Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1206 din 27 noiembrie 2001

pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozitiilor privitoare la dreptul cetatenilor apartinand unei minoritati nationale de a folosi limba materna in administratia publica locala, cuprinse in Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 781 din  7 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele de aplicare a dispozitiilor privitoare la dreptul cetatenilor apartinand unei minoritati nationale de a folosi limba materna in administratia publica locala, cuprinse in Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prefectii, presedintii consiliilor judetene si primarii vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul informatiilor publice,
                         Vasile Dincu

                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

    ANEXA 1

                               NORME
de aplicare a dispozitiilor privitoare la dreptul cetatenilor apartinand unei minoritati nationale de a folosi limba materna in administratia publica locala, cuprinse in Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Cetatenii apartinand unei minoritati nationale, care au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, au dreptul de a folosi limba materna in raporturile cu autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare, ale Conventiei-cadru pentru protectia minoritatilor nationale, ratificata de Romania prin Legea nr. 33/1995, ale altor conventii si tratate internationale la care Romania este parte, precum si ale prezentelor norme.
    Art. 2
    (1) In raporturile cu autoritatile administratiei publice locale cetatenii apartinand unei minoritati nationale din unitatile administrativ-teritoriale in care acestia au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor au dreptul sa li se aduca la cunostinta, in limba materna, ordinea de zi a sedintelor consiliului local sau judetean, precum si hotararile adoptate de acestea.
    (2) In conditiile prevazute la alin. (1) cetatenii apartinand unei minoritati nationale au dreptul sa se adreseze autoritatilor administratiei publice locale si aparatului propriu al consiliilor locale si judetene, oral sau in scris, si in limba materna, precum si de a primi raspuns atat in limba romana, cat si in limba materna.
    Art. 3
    In consiliile locale sau judetene in care consilierii apartinand unei minoritati nationale reprezinta cel putin o treime din numarul total, la sedintele de consiliu se poate folosi si limba materna.
    Art. 4
    (1) In localitatile in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor se va asigura inscriptionarea denumirii localitatii si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.
    (2) In unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor autoritatile administratiei publice locale vor asigura inscriptionarea denumirii institutiilor publice de sub autoritatea lor, precum si afisarea anunturilor de interes public si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective, in conditiile legii.

    CAP. 2
    Dispozitii speciale

    Art. 5
    (1) In vederea asigurarii participarii cetatenilor prevazuti la art. 1 la dezbaterea problemelor colectivitatii locale, ordinea de zi a sedintei consiliului local sau judetean se aduce la cunostinta publica prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate si in limba lor materna.
    (2) In acest scop, primarii, respectiv, presedintii consiliilor judetene, vor asigura traducerea in limba materna a minoritatii nationale a ordinii de zi, iar aceasta va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului, respectiv a secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale, prin aceleasi mijloace si in acelasi termen cu cele ale difuzarii in limba romana.
    (3) Aducerea la cunostinta publica, in limba materna, a ordinii de zi a sedintei consiliului local sau judetean se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, iar in dosarul de sedinta se vor atasa actele doveditoare, inclusiv ordinea de zi in limba oficiala si in versiunea tradusa in limba materna.
    Art. 6
    (1) In consiliile locale sau judetene in care consilierii apartinand unei minoritati nationale reprezinta cel putin o treime din numarul total al consilierilor in functie, la lucrarile sedintelor ordinare si extraordinare ale consiliului se poate folosi si limba materna. In toate cazurile documentele sedintelor consiliului local sau judetean se intocmesc in limba romana, limba oficiala a statului.
    (2) In astfel de cazuri primarii si presedintii consiliilor judetene au obligatia sa asigure traducerea integrala si concomitenta a dezbaterilor in limba romana. Traducerea va fi realizata de persoane care cunosc bine si foarte bine atat limba romana, cat si limba materna a minoritatii respective. In cazuri exceptionale, daca traducerea nu poate fi realizata datorita lipsei traducatorului si acesta nu poate fi inlocuit cu o alta persoana in masura sa asigure traducerea, lucrarile sedintei consiliului local sau judetean se vor desfasura in limba romana. Daca situatia se repeta si la sedinta urmatoare, lucrarile acesteia vor fi amanate. Dupa o a treia amanare devin aplicabile prevederile art. 58 din Legea nr. 215/2001.
    (3) Potrivit legii documentele sedintelor consiliului local sau judetean se vor intocmi numai in limba romana, limba oficiala a statului. Procesul-verbal al sedintei se va redacta direct in limba romana, pe baza traducerii din timpul sedintei.
    (4) Proiectele de hotarari ale consiliului local sau judetean si celelalte documente supuse dezbaterii si aprobarii acestuia vor fi redactate, in toate cazurile, in limba romana si vor fi insotite de traducerea in limba materna a minoritatii indreptatite.
    (5) Textele finale ale hotararilor si celorlalte documente supuse deliberarii si aprobarii consiliului local sau judetean vor fi redactate in limba romana si vor fi traduse in limba minoritatii nationale.
    (6) Folosirea limbii materne la lucrarile sedintei consiliului local sau judetean se consemneaza, in toate cazurile, in procesul-verbal al sedintei.
    Art. 7
    (1) Secretarul, respectiv secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale, este obligat sa ia toate masurile tehnice si de orice alta natura pentru a asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ ale consiliului local sau judetean, precum si comunicarea catre cetatenii prevazuti la art. 1 a hotararilor cu caracter individual si in limba materna a acestora, daca s-a facut o solicitare scrisa in acest sens.
    (2) Aducerea la cunostinta publica, in limba materna, a hotararilor cu caracter normativ ale consiliului local sau judetean, precum si comunicarea catre cetatenii prevazuti la art. 1 a hotararilor cu caracter individual si in limba materna a acestora se realizeaza prin aceleasi mijloace si in acelasi termen cu cele ale difuzarii in limba romana.
    Art. 8
    (1) Cetatenii prevazuti la art. 1 au dreptul sa se adreseze, oral sau in scris, autoritatilor administratiei publice locale si aparatului propriu al acestora si in limba materna.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale si aparatul propriu de specialitate au obligatia sa raspunda solicitarilor atat in limba romana, cat si in limba materna. Actele oficiale se intocmesc in mod obligatoriu in limba romana.
    Art. 9
    (1) La ceremoniile oficiale organizate de autoritatile administratiei publice locale se va folosi limba romana, limba oficiala a statului. In unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, la astfel de ceremonii, alaturi de limba romana, se poate folosi si limba minoritatii respective.
    (2) Oficierea casatoriilor se face de catre ofiterul de stare civila in limba romana. Ceremonia se poate desfasura, la cerere, si in limba materna a persoanelor care urmeaza sa se casatoreasca, daca ofiterul de stare civila cunoaste limba respectiva.
    (3) Actele si certificatele de stare civila se vor redacta numai in limba romana.
    Art. 10
    (1) Modul de inscriptionare a denumirii unor localitati in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatilor este prevazut in anexele nr. 1/1 - 1/23.
    (2) Inscriptionarea in limba materna a denumirii unor localitati are caracter informativ, neputand fi folosita in corespondenta sau in documentele oficiale.
    Art. 11
    (1) Inscriptionarea in limba materna a denumirii unor localitati in care cetatenii apartinand unei minoritati au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor se face pe aceeasi tablita indicatoare, sub denumirea in limba romana, folosindu-se aceleasi caractere, marimi de litere si culori, potrivit anexei nr. 2. Inscriptionarea se face atat pe indicatoarele rutiere de intrare, cat si pe cele de iesire din localitate.
    (2) Confectionarea tablitelor indicatoare se realizeaza prin grija primarilor, costul acestora fiind suportat din bugetele locale.
    Art. 12
    Inscriptionarea in limba materna a denumirii institutiilor publice de sub autoritatea consiliilor locale sau judetene se face printr-o tablita similara ca dimensiune, caracter, marime a literelor si culori cu cea inscriptionata in limba romana. Tablita se va amplasa sub tablita care contine denumirea oficiala in limba romana.
    Art. 13
    Montarea tablitelor prevazute la art. 11 si 12 se face in termen de cel mult 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 14
    Ponderea cetatenilor apartinand unei minoritati nationale, prevazuta la art. 1, se stabileste pe baza datelor recensamantului populatiei organizat potrivit legii.
    Art. 15
    In unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, in cadrul aparatului propriu al consiliilor locale sau judetene, in compartimentele care au atributii privind relatii cu publicul vor fi incadrate si persoane care cunosc limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective. Angajarea se face prin concurs organizat in conditiile legii.
    Art. 16
    (1) Traducerea din limba romana in limba materna a documentelor, precum si a lucrarilor sedintelor consiliului local sau judetean se asigura prin grija primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean.
    (2) Traducerea se realizeaza de catre functionarii prevazuti la art. 15, precum si, dupa caz, de catre colaboratori externi.
    Art. 17
    Cheltuielile efectuate de autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea aplicarii dispozitiilor prezentelor norme se suporta de la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, dupa caz.
    Art. 18
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) refuzul de a traduce in limba materna ordinea de zi si hotararile consiliului local sau judetean si de a le aduce la cunostinta publica si in varianta tradusa, precum si refuzul de a comunica raspunsurile si in limba materna a solicitantului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2);
    b) neintocmirea documentelor originale ale sedintelor consiliului local sau judetean in limba oficiala a statului;
    c) refuzul de a traduce in limba romana lucrarile consiliului local sau judetean ori continuarea desfasurarii acestora in limba minoritatii nationale, desi nu este asigurata traducerea in limba romana;
    d) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) privitoare la folosirea limbii materne la lucrarile consiliului local sau judetean;
    e) nerespectarea termenului prevazut la art. 13;
    f) redactarea actelor si certificatelor de stare civila in alta limba decat limba romana;
    g) inscriptionarea altor denumiri decat cele prevazute in anexele nr. 1/1 - 1/23, precum si inscriptionarea acestora in alta forma decat cea prevazuta in anexa nr. 2;
    h) folosirea denumirilor de localitati prevazute in anexele nr. 1/1 - 1/23 in corespondenta sau in documentele oficiale.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) - d) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, iar cele prevazute la lit. e) - h), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de catre persoane imputernicite de ministrul administratiei publice, de catre prefect sau imputernicitii acestuia si se aplica primarului, presedintelui consiliului judetean, secretarului, respectiv secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale, dupa caz.
    (4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica in mod corespunzator dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 19
    Anexele nr. 1/1 - 1/23 si nr. 2 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1/1
    (la norme)

    INSCRIPTIONAREA DENUMIRII UNOR LOCALITATI IN LIMBA MATERNA A CETATENILOR APARTINAND MINORITATILOR

    JUDETUL ALBA
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/  - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala              - sat apartinator        in limba materna
                              - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0               1                       2                      3
________________________________________________________________________________
  1. Aiud                       1. Gambas                1. Marosgombas
                                2. Ciumbrud              2. Csombord

  2. Blaj                       1. Petrisat              1. Magyarpeterfalva
                                2. Tiur                  2. Tur

  3. Ocna Mures                 1. Cisteiu de Mures      1. Magyarcsesztve

  4. Berghin                    1. Berghin               1. Blutrot

  5. Cetatea de Balta           1. Cetatea de Balta      1. Kukullovar
                                2. Santamarie            2. Boldogfalva

  6. Caciunelul de Jos          1. Bucerdea Granoasa     1. Buzasbocsard
                                2. Cornu                 2. Kornujalja
                                3. Padure                3. Szekelyhegytanya
                                4. Panca                 4. Cseretanya

  7. Farau                      1. Medves                1. Nagymedves
                                2. Sanbenedic            2. Magyarszentbenedek
                                3. Silea                 3. Magyarsulye

  8. Galda de Jos               1. Oiejdea               1. Vajasd

  9. Lopadea Noua               1. Lopadea Noua          1. Magyarlapad
                                2. Beta                  2. Magyarbece

 10. Lunca Muresului            1. Lunca Muresului       1. Szekelykocsard

 11. Miraslau                   1. Miraslau              1. Miriszlo
                                2. Decea                 2. Marosdecse

 12. Noslac                     1. Noslac                1. Marosnagylak
                                2. Copand                2. Maroskoppand
                                3. Stana de Mures        3. Maroscsucs
                                4. Valea Ciuciului       4. Csucsivolgy

 13. Radesti                    1. Leorint               1. Lorincreve
                                2. Soimus                2. Magyarsolymos

 14. Rimetea                    1. Rimetea               1. Torocko
                                2. Coltesti              2. Torockoszentgyorgy

 15. Sona                       1. Alecus                1. Elekes
                                2. Sanmiclaus            2. Bethlenszentmiklos

 16. Spring                     1. Vingard               1. Weingartskirchen

 17. Unirea                     1. Unirea                1. Felvinc
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1/2
    (la norme)

    JUDETUL ARAD
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/  - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala              - sat apartinator        in limba materna
                              - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0               1                       2                      3
________________________________________________________________________________
  1. Chisineu-Cris              1. Chisineu-Cris         1. Kisjeno

  2. Curtici                    1. Dorobanti             1. Kisiratos

  3. Nadlac                     1. Nadlac                1. Nadlak

  4. Ghioroc                    1. Ghioroc               1. Gyorok

  5. Iratosu                    1. Iratosu               1. Nagyiratos
                                2. Variasu Mare          2. Nagyvarjas
                                3. Variasu Mic           3. Kisvarjas

  6. Livada                     1. Sanleani              1. Szentleanyfalva

  7. Misca                      1. Satu Nou              1. Simonyifalva
                                2. Vanatori              2. Vadasz
                                3. Zerindu Mic           3. Belzerend

  8. Olari                      1. Santea Mica           1. Sintea

  9. Pecica                     1. Pecica                1. Pecska
                                2. Sederhat              2. Szederhat
                                3. Turnu                 3. Tornya

 10. Peregu Mare                1. Peregu Mare           1. Veliko Pereg
                                2. Peregu Mic            2. Kispereg

 11. Secusigiu                  1. Satu Mare             1. *1)

 12. Silindia                   1. Satu Mic              1. Dezsohaza

 13. Sintea Mare                1. Tipar                 1. Szaparyliget
                                                         1a. Zippar

 14. Sofronea                   1. Sofronea              1. Sofronya
                                2. Sanpaul               2. Szentpal

 15. Vinga                      1. Mailat                1. Majlathfalva

 16. Zerind                     1. Zerind                1. Nagyzerend
                                2. Iermata Neagra        2. Feketegyarmat

 17. Zimandu Nou                1. Zimandu Nou           1. Zimandujfalu
                                2. Zimandcuz             2. Zimandkoz
________________________________________________________________________________
    *1) Denumirea localitatii, scrisa in limba rusa, nu poate fi reprodusa pe ecran.

    ANEXA 1/3
    (la norme)

    JUDETUL BACAU
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/  - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala              - sat apartinator        in limba materna
                              - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0               1                       2                      3
________________________________________________________________________________
  1. Agas                       1. Cosnea                1. Kostelek

  2. Ghimes-Faget               1. Faget                 1. Bukk
                                2. Fagetu de Sus         2. Terkucatelep
                                3. Ghimes                3. Gyimes
                                4. Tarhausi              4. Tarhavaspataka
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1/4
    (la norme)

    JUDETUL BIHOR
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/  - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala              - sat apartinator        in limba materna
                              - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0               1                       2                      3
________________________________________________________________________________
  1. Oradea                     1. Oradea                1. Nagyvarad

  2. Alesd                      1. Alesd                 1. Elesd
                                2. Padurea Neagra        2. Feketeerdo

  3. Marghita                   1. Marghita              1. Margitta
                                2. Chet                  2. Magyarkec

  4. Salonta                    1. Salonta               1. Nagyszalonta

  5. Valea lui Mihai            1. Valea lui Mihai       1. Ermihalyfalva

  6. Abram                      1. Abram                 1. Erabrany

  7. Abramut                    1. Abramut               1. Vedresabrany
                                2. Crestur               2. Apatkeresztur
                                3. Petreu                3. Monospetri

  8. Avram Iancu                1. Ant                   1. Ant

  9. Balc                       1. Balc                  1. Balyok

 10. Batar                      1. Arpasel               1. Arpad

 11. Biharia                    1. Biharia               1. Bihar
                                2. Cauaceu               2. Hegykozkovacsi
                                3. Niuved                3. Nyuved
                                4. Parhida               4. Pelbarthida
                                5. Satu Nou              5. Kugyipuszta
                                6. Tamaseu               6. Paptamasi

 12. Boianu Mare                1. Rugea                 1. Ruzsatag

 13. Borod                      1. Serani                1. Saran

 14. Bors                       1. Bors                  1. Bors
                                2. Santaul Mare          2. Nagyszanto
                                3. Santaul mic           3. Kisszanto
                                4. Santion               4. Biharszentjanos

 15. Buduslau                   1. Buduslau              1. Erbogyoszlo
                                2. Albis                 2. Albis

 16. Capalna                    1. Ginta                 1. Gyanta

 17. Cefa                       1. Bicaci                1. Mezobikacs

 18. Cetariu                    1. Paleu                 1. Hegykozpalyi
                                2. Saldabagiu de Munte   2. Hegykozszaldobagy
                                3. Sisterea              3. Siter
                                4. Uileacu de Munte      4. Hegykozujlak

 19. Cherechiu                  1. Cherechiu             1. Kiskereki
                                2. Chesereu              2. Erkeseru
                                3. Targusor              3. Asszonyvasara

 20. Chislaz                    1. Misca                 1. Micske
                                2. Poclusa de Barcau     2. Poklostelek

 21. Ciuhoi                     1. Cenalos               1. Biharcsanalos
                                2. Saniob                2. Szentjobb

 22. Ciumeghiu                  1. Boiu                  1. Mezobaj
                                2. Ghiorac               2. Erdogyarak

 23. Curtuiseni                 1. Curtuiseni            1. Erkortvelyes

 24. Diosig                     1. Diosig                1. Bihardioszeg
                                2. Ianca                 2. Jankafalva
                                3. Rosiori               3. Biharfelegyhaza
                                4. Vaida                 4. Biharvajda

 25. Draganesti                 1. Gradinari             1. Kisnyegerfalva

 26. Finis                      1. Finis                 1. Varasfenes
                                2. Ioanis                2. Korosjanosfalva
                                3. Suncuis               3. Belenyessonkolyos

 27. Girisu de Cris             1. Tarian                1. Korostarjan

 28. Ineu                       1. Ineu                  1. Koroskisjeno

 29. Lugasu de Jos              1. Urvind                1. Orvend

 30. Magesti                    1. Cacuciu Nou           1. Magyarkakucs

 31. Osorhei                    1. Osorhei               1. Fugyivasarhely
                                2. Fughiu                2. Fugyi

 32. Popesti                    1. Budoi                 1. Bodonos
                                2. Varzari               2. Varzal

 33. Remetea                    1. Remetea               1. Magyarremete

 34. Sacuieni                   1. Sacuieni              1. Szekelyhid
                                2. Cadea                 2. Nagykagya
                                3. Ciocaia               3. Csokaly
                                4. Cubulcut              4. Erkobolkut
                                5. Olosig                5. Erolaszi
                                6. Sannicolau de Munte   6. Hegykozszentmiklos

 35. Salacea                    1. Salacea               1. Szalacs
                                2. Otomani               2. Ottomany

 36. Salard                     1. Salard                1. Szalard
                                2. Hodos                 2. Jakohodos
                                3. Santimreu             3. Hegykozszentimre

 37. Santandrei                 1. Palota                1. Ujpalota
                                                         1.a. Neupalota

 38. Sarbi                      1. Fegernicu Nou         1. Ujfegyvernek

 39. Simian                     1. Simian                1. Ersemjen
                                2. Silindru              2. Erselend

 40. Sinteu                     1. Sinteu                1. Nova Huta
                                2. Huta Voivozi          2. Stara Huta
                                3. Socet                 3. Huta Socet
                                4. Valea Tarnei          4. Zidaren

 41. Suplacu de Barcau          1. Suplacu de Barcau     1. Berettyoszeplak
                                2. Dolea                 2. Dolyatanya

 42. Tarcaia                    1. Tarcaia               1. Korostarkany

 43. Tarcea                     1. Tarcea                1. Ertarcsa
                                2. Adoni                 2. Eradony
                                3. Galospetreu           3. Galospetri

 44. Tauteu                     1. Tauteu                1. Toti

 45. Tetchea                    1. Telechiu              1. Mezotelki

 46. Tileagd                    1. Tileagd               1. Mezotelegd
                                2. Posoloaca             2. Posalaka
                                3. Uileacu de Cris       3. Pusztaujlak

 47. Tinca                      1. Tinca                 1. Tenke
                                2. Belfir                2. Belfenyer

 48. Uileacu de Beius           1. Uileacu de Beius      1. Belenyesujlak

 49. Vadu Crisului              1. Vadu Crisului         1. Rev

 50. Viisoara                   1. Viisoara              1. Erszollos
                                2. Izvoarele             2. Szolnokhaza
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1/5
    (la norme)

    JUDETUL BISTRITA-NASAUD
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0            1                         2                       3
________________________________________________________________________________
  1. Bistrita                   1. Sarata                1. Sofalva

  2. Beclean                    1. Coldau                1. Varkudu

  3. Branistea                  1. Branistea             1. Arpasto
                                2. Ciresoaia             2. Magyardecse

  4. Chiochis                   1. Chiochis              1. Kekes
                                2. Bozies                2. Magyarborzas
                                3. Jimbor                3. Szaszzsombor
                                4. Strugureni            4. Mezoveresegyhaza

  5. Galatii Bistritei          1. Tonciu                1. Tacs

  6. Lechinta                   1. Tigau                 1. Cegotelke

  7. Mariselu                   1. Jeica                 1. Zselyk

  8. Matei                      1. Fantanele             1. Ujos

  9. Micestii de Campie         1. Fantanita             1. Mezokobolkut

 10. Milas                      1. Comlod                1. Komlod

 11. Nimigea                    1. Nimigea de Jos        1. Magyarnemegye

 12. Nuseni                     1. Nuseni                1. Apanagyfalu
                                2. Malin                 2. Almasmalom
                                3. Vita                  3. Vice

 13. Petru Rares                1. Bata                  1. Baca

 14. Rodna                      1. Valea Vinului         1. Radnaborberek

 15. Sieu-Odorhei               1. Bretea                1. Magyarberete

 16. Sintereag                  1. Sintereag             1. Somkerek
                                2. Sieu-Sfantu           2. Sajoszentandras

 17. Teaca                      1. Teaca                 1. Teke

 18. Uriu                       1. Uriu                  1. Felor
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1/6
    (la norme)

    JUDETUL BOTOSANI
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0            1                         2                       3
________________________________________________________________________________
  1. Mihaileni                  1. Rogojesti                *1)
________________________________________________________________________________
    *1) Denumirea localitatii, scrisa in limba rusa, nu poate fi reprodusa pe ecran.

    ANEXA 1/7
    (la norme)

    JUDETUL BRASOV
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0            1                         2                       3
________________________________________________________________________________
  1. Sacele                     1. Sacele                1. Negyfalu

  2. Apata                      1. Apata                 1. Apaca

  3. Bod                        1. Colonia Bod           1. Botfalui
                                                            Cukorgyartelep

  4. Budila                     1. Budila                1. Bodola

  5. Bunesti                    1. Mesendorf             1. Meschendorf

  6. Cata                       1. Drauseni              1. Homoroddaroc
                                2. Ionesti               2. Homorodjanosfalva

  7. Feldioara                  1. Colonia Reconstructi  1. Bohntelep

  8. Halchiu                    1. Crizbav               1. Krizba
                                2. Satu Nou              2. Barcaujfalu

  9. Hoghiz                     1. Hoghiz                1. Oltheviz
                                2. Dopca                 2. Datk

 10. Homorod                    1. Homorod               1. Homorod
                                2. Jimbor                2. Szekelyzsombor

 11. Jibert                     1. Granari               1. Nagymoha
                                2. Lovnic                2. Leblang

 12. Maierus                    1. Maierus               1. Nussbach

 13. Ormenis                    1. Ormenis               1. Urmos

 14. Racos                      1. Racos                 1. Alsorakos

 15. Sercaia                    1. Halmeag               1. Halmagy

 16. Tarlungeni                 1. Tarlungeni            1. Tatrang
                                2. Purcareni             2. Purkerec
                                3. Zizin                 3. Zajzon

 17. Teliu                      1. Teliu                 1. Keresztvar

 18. Ticusu                     1. Ticusu Vechi          1. Deutsch-Tekes
                                2. Cobor                 2. Kobor
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1/8
    (la norme)

    JUDETUL CARAS-SEVERIN
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0            1                         2                       3
________________________________________________________________________________
  1. Resita                     1. Secu                  1. Szekul

  2. Anina                      1. Steierdorf            1. Steierdorf

  3. Moldova Noua               1. Macesti               1. *1)

  4. Berzasca                   1. Bigar                 1. Bigar
                                2. Liubcova              2. *1)

  5. Brebu Nou                  1. Brebu Nou             1. Weidental
                                2. Garana                2. Wolfsberg

  6. Buchin                     1. Lindenfeld            1. Lindenfeld

  7. Carasova                   1. Carasova              1. Krasova
                                2. Iabalcea              2. Jabalce
                                                         2a. Jabalcea
                                3. Nermed                3. Nermet

  8. Copacele                   1. Copacele              1. *1)
                                2. Zorile                2. *1)

  9. Pescari                    1. Sfanta Elena          1. Svet Helena

 10. Doclin                     1. Tirol                 1. Konigsgnad

 11. Farliug                    1. Scaius                1. *1)

 12. Forotic                    1. Brezon                1. Brezonsdorf

 13. Garnic                     1. Garnic                1. Gernik

 14. Lapusnicel                 1. Sumita                1. Sumica

 15. Lupac                      1. Lupac                 1. Lupak
                                2. Clocotici             2. Klokotic
                                3. Rafnic                3. Rafnik
                                4. Vodnic                4. Vodnik

 16. Paltinis                   1. Cornulet              1. *1)

 17. Pojejena                   1. Pojejena              1. *1)
                                2. Belobresca            2. *1)
                                3. Divici                3. *1)
                                4. Radimna               4. *1)

 18. Sacu                       1. Salbagelu Nou         1. *1)

 19. Socol                      1. Socol                 1. *1)
                                2. Bazias                2. *1)
                                3. Campia                3. *1)
                                4. Zlatita               4. *1)

 20. Sopotu Nou                 1. Ravensca              1. Ravenska
________________________________________________________________________________
    *1) Denumirea localitatii, scrisa in limba rusa, nu poate fi reprodusa pe ecran.

    ANEXA 1/9
    (la norme)

    JUDETUL CLUJ
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
  1. Cluj-Napoca                1. Cluj-Napoca           1. Kolozsvar

  2. Gherla                     1. Baita                 1. Kero

  3. Huedin                     1. Huedin                2. Banffyhunyad
                                2. Bicalatu              2. Magyarbikal

  4. Aghiresu                   1. Bagara                1. Bogartelke
                                2. Doroltu               2. Nadasdaroc
                                3. Inucu                 3. Inaktelke
                                4. Leghia                4. Jegenye
                                5. Macau                 5. Makofalva
                                6. Ticu-Colonie          6. Ferencbanya

  5. Apahia                     1. Bodrog                1. Bodrog

  6. Aschileu                   1. Fodora                1. Magyarfodorhaza

  7. Baciu                      1. Baciu                 1. Kisbacs
                                2. Mera                  2. Mera
                                3. Suceagu               3. Szucsag

  8. Bontida                    1. Bontida               1. Bonchida

  9. Buza                       1. Buza                  1. Buza
                                2. Rotunda               2. Keresztesvolgy

 10. Caianu                     1. Caianu Mic            1. Kiskalyan
                                2. Caianu-Vama           2. Kalyanivam
                                3. Vaida-Camaras         3. Vajdakamaras

 11. Calarasi                   1. Calarasi              1. Harasztos

 12. Calatele                   1. Valeni                1. Magyarvalko

 13. Capusu Mare                1. Dumbrava              1. Gyerovasarhely

 14. Catina                     1. Feldioara             1. Melegfoldvar

 15. Ceanu Mare                 1. Valea lui Cati        1. Sarospatak

 16. Chinteni                   1. Chinteni              1. Kajanto
                                2. Vechea                2. Bodonkut

 17. Cojocna                    1. Cojocna               1. Kolozs

 18. Cornesti                   1. Cornesti              1. Magyarszarvaskend
                                2. Stoiana               2. Eszteny
                                3. Tiocu de Jos          3. Alsotok
                                4. Tiocu de Jos          4. Felsotok

 19. Feleacu                    1. Gheorghieni           1. Gyorgyfalva

 20. Fizesu Gherlii             1. Fizesu Gherlii        1. Ordongosfuzes

 21. Floresti                   1. Luna de Sus           1. Magyarlona

 22. Garbau                     1. Turea                 1. Ture
                                2. Vistea                2. Magyarvista

 23. Geaca                      1. Lacu                  1. Feketelak
                                2. Puini                 2. Kispulyon

 24. Iclod                      1. Iclozel               1. Kisiklod

 25. Izvoru Crisului            1. Izvoru Crisului       1. Korosfo
                                2. Nearsova              2. Nyarszo
                                3. Saula                 3. Sarvasar

 26. Jucu                       1. Visea                 1. Visa

 27. Luna                       1. Luncani               1. Aranyosgerend

 28. Manastireni                1. Manastireni           1. Magyargyeromonostor

 29. Mica                       1. Sanmarghita           1. Szentmargita
                                2. Valea Ciresoii        2. Decseipataktanya
                                3. Valea Luncii          3. Hosszumezo

 30. Mihai Viteazu              1. Cheia                 1. Meszko
                                2. Cornesti              2. Sinfalva

 31. Mociu                      1. Chesau                1. Mezokeszu
                                2. Turmasi               2. Tormasdulo

 32. Moldovenesti               1. Badeni                1. Bagyon
                                2. Pietroasa             2. Csegez
                                3. Plaiesti              3. Kovend
                                4. Stejeris              4. Kercsed

 33. Palatca                    1. Palatca               1. Magyarpalatka

 34. Sancraiu                   1. Alunisu               1. Magyarokereke
                                2. Domosu                2. Kalotadamos
                                3. Horlacea              3. Jakotelke

 35. Savadisla                  1. Savadisla             1. Tordaszentlaszlo
                                2. Liteni                2. Magyarleta
                                3. Vlaha                 3. Magyarfenes

 36. Sic                        1. Sic                   1. Szek

 37. Suatu                      1. Suatu                 1. Magyarszovat

 38. Tureni                     1. Tureni                1. Tordatur
                                2. Comsesti              2. Komjatszeg

 39. Unguras                    1. Unguras               1. Balvanyosvaralja
                                2. Darot                 2. Daroc
                                3. Sicfa                 3. Kisbaton

 40. Viisoara                   1. Viisoara              1. Aranyosegerbegy

 41. Vultureni                  1. Chindea               1. Kide
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1/10
    (la norme)

    JUDETUL CONSTANTA
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0           1                            2                        3
________________________________________________________________________________
  1. Agigea                     1. Lazu                  1. Laz Mahale

  2. Baneasa                    1. Faurei                1. Kalaici

  3. Castelu                    1. Castelu               1. Kostel

  4. Comana                     1. Tataru                1. Azaplar

  5. Dobromir                   1. Lespezi               1. Tekekoy
                                2. Valeni                2. Yenisenlia

  6. Horia                      1. Ghindaresti           1. *1)

  7. Independenta               1. Independenta          1. Bairamdede
                                2. Fantana Mare          2. Baspunar

  8. Ion Corvin                 1. Brebeni               1. Kukurkoy

  9. Limanu                     1. Hagieni               1. Hacilar

 10. Lipnita                    1. Cuiugiuc              1. Kuyucuk

 11. Mereni                     1. Osmancea              1. Osmanca

 12. Mircea Voda                1. Gherghina             1. Defca
________________________________________________________________________________
    *1) Denumirea localitatii, scrisa in limba rusa, nu poate fi reprodusa pe ecran.

    ANEXA 1/11
    (la norme)

    JUDETUL COVASNA
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0           1                            2                        3
________________________________________________________________________________
  1. Sfantu Gheorghe            1. Sfantu Gheorghe       1. Sepsiszentgyorgy
                                2. Chilieni              2. Kilyen
                                3. Coseni                3. Szotyor

  2. Baraolt                    1. Baraolt               1. Barot
                                2. Bodos                 2. Bodos
                                3. Capeni                3. Kopec
                                4. Miclosoara            4. Miklosvar
                                5. Racosul de Sus        5. Felsorakos

  3. Covasna                    1. Covasna               1. Kovaszna
                                2. Chiurus               2. Csomakoros

  4. Targu Secuiesc             1. Targu Secuiesc        1. Kezdivasarhely
                                2. Lunga                 2. Nyujtod

  5. Aita Mare                  1. Aita Mare             1. Nagyajta
                                2. Aita Medie            2. Kozepajta

  6. Batani                     1. Batanii Mari          1. Nagybacon
                                2. Aita Seaca            2. Szarazajta
                                3. Batanii Mici          3. Kisbacon
                                4. Herculian             4. Magyarhermany
                                5. Ozunca-Bai            5. Uzonkafurdo

  7. Belin                      1. Belin                 1. Bolon

  8. Bodoc                      1. Bodoc                 1. Sepsibodok
                                2. Olteni                2. Oltszem
                                3. Zalan                 3. Zalan

  9. Borosneu Mare              1. Borosneu Mare         1. Nagyborosnyo
                                2. Borosneu Mic          2. Kisborosnyo
                                3. Dobolii de Sus        3. Feldoboly
                                4. Let                   4. Lecfalva
                                5. Tufalau               5. Cofalva
                                6. Valea Mica            6. Kispatak

 10. Bradut                     1. Doboseni              1. Szekelyszaldobos
                                2. Filia                 2. Erdofule
                                3. Talisoara             3. Olasztelek

 11. Brates                     1. Brates                1. Baratos
                                2. Pachia                2. Pake
                                3. Telechia              3. Orbaitelek

 12. Bretcu                     1. Bretcu                1. Bereck
                                2. Martanus              2. Kezdimartonos
                                3. Oituz                 3. Ojtoz

 13. Catalina                   1. Catalina              1. Szentkatolna
                                2. Hatuica               2. Hatolyka
                                3. Imeni                 3. Imecsfalva
                                4. Marcusa               4. Kezdimarkosfalva
                                5. Martineni             5. Kezdimartonfalva

 14. Cernat                     1. Cernat                1. Csernaton
                                2. Albis                 2. Kezdialbis
                                3. Icafalau              3. Ikafalva

 15. Chichis                    1. Chichis               1. Kokos

 16. Comandau                   1. Comandau              1. Kommando

 17. Ghelinta                   1. Ghelinta              1. Gelence
                                2. Harale                2. Haraly

 18. Ghidfalau                  1. Ghidfalau             1. Gidofalva
                                2. Anghelus              2. Angyalos
                                3. Fotos                 3. Fotosmartonos
                                4. Zoltan                4. Etfalvazoltan

 19. Haghig                     1. Haghig                1. Hidveg

 20. Ilieni                     1. Ilieni                1. Illyefalva
                                2. Dobolii de Jos        2. Aldoboly
                                3. Sancraiu              3. Sepsiszentkiraly

 21. Lemnia                     1. Lemnia                1. Lemheny
                                2. Lutoasa               2. Csomortan
                                3. Mereni                3. Kezdialmas

 22. Malnas                     1. Micfalau              1. Mikoujfalu
                                2. Bixad                 2. Sepsibukszad
                                3. Malnas                3. Malnas
                                4. Malnas-Bai            4. Malnasfurdo
                                5. Valea Zalanului       5. Zalanpatak

 23. Moacsa                     1. Moacsa                1. Maksa
                                2. Dalnic                2. Dalnok
                                3. Padureni              3. Sepsibesenyo

 24. Ojdula                     1. Ojdula                1. Ozsdola
                                2. Hilib                 2. Hilib

 25. Ozun                       1. Ozun                  1. Uzon
                                2. Bicfalau              2. Bikfalva
                                3. Lisnau                3. Lisznyo
                                4. Lisnau-Vale           4. Lisznyopatak
                                5. Magherus              5. Sepsimagyaros
                                6. Santionlunca          6. Szentivanlaborfalva
 26. Poian                      1. Belani                1. Belafalva
                                2. Estelnic              2. Esztelnek
                                3. Valea Scurta          3. Kurtapatak

 27. Reci                       1. Reci                  1. Rety
                                2. Aninoasa              2. Egerpatak
                                3. Bita                  3. Bita
                                4. Saciova               4. Szacsva

 28. Sanzieni                   1. Sanzieni              1. Kezdiszentlelek
                                2. Casinu Mic            2. Kiskaszon
                                3. Petriceni             3. Kezdikovar
                                4. Valea Seaca           4. Kezdiszarazpatak

 29. Turia                      1. Turia                 1. Torja
                                2. Alungeni              2. Futasfalva

 30. Valcele                    1. Araci                 1. Arapatak
                                2. Ariusd                2. Erosd

 31. Valea Crisului             1. Valea Crisului        1. Sepsikorospatak
                                2. Arcus                 2. Arkos
                                3. Calnic                3. Kalnok

 32. Varghis                    1. Varghis               1. Vargyas

 33. Zabala                     1. Zabala                1. Zabola
                                2. Peteni                2. Szekelypetofalva
                                3. Surcea                3. Szorcse
                                4. Tamasfalau            4. Szekelytamasfalva

 34. Zagon                      1. Zagon                 1. Zagon
                                2. Papauti               2. Papolc
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1/12
    (la norme)

    JUDETUL HARGHITA
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0           1                            2                        3
________________________________________________________________________________
  1. Miercurea Ciuc             1. Miercurea Ciuc        1. Csikszereda
                                2. Ciba                  2. Csiba
                                3. Harghita-Bai          3. Hargitafurdo

  2. Odorheiu Secuiesc          1. Odorheiu Secuiesc     1. Szekelyudvarhely

  3. Baile Tusnad               1. Baile Tusnad          1. Tusnadfurdo

  4. Balan                      1. Balan                 1. Balanbanya

  5. Borsec                     1. Borsec                1. Borszek

  6. Cristuru Secuiesc          1. Cristuru Secuiesc     1. Szekelykeresztur
                                2. Filias                2. Fiatfalva

  7. Gheorgheni                 1. Gheorgheni            1. Gyergyoszentmiklos
                                2. Vargatac              2. Vargatag
                                3. Visafolio             3. Visszafolyo

  8. Toplita                    1. Toplita               1. Marosheviz
                                2. Moglanesti            2. Moglan
                                3. Secu                  3. Szekpatak

  9. Vlahita                    1. Baile Homorod         1. Homorodfurdo
                                2. Minele Lueta          2. Lovetebanya

 10. Atid                       1. Atid                  1. Eted
                                2. Criseni               2. Korispatak
                                3. Siclod                3. Siklod

 11. Avramesti                  1. Avramesti             1. Szentabraham
                                2. Andreeni              2. Magyarandrasfalva
                                3. Cechesti              3. Csekefalva
                                4. Firtanus              4. Firtosmartonos
                                5. Goagiu                5. Gagy
                                6. Laz-Firtanus          6. Firtosilaz
                                7. Laz Soimus            7. Solymosilaz
                                8. Medisoru Mic          8. Kismedeser

 12. Bradesti                   1. Bradesti              1. Fenyed
                                2. Satu Mare             2. Marefalva
                                3. Tarnovita             3. Kukullokemenyfalva

 13. Capalnita                  1. Capalnita             1. Kapolnasfalu

 14. Carta                      1. Ineu                  1. Csikjenofalva
                                2. Tomesti               2. Csikszenttamas

 15. Ciucsangeorgiu             1. Ciucsangeorgiu        1. Csikszentgyorgy
                                2. Armaseni              2. Csikmenasag
                                3. Armasenii Noi         3. Menasagujfalu
                                4. Bancu                 4. Csikbankfalva
                                5. Cotormani             5. Kotormany
                                6. Eghersec              6. Egerszek
                                7. Potiond               7. Pottyond

 16. Corund                     1. Corund                1. Korond
                                2. Atia                  2. Atyha
                                3. Calonda               3. Kalonda
                                4. Fantana Brazilor      4. Fenyokut
                                5. Valea lui Pavel       5. Palpataka

 17. Danesti                    1. Danesti               1. Csikdanfalva
                                2. Madaras               2. Csikmadaras

 18. Darjiu                     1. Darjiu                1. Szekelyderzs
                                2. Mujna                 2. Szekelymuzsna

 19. Dealu                      1. Dealu                 1. Oroszhegy
                                2. Fancel                2. Szekelyfancsal
                                3. Sancrai               3. Szekelyszentkiraly
                                4. Tamasu                4. Szekelyszenttamas
                                5. Tibod                 5. Tibod
                                6. Ulcani                6. Ulke

 20. Ditrau                     1. Jolotca               1. Orotva

 21. Feliceni                   1. Feliceni              1. Felsoboldogfalva
                                2. Alexandrita           2. Sandortelke
                                3. Arvateni              3. Arvatfalva
                                4. Cireseni              4. Suko
                                5. Forteni               5. Farcad
                                6. Hoghia                6. Hodgya
                                7. Oteni                 7. Ocfalva
                                8. Polonita              8. Szekelylengyelfalva
                                9. Taureni               9. Bikafalva
                               10. Teleac               10. Telekfalva
                               11. Valeni               11. Patakfalva

 22. Frumoasa                   1. Barzava               1. Csikborzsova
                                2. Fagetel               2. Bukkloka
                                3. Nicolesti             3. Csikszentmiklos

 23. Galautas                   1. Galautas              1. Galocas

 24. Joseni                     1. Joseni                1. Gyergyoalfalu
                                2. Borzont               2. Borzont
                                3. Bucin                 3. Bucsin

 25. Lazarea                    1. Ghidut                1. Guduc

 26. Lueta                      1. Lueta                 1. Lovete
                                2. Baile Chirui          2. Kirulyfurdo

 27. Lunca de Jos               1. Lunca de Jos          1. Gyimeskozeplok
                                2. Puntea Lupului        2. Farkaspallo
                                3. Valea Capelei         3. Kapolnapataka
                                4. Valea lui Antaloc     4. Antalokpataka

 28. Lunca de Sus               1. Lunca de Sus          1. Gyimesfelsolok
                                2. Comiat                2. Komjatpataka
                                3. Izvorul Trotusului    3. Santatelek
                                4. Paltinis-Ciuc         4. Nyiresalja
                                5. Valea Garbea          5. Gorbepataka
                                6. Valea Ugra            6. Ugrapataka

 29. Lupeni                     1. Lupeni                1. Farkaslaka
                                2. Bisericani            2. Szentlelek
                                3. Bulgareni             3. Bogarfalva
                                4. Firtusu               4. Firtosvaralja
                                5. Morareni              5. Nyikomalomfalva
                                6. Paltinis              6. Kecset
                                7. Pauleni               7. Szekelypalfalva
                                8. Sancel                8. Szencsed
                                9. Satu Mic              9. Kisfalud

 30. Martinis                   1. Martinis              1. Homorodszentmarton
                                2. Aldea                 2. Abasfalva
                                3. Badeni                3. Bagy
                                4. Calugareni            4. Homorodremete
                                5. Chinusu               5. Kenos
                                6. Comanesti             6. Homorodkemenyfalva
                                7. Ghipes                7. Gyepes
                                8. Locodeni              8. Lokod
                                9. Oraseni               9. Varosfalva
                               10. Petreni              10. Homorodszentpeter
                               11. Rares                11. Recsenyed
                               12. Sanpaul              12. Homorodszentpal

 31. Meresti                    1. Meresti               1. Homorodalmas

 32. Mihaileni                  1. Mihaileni             1. Csikszentmihaly
                                2. Nadejdea              2. Ajnad
                                3. Vacaresti             3. Vacsarcsi

 33. Mugeni                     1. Mugeni                1. Bogoz
                                2. Alunis                2. Szekelymagyaros
                                3. Beta                  3. Beta
                                4. Betesti               4. Betfalva
                                5. Dejutiu               5. Decsfalva
                                6. Dobeni                6. Szekelydobo
                                7. Lutita                7. Agyagfalva
                                8. Matiseni              8. Matisfalva
                                9. Porumbenii Mari       9. Nagygalambfalva
                               10. Porumbenii Mici      10. Kisgalambfalva
                               11. Taietura             11. Vagas

 34. Ocland                     1. Ocland                1. Okland
                                2. Craciunel             2. Homorodkaracsonfalva
                                3. Satu Nou              3. Homorodujfalu

 35. Pauleni-Ciuc               1. Pauleni-Ciuc          1. Csikpalfalva
                                2. Delnita               1. Csikdelne
                                3. Soimeni               2. Csikcsomortan

 36.     Plaiesii de Jos        1. Plaiesii de Jos       1. Kaszonaltiz
                                2. Casinu Nou            2. Kaszonujfalu
                                3. Iacobeni              3. Kaszonjakabfalva
                                4. Plaiesii de Sus       4. Kaszonfeltiz

 37. Praid                      1. Praid                 1. Parajd
                                2. Becas                 2. Bekastelep
                                3. Bucin                 3. Bucsin
                                4. Ocna de Jos           4. Alsosofalva
                                5. Ocna de Sus           5. Felsosofalva

 38. Remetea                    1. Remetea               1. Gyergyoremete
                                2. Fagetel               2. Kicsibukk
                                3. Sineu                 3. Eszenyo

 39. Sacel                      1. Soimusu Mare          1. Nagysolymos
                                2. Soimusu Mic           2. Kissolymos
                                3. Vidacut               3. Szekelyhidegkut

 40. Sancraieni                 1. Sancraieni            1. Csikszentkiraly
                                2. Fitod                 2. Fitod
                                3. Hosasau               3. Hosszuaszo
                                4. Liliceni              4. Csikszentlelek
                                5. Misentea              5. Csikmindszent

 41. Sandominic                 1. Sandominic            1. Csikszentdomokos

 42. Sanmartin                  1. Sanmartin             1. Csikszentmarton
                                2. Ciucani               2. Csikcsekefalva
                                3. Lazaresti             3. Lazarfalva

 45. Sansimion                  1. Sansimion             1. Csikszentsimon
                                2. Cetatuia              2. Csatoszeg

 44. Sarmas                     1. Runc                  1. Runk

 45. Secuieni                   1. Secuieni              1. Ujszekely
                                2. Bodogaia              2. Alsoboldogfalva
                                3. Eliseni               3. Szekelyszenterzsebet

 46. Siculeni                   1. Siculeni              1. Madefalva
                                2. Ciaracio              2. Csaracso
                                3. Ciceu                 3. Csikcsicso
                                4. Racu                  4. Csikrakos
                                5. Satu Nou              5. Gorocsfalva

 47. Simonesti                  1. Simonesti             1. Simenfalva
                                2. Bentid                2. Benced
                                3. Cadaciu Mare          3. Nagykadacs
                                4. Cadaciu Mic           4. Kiskadacs
                                5. Cehetel               5. Csehetfalva
                                6. Chedia Mare           6. Nagykede
                                7. Chedia Mica           7. Kiskede
                                8. Cobatesti             8. Kobatfalva
                                9. Medisoru Mare         9. Medeser
                               10. Mihaileni            10. Szekelyszentmihaly
                               11. Nicoleni             11. Szekelyszentmiklos
                               12. Ruganesti            12. Rugonfalva
                               13. Tarcesti             13. Tarcsafalva
                               14. Turdeni              14. Tordatfalva

 48. Suseni                     1. Suseni                1. Gyergyoujfalu
                                2. Liban                 2. Liban
                                3. Senetea               3. Szeneta

 49. Tulghes                    1. Hagota                1. Hagoto

 50. Tusnad                     1. Tusnad                1. Tusnad
                                2. Tusnadu Nou           2. Ujtusnad
                                3. Vrabia                3. Csikverebes

 51. Ulies                      1. Ulieas                1. Kanyad
                                2. Daia                  2. Szekelydalya
                                3. Ighiu                 3. Ege
                                4. Nicolesti             4. Miklosfalva
                                5. Obranesti             5. Abranfalva
                                6. Petecu                6. Petek
                                7. Vasileni              7. Homorodszentlaszlo

 52. Varsag                     1. Varsag                1. Szekelyvarsag

 53. Voslabeni                  1. Voslabeni             1. Vaslab
                                2. Izvoru Muresului      2. Marosfo

 54. Zetea                      1. Zetea                 1. Zetelaka
                                2. Desag                 2. Desag
                                3. Izvoare               3. Ivo
                                4. Poiana Tarnavei       4. Kukullomezo
                                5. Sicasau               5. Sikaszo
                                6. Subcetate             6. Zetevaralja
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1/13
    (la norme)

    JUDETUL HUNEDOARA
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0            1                          2                       3
________________________________________________________________________________
  1. Deva                       1. Cristur               1. Csernakeresztur

  2. Hunedoara                  1. Racastia              1. Rakosd
                                2. Hasdat                2. Hosat
                                3. Pestisu Mare          3. Alpestes

  3. Calan                      1. Streisangeorgiu       1. Sztrigyszentgyorgy

  4. Martinesti                 1. Jeledinti             1. Lozsad
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1/14
    (la norme)

    JUDETUL IASI
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0            1                          2                       3
________________________________________________________________________________
  1. Stolniceni-Prajescu        1. Bratesti              1. *1)
________________________________________________________________________________
    *1) Denumirea localitatii, scrisa in limba rusa, nu poate fi reprodusa pe ecran.

    ANEXA 1/15
    (la norme)

    JUDETUL MARAMURES
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0            1                          2                       3
________________________________________________________________________________
  1. Sighetu Marmatiei          1. Sighetu Marmatiei     1. Maramarossziget

  2. Baia Sprie                 1. Baia Sprie            1. Felsobanya

  3. Seini                      1. Seini                 1. Szinervaralja
                                2. Viile Apei            2. Apahegy

  4. Targu Lapus                1. Damacuseni            1. Domokos

  5. Baiut                      1. Baiut                 1. Erzsebetbanya
                                2. Strambu-Baiut         2. Kohovolgy

  6. Bistra                     1. Bistra                1. *1)
                                2. Crasna Viseului       2. *1)
                                3. Valea Viseului        3. *1)

  7. Bocicoiu Mare              1. Bocicoiu Mare         1. Nagybocsko
                                                         1a. *1)

                                2. Craciunesti           2. *1)
                                3. Lunca la Tisa         3. *1)
                                4. Tisa                  4. Mukib

  8. Campulung la Tisa          1. Campulung la Tisa     1. Hosszumezo

  9. Ocna Sugatag               1. Ocna Sugatag          1. Aknasugatag

 10. Poienile de sub Munte      1. Poienile de sub       1. *1)
                                   Munte

 11. Remetea Chioarului         1. Berchez               1. Sarosberkesz

 12. Remeti                     1. Remeti                1. *1)
                                2. Teceu Mic             2. Kistecso
                                                          2a. *1)

 13. Repedea                    1. Repedea               1. *1)
                                2. Rona de Sus           2. *1)
                                3. Costiui               3. Ronaszek

 14. Ruscova                    1. Ruscova               1. *1)

 15. Sacalaseni                 1. Catalina              1. Katalin
                                2. Coltau                2. Kolto

 16. Tautii Magherus            1. Baita                 1. Laposbanya

 17. Ulmeni                     1. Arduzel               1. Szamosardo
                                2. Manau                 2. Mono
________________________________________________________________________________
    *1) Denumirea localitatii, scrisa in limba rusa, nu poate fi reprodusa pe ecran.

    ANEXA 1/16
    (la norme)

    JUDETUL MEHEDINTI
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0            1                          2                       3
________________________________________________________________________________
  1. Svinita                    1. Svinita               1. *1)
________________________________________________________________________________
    *1) Denumirea localitatii, scrisa in limba rusa, nu poate fi reprodusa pe ecran.

    ANEXA 1/17
    (la norme)

    JUDETUL MURES
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0            1                          2                       3
________________________________________________________________________________
  1. Targu Mures                1. Targu Mures           1. Marosvasarhely
                                2. Mureseni              2. Megyesfalva
                                3. Remetea               3. Remeteszeg

  2. Reghin                     1. Reghin                1. Szaszregen
                                2. Apalina               2. Abafaja
                                3. Iernuteni             3. Radnotfaja

  3. Sighisoara                 1. Sighisoara            1. Segesvar
                                2. Angofa                2. Angofa
                                3. Dealul Viilor         3. Szoloskert

  4. Tarnaveni                  1. Tarnaveni             1. Dicsoszentmarton
                                2. Botorca               2. Orhegy

  5. Iernut                     1. Iernut                1. Radnot
                                2. Cipau                 2. Maroscsapo

  6. Ludus                      1. Ludus                 1. Marosludas
                                2. Avramesti             2. Andrassytelep
                                3. Ciurgau               3. Csorgo
                                4. Fundatura             4. Belsotelep
                                5. Rosiori               5. Nyergestanya

  7. Sovata                     1. Sovata                1. Szovata
                                2. Iliesti               2. Illyesmezo
                                3. Sacadat               3. Szakadat
                                4. Sarateni              4. Sovarad

  8. Acatari                    1. Acatari               1. Akosfalva
                                2. Corbesti              2. Szekelycsoka
                                3. Gaiesti               3. Gocs
                                4. Gruisor               4. Kisgorgeny
                                5. Murgesti              5. Nyaradszentbenedek
                                6. Roteni                6. Harasztkerek
                                7. Setjaris              7. Cserefalva
                                8. Suveica               8. Szoverd

  9. Adamus                     1. Adamus                1. Adamos
                                2. Cornesti              2. Sovenyfalva
                                3. Dambau                3. Kukullodombo

 10. Albesti                    1. Albesti               1. Feheregyhaza
                                2. Boiu                  2. Bun
                                3. Sapartoc              3. Sarpatak

 11. Alunis                     1. Alunis                1. Magyaro
                                2. Fitcau                2. Ficko
                                3. Lunca Muresului       1. Holtmaros

 12. Apold                      1. Vulcan                1. Volkany

 13. Atintis                    1. Cecalaca              1. Csekelaka
                                2. Istihaza              2. Istvanhaza

 14. Bagaciu                    1. Deleni                1. Magyarsaros

 15. Bahnea                     1. Bahnea                1. Bonyha
                                2. Cund                  2. Kund
                                                         2a. Reussdorf
                                3. Daia                  3. Szaszdalya
                                4. Gogan                 4. Gogan

 16. Balauseri                  1. Balauseri             1. Balavasar
                                2. Agristeu              2. Egresto
                                3. Chendu                3. Kend
                                4. Dumitreni             4. Szentdemeter

 17. Band                       1. Band                  1. Mezoband
                                2. Fanatele              2. Szenasag
                                   Madarasului
                                3. Madaras               3. Mezomadaras
                                4. Negrenii de Campie    4. Feketelak
                                5. Valea Rece            5. Hidegvolgy

 18. Batos                      1. Batos                 1. Batos
                                2. Goreni                2. Dedradszeplak
                                3. Uila                  3. Vajola

 19. Beica de Jos               1. Beica de Jos          1. Alsobolkeny

 20. Bichis                     1. Bichis                1. Magyarbukkos
                                2. Ozd                   2. Magyarozd

 21. Bogata                     1. Bogata                1. Marosbogat
                                2. Ranta                 2. Ranta

 22. Brancovenesti              1. Brancovenesti         1. Marosvecs
                                2. Valenii de Mures      2. Disznajo

 23. Breaza                     1. Breaza                1. Beresztelke
                                2. Filpisu Mare          2. Magyarfulpos
                                3. Filpisu Mic           3. Kisfulpos

 24. Ceausu de Campie           1. Ceausu de Campie      1. Mezocsavas
                                2. Campenita             2. Mezofele
                                3. Culpiu                3. Mezokolpeny
                                4. Porumbeni             4. Galambod
                                5. Sabed                 5. Szabed

 25. Chetani                    1. Cordos                1. Kardos
                                2. Giurgis               2. Gyorgyed
                                3. Grindeni              3. Gerendkeresztur

 26. Coroisanmartin             1. Coroisanmartin        1. Korodszentmarton
                                2. Odrihei               2. Vamosudvarhely

 27. Craciunesti                1. Craciunesti           1. Nyaradkaracson
                                2. Budiu Mic             2. Hagymasbodon
                                3. Cinta                 3. Fintahaza
                                4. Cornesti              4. Somosd
                                5. Tirimioara            5. Kisteremi

 28. Cristesti                  1. Cristesti             1. Maroskeresztur
                                2. Valureni              2. Szekelykakasd

 29. Cuci                       1. Cuci                  1. Kutyfalva

 30. Danes                      1. Cris                  1. Kreisch
                                2. Stejarenii            2. Beschendorf

 31. Eremitu                    1. Eremitu               1. Nyaradremete
                                2. Calugareni            2. Mikhaza
                                3. Campu Cetatii         3. Varmezo
                                4. Damieni               4. Demenyhaza
                                5. Matrici               5. Nyaradkoszvenyes

 32. Ernei                      1. Ernei                 1. Nagyernye
                                2. Caluseri              2. Szekelykal
                                3. Dumbravioara          3. Saromberke
                                4. Icland                4. Ikland
                                5. Sacareni              5. Szekes
                                6. Sangeru de Padure     6. Erdoszengyel

 33. Fantanele                  1. Fantanele             1. Gyalakuta
                                2. Bordosiu              2. Bordos
                                3. Calimanesti           3. Kelementelke
                                4. Cibu                  4. Csob
                                5. Roua                  5. Rava
                                6. Viforoasa             6. Havadto

 34. Faragau                    1. Onuca                 1. Unoka
                                2. Tonciu                2. Tancs

 35. Galesti                    1. Galesti               1. Nyaradgalfalva
                                2. Adrianu Mare          2. Nagyadorjan
                                3. Adrianu Mic           3. Kisadorjan
                                4. Bedeni                4. Bede
                                5. Maiad                 5. Nyomat
                                6. Troita                6. Szentharomsag

 36. Ganesti                    1. Ganesti               1. Vamosgalfalva
                                2. Paucisoara            2. Kukullopocsfalva

 37. Gheorghe Doja              1. Gheorghe Doja         1. Dozsa Gyorgy
                                2. Leordeni              2. Lorincfalva
                                3. Satu Nou              3. Teremiujfalu
                                4. Tirimia               4. Nagyteremi

 38. Ghindari                   1. Ghindari              1. Makfalva
                                2. Abud                  2. Szekelyabod
                                3. Ceie                  3. Cseje
                                4. Chibed                4. Kibed
                                5. Solocma               5. Szolokma

 39. Glodeni                    1. Glodeni               1. Marossarpatak
                                2. Pacureni              2. Pokakeresztur
                                3. Paingeni              3. Poka

 40. Gornesti                   1. Gornesti              1. Gernyeszeg
                                2. Iara de Mures         2. Marosjara
                                3. Ilioara               3. Kisillye
                                4. Padureni              4. Erdocsinad
                                5. Peris                 5. Kortvelyfaja
                                6. Petrilaca de Mures    6. Magyarpeterlaka

 41. Gurghiu                    1. Glajarie              1. Gorgenyuvegcsur

 42. Hodosa                     1. Hodosa                1. Szekelyhodos
                                2. Ihod                  2. Ehed
                                3. Isla                  3. Iszlo
                                4. Sambrias              4. Jobbagytelke

 43. Livezeni                   1. Livezeni              1. Jedd
                                2. Bozeni                2. Szekelybos
                                3. Corunca               3. Koronka
                                4. Sanisor               4. Kebele

 44. Lunca Bradului             1. Lunca Bradului        1. Palotailva

 45. Magherani                  1. Magherani             1. Nyaradmagyaros
                                2. Bara                  2. Berekeresztur
                                3. Bereni                3. Szekelybere
                                4. Drojdii               4. Seprod
                                5. Eremieni              5. Nyaradszentimre
                                6. Maia                  6. Maja
                                7. Marculeni             7. Markod
                                8. Silea Nirajului       8. Nyaradselye
                                9. Torba                 9. Torboszlo

 46. Mica                       1. Mica                  1. Mikefalva
                                2. Abus                  2. Abosfalva
                                3. Ceuas                 3. Szaszcsavas
                                4. Deaj                  4. Desfalva
                                5. Haranglab             5. Haranglab

 47. Miercurea Nirajului        1. Miercurea Nirajului   1. Nyaradszereda
                                2. Beu                   2. Szekelybo
                                3. Dumitrestii           3. Demeterfalva
                                4. Mosuni                4. Szekelymoson
                                5. Sardu Nirajului       5. Szekelysard
                                6. Tampa                 6. Szekelytompa

 48. Nades                      1. Nades                 1. Szasznadas
                                2. Pipea                 2. Pipe

 49. Neaua                      1. Neaua                 1. Havad
                                2. Ghinesti              2. Geges
                                3. Rigmani               3. Rigmany
                                4. Sansimion             4. Nyaradszentsimon
                                5. Vadas                 5. Vadasd

 50. Ogra                       1. Ogra                  1. Marosugra
                                2. Dileu Vechi           2. Olahdello

 51. Panet                      1. Panet                 1. Mezopanit
                                2. Berghia               2. Mezobergenye
                                3. Cuiesd                3. Mezokovesd
                                4. Hartau                4. Harco
                                5. Santioana de Mures    5. Csittszentivan

 52. Papiu Ilarian              1. Dobra                 1. Dobratanya
                                2. Merisoru              2. Bugusalja
                                3. Ursoaia               3. Urszajatelep

 53. Pasareni                   1. Pasareni              1. Backamadaras
                                2. Galateni              2. Szentgerice

 54. Rastolita                  1. Iod                   1. Jodtelep

 55. Sancraiu de Mures          1. Sancraiu de Mures     1. Marosszentkiraly

 56. Sangeorgiu de Mures        1. Sangeorgiu de Mures   1. Marosszentgyorgy
                                2. Cotus                 2. Csejd
                                3. Tofalau               3. Tofalva

 57. Sangeorgiu de Padure       1. Sangeorgiu de Padure  1. Erdoszentgyorgy
                                2. Bezid                 2. Bozod
                                3. Bezidu Nou            3. Bozodujfalu
                                4. Lotu                  4. Loc

 58. Sanpaul                    1. Sanpaul               1. Kereloszentpal
                                2. Dileu Nou             2. Magyardello
                                3. Valea Izvoarelor      3. Buzasbesenyo

 59. Santana de Mures           1. Santana de Mures      1. Marosszentanna
                                2. Chinari               2. Varhegy
                                3. Curteni               3. Udvarfalva

 60. Sarmasu                    1. Sarmasu               1. Nagysarmas
                                2. Larga                 2. Larga
                                3. Morut                 3. Marochaza
                                4. Titiana               4. Titiana

 61. Stanceni                   1. Stanceni              1. Godemesterhaza

 62. Suplac                     1. Suplac                1. Kukulloszeplak
                                2. Idrifaia              2. Hederfaja
                                3. Laslau Mic            3. Kleinlasseln

 63. Suseni                     1. Suseni                1. Marosfelfalu

 64. Vanatori                   1. Vanatori              1. Hejjasfalva
                                2. Mureni                2. Szederjes

 65. Vargata                    1. Vargata               1. Csikfalva
                                2. Grausorul             2. Buzahaza
                                3. Mitresti              3. Nyaradszentmarton
                                4. Vadu                  4. Vadad
                                5. Valea                 5. Jobbagyfalva

 66. Vetca                      1. Vetca                 1. Szekelyvecke
                                2. Jacodu                2. Magyarzsakod
                                3. Salasuri              3. Szekelyszallas

 67. Voivodeni                  1. Voivodeni             1. Vajdaszentivany
                                2. Toldal                2. Toldalag

 68. Zagar                      1. Seleus                1. Kleinalisch
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1/18
    (la norme)

    JUDETUL SATU MARE
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0             1                         2                         3
________________________________________________________________________________
  1. Satu Mare                  1. Satu Mare             1. Szatmarnemeti

  2. Carei                      1. Carei                 1. Nagykaroly

  3. Tasnad                     1. Tasnad                1. Tasnad
                                2. Sarauad               2. Tasnadszarvad

  4. Acas                       1. Acas                  1. Akos
                                2. Mihaieni              2. Krasznamihalyfalva

  5. Andrid                     1. Andrid                1. Erendred
                                2. Dindesti              2. Erdengeleg
                                3. Irina                 3. Iriny

  6. Ardud                      1. Ardud                 1. Erdod
                                                         1a. Erdeed
                                2. Ardud-Vii             1. Erdodhegy

  7. Batarci                    1. Tamaseni              1. Tamasvaralja

  8. Beltiug                    2. Beltiug               1. Bildegg
                                2. Ghirisa               2. Geres
                                3. Ratesti               3. Sagass

  9. Berveni                    1. Berveni               1. Borvely

 10. Bogdand                    1. Bogdand               1. Bogdand
                                2. Ser                   2. Szer

 11. Botiz                      1. Botiz                 1. Batiz
                                2. Agris                 2. Egri
                                3. Ciuperceni            3. Gombastanya

 12. Capleni                    1. Capleni               1. Kaplony
                                2. Camin                 2. Kalmand
                                                         2a. Kalmandi

 13. Caus                       1. Ghenci                1. Gencs

 14. Cehal                      1. Cehalut               1. Magyarcsaholy

 15. Craidorolt                 1. Craidorolt            1. Kiralydaroc
                                2. Eriu Sancrai          2. Erszentkiraly
                                3. Teghea                3. Krasznacegeny

 16. Culciu                     1. Culciu Mare           1. Nagykolcs
                                2. Apateu                2. Dobracsapati
                                3. Caraseu               3. Szamoskrasso
                                4. Corod                 4. Szamoskorod
                                5. Culciu Mic            5. Kiskolcs

 17. Doba                       1. Doba                  1. Szamosdob
                                2. Boghis                2. Csengerbagos

 18. Dorolt                     1. Dorolt                1. Pusztadaroc
                                2. Atea                  2. Atya
                                3. Dara                  3. Szamosdara
                                4. Petea                 4. Pete

 19. Foieni                     1. Foieni                1. Mezofeny
                                                         1a. Fiend

 20. Halmeu                     1. Halmeu                1. Halmi
                                2. Babesti               2. Kisbabony
                                3. Cindreag              3. Csedreg
                                4. Dobolt                4. Dabolc
                                5. Halmeu Vii            5. Halmihegy
                                6. Porumbesti            6. Kokenyesd

 21. Hodod                      1. Hodod                 1. Hadad
                                2. Lelei                 2. Lele
                                3. Nadisu Hododului      3. Hadadnadasd

 22. Lazuri                     1. Lazuri                1. Lazari
                                2. Bercu                 2. Szarazberek
                                3. Nisipeni              3. Sandorhomok
                                4. Noroieni              4. Kissar
                                5. Peles                 5. Nagypeleske
                                6. Pelisor               6. Kispeleske

 23. Livada                     1. Livada                1. Sarkoz
                                2. Adrian                2. Adorjan

 24. Mediesu Aurit              1. Iojib                 1. Jozsefhaza
                                2. Medies Vii            2. Aranyosmeggyesihegy
                                3. Potau                 3. Patohaza
                                4. Romanesti             4. Szatmargorbed

 25. Micula                     1. Micula                1. Mikola

 26. Moftin                     1. Moftinu Mic           1. Kismajteny
                                2. Domnesti              2. Domahida
                                3. Moftinu Mare          3. Nagymajteny
                                                         3a. Maitingen

 27. Odoreu                     1. Odoreu                1. Szatmarudvari
                                2. Berindan              2. Berend
                                3. Martinesti            3. Kakszentmarton

 28. Orasu Nou                  1. Orasu Nou             1. Avasujvaros
                                2. Rimetea Orasului      2. Koszegremete

 29. Paulesti                   1. Paulesti              1. Szatmarpalfalva
                                2. Amati                 2. Amac
                                3. Ambud                 3. Ombod
                                4. Hrip                  4. Hirip
                                5. Petin                 5. Pettyen

 30. Petresti                   1. Petresti              1. Mezopteri
                                                         1a. Petrifeld
                                2. Dindestiu Mic         2. Beschened

 31. Pir                        1. Pir                   1. Szilagyper
                                2. Piru Nou              2. Ujper

 32. Piscolt                    1. Piscolt               1. Piskolt
                                2. Resighea              2. Reszege

 33. Sacaseni                   1. Sacaseni              1. Erszakacsi

 34. Sanislau                   1. Sanislau              1. Szaniszlo
                                2. Berea                 2. Bere
                                3. Ciumesti              3. Csomakoz
                                                         3a. Schamagosch
                                4. Viisoara              4. Ponyvas

 35. Santau                     1. Santau                2. Tasnadszanto
                                2. Chereusa              2. Erkoros
                                3. Sudurau               3. Erszodoro

 36. Sauca                      1. Becheni               1. Pele
                                2. Cean                  2. Tasnadcsany
                                3. Chisau                3. Keszi

 37. Socond                     1. Socond                1. Sukunde

 38. Supur                      1. Dobra                 1. Dobra

 39. Terebesti                  1. Terebesti             1. Terebesch

 40. Tiream                     1. Tiream                1. Terem

 41. Turt                       1. Turt Bai              1. Turcbanya

 42. Turulung                   1. Turulung              1. Turterebes
                                2. Turulung Vii          2. Turterebesizollohegy

 43. Urziceni                   1. Urziceni              1. Csanalos
                                                         2. Schonthal

 44. Vama                       1. Vama                  1. Vamfalu

 45. Vetis                      1. Vetis                 1. Vetes
                                2. Oar                   2. Ovari

 46. Viile Satu Mare            1. Viile Satu Mare       1. Szatmarhegy
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1/19
    (la norme)

    JUDETUL SALAJ
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0             1                         2                         3
________________________________________________________________________________
  1. Zalau                      1. Zalau                 1. Zilah

  2. Cehu Silvaniei             1. Cehu Silvaniei        1. Szilagycseh
                                2. Ulciug                2. Volcsok

  3. Simleu Silvaniei           1. Simleu Silvaniei      1. Szilagysomlyo

  4. Almasu                     1. Almasu                1. Varalmas
                                2. Babiu                 2. Babony
                                3. Jebucu                3. Zsobok
                                4. Petrinzel             4. Kispetri
                                5. Sfaras                5. Farnas
                                6. Stana                 6. Sztana

  5. Benesat                    1. Biusa                 1. Boshaza

  6. Bocsa                      1. Borla                 1. Szilagyballa

  7. Camar                      1. Camar                 1. Kemer

  8. Carastelec                 1. Carastelec            1. Karasztelek

  9. Coseiu                     1. Coseiu                1. Kusaly
                                2. Archid                2. Szilagyerked

 10. Crasna                     1. Crasna                1. Kraszna
                                2. Ratin                 2. Raton

 11. Criseni                    1. Cristur Criseni       1. Szilagyfokeresztur
                                2. Garceiu               2. Szilagygorcson

 12. Cuzaplac                   1. Cuzaplac              1. Kozeplok
                                2. Petrindu              2. Nagypetri

 13. Dobrin                     1. Doba                  1. Nagydoba
                                2. Naimon                2. Nagymon
                                3. Sancraiu Silvaniei    3. Szilagyszentkiraly
                                4. Verveghiu             4. Vervolgy

 14. Fildu de Jos               1. Tetisu                1. Ketesd

 15. Hereclean                  1. Diosod                1. Diosad
                                2. Guruslau              2. Magyargoroszlo
                                3. Panic                 3. Szilagypanit

 16. Horoatu Crasnei            1. Horoatu Crasnei       1. Krasznahorvat

 17. Ip                         1. Ip                    1. Ipp
                                2. Zauan                 2. Szilagyzovany

 18. Maeriste                   1. Uileacu Simleului     1. Somlyoujlak

 19. Marca                      1. Lesmir                1. Lecsmer

 20. Mesesenii de Jos           1. Mesesenii de Jos      1. Magyarkecel
                                2. Aghires               2. Egrespatak

 21. Nusfalau                   1. Nusfalau              1. Szilagynagyfalu
                                2. Bilchez               2. Burgezd
                                3. Boghis                3. Szilagybagos
                                4. Bozies                4. Szilagyborzas

 22. Pericei                    1. Pericei               1. Szilagyperecsen

 23. Plopis                     1. Fagetu                1. Gemelcicka

 24. Salatig                    1. Salatig               1. Szilagyszeg
                                2. Deja                  2. Deshaza
                                3. Mineu                 3. Menyo

 25. Samsud                     1. Samsud                1. Szilagysamson
                                2. Valea Pomilor         2. Mocsolya

 26. Sarmasag                   1. Sarmasag              1. Sarmasag
                                2. Ilisua                2. Selymesilosva
                                3. Lompirt               3. Szilagylompert
                                4. Poiana Magura         4. Magurahegy
                                5. Tarmure               5. Erdotanya

 27. Varsolt                    1. Varsolt               1. Varsolc
                                2. Recea                 2. Krasznarecse
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1/20
    (la norme)

    JUDETUL SIBIU
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ/   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0             1                         2                         3
________________________________________________________________________________
  1. Avrig                      1. Sacadate              1. Oltszakadat
  2. Cisnadie                   1. Cisnadioara           1. Michelsberg

  3. Atel                       1. Alma                  1. Kukulloalmas
                                2. Smig                  2. Somogyom

  4. Bruiu                      1. Gherdeal              1. Gurteln
                                2. Somartin              2. Martinsberg

  5. Chirpar                    1. Chirpar               1. Kirchberg
                                2. Veseud                2. Zied

  6. Laslea                     1. Malancrav             1. Malmkrog
                                2. Nou Sasesc            2. Neudorf
                                3. Roandola              3. Rauthal

  7. Merghindeal                1. Dealu Frumos          1. Schonberg

  8. Miercurea Sibiului         1. Apoldu de Sus         1. Grosspold

  9. Saliste                    1. Amnas                 1. Hamlesch

 10. Seica Mare                 1. Boarta                1. Mihalyfalva
                                2. Mighindoala           2. Engelthal
                                3. Petis                 3. Petersdorf
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1/21
    (la norme)

    JUDETUL SUCEAVA
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ-   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0            1                        2                      3
________________________________________________________________________________
  1. Balcauti                   1. Balcauti              1. *1)
                                2. Gropeni               2. *1)
                                3. Negostina             3. *1)

  2. Brodina                    1. Cununschi             1. *1)
                                2. Dubiusca              2. *1)
                                3. Ehreste               3. *1)
                                4. Paltin                4. *1)

  3. Cacica                     1. Cacica                1. Kaczyka
                                2. Maidan                2. *1)
                                                         2a. Majdan
                                3. Runcu                 3. *1)
                                                         3a. Runk
                                4. Solonetu Nou          4. Nowy Soloniec

  4. Calafindesti               1. Botosanita Mare       1. *1)
                                2. Serbauti              2. *1)

  5. Carlibaba                  1. Carlibaba Noua        1. Ludwigsdorf

  6. Darmanesti                 1. Mariteia Mica         1. *1)

  7. Forasti                    1. Boura                 1. *1)
                                2. Manolea               2. *1)

  8. Izvoarele Sucevei          1. Brodina               1. *1)

  9. Manastirea Humorului       1. Plesa                 1. Plesza
                                2. Poiana Micului        2. Pojana Mikuli

 10. Mitocul Dragomirnei        1. Lipoveni              1. *1)

 11. Moara                      1. Bulai                 1. Bulaj

 12. Moldova-Sulita             1. Mondova-Sulita        1. *1)
                                2. Benia                 2. *1)

 13. Musenita                   1. Climauti              1. *1)
                                2. Vicsani               2. Wikszany

 14. Ulma                       1. Ulma                  1. *1)
                                2. Costileva             2. *1)
                                3. Magura                3. Marypa
                                4. Nisipitu              4. Hicinit
                                5. Lupcina               5. *1)

 15. Vatra Moldovitei           1. Ciumarna              1. *1)
                                2. Paltinu               2. *1)
________________________________________________________________________________
    *1) Denumirea localitatii, scrisa in limba rusa, nu poate fi reprodusa pe ecran.

    ANEXA 1/22
    (la norme)

    JUDETUL TIMIS
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ-   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0            1                        2                      3
________________________________________________________________________________
  1. Deta                       1. Deta                  1. Detta

  2. Faget                      1. Branesti              1. *1)

  3. Balint                     1. Bodo                  1. Nagybodofalva

  4. Banloc                     1. Partos                1. Partos
                                2. Soca                  2. Coka Coka

  5. Barna                      1. Barna                 1. *1)
                                2. Poganesti             2. *1)

  6. Beba Veche                 1. Cherestur             1. Pusztakeresztur
                                2. Pordeanu              2. Porgany

  7. Brestovat                  1. Brestovat             1. Brestovac
                                2. Lucaret               2. *1)
                                3. Tes                   3. Tes

  8. Cenei                      1. Cenei                 1. *1)

  9. Cheveresu Mare             1. Dragsina              1. Temesfalva
                                2. Vucova                2. Vukova

 10. Ciacova                    1. Gad                   1. *1)

 11. Costeiu                    1. Tipari                1. Szaparyfalva

 12. Criciova                   1. Criciova              1. *1)

 13. Denta                      1. Brestea               1. *1)
                                2. Rovinita Mica         2. *1)

 14. Dudestii Vechi             1. Dudestii Vechi        1. *1)
                                2. Cheglevici            2. Keglevichhaza
                                3. Colonia Bulgara       3. Bolgartelep

 15. Dumbrava                   1. Dumbrava              1. Igazfalva

 16. Dumbravita                 1. Dumbravita            1. Ujszentes

 17. Foeni                      1. Cruceni               1. Torontalkeresztes

 18. Gataia                     1. Gataia                1. Gatalja
                                2. Butin                 2. Buttin

 19. Giera                      1. Giera                 1. Gyer
                                2. Granicerii            2. Csavos

 20. Giulvaz                    1. Ivanda                1. *1)
                                2. Rudna                 2. *1)

 21. Masloc                     1. Remetea Mica          1. *1)

 22. Mosnita Noua               1. Mosnita Noua          1. Ujmosnica

 23. Peciu Nou                  1. Dinias                1. *1)
                                2. Sanmartinu Sarbesc    2. *1)

 24. Recas                      1. Pertrovaselo          1. *1)
                                2. Stanciova             2. *1)

 25. Sacalaz                    1. Beregsau Mic          1. *1)

 26. Sacosu Turcesc             1. Otvesti               1. Otvosd

 27. Sanpetru Mare              1. Sanpetru Mare         1. *1)

 28. Stiuca                     1. Stiuca                1. *1)
                                2. Dragomiresti          2. *1)

 29. Topolovatu Mare            1. Cralovat              1. *1)

 30. Tormac                     1. Tormac                1. Vegvar

 31. Traian Vuia                1. Saceni                1. Szecseny

 32. Uivar                      1. Otelec                1. Otelek
                                2. Pustinis              2. Oregfalu
                                3. Rauti                 3. Aurelhaza
                                4. Sanmartinu Maghiar    4. Nagyarszentmarton

 33. Varias                     1. Gelu                  1. *1)
                                2. Sanpetru Mic          2. Kisszentpeter

 34. Victor Vlad Delamarina     1. Padureni              1. *1)
                                2. Petroasa Mare         2. Morgenstern
________________________________________________________________________________
    *1) Denumirea localitatii, scrisa in limba rusa, nu poate fi reprodusa pe ecran.

    ANEXA 1/23
    (la norme)

    JUDETUL TULCEA
________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea administrativ-   - sat component          Mod de inscriptionare
crt. teritoriala               - sat apartinator        in limba materna
                               - localitate componenta
________________________________________________________________________________
 0            1                        2                      3
________________________________________________________________________________
  1. C.A. Rosetti               1. Letea                 1. *1)
                                2. Periprava             2. *1)
                                3. Sfistofca             3. *1)

  2. Carcaliu                   1. Carcaliu              1. *1)

  3. Crisan                     1. Crisan                1. *1)
                                2. Caraorman             2. *1)
                                3. Mila 23               3. *1)

  4. Jurilovca                  1. Jurilovca             1. *1)

  5. Maliuc                     1. Gorgova               1. *1)

  6. Murighiol                  1. Murighiol             1. *1)

  7. Sarichioi                  1. Sarichioi             1. *1)

  8. Slava Cercheza             1. Slava Cercheza        1. *1)
                                2. Slava Rusa            2. *1)
________________________________________________________________________________
    *1) Denumirea localitatii, scrisa in limba rusa, nu poate fi reprodusa pe ecran.

    ANEXA 2

                              INSCRIPTIONAREA
in limba romana si in limba minoritatii a indicatoarelor rutiere ce cuprind denumirea unor localitati

     _________________
    |                 |   Inscriptionare existenta, in limba romana, a
    |                 |   denumirii localitatii, executata conform STAS
    |     Brasov      |   1848/2,3-86.
    |                 |
    |    Kronstadt    |   Inscriptionarea, in limba minoritatii, a denumirii
    |                 |   localitatii se face pastrand aceleasi caracteristici
    |_________________|   cu inscriptionarea in limba romana.

     Indicator rutier la
     intrarea in localitate

     _________________
    |             /   |   Inscriptionare existenta, in limba romana, a
    |           /     |   denumirii localitatii, executata conform STAS
    |     Brasov      |   1848/2,3-86.
    |       /         |
    |    Kronstadt    |   Inscriptionarea, in limba minoritatii, a denumirii
    |   /             |   localitatii se face pastrand aceleasi caracteristici
    |_/_______________|   cu inscriptionarea in limba romana.

     Indicator rutier la
     iesirea din localitateSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1206/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1206 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu