Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 113 din 17 februarie 2010

privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 130 din 25 februarie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă taxele pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru operaţiunile de eliberare duplicat certificat de înregistrare/anexă, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, eliberare certificat constatator, prevăzută la nr. crt. 3 din anexa nr. 1, şi eliberare de copii certificate, prevăzută la nr. crt. 4 din anexa nr. 1, se aplică taxe suplimentare de 50% pentru soluţionarea cererii în termen de maximum 48 de ore.

Art. 2. - (1) Se aprobă tarifele pentru eliberarea off-line de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului computerizat şi pentru accesarea de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Pentru cererea de eliberare de informaţii prevăzute în anexa nr. 2 se aplică tarife suplimentare, după cum urmează:

a)  50% din tarife, pentru soluţionarea cererii în termen de 48 de ore de la data înregistrării solicitării;

b)  30% din tarife, pentru soluţionarea cererii în termen de 5 zile de la data înregistrării.

Art. 3. - (1) Informaţiile prevăzute în anexa nr. 2 sunt eliberate autorităţilor şi instituţiilor publice, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii, fără plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop.

(2) Pentru informarea opiniei publice, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliberează cu titlu gratuit ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă informaţii statistice din registrul comerţului, care nu pot fi reutilizateîn scop comercial.

Art. 4. - Pentru serviciile auxiliare prestate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de acte şi informaţii prin mijloace de comunicaţii - poştă, fax, e-mail, suport magnetic, traducerea în limba engleză a certificatelor constatatoare/informaţiilor punctuale pentru solicitanţi, tehnoredactarea cererilor şi declaraţiilor, îndrumarea pentru completarea corectă a cererilor adresate registrului comerţului, altele decât cererile de înregistrare şi autorizare a funcţionării, şi alte asemenea servicii se stabileşte, în mod unitar, prin ordin al ministrului justiţiei, pe bază de calculaţie de preţ.

Art. 5. -In cazul renunţării la cerere înainte de soluţionarea acesteia, al neprestării serviciului de înregistrare în registrul comerţului ori în situaţiile în care se achită eronat sau în plus faţă de suma stabilită prin prezenta hotărâre, taxele, tarifele şi comisioanele se vor restitui în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia.

Art. 6. - (1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale colectează taxele şi tarifele aferente unor activităţi şi/sau fonduri cu destinaţie specială şi, după caz, le virează în contul entităţilor beneficiare, în temeiul unor prevederi legale exprese.

(2)  Entităţile beneficiare, după caz, suportă comisioanele percepute pentru operaţiunile de plăţi derulate prin intermediul sistemului de decontare şi plăţi, aferente virării taxelor şi tarifelor prevăzute la alin. (1).

(3)   Pentru operaţiunile de colectare şi virare în contul entităţilor beneficiare ale taxelor aferente activităţilor şi/sau fondurilor cu destinaţie specială, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului percepe un comision suportat de entitatea beneficiară, care va fi stabilit prin ordin al ministrului justiţiei, pe bază de fundamentare economică.

Art. 7. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 15 iulie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1

TAXELE

pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

Nr. crt.

Denumirea operaţiunii

Taxa

- lei -

1.

Servicii prealabile înregistrării în registrul comerţului, documente care, potrivit legii, se înregistrează sau se eliberează în/din registrul comerţului, comisioane pentru servicii oferite de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale: înregistrare verificare denumire firmă şi rezervare*)   persoană   fizică   autorizată/întreprindere   individuală/întreprindere   familială; înregistrare verificare disponibilitate*) denumire firmă/emblemă persoană juridică; înregistrare verificare unicitate*) sediu social/asociat unic/persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale; modificare*) a unei înregistrări (element) persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; preschimbare a certificatului de înregistrare în mod curent, ca urmare a unor modificări*); depunere situaţii financiare*) anuale sau de lichidare; eliberare duplicat certificat de înregistrare/anexă; obţinere cod unic de înregistrare (CUI); transmitere spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a/a VII-a, a actelor prevăzute de lege; transmitere declaraţii pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării; obţinere informaţii din cazierul fiscal; transmitere/obţinere alte documente/informaţii prevăzute în mod expres de lege

10/Înregistrare/ element**)/ document

2.

Inregistrare în registrul comerţului*) persoane juridice/sucursale/schimbare de sediu social în alt judeţ/schimbare formă juridică

120/înregistrare

3.

Inregistrare*) a unui element al actului constitutiv, precum şi a altor documente/date care, potrivit legii, se înregistrează sau se menţionează în registrul comerţului pentru persoane juridice; rezervare*)  denumire  firmă/emblemă   persoane  juridice;   înregistrare*)   persoană  fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; menţionare*) a unui document în registrul comerţului pentru persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; înregistrare declaraţie pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării*); eliberare extras de registru; eliberare certificat constatator

30/înregistrare/ operaţiune/ element**)

4.

Eliberare de copii certificate de pe documentele depuse la registrul comerţului

4+0,2/pagină certificată

*) La taxele percepute pentru operaţiunile în cauză se aplică fondul de lichidare, constituit potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi fondul de buletin, constituit potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Elemente şi alte documente sau date care, potrivit legii, se înregistrează sau se menţionează în registrul comerţului pentru persoane juridice şi persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale:

a) elemente care se înregistrează în registrul comerţului: denumire; emblemă; sediu social, inclusiv schimbarea datorată modificării administrative a denumirii arterei de circulaţie/numărului poştal; obiect de activitate; durata de funcţionare; suspendare/reluare activitate; asociaţi; participare la profit şi pierderi: administratori/persoane împuternicite (fizice sau juridice, reprezentanţi legali, lichidatori etc); înscriere structură acţionariat; cenzori/auditori persoane fizice sau juridice şi reprezentanţi cenzori/auditori persoane juridice; capital social; sediu secundar; dizolvare; fuziune/divizare; lichidare, radiere înmatriculare/menţiune/altă operaţiune; erori materiale generate de solicitant; alte elemente conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în temeiul altor acte normative; modificare sediu profesional/obiect de activitate/date persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; punct de lucru persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; modificare participare la beneficii şi pierderi întreprindere familială; modificare membri/reprezentant întreprindere familială; patrimoniu de afectaţiune;

b) documente supuse menţionării în registrul comerţului: hotărârile adunării generale a acţionarilor/asociaţilor; hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti; recursurile şi/sau opoziţiile formulate, alte cereri sau acţiuni; prospectul de emisiune de acţiuni; proiectul de fuziune/divizare; cererile de radiere formulate conform art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; dobândirea de către societate a unui bun de la un fondator sau acţionar; registrele societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni; registrul independent al acţionarilor; prelungirea valabilităţii sediului firmei sau a sediilor secundare; specimenul de semnătură; certificatele de garanţie legală pentru administratori şi cenzori; dovada vărsământului de capital social; plângerile împotriva rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului pentru persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; oricare alt act prevăzut de lege.

ANEXA Nr. 2

TARIFELE

pentru eliberarea off-line de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului computerizat şi pentru accesarea de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului

Nr. crt.

Categorii de informaţii

Tariful

- lei -

1.

Eliberare off-line de informaţii înregistrate în registrul comerţului: număr de ordine în registrul comerţului, denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durată de funcţionare, activitate principală, activităţi secundare, capital social, activităţi autorizate; informaţii cu număr variabil  de  apariţii   referitoare   la:   asociaţi/acţionari,   administratori/cenzori/reprezentanţi, sucursale/subunităţi/sedii secundare; informaţii din situaţiile financiare anuale, alte categorii de informaţii

0,85/informaţie

distinctă sau

indicator

financiar

2.

Eliberare off-line de informaţii (date de identificare firme) pe serii de firme grupate pe criterii*) (arie geografică; localitate/sector/stradă; domeniu/obiect de activitate; capital social; cifră de afaceri; persoană fizică sau juridică asociat/acţionar/administrator/reprezentant/cenzor/auditor în firmele înregistrate în registrul comerţului; alte criterii)

7 + 3/date de

identificare

firmă

3.

Eliberare de raport istoric despre o firmă (evoluţia firmei de la înmatriculare până la data solicitării raportului sau pe anumite perioade ori pe tipuri de informaţii înregistrate)

20 + 3/fiecare

depunere de act

sau menţiune

înregistrată

4.

Eliberare de date statistice (fişa sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită; statistică în funcţie de un criteriu)

20/fişă sintetică/

statistică

unicriterială

5.

Eliberare on-line de informaţii privind date de identificare firmă (denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, număr de ordine în registrul comerţului, sediu social); şi de alte informaţii înregistrate în registrul comerţului (durată de funcţionare, activitate principală, activităţi secundare, capital social; informaţii cu număr variabil de apariţii referitoare la asociaţi/acţionari, administratori/cenzori/reprezentanţi, sucursale/subunităţi/alte sedii secundare; informaţii din situaţiile financiare anuale; informaţii privind cererile depuse la registrul comerţului - tip/număr şi dată înregistrare cerere; alte categorii de informaţii)

1,6/date de

identificare

firmă + 0,5/

informaţie

distinctă sau

indicator

financiar

*) Tarifele se reduc în funcţie de numărul de firme despre care se solicită informaţii:

- între 101 şi 500 firme: reducere 20%;

- între 501 şi 1.000 firme: reducere 30%;

- între 1.001 şi 10.000 firme: reducere 40%:

- peste 10.000 firme: reducere 50%.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 113/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 113 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu