Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1212 din 29 noiembrie 2000

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comitetelor de bazin

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 644 din 11 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 47 alin. (11) din Legea apelor nr. 107/1996,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a comitetelor de bazin, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Marian Parjol,
                       secretar de stat

                       Oficiul pentru Protectia Consumatorilor,
                       Eliade Corneliu Mihailescu,
                       secretar de stat

                       Ministru de stat, ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
    de organizare si functionare a comitetelor de bazin

    CAP. 1
    Organizarea si functionarea comitetelor de bazin

    Art. 1
    (1) Comitetul de bazin, denumit in continuare comitet, este format din 15 membri numiti in conditiile legii.
    (2) Comitetul este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot deschis, cu majoritatea simpla a membrilor comitetului, pentru o perioada de 4 ani; presedintele si vicepresedintele pot fi realesi dupa expirarea perioadei de 4 ani, daca indeplinesc conditiile necesare in vederea mentinerii calitatii de membru al comitetului.
    (3) Cu prilejul alegerii in una dintre cele doua functii se alege un membru al comitetului din randul celor nominalizati, iar in cealalta, un membru din randul celor alesi.
    (4) Pentru desfasurarea activitatii curente comitetul are un secretariat tehnic permanent compus din 3 - 5 persoane, asigurat de Directia apelor din bazinul hidrografic respectiv, dintre care o persoana cu functie de conducere din cadrul acesteia, si 2 - 4 specialisti pe probleme de gospodarire a apelor din bazinul hidrografic respectiv.
    (5) Componenta numerica si nominala a secretariatului tehnic permanent se aproba de comitet, la propunerea Directiei apelor din bazinul hidrografic respectiv.
    Art. 2
    (1) Comitetul este compus din:
    a) 2 reprezentanti ai Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, dintre care unul din structura centrala a acestuia si unul selectat din cadrul agentiilor de protectie a mediului din judetele aferente bazinului hidrografic respectiv;
    b) un reprezentant al Ministerului Sanatatii, nominalizat de ministrul sanatatii din randul specialistilor directiilor de sanatate publica ale judetelor cuprinse in bazinul hidrografic respectiv;
    c) un prefect nominalizat de ministrul functiei publice din randul prefectilor judetelor din bazinul hidrografic respectiv;
    d) 2 reprezentanti ai Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A., recomandati de conducerea acesteia, din cadrul sucursalei bazinale sau al subunitatilor acesteia din bazinul hidrografic respectiv;
    e) un presedinte de consiliu judetean, ales de presedintii consiliilor judetene din bazinul hidrografic respectiv;
    f) 3 primari, dintre care 2 primari de municipii si un primar de oras sau de comuna, alesi de primarii localitatilor din bazinul hidrografic respectiv;
    g) 3 reprezentanti ai utilizatorilor de apa din bazinul hidrografic respectiv, persoane juridice, propusi si alesi de comitet, in functie de cerinta de apa si de impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de apa;
    h) un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale pentru protectia mediului sau pentru protectia consumatorilor, cu sediul in bazinul hidrografic respectiv, desemnat de acestea;
    i) un reprezentant din cadrul oficiilor judetene de protectie a consumatorilor din bazinul hidrografic respectiv, recomandat de Oficiul pentru Protectia Consumatorilor.
    (2) Nominalizarea, respectiv alegerea membrilor prevazuti la alin. (1), se va face in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Calitatea de membru al comitetului inceteaza in timpul mandatului, la solicitarea scrisa a institutiilor care au facut nominalizarea sau recomandarea.
    (4) Reprezentantii administratiei publice locale alesi in comitet vor functiona in cadrul acestuia numai pe durata exercitarii mandatului functiei pe care o reprezinta.
    Art. 3
    Absenta unui membru al comitetului de la 3 sedinte consecutive atrage excluderea sa din comitet, urmand ca institutia responsabila sa nominalizeze in termen de 15 zile de la excludere un nou reprezentant.
    Art. 4
    (1) In cadrul aceluiasi comitet prefectul, presedintele consiliului judetean si primarii vor proveni, de regula, din unitati teritorial-administrative diferite.
    (2) In cazul bazinelor hidrografice cu mai putin de 5 judete, 2 dintre membrii comitetului mentionati la alin. (1) vor putea proveni din acelasi judet.
    Art. 5
    (1) Comitetul isi desfasoara activitatea prin sedinte de lucru si dezbateri publice.
    (2) Anual se desfasoara cel putin doua sedinte de lucru, dar nu mai mult de patru.
    (3) Prin sedinta de lucru se intelege o sedinta cu participarea a cel putin 10 membri ai comitetului.
    (4) Locul de desfasurare a sedintelor de lucru poate fi stabilit la sediul oricarei institutii publice de pe teritoriul bazinului hidrografic respectiv, in spatiul pus la dispozitie in conditiile legii.
    (5) In situatiile in care Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului solicita convocarea comitetului, aceasta se realizeaza in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii.
    (6) Data, locul de desfasurare si ordinea de zi ale sedintelor de lucru si ale dezbaterilor publice sunt anuntate public cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de desfasurarea acestora.
    (7) Membrii comitetului sunt convocati individual.
    (8) Sedintele de lucru ale comitetului sunt legal constituite daca se desfasoara in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor.
    (9) Adoptarea deciziilor in cadrul sedintelor comitetului se face cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. In caz de egalitate votul presedintelui este hotarator.
    (10) Fiecare membru al comitetului are dreptul la un singur vot.
    Art. 6
    (1) Procesele-verbale ale fiecarei sedinte de lucru sunt semnate de membrii comitetului si sunt puse la dispozitie persoanelor interesate, pe o perioada de 30 de zile de la data intocmirii acestora, pentru consultare.
    (2) Cererile de modificari in procesele-verbale incheiate la sedinta anterioara sunt comunicate cu cel putin 3 zile inaintea datei desfasurarii sedintei.
    Art. 7
    (1) Comitetul poate decide constituirea de grupuri de lucru formate din membrii comitetului, care pot fi imputernicite sa examineze anumite probleme inainte de a fi supuse discutiei acestuia.
    (2) Grupurile de lucru aleg din randul membrilor lor un presedinte si raportorii si pot apela la experti pe baza de contract de colaborare.
    Art. 8
    (1) Presedintele comitetului are urmatoarele atributii principale:
    a) convoaca, deschide, conduce si suspenda sedintele comitetului;
    b) la deschiderea sedintelor verifica daca sunt prezenti membrii comitetului, astfel incat sa se poata adopta decizii;
    c) aduce la cunostinta comitetului ordinea de zi si o supune aprobarii;
    d) supune aprobarii comitetului proiectul procesului-verbal al sedintei precedente;
    e) asigura buna desfasurare a sedintelor, conduce dezbaterile, da cuvantul, pune intrebarile, supune hotararii comitetului propunerile sau amendamentele, anunta rezultatele scrutinurilor si asigura buna desfasurare a sedintelor;
    f) transmite in scris secretariatului tehnic permanent sarcinile stabilite de comitet, in vederea aducerii acestora la indeplinire;
    g) semneaza deciziile comitetului, care urmeaza sa fie comunicate de secretariatul tehnic permanent persoanelor fizice si juridice care raspund de indeplinirea acestora;
    h) dispune masuri pentru ca toate sarcinile si metodologiile stabilite de comitet sa fie adoptate in conformitate cu prevederile legale;
    i) dispune masuri pentru efectuarea bilanturilor privind starea calitatii resurselor de apa.
    (2) In absenta presedintelui atributiile acestuia sunt preluate de vicepresedinte.
    Art. 9
    (1) Secretariatul tehnic permanent este subordonat comitetului si are drept atributie principala indeplinirea sarcinilor si responsabilitatilor stabilite de comitet privind colectarea, analizarea si raportarea informatiilor necesare in vederea executarii atributiilor comitetului, precum si transmiterea deciziilor partilor interesate.
    (2) Personalul secretariatului tehnic permanent este subordonat comitetului numai in ceea ce priveste sarcinile stabilite de acesta.
    (3) Sediul secretariatului tehnic permanent se stabileste prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (4) Secretariatul tehnic permanent are urmatoarele atributii principale:
    a) pune la dispozitie comitetului documentele necesare acestuia, in vederea adoptarii deciziilor;
    b) participa fara drept de vot la sedintele comitetului;
    c) are acces, in numele comitetului, la informatiile si resursele de la orice institutie publica, potrivit prevederilor art. 47 alin. (10) din Legea apelor nr. 107/1996, prin aceasta intelegandu-se ca va primi sprijin in legatura cu informatiile, rapoartele si auditurile pe care le considera necesare, precum si in legatura cu spatiul necesar pentru desfasurarea sedintelor de lucru si a dezbaterilor publice;
    d) pregateste corespondenta legata de activitatea curenta a comitetului, in conformitate cu deciziile luate de acesta si transmise de presedinte;
    e) raspunde intrebarilor sau solicitarilor persoanelor interesate, in orice problema care face obiectul atributiilor comitetului, cu exceptia celor in legatura cu care comitetul nu a adoptat inca o decizie;
    f) asigura pregatirea si organizarea sedintelor de lucru ale comitetului, a dezbaterilor publice, precum si a altor actiuni initiate de comitet;
    g) asigura intocmirea proceselor-verbale ale fiecarei sedinte de lucru si ale dezbaterilor publice;
    h) elaboreaza proiectele programului de lucru anual si al fondurilor necesare in vederea desfasurarii activitatilor comitetului si le supune aprobarii acestuia;
    i) raspunde de modul de gestionare a resurselor financiare ale comitetului si a celor alocate activitatii sale;
    j) propune comitetului numirea sau inlocuirea membrilor sai.
    Art. 10
    Procesele-verbale ale fiecarei sedinte de lucru vor fi redactate de secretariatul tehnic permanent si vor fi puse la dispozitie, la cerere, persoanelor interesate, in termen de 30 de zile de la data intocmirii acestora.

    CAP. 2
    Atributiile comitetelor

    Art. 11
    Comitetele au urmatoarele atributii principale:
    a) avizeaza, inaintea manifestarii deficitelor de apa, planurile de restrictii si de folosire a apelor in perioade deficitare, care sunt elaborate de Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.;
    b) avizeaza readucerea apelor in vechea albie, pentru situatii de interes public, conform propunerilor sucursalei Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. din bazinul respectiv;
    c) avizeaza schemele-cadru de amenajare si gospodarire a apelor pe bazine sau grupe de bazine hidrografice si programele de dezvoltare a lucrarilor, instalatiilor si amenajarilor de gospodarire a apelor;
    d) avizeaza planurile de prevenire a poluarilor accidentale si de inlaturare a efectelor acestora, elaborate de agentii economici conform actelor normative in vigoare si in functie de conditiile din bazinul hidrografic respectiv;
    e) aproba schemele locale de amenajare si de gospodarire a apelor, pe care le integreaza in schema-cadru, si stabilesc prioritatile tehnice si financiare;
    f) aproba planul de gospodarire integrata a calitatii si cantitatii apei din bazinul hidrografic respectiv, propus de Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., prin directiile de ape;
    g) propun Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului revizuirea normelor si standardelor de gospodarire a apelor, conform standardelor internationale, si solicita elaborarea de norme de calitate a apelor evacuate, specifice bazinului hidrografic, care pot fi mai exigente decat cele existente la nivel national;
    h) solicita Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului elaborarea de norme speciale pentru evacuarea apelor uzate, daca acestea sunt necesare pentru respectarea normelor de calitate a apelor;
    i) aproba incadrarea in categorii de calitate a cursurilor de apa din bazinul hidrografic respectiv, pe baza propunerilor Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A.;
    j) recomanda prioritati de finantare si conformare, in scopul realizarii programelor de dezvoltare a lucrarilor, instalatiilor si amenajarilor de gospodarire a apelor, si recomanda autoritatilor administratiei publice centrale si locale modul de asigurare a surselor de finantare;
    k) asigura:
    (i) informarea publicului privind actiunile organizate cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii acestora;
    (ii) dezbateri si audieri publice asupra tuturor problemelor propuse spre aprobare;
    (iii) accesul publicului la sedintele si documentele lor oficiale;
    l) coopereaza cu Comisia centrala de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice de pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., cu Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor si cu alte organisme similare, dupa caz, cu privire la planurile si regulamentele de aparare impotriva inundatiilor;
    m) au acces la informatiile si resursele oricarei institutii publice, conform legii, prin aceasta intelegandu-se ca vor primi sprijin in legatura cu informatiile, rapoartele si auditurile pe care le considera necesare, precum si in legatura cu spatiul necesar in vederea desfasurarii sedintelor de lucru si a dezbaterilor publice;
    n) avizeaza regulamentele de exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare, precum si a prizelor pentru alimentarea cu apa, cu sau fara baraj, indiferent de proprietar.
    Art. 12
    In exercitarea atributiilor ce le revin comitetele pot intreprinde, conform legii, urmatoarele demersuri:
    a) analizeaza si dezbat orice aspecte noi legate de cantitatea, calitatea si folosirea apei, care pot aparea in bazinul hidrografic respectiv, inclusiv transferuri interbazinale de debite;
    b) constituie subcomitete formate din specialisti, pentru informarea, consultarea si educarea utilizatorilor de apa din bazinele hidrografice;
    c) solicita, daca se considera necesar, de la unitatile de gospodarire comunala, Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., utilizatori si de la evacuatorii de ape uzate intocmirea de audituri independente privind starea de calitate a resurselor de apa, starea tehnica si functionarea sistemelor de canalizare-epurare la parametrii avizati;
    d) propun acordarea de bonificatii, in conditiile prevederilor legale.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 13
    (1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului numeste grupul de infiintare a comitetului, constituit din 3 membri din structura sa.
    (2) Responsabilitatile grupului de infiintare a comitetului sunt:
    a) sa organizeze intalniri intre presedintii consiliilor judetene si intre primarii localitatilor din bazinul hidrografic respectiv, in care acestia isi aleg reprezentantii in cadrul comitetului;
    b) sa stabileasca si sa organizeze sedintele de constituire a comitetelor, de alegere a reprezentantilor utilizatorilor de apa din bazinul hidrografic respectiv si de alegere a presedintelui si a vicepresedintelui;
    c) sa serveasca drept secretariat in exercitiu pana la stabilirea secretariatului tehnic permanent al comitetului;
    d) sa propuna Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului necesarul de cheltuieli pentru functionare, pana la constituirea comitetului;
    e) sa instiinteze organizatiile neguvernamentale de profil din raza teritoriala a bazinului hidrografic respectiv pentru a se intruni in termenul stabilit prin prezentul regulament pentru alegerea reprezentantilor acestora in comitet;
    f) sa instiinteze reprezentantii utilizatorilor de apa alesi in comitet.
    Art. 14
    In termen de 15 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va solicita celorlalte institutii implicate numele membrilor nominalizati sau alesi, dupa caz, in comitete.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1212/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1212 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1212/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu