Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1058 din 9 august 2006

privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 737 din 29 august 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51  alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în atmosfere explozive, definite conform art. 3.

Art. 2. - Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi ale hotărârilor Guvernului care transpun directivele speciale relevante se aplică în totalitate domeniului menţionat la art. 1, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

Art. 3. - In sensul prezentei hotărâri, atmosfera explozivă este definită conform art. 2 alin. (1) lit. B din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru:

a)   zonele utilizate direct pentru şi în timpul tratamentelor medicale ale pacienţilor;

b)   utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazoşi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, republicată;

c)   producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea şi transportul substanţelor explozive sau cu o structură chimică instabilă;

d)   industriile extractive reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj sau prin Hotărârea Guvernului nr. 1.049/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran;

e)   utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale şi aeriene cuprinse în dispoziţiile adecvate ale acordurilor internaţionale şi în legislaţia naţională care transpune directivele care aplică aceste acorduri. Mijloacele de transport destinate utilizării în atmosferă potenţial explozivă nu sunt excluse.

CAPITOLUL II

Obligaţiile angajatorului

Art. 5. - (1) In vederea prevenirii, conform prevederilor art. 7    alin.  (3) din Legea nr. 319/2006 şi a asigurării protecţiei împotriva exploziilor, angajatorul trebuie să ia măsuri tehnice şi/sau organizatorice corespunzătoare naturii operaţiei, în ordinea priorităţilor şi respectând următoarele principii de bază:

a)  prevenirea formării atmosferelor explozive; sau

b)   acolo unde natura activităţii nu o permite, evitarea aprinderii atmosferelor explozive; şi

c)   limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.

(2) Acolo unde este cazul, măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie combinate şi/sau suplimentate cu măsuri împotriva propagării exploziilor şi trebuie revizuite periodic şi, în orice caz, când se produc schimbări semnificative.

Art. 6. - (1) In vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin prevederile art. 7 alin. (4) şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să evalueze riscurile specifice din atmosferele explozive, luând în considerare cel puţin:

a)   probabilitatea producerii şi persistenţei atmosferelor explozive;

b)   probabilitatea prezenţei şi activării surselor de aprindere, inclusiv a descărcărilor electrostatice şi a declanşării incendiului;

c)   utilajele, substanţele folosite, procesele şi posibilele lor interacţiuni;

d)  dimensiunile efectelor anticipate.

(2)   Riscurile de explozii sunt evaluate în mod global.

(3)   La evaluarea riscurilor de explozii trebuie luate în considerare locurile care sunt sau pot fi legate prin deschideri de locurile în care pot apărea atmosfere explozive.

Art. 7. - Pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi în conformitate cu principiile de bază ale evaluării riscurilor şi cele prevăzute la art. 5, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare astfel încât:

a)   acolo unde se pot forma atmosfere explozive în concentraţii atât de mari încât să pună în pericol sănătatea şi securitatea lucrătorilor sau a celorlalţi, mediul de lucru să fie de aşa natură încât procesul muncii să se poată desfăşura în condiţii de siguranţă;

b)   să se asigure supravegherea corespunzătoare în timpul prezenţei lucrătorilor la locurile de muncă unde se pot forma atmosfere explozive în concentraţii atât de mari încât să pună în pericol sănătatea şi securitatea lucrătorilor, conform evaluării riscurilor cu ajutorul mijloacelor tehnice adecvate.

Art. 8. - (1) Acolo unde sunt prezenţi la acelaşi loc de muncă  lucrători  din   mai     multe întreprinderi,  fiecare angajator trebuie să fie responsabil pentru toate aspectele care îi revin în sarcină.

(2) Fără a aduce atingere responsabilităţii individuale a fiecărui angajator conform prevederilor Legii nr. 319/2006, angajatorul responsabil pentru locul de muncă conform legislaţiei trebuie să coordoneze aplicarea tuturor măsurilor privind sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi să declare în documentul privind protecţia împotriva exploziilor, prevăzut la art. 10, scopul coordonării, măsurile şi procedurile de implementare adoptate.

Art. 9. - (1) Angajatorul clasifică locurile unde pot apărea atmosfere explozive pe zone, în conformitate cu anexa nr. 1.

(2)   Angajatorul trebuie să asigure îndeplinirea unui minim de cerinţe stabilite în anexa nr. 2 în locurile prevăzute la alin. (1).

(3)   Acolo unde este cazul, locurile unde pot apărea atmosfere explozive în concentraţii în cantităţi susceptibile de a pune în pericol sănătatea şi securitatea lucrătorilor trebuie marcate cu indicatoare la punctele de intrare, în conformitate cu anexa nr. 3.

Art. 10. - (1) In vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite în art. 7, angajatorul asigură elaborarea şi actualizarea unui document, numit în continuare document privind protecţia împotriva exploziilor.

(2)   Documentul privind protecţia împotriva exploziilor demonstrează, în special, că:

a)  au fost determinate şi evaluate riscurile de explozie;

b)    se iau măsuri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei hotărâri;

c)   care sunt locurile care au fost clasificate pe zone conform anexei nr. 1;

d)  care sunt locurile cărora li se aplică cerinţele minime stabilite în anexa nr. 2;

e)   locul de muncă şi echipamentul de muncă, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate şi întreţinute conform normelor de protecţia muncii;

f)   s-au luat măsuri pentru utilizarea în condiţii de securitate a echipamentului de lucru, în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, ce transpun Directiva Consiliului 89/655/CEE.

(3)   Documentul privind protecţia împotriva exploziilor este elaborat anterior începerii activităţii şi actualizat de angajator când locul de muncă, echipamentul de lucru sau organizarea muncii suferă schimbări, extinderi ori transformări semnificative.

(4)  Angajatorul poate combina evaluări ale riscurilor de explozii existente, documente sau alte rapoarte echivalente întocmite în conformitate cu alte dispoziţii ale legislaţiei naţionale prin care se transpun documente oficiale ale Uniunii Europene.

Art. 11. - (1) Echipamentul de muncă necesar în locurile unde pot apărea atmosfere explozive, care a fost dat în folosinţă în întreprindere sau instituţie pentru prima dată înainte de data de 6 decembrie 2002, trebuie să îndeplinească până cel târziu la data de 31 decembrie 2006 cerinţele minime stabilite în partea A din anexa nr. 2, dacă nicio altă dispoziţie a legislaţiei naţionale care transpune o directivă europeană nu poate fi aplicată sau poate fi aplicată doar parţial.

(2)  Echipamentul de muncă necesar în locurile unde pot apărea atmosfere explozive, care a fost sau va fi dat în folosinţă în întreprindere sau instituţie pentru prima dată după data de 6 decembrie 2002, trebuie să îndeplinească cerinţele minime stabilite în părţile A şi B din anexa nr. 2.

(3)   Locurile de muncă ce includ şi locuri unde pot apărea atmosfere explozive şi care au fost date în folosinţă în întreprindere sau instituţie pentru prima dată după data de 6 decembrie 2002 îndeplinesc cerinţele minime stabilite în prezenta hotărâre.

(4)   Locurile de muncă ce includ şi locuri unde pot apărea atmosfere explozive şi care au fost date în folosinţă în întreprindere sau instituţie pentru prima dată înainte de data de 6 decembrie 2002 vor îndeplini cerinţele minime stabilite în prezenta hotărâre până cel târziu la data de 31 decembrie 2006.

(5)   Dacă, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se întreprind modificări, extinderi sau lucrări de restructurare în locurile de muncă ce includ şi locuri unde pot apărea atmosfere explozive, angajatorul ia măsurile necesare astfel încât acestea să îndeplinească cerinţele minime stabilite în prezenta hotărâre.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 12. - In ceea ce priveşte politicile naţionale cu privire la protecţia sănătăţii şi a securităţii lucrătorilor, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei ia în considerare liniile directoare din ghidul de bune practici elaborat de Comisia Europeană, referitoare la dispoziţiile art. 5 - 10, anexei nr.  1  şi ale părţii A din anexa nr. 2.

Art. 13. - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei trebuie să pună la dispoziţia angajatorilor, la cerere, informaţii relevante, în conformitate cu art. 12, cu referiri speciale la ghidul de bune practici.

Art. 14. - (1) In aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va adopta, după caz, noi dispoziţii necesare în vederea conformării cu prevederile prezentei hotărâri.

(2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei comunică Comisiei Europene textele dispoziţiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

Art. 15. - Adaptările de natură strict tehnică a prevederilor anexelor nr. 1-3 se efectuează de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în funcţie de:

a)   adoptarea directivelor privind armonizarea tehnică şi standardizarea în domeniul protecţiei împotriva exploziilor; şi/sau

b)   progresul tehnic, schimbările din reglementările sau specificaţiile internaţionale şi noi cunoştinţe privind prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor.

Art. 16. - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei raportează Comisiei Europene din 5 în 5 ani despre punerea în practică a dispoziţiilor prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.

Art. 17. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

Prezenta hotărâre transpune Directiva 99/92/CE privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în atmosfere explozive [a 15-a directivă specifică în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial nr. L 23 din 28 ianuarie 2000.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul economiei şi comerţului,

Codruţ loan Şereş

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

CLASIFICAREA

locurilor unde pot să apară atmosfere explozive

Notă introductivă

Următorul sistem de clasificare trebuie aplicat locurilor unde se iau măsuri de precauţie conform art. 5, 6, 9 şi 10 din hotărâre.

1.  Locuri unde pot apărea atmosfere explozive

Un loc în care pot apărea atmosfere explozive în concentraţii atât de mari încât să necesite măsuri speciale de precauţie pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor implicaţi este considerat periculos în sensul hotărârii.

Un loc în care nu pot apărea atmosfere explozive în concentraţii atât de mari încât să necesite măsuri speciale de precauţie pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor implicaţi este considerat lipsit de pericol în sensul hotărârii.

Substanţe inflamabile şi/sau combustibile sunt considerate materialele care pot forma atmosfere explozive, exceptându-se cazul în care o analiză a proprietăţilor lor relevă că în contact cu aerul nu pot propaga independent explozia.

2.  Clasificarea locurilor periculoase

Locurile periculoase sunt clasificate pe zone în funcţie de frecvenţa şi durata permanenţei unei atmosfere explozive.

Gradul măsurilor luate în conformitate cu partea A din anexa nr. 2 este stabilit de această clasificare.

Zona 0

Un loc în care este prezentă permanent sau pe perioade lungi ori frecvent o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceaţă cu aerul.

Zona 1

Un loc în care este probabil să apară ocazional în operaţii normale o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceaţă cu aerul.

Zona 2

Un loc în care nu este probabil să apară o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceaţă cu aerul, dar, dacă apare, persistă doar o scurtă perioadă.

Zona 20

Un loc în care este prezent permanent sau pe perioade lungi ori frecvent o atmosferă explozivă formată sub formă de nor sau pulbere combustibilă în aer.

Zona 21

Un loc în care este posibil să apară ocazional în operaţii normale o atmosferă explozivă sub formă de nor de pulbere combustibilă în aer.

Zona 22

Un loc în care nu este probabil să apară o atmosferă explozivă sub formă de nor de pulbere combustibilă în aer, în operaţii normale, dar, dacă apare, persistă doar o scurtă perioadă.

NOTĂ:

1.    Straturile, depunerile şi grămezile de pulbere combustibilă trebuie considerate ca orice altă sursă ce poate genera o atmosferă explozivă.

2.   Operaţie normală reprezintă situaţia în care instalaţiile sunt folosite în parametrii lor de proiectare.

ANEXA Nr. 2

A.    CERINŢE   MINIME   PENTRU   ÎMBUNĂTĂŢIREA   PROTECŢIEI   SĂNĂTĂŢII   Şl   SECURITĂŢII LUCRĂTORILOR   AFLAŢI   ÎN   POTENŢIAL   PERICOL   ÎN   ATMOSFERE   EXPLOZIVE

Notă introductivă

Obligaţiile stabilite în prezenta anexă se aplică: -  locurilor clasificate ca periculoase conform anexei nr.   1   la   hotărâre   ori   de   câte   ori   este   impusă   de caracteristicile locurilor de muncă, ale punctelor de lucru, de echipamentele sau substanţele folosite ori de pericolul cauzat de activitatea în atmosfere explozive;

- echipamentului utilizat în locuri lipsite de pericol care ajută la folosirea în siguranţă a echipamentului aflat în locuri periculoase.

1.  Măsuri organizatorice

1.1.  Instruirea lucrătorilor

Angajatorul trebuie să le asigure celor care lucrează în locuri unde pot apărea atmosfere explozive o instruire corespunzătoare şi suficientă cu privire la protecţia împotriva exploziilor.

1.2.  Indicaţii scrise şi permise de lucru

Acolo unde este cerut de documentul privind protecţia împotriva exploziilor:

-  munca în locuri periculoase trebuie efectuată respectându-se instrucţiunile scrise emise de angajator;

-  trebuie aplicat un sistem de permise de lucru pentru a îndeplini şi activităţile periculoase şi pe cele care pot interacţiona cu alt gen de activitate, producând pericole.

Permisele de lucru trebuie emise anterior începerii lucrului de o persoană cu responsabilitate în acest domeniu.

2.  Măsuri de protecţie împotriva exploziilor

2.1.  Orice scurgere şi/sau pierdere, voită sau nu, de gaze inflamabile, vapori, ceaţă sau pulbere combustibilă care poate produce pericole de explozie trebuie deviată ori îndepărtată corespunzător spre un loc sigur sau, dacă nu este posibil, trebuie oprită în condiţii de securitate sau trebuie remediată prin altă metodă adecvată.

2.2.  Dacă o atmosferă explozivă conţine mai multe tipuri de gaze, vapori, ceaţă sau pulberi inflamabile şi/sau combustibile, măsurile de protecţie trebuie să fie adecvate celui mai mare pericol posibil.

2.3.  Prevenirea pericolelor de aprindere conform art. 6 din hotărâre trebuie, de asemenea, să ia în considerare descărcările electrostatice, acolo unde lucrătorii sau mediul de lucru acţionează ca purtători ori producători de sarcină electrică. Lucrătorilor trebuie să li se asigure îmbrăcăminte de protecţie corespunzătoare, din materiale care nu produc descărcări electrostatice care pot aprinde atmosferele explozive.

2.4.  Instalaţia, echipamentul, sistemele de protecţie şi toate dispozitivele de conectare asociate trebuie puse în funcţiune doar dacă documentul privind protecţia împotriva exploziilor permite utilizarea lor în siguranţă în atmosferă explozivă. Aceasta se aplică şi echipamentului de muncă şi dispozitivelor de conectare asociate care nu sunt considerate echipament sau sisteme de protecţie în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 94/9/CE, dacă încorporarea lor într-o instalaţie poate produce pericol de aprindere. Trebuie luate măsurile necesare pentru prevenirea confuziei între dispozitivele de conectare.

2.5.   Trebuie luate toate măsurile necesare ca locul de muncă, echipamentul de muncă şi toate dispozitivele de conectare asociate, puse la dispoziţie lucrătorilor, să fie proiectate, construite, asamblate, instalate, întreţinute şi utilizate astfel încât să reducă la minimum pericolul de explozii şi, dacă se produce o explozie, să controleze sau să reducă la minimum extinderea ei în acel loc de muncă şi/sau la echipamentul de muncă. Pentru astfel de locuri de muncă trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a reduce la minimum efectele fizice ale exploziei asupra lucrătorilor.

2.6.   Acolo unde este cazul, lucrătorii trebuie avertizaţi prin semnale optice şi/sau acustice şi retraşi înainte să se atingă condiţiile de explozie.

2.7.   Acolo unde este prevăzut în documentul privind protecţia împotriva exploziilor, trebuie asigurate şi întreţinute ieşiri de siguranţă pentru a face posibilă, în caz de pericol, părăsirea de către lucrători, repede şi în securitate, a locurilor aflate în pericol.

2.8.   Inainte ca un loc de muncă unde pot apărea atmosfere explozive să fie folosit pentru prima oară, trebuie verificată siguranţa sa globală faţă de explozii. Trebuie menţinute toate condiţiile necesare pentru asigurarea protecţiei împotriva exploziilor.

Aceste verificări trebuie să fie efectuate de persoane competente în domeniul protecţiei împotriva exploziilor, care au experienţă şi/sau pregătire profesională.

2.9.   Acolo unde evaluarea riscurilor arată că este necesar:

-   trebuie să fie posibilă menţinerea echipamentului şi a sistemelor de protecţie în stare sigură de funcţionare, independent de restul instalaţiei, acolo unde o pană de curent poate produce extinderea unor pericole adiţionale;

-   trebuie să fie posibilă oprirea manuală a instalaţiei, cu condiţia ca aceasta să nu compromită siguranţa echipamentului şi a sistemelor de protecţie implicate în procese automate care deviază de la condiţiile de lucru dorite. Numai lucrătorii competenţi pot efectua intervenţiile de acest tip;

-   la oprirea în caz de urgenţă, energia acumulată trebuie disipată cât mai repede şi mai sigur posibil sau izolată astfel încât să nu mai constituie o sursă de pericol.

B.    CRITERII   PENTRU   ALEGEREA   ECHIPAMENTULUI   SI   A   SISTEMELOR   DE   PROTECŢIE

Dacă documentul privind protecţia împotriva exploziilor în baza unei evaluări a riscurilor nu prevede altfel, echipamentul şi sistemele de protecţie pentru toate locurile în care pot apărea atmosfere explozive trebuie alese în funcţie de categoriile stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 752/2004, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 94/9/CE. In special, următoarele categorii de echipament trebuie folosite în zonele indicate, cu condiţia ca ele să fie adecvate naturii gazelor, vaporilor sau ceţei şi/sau pulberilor, după cum urmează:

-  în zona 0 sau zona 20, echipament de categoria 1;

-  în zona 1 sau zona 21, echipament de categoria 1 sau 2;

-  în zona 2 sau zona 22, echipament de categoria 1, 2 sau 3.

ANEXA Nr. 3

INDICATOARE   DE   AVERTIZARE

pentru locuri unde pot apărea atmosfere explozive, conform art. 9 alin. (3) din hotărâre

Loc unde pot apărea atmosfere explozive

Trăsături caracteristice:

-  formă triunghiulară;

-  litere negre pe fond galben, cu margine neagră (partea galbenă acoperă cel puţin 50% din suprafaţa indicatorului).

Se pot adăuga alte date explicative.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1058/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1058 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1058/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu