit art. 17 lit. c) din Conventia de la Haga.
    (3) Aceasta incuviintare a continuarii procedurii de adoptie este ceruta si in cazul statelor care nu sunt parti ale Conventiei de la Haga, dar care au incheiat cu Oficiul acorduri de cooperare in domeniul adoptiei internationale.
    (4) In vederea incuviintarii continuarii procedurii de adoptie de catre autoritatea straina competenta, Oficiul transmite acesteia un raport cuprinzand informatii asupra copilului, referitoare la identitatea si la statutul de copil adoptabil al acestuia, si informatii vizand exprimarea consimtamintelor prevazute de lege; raportul se transmite insotit de traducerea autorizata in limba statului de primire.
    Art. 37
    (1) In vederea intocmirii documentului care atesta faptul ca adoptatul va beneficia in tara straina de garantiile si normele echivalente celor existente in cazul unei adoptii nationale, Oficiul solicita autoritatii centrale straine sau organizatiei acreditate de catre statul strain si autorizate de Oficiu ca, o data cu transmiterea incuviintarii continuarii procedurii de adoptie internationala prevazute la art. 36, aceasta sa ii furnizeze si informatii privind dreptul intern in materia adoptiei si dreptul familiei.
    (2) Oficiul transmite autoritatilor centrale competente din alte state sau organizatiilor acreditate de catre statul strain si autorizate de Oficiu, la cererea acestora, informatii privind dreptul intern roman in materia adoptiei.
    Art. 38
    Informatiile solicitate de catre Oficiu autoritatilor competente din tara straina vizeaza:
    a) normele juridice care guverneaza efectele adoptiei, in general, in statul respectiv;
    b) daca legea straina admite adoptia care produce efectele unei filiatii firesti si adoptia internationala;
    c) conditiile incetarii adoptiei prin desfacere sau ca urmare a declararii nulitatii acesteia si masurile de protectie a copilului care pot fi dispuse in acest caz; drepturile si indatoririle parintesti si sanctiunea neindeplinirii acestora;
    d) existenta serviciilor postadoptie, in special modalitatile in care se asigura consilierea parintilor adoptivi;
    e) modalitatile de supraveghere a evolutiei copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptivi, precum si masurile de protectie care se pot dispune in cazul in care se constata neadaptarea copilului cu familia adoptatoare;
    f) modul in care adoptatul si adoptatorii intra in evidenta autoritatilor sau a organismelor cu atributii in materia evaluarii adoptiei;
    g) daca adoptatul poate primi incuviintarea de intrare si de a locui permanent in statul primitor;
    h) legislatia in materia adoptiei si alte informatii generale cu privire la protectia copilului;
    i) recunoasterea adoptiei in statul primitor;
    j) conditiile in care copilul adoptat dobandeste cetatenia straina.
    Art. 39
    (1) In baza informatiilor primite, Oficiul intocmeste un raport care contine prezentarea succinta a datelor obtinute potrivit art. 38, precum si concluziile Oficiului cu privire la existenta garantiilor ca adoptatul va beneficia in tara straina de norme echivalente celor existente in cazul unei adoptii nationale.
    (2) Raportul poate cuprinde si date cu privire la aplicarea Conventiei de la Haga in situatia statelor parti la aceasta conventie sau, dupa caz, a acordurilor ori conventiilor de colaborare incheiate cu celelalte state.
    (3) Raportul prevazut la alin. (1) se transmite instantei judecatoresti o data cu cererea de incuviintare a adoptiei internationale.

    CAP. 6
    Eliberarea certificatului care atesta ca adoptia internationala este conforma cu dispozitiile Conventiei de la Haga

    Art. 40
    Certificatul prin care se atesta ca adoptia internationala incuviintata de instanta judecatoreasca romana este conforma cu dispozitiile Conventiei de la Haga este inscris autentic si se elibereaza de catre Oficiu.
    Art. 41
    Atestarea conformitatii adoptiei internationale cu dispozitiile Conventiei de la Haga se inscrie in registrul special infiintat in acest scop si se completeaza manual, cu cerneala speciala de culoare neagra.
    Art. 42
    (1) Pe baza inscrierii prevazute la art. 41 se elibereaza adoptatorului sau familiei adoptatoare certificatul care atesta conformitatea adoptiei internationale cu dispozitiile Conventiei de la Haga.
    (2) Dupa intocmirea certificatului se face mentiune cu privire la aceasta si in Registrul National pentru Adoptii.
    Art. 43
    Atributiile legate de intocmirea si de eliberarea actului si a certificatului care atesta conformitatea adoptiei internationale cu dispozitiile Conventiei de la Haga se indeplinesc de un functionar public cu studii juridice care face parte din personalul Oficiului, desemnat in acest scop prin ordin al secretarului de stat.
    Art. 44
    Pe baza comunicarii hotararii judecatoresti irevocabile de incuviintare a adoptiei, functionarul prevazut la art. 43 trece de indata la intocmirea actului si a certificatului care atesta conformitatea adoptiei internationale incuviintate de instanta judecatoreasca romana cu dispozitiile Conventiei de la Haga.
    Art. 45
    (1) Eliberarea certificatului se face la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare.
    (2) Cererea se face personal de catre adoptator sau prin mandatar, pe baza de procura speciala, si se depune la sediul Oficiului.
    (3) Functionarul care primeste cererea solicita prezentarea actelor de identitate ale adoptatorului/adoptatorilor sau, dupa caz, prezentarea procurii persoanei mandatate.
    Art. 46
    In vederea intocmirii actului si a certificatului care atesta conformitatea adoptiei internationale cu dispozitiile Conventiei de la Haga, functionarul desemnat verifica conformitatea datelor cuprinse in dispozitivul hotararii judecatoresti irevocabile de incuviintare a adoptiei cu datele continute in evidenta Oficiului, referitoare la copil si la familie, respectiv la persoana adoptatoare.
    Art. 47
    (1) Certificatul specifica faptul ca adoptia s-a realizat in conformitate cu dispozitiile Conventiei de la Haga, precizeaza de catre cine si cand au fost date acceptarile prevazute de art. 17 lit. c) din Conventia de la Haga, precum si ca adoptia are ca efect ruperea legaturilor de filiatie si rudenie existente intre copil si parintii sai firesti, respectiv rudele sale firesti, fiind o adoptie cu efecte depline.
    (2) Oficiul va transmite o copie legalizata si tradusa in limba straina si autoritatii centrale sau organizatiei straine acreditate din statul de primire.
    Art. 48
    Actul si certificatul care atesta conformitatea adoptiei internationale incuviintate de instanta judecatoreasca romana cu dispozitiile Conventiei de la Haga se semneaza de functionar si de secretarul de stat al Oficiului.
    Art. 49
    Intocmirea actului si eliberarea certificatului se realizeaza si in cazul in care adoptatorii domiciliaza in state care nu sunt parti ale Conventiei de la Haga, dar ale caror autoritati competente in materia adoptiei au incheiat acorduri de colaborare cu Oficiul.
    Art. 50
    (1) Este interzis sa se faca stersaturi, razuiri, prescurtari si adaugari ori alte modificari in actul sau in certificatul care atesta conformitatea adoptiei internationale cu dispozitiile Conventiei de la Haga.
    (2) Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actului ori a certificatului si a mentiunilor inscrise pe acestea se fac numai in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

    CAP. 7
    Procedura de intocmire si organizare la nivel national a evidentei in materia adoptiei (Registrul National pentru Adoptii)

    Art. 51
    (1) In scopul constituirii la nivel national a evidentei in materia adoptiei Oficiul are obligatia intocmirii Registrului National pentru Adoptii, denumit in continuare Registru.
    (2) Registrul contine datele referitoare la adoptatorul sau la familia adoptatoare, romana si straina, precum si cele referitoare la copiii pentru care a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca irevocabila de incuviintare a deschiderii procedurii adoptiei interne, de incredintare in vederea adoptiei, de incuviintare a adoptiei sau de declarare a nulitatii acesteia.
    (3) In Registru se opereaza si mentiunile privind transmiterea rapoartelor postadoptie intocmite pentru copiii care au fost adoptati conform procedurii adoptiei internationale, precum si cele vizand eliberarea certificatului care atesta conformitatea adoptiei internationale cu dispozitiile Conventiei de la Haga.
    Art. 52
    Intocmirea si organizarea la nivel national a evidentei in materia adoptiei se realizeaza pe baza transmiterii informatiilor care sunt solicitate de catre Oficiu, precum si pe baza transmiterii in termenele legale a documentelor prevazute de Legea nr. 273/2004 de catre directie sau, dupa caz, de catre autoritatea straina competenta sau de organizatia acreditata de statul strain si autorizata de Oficiu.
    Art. 53
    Datele care se consemneaza in registru sunt:
    a) date privind copilul: numele si prenumele, data nasterii, codul numeric personal, numele si prenumele tatalui biologic, numele si prenumele mamei biologice, situatia fratilor biologici, directia in a carei evidenta se afla, forma de protectie, hotararea judecatoreasca de deschidere a procedurii adoptiei interne, hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii adoptiei, numarul si data fiecarui raport privind urmarirea evolutiei postadoptie, in cazul adoptiei internationale, numarul si data eliberarii certificatului care atesta conformitatea adoptiei internationale cu dispozitiile Conventiei de la Haga;
    b) date privind persoana sau familia adoptatoare cu domiciliul in Romania: numarul si data cererii de adoptie formulate de persoana sau de familia adoptatoare, numele si prenumele, domiciliul, numarul si data de eliberare a atestatului de persoana sau familie apta sa adopte;
    c) date privind familia adoptatoare cu domiciliul in strainatate: numarul si data cererii de adoptie formulate de persoana sau de familia adoptatoare, numele si prenumele, domiciliul, autoritatea centrala sau organizatia straina acreditata care transmite cererea de adoptie si care a atestat persoana sau familia ca fiind apta sa adopte, oferind garantiile prevazute de lege.
    Art. 54
    (1) In cazul in care cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare care are domiciliul in strainatate nu este insotita de documentele prevazute la art. 44 - 45 din Legea nr. 273/2004, aceasta se inregistreaza in registru cu mentiunea "incomplet".
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) Oficiul notifica autoritatii straine competente sau organizatiei acreditate de catre statul strain si autorizate de Oficiu necesitatea anexarii documentelor prevazute de lege, solutionarea cererii urmand a fi realizata dupa transmiterea tuturor documentelor care trebuie sa insoteasca cererea; data la care Oficiul primeste documentele solicitate se mentioneaza in Registru.
    Art. 55
    (1) Datele cuprinse in Registru se consemneaza periodic, sarcina intocmirii, organizarii si actualizarii acestuia revenind unui compartiment cu atributii specifice in acest sens din cadrul Oficiului.
    (2) Registrul are fiecare pagina numerotata si stampilata si se vizeaza anual pentru deschidere si inchidere de catre seful compartimentului prevazut la alin. (1) si de catre secretarul de stat al Oficiului.
    (3) In situatia in care Registrul nu s-a completat in intregime, la data de 31 decembrie a fiecarui an, pe prima pagina ramasa libera se intocmeste un proces-verbal de inchidere, semnat de catre persoanele prevazute la alin. (2), din care sa rezulte numarul adoptiilor interne si internationale incuviintate si ramase irevocabile in anul expirat, precum si numarul total al persoanelor cu domiciliul in Romania care au fost atestate ca apte sa adopte; inregistrarile pentru anul care incepe se fac, in continuare, in acelasi registru, pana la epuizarea tuturor filelor.
    Art. 56
    (1) Evidenta continuta de Registru este structurata intr-o baza de date, gestionata prin intermediul unui sistem informatizat, care sa asigure securitatea datelor inregistrate.
    (2) Accesul la aceasta baza de date este permis doar utilizatorilor identificati prin intermediul unei parole de acces.
    (3) Orice modificare sau adaugare in baza de date este inregistrata automat, indicandu-se utilizatorul si data la care aceasta a fost operata.
    (4) Pe baza datelor continute in aceasta evidenta se pot intocmi situatii si rapoarte care vor fi stocate in forma in care au fost realizate, fara a exista posibilitatea modificarii lor ulterioare.
    (5) Pentru siguranta si pastrarea datelor continute in evidenta vor fi realizate periodic copii ale datelor pe medii de stocare securizate cu parola de acces.
    Art. 57
    (1) Persoanele care, conform fisei postului, au atributii privind culegerea, evidenta si transmiterea informatiilor referitoare la adoptii sunt obligate sa pastreze confidentialitatea acestor date, sub sanctiunile prevazute de lege.
    (2) Transmiterea datelor privind adoptiile poate fi facuta, in conditiile legii, numai catre persoane fizice sau juridice autorizate.
    Art. 58
    Pastrarea si arhivarea Registrului, precum si a documentelor care au stat la baza intocmirii acestuia se realizeaza conform prevederilor legale in materie.

    ANEXA 2

                              STRUCTURA-CADRU
a rapoartelor ce se intocmesc pe perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei si pe perioada de urmarire postadoptie

    A. STRUCTURA-CADRU A RAPOARTELOR BILUNARE

    Aprobat
    Director general (executiv)
                                                                Avizat
                                                                Sef serviciu

                               RAPORT BILUNAR
privind evolutia copilului si rezultatele acomodarii acestuia cu persoana/familia adoptatoare pe perioada incredintarii in vederea adoptiei

    Calitatea interactiunilor copil - familie

    Atitudinea copilului fata de familie

    Atitudinea familiei fata de copil

    Nevoi ale copilului

    Nevoi ale familiei

    Resurse identificate

    Concluzii, recomandari si propuneri

    Data vizitei:
    Data intocmirii raportului:

           Psiholog,                      Asistent social (responsabil de caz),
          ...........                    .......................................

    B. STRUCTURA-CADRU A RAPORTULUI FINAL

    Aprobat
    Director general (executiv)
                                                                  Avizat
                                                                  Sef serviciu

                                 RAPORT FINAL
referitor la evolutia relatiilor dintre copil si persoana/familia adoptatoare, ce se comunica instantei la sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei

    Date personale despre copil
    - numele:
    - prenumele:
    - sexul:
    - parintii biologici:
    - data, locul si inregistrarea nasterii:
    - certificatul de nastere: nr. ........... seria ............
    - codul numeric personal:
    - nationalitatea:
    - religia:
    - domiciliul actual:
    - hotararea de incredintare in vederea adoptiei:

    Istoria personala si familiala
    Date despre familia potential adoptatoare
    Date despre locuinta
    Relatia copilului cu familia potential adoptatoare
    Evolutia starii de sanatate a copilului
    Starea de sanatate actuala a copilului

    Dezvoltarea psihologica a copilului:
    - psihomotrica
    - cognitiva
    - socioemotionala
    - limbaj
    - autoservire
    - aptitudini, interese
    Nevoi speciale ale copilului

    Concluzii si propuneri

    Observatii

    Data:

    Asistent social (responsabil de caz),                       Psiholog,
    .......................................                     ...........

    C. STRUCTURA-CADRU A RAPORTULUI POSTADOPTIE

    Avizat
    Sef serviciu

                          RAPORT TRIMESTRIAL POSTADOPTIE
privind evolutia copilului adoptat si a relatiilor dintre acesta si parintii adoptatori

    Numele copilului:
    Prenumele copilului:
    Data nasterii:
    Sentinta civila de adoptie:
    Numele si prenumele parintilor adoptatori:
    Adresa:
    Circumstantele vizitei
    Igiena locuintei
    Climatul familial
    Starea de sanatate actuala a copilului
    Dezvoltarea psihologica a copilului
    Situatia scolara a copilului
    Modalitatea de relationare copil - familie
    Atitudinea copilului fata de familie
    Atitudinea familiei fata de copil
    Nevoile copilului
    Nevoile familiei
    Resurse identificate
    Concluzii si recomandari
    Observatii
    Data vizitei:
    Data intocmirii raportului:

    Psiholog,                             Asistent social (responsabil de caz),
    ...........                           .....................................

    ANEXA 3

                               CONTINUTUL SI FORMA
certificatului care atesta conformitatea adoptiei internationale incuviintate de instanta judecatoreasca romana cu dispozitiile Conventiei asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993

    1. Subscrisa:
    ............................................................................
    (numele si adresa autoritatii centrale competente din statul unde a fost incuviintata adoptia)
    2. Atesta ca minorul:
    Numele: ....................................................................
    Prenumele: .................................................................
    Data nasterii: ziua ......... luna ............... anul ..........
    Sexul: masculin ( ) feminin ( )
    Locul nasterii: ............................................................
    Domiciliul: ................................................................
    3. A fost adoptat in baza hotararii urmatoarei instante:
    ............................................................................
                 (denumirea instantei, felul si numarul hotararii)
    Din data:
    ............................................................................
                                 (data pronuntarii)
    Hotararea este irevocabila din data de: ....................................
    4. De catre urmatorul/urmatorii adoptator/adoptatori:
    a) Numele de familie al tatalui adoptiv ....................................
    Prenumele ..................................................................
    Data nasterii: ziua .......... luna ............. anul ...........
    Locul nasterii: ............................................................
    Domiciliul la data incuviintarii adoptiei .................................;
    b) Numele de familie al mamei adoptive .....................................
    Prenumele ..................................................................
    Data nasterii: ziua ........... luna .............. anul...........
    Locul nasterii: ............................................................
    Domiciliul la data incuviintarii adoptiei ..................................
    5. Subscrisa autoritate atesta ca adoptia a fost incuviintata in conformitate cu dispozitiile Conventiei de la Haga si ca acceptarile prevazute la art. 17 lit. c) au fost date de:
    a) denumirea si adresa autoritatii centrale din statul de origine:
    ............................................................................
    ...........................................................................;
    data acceptarii: ..........................................................;
    b) denumirea si adresa autoritatii centrale din statul de primire: (sau ale autoritatii publice ori ale organismului care exercita functiile acesteia conform art. 22 alin. 1 sau 2 din Conventia de la Haga din 1993)
    ............................................................................
    data acceptarii: ...........................................................
    6. Incuviintarea adoptiei are ca efect incetarea legaturilor de filiatie cu parintii firesti, precum si a legaturilor de rudenie existente intre copil si parintii sai firesti, respectiv rudele sale firesti.

    Localitatea .................. data ...........SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1435/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1435 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1435/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu