Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1085 din 25 octombrie 2001

privind organizarea perioadei de stagiu, conditiile de evaluare si regulile specifice aplicabile functionarilor publici debutanti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 710 din  7 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 53 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta hotarare reglementeaza modul de organizare a perioadei de stagiu, conditiile de evaluare si regulile specifice aplicabile functionarilor publici debutanti.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari, sunt functionari publici debutanti:
    a) persoanele care au promovat concursul de intrare in corpul functionarilor publici de cariera direct dupa absolvirea studiilor;
    b) persoanele care au promovat concursul de intrare in corpul functionarilor publici de cariera, dar nu indeplinesc conditiile de vechime necesare numirii intr-o functie publica definitiva, in conditiile legii.
    Art. 3
    (1) Perioada de stagiu este etapa carierei functionarului public, cuprinsa intre data numirii ca functionar public debutant, in urma promovarii concursului de intrare in corpul functionarilor publici de cariera, si data numirii ca functionar public definitiv.
    (2) Perioada de stagiu are ca obiect confirmarea aptitudinilor profesionale ale functionarilor publici debutanti in indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor unei functii publice, formarea lor practica, cunoasterea de catre acestia a specificului activitatii autoritatii sau institutiei publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea, precum si a exigentelor administratiei publice.
    (3) Perioada de stagiu este obligatorie si efectiva, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

    CAP. 2
    Organizarea perioadei de stagiu

    Art. 4
    (1) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru functionarii publici din categoria A, 8 luni pentru cei din categoria B si 6 luni pentru cei din categoria C, calculata de la data numirii ca functionari publici debutanti.
    (2) Numirea ca functionari publici debutanti a candidatilor declarati admisi la concursul pentru intrarea in corpul functionarilor publici de cariera, in conditiile legii, se face prin actul administrativ emis de conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
    Art. 5
    (1) Perioada de stagiu poate fi intrerupta in situatia suspendarii raportului de serviciu al functionarului public, in conditiile legii, sau daca acesta se afla in concediu medical o perioada mai mare de o luna consecutiv.
    (2) Durata suspendarii raportului de serviciu si cea a concediului medical mai mare de o luna nu se iau in considerare la calculul perioadei de stagiu. Dupa incetarea motivelor care au determinat intreruperea perioadei de stagiu functionarul public debutant isi continua activitatea pana la acoperirea integrala a duratei prevazute la art. 4 alin. (1).
    Art. 6
    (1) Perioada de stagiu se desfasoara pe baza unui program aprobat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea conducatorului compartimentului in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public debutant si a compartimentului de resurse umane.
    (2) Prin programul de desfasurare a perioadei de stagiu se stabilesc urmatoarele:
    a) alocarea a doua ore zilnic din timpul normal de lucru pentru studiu individual;
    b) planificarea activitatilor ce urmeaza sa fie desfasurate, in functie de nivelul cunostintelor teoretice si de deprinderile practice dobandite pe parcursul perioadei de stagiu;
    c) cursurile de pregatire la care trebuie sa participe functionarul public debutant.
    (3) In scopul cunoasterii specificului activitatii autoritatii sau institutiei publice, functionarului public debutant i se va asigura posibilitatea de a asista la indeplinirea atributiilor de serviciu de catre functionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente. Aceasta activitate se va desfasura in coordonarea functionarului public sub a carui indrumare isi desfasoara activitatea si nu poate depasi un sfert din durata perioadei de stagiu.
    (4) Functionarul public debutant este obligat sa isi organizeze o evidenta proprie a pregatirii profesionale pe care o efectueaza potrivit prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 7
    (1) Pe parcursul perioadei de stagiu activitatea functionarului public debutant se desfasoara sub indrumarea unui functionar public definitiv din cadrul aceluiasi compartiment, denumit in continuare indrumator.
    (2) Indrumatorul este numit de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public debutant, astfel:
    a) pentru functionarii publici debutanti din categoria A, un functionar public definitiv din categoria A, clasa I sau clasa a II-a;
    b) pentru functionarii publici debutanti din categoria B sau C, un functionar public definitiv din categoria A, clasa a II-a sau categoria B, clasa I.
    (3) In situatiile in care in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice nu exista functionari publici definitivi care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2), indrumatorul este numit de conducatorul autoritatii sau institutiei publice respective, avandu-se in vedere vechimea in functia publica.
    Art. 8
    Nu poate avea calitatea de indrumator functionarul public care a fost sanctionat cu una dintre sanctiunile prevazute la art. 70 alin. (3) lit. c) - e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sau care este sot, sotie, afin ori ruda pana la gradul al patrulea inclusiv cu functionarul public debutant.
    Art. 9
    Indrumatorul are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea functionarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu;
    b) propune modalitati de rezolvare a lucrarilor repartizate functionarului public debutant;
    c) supravegheaza modul de indeplinire a atributiilor de serviciu de catre functionarul public debutant;
    d) propune conducatorului compartimentului cursurile de perfectionare profesionala la care trebuie sa participe functionarul public debutant;
    e) intocmeste un referat in vederea evaluarii functionarului public debutant.
    Art. 10
    (1) Referatul se intocmeste cu 5 zile inainte de terminarea perioadei de stagiu si cuprinde urmatoarele elemente:
    a) descrierea activitatii desfasurate de functionarul public debutant;
    b) aptitudinile pe care le-a dovedit functionarul public debutant in modul de indeplinire a atributiilor de serviciu;
    c) conduita functionarului public debutant in timpul serviciului;
    d) concluzii privind desfasurarea perioadei de stagiu si recomandari privind definitivarea acesteia.
    (2) Referatul va fi intocmit potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1 si va fi inaintat conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public debutant.
    Art. 11
    (1) In cazul modificarii sau incetarii raportului de serviciu al indrumatorului, acesta intocmeste referatul pentru perioada de stagiu parcursa de functionarul public debutant pana in acel moment.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) conducatorul autoritatii sau institutiei publice numeste, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public debutant, in conditiile prevazute la art. 7 si 8, un alt functionar public definitiv, in calitate de indrumator, pentru perioada de stagiu ramasa neefectuata.
    (3) Referatul intocmit in conditiile alin. (1) se inainteaza conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public debutant si este avut in vedere la evaluarea acestuia la terminarea perioadei de stagiu.
    Art. 12
    Prevederile art. 11 se aplica in mod corespunzator in situatia sanctionarii disciplinare a indrumatorului cu una dintre sanctiunile prevazute la art. 70 alin. (3) lit. c) - e) din Legea nr. 188/1999.
    Art. 13
    (1) La terminarea perioadei de stagiu functionarul public debutant completeaza raportul de stagiu, al carui model este prezentat in anexa nr. 2.
    (2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea activitatii desfasurate de functionarul public pe parcursul perioadei de stagiu, prin prezentarea atributiilor de serviciu, a modalitatilor de indeplinire a acestora, precum si eventualele dificultati intampinate.
    (3) Raportul de stagiu se inainteaza de catre functionarul public debutant conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea.

    CAP. 3
    Evaluarea activitatii functionarului public debutant

    Art. 14
    (1) Evaluarea activitatii functionarului public debutant se face, in termen de 5 zile de la terminarea perioadei de stagiu, de catre conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea, denumit in continuare evaluator.
    (2) In mod exceptional, in cazul autoritatilor sau institutiilor publice a caror structura nu este detaliata pe compartimente, evaluatorul este functionarul public definitiv cu cea mai inalta functie de conducere, desemnat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
    (3) Evaluatorul desemnat in conditiile alin. (2) nu poate avea si calitatea de indrumator.
    Art. 15
    Evaluarea activitatii functionarului public debutant consta in aprecierea modului de dobandire a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare pentru indeplinirea atributiilor aferente unei functii publice, a cunoasterii specificului activitatii autoritatii sau institutiei publice si a exigentelor administratiei publice.
    Art. 16
    (1) Pentru evaluarea activitatii functionarului public debutant evaluatorul completeaza raportul de evaluare a perioadei de stagiu, al carui model este prevazut in anexa nr. 3.
    (2) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu evaluatorul:
    a) analizeaza referatul intocmit de indrumator si raportul de stagiu completat de functionarul public debutant;
    b) noteaza criteriile de evaluare in functie de gradul de indeplinire a atributiilor de serviciu;
    c) stabileste calificativul de evaluare;
    d) face propuneri cu privire la incheierea sau repetarea perioadei de stagiu.
    Art. 17
    Criteriile de evaluare a activitatii functionarului public debutant sunt:
    a) cunoasterea reglementarilor specifice domeniului de activitate;
    b) cunoasterea principiilor care guverneaza administratia publica si a raporturilor administrative din cadrul autoritatii sau institutiei publice;
    c) capacitatea de indeplinire a atributiilor de serviciu;
    d) adaptabilitate si flexibilitatea in indeplinirea atributiilor;
    e) rationamentul, respectiv aptitudinea de a distinge corect intre diverse optiuni in indeplinirea atributiilor de serviciu;
    f) comunicare, respectiv usurinta in transmiterea ideilor, in scris si verbal, fluenta in scris, incluzand capacitatea de a scrie clar si concis;
    g) capacitatea de a lucra in echipa, respectiv capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a sprijini activitatea echipei pentru realizarea obiectivelor acesteia;
    h) conduita in timpul serviciului;
    i) alte calitati care il recomanda pentru cariera de functionar public.
    Art. 18
    (1) Notarea criteriilor de evaluare si stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel:
    a) criteriile de evaluare se noteaza de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mica, iar nota 5 fiind cea mai mare. Nota exprima aprecierea indeplinirii fiecarui criteriu de evaluare in realizarea atributiilor de serviciu;
    b) se face media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare si se obtine o nota finala;
    c) calificativul de evaluare se obtine transformand nota finala, dupa cum urmeaza: intre 1,00 - 3,00 - necorespunzator; intre 3,01 - 5,00 - corespunzator.
    (2) Semnificatia calificativelor de evaluare este urmatoarea:
    a) necorespunzator - functionarul public debutant nu a facut dovada cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare exercitarii functiei publice;
    b) corespunzator - functionarul public debutant a facut dovada ca detine cunostintele teoretice si deprinderile practice necesare exercitarii functiei publice.
    Art. 19
    Evaluatorul consemneaza in raportul de evaluare a perioadei de stagiu:
    a) propunerea privind numirea functionarului public debutant intr-o functie publica definitiva, in situatia in care calificativul de evaluare este "corespunzator";
    b) propunerea de repetare a perioadei de stagiu, in situatia in care calificativul de evaluare este "necorespunzator". In acest caz evaluatorul poate recomanda schimbarea compartimentului in care urmeaza sa se repete perioada de stagiu, in functie de aptitudinile functionarului public debutant;
    c) propunerea de eliberare din functie pentru incompetenta profesionala, in conditiile legii, in situatia in care functionarul public debutant a repetat perioada de stagiu si a obtinut calificativul "necorespunzator".
    Art. 20
    (1) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunostinta functionarului public debutant in termen de 3 zile de la completare.
    (2) Functionarul public debutant nemultumit de rezultatul evaluarii poate contesta, in termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta, calificativul de evaluare la functionarul public ierarhic superior evaluatorului. In situatia prevazuta la art. 14 alin. (2) contestatia se depune la conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
    Art. 21
    (1) Functionarul public ierarhic superior evaluatorului analizeaza raportul de evaluare a perioadei de stagiu, referatul intocmit de indrumator si raportul de stagiu redactat de functionarul public debutant.
    (2) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu poate fi modificat conform deciziei functionarului public ierarhic superior, in situatia in care constata ca aprecierile consemnate nu corespund realitatii.
    (3) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu, modificat in conditiile alin. (2), este adus la cunostinta functionarului public debutant in termen de 3 zile de la depunerea contestatiei.
    Art. 22
    Functionarul public debutant nemultumit de rezultatul contestatiei se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    Art. 23
    (1) Functionarii publici debutanti care au obtinut la evaluarea activitatii calificativul "corespunzator" vor fi numiti functionari publici definitivi clasa a III-a, gradul 3, in categoria corespunzatoare nivelului de studii absolvite, in termen de 5 zile, prin actul administrativ emis de conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
    (2) In situatiile prevazute la art. 19 lit. b) si c), la expirarea termenului prevazut la art. 21 alin. (3) conducatorul autoritatii sau institutiei publice va dispune prin act administrativ repetarea perioadei de stagiu ori eliberarea din functie, in conditiile legii.

    CAP. 4
    Regulile specifice aplicabile functionarilor publici debutanti

    Art. 24
    Functionarul public debutant are drepturile si indatoririle prevazute de Statutul functionarului public, precum si unele drepturi si indatoriri specifice statutului sau, in conditiile prezentei hotarari.
    Art. 25
    Functionarul public debutant are urmatoarele drepturi specifice:
    a) sa fie sprijinit si indrumat in indeplinirea atributiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu;
    b) sa i se stabileasca atributii de serviciu al caror nivel de dificultate si complexitate sa creasca gradual pe parcursul perioadei de stagiu;
    c) sa i se asigure timpul necesar pregatirii individuale, in scopul dobandirii cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare exercitarii unei functii publice;
    d) sa i se asigure, prin grija autoritatii sau institutiei publice, accesul la sursele de informare utile perfectionarii sale.
    Art. 26
    Functionarul public debutant are urmatoarele indatoriri specifice:
    a) sa isi perfectioneze pregatirea profesionala teoretica si sa isi insuseasca deprinderile practice necesare exercitarii unei functii publice;
    b) sa il consulte, pentru realizarea lucrarilor repartizate de conducatorul compartimentului, pe functionarul public sub indrumarea caruia isi desfasoara activitatea;
    c) sa participe la manifestari stiintifice si profesionale, in vederea desavarsirii pregatirii profesionale;
    d) sa participe la formele de pregatire organizate de autoritatea sau institutia publica si de Agentia Nationala a Functionarilor Publici ori la alte forme de perfectionare.
    Art. 27
    Functionarul public debutant nu poate fi detasat pe parcursul perioadei de stagiu.
    Art. 28
    (1) Aplicarea sanctiunilor disciplinare se face in conditiile Legii nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Pentru stabilirea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarului public debutant comisia de disciplina il va audia in mod obligatoriu si pe functionarul public sub indrumarea caruia isi desfasoara activitatea.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 29
    (1) Functionarii publici debutanti care efectueaza perioada de stagiu sau care au terminat perioada de stagiu si nu au fost numiti intr-o functie publica definitiva la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari vor fi evaluati in conformitate cu prevederile art. 13 - 23, cu exceptia dispozitiilor privind referatul intocmit de indrumator.
    (2) Pe baza propunerilor cuprinse in raportul de evaluare conducatorul autoritatii sau institutiei publice emite, in termen de 5 zile de la expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, actul administrativ de numire in functia publica definitiva sau, dupa caz, de repetare a perioadei de stagiu ori de eliberare din functie, in conditiile legii.
    Art. 30
    Toate documentele de evaluare, precum si rapoartele de stagiu intocmite de functionarii publici debutanti trebuie sa fie depuse la compartimentele de resurse umane, pentru completarea dosarelor profesionale.
    Art. 31
    Persoanele implicate in procesul de evaluare a activitatii functionarilor publici debutanti au obligatia de a asigura confidentialitatea datelor personale la care au acces.
    Art. 32
    Rezultatele evaluarii activitatii functionarilor publici debutanti din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice se comunica in termen de 30 de zile Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in vederea actualizarii corespunzatoare a bazei de date cuprinzand evidenta functiilor publice si a functionarilor publici.
    Art. 33
    In scopul realizarii rolului si atributiilor care ii revin Agentia Nationala a Functionarilor Publici coordoneaza metodologic, monitorizeaza, verifica si controleaza aplicarea si respectarea prevederilor prezentei hotarari de catre autoritatile si institutiile publice.
    Art. 34
    (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici va organiza trimestrial cursuri de pregatire pentru functionarii publici debutanti, inclusiv prin Institutul National de Administratie si prin centrele regionale din coordonarea acestuia.
    (2) Durata cursurilor de pregatire este de 2 - 5 zile. Agentia Nationala a Functionarilor Publici va comunica autoritatilor si institutiilor publice, cu 30 de zile inaintea organizarii acestor cursuri, perioada si locul de desfasurare.
    (3) In vederea organizarii cursurilor de pregatire Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate solicita sprijinul, inclusiv cu personal de specialitate, Ministerului Administratiei Publice, altor ministere si organe centrale de specialitate ale administratiei publice, precum si institutelor de cercetare si institutiilor de invatamant superior.
    Art. 35
    Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 36
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

    Autoritatea/Institutia publica ......................

                          REFERAT

    Numele si prenumele functionarului public debutant .......................
    Functia  publica .........................................................
    Compartimentul ...........................................................
    Perioada de stagiu: de la .................. la ..........................
    Data completarii .........................................................
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Descrierea activitatii desfasurate de functionarul public debutant:       |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Aptitudinile pe care le-a dovedit in modul de indeplinire a atributiilor  |
| de serviciu functionarul public debutant:                                    |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|     Conduita functionarului public debutant in timpul serviciului:           |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Concluzii ...............................................
    Recomandari .............................................

    Numele si prenumele indrumatorului ......................
    Functia publica .........................................
    Semnatura ...............................................

    ANEXA 2

    Autoritatea/Institutia publica ....................

                          RAPORT DE STAGIU

    Numele si prenumele functionarului public debutant .......................
    Functia publica (debutant) ...............................................
    Compartimentul ...........................................................
    Perioada de stagiu: de la ................... la .........................
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Atributiile de serviciu*):                                                |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
    *) Se vor trece atributiile prevazute in fisa postului.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Alte atributii*):                                          |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
    *) Se vor preciza atributiile stabilite de seful ierarhic sau de alte persoane cu functii de conducere.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Cursuri de specializare/alte forme de perfectionare*):                    |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
    *) Se vor indica doar cele urmate pe parcursul perioadei de stagiu.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Activitati din afara institutiei in care s-a implicat:                    |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|   Alte activitati*):                                                         |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
    *) Se vor indica, daca este cazul, articolele sau lucrarile publicate, comunicari stiintifice etc.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Descrierea activitatii desfasurate pe parcursul perioadei de stagiu:      |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Dificultati intampinate pe parcursul perioadei de stagiu:                 |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Data intocmirii ..................

    Semnatura ........................

    ANEXA 3

    Autoritatea/Institutia publica ......................

              RAPORT DE EVALUARE A PERIOADEI DE STAGIU

    Numele si prenumele functionarului public debutant  ......................
    Functia publica ..........................................................
    Compartimentul ...........................................................
    Perioada de stagiu: de la ..................... la .......................
    Data evaluarii ...........................................................
 ______________________________________________________________________________
| Nr.|                         Criterii                        |     Nota      |
|crt.|                       de evaluare                       |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  1.|Cunoasterea reglementarilor specifice domeniului de      |               |
|    |activitate                                               |               |
|  2.|Cunoasterea specificului administratiei publice          |               |
|  3.|Capacitatea de indeplinire a atributiilor de serviciu    |               |
|  4.|Adaptabilitatea si flexibilitatea in indeplinirea        |               |
|    |atributiilor                                             |               |
|  5.|Rationament                                              |               |
|  6.|Comunicare                                               |               |
|  7.|Capacitatea de a lucra in echipa                         |               |
|  8.|Conduita in timpul serviciului                           |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|

                               Calificativ de evaluare ........................

    Propuneri .....................................
    Recomandari ...................................

    Numele si prenumele evaluatorului .............
    Functia publica ...............................
    Data intocmirii ...............................
    Semnatura .....................................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1085/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1085 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu