Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1284 din 27.12.2011

privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 29 decembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulteriore. Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)locuri de muncă în condiţii speciale - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional existenţi pe durata timpului normal de muncă poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor; b)persoanele încadrate în locuri de muncă în condiţii speciale - lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea pe parcursul timpului normal de muncă din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la lit. a); c)reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale - procedura de verificare a factorilor de risc şi a efectelor produse de aceştia asupra stării de sănătate a lucrătorilor pentru locurile de muncă prevăzute la art. 1, încadrate în condiţii speciale, în vederea menţinerii sau retragerii avizului de încadrare în condiţii speciale; d)expertiza tehnică de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale - procesul de verificare a factorilor de risc existenţi la locul de muncă comparativ cu condiţiile existente la data încadrării în condiţii speciale, conform prevederilor legale; e)expertiza medicală de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale - procesul de verificare a sănătăţii lucrătorilor în relaţie cu locurile de muncă în condiţii speciale comparativ cu condiţiile existente la data încadrării iniţiale a locurilor de muncă în condiţii speciale, evidenţiat de morbiditatea prin boli profesionale, boli legate de profesie. Articolul 3(1) Reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale se realizează în baza următoarelor criterii:a)existenţa activităţilor şi a unităţilor pentru care se solicită reevaluarea, în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare; b)existenţa locurilor de muncă pentru care au fost acordate avizele de încadrare în condiţii speciale, la unităţile solicitante; c)existenţa, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a aceloraşi factori de risc identificaţi iniţial pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiţii speciale; d)identificarea prezenţei efectelor nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiţii speciale la locurile de muncă şi pentru care se solicită reevaluarea. (2) Menţinerea încadrării locurilor de muncă în condiţii speciale se realizează în condiţiile îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute la alin. (1).(3) În cazul în care nivelurile de expunere la risc se încadrează în limitele prevăzute de legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, criteriul de la alin. (1) lit. c) se consideră neîndeplinit.(4) În cazul în care nu se constată efecte nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, ce ar putea avea legătură cu expunerea iniţială la factorii de risc pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiţii speciale, criteriul de la alin. (1) lit. d) se consideră neîndeplinit. Articolul 4(1) Metodologia de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale include următoarele etape, în ordinea cronologică indicată:a)nominalizarea de către angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii şi/sau lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie ori cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care fac sau nu parte, potrivit legii, din Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă a locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea; b)efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), în vederea verificării factorilor de risc existenţi la locul de muncă comparativ cu condiţiile existente la data încadrării în condiţii speciale conform prevederilor legale; c)efectuarea expertizei medicale, la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), în vederea verificării sănătăţii lucrătorilor în relaţie cu locul de muncă încadrat în condiţii speciale supus reevaluării. (2) Procedura de reevaluare presupune parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) şi depunerea documentelor prevăzute la art. 6. Articolul 5(1) În vederea reevaluării locurilor de muncă în condiţii speciale, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înfiinţează, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţi, Comisia pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale, denumită în continuare Comisie.(2) Comisia este formată din:a)un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; b)un reprezentant al Ministerului Sănătăţii; c)2 reprezentanţi ai Inspecţiei Muncii; d)un reprezentant al Casei Naţionale de Pensii Publice. (3) Comisia se constituie în cadrul Inspecţiei Muncii şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii.(4) În situaţia reevaluării locurilor de muncă în condiţii speciale, cu specific nuclear, din Comisie va face parte şi un reprezentant al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, desemnat prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.(5) Comisia stabileşte, prin hotărâre, menţinerea sau respingerea avizului de încadrare în condiţii speciale de muncă a locurilor de muncă şi a unităţilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.(6) Modelul hotărârii prevăzute la alin. (5) se stabileşte prin ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii prevăzut la alin. (1). Articolul 6Pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale, angajatorul depune la secretariatul Comisiei următoarele documente: a)cererea scrisă de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, semnată de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), care va cuprinde: denumirea unităţii, adresa sediului social, codul unic de înregistrare din registrul comerţului, numărul şi data avizului iniţial, secţia, atelierul, locul de muncă, specificul activităţii pentru care se solicită reevaluarea, descris pe scurt, numărul de lucrători, poziţiile ocupate din anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, date de contact; b)rezultatul expertizei tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), prin care se confirmă existenţa, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a factorilor de risc identificaţi iniţial pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiţii speciale; c)rezultatul expertizei medicale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), prin care se confirmă existenţa, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a efectelor nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiţii speciale; d)copia avizului de încadrare în condiţii speciale. Articolul 7(1) În urma analizării solicitării de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, Comisia hotărăşte menţinerea/respingerea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale.(2) Hotărârea de menţinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale se emite în 3 exemplare, din care:a)două exemplare se transmit angajatorului; b)un exemplar rămâne în arhiva secretariatului Comisiei. (3) Angajatorul are obligaţia să depună la casa teritorială de pensii în raza căreia are sediul social, în termen de 10 zile de la comunicare, un exemplar al hotărârii de menţinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale, precum şi, după caz, lista cuprinzând categoriile profesionale care beneficiază de locuri de muncă în condiţii speciale. Articolul 8Angajatorii care, în urma reorganizării prin fuziune, asociere, divizare sau transformare, şi-au schimbat sediul social şi denumirea ori şi-au schimbat numai sediul social sau numai denumirea, fapt atestat prin documente justificative, pot declanşa procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale numai pentru locurile de muncă existente iniţial pentru care s-a primit avizul de încadrare în condiţii speciale. Articolul 9Hotărârea emisă de Comisie poate fi contestată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10(1) Expertiza tehnică prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) se efectuează de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont“ sau Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, după caz, respectiv laboratoarele de igiena radiaţiilor din cadrul direcţiilor de sănătate publică, autorizate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în baza unei metodologii proprii.(2) Expertiza medicală prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) se efectuează de către direcţiile de sănătate publică - compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă, iar în situaţia când acestea nu au medic de medicina muncii încadrat, de către centrele regionale de sănătate publică din Institutul Naţional de Sănătate Publică la care sunt arondate direcţiile de sănătate publică, în baza unei metodologii proprii. Articolul 11Cheltuielile aferente procesului de reevaluare a încadrării locurilor de muncă în condiţii speciale se suportă de către angajator. Art.12. - (1) Angajatorii împreună cu persoanele nominalizate la art. 4 alin. (1) lit. a) vor solicita reevaluarea locurilor de muncă până la data de 1 iulie 2012.(2) Comisia are obligaţia analizării dosarelor depuse de angajatori şi emiterii hotărârii de menţinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale de muncă, până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2012. Articolul 13Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Sulfina Barbu Ministrul sănătăţii, Ritli Ladislau


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1284/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1284 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1284/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu